Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Tullantıların siyahısı
Excel
Kod Ad
  Rəngdən və laklamadan yaranmış tullantılar 
01  Hasilat, Mədən, Karxana, Mineralların Fiziki və Kimyəvi Emalında Yaranan Tullantılar  
01 01  Mineral qazıntılarında yaranmış tullantılar 
01 01 01  Mineral filiz qazıntılarında yaranmış tullantılar 
01 01 02  Mineral qeyri-filiz qazıntılarında yaranmış tullantılar 
01 03  Mineral dəmir filizinin fiziki və kimyəvi emalında yaranmış tullantılar 
01 03 04*  Sulfid filizinin emalından yaranmış qalıqlar 
01 03 05*  Təhlükəli maddələr olan digər qalıqlar 
01 03 06  01.03.04 və 01.03.05-də qeyd olunanlardan başqa qalıqlar 
01 03 07*  Mineral dəmir filizinin fiziki və kimyəvi emalında tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
01 03 08  01.03.07-də qeyd olunanlardan başqa tozlu və toz şəkilli tullantılar 
01 03 09  01.03.07-də qeyd olunanlardan başqa giltorpaq istehsalatından yaranmış qırmızı palçıq 
01 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən və sair tullantılar 
01 04  Qeyri-metal filizi minerallarının fiziki və kimyəvi emalında yaranmış tullantılar 
01 04 07*  Qeyri-metal filizi mineralların fiziki və kimyəvi emalında yaranmış təhlükəli maddələri olan tullantıları 
01 04 08  01.04.07-də qeyd olunanlardan başqa çınqıl və dağıdılan qayalardan yaranmış tullantılar 
01 04 09  Qum və gil tullantıları 
01 04 10  01.04.07-də qeyd olunanlardan başqa toz və tozlu tullantılar 
01 04 11  01.04.07-də qeyd olunanlardan başqa potaş və daş duz emalında yaranmış tullantılar 
01 04 12  01.04.07 və 01.04.11-də qeyd olunanlardan başqa mineralların yuyulmasında və təmizlənməsində yaranmış qalıqlar və digər tullantılar 
01 04 13  01.04.07-də qeyd olunanlardan başqa daş kəsimində və təmizlənməsində yaranan tullantılar 
01 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
01 05  Quyuqazma işlərində və digər qazma işlərində yaranmış tullantılar 
01 05 04  İçməli su quyusu qazma işlərində yaranan tullantılar 
01 05 05*  Neft quyusu qazmasında yaranan tullantılar 
01 05 06*  Quyuqazma və digər qazma işlərində yaranmış tərkibində təhlükəli maddələri olan tullantılar 
01 05 07  01.05.05 və 01.05.06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində barıt olan tullantılar 
01 05 08  01.05.05 və 01.05.06-da qeyd olunandan başqa quyuqazma işlərinin tərkibində xlorid olan tullantılar 
01 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02  Kənd, Meşə və Su Təsərrüfatı, Bağçiııq, Ovçuluq Və Balıqçılıq Sahələrində, Ərzaq Məhsullarının Hazırlanmasında və Emalında Yaranan Tullantılar 
02 01  Kənd, meşə və su təsərrüfatı, bağçılıq, ovçuluq və balıqçılıqda yaranmış tullantılar 
02 01 01  Yuma və təmizlənmədə yaranmış şlamlar 
02 01 02  Heyvan dərilərindən yaranmış tullantılar 
02 01 03  Bitki toxumalarından yaranmış tullantılar 
02 01 04  Plastik kütlələrdən (qablaşdırma istisna olmaqla) yaranmış tullantılar 
02 01 06  Ayrıca toplanan heyvan peyini (korlanmış saman da daxil olmaqla), çirkab su 
02 01 07  Meşə təsərrüfatında yaranmış tullantılar 
02 01 08*  Təhlükəli maddələri olan aqrokimyəvi tullantılar 
02 01 09  02.01.08-də qeyd olunan tullantılardan başqa aqrokimyəvi tullantılar 
02 01 10  Tullantı metal 
02 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02 02  Ət, balıq və digər heyvan mənşəli ərzaqların hazırlanması və emalında yaranmış tullantılar 
02 02 01  Yuma və təmizləmədə yaranmış şlamlar 
02 02 02  Heyvan gönündən yaranmış tullantılar 
02 02 03  İstehlak və emal üçün yararsız olan materiallar 
02 02 04  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02 03  Meyvə, tərəvəz, dənli bitkilər, bitki yağları, kakao, kofe, çay və tütün hazırlanmasında və emalında yaranmış tullantılar; konserv istehsalı; maya və maya çıxarışı istehsalatı, patka hazırlığı və qıcqırma  
02 03 01  Yuma, təmizləmə, soyma, sentrifuqa vasitəsilə tərkib hissələrinə ayırmada və parçalamada yaranmış axıntılar 
02 03 02  Qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları 
02 03 03  Həll oluna bilən ekstraktlardan yaranmış tullantılar 
02 03 04  İstehlak və emal üçün yararsız olan materiallar 
02 03 05  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən və sair tullantılar 
02 04  Şəkər emalında yaranmış tullantılar 
02 04 01  Çuğundurun təmizlənməsində və yuyulmasında yaranmış tullantılar 
02 04 02  Kalsium karbonatı ayrılmasından tullantılar  
02 04 03  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02 05  Süd məhsulları sənayesində yaranmış tullantılar 
02 05 01  İstehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 
02 05 02  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02 06  Yeyinti və qənnadı sənayesində yaranmış tullantılar 
02 06 01  İstehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 
02 06 02  Qoruyucu agentlərin (konservantların) tullantıları 
02 06 03  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
02 07  Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin istehsalında yaranmış tullantılar (kofe, çay və kakao istisna olmaqla) 
02 07 01  Xammalın yuyulmasında, təmizlənməsində və mexaniki doğranmasında yaranmış tullantılar 
02 07 02  Spirtin distilləsində yaranmış tullantılar 
02 07 03  Kimyəvi emalda yaranmış tullantılar 
02 07 04  İstehlak və emal üçün yararlı olmayan materiallar 
02 07 05  Emaldan yaranmış axıntılar 
02 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
03  Taxta Emalında Və Panellərin, Mebellərin, Sellüloz, Kağız Və Kartonların İstehsalında Yaranan Tullantılar 
03 01  Taxta emalında, panellərin və mebellərin istehsalında yaranmış tullantılar 
03 01 01  Qabıq və tıxac tullantıları 
03 01 04*  Təhlükəli maddələri olan taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları 
03 01 05  03.01.04-də qeyd olunandan başqa taxta kəpəyi, yonqar, odun və ağac tullantıları 
03 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
03 02  Odunun saxlanmasında yaranmış tullantılar 
03 02 01*  Qeyri-halogenləşən üzvi taxta qoruyucular 
03 02 02*  Orqanoxlorlaşdırılmış taxta qoruyucular 
03 02 03*  Orqanometalik taxta qoruyucular 
03 02 04*  Qeyri-?zv? taxta qoruyucular 
03 02 05*  Tərkibində təhlükəli maddələri olan digər taxta qoruyucular 
03 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair taxta qoruyucu tullantılar 
03 03  Sellüloz, kağız və karton istehsalında və emalında yaranmış tullantılar 
03 03 01  Qabıq və tıxac tullantıları 
03 03 02  Yaşıl maye axıntılar 
03 03 05  Kağızın təkrar emalında boyaq axıntıları  
03 03 07  Kağız və karton tulantısından mexaniki ayrılan tullantılar 
03 03 08  Kağız və kartonun təkrar emal üçün çeşidlənməsi zamanı yaranmış tullantılar 
03 03 09  Əhəng palçığı tullantısı 
03 03 10  Mexaniki ayırmalarda yaranmış lif, fibre atıntıları  
03 03 11  03.03.10-da qeyd olunanlardan başqa emaldan yaranmış axıntılar  
03 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
04  Dəri, Xəz və Toxuculuq Sənayesində Yaranmış Tullantılar 
04 01  Dəri, xəz sənayesində yaranmış tullantılar 
04 01 01  Lət və əhəng ayrılmasından yaranmış tullantılar 
04 01 02  Əhəngləmədə yaranmış tullantı 
04 01 03*  Maye fazası olmayan həlledicisi azalmış tullantılar 
04 01 04  Tərkibində xrom olan maye aşılayıcı maddə 
04 01 05  Xromsuz maye aşılayıcı maddə 
04 01 06  Axıntılar, tərkibində xrom olan, xüsusən emalından yaranmışlar 
04 01 07  Axıntılar, tərkibi xromsuz olan, xüsusən emalından yaranmışlar 
04 01 08  Tərkibində xrom olan aşılanmış dəri ( mavi qoruyucu örtük, rəndələmə, kəsilmə, cilalama) 
04 01 09  Geyilmiş paltardan və emaldan yaranmış tullantılar 
04 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
04 02  Toxuculuq sənayesində yaranmış tullantılar 
04 02 09  Mürəkkəb materiallardan yaranmış tullantılar (parça, elastomer, plastomer) 
04 02 10  Təbii məhsullardan üzvi maddələr (məsələn, sürtgü materialı, mum) 
04 02 14*  Emaldan yaranmış tərkibində üzvü həlledici olan tullantılar 
04 02 15  04.02.14-da qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış tullantılar 
04 02 16*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar və piqmentlər 
04 02 17  04.02.16-da qeyd olunandan başqa boyalar və piqmentlər 
04 02 19*  Emalında yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axıntılar 
04 02 20  04.02.19-da qeyd olunandan başqa emalında yaranmış axıntılar 
04 02 21  Emal edilməmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar 
04 02 22  Emal edilmiş toxuculuq liflərindən yaranan tullantılar 
04 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
05  Neftin Emalından, Təbii Qazın Saflaşdırılmasından, Kömürün Pirolitik Emalindan Yaranmiş Tullantilar 
05 01  Neftin təmizlənməsində yaranmış tullantılar 
05 01 02*  Təmizləyici axıntılar 
05 01 03*  Rezervuarın (çənin) dibi axıntılar 
05 01 04*  Turş alkilləşmiş axıntılar 
05 01 05*  Neft ləkələri 
05 01 06*  Zavodun xidmət əməliyyatları və ya təchizatlarından yaranmış yağlı axıntılar 
05 01 07*  Turşu qatranları 
05 01 08*  Digər qatranlar 
05 01 09*  Emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axıntılar 
05 01 10  05.01.09-da qeyd olunandan başqa emalından yaranmış axınlar 
05 01 11*  Yanacağın təmizlənməsində yaranmış tullantılar (əsaslarla) 
05 01 12*  Tərkibində turşular olan neft  
05 01 13  Qaynar ərzaq suları axıntıları 
05 01 14  Sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantılar 
05 01 15*  Sərf olunan filtr gilləri 
05 01 16  Kükürd – tərkibində benzin desulfurizasiyasiyasından yaranmış tullantılar 
05 01 17  Bitium 
05 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
05 06  Kömürün pirolitik emalında yaranmış tullantılar 
05 06 01*  Turşu qatranları 
05 06 03*  Digər qatranlar 
05 06 04  Sərinləşdirici sütunlarda yaranmış tullantı 
05 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
05 07  Təbii qazın saflaşdırılmasında və nəqlində yaranmış tullantılar 
05 07 01*  Tərkibində civə olan tullantılar 
05 07 02  Tərkibində kükürd olan tullantılar 
05 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06  Qeyri-Üzvi Kimyəvi Proseslərdən Yaranmış Tullantılar 
06 01  Turşuların istehsalı, formalaşması, təchizatı, istifadəsindən (İFTİ) yaranan tullantılar  
06 01 01*  Kükürd və kükürd sulfid turşusu 
06 01 02*  Hidroxlorid turşusu 
06 01 03*  Hidroflorid turşusu 
06 01 04*  Fosfor və fosforlu turşu 
06 01 05*  Nitrat və nitrat turşusu 
06 01 06*  Digər turşular 
06 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 02  Əsasların İFTİ-dən yaranan tullantılar 
06 02 01  Kalsium hidroksid 
06 02 03  Ammonium hidroksid 
06 02 04  Soda və potaş hidroksidi 
06 02 05  Digər əsaslar 
06 02 99  Digər tullantılar 
06 03  Duzlar, onların həlləri və metal oksidlərin İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
06 03 11*  Tərkibində sianid olan bərk duzlar və həlləri 
06 03 13*  Tərkibində ağır metallar olan bərk duzlar və həlləri 
06 03 14  06.03.11 və 06.03.13-də qeyd olunanlardan başqa bərk duzlar və həlləri 
06 03 15*  Tərkibində ağır metallar olan metal oksidlər 
06 03 16  06.03.15-də qeyd olunanlardan başqa metal oksidlər 
06 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 04  06.03-də qeyd olunanlardan başqa tərkibində tullantılar olan metallar 
06 04 03*  Tərkibində arsen olan tullantılar 
06 04 04*  Tərkibində civə olan tullantılar 
06 04 05*  Tərkibində digər ağır metallar olan tullantılar 
06 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 05  Yerli axın emalından yaranmış axıntılar 
06 05 02*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan emalından yaranmış axınlar 
06 05 03  06.05.02-də qeyd olunandan başqa emalından yaranmış şlamlar 
06 06  Kükürd kimyası İFTİ-da, kükürd kimyəvi prosesləri və desulfirizasiya proseslərində yaranmış tullantılar 
06 06 02*  Tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 
06 06 03  06.06.02-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli sulfidlər olan tullantılar 
06 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 07  Halogenlər İFTİ-də və halogen kimyəvi proseslərində yaranmış tullantılar 
06 07 01*  Tərkibində azbest olan elektrolizdən yaranmış tullantılar 
06 07 02*  Xlor istehsalından fəallaşdırılan karbohidrat 
06 07 03*  Tərkibində civə olan barium sulfat axını 
06 07 04*  Həlledicilər və turşular, məsələn əlaqəli turşu 
06 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 08  Silisium İFTİ-də və silisium törəmələrində yaranmış tullantılar 
06 08 02  Tərkibində xlorosilan olan tullantılar 
06 08 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 09  Fosfor İFTİ-də və fosforlu kimyəvi proseslərdən yaranmış tullantılar 
06 09 02  Fosforlu şlak 
06 09 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan kalsium əsası reaksiyada yaranmış tullantılar 
06 09 04  06.09.03-da qeyd olunandan başqa kalsium əsası reaksiyada yaranmış tullantılar 
06 09 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 10  Azot İFTH-də, azot kimyəvi proseslərində və gübrə istehsalında yaranmış tullantılar 
06 10 02*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
06 10 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 11  Qeyri-üzvi piqmentlərin və tündləşdirmə istehsalından yaranmış tullantılar 
06 11 01  Titan dioksidi istehsalatında kalsium əsası reaksiyada yaranmış tullantılar 
06 11 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
06 13  Qeyri-üzvi kimyəvi proseslərində yaranmış digər tullantılar 
06 13 01*  Qeyri-üzvi bitki mühafizə məhsulları, ağac mühafizə məhsulları və digər bioksidlər 
06 13 02*  Sərf olunan fəallaşdırılmış karbon (06 07 02-dən başqa) 
06 13 03  K0arbon qurumu 
06 13 04*  Asbest emalından yaranmış tullantılar 
06 13 05*  Qurum 
06 13 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07  Üzvi Kimyəvi Proseslərdən Yaranmış Tullantılar 
07 01  Əsas üzvü kimyəvi maddələrin istehsalı, formalaşması, təchizatı və istifadəsində (İFTİ) yaranmış tullantılar 
07 01 01*  Yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 01 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 01 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 01 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 01 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 01 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 01 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 01 11*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axınlar 
07 01 12  07.01.11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 02  Plastik maddələr, sintetik kauçuk və süni liflərin İFTİ-də yaranmış tullantılar 
07 02 01*  Yuyucu (sulu) məhlullar və likyorlar 
07 02 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 02 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 02 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 02 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 02 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 02 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 02 11*  Emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
07 02 12  07.02.11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 02 13  Plastik kütlə tullantıları 
07 02 14*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan komponentlərdən yaranmış tullantılar 
07 02 15  07.02.14-də qeyd olunandan başqa komponentlərdən yaranmış tullantılar 
07 02 16  Tərkibində silikonlar olan tullantılar 
07 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 03  Üzvi boyalar və piqmentlərin İFTİ-dən yaranmış tullantılar (06 11 istisna olmaqla) 
07 03 01*  Yuyucu (sulu) məhlullar və likyorlar 
07 03 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 03 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 03 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 03 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 03 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 03 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 03 11*  Emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axınlar 
07 03 12  07.03.11də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 04  Üzvi bitkilərin mühafizəsi üçün məhsulların İFTİ-də (02.01.08 və 02.01.09 istisna olmaqla), ağac qoruyucu agentliklərdən ( 03.02 istisna olmaqla) və digər bioksidlərdən yaranmış tullantılar 
07 04 01*  Yuyucu (sulu) məhlullar və likyorlar 
07 04 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 04 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 04 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 04 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 04 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 04 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 04 11*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axınlar 
07 04 12  07.04.11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 04 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
07 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 05  Əczaçılıq maddələrinin (farmasevtik) İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
07 05 01*  Yuyucu (sulu) məhlullar və likyorlar 
07 05 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 05 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 05 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 05 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 05 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 05 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 05 11*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axıntılar 
07 05 12  07.05.11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 05 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
07 05 14  07.05.13-də qeyd olunandan başqa bərk tullantılar 
07 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 06  Piy, yağ, sabun yuyucu, dezinfeksiya edici və kosmetika vasitələrinin İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
07 06 01*  Yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 06 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 06 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 06 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 06 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 06 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 06 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 06 11*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axınlar 
07 06 12  07.06.11-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
07 07  Kimya və kimyəvi məhsulların İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
07 07 01*  Yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 07 03*  Üzvi halogenləşmiş həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 07 04*  Digər üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və likyorlar 
07 07 07*  Halogenləşən çöküntülər və reaksiya qalıqları 
07 07 08*  Digər tünd göy rəngli qalıqlar və reaksiya qalıqları 
07 07 09*  Halogenləşmiş süzgəc çöküntüləri və istifadə olunmuş absorbentlər 
07 07 10*  Digər filtr şlamları və sərf edilən absorbentlər 
07 07 11*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan axıntılar 
07 07 12  07.07.11- də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
07 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
08  Üzlük üçün maddələrin (rənglər, laklar, şüşəyə oxşar minalar), plastrların, izolyatorların və çap rənglərinin istehsalı, formalaşması, təchizatı və istifadəsində yaranmış tullantılar 
08 01  İFTİ-dən və rəngləmədən və lakdan yaranmış tullantılar 
08 01 11*  Rəng və tərkibində üzvi həlledicilər olan lak və ya digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 
08 01 12  08.01.11-də qeyd olunandan başqa lazımsız rəng və lak 
08 01 13*  Tərkibində üzvi həlledicilər olan rəngdən və ya lakdan axıntı (şlam) və ya digər təhlükəli maddələr 
08 01 14  08.01.13-də qeyd olunandan başqa lazımsız rəng və lakdan yaranmış şlamlar 
08 01 15*  Tərkibində rəng və ya lak, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan su axıntıları (şlamları) 
08 01 16  08.01.15-də qeyd olunandan başqa tərkibində rəng və ya lak olan su axıntıları (şlamları) 
08 01 17*  Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan  
08 01 18  08.01.17-də qeyd olunandan başqa rəngdən və laklamadan yaranmış tullantılar 
08 01 19*  Tərkibində rəng və ya lak çıxarıcı üzvi həlledicilər və ya başqa təhlükəli maddələr olan su suspenziyaları 
08 01 20  08.01.19-də qeyd olunandan başqa tərkibində rəng və ya lak çıxarıcı su suspenziyaları 
08 01 21*  Lazımsız rəng və ya lak tullantısı 
08 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
08 02  Digər örtüklərin İFTİ-dən (keramik materiallarda daxil olmaqla) yaranmış tullantılar 
08 02 01  Örtük tozlarının tullantıları 
08 02 02  Tərkibində keramik materiallar olan su axınları (şlamları) 
08 02 03  Tərkibində keramik materiallar olan mayeləri (suspenziyaları) 
08 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
08 03  Çap rənglərinin İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
08 03 07  Tərkibində mürəkkəb olan su axınları (şlamları) 
08 03 08  Tərkibində mürəkkəb olan maye (su) 
08 03 12*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb tullantılar 
08 03 13  08.03.12-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb tullantıları 
08 03 14*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan mürəkkəb axınları (şlamlar) 
08 03 15  08.03.14-də qeyd olunandan başqa mürəkkəb axınlar (şlamlar)  
08 03 16*  Kimyəvi üsulla təmizləyici məhlulların tullantıları 
08 03 17*  Çap maşını üçün istifadə olunan tərkibində təhlükəli maddələr olan toz (toner) 
08 03 18  08.03.17-də qeyd olunandan başqa çap qurğusu üçün istifadə olunan toz (toner) 
08 03 19*  Parçalanmış yağ  
08 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
08 04  Plastırlar və izolyatorlar (su məhsulları da daxil olmaqla) İFTİ-dən yaranmış tullantılar 
08 04 09*  Tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 
08 04 10  08.04.09-də qeyd olunandan başqa plastır və izolyator tullantıları 
08 04 11*  Tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan şlamlar 
08 04 12  08.04.11-də qeyd olunandan başqa plastır və izolyator şlamları 
08 04 13*  Tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan su şlamları 
08 04 14  08.04.13-də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan su şlamları 
08 04 15*  Tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar, üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan maye tullantıları 
08 04 16  08.04.15-də qeyd olunandan başqa tərkibində plastırlar və ya izolyatorlar olan maye tullantıları 
08 04 17*  Qatran yağı 
08 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
08 05  08-də qeyd olunmayan tullantılar 
08 05 01*  İzosianat tullantıları 
09  Fotoqrafiya Sənayesində Yaranmış Tullantılar 
09 01  Fotoqrafiya sənayesində yaranmış tullantılar 
09 01 01*  Sulu aydınlaşdırıcı və aktivləşdirici məhlul 
09 01 02*  Sulu çap üsullu aydınlaşdırıcı məhlul 
09 01 03*  Həlledici əsaslı aydınlaşdırıcı məhlul 
09 01 04*  Bərkidici məhlul 
09 01 05*  Ağardıcı məhlul və ağ bərkidici məhlul 
09 01 06*  Fotoqrafiya tullantılarının emalından yaranmış tərkibində gümüş olan tullantılar 
09 01 07  Fotoqrafiya filmi və tərkibində gümüş və ya gümüş komponenti olan tullantılar 
09 01 08  Fotoqrafiya filmi və gümüşsüz və ya gümüş komponenti kağızlar 
09 01 10  Birdəfəlik kameralar (batareyasız) 
09 01 11*  16.06.01, 16.06.02 və ya 16.06.03-də daxil olan birdəfəlik kameralar (batareyasız) 
09 01 12  09.01.11-də qeyd olunandan başqa birdəfəlik kameralar (batareyasız) 
09 01 13*  Yaranmış tullantı gümüşün bərpasından, su məhlulundan yaranmış 09 01 06-də qeyd olunandan başqa tullantı 
09 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10  İstilik (termik) Proseslərində Yaranmış Tullantılar 
10 01  Güc stansiyalarından və digər istilik (yanma) zavodlarında yaranan tullantılar (19 istisna olmaqla) 
10 01 01  Kül qalığı, şlak və qazanın tozu (10 01 04-də qeyd olunan qazan tozundan başqa) 
10 01 02  K?m?r?n u?an k?l? 
10 01 03  Torf və emal edilməmiş odundan yaranmış uçan kül 
10 01 04*  Uçan kül və qazan tozu 
10 01 05  Bərk formada olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı reaksiya tullantıları 
10 01 07  Şlam formada olan baca (dəm) qazı desulfirizasiyasından yaranmış kalsium əsaslı reaksiya tullantıları 
10 01 09*  Kükürd turşusu 
10 01 13*  Yanacaq kimi istifadə olunan emulsiya halına salınan karbohidrogenlərdən yaranmış uçan kül 
10 01 14*  Birgə yanarkən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan kül qalığı, şlak və qazan tozu 
10 01 15  10.01.14-də qeyd olunandan başqa birgə yanarkən yaranmış kül qalığı, şlak və qazan tozu 
10 01 16*  Birgə yanarkən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan uçan kül 
10 01 17  Birgə yandırmadan yaranmış 10.01.16-də qeyd olunandan başqa uçan kül 
10 01 18*  Qazın təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
10 01 19  Qazın təmizlənməsindən yaranmış 10.01.05, 10.01.07 və 10.01.18-də qeyd olunandan başqa tullantılar 
10 01 20*  Emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar 
10 01 21  10.01.20-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
10 01 22*  Qazanların təmizlənməsindən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan maye şlamları 
10 01 23  10.01.22-də qeyd olunandan başqa qazanların təmizlənməsindən yaranmış su şlamları  
10 01 24  Flüidləşdirilmiş lay materiallarından yaranmış qum (çöküntü) 
10 01 25  Yanacaq anbarlarında və kömürlə işləyən güc zavodlarında yaranmış tullantılar 
10 01 26  Su soyutma prosesində yaranmış tullantılar 
10 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 02  Qara metallurgiya sənayesində yaranmış tullantılar 
10 02 01  Şlak emalından yaranmış tullantılar 
10 02 02  Emal edilməmiş şlak 
10 02 07*  Qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 02 08  Qaz emalından yaranmış 10.02.07-də qeyd olunandan başqa bərk tullantılar 
10 02 10  Təkrar əridilmiş dəmir üzərində yaranmış oksid (dəmir yanığı) 
10 02 11*  Tərkibində yağ olan su soyutma emalından yaranmış tullantılar 
10 02 12  10.02.11-də qeyd olunandan başqa su soyutmadan (emalından) yaranmış tullantılar 
10 02 13*  Qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəcdəki çöküntülər  
10 02 14  10.02.13-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və süzgəcdəki çöküntülər 
10 02 15  Digər şlamlar və süzgəc çöküntüləri 
10 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 03  Alüminium metallurgiyasında yaranmış tullantılar 
10 03 02  Anod qalıqları 
10 03 04*  İlkin (əsas) istehsal şlakları 
10 03 05  Gil, torpaq tullantıları 
10 03 08*  Təkrar istehsaldan yaranmış duz şlakları 
10 03 09*  Təkrar istehsaldan yaranmış qara tullantılar 
10 03 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tezalışan qazlar, tezalışan və ya işıq saçan, sulu köpük 
10 03 16  10.03.15-də qeyd olunandan başqa köpüklər 
10 03 17*  Anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar 
10 03 18  10.03.17-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan tullantılar 
10 03 19*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazı tozu 
10 03 20  10.03.19-da qeyd olunandan başqa baca qazı tozu 
10 03 21*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozuda daxil olmaqla) 
10 03 22  10.03.21-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər və toz (kürə dəyirmanı tozuda daxil olmaqla) 
10 03 23*  Qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 03 24  10.03.23-də qeyd oluandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 03 25*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filter şlamlar 
10 03 26  10.03.25-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 03 27*  Tərkibində neft (yağ) olan su soyutma emalından yaranmış tullantılar 
10 03 28  10.03.27-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 03 29*  Qara tullantılar və duz şlakları emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
10 03 30  Qara tullantılar və duz şlakları emalından yaranmış 10.03.29-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
10 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 04  Qurğuşun termik metallurgiyasından əldə olunan tullantılar 
10 04 01*  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
10 04 02*  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 04 03*  Kalsium arsenatı 
10 04 04*  Baca qazı tozu 
10 04 05*  Digər makrohissəciklər və toz 
10 04 06*  Qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 04 07*  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 04 09*  Tərkibində neft (yağ) olan su soyutma emalından yaranmış tullantılar 
10 04 10  10.04.09-da qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 04 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 05  Sink termik metallurgiyasından yaranmış tullantılar 
10 05 01  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
10 05 03*  Baca qazı tozu 
10 05 04  Digər makrohissəciklər və toz 
10 05 05*  Qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 05 06*  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 05 08*  Tərkibində yağ olan su soyutmadan (emalından) yaranmış tullantılar 
10 05 09  10.05.08-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 05 10*  Təhlükəli miqdarlarda tezalışan qazlardan yaranmış su ilə əlaqə saxlayana qədər tezalışan tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 05 11  10.05.10-də qeyd olunandan başqa tullantılar 
10 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 06  Mis termik metallurgiyasından yaranmış tullantılar 
10 06 01  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
10 06 02  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 06 03*  Baca qazı tozu 
10 06 04  Digər makrohissəciklər və toz 
10 06 06*  Qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 06 07*  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 06 09*  Tərkibində neft (yağ) olan su soyutmadan (emaldan) yaranmış tullantılar 
10 06 10  10.06.09-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 07  Gümüş, qızıl və platin termik metallurgiyasından yaranmış tullantılar 
10 07 01  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş şlaklar 
10 07 02  İlkin və təkrar emaldan əldə olunmuş tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 07 03  Qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 07 04  Digər makrohissəciklər və toz 
10 07 05  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 07 07*  Tərkibində yağ olan su soyutmadan (emaldan) yaranmış tullantılar 
10 07 08  10.07.07-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 08  Digər qeyri-metalların termik metallurgiyasından yaranmış tullantılar 
10 08 04  Hissəciklər və toz 
10 08 08*  İlkin və təkrar istehsaldan əldə olunmuş duz şlakı 
10 08 09  Digər şlaklar 
10 08 10*  Tezalışan qazlardan yaranmış su ilə əlaqə saxlayana qədər tezalışan təhlükəli miqdarda tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 08 11  10.08.10-da qeyd olunmayandan başqa tullantılar və suyun üzərindən neftin toplanması 
10 08 12*  Anod istehsalından yaranmış tərkibində qatran olan tullantılar 
10 08 13  10.08.12-də qeyd olunandan başqa anod istehsalından yaranmış tərkibində karbon olan tullantılar 
10 08 14  Anod qalığı 
10 08 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazı tozu 
10 08 16  10.08.15-də qeyd olunandan başqa baca qazı tozu 
10 08 17*  Baca qazı tozundan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filter şlamlar 
10 08 18  10.08.17-də qeyd olunandan başqa baca qazı tozundan yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 08 19*  Tərkibində yağ olan su soyutmadan (emalından) yaranmış tullantılar 
10 08 20  10.08.19-də qeyd olunandan başqa su soyutma proseslərindən yaranmış tullantılar 
10 08 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 09  Dəmir təbəqələrdən yaranmış tullantılar 
10 09 03  Soba şlakı 
10 09 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 09 06  10.09.05-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 09 07*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 09 08  10.09.07-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 09 09*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazı tozu 
10 09 10  10.09.09-da qeyd olunandan başqa baca qazı tozu 
10 09 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 
10 09 12  10.09.11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 
10 09 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları 
10 09 14  10.09.13 -də qeyd olunandan başqa tullantı bağlamaları 
10 09 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən məhlul tullantıları 
10 09 16  10.09.15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən məhlul tullantıları  
10 09 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 10  Qeyri-dəmir hissəciklərin təbəqəsindən yaranmış tullantılar 
10 10 03  Soba şlakı 
10 10 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 10 06  10.10.05-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 10 07*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 10 08  10.10.07-də qeyd olunandan başqa tökülməyə məruz qalmayan nüvələrin tökülməsi və formaları 
10 10 09*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan baca qazı qurumu 
10 10 10  10.10.09-da qeyd olunandan başqa baca qazı qurumu 
10 10 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər 
10 10 12  10.10.11-də qeyd olunandan başqa digər hissəciklər 
10 10 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı bağlamaları 
10 10 14  10.10.13-də qeyd olunandan başqa tullantı bağlamaları 
10 10 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan çat göstərən agent tullantı 
10 10 16  10.10.15-də qeyd olunandan başqa çat göstərən agent tullantı  
10 10 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 11  Şüşə və şüşə məhsulları istehsalından əmələ gələn tullantılar 
10 11 03  Şüşə əsaslı lifli materiallardan yaranan tullantılar 
10 11 05  Hissəciklər və toz 
10 11 09*  Termik emaldan əvvəl hazırlanmış tərkibində təhlükəli maddələr olan qarışıq tullantılar 
10 11 10  Termik emaldan əvvəl hazırlanmış 10 11 09-da qeyd olunandan başqa qarışığı tullantılar 
10 11 11*  Kiçik hissələrdən ibarət olan və tərkibində şüşə tozlu ağır metal tərkibli tullantı şüşələr (məsələn katod şüa boruları) 
10 11 12  10.11.11-də qeyd olunandan başqa tullantı şüşələr 
10 11 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan şüşə parıldadan və cilalandıran şlamlar 
10 11 14  10.11.13-də qeyd olunandan başqa şüşə parıldadan və cilalandıran şlamlar 
10 11 15*  Baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhklükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 11 16  10.11.15-də qeyd olunandan başqa baca qazı emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 11 17*  Baca qazı emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və süzgəc şlamlar 
10 11 18  10.11.17-də qeyd olunadan başqa baca qazı emalından yaranmış şlamlar və süzgəc şlamlar 
10 11 19*  Emaldan yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 11 20  10.11.19-də qeyd oluandan başqa emaldan yaranmış bərk tullantılar 
10 11 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 12  Keramika mallarının emalından, kərpiclərdən, plitkalardan və inşaat məhsullarından əmələ gəlmiş tullantılar 
10 12 01  Termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından yaranmış tullantılar 
10 12 03  Hissəciklər və toz 
10 12 05  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 12 06  İmtina edilən kiflər 
10 12 08  Keramika, kərpic, plitka və inşaat məhsulları (termik emaldan sonra) tullantıları 
10 12 09*  Qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 12 10  10.12.09-də qeyd olunandan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 12 11*  Şüşələnmədən yaranmış tərkibində ağır metallar olan tullantılar 
10 12 12  10.12.11-də qeyd olunandan başqa şüşələnmədən yaranmış tullantılar 
10 12 13  Emaldan yaranmış şlamlar 
10 12 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 13  Sement, əhəng və palçıq məmulatları və onlardan hazırlanan maddə və məhsullardan əmələ gəlmiş tullantılar 
10 13 01  Termik emaldan əvvəl qarışığın hazırlanmasından yaranmış tullantılar 
10 13 04  Əhəngləmədən və hidratlaşmadan yaranmış tullantılar 
10 13 06  Hissəciklər və toz (10.13.12 və 10.13.13 istisna olmaqla) 
10 13 07  Qaz emalından yaranmış şlamlar və filter şlamlar 
10 13 09*  Asbest sement istehsalından yaranmış tərkibində asbest olan tullantılar 
10 13 10  10.13.09-də qeyd olunandan başqa asbest, sement istehsalından yaranmış tullantılar 
10 13 11  10.13.09 və 10.13.10-də qeyd olunanlardan başqa sement tərkibli materiallardan yaranmış tullantılar 
10 13 12*  Qaz emalından yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
10 13 13  10.13.12-də qeyd olunadan başqa qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
10 13 14  Beton və beton şlamlarından yaranmış tullantılar 
10 13 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
10 14  Keramikalaşdırmadan yaranmış tullantılar 
10 14 01*  Qaz təmizlənməsindən yaranmış tərkibində civə olan tullantılar 
11  Səthin Kimyəvi Emalından, Metalların Üz Çəkməsindən və Digər Materiallardan: Əlvan Hidrometallurgiyada Yaranmış Tullantılar 
11 01  Səthin kimyəvi emalından, metalların üz çəkməsindən və digər materiallardan (məsələn qalvanik proseslərdən, sink örtüyü proseslərindən, kimyəvi üsulla təmizləmə proseslərindən, fosfatlaşdırmadan, qələvi yağsızlaşdırmasından) yaranmış tullantılar. 
11 01 05*  Turşu toplantısı 
11 01 06*  Digər turşular 
11 01 07*  Acımış (xarab olmuş) əsaslar 
11 01 08*  Fosfatlaşmış şlamlar 
11 01 09*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan şlamlar və filtr şlamlar 
11 01 10  11.01.09-də qeyd olunandan başqa şlamlar və filtr şlamlar 
11 01 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan suda yaxalanmış maddələr 
11 01 12  11.01.11-də qeyd olunandan başqa suda yaxalanmış maddələr 
11 01 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
11 01 14  11.01.13-də qeyd olunandan başqa yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
11 01 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan adsorbent ekstraktından və membran sistemləri və ya ion mübadiləsi sistemlərindən yaranmış şlamlar 
11 01 16*  Dolğun və ya sərf edilən ion mübadiləsi qatranları 
11 01 98*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
11 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
11 02  Qeyri-dəmir hidrometallurgiya proseslərindən əldə olunmuş tullantılar 
11 02 02*  Sink hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış şlamlar (yarozit və dəmir filizi də daxil olmaqla) 
11 02 03  Su elektroliz prosesləri üçün anod istehsalından yaranmış tullantılar 
11 02 05*  Mis hidrometallurji proseslərdən yaranmış tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantılar 
11 02 06  11.02.05-də qeyd olunandan başqa mis hidrometallurgiya proseslərindən yaranmış tullantılar 
11 02 07*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
11 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
11 03  Bərk hissəciklər və şlamların yumşaldılması prosesindən yaranmış tullantılar 
11 03 01*  Tərkibində sianid olan tullantılar 
11 03 02*  Digər tullantılar 
11 05  İsti qalvaniz prosesindən yaranmış tullantılar 
11 05 01  Bərk sink 
11 05 02  Sink k?l? 
11 05 03*  Qaz emalından yaranmış bərk tullantılar 
11 05 04*  İşlənmiş flüs 
11 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
12  Metalların və Plastiklərin İtilənməsİ, Fiziki və Mexaniki Səthi Emalında Yaranmış Tullantılar 
12 01  Metalların və plastiklərin konfiqurasiyasından və fiziki və mexaniki səthi emalından yaranmış tullantılar 
12 01 01  Qara metal hissələri və külçələri 
12 01 02  Qara metal tozu və hissələri 
12 01 03  Rəngli metal hissələri və külçələri 
12 01 04  Rəngli metal tozu və hissələri 
12 01 05  Plastik kütlələr və külçələri 
12 01 06*  Tərkibində halogenlər olan mineral əsaslı mexaniki emal yağları (emulsiyalar və həllər istisna olmaqla) 
12 01 07*  Halogensiz mineral əsaslı mexaniki emal yağları (emulsiyalar və məhlullar istisna olmaqla) 
12 01 08*  Tərkibində halogenlər olan maşın emulsiyaları və məhlullar 
12 01 09*  Halogensiz maşın emulsiyaları və məhlullar 
12 01 10*  Sintetik maşın yağı 
12 01 12*  Sərf edilmiş mum və yağ 
12 01 13  Qaynaqdan əldə edilmiş tullantılar 
12 01 14*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan maşın şlamları 
12 01 15  12.01.14-də qeyd olunandan başqa digər şlamların emalından yaranmış tullantılar 
12 01 16*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı partlayıcı maddələr 
12 01 17  12.01.16-də qeyd olunandan başqa tullantı partlayıdıcı maddələr 
12 01 18*  Tərkibində yağ (neft) olan metal şlam (parçalanan, cilalanan şlam) 
12 01 19*  Biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) maşın yağı 
12 01 20*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan sərf olunan parçalanmış hissələr və materiallar 
12 01 21  12.01.20-də qeyd olunan sərf olunan parçalanmış hissələr və materiallar 
12 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
12 03  Su və buxar yağsızlaşdırma metodlarından yaranmış tullantılar (11 istisna olmaqla) 
12 03 01*  Yuyucu (sulu) məhlullar 
12 03 02*  Buxarlı yağsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
13  Sürtgü Yağları və Maye Yanacaqların Tullantıları (yeməli yağlar, 05 və 12 istisna olmaqla) 
13 01  Hidravlik yağlar 
13 01 01*  Tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan hidravlik yağlar 
13 01 04*  Xlorlaşdırılmış emulsiyalar 
13 01 05*  Xlorlaşdırılmamış emulsiyalar 
13 01 09*  Mineral əsaslı xlorlaşdırılmış hidravlik yağ 
13 01 10*  Mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış hidravlik yağ 
13 01 11*  Sintetik hidravlik yağlar 
13 01 12*  Biodeqradasiyaya uğrayan (mikroorqonizmlər tərəfindən tez çürüyən) hidravlik yağlar 
13 01 13*  Digər hidravlik yağ 
13 02  Mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı tullantıları 
13 02 04*  Mineral əsaslı xlorlaşdırılmış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı 
13 02 05*  Mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı 
13 02 06*  Sintetik mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı 
13 02 07*  Mikroaronizmlər tərəfindən tez çürüməyə məruz qalan mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı 
13 02 08*  Digər mühərrik, mexanizm və sürtgü yağı 
13 03  Təcrid edilmiş istilik transmissiya yağ tullantıları 
13 03 01*  Tərkibində polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) olan təcrid edilmiş və istilik transmissiya yağ tullantıları 
13 03 06*  13.03.01-də qeyd olunandan başqa mineral əsaslı xlorlaşdırılmış təcrid edilmiş və istilik transmissiyalı yağlar 
13 03 07*  Mineral əsaslı xlorlaşdırılmamış təcrid edilmiş və istilik transmissiyalı yağlar 
13 03 08*  Sintetik təcrid edilmiş və istilik transmissiyalı yağlar 
13 03 09*  Tez çürüməyə məruz qalan təcrid edilmiş və istilik transmisiyalı yağlar 
13 03 10*  Digər təcrid edilmiş və istilik transmissiyalı yağlar 
13 04  Çöküntü yağları 
13 04 01*  Daxili naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağlar 
13 04 02*  Reaktiv yanacaqdan yaranmış çöküntü yağları 
13 04 03*  Digər naviqasiyadan yaranmış çöküntü yağları 
13 05  Yağ/su tərkibli ayırıcılar (seperatorlar) 
13 05 01*  Yağ/su ayırıcılar və qumlu bərk hissəciklər 
13 05 02*  Yağ/su ayırıcı tullantılar 
13 05 03*  Kollektor şlamları 
13 05 06*  Yağ/su ayırıcılardan yağlar 
13 05 07*  Yağ/su ayırıcılardan yaranmış yağlı su 
13 05 08*  Qum və yağ/su ayırıcılarından yaranmış tullantıların qarışığı 
13 07  Maye yanacağın tullantıları 
13 07 01*  Maye yanacaq və dizel tullantıları 
13 07 02*  Benzin tullantıları 
13 07 03*  Digər yanacaqlar (qarışıqlar da daxil olmaqla) 
13 08  Digər yağ tullantıları 
13 08 01*  Şirinləşdirici şlamlar və ya emulsiyalar 
13 08 02*  Digər emulsiyalar 
13 08 99*  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
14  Üzvi Həlledicilər, Soyuducu Məhlulların və Propellent Tullantiları (07 və 08 istisna olmaqla) 
14 06  Üzvi həlledicilər, soyuducu cihazları və köpük/aerozol hərəkətverici yanacaqlar tullantıları 
14 06 01*  Xlorflorkarbon (HCFC; HFC) 
14 06 02*  Digər halogenləşmiş həlledicilər və həlledici qarışıqlar 
14 06 03*  Digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar 
14 06 04*  Tərkibində halogenləşmiş həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 
14 06 05*  Tərkibində digər həlledicilər olan şlamlar və ya bərk tullantılar 
15  Qablaşdırmada Yaranmış Tullantılar; Absorbentlər, Toz Silən Parçalar, Süzgəc Materialları və Qoruyucu Paltarlar 
15 01  Qablaşdırma (ayrı-ayrılıqda toplanan bələdiyyə (məişət) tullantıları da daxil olmaqla) 
15 01 01  Kağız və karton qablaşdırması 
15 01 02  Plastik qablaşdırması 
15 01 03  Taxta qablaşdırması 
15 01 04  Qablaşdırmada istifadə edilmiş metal tullantıları 
15 01 05  Mürəkkəb maddələr qablaşdırması 
15 01 06  Qarışıq qablaşdırmalar 
15 01 07  Şüşə qablaşdırması  
15 01 09  Toxuculuq qablaşdırması 
15 01 10*  Tərkibində qalıqlar olan və ya təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qablaşdırmalar 
15 01 11*  Məsaməli metal tərkibli bağlamalar (məsələn asbest), boş preslənmiş konteynerlər də daxil olmaqla 
15 02  Absorbentlər, filter materiallar və qoruyucu geyim 
15 02 02*  Absorbentler, süzgəc materialları (yağ süzgəcləri (filtrləri) daxil olmaqla), lehimleri silmək üçün parçalar, təhlükəli maddələrlə çirklənmiş qoruyucu geyim 
15 02 03  15.02.02-də qeyd olunandan başqa absorbentler, filtr materiallar, lehimleri silmək üçün parçalar və qoruyucu geyim 
16  Siyahıya Daxil Olmayan Tullantılar 
16 01  Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrindən yaranan tullantılar, istismar müddəti bitmiş maşınların sökülməsindən yaranmış tullantılar (13, 14, 16 06 və 16 08 istisna olmaqla) 
16 01 03  İstismar müddəti bitmiş şinlər 
16 01 04*  İstismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 
16 01 06  Tərkibində maye və təhlükəli komponentlər olmayan istismar müddəti bitmiş nəqliyyat vasitələri 
16 01 07*  Yağ filtrləri (süzgəcləri) 
16 01 08*  Tərkibində civə olan komponentlər 
16 01 09*  Tərkibində PXB olan komponentlər 
16 01 10*  Partlayıcı komponentlər (məsələn hava yastıqları) 
16 01 11*  Tərkibində asbest olan əyləc diskləri 
16 01 12  16.01.11-də qeyd olunandan başqa digər əyləc diskləri 
16 01 13*  Əyləc (tormuz) mayesi 
16 01 14*  Təkibində təhlükəli maddələr olan donmaəleyhinə maye (antifriz)  
16 01 15  16.01.14-də qeyd olunandan başqa antifriz maye 
16 01 16  Mayeləşdirilmiş qaz üçün çənlər 
16 01 17  Dəmir metal tullantıları 
16 01 18  Əlvan metal tullantıları 
16 01 19  Plastik tullantılar 
16 01 20  Şüşə tullantılar 
16 01 21*  16.01.07-dən 16.01.11qədər və 16.01.13, 16.01.14-də qeyd olunanlardan başqa təhlükəli komponentlər 
16 01 22  Digər müəyyən olunmayan komponentlər 
16 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
16 02  Elektrik və elektron avadanlıqlardan yaranmış tullantılar 
16 02 09*  Tərkibində PXB olan transfarmatorlar və kondensatorlar 
16 02 10*  16.02.09-də qeyd olunandan başqa PXB tərkibli və ya PXB ilə çirkləndirilən avadanlıqlar 
16 02 11*  Tərkibində xlorfluorkarbon (HCFC, HFC) qazlardan ibarət olan yararsız avadanlıq 
16 02 12*  Yararsız asbest tullantıları 
16 02 13*  16.02.09 və 16.02.12-də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan tullantılar 
16 02 14  16.02.09 və 16 .02.13-də qeyd olunandan başqa digər tullantılar 
16 02 15*  Yararsız avadanlıqdan yaranmış təhlükəli komponentlər 
16 02 16  16.02.15-də qeyd olunandan başqa yararsız avadanlıqdan yaranmış təhlükəli komponentlər 
16 03  İstifadə olunmayan məhsullar və texniki tələblərə cavab verməyən qalıqlar 
16 03 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar 
16 03 04  16.03.03-də qeyd olunandan başqa qeyri-üzvi tullantılar 
16 03 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan üzvi tullantılar 
16 03 06  16.03.05-də qeyd olunandan başqa üzvi tullantılar 
16 04  Partlayıcı maddələrin tullantıları 
16 04 01*  Döyüş sursatı tullantısı 
16 04 02*  Atəşfəşanlıqdan yaranan tullantılar 
16 04 03*  Digər lazımsız partlayıcı maddələr 
16 05  Presləmə konteynerlərində olan qazlar və yararsız kimyəvi maddələr 
16 05 04*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan presləmə (sıxma) konteynerlərində olan qazlar (halonlar da daxil olmaqla) 
16 05 05  16.05.04-də qeyd olunandan başqa presləmə konteynerlərində olan qazlar 
16 05 06*  Tərkibində təklükəli maddələr olan laboratoriya kimyəvi maddələri, laboratoriya kimyəvi maddələrinin qarışıqları da daxil olmaqla 
16 05 07*  Tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız qeyri-üzvi kimyəvi maddələr 
16 05 08*  Tərkibində təklükəli maddələr olan yararsız üzvi kimyəvi maddələr 
16 05 09  16.05.06, 16.05.07 və 16.05.08-də qeyd olunanlardan başqa yararsız kimyəvi maddələr 
16 06  Batareyalar və akumlyatorlar 
16 06 01*  Qurğuşunlu akumlyator batareyası 
16 06 02*  Ni-Cd batareyaları 
16 06 03*  Tərkibində civə olan batareyalar 
16 06 04  Qələvi tərkibli batareyalar (16 06 03 istisna olmaqla) 
16 06 05  Digər batareyalar və akumlyatorlar 
16 06 06*  Batareyalar və akumlyatorlardan ayrıca toplanmış elektrolit 
16 07  Nəqliyyat, anbar çəni və barrel təmizləyicidən yaranmış tullantılar (05 və 13 istisna olmaqla) 
16 07 08*  Tərkibində yağ olan tullantılar 
16 07 09*  Tərkibində digər təhlükəli maddələr olan tullantılar 
16 07 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
16 08  İstifadə olunmuş katalizatorlar 
16 08 01  Tərkibində qızıl, gümüş, renium, rodium, palladium, iridium və ya platin olan katalizatorlar (16.08.07 istisna olmaqla) 
16 08 02*  Tərkibində təhlükəli transmissiya metalları və ya təhlükəli transmissiya metal komponentləri olan istifadə olunmuş katalizatorlar 
16 08 03  Digər təhlükəli transmissiya metalları və ya təhlükəli transmissiya metal komponentləri olan istifadə olunmuş katalizatorlar 
16 08 04  İstifadə olunmuş katalitik krekinq katalizatorlar (16 08 07 istisna olmaqla) 
16 08 05*  Tərkibində fosforlu turşu olan istifadə olunmuş katalizatorlar 
16 08 06*  Katalizatorlar kimi istifadə olunmuş mayelər 
16 08 07*  Tərkibi təhlükəli maddələrlə çirklənmiş katalizatorlar 
16 09  Oksidləşdirici maddələr 
16 09 01*  Permanqanatlar, məsələn kalium permanqanatı 
16 09 02*  Xromatlar, məsələn kalium xromatı, kalium və ya natrium dixromatı 
16 09 03*  Peroksidlər, məsələn hidrogen peroksid 
16 09 04*  Digər qruplara daxil edilməyən oksidləşdirici maddələr 
16 10  Üz təbəqənin emalı üçün qabaqcadan yaranmış maye su tullantıları 
16 10 01*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan maye halında su tullantıları 
16 10 02  16.10.01-də qeyd olunandan başqa maye halında su tullantıları 
16 10 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan su konsentratlar 
16 10 04  16.10.03-də qeyd olunandan başqa su konsentratlar 
16 11  Ara qatlar və odadavamlı keramikaların tullantısı 
16 11 01*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərdən yaranmış karbon əsaslı qatlar və odadavamlı keramikalar 
16 11 02  16.11.01-də qeyd olunandan başqa metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı qatlar və odadavamlı keramikalar 
16 11 03*  Digər tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı ara qatlar və odadavamlı keramikalar 
16 11 04  16.11.03-də qeyd olunandan başqa digər tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən yaranmış karbon əsaslı ara qatlar və odadavamlı keramikalar 
16 11 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-metallurgiya proseslərindən yaranmış ara qatlar və odadavamlı keramikalar 
16 11 06  16.11.05-də qeyd olunandan başqa qeyri-metallurgiya proseslərindən yaranmış ara qatlar və odadavamlı keramikalar 
17  Tikinti və Söküntü Vaxtı Əmələ Gələn Tullantılar (çirkli sahələrdə qazılan torpaqlar da daxil olmaqla) 
17 01  Beton, kərpiclər, plitkalar və keramikalar 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Kərpiclər 
17 01 03  Plitkalar və keramikalar 
17 01 06*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan beton, kərpic, plitka və keramikaların ayrı və ya qarışıq fraksiyaları 
17 01 07  17.01.06-də qeyd olunandan başqa beton, kərpic, plitka və keramikaların qarışıqları 
17 02  Taxta, şüşə və plastik 
17 02 01  Taxta tullantılar 
17 02 02  Şüşə tullantılar 
17 02 03  Plastik tullantılar  
17 02 04*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya çirklənmiş odun, şüşə və plastik 
17 03  Bitum qarışıqlar, daş kömür qatran və qatran sürtülən məhsullar 
17 03 01*  Tərkibində daş kömür qatranı olan bitum qarışıqları 
17 03 02  17.03.01-də qeyd olunandan başqa bitum qarışıqları 
17 03 03*  Daş kömür qatranı və qatran sürtülən məhsullar 
17 04  Metallar (ərintiləri də daxil olmaqla) 
17 04 01  Mis, bürünc, sarı mis 
17 04 02  Aliminium 
17 04 03  Qurğuşun 
17 04 04  Sink 
17 04 05  Dəmir və polad 
17 04 06  Qalay 
17 04 07  Qarışıq metallar 
17 04 09*  Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş metal tullantıları 
17 04 10*  Tərkibində yağ, daş kömür qatranı və digər təhlükəli maddələr olan kabellər 
17 04 11  17.04.10-da qeyd olunandan başqa digər kabellər 
17 05  Torpaq (çirkləndirilmiş sahədən qazılan torpaq da daxil olmaqla), daşlar və qazma (dərinləşdirmə) işləri zamanı çıxarılan qrunt 
17 05 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan torpaq və daşlar 
17 05 04  17.05.03-də qeyd olunandan başqa torpaq və daşlar 
17 05 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma işləri zamanı çıxarılan qrunt 
17 05 06  17.05.05-də qeyd olunandan başqa qazma işlər zamanı çıxarılan qrunt 
17 05 07*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan çınqıl 
17 05 08  17.05.07-də qeyd olunandan başqa çınqıl 
17 06  Tərkibində tikinti materialları olan izolyasiya materialları və asbest 
17 06 01*  Tərkibində asbest olan izolyasiya materialları 
17 06 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər izolyasiya materialları 
17 06 04  17.06.01 və 17.06.03-də qeyd olunanlardan başqa izolyasiya materialları 
17 06 05  Tərkibində asbest olan tikinti materialları 
17 08  Gips əsaslı tikinti materialları 
17 08 01*  Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş gips əsaslı tikinti materialları 
17 08 02  17.08.01-də qeyd olunandan başqa gips əsaslı tikinti materialları 
17 09  Digər tikinti və söküntü tullantılar 
17 09 01*  Tərkibində civə olan tikinti və söküntü tullantıları 
17 09 02*  Tərkibində PXB olan tikinti və söküntü tullantıları (məsələn, tərkibində izolyatorlar olan PXB, tərkibində döşəmə əsaslı qatran olan PXB, tərkibində tıxanmış minalanma qurğusu olan PXB, tərkibində kondensatorlar olan PXB) 
17 09 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və söküntü tullantıları (qarışıq tullantılarda daxil olmaqla) 
17 09 04  17.09.01, 17 .09.02 və 17.09.03-də göstərilənlərdən başqa qarışıq tikinti və söküntü tullantıları 
18  Tibbi və Baytarlıq Tədbirlərində və ya Bununla Əlaqəli Tədqiqatlarda (mətbəx və ictimai iaşə tullantıları istisna olmaqla) Yaranmış Tullantılar 
18 01  Doğuş, insan xəstəliyi diaqnostikası, profilaktikası və müalicəsi ilə əlaqədar yaranmış tullantılar 
18 01 01  İti kəsicilər (18.01.03 istisna olmaqla) 
18 01 02  Bədən hissələri və orqanları, qan çantaları və qan saxlayanlar da daxil olmaqla (18.01.03 istisna olmaqla) 
18 01 03*  İnfeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olan tullantılar 
18 01 04  İnfeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olmayan tullantılar (məsələn, geyim, gips sarğılar, alt paltarı, birdəflik geyim, plyonka) 
18 01 06*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar 
18 01 07  18.01.06-də qeyd olunandan başqa dərmanlar 
18 01 08*  Sitostatik və sitostatik dərmanlar 
18 01 09  18.01.08 -də qeyd olunandan başqa dərmanlar 
18 01 10*  Dişə qayğıdan amalqam tullantısı 
18 02  Tədqiqatdan, diaqnozdan, heyavnlarda olan xəstəliklərin müayinəsindən və ya qarşısını almadan yaranmış tullantılar 
18 02 01  İti kəsicilər (18 02 02 istisna olmaqla) 
18 02 02*  İnfeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olan tullantılar 
18 02 03  İnfeksiya yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə xüsusi tələblərdən (toplanması və daşınması) asılı olmayan tullantılar 
18 02 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi preparatlar 
18 02 06  18.02.05 bəndində göstərilənlərdən fərqli kimyəvi preparatlar 
18 02 07*  Sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 
18 02 08  18.02.07 bəndində göstərilənlərdən fərqli dərman preparatları 
19  Tullantıların İdarə Olunması ilə Məşğul Olan Xİdmətlər Tərəfİndən Yaranmış Tullantılar (insanların istehlakı və sənayedə istifadə üçün götürülmüş suyun hazırlanmasında və su emalı zavodlarında yaranmış tullantılardan başqa) 
19 01  Tullantıların yandırılmasından və ya pirolizindən yaranan tullantılar 
19 01 02  Kül qalığından təmizlənən dəmir metallar 
19 01 05*  Qaz emalından yaranan filtr çöküntüsü 
19 01 06*  Qaz emalından yaranan çirkab maye tullantıları və digər çirkab maye tullantıları 
19 01 07*  Qaz emalından yaranan bərk tullantılar 
19 01 10*  Baca qaz emalından aktivləşmiş karbon  
19 01 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan kül yığını və şlak 
19 01 12  19.01.11 bəndində göstərilənlərdən fərqli kül yığını və şlak 
19 01 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan uçucu kül 
19 01 14  19.01.13 bəndində göstəriləndən fərqli uçucu kül 
19 01 15*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan qazan tozu 
19 01 16  19.01.15-də qeyd olunandan başqa qazan tozu 
19 01 17*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan piroliz tullantılar 
19 01 18  19.01.17 –də qeyd olunandan başqa piroliz tullantılar 
19 01 19  Axar yataqların qumu 
19 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 02  Tullantının fiziki/kimyəvi emalından yaranmış tullantılar 
19 02 03  Təhlükəli olmayan tullantılardan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar 
19 02 04*  Ən azı bir təhlükəli tullantıdan təşkil olunan əvvəlcədən qarışdırılan tullantılar 
19 02 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan fiziki / kimyəvi emaldan əmələ gələn şlamlar 
19 02 06  19.02.05-də qeyd olunandan başqa fiziki / kimyəvi emaldan əmələ gələn şlamlar 
19 02 07*  Ayırmadan yaranmış neft və konsentrant 
19 02 08*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan maye (duru) yanacaq tullantıları 
19 02 09*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk alışan tullantıları 
19 02 10  19.02.08 və 19.02.09-də qeyd olunanlardan başqa alışan tullantılar 
19 02 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar 
19 02 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 03  Stabilləşmiş/möhkəmlənmiş tullantılar 
19 03 04*  Təhlükəli kimi qeyd olunan tullantılar, qismən sabitləşdirilmiş 
19 03 05  19.03.04-də qeyd olunandan başqa sabitləşdirilmiş tullantılar 
19 03 06*  Təhlükəli kimi qeyd olunan tullantılar, möhkəmləndirilmiş 
19 03 07  19.03.06-də qeyd olunandan başqa möhkəmləndirilmiş tullantılar 
19 04  Şüşə kimi olan tullantılar və vitrifikasiyadan yaranmış tullantılar 
19 04 01  Şüşəyəbənzər tullantılar 
19 04 02*  Uçan kül və digər baca qazı emalından yaranmış tullantılar 
19 04 03*  ŞüŞəyə oxşamayan bərk halda maddə 
19 04 04  Parlaq (şüşəyə oxşar) şirləmədən (minalamadan) əmələ gələn sulu maye tullantılar 
19 05  Bərk tullantıların aerob emalından yaranmış tullantıları 
19 05 01  Bələdiyyə (məişət) tullantılarının qeyri-mürəkkəb fraksiyaları və oxşarları 
19 05 02  Heyvan və bitki tullantılarının mürəkkəbləşməmiş fraksiyası 
19 05 03  Texniki standartlara cavab verməyən kompost 
19 05 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 06  Tullantıların aerob emalından yaranmış tullantılar 
19 06 03  Bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış maye 
19 06 04  Bələdiyyə (məişət) tullantılarının anaerob emalından yaranmış qida maddəsi tullantısı 
19 06 05  Heyvan və tərəvəz tullantılarının anaerob emalından yaranmış maye 
19 06 06  Heyvan və tərəvəz tullantılarının anaerob emalından yaranmış tullantısı 
19 06 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 07  Zibilxana çirkab suları 
19 07 02*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan zibilxana çirkab suları 
19 07 03  19.07.02-də qeyd olunandan başqa zibilxana çirkab suları 
19 08  Çirkab suların emalı zavodlarında yaranmış digər qruplara daxil edilmətən tullantılar 
19 08 01  Çişidlənmiş tullantılar 
19 08 02  Qumnan təmizlənmədən yaranmış tullantılar 
19 08 05  Şəhər çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar 
19 08 06*  Sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları 
19 08 07*  İon mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış şlamlar və mayelər 
19 08 08*  Tərkibində ağır metallar olan membran sistemi tullantıları 
19 08 09*  Tərkibində yeməli yağ və piy olan piy və yağ/su mayelərindən yağ qarışığı 
19 08 10*  19.08.09-də qeyd olunandan başqa piy və yağ/su mayelərindən yağ qarışığı 
19 08 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış şlamlar 
19 08 12  19.08.11-də qeyd olunandan başqa sənaye tullantı suyunun bioloji emalından yaranmış şlamlar 
19 08 13*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış şlamlar 
19 08 14  19.08.13-də qeyd olunandan başqa digər sənaye tullantı suyunun emalından yaranmış şlamlar 
19 08 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 09  İnsan istehlakı üçün nəzərdə tutulan suyun hazırlanmasından və ya sənayedə istifadəsindən yaranmış tullantılar 
19 09 01  İlkin süzülmədən və tullantılardan yaranmış bərk tullatılar 
19 09 02  Su saflaşdırmasından yaranmış şlamlar 
19 09 03  Karbonsızlaşdırmadan yaranmış tullantılar 
19 09 04  Sərf edilmiş aktivləşdirilmiş kömür 
19 09 05  Sərf edilmiş və ya doymuş ion mübadiləsi qatranları 
19 09 06  İon mübadiləsi regenerasiyasından yaranmış şlamlar və tullantılar 
19 09 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair tullantılar 
19 10  Metal tərkibli tullantıların xırdalanmasından yaranmış tullantılar 
19 10 01  Dəmir və polad tullantıları 
19 10 02  Rəngli tullantılar 
19 10 03*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan toz və hissə 
19 10 04  19.10.03-də qeyd olunandan başqa toz və hissə 
19 10 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissələr 
19 10 06  19.10.05-də qeyd olunandan başqa digər hissələr 
19 11  Neft (yağ) regenerasiyasından yaranmış tullantılar 
19 11 01*  Sərf edilmiş filtr gilləri 
19 11 02*  Turşu qatranları 
19 11 03*  Maye su tullantıları 
19 11 04*  Əsaslarla yanacağın təmizlənməsindən yaranmış tullantılar 
19 11 05*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan emaldan yaranmış şlamlar 
19 11 06  19.11.05-də qeyd olunandan başqa emaldan yaranmış şlamlar 
19 11 07*  Dəm qazının təmizlənməsindən alınan tullantılar 
19 11 99  Başqa yerdə göstərilməyən tullantılar 
19 12  Tullantıların mexaniki təmizlənməsindən yaranan tullantılar (məs., çeşidlərə ayırma, xırdalama, presləmə, dənəvərləşdirmə) başqa yerdə göstərilməyən 
19 12 01  Kağız və karton 
19 12 02  Qara metal 
19 12 03  Əlvan metal 
19 12 04  Plastik və rezin 
19 12 05  Şüşə tullantılar 
19 12 06*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar 
19 12 07  19.12.06-da qeyd olunandan başqa fərqli oduncaq 
19 12 08  Toxuculuq məhsulları 
19 12 09  Minerallar (məs., qum, daş) 
19 12 10  Yanar tullantılar (tullantıdan alınan yanacaq) 
19 12 11*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) 
19 12 12  19.12.11 bəndində göstəriləndən fərqli tullantıların mexaniki təmizlənməsindən alınan digər tullantılar (material qarışıqları daxil olmaqla) 
19 13  Torpağın və qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan tullantılar 
19 13 01*  Torpağın rekultivasiyasından yaranan tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar 
19 13 02  19.13.01 bəndində göstəriləndən başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan bərk tullantılar 
19 13 03*  Torpağın rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan çöküntülər 
19 13 04  19.13.03-də qeyd olunandan başqa torpağın rekultivasiyasından yaranan şlamlar 
19 13 05*  Qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan çöküntülər 
19 13 06  19.13.05-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan şlamlar 
19 13 07*  Qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan çirkab maye tullantıları və çirkab su konsentrantları 
19 13 08  19.13.07-də qeyd olunandan başqa qrunt sularının rekultivasiyasından yaranan, tərkibində çirkab maye tullantıları və su konsentratları 
20  Bələdiyyədə (ev təsərrüfatlarının tullantıları və oxşar kommersiya, sənaye və müəssisələrin tullantıları) Pərakəndə Formada Yığılmış Tullantılar (məişət tullantıları) 
20 01  Ayrıca toplanmış fraksiyalar (15 01 istisna olmaqla) 
20 01 01  Kağız və karton 
20 01 02  Şüşə tullantılar 
20 01 08  Bioloji çürüməyə məruz qalan mətbəx və yeməkxana tullantıları 
20 01 10  Paltarlar 
20 01 11  Toxuculuq məhsulları 
20 01 13*  Həlledicilər 
20 01 14*  Turşular 
20 01 15*  Qələvilər 
20 01 17*  Fotoximikatlar 
20 01 19*  Pestisidlər 
20 01 21*  Fluoressensiya trubkaları və digər civə tərkibli tullantılar 
20 01 23*  Xlorftorkarbon tərkibli atılmış avadanlıq 
20 01 25  Ərzaq yağı və piyi 
20 01 26*  20.01.25 bəndində göstəriləndən fərqli yağ və piy 
20 01 27*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar 
20 01 28  20.01.27 bəndində göstərilənlərdən fərqli boyalar, mürəkkəblər, yapışqan və qətranlar 
20 01 29*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan yuyucu vasitələr 
20 01 30  20.01.29 bəndində göstəriləndən fərqli yuyucu vasitələr 
20 01 31*  sitotoksik və sitostatik dərman preparatları 
20 01 32  20.01.31 bəndində göstəriləndən fərqli dərman preparatları 
20 01 33*  16.06.01, 16.06.02 və ya 16.06.03 bəndlərinə daxil edilmiş batareya və akkumulyatorlar və ya çeşidlənməmiş batareyalar və akkumulyatorlar 
20 01 34  20 01 33 bəndində göstərilənlərdən fərqli batareya və akkumulyatorlar 
20 01 35*  20.01.21 və 20.01.23 -də qeyd olunandan başqa tərkibində təhlükəli komponentlər olan yararsız elektrik və elektron avadanlıqları 
20 01 36  20.01.21, 20.01.23 və 20.01.35 bəndlərində göstərilənlərdən fərqli elektrik və elektron avadanlığı 
20 01 37*  Tərkibində təhlükəli maddələr olan taxtalar 
20 01 38  20.01.37 Bəndində göstəriləndən fərqli taxtalar 
20 01 39  Plastik 
20 01 40  Metallar 
20 01 41  Bacaların təmizlənməsindən yaranan tullantılar 
20 01 99  Digər qruplara daxil edilməyən sair fraksiyalar 
20 02  Bağ və park tullantıları (qəbiristanlıq tullantıları daxil olmaqla) 
20 02 01  Bioloji çürüməyə məruz qalan tullantılar 
20 02 02  Torpaq və daşlar 
20 02 03  Bioloji çürüməyə uğramayan digər tullantılar 
20 03  Digər şəhər tullantıları 
20 03 01  Qarışıq şəhər tullantıları 
20 03 02  Bazarlardan yığılan tullantılar 
20 03 03  Küçələrin təmizlənməsindən yığılan tullantılar 
20 03 04  Zibil rezervuarlarındakı (çənlərdəki) çöküntülər 
20 03 06  Kanalizasiya sularının təmizlənməsindən yaranan tullantılar 
20 03 07  İriqabaritli tullantılar 
20 03 99  Digər qruplara daxil edilməyən bələdiyyə (məişət) tullantıları