Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Tullantıların statistik kateqoriyalar üzrə bölgüsü
Excel
Kod Ad Qeyd
01  Kimyəvi qarışıqların tullantıları   
01.1  İşlənmiş həlledicilər   
01.11  Halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər  təhlükəli 
01.12  Qeyri-halogenləşdirmə zamanı işlənmiş həlledicilər  təhlükəli 
01.2  Turşu, qələvi və ya duz tullantıları   
01.21  Turşu tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
01.22  Qələvi tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
01.24  Digər duz tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
01.3  İşlənmiş yağlar   
01.31  İşlənmiş mühərrik yağları  təhlükəli 
01.32  Digər işlənmiş yağlar  təhlükəli 
01.4  İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar   
01.41  İşlənmiş kimyəvi katalizatorlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
02  Kimyəvi preparat tullantıları   
02.1  Spesifikasiyadan kənar kimyəvi tullantılar   
02.11  Aqrokimyəvi məhsulların tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
02.12  İstifadə edilməmiş (istifadə vaxtı bitmiş) dərmanlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
02.13  Rənglər, laklar, mürəkkəblər və yapışqan tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
02.14  Digər kimyəvi preparat tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
02.2  İstifadə edilməmiş partlayıcı maddələr   
02.21  Lazımsız partlayıcı maddələr və pirotexniki məhsullar  təhlükəli 
02.22  Lazımsız döyüş sursatı  təhlükəli 
02.3  Qarışıq kimyəvi tullantılar   
02.31  Kiçik həcmli qarışıq kimyəvi tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
02.32  Emal üçün qarışıq kimyəvi tullantılar  təhlükəli 
02.33  Təhlükəli maddələrlə çirkləndirilmiş qablar  təhlükəli 
03  Digər kimyəvi tullantılar   
03.1  Kimyəvi depozitlər və qalıqlar   
03.11  Qatranlar və daş kömür tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
03.12  Yağlar/su emulsiya şlamları  təhlükəli 
03.13  Kimyəvi reaksiya qalıqları  təhlükəsiz / təhlükəli 
03.14  İşlənmiş süzgəc və absorbent materiallar  təhlükəsiz / təhlükəli 
03.2  Sənaye axıntı tullantılrı   
03.21  Sənaye və çirkab sularının emalından yaranmış şlamlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
03.22  Tərkibində hidrokarbon olan şlamlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
05  Tibbi və bioloji tullantılar   
05.1  İnfeksion tullantılar   
05.11  Tibbi infeksiyon tullantılar  təhlükəli 
05.12  Baytarlıq infeksiyon tullantıları  təhlükəli 
05.2  Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar   
05.21  Qeyri-infeksiyon tibbi tullantılar  təhlükəsiz 
05.22  Qeyri-infeksiyon baytarlıq tullantıları  təhlükəsiz 
06  Metal tullantıları   
06.1  Dəmir metal tullantıları və qalıqları   
06.11  Dəmir metal tullantıları və qalıqları  təhlükəsiz 
06.2  Qeyri-dəmir metal tullantıları və qalıqları   
06.21  Lazımsız qiymətli metal  təhlükəli 
06.23  Digər alüminium tullantıları  təhlükəsiz 
06.24  Mis tullantıları  təhlükəsiz 
06.25  Qurğuşun tullantıları  təhlükəsiz 
06.26  Digər metal tullantıları  təhlükəsiz 
06.3  Qarışıq metal tullantıları   
06.31  Qarışıq metaldan qablaşdırmalar  təhlükəsiz 
06.32  Qablaşdırmada istifadə edilmiş digər qarışıq metal tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
07  Qeyri-metal tullantıları   
07.1  Şüşə tullantıları   
07.11  Qablaşdırmada istifadə edilmiş şüşə  təhlükəsiz 
07.12  Digər şüşə tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
07.2  Kağız və karton tullantıları   
07.21  Qablaşdırmada istifadə olunan kağız və karton tullantıları  təhlükəsiz 
07.23  Digər kağız və karton tullantıları  təhlükəsiz 
07.3  Rezin tullantılar   
07.31  İstifadə edilmiş şinlər  təhlükəsiz 
07.4  Plastik tullantılar  təhlükəsiz 
07.41  Qablaşdırmada istifadə edilmiş plastik tullantılar  təhlükəsiz 
07.42  Digər plastik tullantılar  təhlükəsiz 
07.5  Taxta tullantıları   
07.51  Qablaşdırmada istifadə olunan taxta  təhlükəsiz 
07.52  Taxta kəpəyi və yonqar tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
07.53  Digər taxta tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
07.6  Toxuculuq tullantıları   
07.61  ?st geyimi  təhlükəsiz 
07.62  Qarışıq toxuculuq tullantıları  təhlükəsiz 
07.63  Dəri tullantılar  təhlükəsiz 
07.7  Polixlorlaşdırılmış benifil (PXB) tərkibli tullantılar   
07.71  PXB tərkibli yağlar  təhlükəli 
07.72  PXB tərkibli və PXB ilə çirklənmiş avadanlıq  təhlükəli 
07.73  PXB tərkibli tikinti və dağıntı tullantıları  təhlükəli 
08  İstismara yararsız avadanlıqlar   
08.1  İstismara yararsız nəqliyyat vasitələri   
08.12  Digər yararsız nəqliyyat vasitələri  təhlükəsiz / təhlükəli 
08.2  Yararsız elektrik və elektron avadanlıqlar   
08.21  Ev təsərrüfatı üçün yararsız əsas avadanlıqlar  təhlükəli 
08.23  Digər yararsız elektrik və elektronik avadanlıqlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
08.4  Yararsız maşın və avadanlıq komponentləri   
08.41  Batareya və akummulyator tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
08.43  Digər yararsız maşın və avadanlıq komponentləri  təhlükəsiz / təhlükəli 
09  Heyvan və bitki tullantıları   
09.1  Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış tullantılar   
09.11  Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış heyvan mənşəli tullantılar  təhlükəsiz 
09.12  Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış bitki mənşəli tullantılar  təhlükəsiz 
09.13  Ərzaq məhsullarının hazırlanması zamanı yaranmış qarışıq tullantılar  təhlükəsiz 
09.2  Yaşıllıq tullantıları   
09.21  Yaşıllıq tullantıları  təhlükəsiz 
09.3  Peyin   
09.31  Peyin  təhlükəsiz 
10  Qarışıq adi tullantılar   
10.1  Ev təsərrüfatı tullantısı və ona oxşar tullantılar   
10.11  Ev təsərrüfatı tullantıları  təhlükəsiz 
10.12  Küçələrdən yığılan tullantılar  təhlükəsiz 
10.2  Qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar   
10.21  Qarışıq qablar (paketlər)  təhlükəsiz 
10.22  Digər qarışıq və çeşidlənməmiş materiallar  təhlükəsiz / təhlükəli 
10.3  Çeşidlənmiş qalıqlar   
10.32  Digər çeşidlənmiş qalıqlar  təhlükəsiz / təhlükəli 
11  Ümumi şlamlar   
11.1  Çirkab suların emalından yaranmış şlamlar   
11.11  Kanalizasiya suyunun emalından yaranmış şlamlar   təhlükəsiz 
11.12  Digər çirkab sularının emalından yaranmış biodegradasiya şlamları  təhlükəsiz 
11.2  İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar   
11.21  İçməli və digər suyun təmizlənməsindən yaranan şlamlar  təhlükəsiz 
11.3  Korlanmamış qazıntı tullantıları   
11.31  Korlanmamış qazıntı tullantıları  təhlükəsiz 
11.4  Zibil quyusunun içindəki tullantılar   
11.41  Zibil quyusunun içindəki tullantılar  təhlükəsiz 
12  Mineral tullantıları   
12.1  Tikinti və dağıntı tullantıları   
12.11  Beton, kərpic və gips tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.12  Hidrokarbonlaşmış yol səthi meterialları tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.13  Qarışıq tikinti tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.2  Asbest tullantıları   
12.21  Asbest tullantıları  təhlükəli 
12.3  Təbii təsadüfi mineralların tullantıları   
12.31  Təbii təsadüfi mineralların tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.4  Yandırılan tullantılar   
12.41  Baca qazının saflaşdırılmasından tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.42  Termal emal və yanmadan şlak və kül  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.5  Müxtəlif mineral tullantılar   
12.51  Süni mineral tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.52  Təkrar emal material tullantıları  təhlükəsiz / təhlükəli 
12.6  Çirklənmiş torpaq və qazıntılar   
12.61  Çirklənmiş torpaq  təhlükəli 
12.62  Çirklənmiş qazıntılar  təhlükəli 
13  Bərkimiş, stabilləşmiş və şüşəyəbənzər tullantılar   
13.1  Bərkimiş, stabilləşmiş tullantılar   
13.11  Bərkimiş, stabilləşmiş tullantılar  təhlükəsiz / təhlükəli 
13.2  Şüşəyəbənzər tullantılar   
13.21  Şüşəyəbənzər tullantılar  təhlükəsiz