Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Sənaye məhsullarının son təyinatına görə təsnifatı (siyahısı)
Excel
Qrup kodu Təsnifat kodu Ad
000001  07.10.10.10  Dəmir filizləri 
000001  07.10.10.20  Dəmir filizi konsentratları 
000001  07.21.10.00  Uran və torium filizləri 
000001  07.29.11.00  Mis filizi və konsentratları 
000001  07.29.12.00  Nikel filizi və konsentratları 
000001  07.29.13.00  Aliminium filizi və konsentratları 
000001  07.29.14.10  Tərkibində qızıl olan filiz və konsentratlar 
000001  07.29.14.20  Tərkibində gümüş olan filiz və konsentratlar 
000001  07.29.14.30  Sair qiymətli metal filizləri və konsentratları 
000001  07.29.15.10  Qalay filizi və konsentratları 
000001  07.29.15.20  Qurğuşun filizi və konsentratları 
000001  07.29.15.30  Sink filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.10  Volfram filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.20  Titan filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.30  Manqan filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.40  Kobalt filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.50  Molibden filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.60  Xrom filizi və konsentratları 
000001  07.29.19.90  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində dəmir olmayan sair metal filizi və konsentratları 
000001  08.11.11.30  Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və travertin 
000001  08.11.11.50  Dekorativ və ya tikinti üçün sair əhəng daşı, alebastr 
000001  08.11.12.30  Abidə və ya tikinti üçün qranit 
000001  08.11.12.90  Abidə və ya tikinti üçün sair daş 
000001  08.11.20.30  Təbii və sintetik gips və anhidrid 
000001  08.11.20.50  Əhəngdaşı 
000001  08.11.30.10  Təbaşir 
000001  08.11.30.30  Susuzlaşdırılmamış dolomit 
000001  08.11.30.50  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit 
000001  08.11.30.70  Aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil olmaqla) 
000001  08.11.40.00  Şist 
000001  08.12.11.50  Kvars qumu və ya sənaye təyinatlı qum 
000001  08.12.11.90  Tikinti təyinatlı qum 
000001  08.12.12.10  Çınqıl, qırma daş və xırda çay daşı 
000001  08.12.12.20  Çınqıl  
000001  08.12.12.30  Qırma daş və xırda çay daşı 
000001  08.12.12.40  Xırdalanmış daş 
000001  08.12.12.50  Mərmər qranulası, qırıntısı və tozu 
000001  08.12.12.90  Sair daş qranulası, qırıntısı və tozu 
000001  08.12.13.10  Makadam: qudronlanmış makadam 
000001  08.12.13.20  Tikintidə istifadə olunan posa (şlak) 
000001  08.12.13.50  Yol örtüyü üçün istifadə olunan daş (qudronlanmış makadam)  
000001  08.12.21.10  Kaolin 
000001  08.12.21.20  Kaolin gilləri 
000001  08.12.22.10  Bentonit, attapulgit və sepiolit gilləri 
000001  08.12.22.30  Odadavamlı gil 
000001  08.12.22.50  Adi gil və tikinti təyinatlı gil (kərpic, boru, keramit və sement istehsalı üçün olan gil də daxil olmaqla) 
000001  08.12.22.90  Şamot gili 
000001  08.91.11.30  Təbii kalsium fosfatlar, aluminiumakalsium fosfatları və fosfat təbaşiri 
000001  08.91.11.50  Karnalit, silvit və başqa təbii kalium duzları 
000001  08.91.12.30  Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir kolçedanı) 
000001  08.91.12.50  Xam və ya təmizlənməmiş kükürd 
000001  08.91.19.00  Kimya sənayesi və gübrə istehsalı üçün minerallar 
000001  08.92.10.00  Torf 
000001  08.93.10.10  Daş duz 
000001  08.93.10.20  Xalis natrium xlorid 
000001  08.93.10.30  Dəniz suyu 
000001  08.93.10.40  Narın duz 
000001  08.99.10.00  Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları 
000001  08.99.21.50  Sortlaşdırılmamış almaz, qeyri-sənaye almazı, emal edilməmiş və ya sadəcə mişarlanmış, bölünmüş və ya ilkin emal edilmiş almaz 
000001  08.99.21.90  Emal edilməmiş qiymətli və yarımqiymətli sair daşlar 
000001  08.99.22.50  Pemza, təbii abraziv materiallar 
000001  08.99.22.70  Emal edilməmiş sənaye almazı 
000001  08.99.29.10  Təbii qrafit və sənaye təyinatlı kvars 
000001  08.99.29.13  Təbii qrafit 
000001  08.99.29.15  Sənaye təyinatlı kvars və kvarsitlər 
000001  08.99.29.20  Diatomitlər 
000001  08.29.29.40  Asbest 
000001  08.29.29.90  Sair minerallar 
000001  09.10.11.00  Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri 
000001  09.10.12.00  Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi 
000001  09.10.13.00  Daşınmaq üçün yerdən çıxarılan təbii qazın mayeləşdirilməsi və reqazifikasiyası 
000001  09.90.11.00  Daş kömür hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 
000001  09.90.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər  
000001  10.61.11.00  Təmizlənmiş düyü 
000001  10.61.12.10  Doğranmış düyü 
000001  10.61.12.20  Tam və ya yarımdoğranmış düyü 
000001  10.61.12.30  Düyü yarması 
000001  10.61.21.00  Buğda və çovdar qarışıq buğda unu 
000001  10.61.22.00  Sair dənli bitkilərdən un 
000001  10.61.23.00  Narın və iri üyüdülmüş bitki unu 
000001  10.61.24.00  Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar 
000001  10.61.31.30  Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu 
000001  10.61.31.50  Buğda qranulası 
000001  10.61.32.30  Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu 
000001  10.61.32.50  Digər dənli bitkilərin qranulası 
000001  10.61.33.00  Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən sair məhsullar 
000001  10.61.40.00  Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
000001  10.62.11.10  Nişastalar 
000001  10.62.11.11  Buğda nişastası 
000001  10.62.11.13  Qarğıdalı nişastası 
000001  10.62.11.15  Kartof nişastası 
000001  10.62.11.19  Sair nişastalar 
000001  10.62.11.30  İnulin 
000001  10.62.11.50  Quru və nəm buğda yapışqanı 
000001  10.62.11.70  Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar 
000001  10.62.12.00  Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun əvəzediciləri 
000001  10.62.13.10  Qlükoza və qlükoza siropu 
000001  10.62.13.20  Fruktoza, fruktoza siropu, izoql?koza 
000001  10.62.13.30  Maltodekstrin və maltodekstrin siropu 
000001  10.62.13.90  Sair məhsullar 
000001  10.62.14.30  Təmizlənmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları 
000001  10.62.14.50  Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) qarğıdalı yağı 
000001  10.62.20.00  Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar 
000001  10.91.10.20  Yonca unu və qranulası 
000001  10.91.20.00  Lukarna yeməyi və həbi 
000001  10.92.10.30  İt və pişiklər üçün yemlər 
000001  10.92.10.50  Sair ev heyvanları üçün yemlər 
000001  13.10.10.00  Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə) 
000001  13.10.21.10  İpək lifi 
000001  13.10.21.20  Yun lifi 
000001  13.10.21.30  Daranmış pambıq lifi 
000001  13.10.21.40  Didilmiş, əyrilməmiş kətan lifi 
000001  13.10.21.50  Emal edilmiş, əyrilməmiş lifli bitki lifləri 
000001  13.10.22.00  Yağsızlaşdırılmış və ya kardodaranmış, kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış yun 
000001  13.10.23.10  Yunun və ya heyvanların nazik və qalın tüklərinin daranması  
000001  13.10.24.00  Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya kobud tükü 
000001  13.10.25.00  Daranmış və ya kardodaranmış pambıq 
000001  13.10.26.00  Emal edilmiş, əyrilməmiş cüt və sair toxuculuq lifləri (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa) 
000001  13.10.29.00  Emal edilmiş, əyrilməmiş sair bitki lifləri  
000001  13.10.31.30  Sintetik ştapel ipliyi 
000001  13.10.32.50  Süni ştapel ipliyi 
000001  13.10.40.10  Daranmamış ipək tullantıları 
000001  13.10.50.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik 
000001  13.10.61.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq ipliyi 
000001  13.10.62.00  Pambıq tikiş sapları 
000001  13.10.71.00  Kətan ipliyi 
000001  13.10.72.00  Jüt ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi  
000001  13.10.81.00  Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən sarınmış iplik 
000001  13.10.82.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan iplik 
000001  13.10.83.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85%-dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik 
000001  13.10.84.00  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel liflərindən olan iplik 
000001  13.10.85.00  Süni və sintetik filament saplardan və liflərdən olan tikiş sapları və iplik 
000001  13.10.91.00  Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları 
000001  13.10.92.00  Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları 
000001  13.10.93.00  Təbii toxuculuq ipliyinin hazırlanması 
000001  13.20.11.00  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar 
000001  13.20.12.00  Daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar  
000001  13.20.13.30  Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar 
000001  13.20.13.50  Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan parçalar 
000001  13.20.13.60  Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar 
000001  13.20.14.00  Cüt və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa)  
000001  13.20.19.00  Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar 
000001  13.20.20.10  Səthi sıxlığı 200q\kv.m-dən az olan rənglənməmiş pambıq parçalar  
000001  13.20.20.20  Tibbi tənzif 
000001  13.20.20.30  Səthi sıxlığı 200q\kv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq parçalar 
000001  13.20.20.40  Səthi sıxlığı 200q\kv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq parçalar  
000001  13.20.20.50  Səthi sıxlığı 200q\kv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq parçalar 
000001  13.20.20.60  Səthi sıxlığı 200q\kv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim  
000001  13.20.31.30  Yüksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar 
000001  13.20.31.50  Sintetik kompleks saplardan par?alar 
000001  13.20.31.70  S?ni kompleks saplardan par?alar 
000001  13.20.32.10  Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar 
000001  13.20.32.20  Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
000001  13.20.32.30  Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
000001  13.20.32.40  Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar  
000001  13.20.32.90  Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar 
000001  13.20.33.30  Rənglənməmiş süni ştapel liflərinindən parçalar 
000001  13.20.33.50  Rənglənmiş süni ştapel liflərinindən parçalar 
000001  13.20.41.00  Toxuma kağız parçalar və sünel parçalar (sair xovlu parçalar və ensiz parçalar) 
000001  13.20.42.10  Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar 
000001  13.20.42.20  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar 
000001  13.20.42.30  Qaytanlı parçalar 
000001  13.20.43.00  Sair xovlu dəsmallıq parçalar və oxşar xovlu toxuma parçalar (ensiz parçalardan başqa) 
000001  13.20.44.00  Tənzif (ensiz parçalardan başqa) 
000001  13.20.45.00  Xalçalardan başqa, qarışıq toxuma parçalar 
000001  13.20.46.00  Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil edilməklə)  
000001  13.20.50.00  S?ni toxuma par?alar 
000001  13.30.11.10  Sapların rənglənməsi üzrə xidmətlər 
000001  13.30.11.20  Liflərin və ipliyin rənglənməsi üzrə xidmətlər 
000001  13.30.12.10  İpək parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.20  Yun parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.30  Pambıq parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.40  Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması 
000001  13.30.12.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması 
000001  13.30.12.90  Trikotaj parçaların ağardılması 
000001  13.30.13.10  İpək parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.20  Yun parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.30  Pambıq parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi 
000001  13.30.13.90  Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi 
000001  13.30.14.10  İpək parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.20  Yun parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.30  Pambıq parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.40  Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması  
000001  13.30.14.60  Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması 
000001  13.30.14.90  Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması 
000001  13.30.19.10  İpək parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.20  Yun parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.30  Pambıq parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi  
000001  13.30.19.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi 
000001  13.30.19.90  Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi 
000001  16.10.10.10  Xüsusi məhlul hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları  
000001  16.10.10.30  İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları 
000001  16.10.10.50  İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan mişar materialları 
000001  16.10.10.70  Parket üçün lövhələr 
000001  16.10.21.10  İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar 
000001  16.10.21.50  Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar  
000001  16.10.22.00  Ağac yunu; ağac unu 
000001  16.10.23.00  Ağac talaşası və ya yonqarı 
000001  16.10.31.10  Xüsusi məhlul hopdurulmuş iynəyarpaqlı ağaclardan şalbanlar 
000001  16.10.31.90  Sair şalban üçün tirlər 
000001  16.10.39.00  Sair kobud emal edilmiş ağac, yarılmış uzun ağac və paya da daxil edilməklə  
000001  16.10.91.00  Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi üsulla işlənməsi xidmətləri  
000001  16.21.11.00  Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac 
000001  16.21.12.00  Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar 
000001  16.21.13.00  Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr 
000001  16.21.14.00  Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından pilitələr 
000001  16.21.21.00  Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar 
000001  16.21.22.00  Bloklar, pilətələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar  
000001  16.21.91.00  Ağac və panelin işlənməsi üzrə xidmətlər 
000001  16.22.10.00  Yığma parket döşəmələr 
000001  16.23.11.10  Taxta pəncərələr və onların çərçivələri 
000001  16.23.11.50  Taxta bloklar, çərçivələr, qapılar, qapı astanaları 
000001  16.23.12.10  Taxta lövhə parket 
000001  16.23.12.30  Beton tikinti işləri üçün taxtabənd 
000001  16.23.12.50  Taxtapuş qont və çiləkən 
000001  16.23.19.00  Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları 
000001  16.23.20.00  Yığma ağac tikinti konstruksiyaları 
000001  16.24.11.00  Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri 
000001  16.24.12.00  Taxtadan çəllək və çəllək məmulatları 
000001  16.24.13.00  Sair taxta tara və onun hissələri 
000001  16.29.11.00  Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər 
000001  16.29.12.00  Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları 
000001  16.29.13.00  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları  
000001  16.29.14.00  Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar  
000001  16.29.21.00  Girdələşdirilmiş və ya kiçik tir, lövhə, təbəqə yaxud zolaqlar şəklində kobud emal edilmiş təbii mantar; xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdülmüş mantar; mantar tullantıları 
000001  16.29.22.00  Təbii mantardan məmulatlar 
000001  16.29.23.00  Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər  
000001  16.29.24.00  Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan məmulatlar  
000001  16.29.25.00  Pirəmdən, espartodan və ya sair hörmə materiallarından məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar 
000001  16.29.91.00  Mebeldən başqa, ağac və mantar və saman və hörgü materiallarının istehsalı üzrə xidmətlər  
000001  17.11.11.00  Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər 
000001  17.11.12.10  İynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  
000001  17.11.12.50  Enliyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
000001  17.11.13.10  İynəyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu 
000001  17.11.13.50  Enliyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu 
000001  17.11.14.10  Ağac kütləsi 
000001  17.11.14.30  Yarımsellüloza 
000001  17.11.14.50  Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
000001  17.12.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı 
000001  17.12.12.00  Əllə tökülən kağız və karton 
000001  17.12.13.10  Foto-istilik və elektrikə həssas kağızlar üçün əsas olan kağız və karton 
000001  17.12.13.30  Köçürücü kağızlar üçün əsas olan kağız 
000001  17.12.13.50  Divar kağızı üçün əsas olan kağız 
000001  17.12.14.10  Səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olan qrafik məqsədli kağız, karton  
000001  17.12.14.30  Səthi sıxlığı 40-150 q/kv.m olan qrafik məqsədli kağız, karton 
000001  17.12.14.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan qrafik məqsədli kağız, karton  
000001  17.12.20.30  Məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız; sellüloz vatası  
000001  17.12.20.50  Məişət-təsərrüfat təyinatlı qırışdırılmış kağız, papiros kağızı 
000001  17.12.20.90  Sair məişət-təsərrüfat təyinatlı kağız 
000001  17.12.31.30  Ağardılmamış tara kartonu 
000001  17.12.31.90  Sair tara kartonu 
000001  17.12.32.00  Ağardılmış kraftlayner; örtüklü kraftlayner 
000001  17.12.33.00  Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız 
000001  17.12.34.00  Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və sair büzmələnmiş kağız 
000001  17.12.35.10  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
000001  17.12.35.30  Yalnız üst qatı ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
000001  17.12.35.50  Yalnız çöl qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
000001  17.12.35.70  Sair çoxqatlı kağız və karton 
000001  17.12.41.10  Kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız  
000001  17.12.41.30  Sair kraft-kağız 
000001  17.12.41.50  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız 
000001  17.12.42.10  Sulfitlənmiş qablaşdırma kağızı 
000001  17.12.42.30  Böyük rulon və vərəqlərdə filtr kağızı və kartonu 
000001  17.12.42.40  Üzlük karton üçün əsas olan kağız və karton 
000001  17.12.42.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan sair kağız və karton 
000001  17.12.42.60  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan büzmələnmək üçün kağız və karton  
000001  17.12.42.70  Səthi sıxlığı 150-225 q/kv.m olan kağız və karton 
000001  17.12.42.80  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton 
000001  17.12.43.00  Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton 
000001  17.12.44.10  Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı 
000001  17.12.44.20  Sair təbaşirlənməmiş kağız və karton 
000001  17.12.51.00  Örtüksüz, çöl qatı ağardılmış karton 
000001  17.12.59.00  Sair ?rt?ks?z karton 
000001  17.12.60.10  Bitki perqamenti 
000001  17.12.60.30  Yağkeçirməyən kağız 
000001  17.12.60.50  Kalka 
000001  17.12.60.70  Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız 
000001  17.12.71.30  Qatları bitum və s. birləşdirilmiş çoxlaylı kağız 
000001  17.12.71.50  Samandan hazırlanan da daxil edilməklə çoxqatlı kağız və karton 
000001  17.12.72.30  Kreplənmiş və naxış basılmış kraft-kağız (kisə kağızından başqa)  
000001  17.12.72.50  Büzmələnmiş, kreplənmiş və s. digər kağız və karton 
000001  17.12.73.30  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız 
000001  17.12.73.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı  
000001  17.12.73.60  Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı 
000001  17.12.73.70  Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı 
000001  17.12.74.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa 
000001  17.12.74.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız  
000001  17.12.74.70  Sair təbaşirlənmiş kağız 
000001  17.12.75.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-karton, yazı üçün olan kartondan başqa 
000001  17.12.75.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış karton 
000001  17.12.75.70  Sair təbaşirlənmiş karton 
000001  17.12.76.30  Karbonlu və oxşar üzköçürmə kağızı 
000001  17.12.76.50  Eni 36 sm-dən çox olan özüüzköçürən kağız 
000001  17.12.76.90  Sair üzköçürən kağız 
000001  17.12.77.10  Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton 
000001  17.12.77.30  Özüyapışan kağız və karton 
000001  17.12.77.50  Təbaşirlənmiş və plastik kütlə ilə laminə edilmiş kağız və karton  
000001  17.12.77.60  Təbaşirlənmiş parafin, yağ və ya qliserinlə örtülmüş kağız və karton  
000001  17.12.77.70  Sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar 
000001  17.12.77.90  Kağız və karton tullantıları və makulatura 
000001  17.12.78.00  Kaolin, yaxud sair yaxud qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa) 
000001  17.12.79.00  Kaolin, yaxud sair yaxud qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)  
000001  17.21.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton 
000001  17.21.12.00  Kağız kisələr və paketlər 
000001  17.21.13.00  Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar  
000001  17.21.14.00  Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar 
000001  17.21.15.00  Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s. 
000001  17.22.11.10  Tualet kağızı 
000001  17.22.11.30  Kağızdan burun dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər, dəsmallar 
000001  17.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar 
000001  17.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik vasitələr 
000001  17.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları 
000001  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
000001  17.22.13.00  Kağızdan və ya kartondan sinilər, bulyudlar, boşqablar, fincanlar və s. 
000001  17.23.11.10  Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair  
000001  17.23.11.30  Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız 
000001  17.23.11.50  Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız 
000001  17.23.12.10  Zərflər 
000001  17.23.12.50  Şəkilsiz poçt açıqçaları və s. 
000001  17.23.12.70  İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya karton qutular  
000001  17.23.13.00  Dəftərxana ləvazimatlarından, kağız və ya kartondan jurnallar, mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar 
000001  17.23.14.30  Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün karton və kağız  
000001  17.23.14.50  Orqtexnika üçün kağız 
000001  17.24.11.10  Basmanaxışlı divar kağızı 
000001  17.24.11.30  Üstü plastik kütlə ilə örtülmüş divar kağızı 
000001  17.24.11.50  Üstü dekorativ materialla örtülmüş divar kağızı 
000001  17.24.11.90  Pəncərə üçün şəffaf kağız və sair divar kağızı 
000001  17.24.12.00  Divara çəkilmək üçün toxuculuq materialları 
000001  17.29.11.00  Kağız və ya kartondan etiketlər 
000001  17.29.12.10  Kağız və ya kartondan bloklar, təbəqələr və lövhələr 
000001  17.29.12.20  Əsası kağızdan və ya kartondan olan döşəmə örtükləri üçün materiallar 
000001  17.29.19.00  Papiros kağızı; bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
000001  20.11.11.20  Arqon 
000001  20.11.11.30  Digər təsirsiz qazlar 
000001  20.11.11.50  Hidrogen 
000001  20.11.11.60  Azot 
000001  20.11.11.70  Oksigen 
000001  20.11.12.30  Karbon dioksid 
000001  20.11.12.50  K?k?rd trioksidi;arsen anhidridi  
000001  20.11.12.70  Azon oksidləri 
000001  20.11.12.90  Sair qeyri-üzvi qeyri-metal birləşmələri 
000001  20.11.13.00  Maye və sıxılmış hava 
000001  20.12.11.30  Sink oksidi və peroksidi 
000001  20.12.11.50  Titan oksidləri 
000001  20.12.12.10  Xrom oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.12.30  Manqan oksidləri 
000001  20.12.12.50  Qurğuşun oksidləri 
000001  20.12.12.70  Mis oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.19.10  Dəmir oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.19.30  Kobalt oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.19.50  Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.19.60  Nikel oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.19.90  Sair metal oksidləri və hidroksidləri 
000001  20.12.21.10  Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
000001  20.12.21.20  Turşu boyaq maddələri və əsasları 
000001  20.12.21.30  Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
000001  20.12.21.40  Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar  
000001  20.12.21.60  Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr 
000001  20.12.21.70  Boyaq lakları 
000001  20.12.22.50  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar 
000001  20.12.22.70  Bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri 
000001  20.12.23.30  Sintetik üzvi və qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri  
000001  20.12.23.50  Sintetik qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri 
000001  20.12.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri 
000001  20.13.11.00  Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri 
000001  20.13.12.00  Tükənmiş uran, torium və onların birləşmələri 
000001  20.13.13.00  Sair radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri; ərintilər, dispersiyalar, keramik məhsullar və qarışıqlar, izotoplar və onların birləşmələri 
000001  20.13.14.00  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış yanacaq elementləri (kassetlər) 
000001  20.13.21.10  Xlor, yod, ftor və brom  
000001  20.13.21.20  K?k?rd 
000001  20.13.21.30  Sair karbohidrogenlər 
000001  20.13.21.40  Bor, tellur 
000001  20.13.21.50  Silisium 
000001  20.13.21.60  Fosfor 
000001  20.13.21.70  Arsen 
000001  20.13.21.90  Selen 
000001  20.13.22.00  Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri 
000001  20.13.23.20  Qələvi metallar 
000001  20.13.23.30  Kalsium 
000001  20.13.23.50  Stronsium və barium 
000001  20.13.23.70  Qələvi-torpaq metallar, skandium və ittrium 
000001  20.13.23.80  Civə 
000001  20.13.24.10  Xlor turşuları 
000001  20.13.24.30  Kükürd turşuları 
000001  20.13.24.50  Fosfor turşuları və anhidridi 
000001  20.13.24.60  Bor oksidləri və turşuları 
000001  20.13.24.70  Hidrogen ftor, silisium və kükürd dioksidləri  
000001  20.13.25.20  Natrium hidroksid 
000001  20.13.25.30  Kalium hidroksid 
000001  20.13.25.50  Natrium və kalium peroksidləri 
000001  20.13.25.60  Maqnezium, stronsium və barium hidroksid və peroksidləri  
000001  20.13.25.70  Al?minium hidroskidi 
000001  20.13.25.80  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları 
000001  20.13.31.10  Ftorsilikat, ftoralüminat və ftoru sair kompleks duzları 
000001  20.13.31.30  Ammonium xloriddən başqa xloridlər 
000001  20.13.31.50  Xloroksidlər, mis və s. metalların xlor hidroksidləri 
000001  20.13.31.70  Bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
000001  20.13.32.00  Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar 
000001  20.13.41.00  Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar 
000001  20.13.42.10  Kalium nitratdan başqa nitratlar 
000001  20.13.42.20  Fosfinat və fosfonatlar 
000001  20.13.42.30  Mononatriumfosfat və dinatriumfosfat 
000001  20.13.42.40  Kalsiumhidrofosfat 
000001  20.13.42.50  Trinatriumfosfat, kaliumfosfat və s.kalsiumfosfatlar 
000001  20.13.42.70  Natriumtripolifosfat 
000001  20.13.43.10  Natrium karbonat 
000001  20.13.43.20  Natrium hidrokarbonat 
000001  20.13.43.30  Kalium karbonat 
000001  20.13.43.40  Kalsium karbonat 
000001  20.13.43.50  Barium karbonat 
000001  20.13.43.60  Qurğuşun karbonat 
000001  20.13.43.70  Sair karbonatlar 
000001  20.13.51.10  Al?minatlar 
000001  20.13.51.20  Sink və qurğuşun xromatları 
000001  20.13.51.30  Natrium və kalium dixromatları, sair xromatlar və pereksi-xromatlar 
000001  20.13.51.40  Manqanit, manqanat və permanqanatlar 
000001  20.13.51.50  Molibdatlar 
000001  20.13.51.60  Volframatlar 
000001  20.13.51.70  Okso- və peroksometal turşularının sair duzları 
000001  20.13.51.80  Qiymətli metallar və onların kolloid birləşmələri 
000001  20.13.52.50  Distillə edilmiş su 
000001  20.13.52.90  Sair qeyri-üzvi birləşmələr 
000001  20.13.61.00  Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar və onların birləşmələri  
000001  20.13.62.00  Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi turşuların və peroksid turşularının duzları 
000001  20.13.63.00  Hidrogen peroksid 
000001  20.13.64.00  Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və boridlər 
000001  20.13.65.00  Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri 
000001  20.13.66.00  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd  
000001  20.13.67.00  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)  
000001  20.13.68.00  Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar 
000001  20.14.11.20  Doymuş asiklik karbohidrogenlər 
000001  20.14.11.30  Etilen 
000001  20.14.11.40  Propilen 
000001  20.14.11.50  Butilen 
000001  20.14.11.60  Butadion-1,3 və izopren 
000001  20.14.11.90  Sair doymamış karbohidrogenlər 
000001  20.14.12.10  Sikloheksan; siklanlar, siklenlər və sikloterpenlər 
000001  20.14.12.20  Benzol və toluol 
000001  20.14.12.40  Ksilollar 
000001  20.14.12.50  Stirol 
000001  20.14.12.60  Etilbenzol 
000001  20.14.12.70  Kumol 
000001  20.14.12.80  Naftalin, antrasen 
000001  20.14.12.90  Sair asiklik karbohidrogenlər 
000001  20.14.13.00  Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
000001  20.14.14.00  Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr  
000001  20.14.19.00  Sair karbohidrogen törəmələri 
000001  20.14.21.00  Yağlı sənaye spirtləri 
000001  20.14.22.00  Biratomlu spirtlər 
000001  20.14.23.00  Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri  
000001  20.14.24.00  Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri 
000001  20.14.31.00  Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri 
000001  20.14.32.00  Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri  
000001  20.14.33.10  Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları  
000001  20.14.33.20  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri 
000001  20.14.33.30  Metakril turşusu və onun duzları 
000001  20.14.33.40  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri 
000001  20.14.33.50  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
000001  20.14.33.70  Aromatik monokarbon turşuları və s. 
000001  20.14.34.00  Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri 
000001  20.14.41.00  Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr 
000001  20.14.42.00  Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri 
000001  20.14.43.00  Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan birləşmələr; onların törəmələri  
000001  20.14.44.00  Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr  
000001  20.14.51.00  Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
000001  20.14.52.00  Digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələr 
000001  20.14.53.00  Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri 
000001  20.14.61.00  Aldehid funksiyalı birləşmələr 
000001  20.14.62.00  Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr 
000001  20.14.63.00  Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri  
000001  20.14.64.00  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr  
000001  20.14.71.20  Yanmış sümük 
000001  20.14.71.30  Təmizlənmiş və təmizlənməmiş tallo yağı 
000001  20.14.71.40  Skipidar və sair 
000001  20.14.71.50  Qətran turşuları; kanifol spirti və yağı 
000001  20.14.71.70  Ağac qətranı, ondan hazırlanan yağlar, ağac və sair kreozotu və sair 
000001  20.14.72.00  Ağac kömürü 
000001  20.14.73.00  Daş kömür qətranının yüksəktemperaturlu distilləsindən alınan yağlar və sair məhsullar;  
000001  20.14.74.00  Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
000001  20.14.75.00  Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər  
000001  20.14.80.00  Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları 
000001  20.15.10.50  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları  
000001  20.15.10.70  Ammonyak 
000001  20.15.20.10  Ammonium xlorid 
000001  20.15.20.30  Nitritlər 
000001  20.15.20.50  Nitrat turşusunun kalium duzları 
000001  20.15.20.60  Triammoniumfosfat 
000001  20.15.20.70  Ammonium karbonatlar 
000001  20.15.31.00  Sidik cövhəri 
000001  20.15.32.00  Ammonium sulfat 
000001  20.15.33.00  Ammonium nitrat 
000001  20.15.34.70  Kalsium sianamid 
000001  20.15.34.80  Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları 
000001  20.15.34.90  Sair mineral və ya kimyəvi azot gübrələri 
000001  20.15.35.00  Ammonium- nitratla kalsium karbonatın qarışıqları 
000001  20.15.39.00  Sair azot birləşmələri və qarışıqları 
000001  20.15.41.10  İkiqat superfosfat 
000001  20.15.41.20  Fosforit unu 
000001  20.15.41.30  Presipitat 
000001  20.15.49.00  Sair fosfat gübrələri 
000001  20.15.51.00  Kalium xlorid 
000001  20.15.52.00  Kalium sulfat 
000001  20.15.59.00  Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri 
000001  20.15.60.00  Natrium nitrat 
000001  20.15.71.00  Üç qidalandırıcı gübrə; azot, fosfor və kalium gübrələri 
000001  20.15.72.00  Ammonium hidrogenfosfat (diammonium fosfat) 
000001  20.15.73.00  Monoammonium fosfat 
000001  20.15.74.00  İki qidalandırıcı gübrə; azot və fosfor gübrələri 
000001  20.15.75.00  İki qidalandırıcı gübrə; fosfor və kalium gübrələri 
000001  20.15.76.00  Kalium-nitrat 
000001  20.15.79.00  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və ya kimyəvi gübrələr (azot, fosfor, kalium)  
000001  20.15.80.00  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri  
000001  20.16.10.30  Sıxlığı 0.94 az olan polietilen 
000001  20.16.10.50  Sıxlığı 0.94 az olmayan polietilen 
000001  20.16.10.70  İlkin formada vinilasetatlı etilen polimerləri 
000001  20.16.10.90  İlkin formada sair polietilen 
000001  20.16.20.30  İlkin formada polistirol 
000001  20.16.20.50  İlkin formada akrilnitrillə stirol polimerləri (SAN) 
000001  20.16.20.70  İlkin formada akrilnitrillə butadionstirol polimerləri (ABS-plastik)  
000001  20.16.20.90  İlkin formada sair polistirol 
000001  20.16.30.00  İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri 
000001  20.16.40.00  İlkin formada poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid qətranları; ilkin formada pollikarbonatlar, alkid qatranları, poliyalların mürəkkəb efirləri və digər mürəkkəb efirlər 
000001  20.16.51.30  İlkin formada polipropilen 
000001  20.16.51.50  Sair 
000001  20.16.52.00  İlkin formada vinil asetatlarının və ya sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri və sair vinil polimerləri  
000001  20.16.53.00  İlkin formada poliakrilatlar 
000001  20.16.54.00  İlkin formada poliamidlər 
000001  20.16.55.00  İlkin formada karbomid qətranları, tiokarbomid qətranları və melamin qətranları  
000001  20.16.56.00  İlkin formada sair aminoqətranlar, fenol qətranları və poliuretanlar  
000001  20.16.57.00  İlkin formada silikonlar 
000001  20.16.59.30  İlkin formada sair plastik kütlələr 
000001  20.16.59.50  Plastik kütlə tullantıları, kəsikləri və skrap 
000001  20.17.10.00  İlkin formada sintetik kauçuk 
000001  20.20.11.00  İnsektisidlər 
000001  20.20.12.00  Herbisidlər 
000001  20.20.13.00  Cücərməyə qarşı vasitələr; bitkilərin böyüməsinin tənzimləyiciləri  
000001  20.20.14.00  Dezinfeksiyaedici vasitələr 
000001  20.20.15.00  Fungisidlər 
000001  20.20.19.00  Sair pestisidlər və aqrokimyəvi məhsullar 
000001  20.30.11.00  Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar  
000001  20.30.12.00  Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar 
000001  20.30.21.00  Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement  
000001  20.30.22.00  Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər 
000001  20.30.23.00  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s  
000001  20.30.24.00  Mətbəə boyaqları 
000001  20.51.11.00  Propellent barıt və hazır partlayıcı maddələr 
000001  20.52.12.00  Bikford fitilləri; detonasiya fitilləri; kapsul-detonatorlar; fitillər; elektrik detonatorları  
000001  20.51.13.00  Fişənglər 
000001  20.51.14.00  Siqnal raketləri, yağış raketləri, tüstü raketləri və fişənglərdən başqa, sair pirotexnika məmulatları  
000001  20.51.20.00  Kibritlər 
000001  20.52.10.10  Kazein yapışqanları 
000001  20.52.10.20  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
000001  20.52.10.50  Sümük yapışqanı  
000001  20.52.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar  
000001  20.52.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər 
000001  20.52.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər 
000001  20.53.10.00  Efir yağları 
000001  20.59.11.00  Fotoqrafiya plastinləri və plyonkaları; ani fotoşəkillər üçün işığahəssas, ekspozisiyalandırılmamış plyonkalar; fotokağız  
000001  20.59.12.00  Fotoqrafiyada istifadə edilən işığahəssas emulsiya, fotoqrafiyada istifadə edilən, digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi birləşmələr 
000001  20.59.20.00  Kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş heyvan və bitki piyləri və yağları; heyvan və ya bitki piylərinin, yaxud yağlarının yeyilməyən qatışıqları  
000001  20.59.30.00  Yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək üçün mürəkkəblər və sair mürəkkəblər  
000001  20.59.41.00  Sürtkü materialları  
000001  20.59.42.00  Antidetonasion tərkiblər (antidetonatorlar); mineral yağlar və oxşar məhsullar üçün aşqarlar  
000001  20.59.43.00  Hidravlik əyləc mayeləri; antifrizlər və buz bağlamasına qarşı maddələr  
000001  20.59.51.00  Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri və onların törəmələri; heyvanın içalatı  
000001  20.59.52.00  Yapma üçün pastalar; dişlərin müalicəsində istifadə edilən mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar, digər qruplara daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri 
000001  20.59.53.00  Disk şəkilli kimyəvi elementlər və elektronikada istifadə edilən mürəkkəb kimyəvi birləşmələr  
000001  20.59.54.00  Aktivləşdirilmiş kömür 
000001  20.59.55.00  Bəzəkvurma vasitələri; boyamanı sürətləndirən boyayıcı tərkiblər və ya fiksalayıcı boyaqlar və oxşar məhsullar  
000001  20.59.56.00  Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər; flüslər; kauçukun vulkanizasiyasını sürətləndiricilər, rezin və plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; digər qruplara daxil edilməyən katalizatorlar; qarışıq alkil-benzollar və alkilnaftalin 
000001  20.59.57.00  Tökmə formaları və qəlibləri üçün əlaqəlndirici maddələr; kimyəvi məhsullar  
000001  20.59.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif kimyəvi məhsullar  
000001  20.59.60.30  Jelatin və jelatin törəmələri 
000001  20.59.60.50  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
000001  20.60.11.10  Neylon və ya sair poliamidlərdən olan sintetik ştapel lifləri  
000001  20.60.11.30  Poliefir sintetik ştapel lifləri 
000001  20.60.11.70  Poliakrilonitril sintetik ştapel lifləri 
000001  20.60.11.90  Sair sintetik ştapel lifləri 
000001  20.60.12.30  Neylondan və digər poliamidlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.60.12.50  Poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
000001  20.60.13.10  Teksturalanmış neylon və poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.60.13.20  Teksturalanmış polipropilen və sair saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.60.13.30  Sair təkqat neylon və ya başqa poliamid sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
000001  20.60.13.50  Sair təkqat poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.62.13.70  Təkqat polipropilen sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.60.13.90  Sair təkqat sintetik saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  
000001  20.60.14.00  Sintetik monosaplar, sintetik toxuculuq materiallarından lentlər və s.  
000001  20.60.21.00  Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş süni ştapel lifləri  
000001  20.60.22.00  Viskoz lifindən yüksəkdavamlıqlı saplar 
000001  20.60.23.00  Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar 
000001  20.60.24.10  Monosaplar, lentlər və oxşar məmulatlar 
000001  20,60.24.90  Kimyəvi liflərin tullantıları 
000001  22.11.11.00  Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
000001  22.11.12.00  Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
000001  22.11.13.00  Avtobuslar və ya yük maşınları, aviasiya üçün yeni pnevmatik rezin şinlər  
000001  22.11.14.00  Kənd və meşə təsərrüfatı maşınları üçün və digər istehsal üçün pnevmatik rezin şinlər və təkərlər  
000001  22.11.15.00  Rezin kameralar, iri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar və çənbər lentləri  
000001  22.11.16.00  Rezin şinlərin bərpası üçün protektorlar 
000001  22.11.20.30  İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər 
000001  22.11.20.50  Bərpa edilmiş pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
000001  22.19.10.00  İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər  
000001  22.19.20.00  Vulkanlaşdırılmamış kauçuk və ondan hazırlanan məmulat; ebonitdən başqa, saplar, kordlar, plastinlər, təbəqələr, zolaqlar, qəliblər və profillər şəklində rezin 
000001  22.19.30.00  Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar  
000001  22.19.40.00  Rezin konveyer (transportyor) lentləri və ötürücü qayışlar  
000001  22.19.50.00  Korddan başqa, rezinləşdirilmiş toxuculuq materialları 
000001  22.19.60.00  Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun aksessuarları  
000001  22.19.71.00  Ebonitdən başqa, rezin əmziklər də daxil edilməklə, gigiyena və əczaçılıq məmulatları  
000001  22.19.72.00  Məsaməli rezindən başqa, döşəmə örtükləri və ayaqaltıları  
000001  22.19.73.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair rezin məmulatları; bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
000001  22.21.10.00  Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas, çubuqlar, millər və profillər  
000001  22.21.21.00  Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
000001  22.21.29.00  Plastmasdan sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və fitinqlər  
000001  22.21.30.00  Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
000001  22.21.41.00  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar  
000001  22.21.42.00  Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar  
000001  22.22.11.00  Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari 
000001  22.22.12.00  Polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar, o cümlədən konusvari  
000001  22.22.13.00  Plastmas qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar  
000001  22.22.14.00  İri həcmli plastmas butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar  
000001  22.22.19.00  Plastik kütlədən sair qablaşdırma məmulatları 
000001  22.23.11.00  Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində örtük  
000001  22.23.12.00  Plastmas vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları  
000001  22.23.13.00  Plastmas çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox olan oxşar tutumlar  
000001  22.23.14.00  Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri  
000001  22.23.15.00  Döşəmələr üçün linoleum və möhkəm qeyri-plastik məmulatlar elastik döşəmə örtükləri, məsələn, linoleum kimi döşəmə örtükləri  
000001  22.23.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən plastmasdan tikinti məmulatları  
000001  22.23.20.00  Plastmasdan yığma tikinti konstruksiyaları 
000001  22.29.10.00  Plastmasdan geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və onun aksessuarları  
000001  22.29.21.00  Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr, plyonkalar, folqalar 
000001  22.29.22.00  Sair özyapışan plastmas tavalar, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər və sair yastı formada məmulatlar  
000001  22.29.23.00  Plastmasdan yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar  
000001  22.29.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma armaturasının plastmas hissələri, plastmasdan işıqlanan göstəricilər və s. 
000001  22.29.25.00  Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları 
000001  22.29.26.00  Plastmasdan mebel, nəqliyyat vasitələri və s. üçün furnitura heykəlciklər və sair bəzək əşyaları  
000001  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar  
000001  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
000001  22.29.91.00  Sair plastmas məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər  
000001  23.11.11.00  Başqa üsulla emal edilməmiş tökmə, prokat, dartılmış və ya üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə  
000001  23.11.12.00  Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə  
000001  23.12.11.00  Əyilmiş, yonulmuş, oyulmuş, burğulanmış, minalanmış və başqa üsulla emal edilmiş, lakin çərçivəyə və ya sağanağa salınmamış təbəqə şüşələr 
000001  23.12.12.00  Qəlpəsiz şüşə 
000001  23.12.13.00  Şüşə güzgülər, çoxtəbəqəli şüşə izolyatorlar 
000001  23.13.11.00  Butulkalar, bankalar, flakonlar və ampulalardan başqa, sair şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri 
000001  23.13.12.00  Şüşə - saxsıdan başqa, stəkanlar  
000001  23.13.13.00  Süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat, tualet və dəftərxana ləvazimatı,interyerləri bəzəmək üçün şüşə məmulatlar və s. 
000001  23.13.14.00  Sair vakuum qabları üçün şüşə hissələr 
000001  23.13.91.00  Stolları bəzəmək və ya mətbəx üçün stəkanların və sair şüşə məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər  
000001  23.13.92.00  Şüşə taraların istehsalı sahəsində xidmətlər 
000001  23.14.11.00  Şüşə lifindən lentlər, iplik və doğranmış iplər 
000001  23.14.12.00  Şüşə parçalardan başqa, şüşə lifindən duvaqlar, həsirlər, torlar, ayağaltılar, döşəklər, panellər və sair məmulatlar 
000001  23.19.11.00  Kütlə, şar (mikrosferlərdən başqa), çubuq və ya boru şəklində emal edilməmiş şüşə; şüşə tullantıları və qırıntıları  
000001  23.19.12.00  Preslənmiş və ya qəlibə tökülmüş şüşədən döşəmə üçün bloklar, kərpiclər, tavalar və sair məmulatlar, vitraclar və s.; bloklar, tavalar şəklində yaxud oxşar formalarda çoxözəkli şüşə və ya penoşüşə 
000001  23.19.21.00  Elektrik lampaları, elektron-şüa boruları və ya oxşar məmulat üçün açıq şüşə kolbalar və onların şüşə hissələri 
000001  23.19.22.00  Saatlar və ya eynəklər üçün optiki emal edilməmiş şüşə; belə şüşələrin istehsalı üçün hazırlıq  
000001  23.19.23.00  Laboratoriya, gigiyena və ya əczaçılıq üçün şüşə məmulat; şüşə ampulalar  
000001  23.19.24.00  Lampaların və işıqlandırma armaturasının, işıqlanan göstəricilərin, işıq tablolarının və s. şüşədən hazırlanmış hissələri  
000001  23.19.25.00  Şüşə elektrik izolyatorları 
000001  23.19.26.00  Digər qruplara daxil edilməyən şüşə məmulatlar 
000001  23.19.91.00  Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə, sair şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  
000001  23.20.11.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər, bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar  
000001  23.20.12.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları 
000001  23.20.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar  
000001  23.20.14.00  Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı məmulatlar  
000001  23.31.10.00  Saxsı lövhəciklər və lövhələr 
000001  23.32.11.00  Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar, daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s.  
000001  23.32.12.00  Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti məmulatları 
000001  23.32.13.00  Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri  
000001  23.41.11.00  Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları 
000001  23.41.12.00  Çini olmayan yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları  
000001  23.41.13.00  Heykəlciklər və sair saxsı bəzək əşyaları 
000001  23.42.10.00  Saxsı sanitar məmulatları 
000001  23.43.10.00  Saxsı elektrik izolyatorları; elektrik maşınları, cihazları və ya avadanlıqları üçün saxsıdan izolyasiyaedici fitinqlər 
000001  23.44.11.00  Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlar  
000001  23.44.12.00  Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlardan başqa  
000001  23.49.11.00  Kənd təsərrüfatında istifadə edilən və daşınma, yaxud qablaşdırma üçün saxsı məmulatlar  
000001  23.49.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tikinti saxsı məmulatlar  
000001  23.51.11.00  Sement klinkerləri 
000001  23.51.12.10  Ağ portlandsement 
000001  23.51.12.30  Sair portlandsement 
000001  23.51.12.50  Giltorpaq sementi 
000001  23.51.12.60  Bəzək sementi 
000001  23.51.12.70  Genişlənən sement 
000001  23.51.12.90  Sair hidravlik sement 
000001  23.52.10.00  Sönməmiş əhəng, sönmüş əhəng və hidravlik əhəng 
000001  23.52.20.10  Gips 
000001  23.52.20.20  Gəc 
000001  23.52.30.00  Yandırılmış və ya aqlomerasiya edilmiş dolomit 
000001  23.61.11.00  Sementdən, betondan və ya süni daşdan lövhəciklər, tavalar, kərpiclər və oxşar məmulatlar  
000001  23.61.12.00  Sement, beton və süni daşdan tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün yığma konstruksiyaların elementləri  
000001  23.61.20.00  Betondan yığma tikinti konstruksiyaları 
000001  23.62.10.00  Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar 
000001  23.63.10.00  Əmtəəlik beton 
000001  23.64.10.00  Tikinti məhlulları 
000001  23.65.11.00  Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş bitki liflərindən, samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar 
000001  23.65.12.00  Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar  
000001  23.69.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair gips və ya tərkibində gips olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar  
000001  23.69.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sement, beton və ya süni daşdan hazırlanan məmulatlar  
000001  23.70.11.00  Emal edilmiş mərmər, travertin, alebastr və onlardan məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, pilitələrdən, kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa); süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu 
000001  23.70.12.00  Tikintidə istifadə etmək və ya heykəl hazırlamaq üçün sair emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulat 
000001  23.91.11.00  Dəyirman daşları, itiləyici daşlar, pardaxlayıcı dairələr və s.  
000001  23.91.12.00  Parça, kağız və ya karton üzərində abraziv tozu və ya dənələri  
000001  23.99.11.00  Emal edilmiş asbest lifləri; asbest əsasında hazırlanmış qatışıqlar; belə qatışıqlardan hazırlanan məmulat; quraşdırılmamış vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulat hazırlamaq üçün friksion materiallar 
000001  23.99.12.00  Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar  
000001  23.99.13.00  Təbii asfalt və ya bitum, neft bitumu, mineral qətran və ya asfalt peki əsasında bitumlaşdırılmış qatışıqlar  
000001  23.99.14.00  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit əsasında və ya yarımfabrikatlar şəklində karbonun sair formaları əsasında hazırlanan məhsullar  
000001  23.99.15.00  Süni korund, mexaniki qarışıqlardan başqa 
000001  23.99.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-metal mineral məhsullar  
000001  24.10.11.00  Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun  
000001  24.10.12.10  Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan  
000001  24.10.12.30  AKPB məhsulları siyahısına daxil edilməyən ferroərintilər  
000001  24.10.12.40  Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olmayan ferromanqan  
000001  24.10.12.50  Ferroxrom 
000001  24.10.12.60  Ferronikel 
000001  24.10.12.90  Sair ferroərintilər 
000001  24.10.13.00  Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum 99,94% təşkil edən parçalar, okatışlar şəklində və ya oxşar formalarda olan dəmir 
000001  24.10.14.00  Külçə çuqun və ayna çuqundan, yaxud poladdan toz və qranula  
000001  24.10.21.00  Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar  
000001  24.10.22.00  Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar  
000001  24.10.23.00  Sair mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar  
000001  24.10.31.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar 
000001  24.10.32.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar, qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar 
000001  24.10.33.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.34.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
000001  24.10.35.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar 
000001  24.10.36.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar (silisiumlu-elektrotexniki polad məhsullarından başqa) 
000001  24.10.41.00  Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
000001  24.10.42.00  Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
000001  24.10.43.00  Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.51.00  Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.52.00  Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.53.00  Eni 600 mm-dən şox olan silisiumlu-elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.54.00  Eni 600 mm-dən şox olmayan silisiumlu-elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.55.00  Eni 600 mm-dən şox olmayan yüksək dərəcədə qızdırılmış poladdan yastı əyilmiş məhsullar  
000001  24.10.61.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar  
000001  24.10.62.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş poladdan sair millər və çubuqlar 
000001  24.10.63.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış paslanmayan poladdan millər və çubuqlar  
000001  24.10.64.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan sair millər və çubuqlar 
000001  24.10.65.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış sair mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar  
000001  24.10.66.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və çubuqlar 
000001  24.10.67.00  İçiboş buruqlu millər və çubuqlar 
000001  24.10.71.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş qeyri- mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər  
000001  24.10.72.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş paslanmayan poladdan açılan kəsiklər 
000001  24.10.73.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər 
000001  24.10.74.00  Poladdan şpunt dirəklər və qaynaq edilmiş açılan kəsiklər  
000001  24.10.75.00  Dəmir yolları və tramvay yolları üçün polad konstruksiyalar  
000001  24.20.11.00  Neft və ya qaz boru kəmərləri üçün tikişsiz polad boru xətləri  
000001  24.20.12..00  Örtüklər, borular və burğu boruları, neft və qaz hasilatında və qazma işlərində istifadə olunan tikişsiz polad borular  
000001  24.20.13.00  Dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular 
000001  24.10.14.00  Dairəvi eninə kəsilməmiş sair polad borucuqlar və borular və içiboş profillər  
000001  24.20.21.00  Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad boru xətləri  
000001  24.20.22.00  Neft və qaz qazma işlərində istifadə olunan, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad örtüklər və borular  
000001  24.20.23.00  Eninə kəsilmiş, qaynaq edilmiş, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan sair polad borucuqlar və borular  
000001  24.20.24.00  Dairəvi eninə kəsilmiş, açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan polad borucuqlar və borular 
000001  24.20.31.00  Xarici diametri 406,4 mm-dən çox omayan, qaynaq edilmiş neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən polad boru xətləri  
000001  24.20.32.00  Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, dairəvi eninə kəsilmiş polad boru xətləri  
000001  24.20.33.00  Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular 
000001  24.20.34.00  Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi eninə kəsilməmiş polad borucuqlar və borular 
000001  24.20.35.00  Açıq tikişli, məsələn. yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan sair polad borucuqlar və borular  
000001  24.20.40.00  Qəlibsiz polad borular və boru fitinqləri 
000001  24.31.10.00  Qeyri polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər  
000001  24.31.20.00  Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər, paslanmayan poladdan çubuqlar və bərk profillər  
000001  24.31.30.00  Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər  
000001  24.32.10.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-az olan yastı prokatdən  
000001  24.32.20.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600 mm-dən az olan yastı prokat  
000001  24.33.11.00  Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş qeyri-mürəkkəb poladdan açıq kəsiklər  
000001  24.33.12.00  Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş paslanmayan poladdan açıq kəsiklər  
000001  24.33.20.00  Qeyri- mürəkkəb poladdan əyilmə üsulu ilə alınan təbəqələr  
000001  24.33.30.00  Örtüklü polad təbəqədən laylı panellər 
000001  24.34.11.00  Qeyri- mürəkkəb poladdan soyuq dartılmış məftil 
000001  24.34.12.00  Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış məftil 
000001  24.34.13.00   Sair polad ərintisindən soyuq dartılmış məftil 
000001  24.41.10.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində gümüş  
000001  24.41.20.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində qızıl 
000001  24.41.30.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində platin  
000001  24.41.40.00  Sonradan emal edilmədən qızıla tutulmuş qeyri-nəcib metallar və ya gümüş  
000001  24.41.50.00  Sonradan emal edilmədən gümüşə tutulmuş qeyri-nəcib metallar və platinə tutulmuş qeyri nəcib metallar, qızıl və ya gümüş  
000001  24.42.11.00  Emal edilmiş alüminium 
000001  24.42.12.00  Süni korunddan başqa, alüminium oksid 
000001  24.42.21.00  Alüminium tozları və axçaları 
000001  24.42.22.00  Alüminium çubuqlar, millər və profillər 
000001  24.42.23.00  Alüminium məftil 
000001  24.42.24.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar, lövhələr, zolaqlar və lent  
000001  24.42.25.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium falqalar 
000001  24.42.26.00  Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər  
000001  24.43.11.00  Emal edilməmiş qurğuşun 
000001  24.43.12.00  Emal edilməmiş sink 
000001  24.43.13.00  Emal edilməmiş qalay 
000001  24.43.21.10  Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar 
000001  24.43.21.30  Qurğuşun tozu və axçaları 
000001  24.42.21.50  Qurğuşun çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
000001  24.43.21.70  Böyük və kiçik diametrli qurğuşun borular və borular üçün fitinqlər  
000001  24.43.22.00  Sink tozu və axçaları 
000001  24.43.23.10  Sink çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
000001  24.43.23.30  Sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar 
000001  24.43.23.50  Böyük və kiçik diametrli sink borular və borular üçün fitinqlər  
000001  24.43.24.30  Qalay tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa;  
000001  24.43.24.50  Qalay tozu və axçaları 
000001  24.43.24.70  Böyük və kiçik diametrli qalay borular və borular üçün fitinqlər  
000001  24.44.11.00  Mis şteyn; sementlənmiş mis 
000001  24.44.12.00  Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar  
000001  24.44.13.00  Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri, əsasını mis təşkil edən aşqarlar  
000001  24.44.21.00  Mis tozu və axçaları 
000001  24.44.22.00  Mis çubuqlar, millər və profillər 
000001  24.44.23.00  Mis məftil 
000001  24.44.24.00  Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və lentlər  
000001  24.44.25.00  Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar 
000001  24.44.26.00  Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər  
000001  24.45.11.00  Emal edilməmiş nikel 
000001  24.45.12.00  Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel metallurgiyasının sair aralıq məhsulları  
000001  24.45.21.00  Nikel tozu və axçaları 
000001  24.45.22.00  Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
000001  24.45.23.00  Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və folqa 
000001  24.45.24.00  Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular üçün fitinqlər  
000001  24.45.30.00  Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulat, tərkibində metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər, kül və qalıqlar 
000001  24.46.10.00  Təbii uran və onun birləşmələri; ərintiləri, dispersiyaları (kermet daxil olmaqla), təbii uran və onun birləşmələrindən keramik məhsullar və qarışıqlar 
000001  24.51.11.00  Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  24.51.12.00  Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  24.51.13.00  Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  24.51.20.00  Çuqun borular, borucuqlar və içiboş profillər 
000001  24.51.30.00  Çuqun borular və boru fitinqləri 
000001  24.52.10.00  Polad tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  24.52.20.00  Sentrifuqalı tökmə poladdan boru və borucuqlar 
000001  24.52.30.00  Tökmə poladdan borular və boru fitinqləri 
000001  24.53.10.00  Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  24.54.10.00  Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər 
000001  25.50.11.00  Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər 
000001  25.50.12.00  Metalların ştamplanması üzrə xidmətlər 
000001  25.50.13.00  Metalların sair formalaşdırılması üzrə xidmətlər 
000001  25.50.20.00  Toz metallurgiyası 
000001  25.61.11.00  Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 
000001  25.61.12.00  Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 
000001  25.61.21.00  Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla metalların termik emalı üzrə xidmətlər  
000001  25.61.22.00  Metalın üzərinin sair emalı üzrə xidmətlər 
000001  25.62.10.00  Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri 
000001  25.62.20.00  Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər 
000001  25.71.11.00  Maşınlar üçün bıçaqlar istisna olmaqla bıçaqlar, qayçılar və onlar üçün tiyələr  
000001  25.71.12.00  Ülgüclər və ülgüc tiyələri, o cümlədən ülgüclər üçün hazırlanan tiyə zolaqları  
000001  25.71.13.00  Sair kəsici məmulatlar; manikür və pedikür dəstləri və alətləri  
000001  25.71.14.00  Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, piroq üçün kürəklər, balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları 
000001  25.71.15.00  Rapiralar,abordaj qılınclar, süngülər, mizraqlar və oxşar ləvazimatlar və onların hissələri  
000001  25.72.11.00  Metal əsasında mebel və nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr  
000001  25.72.12.00  Metal əsasında hazırlanmış sair qıfıllar 
000001  25.72.13.00  Qıfıllarla təchiz edilmiş bərkitmələr, bərkitməli karkaslar, qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar  
000001  25.72.14.00  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar  
000001  25.73.10.00  Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə etmək üçün əl alətləri  
000001  25.73.20.00  Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr  
000001  25.73.30.00  Sair əl alətləri 
000001  25.73.40.00  Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr  
000001  25.73.50.00  Polad qəliblər; metal tökmə üçün formalaşdırılmış məmulatlar əsas tökmə formalar; formalaşdırılmış modellər 
000001  25.73.60.00  Sair alətlər 
000001  25.91.11.00  Qaz üçün tutumlar istisna olmaqla, dəmir və ya poladdan hazırlanmış və tutumu 50-300 l olan sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar 
000001  25.91.12.00  Qeyri nəcib metallar üçün dəmir və ya poladdan hazırlanmış, tutumu 50 l-dən az olan mexaniki və ya termiki avadanlıqlarla təchiz edilməmiş sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar (qaz üçün tutumlar istisna olmaqla) 
000001  25.92.11.00  Dəmir və ya poladdan tutumu 50 l-dən az olan çəlləklər  
000001  25.92.12.00  Tutumu 300 l-dən az olan istənilən əşyalar üçün alüminium çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar 
000001  25.92.13.00  Qeyri nəcib metallardan halqaşəkilli tıxaclar,örtüklər və qapaqlar  
000001  25.93.11.00  Dəmir və ya poladdan elektrik izolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar  
000001  25.93.12.00  Dəmir və ya poladdan tikanlı məftil; misdən və ya alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar 
000001  25.93.13.00  Dəmir, polad və ya misdən parça, şəbəkə, tor və hasarlar; dəmir, polad və ya misdən metal torlar  
000001  25.93.14.00  Mismarlar, mıxçalar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar məmulatlar  
000001  25.93.15.00  Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü və ya nüvəli elektrodlar  
000001  25.93.16.00  Dəmir və ya poladdan yaylar və yaylar üçün nazik təbəqələr; mis yaylar  
000001  25.93.17.00  Zəncir və onların hissələri (asılan halqalı zəncirlərdən başqa)  
000001  25.93.18.00  Tikiş iynələri, toxumaq üçün iynələr, bizlər, millər, qarmaqlar tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar; digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair ştiflər 
000001  25.94.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivli bəndləmə məmulatları  
000001  25.94.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivsiz bəndləmə məmulatları  
000001  25.94.13.00  Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları  
000001  25.99.11.00  Dəmir, polad və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların hissələri 
000001  25.99.12.00  Dəmir, polad və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları və onların hissələri  
000001  25.99.21.00  Qeyri nəcib metallardan zirehlə örtülmüş və ya armaturlaşdırılmış seyflər, odadvamlı şkaflar və qapılar 
000001  25.99.22.00  Qeyri nəcib metallardan kağız üçün altlıqlar,kağız üçün dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana - möhür altlıqları və oxşar ofis və ya stolüstü avadanlıqlar 
000001  25.99.23.00  Qeyri nəcib metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət, dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər 
000001  25.99.24.00  Qeyri nəcib metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və güzgülər üçün çərçivələr 
000001  25.99.25.00  Qeyri nəcib metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s. məmulatlar  
000001  25.99.26.00  Gəmi və qayıq mühərrikləri və onların kəsici lövhələri  
000001  25.99.29.10  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah və onların hissələri  
000001  26.11.11.00  Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa borucuqları, televiziya kameraları üçün borucuqlar; sair elektron-şüa borucuqları  
000001  26.11.12.00  Maqnetronlar, klistronlar, ifrat yüksək tezlikli lampalar və sair lampa borucuqları  
000001  26.11.21.00  Diodlar; tranzistorlar; dimistorlar (diod ti'ristorları) və simistorlar (triod tiristorları)  
000001  26.11.22.00  Yarımkeçirici cihazlar; işıq şüalandıran diodlar; yığılmış pyezoelektrik kristalları; onların hissələri 
000001  26.11.30.00  Elektron inteqral sxemləri  
000001  26.11.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron - şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri 
000001  26.11.91.00  Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər  
000001  26.12.10.00  Quraşdırılmış cap sxemləri 
000001  26.12.20.00  Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün səs, video, şəbəkə və oxşar perforasiya maşınları  
000001  26.12.30.00  Smart kartlar 
000001  26.12.91.00  Çap sxemləri ilə bağlı xidmətlər 
000001  26.80.11.00  Maqnit zolaqlı kartlardan başqa, yazılmamış maqnit informasiya vasitələri  
000001  26.80.12.00  Yazılmamış optik informasiya vasitələri  
000001  26.80.13.00  Disklərin istehsalı üçün matrisalar da daxil edilməklə sair yazılmış informasiya vasitələri  
000001  26.80.14.00  Maqnit zolaqlı kartlar 
000001  27.11.10.00  Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən generatorlar 
000001  27.11.21.00  Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən universal elektrik mühərrikləri  
000001  27.11.22.00  Dəyişən cərəyanla işləyən birfazalı elektrik mühərrikləri  
000001  27.11.23.00  Gücü 750 Vt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri  
000001  27.11.24.00  Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri  
000001  27.11.25.00  Gücü 75 kVt-dan çox olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı elektrik mühərrikləri  
000001  27.11.26.00  Dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar (sinxron generatorlar)  
000001  27.11.31.00  Sıxılma nəticəsində yanan daxiliyanma pistonlu mühərriklər ilə generator qurğuları  
000001  27.11.32.00  Qığılcımla yanan mühərriklər üçün generator qurğuları; sair generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri  
000001  27.11.41.00  Maye dielektrikli transformatorlar 
000001  27.11.42.00  G?c? 16 kVa olan sair transfomatorlar 
000001  27.11.43.00  G?c? 16 kVa-dan ?ox olan sair transformatorlar 
000001  27.11.50.00  Qazboşalmalı lampalar və borucuqlar üçün ballast müqavimətləri; statik dəyişdiricilər; sair induktivlik sarğacları  
000001  27.11.61.00  Elektrik mühərriklərinin və generatorların hissələri 
000001  27.11.62.00  Transformatorların, induktivlik sarğılarının və statik dəyişdiricilərin hissələri  
000001  27.12.10.00  Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar  
000001  27.12.21.00  1000 V-dək əriyən qoruyucular 
000001  27.12.22.00  1000 V-dək avtomatik açarlar 
000001  27.12.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini qorumaq üçün cihazlar  
000001  27.12.24.00  Gərginliyi 1000 V-dək olan relelər 
000001  27.12.31.00  Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər 
000001  27.12.32.00  Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla təchiz edilmiş sair panellər  
000001  27.12.40.00  Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının hissələri 
000001  27.20.11.30  İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici həcmi 300 kub sm-dək olan batareyaları  
000001  27.20.11.50  İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici həcmi 300 kub sm-dən çox olan batareyaları  
000001  27.20.12.00  İlkin elementlər və ilkin elementlərin batareyalarının hissələri  
000001  27.20.21.00  Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorları  
000001  27.20.22.00  Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu akkumulyatorlarından başqa, qurğuşun-turşu akkumulyatorları 
000001  27.20.23.00  Nikel-kadmium, nikel-dəmir və sair elektrik akkumulyatorları  
000001  27.20.24.00  Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, o cümlədən separatorlar  
000001  27.31.11.00  Liflərdən fərdi örtüklə hazırlanmış lif-optik kabelləri 
000001  27.31.12.00  Optik liflər və optik lifli dolaqlar; optik lifli kabellər  
000001  27.32.11.00  İzolə edilmiş dolaq məftilləri 
000001  27.32.12.00  Koaksil kabelləri və sair koaksil elektrik cərəyanı naqilləri  
000001  27.32.13.10  1 kvt-a qədər gərginlikli güc kabelləri 
000001  27.32.13.20  Çevik dəyişkən güc kabelləri 
000001  27.32.13.40  Quraşdırıcı məftillər 
000001  27.32.13.60  İşıqlandırıcı şnurlar 
000001  27.32.13.80  Şlanqlı məftillər 
000001  27.32.14.10  1 kvt və ondan çox gərginlikli güc kabelləri 
000001  27.33.11.00  Gücü 1000 V-a qədər olan elektrik açarları 
000001  27.33.12.00  Gücü 1000 V-a qədər olan lampalar üçün patronlar 
000001  27.33.13.00  Ştepsel açarları, ştepsel rozetləri və elektrik dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün digər qruplara daxil edilməyən sair cihazlar 
000001  27.33.14.00  Plastiklə İzolə edilmiş elektrik cihazları 
000001  27.40.11.00  Hermetik işıqyönəldici lampalar 
000001  27.40.12.00  Ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalardan başqa, halogenli-volframlı közərmə lampaları  
000001  27.40.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 200 Vt-dan və gərginliyi 100 V-dan çox olan közərmə lampaları  
000001  27.40.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən közərmə lampaları 
000001  27.40.15.00  Qazboşalmalı lampalar; ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar; qövs lampaları  
000001  27.40.21.00  Quru element batareyaları, akkumulyatorlar və maqneto ilə işləyən portativ elektrik fanarları  
000001  27.40.22.00  Stolüstü, divar və ya döşəməyə qoyulan elektrik çıraqları  
000001  27.40.23.00  Qeyri-elektrik çıraqları və işıqlandırıcı qurğular 
000001  27.40.24.00  İşıqlanan göstəricilər, işıq lövhələri və s. 
000001  27.40.25.00  Qəndillər və sair asma və ya divara vurulan elektrik işıqlandırma qurğuları  
000001  27.40.31.00  Kubşəkilli fotoqrafiya lampa-alışmaları və s. 
000001  27.40.32.00  Yeni il yolkasını bəzəmək üçün işıqlandırma komplektləri  
000001  27.40.33.00  Projektorlar və işığı daryönəltmə lampaları 
000001  27.40.39.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair çilçıraqlar və işıqlandırıcı qurğular  
000001  27.40.41.00  Közərmə lampalarının və ya qazboşalmalı lampaların hissələri  
000001  27.40.42.00  Çilçıraqların və işıqlandırıcı qurğuların hissələri 
000001  27.90.11.00  Xüsusi təyinatlı elektrik maşın və aparatları 
000001  27.90.12.00  Elektrik izolyatorları; elektrik maşınları və ya elektrik avadanlığı üçün izolyasiya armaturası; elektrik izolyasiyalı borucuqlar 
000001  27.90.13.00  Kömür elektrodları və qrafitdən yaxud karbonun sair növlərindən hazırlanaraq elektrotexnikada istifadə edilən sair məmulatlar 
000001  27.90.20.00  Maye kristalılarla indikator lövhələri və ya işıqlandırıcı diodlar; elektrik səs və ya vizual siqnalvermə aparatları 
000001  27.90.31.00  Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatları  
000001  27.90.32.00  Elektrik qaynaq və ya lehim maşınlarının və aparatlarının hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları və aparatlarının hissələri 
000001  27.90.33.00  Sair elektrik cihazlarının hissələri 
000001  27.90.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik cihazları 
000001  27.90.51.00  0,5 kvardan az olmayan reaktiv güc üçün nəzərdə tutulmuş tezliyi 50/60 Qs olan elektrik dövrələri üçün sabit həcmli kondensatorlar  
000001  27.90.52.00  Sair sabit həcmli elektrik kondensatorları 
000001  27.90.53.00  Dəyişən və ya tənzimlənən (uyğunlaşdırılan) həcmli elektrik kondensatorları  
000001  27.90.60.00  Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar 
000001  27.90.70.00  Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarınıda dəmir yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları 
000001  27.90.81.00  Elektrik kondensatorlarının hissələri 
000001  27.90.82.00  Elektrik rezistorlarının, reostatlarının və potensiometrlərinin hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi  
000002  05.10.10.10  Aqlomerasiya edilməmiş daş kömür 
000002  05.10.10.20  Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın oxşar növləri  
000002  05.20.10.00  Liqnit 
000002  06.10.10.10  Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan) 
000002  06.10.10.20  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan) 
000002  06.10.10.30  Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan)  
000002  06.10.20.00  Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar 
000002  06.20.10.10  Təbii qaz, mayeləşdirilmiş 
000002  06.20.10.20  Təbii qaz, qaz halında 
000002  06.20.10.30  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı) 
000002  06.20.10.40  Qaz kondensatı 
000002  19.10.10.00  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və yarımkoks; retorta karbonu (ömürü)  
000002  19.10.20.00  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran; digər mineral qatranlar  
000002  19.10.30.00  Daş kömürün qətranı (pek) və onun koksu 
000002  19.20.11.00  Daş kömürün emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar  
000002  19.20.12.00  Liqnitin emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar  
000002  19.20.13.00  Torfun emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar 
000002  19.20.21.10  Aviasiya benzini 
000002  19.20.21.20  Avtomobil benzini 
000002  19.20.21.21  Aİ-98 
000002  19.20.21.22  Aİ-96 
000002  19.20.21.23  Aİ-95 
000002  19.20.21.24  Aİ-92 
000002  19.20.21.25  Aİ-80 
000002  19.20.21.26  Aİ-76 
000002  19.20.21.90  Sair benzin 
000002  19.20.22.00  Benzin tipli reaktiv yanacaqlar 
000002  19.20.23.11  Xüsusi benzinlər, uayt-spirt 
000002  19.20.23.12  Nafta (ilkin emal benzini) 
000002  23.20.23.90  Sair y?ng?l distillyatlar 
000002  19.20.24.00  Kerosin (ağ neft) 
000002  19.20.25.00  Ağ neft tipli reaktiv yanacaq 
000002  19.20.26.10  Yay dizel yanacağı 
000002  19.20.26.20  Qış dizel yanacağı 
000002  19.20.26.30  Məişət soba yanacağı 
000002  19.20.26.90  Sair dizel yanacağı 
000002  19.20.27.00  Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsulları, neftin orta distilyatları 
000002  19.20.28.10  Yanacaq mazutu, gəmilər üçün 
000002  19.20.28.30  Yanacaq mazutu, sənaye və s. üçün 
000002  19.20.28.40  Mühərrik yanacağı 
000002  19.20.28.50  Mühərrik yanacağı DT 
000002  19.20.28.60  Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün)  
000002  19.20.28.90  Digər mazutlar 
000002  19.20.29.10  Mühərrik yağları 
000002  19.20.29.20  Hidravlik yağlar 
000002  19.20.29.30  Sənaye yağları 
000002  19.20.29.40  Elektroizolyasiya yağları 
000002  19.20.29.50  Transmissiya yağları 
000002  19.20.29.60  Kompressor və turbin yağları 
000002  19.20.29.70  Texnoloji yağlar 
000002  19.20.29.90  Sair yağlar 
000002  19.20.31.00  Propan və butan, mayeləşdirilmiş 
000002  19.20.32.10  Mayeləşdırılmış etilen 
000002  19.20.32.11  Mayeləşdırılmış propilen 
000002  19.20.32.12  Propan-propilen 
000002  19.20.32.30  Mayeləşdırılmış butilen 
000002  19.20.32.31  Butan-butilen 
000002  19.20.32.40  Mayeləşdırılmış butadien 
000002  19.20.32.50  Hidrogen tərkibli qaz 
000002  19.20.32.90  Sair karbohidrogenlər 
000002  19.20.41.00  Vazelin (petrolatum); bərk parafin; neft parafini və digər mum və parafinlər  
000002  19.20.42.20  Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları  
000002  19.20.42.40  Neft koksu 
000002  19.20.42.50  Neft bitumu 
000002  19.20.42.70  Naften (neft) turşusunun distilllatı 
000002  19.20.42.80  Qudron 
000002  19.20.42.90  Y?ng?l fleqma 
000002  35.11.10.10  Nüvə reaktorlarının istifadə edilmiş (işlənmiş) istilikayırıcı elementləri (kassetləri)  
000002  35.11.10.20  Elektrik enerjisi və onun təchizatı üzrə xidmətlər 
000002  35.12.10.00  Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər 
000002  35.13.10.00  Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər 
000002  35.14.10.00  Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər 
000002  35.21.10.00  Daş kömür qazı, su qazı, generator qazı və oxşar qazlar, neft qazından başqa  
000002  35.22.10.00  Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər  
000002  35.23.10.00  Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər 
000002  35.30.11.00  Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər  
000002  35.30.12.00  Buxar və isti suyun boru kəməri ilə təchizatı üzrə xidmətlər  
000002  35.30.21.00  Soyutmaq üçün buz da daxil edilməklə, buz 
000002  35.30.22.00  Soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər 
000002  36.00.11.00  İçməli su 
000002  36.00.12.00  Qeyri-içməli su 
000002  36.00.20.00  Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər 
000003  25.11.10.30  Qara metaldan tikinti üçün yığma konstruksiyalar 
000003  25.11.10.50  Alüminiumdan tikinti üçün yığma konstruksiyalar 
000003  25.11.21.00  Çuqun və ya poladdan körpülər və onların seksiyaları 
000003  25.11.22.00  Çuqun və ya poladdan qüllələr və məhəccərli dirəklər 
000003  25.11.23.00  Çuqun,polad və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar və onların hissələri, tavalar, çubuqlar, bucaqlar, profillər və s profillər və s.  
000003  25.12.10.00  Metal qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları  
000003  25.21.11.00  Elektrik enerjisi ilə qızdırılmayan, çuqun və ya poladdan hazırlanan mərkəzi istilik radiatorları  
000003  25.21.12.00  İsti suyun səmərəliliyi və ya ilk buxar təzyiqi üçün mərkəzi istilik qazanları  
000003  25.21.13.00  Mərkəzi istilik qazanları üçün hissələr 
000003  25.29.11.00  Tutumu 300 litrdən az olmayan sisternlər, çənlər, baklar və oxşar tipli tutumlar (sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün 
000003  25.29.12.00  Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün tutumlar 
000003  25.30.11.00  Buxar və ya sair buxar-generasiya qazanları; qızdırılmış su ilə işləyən qazanlar  
000003  25.30.12.00  Qazanlarla birlikdə istifadə edilmək üçün yardımçı qurğular; buxar-su və ya sair buxar-güc qurğuları üçün kondensatorlar 
000003  25.30.13.00  Buxar generatorlarının hissələri 
000003  25.30.21.00  Nüvə reaktorları, izotop seperatorlarından başqa 
000003  25.30.22.00  Nüvə reaktorları və onların hissələri, izotop seperatorlarından başqa  
000003  25.40.11.00  Revolver, tapança, və oxşar məmulatlardan başqa, hərbi sursatlar  
000003  25.40.12.00  Revolver, tapança, qeyri-odlu silahlar və oxşar qurğular  
000003  25.40.13.00  Bombalar, mərmilər və oxşar tipli hərbi sursat; patronlar, sair  
000003  25.40.14.00  Hərbi sursatların hissələri və sair tutacaqlar 
000003  26.20.11.00  Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan portativ maşınlar  
000003  26.20.12.00  Məlumatların emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar  
000003  26.20.13.00  Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən az ıprosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən məlumatların avtomatik rəqəmli emalı maşınları 
000003  26.20.14.00  Məlumatların avtomatik rəqəmli emalı maşınları, sistem formasında  
000003  26.20.15.00  Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları 
000003  26.20.16.00  Giriş-çıxış qurğuları 
000003  26.20.17.00  Əsas etibarı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar  
000003  26.20.18.00  Çap, displey, surətçıxarma, faks kimi bir və ya bir neçə funksiyaları icra edən hissələr  
000003  26.20.21.00  Yaddaş qurğuları  
000003  26.20.22.00  Yarımkeçirici daimi yaddaş qurğuları 
000003  26.20.30.00  Məlumatların avtomatik emalı üçün sair qurğular 
000003  26.20.40.00  Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları 
000003  26.20.91.00  Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri  
000003  26.30.11.00  Qəbuledici aparatlar qoşulmuş ötürücü aparatlar 
000003  26.30.12.00  Qəbuledici aparatlar qoşulmamış ötürücü aparatlar 
000003  26.30.13.00  Televiziya kameraları 
000003  26.30.21.00  Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti  
000003  26.30.22.00  Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları  
000003  26.30.23.00  İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən (məsələn, şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına) telefon aparatları və digər aparatlar 
000003  26.30.30.00  Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri 
000003  26.30.40.00  Bütün növlərdən olan antennalar və əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri 
000003  26.30.50.00  Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğular  
000003  26.30.60.00  Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları və buna oxşar qurğuların hissələri  
000003  26.51.11.00  İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya cihazları və alətləri  
000003  26.51.12.00  Məsafəölçənlər, teodelitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, 'hidrologiya, meteorologiya alətləri və cihazları 
000003  26.51.20.00  Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya apalatları və məsafədən idarəetmə radio aparatları  
000003  26.51.31.00  Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər 
000003  26.51.32.00  Çertyoj stolları və maşınları, cizgi çəkmə, nişanlama və ya riyazi hesablamalar aparmaq üçün sair alətlər  
000003  26.51.33.00  Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar 
000003  26.51.41.00  İonlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək və ya aşkara çıxarmaq üçün cihazlar  
000003  26.51.42.00  Katod-şüa ossilloskopları və katod-şüa ossilloqrafları 
000003  26.51.43.00  Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək üçün yazma qurqusu olmayan cihazlar  
000003  26.51.44.00  Məsafədən rabitənin parametrlərini ölçmək üçün cihaz və aparatlar  
000003  26.51.45.00  Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar  
000003  26.51.51.00  Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər.giqrometrlər və psixrometrlər  
000003  26.51.52.00  Maye və qazların məsrəfini, səviyyəsini, təzyiqini və ya sair dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar 
000003  26.51.53.00  Fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar  
000003  26.51.61.00  Optik mikroskoplardan başqa, mikroskoplar və difraksiya aparatları  
000003  26.51.62.00  Materialların mexaniki xüsusiyyətlərini sınamaq üçün maşın və cihazlar  
000003  26.51.63.00  Qaz, maye və ya elektrik enerjisinin istehsalını və ya istehlakını ölçmək üçün sayğaclar  
000003  26.51.64.00  Dövrələrin və məhsulun sayını ölçmək üçün sayğaclatr, taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar 
000003  26.51.65.00  Avtomatik tənzimləmə və ya yoxlama cihaz və aparatları pnevmatik və hidravlik cihaz və aparatları  
000003  26.51.66.00  Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən cihaz, alət və maşınlar  
000003  26.51.70.00  Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər  
000003  26.51.81.00  Radiolakasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri  
000003  26.51.82.00  26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 və 26.51.5 qruplarına daxil edilən məmulatların hissələri və ləvazimatı; mikrotomlar; digər qruplara daxil edilməyən hissələr 
000003  26.51.83.00  Mikroskopların və difraksiya aparatlarının hissələri və ləvazimatı  
000003  26.51.84.00  26.51.63 və 26.51.64 altkateqoriyalarına daxil edilən mallar üçün hissələr və ləvazimatlar  
000003  26.51.85.00  26.51.65, 26.51.66 və 26.51.70 altkateqoriyalarına aid edilən cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları  
000003  26.51.86.00  26.51.11 və 26.51.62 altkateqoriyalarına aid edilən cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları  
000003  26.52.11.00  Korpusları nəcib metallardan olan və ya nəcib metallara tutulmuş qol və cib saatları  
000003  26.52.12.00  Sair qol, cib saatları və başqa saatlar, o cümlədən saniyəölçənlər  
000003  26.52.13.00  Cihaz lövhələrinə quraşdırılan saatlar və nəqliyyat vasitələri üçün oxşar tipli saatlar  
000003  26.52.14.00  Saat mexanizmli saatlar; zəngli saatlar və divar saatları, sair saatlar  
000003  26.52.21.00  Qol və cib saatları üçün komplektləşdirilmiş və yığılmış saat mexanizmləri  
000003  26.52.22.00  Divar saatları və stolüstü saatlar üçün komplektləşdirilmiş və yığılmış saat mexanizmləri  
000003  26.52.23.00  Qol və cib saatları üçün yığılmamış və ya qismən yığılmış saat mexanizmləri; qol və cib saatları üçün yığılmış saat mexanizmləri  
000003  26.52.24.00  İlkin "kobud" yığılmış saat mexanizmləri 
000003  26.52.25.00  Yığılmamış, komplektləşdirilmiş, komplektləşdirilməmiş və "kobud" yığılmış saat mexanizmləri 
000003  26.52.26.00  Saat korpusları və onların hissələri 
000003  26.52.27.00  Qol və cib saatları üçün sair hissələr 
000003  26.52.28.00  Vaxtı qeyd edən, qeydə alan və vaxtı dayandıran sayğaclar; cib və ya qol saatlarının əqrəbləri  
000003  26.60.11.00  Rentgen, habelə alfa, beta və ya qamma şüalarından istifadə etməklə işlədilən aparatlar  
000003  26.60.12.00  Tibbdə istifadə edilən elektro-diaqnostika aparatları  
000003  26.60.13.00  Tibbdə, cərrahiyyədə, stomotologiyada və ya baytarlıqda ultra-bənövşəyi və ya infra-qırmızı şüalardan istifadə etməklə işlədilən aparatlar 
000003  26.60.14.00  Kardiostimulyatorlar; eşitmə aparatları 
000003  26.60.91.00  Tibbi alətlərin istehsalı xidmətləri 
000003  28.11.11.00  Asma gəmi mühərrikləri 
000003  28.11.12.00  Qığılcımlı yanma gəmi mühərrikləri; sair mühərriklər 
000003  28.11.13.00  Sıxılma nəticəsində alışan sair daxili yanma porşen mühərrikləri  
000003  28.11.21.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinləri 
000003  28.11.22.00  Hidravlik turbinlər və su təkərləri 
000003  28.11.23.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa, qaz turbinləri  
000003  28.11.24.00  Külək turbinləri 
000003  28.11.31.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlərin və sair buxar turbinlərinin hissələri  
000003  28.11.32.00  Hidravlik turbinlərin su təkərlərinin hissələri, o cümlədən nizamlayıcılar 
000003  28.11.33.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa qaz turbinlərinin hissələri  
000003  28.11.41.00  Təyyarə mühərriklərinin hissələrindən başqa, daxiliyanma mühərriklərinin qığılcımla alışması üçün hissələr  
000003  28.11.42.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair mühərriklərin hissələri  
000003  28.12.11.00  Xətti fəaliyyət göstərən hidravlik və pnevmatik güc qurğuları və mühərrikləri (silindirlər)  
000003  28.12.12.00  Hidravlik və pnevmatik fırlanan mühərriklər 
000003  28.12.13.00  Hidravlik nasoslar 
000003  28.12.14.00  Hidravlik və pnevmatik buxar paylayıcıları 
000003  28.12.15.00  Hidravlik aqreqatlar 
000003  28.12.16.00  Hidravlik sistemlər 
000003  28.12.20.00  Mayevuran güc mühərriklərinin hissələri 
000003  28.13.11.00  Mayevuran nasoslar 
000003  28.13.12.00  Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarma-daxiletmə nasosları  
000003  28.13.13.00  Mayevuran tutumlu rotor nasosları 
000003  28.13.14.00  Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar və maye qaldırıcıları  
000003  28.13.21.00  Vakuum nasosları 
000003  28.13.22.00  Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları 
000003  28.13.23.00  Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar 
000003  28.13.24.00  Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək hava kompressorları  
000003  28.13.25.00  Turbo-kompressorlar 
000003  28.13.26.00  Porşen kompressorları 
000003  28.13.27.00  Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları 
000003  28.13.28.00  Sair kompressorlar 
000003  28.13.31.00  Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri 
000003  28.13.32.00  Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların hissələri  
000003  28.14.11.00  Reduksiya, tənzimləmə, nəzarət və qoruma siyirtmələri  
000003  28.14.12.00  Əl-üz və qab yumaq üçün çanaqlar, bide, unitazlar, vannalar üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi istilik radiatorlarının qapaqları 
000003  28.14.13.00  Paylayıcı siyirtmələr, şiber cəftələri, kürə siyirtmələr və sair qapaqlar  
000003  28.14.20.00  Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri 
000003  28.15.10.00  Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar 
000003  28.15.21.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlər 
000003  28.15.22.00  Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar, çarxqolular  
000003  28.15.23.00  Yastıqların gövdələri və sürüşmə yastıqları 
000003  28.15.24.00  Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər  
000003  28.15.25.00  Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar 
000003  28.15.26.00  Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər  
000003  28.15.31.00  Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli yastıqların hissələri  
000003  28.15.32.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri 
000003  28.15.39.00  Digər qruplara daxil edilməyən yastıqların və intiqal elementlərinin hissələri  
000003  28.21.11.00  Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri, külün yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular 
000003  28.21.12.00  Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların yandırılması üçün sobalar 
000003  28.21.13.00  Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı 
000003  28.21.14.00  Soba odluqlarının və sobaların hissələri 
000003  28.22.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar 
000003  28.22.12.00  Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair bucurğadlar, kabestanlar 
000003  28.22.13.00  Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə edilən mexanizmlər  
000003  28.22.14.00  Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar, dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxana- avtomobillər  
000003  28.22.15.00  Çəngəlağızlı yükvurma avtomobilləri, sair yükvurma maşınları; dəmir yolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün traktorlar 
000003  28.22.16.00  Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada yolları  
000003  28.22.17.00  Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər  
000003  28.22.18.00  Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma avadanlığı  
000003  28.22.19.00  Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri 
000003  28.22.20.00  Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar  
000003  28.23.11.00  Yazı makinaları və mətnlərin işlənməsi üçün maşınlar 
000003  28.23.12.00  Elektron kalkulyatorlar, çoxaldıcı maşınlar, ünvanlaşdırıcı maşınlar  
000003  28.23.13.00  Mühasibat maşınları, kassa aparatları,franko edən hesablayıcı maşınlar,bilet-kassa maşınları və oxşar maşınlar, o cümlədən qurğular 
000003  28.23.21.00  Optik sistemli və ya kontakt tipli fotosurətçıxarma maşınları və termosurətçıxarma aparatları  
000003  28.23.22.00  Dəftərxana tipli vərəq ofset çap maşınları 
000003  28.23.23.00  Sair ofis maşınları 
000003  28.23.24.00  Yazı makinalarının və kalkulyatorların hissə və ləvazimatları  
000003  28.23.25.00  Sair ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları 
000003  28.23.26.00  Fotosurətçıxarma aparatlarının hissələri və ləvazimatları  
000003  28.23.91.00  Ofis və dəftərxana maşınlarının işlənməsi xidmətləri 
000003  28.24.11.00  Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətləri  
000003  28.24.12.00  Sair portativ elektromexaniki əl alətləri 
000003  28.24.21.00  Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətlərinin hissələri  
000003  28.24.22.00  Sair portativ elektromexaniki əl alətlərinin hissələri 
000003  28.25.11.00  İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları mayeləşdirmək üçün maşınlar  
000003  28.25.12.00  Havanı kondensasiya etmək üçün maşınlar 
000003  28.25.13.00  Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, məişət avadanlığındın başqa  
000003  28.25.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar 
000003  28.25.20.00  Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya taxtapuş ventilyatorlarından başqa  
000003  28.25.30.00  Soyuducu və dondurucu avadanlığın və istilik nasoslarının hissələri  
000003  28.29.11.00  Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen qaz generatorları və s.; distilə və təmizləmə üçün qurğular 
000003  28.29.12.00  Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar  
000003  28.29.13.00  Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri 
000003  28.29.21.00  Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması, qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqlar 
000003  28.29.22.00  Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa 
000003  28.29.23.00  Təbəqə metaldan aralıqlar; mexaniki möhürləmə 
000003  28.29.31.00  Sənayedə istifadə etmək üçün ölçmə cihazları; konteynerlərdə malların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər; daim eyni kütləni tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini atmaq üçün tərəzilər 
000003  28.29.32.00  Çəkmək üçün məişət avadanlığı və tərəziləri  
000003  28.29.39.00  Sair çəki və nəzarət avadanlıqları 
000003  28.29.41.00  Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqlar 
000003  28.29.42.00  Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar  
000003  28.29.43.00  Ticarət avtomatları 
000003  28.29.50.00  Sənaye qabyuyan maşınları 
000003  28.29.60.00  İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar 
000003  28.29.70.00  Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınlar 
000003  28.29.81.00  Qaz və ya su qazı generatorlarının hissələri 
000003  28.29.82.00  Sentrifuq hissələri; maye və ya qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün maşın və aparatların hissələri  
000003  28.29.83.00  Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri; tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın müxtəlif çəki hissələri  
000003  28.29.84.00  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri  
000003  28.29.85.00  Qabyuyan maşınları və tutumları təmizləmək, doldurmaq, qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri  
000003  28.29.86.00  Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatların hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınların hissələri 
000003  28.30.10.00  Kənardan idarə olunan traktorlar 
000003  28.30.21.00  Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar 
000003  28.30.22.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 37-59 kVt olan traktorlar 
000003  28.30.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar 
000003  28.30.31.00  Kotanlar 
000003  28.30.32.00  Malalar, torpaqyumşaldanlar, kultivatorlar, alaq təmizləyənlər və toxalar  
000003  28.30.33.00  Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar 
000003  28.30.34.00  Peyin və mineral gübrəsəpənlər 
000003  28.30.39.00  Sair kənd təsərrüfatı maşınları 
000003  28.30.40.00  Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün  
000003  28.30.51.00  Digər qruplara daxil edilməyən traktorlr 
000003  28.30.52.00  Otyığan maşınlar 
000003  28.30.53.00  Ot və küləş üçün preslər 
000003  28.30.54.00  Kök və kökümeyvəliləri yığan maşınlar 
000003  28.30.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan maşınlar və taxıldöyənlər  
000003  28.30.60.00  Kənd təsərrüfatında və ya bağçılıqda istifadə edilən maye və ya tozları dağıtmaq və ya səpələmək üçün mexaniki qurğular 
000003  28.30.70.00  Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular 
000003  28.30.81.00  Yumurtaların, meyvələrin və sair məhsulların təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar 
000003  28.30.82.00  Süd sağan maşınlar 
000003  28.30.83.00  Mal-qara üçün yem hazırlayan maşınlar 
000003  28.30.84.00  Quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər  
000003  28.30.85.00  Quşçuluq üçün saxlama maşınları 
000003  28.30.86.00  Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşəçilik quşçuluq və ya arıçılıq üçün maşınlar  
000003  28.30.91.00  Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan və taxıldöyən maşınların hissələri  
000003  28.30.92.00  Torpağın hazırlanması və kultivasiyası üçün maşınların hissələri  
000003  28.30.93.00  Sair kənd təsərrüfatı maşınlarının hissələri 
000003  28.30.94.00  Digər qruplara daxil edilməyən südsağan maşınların hissələri  
000003  28.41.11.00  Lazerin, ultrasəsin və s. köməyi ilə materialı çıxartmaq yolu ilə ixtiyari materialın emalı üçün dəzgahlar  
000003  28.41.12.00  Mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar; aqreqat dəzgahları və metalların emalı üçün çoxalətli dəzgahlar 
000003  28.41.21.00  Metalkəsən tokar dəzgahları 
000003  28.41.22.00  Dəlmə, oyma və frezer dəzgahları; digər qruplara daxil edilməyən yivaçan və ya qaykaaçan dəzgahlar  
000003  28.41.23.00  Tilişkə çıxarma, itiləmə, pardaxlama, yetirmə, doğrama maşınları  
000003  28.41.24.00  Metalın yonma maşınında emalı, doğranması, kəsilməsi və ya başqa üsullarla kəsilməsi üçün dəzgahlar  
000003  28.41.31.00  Metalın əyilməsi və ya düzəldilməsi üçün maşınlar  
000003  28.41.32.00  Kəsmə, dəlmə və deşmə maşınları 
000003  28.41.33.00  Döymə və ya ştamplama maşınları və çəkicləri; hidravlik preslər və metal emalı üçün digər qruplara daxil daxil edilməyən preslər  
000003  28.41.34.00  Material kəsilib atılmadan metal emalı, metalların və ya kermetlərin bişmiş karbidləri üçün digər qruplara daxil edilməyən dəzgahlar 
000003  28.41.40.00  Metal emal edən dəzgahların hissə və mexanizmləri 
000003  28.49.11.00  Daş, saxsı, beton və ya oxşar mineral materialların emalı üçün və ya şüşənin soyuq emalı üçün dəzgahlar  
000003  28.49.12.00  Ağac, mantar, sümük, ebonit, bərk plastmas və ya oxşar bərk materialların emalı üçün dəzgahlar  
000003  28.49.21.00  Alət saxlayıcıları və dəzgahlar üçün özüaçılan vintkəsən başlıqlar  
000003  28.49.22.00  Dəzgahların hissələrini quraşdırmaq üçün ləvazimatlar 
000003  28.49.23.00  Bölücü başlıqlar və dəzgahların sair xüsusi mexanizmləri  
000003  28.49.24.00  Ağac, mantar, ebonit və oxşar bərk materialların emalını təmin edən dəzgahların hissə və mexanizmləri  
000003  28.91.11.00  Konvertorlar, çalovlar, qəliblər və tökmə maşınları, yayma dəzgahı  
000003  28.91.12.00  Metallurgiya maşınlarının hissələri; yayma dəzgahları üçün valcıqlar; yayma dəzgahlarının hissələri  
000003  28.92.11.00  Yeraltı işlər üçün fasiləsiz hərəkət edən qaldırıcılar və konveyerlər  
000003  28.92.12.00  Kömür və mədən süxurları hasilatı üçün oyuqaçan kombaynlar; sair qazıma və yolaçma maşınları  
000003  28.92.21.00  Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər 
000003  28.92.22.00  Özüyeriyən qreyderlər və planlaşdırıcılar 
000003  28.92.23.00  Özüyeriyən skreperlər 
000003  28.92.24.00  Özüyeriyən toxaclama maşınları və yolbasanlar 
000003  28.92.25.00  Özüyeriyən frontal birçalovlu yükvuranlar 
000003  28.92.26.00  Frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa, özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və kabinəsi 360 dərəcə hərəkət edən çalovlu yükvuranlar (tam dövrə vuran maşınlar) 
000003  28.92.27.00  Sair özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və çalovlu yükvuranlar; mədənçıxarma sənayesi üçün sair özüyeriyən maşınlar  
000003  28.92.28.00  Buldozerlərin və ya universal buldozerlərin sac bıcaqları  
000003  28.92.29.00  Hər yerdə istifadə edilə bilən özüboşaldan maşınlar 
000003  28.92.30.00  Torpaq çıxarmaq üçün sair maşınlar 
000003  28.92.40.00  Çeşidləmə, doğrama, qarışdırma və torpağın, daşın, filizin və sair mineral maddələrin oxşar emalı üçün maşınlar; tökmə formalarının alınması üçün maşınlar  
000003  28.92.50.00  Tırtıllı traktorlar 
000003  28.92.61.00  Qazıma və ya yolaçma maşınlarının, yaxud torpaq çıxarmaq üçün maşınların hissələri; kranların hissələri  
000003  28.92.62.00  Çeşidləmə, doğrama və ya torpağın, daşın sair emalı üçün maşınların hissələri  
000003  28.93.11.00  Mərkəzdənqaçma süd separatorları 
000003  28.93.12.00  Süd sənayesi üçün avadanlıq 
000003  28.93.13.00  Dənin və ya qurudulmuş tərəvəzin xırdalanması və ya 
000003  28.93.14.00  Şərab, sidr, meyvə şirələri və oxşar içkilərin istehsalında istifadə edilən avadanlıqlar  
000003  28.93.15.00  Qeyri-elektrik çörəkbişirmə sobaları; yemək hazırlamaq və ya qızdırmaq üçün qeyri-məişət hazırlamaq və ya qızdırmaq üçün qeyri-məişət avadanlığı 
000003  28.93.16.00  Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular 
000003  28.93.17.00  Digər qruplara daxil edilməyən, yeyinti məhsullarının və içkilərin, o cümlədən piy və ya yağların sənaye üsulu ilə hazırlanması və ya istehsalı üçün avadanlıq 
000003  28.93.19.00  Tütün hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq  
000003  28.93.20.00  Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin təmizlənməsi və çeşidlənməsi üçün maşınlar  
000003  28.93.31.00  İçkilərin emalı üçün maşınların hissələri 
000003  28.93.32.00  Yeyinti məhsullarının emalı üçün maşınların hissələri 
000003  28.93.33.00  Tütün emalı üçün maşınların hissələri 
000003  28.93.34.00  Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin çeşidlənməsi üçün maşınların hissələri  
000003  28.94.11.00  Süni toxuculuq materiallarının ekstrudasiya edilməsi, dartıb uzadılması, teksturasiya edilməsi və ya kəsilməsi kəsilməsi üçün avadanlıq; toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınlar 
000003  28.94.12.00  Əyirmə maşınları; eşmə, iplik sarıyan və ya yumaq hazırlayan maşınlar 
000003  28.94.13.00  Toxuculuq dəzgahları 
000003  28.94.14.00  Toxuculuq maşınları; köbə tikən maşınlar və oxşar maşınlar; darama maşınları  
000003  28.94.15.00  Toxuculuq materiallarının emalı üçün maşınlarla birlikdə tətbiq etmək üçün köməkçi avadanlıq  
000003  28.94.21.00  Toxuculuq ipliyinin və parçaların yuyulması, təmizlənməsi, sıxılması, ütülənməsi, nəm-isti emalı, rənglənməsi, yumaqlanması və s. emalı üçün avadanlıq; fetr emalı üçün avadanlıq 
000003  28.94.22.00  Camaşırxana üçün paltaryuyan maşınlar; quru təmizləmə üçün maşınlar; tutumu 10 kq-dan çox olan quruducu maşınlar  
000003  28.94.23.00  Mərkəzdənqaçma paltar qurutma maşınları 
000003  28.94.24.00  Cildləmə və məişət tikiş maşınlarından başqa, tikiş maşınları  
000003  28.94.30.00  Heyvan dərilərinin, aşılanmış dərinin emalı, yaxud yaxud ayaqqabı və sair məmulat hazırlamaq və ya təmir etmək üçün maşınlar  
000003  28.94.40.00  Məişət tikiş maşınları 
000003  28.94.51.00  Toxuculuq dəzgahlarının və əyirmə maşınlarının hissələri və alətləri  
000003  28.94.52.00  Sair toxuculuq və tikiş məmulatının istehsalı və dəri emalı üçün maşınların hissələri  
000003  28.95.11.00  Kağız və karton istehsalı üçün avadanlıqlar 
000003  28.95.12.00  Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın hissələri 
000003  28.96.10.00  Rezin və ya plastmas emalı, yaxud bu materiallardan məhsul hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq  
000003  28.96.20.00  Rezin və ya plastmas emalı, yaxud bu materiallardan məhsul hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqların hissələri 
000003  28.99.11.00  Cildləmə maşınları, o cümlədən kitab bağlama maşınları  
000003  28.99.12.00  Çap formalarının, plastinlərin yığılması və ya hazırlanmas ıüçün maşın, aparat və avadanlıq  
000003  28.99.13.00  Ofset üsulu ilə çap maşınları 
000003  28.99.14.10  Sair çap maşınları 
000003  28.99.14.20  Sair çap maşınlarının hissələri 
000003  28.99.20.00  Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatlar 
000003  28.99.31.00  Ağac, sellüloz, kağız və karton üçün quruducular; digər qruplara daxil edilməyən sənaye quruducuları 
000003  28.99.32.00  Dairəvi avtomobil yolları, yelləncəklər, atəş açma yerləri və sair əyləncə yerləri  
000003  28.99.39.00  Təyyarəni işə salan qurğu; oxşar qurğular; təkər balanslaşdırıcı qurğular; digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı maşınlar 
000003  28.99.40.00  Mətbəə və cildləmə maşınlarının hissələri 
000003  28.99.51.00  Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların hazırlanması üçün maşınlar və aparatların hissələr 
000003  28.99.52.00  Sair xüsusi təyinatlı maşınların hissələri 
000003  29.10.11.00  Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri 
000003  29.10.12.00  Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dən çox olan, qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri 
000003  29.10.13.00  Avtomobillər üçün sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri  
000003  29.10.21.00  Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər  
000003  29.10.22.00  Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dən çox olan, qığılcımla alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər 
000003  29.10.23.00  Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə avtomobillər 
000003  29.10.24.10  Sərnişin daşımaq üçün işlənmiş minik avtomobilləri 
000003  29.10.24.50  Sair sərnişin avtomobilləri 
000003  29.10.30.00  On və daha artıq sərnişin daşımaq üçün avtomobillər 
000003  29.10.41.00  Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə yük nəqliyyatı vasitələri 
000003  29.10.42.00  Qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri ilə təchiz edilən yük daşımaq üçün nəqliyyat vasitələri; yük daşımaq üçün sair təzə nəqliyyat vasitələri 
000003  29.10.43.00  Yarımqoşqular üçün yol traktorları 
000003  29.10.44.00  Avtomobillər üçün mühərrikli şassilər 
000003  29.10.51.10  Yolsuzluq şəraitində istifadə edilmək üçün özüboşaldanlar  
000003  29.10.51.20  Avtokranlar 
000003  29.10.52.00  Qar üzərində gedən; qolf meydançaları və s üçün mühərriklə təchiz edilən avtomobillər  
000003  29.10.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı avtomobillər  
000003  29.20.10.00  Avtomobil gövdələri 
000003  29.20.21.00  Bir və ya bir neçə üsulla yükləri daşımaq üçün xüsusi nəzərdə tutulan konteynerlər  
000003  29.20.22.00  Yaşayış və ya turizm üçün qoşqular və yarımqoşqular 
000003  29.20.23.00  Sair qoşqular və yarımqoşqular 
000003  29.20.30.00  Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri  
000003  29.20.40.00  Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri  
000003  29.20.50.00  Qatarların və yaşayış qoşqularının texniki təchizatı 
000003  29.31.10.00  Təyyarə, avtomobil və gəmilərdə istifadə etmək üçün alışma sistemlərinin xətləri və sair xətlər  
000003  29.31.21.00  Yanma şamları; yanma maqnetolar; maqneto-dinamolar; maqnetik-nazim çarxlar; paylayıcılar; yanma sarğacları 
000003  29.31.22.00  Startyorlar, o cümlədən startyor-generator kimi işləyənlər; sair generatorlar və digər avadanlıqlar  
000003  29.31.23.00  Avtomobillər üçün elektrik işıqlandırma və ya siqnal vermə avadanlığı, şüşətəmizləyənlər, şüşəqızdıranlar, anti-dondurucular və tərləməyə qarşı avadanlıqlar  
000003  29.31.30.00  Avtomobillər və motosikletlər üçün sair elektrik avadanlıqlarının hissələri  
000003  29.32.10.00  Avtomobillər üçün oturacaqlar 
000003  29.32.20.00  Təhlükəsizlik kəmərləri, yastıqşaları və gövdələrin hissələri və ləvazimatları  
000003  29.32.30.00  Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən sair hissələr və ləvazimatlar  
000003  29.32.92.00  Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların quraşdırılması xidmətləri  
000003  30.11.10.00  Hərbi gəmilər 
000003  30.11.21.00  Sərnişin daşımaq üçün kruiz gəmiləri, səyahət qayıqları və oxşar gəmilər; bərə-gəmiləri  
000003  30.11.22.00  Xam neft, neft məhsulları, kimyəvi maddələr, maye qaz daşımaq üçün tankerlər  
000003  30.11.23.00  Tankerlərdən başqa refrijerator gəmiləri 
000003  30.11.24.00  Quru yük gəmiləri 
000003  30.11.31.00  Balıqçılıq gəmiləri; balıq zavod-gəmiləri və balıq məhsullarının emalı və konservləşdirilməsi üçün sair gəmilər 
000003  30.11.32.00  Yedəklər və təkançılar 
000003  30.11.33.00  Torpaqqazanlar, mayak-gəmiləri, üzən kranlar, sair gəmilər  
000003  30.11.40.00  Sahil gəmiləri və infrastrukturlar 
000003  30.11.50.00  Sair üzən qurğular 
000003  30.11.91.00  Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların çevrilməsi, yenidən qurulması  
000003  30.11.92.00  Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların texniki təchizatı üzrə xidmətlər  
000003  30.12.11.00  Gəzinti və idman üçün yelkənli gəmilər 
000003  30.12.12.00  Gəzinti və idman üçün hava ilə doldurulan gəmilər 
000003  30.12.19.00  Gəzinti və idman üçün sair gəmilər; avarlı qayıqlar və yüngül idman qayıqları  
000003  30.20.11.00  Xarici enerji mənbəyi ilə işləyən dəmir yolu lokomotivləri  
000003  30.20.12.00  Dizel-elektrik lokomotivləri 
000003  30.20.13.00  Sair dəmir yolu lokomotivləri; lokomotivlərin tenderləri 
000003  30.20.20.00  Özüyeriyən dəmir yolu və ya tramvay vaqonları, mal vaqonları və yük avtomobilləri, avtomobilərə texniki xidmət və təmir üçün nəqliyyat vasitələrindən başqa 
000003  30.20.31.00  Dəmir yolu və tramvay xətlərinin təmiri və texniki qulluq üçün nəqliyyat vasitələri  
000003  30.20.32.00  Özüyeriməyən dəmir yolu və ya tramvay sərnişin vaqonları, baqaj vaqonları və xüsusi təyinatlı sair vaqonlar 
000003  30.20.33.00  Yük daşımaq üçün özüyeriməyən dəmir yolu və ya tramvay vaqonları  
000003  30.20.40.00  Dəmir yolu lokomotivlərinin və motorlu tramvay vaqonlarının və ya dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin hissələri; bağlama armaturası və onun hissələri; hərəkəti idarə etmək üçün mexaniki avadanlıq 
000003  30.20.91.00  Dəmir yolu lokomotivlərinin, motorlu tramvay vaqonlarının və qaldırıcı tərkiblərin təmiri və texniki qulluq, dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər 
000003  30.30.11.00  Uçuş aparatlarının qığılcımla alışan mühərrikləri 
000003  30.30.12.00  Turboreaktiv və turbovint mühərrikləri 
000003  30.30.13.00  Turboraektiv mühərriklərdən başqa, reaktiv mühərriklər  
000003  30.30.14.00  Yerüstü uçuş trenajorları və onların hissələri 
000003  30.30.15.00  Uçuş aparatları üçün qığılcımla alışan mühərriklərin hissələri  
000003  30.30.16.00  Turboreaktiv və ya turbo- mühərriklərini hissələri 
000003  30.30.20.10  Hava şarları, dirijabllar və sair motorsuz uçuş aparatları  
000003  30.30.20.20  Planerlər və deltaplanlar 
000003  30.30.31.00  Vertolyotlar 
000003  30.30.32.00  Yüksüz kütləsi 2000 kq-dək olan təyyarələr və digər qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları  
000003  30.30.33.00  Yüksüz kütləsi 2000-15000 kq olan təyyarələr və digər qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları 
000003  30.30.34.00  Yüksüz kütləsi 15000 kq-dan çox olan təyyarələr və digər qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları  
000003  30.30.40.00  Kosmik aparatlar, o cümlədən peyklər və daşıyıcı raketlər  
000003  30.30.50.00  Uçuş və kosmik aparatlarının sair hissələri 
000003  30.30.60.00  Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və dəyişdirilməsi xidmətləri  
000003  30.40.10.00  Tanklar və sair mexanikləşdirilmiş zirehli döyüş maşınları və onların hissələri  
000003  32.50.11.00  Stomotologiyada istifadə edilən alət və ləvazimatlar 
000003  32.50.12.00  Tibb, cərrahiyyə və ya laboratoriya sterilizatorları 
000003  32.50.13.00  Şprislər, iynələr, kateterlər, kanyullar və s.; digər qruplara daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı  
000003  32.50.21.00  Terapevt cihazları və ləvazimatı; süni nəfəs aparatları 
000003  32.50.22.00  Süni oynaqlar; ortopediya ləvazimatı; süni dişlər; diş-texnika ləvazimatı; digər qruplara daxil edilməyən insan bədəninin süni hissələri və insanın süni həyat fəaliyyətli orqanları 
000003  32.50.23.00  Protez və ortopediya ləvazimatlarının hissələri və əşyaları  
000003  32.50.30.00  Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər və onların hissələri  
000003  32.50.41.00  Kontakt linzaları; şüşə eynəklər üçün linzalar; sair materiallardan hazırlanmış eynəklər üçün linzalar  
000003  32.50.42.00  Eynəklər, qoruyucu eynəklər və s., korreksiya eynəkləri, qoruyucu və ya sair eynəklər  
000003  32.50.43.00  Sağanaqlar və eynəklər, qoruyucu eynəklər və s.üçün sağanaqların elementləri  
000003  32.50.44.00  Sağanaqların hissələri və eynəklər, qoruyucu eynəkləri və s. üçün sağanaqların elementləri  
000003  32.50.50.00  Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar  
000003  33.11.11.00  Qurulmuş metal məmulatlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.11.12.00  Metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi 
000003  33.11.13.00  Mərkəzi istilik radiatorlarından başqa buxar generatorlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.11.14.00  Silah və döyüş sursatlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.11.19.00  Sair hazır metal məmulatlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.11.00  Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa mühərrik və turbinlərin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.12.00  Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc qurğularının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.13.00  Dayaq mexanizmlərinin, qurğuların, dişli ötürücülərin və ötürücü elementlərin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi 
000003  33.12.14.30  Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.12.14.50  Sobaların və soba odluqlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.15.30  Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.12.15.50  Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.16.30  Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması üzrə xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)  
000003  33.12.16.50  Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) 
000003  33.12.17.00  Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.18.30  Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.12.18.50  Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.19.30  Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların quraşdırılması  
000003  33.12.19.50  Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.21.30  Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının quraşdırılması  
000003  33.12.21.50  Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.22.00  Metal formalaşdıran maşınların və avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.23.00  Metallurgiya maşınlarının təmiri və onlara texniki xidmət  
000003  33.12.24.30  Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün  
000003  33.12.24.50  Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.25.00  Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı üçün maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.26.30  Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların quraşdırılması  
000003  33.12.26.50  Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.12.27.30  Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması, üzrə xidmətlər  
000003  33.12.27.50  Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın təmiri və onlara texniki qulluq üzrə xidmətlər  
000003  33.12.28.00  Rlastik və rezin sənayesi üçün maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi 
000003  33.12.29.00  Xüsusi təyinatlı sair maşınların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.13.11.00  Ölçmə, yoxlama , sınama və naviqasiya cihazlarının və aparatlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.13.12.00  Şüalandırma, elektrotibbi və elektroterapevtik avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.13.13.00  Optik alətlərin və fotoqrafik avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi 
000003  33.13.19.00  Sair elektron avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.14.11.00  Elektrik mühərriklərinin, generatorların, transformatorların və elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi 
000003  33.14.19.00  Sair elektrik avadanlıqlarının təmiri və onlara texniki xidmət  
000003  33.15.10.00  Gəmi və qayıqların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.16.10.00  Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.17.11.00  Dəmiryolu lokomotivlərinin və dəmir yolu nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.17.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi  
000003  33.19.10.00  Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri 
000003  33.20.11.00  Mərkəzi istilik buxar qazanları istisna edilməklə, buxar generatorlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər, metal boru sistemləri üçün sənaye qurğularının quraşdırılması da daxil edilməklə 
000003  33.20.12.00  Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, sair hazır metal məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.21.00  Ofis və hesablama maşınlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 
000003  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.31.00  Kənd təsərrüfatı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.32.00  Metal formalaşdıran maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.33.00  Metallurgiya üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.34.00  Dağ-mədən işləri üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.35.00  Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 
000003  33.20.36.00  Toxuculuq, tikiş və dəri emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 
000003  33.20.37.00  Kağız və karton məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.38.00  Plastik və rezin məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.39.00  Sair xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.41.00  Peşəkar tibbi maşınların və dəqiq və optik cihazların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.42.00  Peşəkar elektron avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.50.00  Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 
000003  33.20.60.00  Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər  
000003  33.20.70.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
000004  26.40.11.00  Xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməməklə işləyən radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan radioqəbuledicilərdən başqa)  
000004  26.40.12.00  Yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə işləyən radioqəbuledicilər  
000004  26.40.20.00  Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri 
000004  26.40.31.00  Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kasseta pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar  
000004  26.40.32.00  Maqnit lentli yazma qurğuları və sair səs yazan aparatlar  
000004  26.40.33.00  Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar  
000004  26.40.34.00  İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitor və projektorlar 
000004  26.40.41.00  Mikrofonlar və onlar üçün dayaqlar 
000004  26.40.42.00  Səsucaldanlar; qulağa taxılan telefonlar, qulaqlıqlar və o cümlədən mikrafonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular 
000004  26.40.43.00  Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio gücləndirici qurğular  
000004  26.40.44.00  Digər qruplara daxil edilməyən radio-telefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar  
000004  26.40.51.00  Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar  
000004  26.40.52.00  Radio qəbuledici və radioötürücülərin hissələri 
000004  26.40.60.00  Eelektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans oyunları üçün pultlar  
000004  26.70.11.00  Fotokameraların, kinokameraların, proyektorların, fotoböyüdücülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri  
000004  26.70.12.00  Çap lövhələrinin və silindirlərinin hazırlanması üçün fotokameralar; sənədləri mikroplyonkalara, mikrofişlərə çəkmək üçün fotokameralar və s. 
000004  26.70.13.00  Rəqəmli kameralar 
000004  26.70.14.00  Fotoşəkili dərhal çap etmək üçün fotokameralar və sair fotokameralar  
000004  26.70.15.00  Kinokameralar 
000004  26.70.16.00  Kinoproyektorlar; slayd proyektorları; sair təsvir proyektorları  
000004  26.70.17.00  Fotoalışqanlar; fotoböyüdücülər; fotolaboratoriyalar üçün aparatlar; neqatoskoplar, proyeksiya ekranları  
000004  26.70.18.00  Mikrofilmləri, mikrofişləri və sair mikrodaşıyıcıları tutuşdurub yoxlamaq üçün qurğular  
000004  26.70.19.00  Fotoavadanlığın hissələri və ləvazimatları 
000004  26.70.21.00  Optik liflər, qütbləşdirici materiallardan təbəqələr, lövhələr; obyektivlər, filtrlər və s.  
000004  26.70.22.00  Binokllar, monokllar və sair optik teleskoplar; sair astronomik cihazlar; optik mikroskoplar 
000004  26.70.23.00  Maye kristallarla cihazlar; lazer diodlarından başqa, lazerlər; digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatlar 
000004  26.70.24.00  Binoklların, monoklların və sair optik teleskopların, sair astronomik cihazların və optik mikroskopların hissə və ləvazimatları 
000004  26.70.25.00  Maye kristallarla cihazların, lazer diodlarından başqa, lazerlərin, digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatı  
000004  27.51.11.00  Məişət soyuducuları və dondurucuları 
000004  27.51.12.00  Məişət qabyuyan maşınları 
000004  27.51.13.00  Məişət paltaryuyan maşınları və geyim qurutmaq üçün maşınlar  
000004  27.51.14.00  Elektrik odeyalları 
000004  27.51.15.00  Ventilyatorlar və məişət sorucu və ya resirkulyasiya şkafları  
000004  27.51.21.00  Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki məişət cihazları  
000004  27.51.22.00  Elektrik mühərriki quraşdırılmış ülgüclər və saç kəsmək üçün maşınlar  
000004  27.51.23.00  Saçdüzümü və saç burmaq üçün və ya əl qurutmaq üçün elektrotermiki cihazlar; elektrik ütüləri  
000004  27.51.24.00  Sair elektrikqızdırıcı cihazlar 
000004  27.51.25.00  Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları  
000004  27.51.26.00  Otaqları isitmək üçün elektrik qızdırıcıları və torpağı isitmək üçün elektrik qızdırıcıları  
000004  27.51.27.00  Mikrodalğalı sobalar 
000004  27.51.28.00  Sair sobalar; qaynatma qazanları, mətbəx pilətələri, kürələr; qrillər, rosterlər  
000004  27.51.29.00  Müqavimətin qızdırıcı elementləri 
000004  27.51.30.00  Elektrik məişət cihazlarının hissələri 
000004  27.52.11.00  Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün dəmir, polad və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları  
000004  27.52.12.00  Qazla və digər yanacaqla işləyən sair məişət cihazları 
000004  27.52.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən, qara metaldan qeyri-elektrik hava qızdırıcıları və ya isti hava bölüşdürücüləri  
000004  27.52.14.00  Qeyri-elektrik sürətli və ya müddətli suqızdırıcı cihazlar  
000004  27.52.20.00  Sobaların, pilətələrin, boşqablar üçün qızdırıcıların və oxşar qeyri-elektrik məişət cihazlarının hissələri  
000004  30.91.11.00  Silindrlərinin həcmi 50 kub sm-dək olan daxili-yanma piston mühərrikli motosikletlər və mopedlər  
000004  30.91.12.00  Silindrlərinin həcmi 50 kub sm-dən çox olan piston mühərrikli motosikletlər  
000004  30.91.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən motosikletlər; motosiklet arabaları  
000004  30.91.20.00  Motosikletlərin və onların arabalarının hissələri və ləvazimatları  
000004  30.91.31.00  Motosikletlər üçün silindrin həcmi 1000 kub sm-dək olan, qığılcımla alışan daxili yanma mühərrikləri  
000004  30.91.32.00  Motosikletlər üçün silindrin həcmi 1000 kub sm-dən çox olan, qığılcımla alışan daxili yanma mühərrikləri  
000004  30.92.10.00  Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və sair velosipedlər 
000004  30.92.20.00  Əlil arabaları, hissə və ləvazimatlardan başqa 
000004  30.92.30.00  Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlərin və sair velisipedlərin və əlil arabalarının hissə və ləvazimatları  
000004  30.92.40.00  Uşaq arabaları və onların hissələri 
000004  30.99.10.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqları  
000004  31.00.11.00  Metal karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər 
000004  31.00.12.00  Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər 
000004  31.00.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən oturmaq üçün sair mebellər  
000004  31.00.14.00  Oturmaq üçün mebellərin hissələri 
000004  31.00.20.00  Mebelin hissələri (oturmaq üçün mebellərdən başqa) 
000004  31.00.91.00  Stulların və oturmaq üçün mebellərin üzlənməsi xidmətləri  
000004  31.01.11.00  Ofis üçün metal mebellər 
000004  31.01.12.00  Ofis üçün taxta mebellər 
000004  31.01.13.00  Ticarət müəssisələri üçün taxta mebellər 
000004  31.02.10.00  Mətbəx mebelləri 
000004  31.03.11.00  Döşək əsasları 
000004  31.03.12.00  Döşək əsaslarından başqa, döşəklər 
000004  31.09.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən metal mebellər 
000004  31.09.12.00  Yataq, yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər 
000004  31.09.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən taxta mebellər 
000004  31.09.14.00  Plastmas mebel və sair materiallardan, o cümlədən qarğıdan, tənəkdən, bambukdan və ya oxşar materiallardan mebellər  
000004  31.09.91.00  Təzə mebellərin bəzədilməsi üzrə xidmətlər (stullara və oturmaq üçün mebelə üz çəkmək üzrə xidmətlərdən başqa)  
000004  32.11.10.00  Sikkələr və medallar 
000004  32.12.11.00  Kultivasiya edilmiş, o cümlədən sintetik və ya bərpa edilmiş, emal edilmiş, lakin bərkidilmiş mirvari, qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar 
000004  32.12.12.00  Emal edilmiş sənaye almazı; təbii və ya sintetik qiymətli və ya yarımqiymətli daşların qırıntıları və tozu  
000004  32.12.13.00  Zərgərlik məmulatı və onların hissələri; qızıl və gümüşlə işləyən ustalar üçün məmulat və onların hissələri  
000004  32.12.14.00  Nəcib metallardan sair məmulat; təbii və ya kultivasiya edilmiş mirvaridən, qiymətli və ya yarımqiymətli daşlardan məmulatlar 
000004  32.13.10.10  Azqiymətli metallardan zərgərlik məmulatları 
000004  32.13.10.20  Bijuteriyalar 
000004  32.20.11.00  Fortopianolar və sair klavişli simli musiqi alətləri  
000004  32.20.12.00  Sair simli musiqi alətləri 
000004  32.20.13.00  Klavişli nəfəs alətləri və oxşar alətlər; akkordeonlar və oxşar alətlər; dodaq qarmonları  
000004  32.20.14.00  Elektrikin köməyi ilə səsləndirilən və ya səsi gücləndirən klavişli musiqi alətləri  
000004  32.20.15.00  Sair musiqi alətləri 
000004  32.20.16.00  Metronomlar, kamertonlar və səsin yüksəkliyi qəti müəyyən edilmiş borular; musiqi mücrüləri üçün mexanizmlər; musiqi alətlərinin simləri 
000004  32.20.20.00  Musiqi alətlərinin hissələri və ləvazimatı 
000005  10.11.11.40  Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və dörd yerə bölünmüş mal cəmdəyi  
000005  10.11.11.90  Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri 
000005  10.11.12.30  Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi  
000005  10.11.12.50  Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissələri  
000005  10.11.12.90  Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri  
000005  10.11.13.00  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
000005  10.11.14.00  Təzə və soyudulmuş keçi əti 
000005  10.11.15.00  Təzə və ya soyudulmuş at və qatır əti 
000005  10.11.20.00  Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı  
000005  10.11.31.00  Dondurulmuş mal əti 
000005  10.11.32.30  Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi 
000005  10.11.32.50  Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissələri 
000005  10.11.32.90  Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
000005  10.11.33.00  Dondurulmuş qoyun əti 
000005  10.11.34.00  Dondurulmuş keçi əti 
000005  10.11.35.00  At və ya oxşar heyvanların dondurulmuş əti 
000005  10.11.39.00  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı  
000005  10.11.41.10  Didilmiş qoyun yunu 
000005  10.11.41.11  Yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu 
000005  10.11.41.12  Qırxılmış qoyun yunu 
000005  10.11.41.20  Qoyunun iç yağı 
000005  10.11.42.00  Qaramalın, camışların, atların, eşşəklərin və qatırların bütöv xam dərisi və gönü 
000005  10.11.44.10  Qoyun və quzu dərisi 
000005  10.11.45.10  Keçi və çəpişlərin xam dərisi  
000005  10.11.45.20  Buxara verilmiş keçi və çəpiş dərisi 
000005  10.11.50.10  Əridilməmiş donuz piyi 
000005  10.10.50.20  Əridilmiş donuz piyi 
000005  10.10.50.30  Əridilmiş və əridilməmiş qaramal, qoyun və ya keçi piyi  
000005  10.11.60.30  Heyvanların bağırsaqları, mədəsi və qarınları 
000005  10.11.60.90  İnsanların istifadəsinə yaramayan sair içalat 
000005  10.12.10.10  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları 
000005  10.12.10.13  Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq 
000005  10.12.10.15  Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu 
000005  10.12.10.17  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz  
000005  10.12.10.30  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri 
000005  10.12.10.50  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
000005  10.12.10.53  Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri 
000005  10.12.10.55  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri 
000005  10.12.10.57  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri 
000005  10.12.20.10  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
000005  10.12.20.13  Dondurulmuş bütöv toyuq 
000005  10.12.20.15  Dondurulmuş bütöv hind toyuğu 
000005  10.12.20.17  Dondurulmuş bütöv qaz və ördək 
000005  10.12.20.50  Ev quşlarının dondurulmuş hissələri 
000005  10.12.20.53  Dondurulmuş toyuq hissələri 
000005  10.12.20.55  Dondurulmuş hind toyuğu hissələri 
000005  10.12.20.57  Dondurulmuş ördək və qaz hissələri 
000005  10.12.30.30  Ev quşlarının əridilmiş piyi 
000005  10.12.30.50  Ev quşlarının əridilməmiş piyi  
000005  10.12.40.10  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
000005  10.12.40.20  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı 
000005  10.12.40.21  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa  
000005  10.12.40.25  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri 
000005  10.12.50.00  Lələkli quşların lələyi və dərisi  
000005  10.13.11.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sümükdən ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri 
000005  10.13.11.30  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti və onun hissələri  
000005  10.13.11.50  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti  
000005  10.13.12.00  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti  
000005  10.13.13.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti 
000005  10.13.13.90  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; ət və ya içalat unu  
000005  10.13.14.10  Kolbasa 
000005  10.13.14.11  İçalat kolbasası 
000005  10.13.14.12  Qeyri-içalat kolbasası 
000005  10.13.14.20  Qara ciyər məhsulları 
000005  10.13.14.21  Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar 
000005  10.13.14.22  Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya konservlər  
000005  10.13.14.30  Ev quşu ətindən məhsullar 
000005  10.13.14.31  Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər 
000005  10.13.14.32  Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər  
000005  10.13.14.40  Donuz ətindən məhsullar 
000005  10.13.14.41  Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya konservlər  
000005  10.13.14.42  Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər  
000005  10.13.14.50  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər  
000005  10.13.14.59  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar  
000005  10.13.14.60  Mal və dana ətindən hazır məhsullar 
000005  10.13.14.61  Mal və dana ətindən hazır xörəklər 
000005  10.13.14.69  Mal və dana ətindən hazır məhsullar  
000005  10.13.14.70  Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar  
000005  10.13.15.00  Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da daxil olmaqla  
000005  10.13.16.00  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranulası, cızdağ  
000005  10.20.11.10  Təzə və ya soyudulmuş balıq 
000005  10.20.11.20  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi 
000005  10.20.11.90  Balığın təzə və ya soyudulmuş sair təzə əti 
000005  10.20.12.00  Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü 
000005  10.20.13.10  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı 
000005  10.20.13.20  Dondurulmuş bütöv şirin su balığı 
000005  10.20.14.00  Dondurulmuş balıq filesi 
000005  10.20.15.00  Dondurulmuş balıq əti 
000005  10.20.16.00  Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü 
000005  10.20.21.00  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə verilməmiş balıq filesi  
000005  10.20.22.00  Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü; yeməli balıq unu  
000005  10.20.23.10  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq  
000005  10.20.23.20  Qaxac olunmuş balıq; yeməli balıq unu 
000005  10.20.24.00  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
000005  10.20.25.10  Hazır balıq məhsulları 
000005  10.20.25.30  Hazır balıq xörəkləri 
000005  10.20.26.10  K?r? 
000005  10.20.26.11  Təbii kürü 
000005  10.20.26.19  Kürü əvəzediciləri 
000005  10.20.31.00  Dondurulmuş xərçəngkimilər  
000005  10.20.32.00  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş molyuskalar  
000005  10.20.33.00  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları  
000005  10.20.34.10  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər  
000005  10.20.34.20  Başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar  
000005  10.20.41.00  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri  
000005  10.20.42.00  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar  
000005  10.20.91.00  Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləşdirmə və hazırlama xidmətləri  
000005  10.31.11.10  Dondurulmuş kartof 
000005  10.31.11.20   Konservləşdirilmiş kartof 
000005  10.31.12.00  Qurudulmuş kartof 
000005  10.31.13.00  Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və qranulası 
000005  10.31.14.10  Sirkəsiz konservləşdirilmiş kartof  
000005  10.31.14.20  Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof 
000005  10.31.14.30  Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof unu, yarması və lopaları  
000005  10.31.14.90  Sair dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof 
000005  10.31.91.00  Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər  
000005  10.32.11.00  Tomat şirəsi 
000005  10.32.12.00  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi 
000005  10.32.13.00  Qatılaşdırılmamış qreypfrut şirəsi 
000005  10.32.14.00  Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi 
000005  10.32.15.00  Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi 
000005  10.32.16.00  Qatılaşdırılmamış alma şirəsi 
000005  10.32.17.00  Qatılaşdırılmamış meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı 
000005  10.32.19.10  Qatılaşdırılmamış sair sitrus meyvələri şirəsi 
000005  10.32.19.11  Qatılaşdırılmamış nar şirəsi 
000005  10.32.19.12  Qatılaşdırılmamış şaftalı şirəsi 
000005  10.32.19.20  Qatılaşdırılmış şirələr 
000005  10.39.11.00  Dondurulmuş tərəvəz 
000005  10.39.12.00  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz 
000005  10.39.13.00  Qurudulmuş tərəvəz 
000005  10.39.14.10  Konservləşdirilmş tomat 
000005  10.39.14.11  Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservi 
000005  10.39.14.12  Qatılaşdırılmamış tomat pastası 
000005  10.39.14.13  Qatılaşdırılmış tomat pastası 
000005  10.39.14.20  Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk 
000005  10.39.14.30   Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz 
000005  10.39.14.40  Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud, lobya, zeytun, qarğıdalı və s.  
000005  10.39.14.90  Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları 
000005  10.39.15.00  Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş lobya  
000005  10.39.16.00  Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş noxud  
000005  10.39.17.00  Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair tərəvəzlər (kartofdan başqa) 
000005  10.39.18.10  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş tərəvəz  
000005  10.39.18.20  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş qoz-fındıq  
000005  10.39.18.30  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş bitkilərin sair yeməli hissələri  
000005  10.39.21.00  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq 
000005  10.39.22.30  Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s 
000005  10.39.22.90  Sair cem və marmeladlar 
000005  10.39.23.30  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı 
000005  10.39.23.90  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qoz-fındıq 
000005  10.39.24.00  Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr  
000005  10.39.25.10  Qurudulmuş üzüm 
000005  10.39.25.20  Sair qurudulmuş üzüm 
000005  10.39.25.30  Sitrus meyvələr və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və duzlanmış qabıqları  
000005  10.39.25.40  Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri 
000005  10.39.30.00  Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və aralıq məhsulları  
000005  10.39.91.10  Meyvə və tərəvəzin qurudulması 
000005  10.39.91.20  Meyvə və tərəvəzin duzlanması 
000005  10.39.91.30  Meyvə və tərəvəzin soyudulması 
000005  10.39.91.40  Meyvə və tərəvəzin dondurulması 
000005  10.41.11.00  Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin  
000005  10.41.12.00  Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları  
000005  10.41.19.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları 
000005  10.41.21.00  Təmizlənməmiş soya yağları 
000005  10.41.22.00  Təmizlənməmiş yer fındığı yağı 
000005  10.41.23.00  Təmizlənməmiş zeytun yağı 
000005  10.41.24.00  Təmizlənməmiş günəbaxan yağı 
000005  10.41.25.00  Təmizlənməmiş pambıq-toxumu yağı 
000005  10.41.26.00  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı 
000005  10.41.27.00  Təmizlənməmiş palma yağı 
000005  10.41.28.00  Təmizlənməmiş kokos yağı 
000005  10.41.29.00  Təmizlənməmiş sair bitki yağları 
000005  10.41.30.00  Pambıq linti (tiftiyi) 
000005  10.41.41.00  Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları  
000005  10.41.42.00  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz  
000005  10.41.51.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları  
000005  10.41.52.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.53.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.54.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.55.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.56.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları  
000005  10.41.57.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.58.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları  
000005  10.41.59.30  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları  
000005  10.41.59.50  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa) 
000005  10.41.60.30  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan yağları 
000005  10.41.60.50  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş bitki yağları 
000005  10.41.71.00  Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla) 
000005  10.41.72.00  Deqra;heyvan və ya bitki mumunun emalından alınan tullantılar  
000005  10.42.10.30  Marqarin və tərkibində piyi az olan pastaşəkilli məhsullar  
000005  10.42.10.50  Duru marqarin və piy və yağdan olan sair məhsullar 
000005  10.51.11.30  Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd 
000005  10.51.11.40  Yağlılığı 1-3% olan süd 
000005  10.51.11.60  Yağlılığı 3-6% olan süd 
000005  10.51.12.00  Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, yağlılığı 6%-dən çox olan süd və qaymaq  
000005  10.51.21.00  Yağsız süd tozu 
000005  10.51.22.30  Yağlılığı 1,5%-dən az olan quru süd  
000005  10.51.22.60  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd  
000005  10.51.30.10  Yağlılığı 85%-dən az olan kərə yağı və s. 
000005  10.51.30.20  Yağlılığı 85%-dən çox olan kərə yağı və s. 
000005  10.51.40.30  Fermentləşdirilməmiş təzə pendir və kəsmik 
000005  10.51.40.50  Ovulmuş, tozşəkilli, mavi və sair şəkilli emal edilməmiş pendirlər  
000005  10.51.40.60  Ərgin pendir 
000005  10.51.51.00  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq  
000005  10.51.52.00  Yoqurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud turşudulmuş növləri  
000005  10.51.53.00  Kazein 
000005  10.51.54.00  Laktoza və laktoza siropu 
000005  10.51.55.00  Zərdab 
000005  10.51.56.00  Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları 
000005  10.52.10.00  Dondurma və sair yeməli buzlar 
000005  10.71.11.00  Təzə çörək 
000005  10.71.12.00  Təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar 
000005  10.72.11.30  Xırtıldayan kökələr 
000005  10.72.11.50  Suxarılar, qrenkalar və s. xırtıldayan məmulatlar 
000005  10.72.12.30  Zəncəfilli çörəklər 
000005  10.72.12.50  Şirin peçenye və vaflilər 
000005  10.72.19.00  Sair quru konservləşdirilmiş çörək məmulatları 
000005  10.73.11.10  İçsiz, bişirilməmiş və ya başqa üsulla hazırlanmamış makaron məmulatı  
000005  10.73.11.30  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron məmulatları  
000005  10.73.11.50  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş makaron məmulatları  
000005  10.73.11.60  İçli, bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış makaron məmulatı  
000005  10.73.11.70  İçli, bişirilmiş və sair makaron məmulatları 
000005  10.73.12.00  Kuskus 
000005  10.81.11.00  Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri 
000005  10.81.12.30  Bərk şəkilli ağ şəkər 
000005  10.81.12.90  Bərk şəkilli sair şəkər 
000005  10.81.13.30  Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya çuğundur şəkəri  
000005  10.81.13.50  Qayınağacı şəkəri və siropu 
000005  10.81.14.00  Melassa (patka) 
000005  10.81.20.00  Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları  
000005  10.82.11.00  Kakao-pasta 
000005  10.82.12.00  Kakao-yağ, yağ və piy 
000005  10.82.13.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao tozu  
000005  10.82.14.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu  
000005  10.82.21.30  Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar  
000005  10.82.21.50  Çəkisi 2 kq-dan artıq olan sair məmulatlar, südlü-şokolad qırıntısı  
000005  10.82.21.70  Aromatlaşdırılmış şokolad şirəsi 
000005  10.82.21.90  Sair qablaşdırılmış qida məhsulları 
000005  10.82.22.30  Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar  
000005  10.82.22.40  Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad 
000005  10.82.22.50  Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı 
000005  10.82.22.60  Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları 
000005  10.82.22.70  Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları  
000005  10.82.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları 
000005  10.82.23.10  Tərkibində kakao olmayan, ağ şokolad da daxil edilməklə şəkərdən şirniyyat məmulatı  
000005  10.82.23.20  Saqqız 
000005  10.82.23.30  Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri  
000005  10.82.23.40  Ağ şokolad 
000005  10.82.23.50  Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları 
000005  10.82.23.60  Saqqız, jele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları 
000005  10.82.23.70  Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.) 
000005  10.82.23.80  Həbşəkilli məmulatlar 
000005  10.82.23.90  Sair şəkərli şirniyyat məmulatları 
000005  10.82.24.00  Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin sair hissələri 
000005  10.82.30.00  Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları 
000005  10.83.11.30  Kofeinsiz qovrulmamış kofe 
000005  10.83.11.50  Kofeinli qovrulmuş kofe 
000005  10.83.11.70  Kofeinsiz qovrulmuş kofe 
000005  10.83.12.30  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri 
000005  10.83.12.50  Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri 
000005  10.83.13.00  3 kq-dan çox olmamaqla qablaşdırılmış yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və qismən fermentləşdirilmiş çay  
000005  10.83.14.30  Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
000005  10.83.14.50  Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
000005  10.83.15.00  Bitki cövhəri 
000005  10.84.11.30  Üzüm sirkəsi və onun əvəzediciləri 
000005  10.84.11.90  Sair meyvə sirkəsi və onun əvəzediciləri 
000005  10.84.12.10  Soya sousu 
000005  10.84.12.30  Ketçup və sair tomat sousları 
000005  10.84.12.50  Xardal 
000005  10.84.12.70  Qarışıq ədviyyat, mayonez və sair souslar 
000005  10.84.21.00  Emal olunmuş istiot 
000005  10.84.22.00  Emal olunmuş, qurudulmuş və soyudulmuş istiot 
000005  10.84.23.00  Emal olunmuş darçın; emal olunmuş sair ədviyyat 
000005  10.84.30.00  Xörək duzu 
000005  10.85.11.00  Ət, içalat və qan əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər  
000005  10.85.12.00  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər  
000005  10.85.13.00  Bitki əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər 
000005  10.85.14.00  Pasta əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər 
000005  10.85.19.00  Sair hazır yeməklər və xörəklər (dondurulmuş pizza da daxil edilməklə) 
000005  10.86.10.10  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları 
000005  10.86.10.20  Homogenləşdirilmiş, dondurulmamış və sirkəsiz konservləşdirilmiş tərəvəz  
000005  10.86.10.30  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları 
000005  10.86.10.40  Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları 
000005  10.86.10.50  Körpələr üçün yeməklər 
000005  10.86.10.51  Uşaq qidaları və pəhriz ərzaq məhsulları 
000005  10.89.11.00  Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük  
000005  10.89.12.30  Albumindən başqa yumurta məhsulları 
000005  10.89.12.50  Yumurta albumini 
000005  10.89.13.30  Aktiv çörək mayası 
000005  10.89.13.50  Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər  
000005  10.89.13.70  Hazır çörəkçilik tozları 
000005  10.89.14.00  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr  
000005  10.89.15.00  Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları  
000005  10.89.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları 
000005  11.01.10.10  Spirtlər, likyorlar, sair spirtli içkilər; spirtli içkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər  
000005  11.01.10.20  İçkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər  
000005  11.01.10.30  ?z?m spirti 
000005  11.01.10.31  Meyvə spirti 
000005  11.01.10.40  Viski 
000005  11.01.10.50  Rom və tafiya 
000005  11.01.10.60  Cin 
000005  11.01.10.70  Araq 
000005  11.01.10.80  Təmiz spirtlər 
000005  11.01.10.81  Denaturatlaşdırılmış etil spirti 
000005  11.01.10.82  Denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
000005  11.01.10.90  Likor və sair alkoqollu içkilər 
000005  11.02.11.30  Şampan şərabı 
000005  11.02.11.90  Sair köpüklənən şərab 
000005  11.02.12.10  Ağ şərab 
000005  11.02.12.30  Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və sair şərablar  
000005  11.02.12.50  Fermentasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi  
000005  11.02.20.00  Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı) 
000005  11.03.10.00  Sair qıcqırılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər  
000005  11.04.10.00  Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm şərabları  
000005  11.05.10.00  Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa 
000005  11.05.20.00  Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları 
000005  11.06.10.30  Qovrulmamış səməni 
000005  11.06.10.50  Qovrulmuş səməni 
000005  11.07.11.30  Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular 
000005  11.07.11.50  Sair şirinləşdirilməmiş, aramatlaşdırılmamış sular 
000005  11.07.12.30  Şəkər və s. qatılmış sular 
000005  11.07.12.50  Tərkibində yağ olmayan sair alkoqolsuz içkilər 
000005  11.07.12.70  Tərkibində yağ olan sair alkoqolsuz içkilər 
000005  12.00.11.30  Tütün tərkibli siqar və çerut 
000005  12.00.11.50  Tütün tərkibli siqaret 
000005  12.00.11.70  Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair 
000005  12.00.19.30  Çəkməli tənbəki 
000005  12.00.19.90  Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları  
000005  12.00.20.00  Tütün tullantıları 
000005  13.91.11.10  Kağız parçalar 
000005  13.91.11.20  Toxuma par?alar 
000005  13.91.11.30  Yun par?alar 
000005  13.91.11.40  Trikotaj par?alar 
000005  13.91.11.41  Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj parçalar 
000005  13.91.11.50  Maşın və ya əllə toxunmuş xovlu trikotaj parçalar 
000005  13.91.11.51  Uzunxovlu trikotaj par?alar 
000005  13.91.11.52  Kəsikxovlu trikotaj parçalar 
000005  13.91.11.59  Sair xovlu trikotaj par?alar 
000005  13.91.11.70  Maşın və ya əllə toxunmuş sair trikotaj parçalar 
000005  13.91.11.71  Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş trikotaj parçalar  
000005  13.91.11.72  Sair trikotaj par?alar 
000005  13.91.19.00  Sair yun və ya trikotaj parçalar, oxşar toxuma yun parçalar da daxil edilməklə  
000005  13.92.11.30  Yun odeyallar və yol şalları 
000005  13.92.11.50  Sintetik odeyallar 
000005  13.92.11.90  Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları 
000005  13.92.12.30  Trikotaj yataq ağları 
000005  13.92.12.50  Pambıq, kətan və sair yataq ağları  
000005  13.92.12.70  Sair qeyri-parça yataq ağları 
000005  13.92.13.30  Trikotaj yeməkxana ağları 
000005  13.92.13.50  Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları  
000005  13.92.13.70  Sair qeyri-parça yeməkxana ağları 
000005  13.92.14.30  Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları 
000005  13.92.14.50  Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları  
000005  13.92.14.70  Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları 
000005  13.92.15.30  Trikotaj pərdələr 
000005  13.92.15.50  Parça pərdələr 
000005  13.92.15.70  Qeyri-parça pərdələr 
000005  13.92.16.30  Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar  
000005  13.92.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları  
000005  13.92.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri 
000005  13.92.21.30  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər  
000005  13.92.21.50  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen torba və zənbillər  
000005  13.92.21.90  Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər 
000005  13.92.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər 
000005  13.92.22.30  Tentlər 
000005  13.92.22.50  Yelkənlər 
000005  13.92.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar  
000005  13.92.23.00  Paraşütlər (diricabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və rotoşütlər; onların hissələri  
000005  13.92.24.30  Yataq kisələri 
000005  13.92.24.90  Sair yataq ləvazimatları 
000005  13.92.29.00  Sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilər də daxil edilməklə) 
000005  13.93.11.00  Düyünlərlə toxunmuş xalçalar və sair döşəmə örtükləri  
000005  13.93.12.00  Tikilməmiş toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri  
000005  13.93.13.00  Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
000005  13.93.19.00  Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil edilməklə)  
000005  13.94.11.00  Cutdan və ya sair toxuculuq liflərindən hazırlanan viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar  
000005  13.94.12.00  Viş, kanat, ip və ya troslardan hörülmüş torlar, toxuculuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər 
000005  13.94.20.00  Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları, toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər istifadədə olmuş məmulatlar 
000005  13.95.10.10  Səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  
000005  13.95.10.20  Səthi sıxlığı 25-70 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  
000005  13.95.10.30  Səthi sıxlığı 70-150 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  
000005  13.95.10.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  
000005  13.95.10.70  Üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
000005  13.96.11.00  Metallaşdırılmış iplik və metallaşdırılmış bafta ipliklər 
000005  13.96.12.00  Metal saplardan parçalar və digər qruplara daxil edilməyən metallaşdırılmış iplikdən parçalar  
000005  13.96.13.00  Rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan; rezin və ya plastiklə örtülmüş və ya hopdurulmuş toxuculuq ipliyi və zolaqları  
000005  13.96.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş və üzlənmiş toxuculuq materialları  
000005  13.96.15.00  Yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir, yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar  
000005  13.96.16.00  Texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları (fitillər, qaz qapaqları, elastik şlanqlar, transmissiya və ya konveyer qayışları, ələk üçün parçalar və dartılan parçalar da daxil edilməklə) 
000005  13.96.17.30  Ensiz par?alar  
000005  13.96.17.50  Etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar 
000005  13.96.17.70  Parça-parça tesma; bəzəmə materialları 
000005  13.99.11.30  Tül və sair tor parçalar 
000005  13.99.11.50  Maşıntoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar  
000005  13.99.11.70  Əltoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar  
000005  13.99.12.30  Əsası görsənməyən tikmələr 
000005  13.99.12.50  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli pambıq tikmələr 
000005  13.99.12.70  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli sair materiallardan tikmələr  
000005  13.99.13.00  Örtüklü, hopdurulmuş və ya laminasiya edilmiş keçə 
000005  13.99.14.30  Tibbi təyinatlı pambıq və pambıq məmulatlar 
000005  13.99.14.50  Sair pambıq və pambıq məmulatlar 
000005  13.99.15.00  Güpür sap və zolaqlar; sinel iplik; fasonlu ilməli iplik 
000005  13.99.16.00  Parça-parça pambıq toxuculuq məmulatları 
000005  13.99.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq və toxuculuq materialları  
000005  14.11.10.00  Dəri geyimlər  
000005  14.12.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat komplektləri 
000005  14.12.11.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq istehsalat komplektləri  
000005  14.12.11.26  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri  
000005  14.12.11.27  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri  
000005  14.12.11.30  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə pencəyi və blayzerləri 
000005  14.12.11.31  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə pencəyi və blayzerləri  
000005  14.12.11.36  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri  
000005  14.12.11.37  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri  
000005  14.12.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə şalvarı, bric və s. 
000005  14.12.12.41  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.  
000005  14.12.12.45  Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan peşə şalvarı, bric və s.  
000005  14.12.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar 
000005  14.12.12.51  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kombinezonlar 
000005  14.12.12.55  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən istehsalat kombinezonları  
000005  14.12.21.20  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat komplektləri 
000005  14.12.21.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat komplektləri  
000005  14.12.21.26  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri  
000005  14.12.21.27  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri  
000005  14.12.21.30  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat jaketləri 
000005  14.12.21.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat jaketləri 
000005  14.12.21.36  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat jaketləri  
000005  14.12.21.37  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat jaketləri  
000005  14.12.22.40  Qadın və ya qızlar üçün peşə şalvarı, bric və s. 
000005  14.12.22.41  Qadın və ya qızlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.  
000005  14.12.22.45  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən peşə şalvarı, bric və s.  
000005  14.12.22.50  Qadın və ya qızlar üçün kombinezonlar 
000005  14.12.22.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq kombinezonlar 
000005  14.12.22.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən isthsalat kombinezonları  
000005  14.12.30.00  Sair iş geyimləri 
000005  14.13.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar 
000005  14.13.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkçə və sair 
000005  14.13.12.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
000005  14.13.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
000005  14.13.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər 
000005  14.13.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar və briclər 
000005  14.13.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kobinezonlar və şortlar 
000005  14.13.13.10  Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar  
000005  14.13.13.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkçələr və sair 
000005  14.13.14.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
000005  14.13.14.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
000005  14.13.14.30  Qadın və ya qızlar üçün jaket və bleyzerlər 
000005  14.13.14.40  Qadın və ya qızlar üçün şalvar və briclər 
000005  14.13.14.50  Qadın və ya qızlar üçün kobminezonlar və şortlar 
000005  14.13.14.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
000005  14.13.14.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
000005  14.13.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan qoruyucu, palto, gödəkcə və s.  
000005  14.13.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan pambıq qoruyucular  
000005  14.13.21.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun palto, gödəkçə, plaş və s.  
000005  14.13.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular  
000005  14.13.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan palto,gödəkçə, plaş və s  
000005  14.13.21.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkdən qoruyucular və s.  
000005  14.13.21.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq, kətan, yun küləkdən qoruyucuları və s.  
000005  14.13.21.25  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən və ipəkdən külək qoruyucuları və s.  
000005  14.13.21.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materialdan olan liflərdən külək qoruyucuları və s.  
000005  14.13.22.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
000005  14.13.22.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
000005  14.13.22.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kostyumlar 
000005  14.13.22.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kostyumlar  
000005  14.13.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
000005  14.13.22.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  
000005  14.13.22.24  Kişi və ya oğlanlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  
000005  14.13.22.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan komplektlər  
000005  14.13.23.30  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pencək və bleyzerləri  
000005  14.13.23.31  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pambıq və kətan pencək və bleyzerləri  
000005  14.13.23.34  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə yun pencək və bleyzerləri  
000005  14.13.23.39  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan pencək və bleyzerləri  
000005  14.13.24.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, bric və s. 
000005  14.13.24.41  Kişi və ya oğlanlar üçün velvet şalvar, bric və s. 
000005  14.13.24.42  Kişi və ya oğlanlar üçün denim şalvar, bric və s. 
000005  14.13.24.43  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan şalvar, bric və s.  
000005  14.13.24.44  Kişi və ya oğlanlar üçün yun və kətan şalvar, bric və s.  
000005  14.13.24.46  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.  
000005  14.13.24.47  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən və ipəkdən şalvar, bric və s.  
000005  14.13.24.49  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvar, bric və s.  
000005  14.13.24.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar (istehsalat kombenizonlarından başqa)  
000005  14.13.24.51  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kombinezonlar  
000005  14.13.24.59  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kombinezonlar  
000005  14.13.24.60  Kişi və ya oğlanlar üçün şortlar 
000005  14.13.24.61  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar 
000005  14.13.24.66  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
000005  14.13.24.67  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şortlar 
000005  14.13.31.10  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan qoruyucu, palto, gödəkcə və s.  
000005  14.13.31.11  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan pambıq və kətan qoruyucular  
000005  14.13.31.14  Qadın və ya qızlar üçün yun palto və s. 
000005  14.13.31.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular  
000005  14.13.31.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan paltolar 
000005  14.13.31.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən qoruyucuları və s.  
000005  14.13.31.21  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən pambıq, kətan və yun qoruyucuları və s.  
000005  14.13.31.25  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən küləkdən qoruyucuları və s.  
000005  14.13.31.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materialdan olan liflərdən külək qoruyucuları və s.  
000005  14.13.32.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
000005  14.13.32.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
000005  14.13.32.14  Qadın və ya qızlar üçün yun kostyumlar 
000005  14.13.32.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan kostyumlar  
000005  14.13.32.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
000005  14.13.32.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  
000005  14.13.32.24  Qadın və ya qızlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  
000005  14.13.32.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan komplektlər  
000005  14.13.33.30  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər 
000005  14.13.33.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər 
000005  14.13.33.34  Qadın və ya qızlar üçün yun jaketlər 
000005  14.13.33.35  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan jaketlər 
000005  14.13.34.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
000005  14.13.34.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan donlar 
000005  14.13.34.74  Qadın və ya qızlar üçün yun donlar 
000005  14.13.34.76  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən donlar 
000005  14.13.34.77  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən donlar 
000005  14.13.34.78  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar 
000005  14.13.34.79  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan donlar 
000005  14.13.34.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
000005  14.13.34.81  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan yubka və yubka-şalvarlar  
000005  14.13.34.84  Qadın və ya qızlar üçün yun yubka və yubka-şalvarlar 
000005  14.13.34.86  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən yubka və yubka-şalvarlar  
000005  14.13.34.87  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən yubka və yubka-şalvarlar  
000005  14.13.34.89  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan yubka və yubka-şalvarlar  
000005  14.13.35.40  Qadın və qızlar üçün şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.41  Qadın və qızlar üçün velvet şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.42  Qadın və qızlar üçün denim şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.43  Qadın və qızlar üçün sair pambıq parçadan şalvar, bric və s.  
000005  14.13.35.44  Qadın və qızlar üçün yun şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.46  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.47  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şalvar, bric və s. 
000005  14.13.35.50  Qadın və qızlar üçün kombinezonlar 
000005  14.13.35.51  Qadın və qızlar üçün pambıq kombinezonlar 
000005  14.13.35.59  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan kombinezonlar  
000005  14.13.35.60  Qadın və qızlar üçün şortlar 
000005  14.13.35.61  Qadın və qızlar üçün pambıq şortlar 
000005  14.13.35.64  Qadın və qızlar üçün yun şortlar 
000005  14.13.35.66  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
000005  14.13.35.67  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şortlar 
000005  14.13.35.69  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan şortlar və s. 
000005  14.13.40.00  Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair məmulatlar  
000005  14.14.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri 
000005  14.14.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
000005  14.14.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
000005  14.14.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar 
000005  14.14.13.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər  
000005  14.14.14.20  Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar 
000005  14.14.14.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
000005  14.14.14.40  Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar  
000005  14.14.14.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar 
000005  14.14.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər 
000005  14.14.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər 
000005  14.14.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər 
000005  14.14.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər 
000005  14.14.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
000005  14.14.22.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar 
000005  14.14.22.40  Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri., xalat və s. 
000005  14.14.23.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər 
000005  14.14.23.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər  
000005  14.14.23.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək və batniklər  
000005  14.14.23.18  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər  
000005  14.14.23.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka, köynək və batniklər  
000005  14.14.24.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar 
000005  14.14.24.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri 
000005  14.14.24.35  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri 
000005  14.14.24.39  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri 
000005  14.14.24.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları 
000005  14.14.24.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları 
000005  14.14.24.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları 
000005  14.14.24.59  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları 
000005  14.14.24.60  Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s. 
000005  14.14.24.61  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s 
000005  14.14.24.65  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s.  
000005  14.14.24.70  Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları  
000005  14.14.24.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü tumanları  
000005  14.14.24.75  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və üzgüçü tumanları  
000005  14.14.24.80  Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair materiallardan xalat, alt yubka və s. 
000005  14.14.25.30  Büstqalterlər 
000005  14.14.25.50  Kəmərlər və tuman-kəmərlər  
000005  14.14.25.70  Corabbağı və oxşar məmulatlar 
000005  14.14.30.30  Pambıq trikotaj tenniskalar 
000005  14.14.30.90  Sair materiallardan tenniskalar 
000005  14.19.11.00  Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları 
000005  14.19.12.10  İdman kostyumları 
000005  14.19.12.30  Xizəksürmə kostyumları 
000005  14.19.12.40  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları 
000005  14.19.12.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları 
000005  14.19.12.90  Sair paltarlar 
000005  14.19.13.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər  
000005  14.19.19.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
000005  14.19.19.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
000005  14.19.19.90  Sair geyim aksessuarları 
000005  14.19.21.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onuna ksessuarları 
000005  14.19.22.10  Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
000005  14.19.22.11  Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları 
000005  14.19.22.14  Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər 
000005  14.19.22.15  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
000005  14.19.22.19  Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər 
000005  14.19.22.20  Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
000005  14.19.22.21  Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları 
000005  14.19.22.24  Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər 
000005  14.19.22.25  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
000005  14.19.22.29  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər 
000005  14.19.22.30  Xizəksürmə kostyumları 
000005  14.19.22.40  Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları 
000005  14.19.22.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları 
000005  14.19.23.10  Cib dəsmalları 
000005  14.19.23.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
000005  14.19.23.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
000005  14.19.23.70  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
000005  14.19.23.90  Sair geyim aksesuarları 
000005  14.19.31.70  Qoruyucu əlcəklər 
000005  14.19.31.80  Kəmər və patrondaşlar 
000005  14.19.31.90  Sair dəri aksessuarlar 
000005  14.19.32.00  Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər  
000005  14.19.41.30  Fetrdən şlyapa qəlibləri, kolpakları və hissələri 
000005  14.19.41.50  Şlyapa üçün hörülmüş yarımfabrikatlar 
000005  14.19.42.30  Fetr şlyapaları və sair papaqlar 
000005  14.19.42.50  Hörmə şlyapa və sair papaqlar 
000005  14.19.42.70  Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair 
000005  14.19.43.30  Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar 
000005  14.19.43.50  Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar 
000005  14.20.10.20  Xəzdən geyim və aksessuarlar 
000005  14.20.10.90  Sair xəz məmulatları 
000005  14.31.10.30  Kolqotlar və reytuzlar 
000005  14.31.10.50  Corablar 
000005  14.31.10.90  Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar 
000005  14.39.10.30  Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar  
000005  14.39.10.31  Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar  
000005  14.39.10.32  Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar 
000005  14.39.10.33  Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər 
000005  14.39.10.50  Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
000005  14.39.10.53  Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər  
000005  14.39.10.55  Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər  
000005  14.39.10.60  Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar 
000005  14.39.10.61  Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover, kardiqanlar  
000005  14.39.10.62  Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar 
000005  14.39.10.70  Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar  
000005  14.39.10.71  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper, pulover, kardiqanlar  
000005  14.39.10.72  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar  
000005  14.39.10.90  Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar 
000005  15.11.10.30  Aşılanmış bütöv dovşan və ya quzu dəriləri 
000005  15.11.10.50  Sair xəz və dərilər 
000005  15.11.21.00  Zamşa  
000005  15.11.22.30  Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası 
000005  15.11.22.50  Metallaşdırılmış dəri 
000005  15.11.31.10  Dəri 
000005  15.11.31.20  Aşılanmış bütöv mal-qara dərisi 
000005  15.11.31.21  Geyim üçün aşılanmış dəri 
000005  15.11.31.22  Ayaqqabı üçün aşılanmış dəri 
000005  15.11.31.29  Sair istifadə üçün aşılanmış dəri 
000005  15.11.31.30  Mal-qaranın aşılanmış sair dərisi  
000005  15.11.31.40  Ayaqqabı altlığı üçün dəri 
000005  15.11.31.50  Mal-qara dərisinin üz qabığı 
000005  15.11.31.51  Geyim üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
000005  15.11.31.52  Ayaqqabı üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
000005  15.11.31.53  Mebel üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
000005  15.11.31.59  Sair istifadə üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
000005  15.11.31.60  Emal edilmiş mal-qara dərisi 
000005  15.11.31.61  Geyim üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
000005  15.11.31.62  Ayaqqabı üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
000005  15.11.31.63  Mebel üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
000005  15.11.31.69  Digər istifadə üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
000005  15.11.32.00  Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın yarımçıq dərisi  
000005  15.11.33.10  Üzü tam cilalanmış at dərisi 
000005  15.11.33.20  Aşılanmış sair at dərisi 
000005  15.11.33.80  Sair emal edilmiş at dərisi 
000005  15.11.41.30  Aşılanmış qoyun və quzu dərisi 
000005  15.11.41.50  Emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
000005  15.11.41.51  Geyim üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
000005  15.11.41.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
000005  15.11.41.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
000005  15.11.42.30  Aşılanmış keçi və ya çəpiş dərisi 
000005  15.11.42.50  Emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
000005  15.11.42.51  Geyim üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
000005  15.11.42.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
000005  15.11.42.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
000005  15.11.43.30  Aşılanmış donuz dərisi 
000005  15.11.43.50  Sair donuz dərisi 
000005  15.11.43.51  Geyim üçün sair donuz dərisi 
000005  15.11.43.52  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi 
000005  15.11.43.59  Digər istifadə üçün sair donuz dərisi 
000005  15.11.51.30  Emal edilməmiş sair heyvan dəriləri 
000005  15.11.51.50  Emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
000005  15.11.51.51  Geyim üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
000005  15.11.51.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
000005  15.11.51.59  Digər istifadə üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
000005  15.11.52.00  Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri 
000005  15.12.11.00  İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları  
000005  15.12.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair 
000005  15.12.12.20  Qadın çantası 
000005  15.12.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar 
000005  15.12.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar 
000005  15.12.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri  
000005  15.12.13.00  Qol saatları üçün qayış (metaldan başqa), parça zolaqları və qolbaqlar, onların hissələri  
000005  15.12.19.00  Təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar (maşınlarda və mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlar da daxil edilməklə)  
000005  15.20.11.20  Üstü rezin sukeçirməyən ayaqqabılar 
000005  15.20.11.30  Üstü polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar 
000005  15.20.12.10  Üstü rezin və ya polimer material olan sandallar 
000005  15.20.12.20  Üstü rezin küçə ayaqqabıları 
000005  15.20.12.30  Üstü polimer materiallardan olan ayaqqabılar 
000005  15.20.13.50  Üstü dəridən olan küçə ayaqqabıları (uzunboğaz, botik və s.) 
000005  15.20.13.51  Üstü dəridən olan kişi üçün küçə ayaqqabıları 
000005  15.20.13.52  Üstü dəridən olan qadın üçün küçə ayaqqabıları 
000005  15.20.13.53  Üstü dəridən olan uşaq üçün küçə ayaqqabıları 
000005  15.20.13.60  Üstü dəridən olan yay ayaqqabıları 
000005  15.20.13.61  Üstü dəridən olan kişi sandalları 
000005  15.20.13.62  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları 
000005  15.20.13.63  Üstü dəridən olan uşaq sandalları 
000005  15.20.13.70  Üstü dəridən olan ev ayqqabıları 
000005  15.20.13.80  Üstü dəridən, altı mantar və ya taxtadan olan ayaqqabılar 
000005  15.20.14.10  Üstü toxuculuq materiallarından olan ayaqqabılar 
000005  15.20.14.11  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan ev ayaqqabıları 
000005  15.20.14.12  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan sair ayaqqabılar 
000005  15.20.14.13  Üstü toxuculuq materiallarından, altı mantar və ya taxta olan sair ayaqqabılar 
000005  15.20.14.19  Üstü toxuculuq materiallarından, altı sair materiallardan olan sair ayaqqabılar 
000005  15.20.21.10  Tennis ayaqqabıları 
000005  15.20.21.20  Basketbol ayaqqabıları 
000005  15.20.21.30  Yüngül idman ayaqqabıları 
000005  15.20.21.31  Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək botinkaları 
000005  15.20.21.32  Üstü dəri olan xizək ayaqqabıları 
000005  15.20.21.40  Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxunma materialdan olan məşq botinkaları və s. 
000005  15.20.29.30  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan sair idman ayaqqabıları 
000005  15.20.29.50  Üstü dəri olan sair idman ayaqqabıları 
000005  15.20.31.00  Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar 
000005  15.20.32.00  Digər qruplara daxil edilməyən taxta ayaqqabı, müxtəlif xüsusi  
000005  15.20.40.00  Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr  
000005  18.11.10.10  Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər 
000005  18.11.10.20  Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxan dövri mətbuat 
000005  18.11.10.30  Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxmayan dövri mətbuat  
000005  18.12.11.10  Gerbli markalar; çek blankları; banknotlar, səhmlər; ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.;digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları 
000005  18.12.11.20  Möhürlənməmiş poçt markaları; gerbli kağızlar; çek kitabları; banknotlar 
000005  18.12.12.10  Ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.; 
000005  18.12.12.11  Ticarət kataloqları 
000005  18.12.12.12  Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar 
000005  18.12.12.13  İdman afişaları, fəxri fərman və diplomların çapı 
000005  18.12.12.90  Sair çap materialları 
000005  18.12.13.00  Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər 
000005  18.12.14.10  Kitabların çap edilməsi  
000005  18.12.14.20  Coğrafi xəritələrin, hidroqrafik sənədlərin və oxşar sxemlərin çapı  
000005  18.12.14.30  Poçt açıqçalarının və köçürmə çəkillərin (dekalkomaniyaların) çapı 
000005  18.12.14.50  Bütün növ təqvimlərin çapı 
000005  18.12.14.70  Reproduksiya, qravyura və şəkillərin çapı 
000005  18.12.14.90  Sair çap işləri 
000005  18.12.15.00  Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri 
000005  18.12.16.00  Plastik, şüşə, metal, taxta və keramika üzərində birbaşa çapetmə xidmətləri 
000005  18.12.19.10  Qeydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qovluqlar, blanklar və sair kağız və karton dəftərxana ləvazimatları  
000005  18.12.19.11  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar, gündəliklər və s. 
000005  18.12.19.12  Dəftərlər 
000005  18.12.19.13  Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər 
000005  18.12.19.14  Özüköçürən blanklar 
000005  18.12.19.15  Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar 
000005  18.12.19.16  Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız dəftərxana ləvazimatları 
000005  18.13.10.00  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər 
000005  18.13.20.00  Çap formaları, yaxud silindrlər və poliqrafiyada istifadə edilən sair çap vasitələri 
000005  18.13.30.00  Çap işlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 
000005  18.14.10.10  Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri 
000005  18.14.10.30  Jurnal, broşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və naxışlama işləri 
000005  18.14.10.50  Sair cildləmə və bəzək işləri 
000005  18.20.10.10  Qrammafon vallarının surətinin çıxarılması 
000005  18.20.10.30  Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması  
000005  18.20.10.50  Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması 
000005  18.20.20.00  Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 
000005  18.20.30.00  Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 
000005  20.41.10.00  Qliserin 
000005  20.41.20.00  Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr 
000005  20.41.31.00  Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar 
000005  20.41.32.00  Yuyucu maddələr 
000005  20.41.41.00  Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr 
000005  20.41.42.00  Süni və hazır mumlar 
000005  20.41.43.00  Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər 
000005  20.41.44.00  Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr 
000005  20.42.11.50  Ətir 
000005  20.42.11.70  Tualet suları 
000005  20.42.12.50  Dodaqların makiyajı üçün kosmetik vasitələr  
000005  20.42.12.70  Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr 
000005  20.42.13.00  Manikür və pedikür üçün tərkiblər 
000005  20.42.14.00  Kosmetika və ya tualet kirşanı 
000005  20.42.15.00  Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr 
000005  20.42.16.30  Şampunlar 
000005  20.42.16.50  Saçı burmaq və saçdüzümü üçün vasitələr 
000005  20.42.16.70  Sa? ???n laklar 
000005  20.42.17.00  Losyonlar və digər qruplara daxil edilməyən saç üçün sair vasitələr 
000005  20.42.18.00  Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə, ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr 
000005  20.42.19.00  Üz qırxmaq üçün vasitələr; deodorantlar və tərə qarşı vasitələr vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri 
000005  21.10.10.00  Salisil turşusu, O-asetilsalisil turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
000005  21.10.20.00  Lizin, qlütamin turşusu və onların duzları; dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri; fofoaminolipidlər; amidlər, onların törəmələri və duzları 
000005  21.10.31.00  Digər qruplara daxil edilməyən laktonlar; tərkibində kondensasiya edilməmiş pirazol halqası, pirimidin halqası, piperazin halqası, kondensasiya edilməmiş triazin halqası və ya kondensasiya edilməmiş halqaların fenotiazin sistemi olan azot geteroatomları ilə ge 
000005  21.10.32.00  Sulfonamidlər 
000005  21.10.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi cəhətdən təmiz şəkərlər digər qruplara daxil edilməyən şə'kərlərin sadə və mürəkkəb efirləri və onların duzları 
000005  21.10.51.00  Provitaminlər, vitaminlər və onların törəmələri 
000005  21.10.52.00  Hormonlar və onların törəmələri; əsasən hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər 
000005  21.10.53.00  Qlikozidlər, bitki alkaloidləri, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirlər və onların törəmələri 
000005  21.10.54.00  Antibiotiklər 
000005  21.10.60.00  Vəzilər və sair orqanlar; onların ekstratları və insanın və ya heyvanın digər qruplara daxil edilməyən sair cisimləri 
000005  21.20.11.00  Tərkibində penisilin və ya sair antibiotiklər olan dərmanlar 
000005  21.20.12.00  Tərkibində antibiotiklər deyil, hormonlar olan dərmanlar 
000005  21.20.13.00  Tərkibində hormonlar və ya antibiotiklər deyil, alkaloidlər və ya onların törəmələri olan dərmanlar 
000005  21.20.21.00  İmmun zərdabları və vaksinləri 
000005  21.20.22.00  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış hamiləliyin qarşısını alan kimyəvi preparatlar 
000005  21.20.23.00  Diaqnostika reagentləri və sair əczaçılıq məhsulları 
000005  21.20.24.00  Yapışqanlı sarğı materialları, keqtut və oxşar materiallar, ilk yardım üçün dərman qutuları 
000005  32.30.11.00  Xizəklər və xizək üçün sair ləvazimatlar, xizək ayaqqabılarından  
000005  32.30.12.00  Xizək ayaqqabıları 
000005  32.30.13.00  Su xizəkləri, serfinq lövhələri, vindserferlər və su idmanı üçün sair ləvazimatlar  
000005  32.30.14.00  Güləşin bütün növləri, gimnastika və atletika ilə məşğul olmaq üçün alətlər və inventarlar 
000005  32.30.15.00  Açıq havada idmanla və oyunlarla məşğul olmaq üçün sair alətlər və inventarlar; üzgüçülük və avarçəkmə hovuzları 
000005  32.30.16.00  Balıqçılıq tilovları, sair balıqçılıq ləvazimatları; digər qruplara daxil edilməyən ovçuluq və ya idman balıqçılığı üçün inventarlar 
000005  32.40.11.00  Adamları təsvir edən kuklalar 
000005  32.40.12.00  Heyvanları və adamlardan başqa, digər canlıları təsvir edən oyuncaqlar 
000005  32.40.13.00  Adamları təsvir edən kuklaların hissələri və onlar üçün ləvazimatlar 
000005  32.40.20.00  Oyuncaq qatarlar və onların ləvazimatları; kiçildilmiş ölçüdə yığmaq üçün sair modellər və uşaq konstruktorları 
000005  32.40.31.00  Uşaqların sürməsi üçün nəzərdə tutulmuş təkərli oyuncaqlar; kukla arabaları 
000005  32.40.32.00  Başsındırmalar 
000005  32.40.39.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair oyuncaqlar 
000005  32.40.41.00  Oyun kartları 
000005  32.40.42.00  Bilyard oyunu üçün əşyalar, əyləncəli, stolüstü və ya salon oyunları üçün məmulatlar; sikkə və ya jeton atmaqla işləyən sair oyun avtomatları 
000005  32.91.11.00  Ev təmizləmək üçün süpürgə və şotkalar 
000005  32.91.12.00  Xarici görkəmə qulluq etmək üçün tualet şotkaları; rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün fırçalar; diş fırçaları 
000005  32.91.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair şotkalar 
000005  32.99.11.00  Yağış və gündən qoruyucu çətirlər və sair qoruyucu məmulatlar 
000005  32.99.12.00  Diyircəkli qələmlər; ucluğu fetrdən və sair məsaməli materialdan olan qələmlər və markerlər; siyirmə, vintli və sürüşən karandaşlar 
000005  32.99.13.00  Tuş üçün çertyoj qələmləri, avtomat qələmlər, stiloqraflar və sair qələmlər 
000005  32.99.14.00  Yazı ləvazimatı dəstləri, qələm və karandaşlar üçün tutqaclar və oxşar tutqaclar; onların hissələri  
000005  32.99.15.00  Karandaşlar, rəngli karandaşlar, karandaşlar üçün qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün təbaşirlər,dərzilər üçün təbaşirlər 
000005  32.99.16.00  Qrifel lövhələri; tarix qoymaq, möhürləmək və ya nömrələmək üçün ştempellər və s.; yazı makinaları üçün lentlər və ya oxşar lentlər; ştempel yastıqcıqları 
000005  32.99.21.00  Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı-stulları, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s. 
000005  32.99.22.00  Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı, şallaqlar, qamçılar, şallaqlar və s üçün hissələr, bəzəklər və ləvazimatlar 
000005  32.99.23.00  Basmadüymələr, bəndləmələr, zaponkalar və onların hissələri; düymələr; bəndləmə-molniyalar  
000005  32.99.24.00  Düymələr üçün formalar və düymələrin sair hissələri; düymələr üçün pəstahlar; bəndləmə-moniyaların hissələri 
000005  32.99.30.10  İnsan və heyvanların tükündən məmulatlar 
000005  32.99.30.20  Toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar 
000005  32.99.30.21  Linoleum 
000005  32.99.41.00  Siqaret üçün alışqanlar və sair alışqanlar; tütün çəkmək üçün çubuqlar, siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər və onların hissələri 
000005  32.99.42.10  Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri 
000005  32.99.42.20  Alışan materiallardan məmulatlar 
000005  32.99.42.21  Kibritlər 
000005  32.99.42.30  Tütün çəkmək üçün çubuqların istehsalı üçün pəstahlar  
000005  32.99.43.00  Həcmi 300 kub sm-dən çox olmayan alışqan konteynerləri üçün maye və ya mayeləşdirilmiş qazşəkilli yanacaq 
000005  32.99.51.00  Bayramlar, karnavallar və sair əyləncələr, o cümlədən fokus üçün məmulatlar  
000005  32.99.52.00  Daraqlar, saç üçün şanalar və s.; saç üçün sancaqlar; saç burmaq üçün qısqaclar; aromatik pulvezatorlar və onların taxma ləvazimatı, kosmetika çəkmək üçün pudra yastıqları və tamponlar 
000005  32.99.53.00  Nümayişetdirmə məqsədləri üçün istifadə edilən cihazlar, aparatlar və modellər  
000005  32.99.54.00  Şamlar, fitillər və s. 
000005  32.99.55.00  Süni güllər, yarpaqlar, meyvələr və onların hissələri 
000005  32.99.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif məmulatlar  
000005  32.99.60.00  Kuklaların içərisinin doldurulması üzrə xidmətlər