Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Sənaye məhsullarının statistik təsnifatının 2009-cu ilədək qüvvədə olan (2003- cü il nəşri) versiyası ilə yeni versiyası (2009-cu il nəşri) arasında keçid açarı
Excel
Kod(kohnə) Ad(kohnə) Kod(yeni) Ad(yeni)
    07.29.13.00.1  Alunit filizi 
    07.29.13.00.2  Boksit 
    10.51.12.40.0  Yağlılıq dərəcəsi 21 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən çox olmaqla qablaşdırılmış 
    10.51.21.60.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olmayan süd tozu, 2.5 kq-dan çox olmaqla qablaşdırılmış 
    10.51.22.60.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olan süd tozu və qaymaq tozu, 2.5 kq-dan çox olmaqla qablaşdırılmış 
    14.19.43.00.0  Sair şlyapalar, papaqlar və onlar üçün astarlar, aralıq qatlar, çexollar, karkaslar 
    19.10.30.00.2  Koks sobaları üçün koks (koks kömürünün yüksək temperaturda karbonlaşdırılmasından alınan), qaz zavodlarının koksu (qaz zavodlarının əlavə məhsulu)  
       
       
    28.13.23.00.1  Gücü 0,4 kVt-dan çox olmayan soyuducu avadanlığında istifadə edilən kompressorlar 
    28.13.24.00.1  Ötürmə qabiliyyəti 2 m3/dəq-dən az olmamaqla yedəyə alınan təkərli şassi üzərində qurulmuş hava kompressorları 
       
    30.11.33.30.0  Dəniz torpaqçıxarma maşınları 
    32.30.11.50.0  Konkilər; diyircəkli konkilər; konki və diyircəkli konkilərin hissələri və ləvazimatları 
       
       
       
       
       
10.10.11.30.0  Kokslaşan daş kömür (domna sobası məhsulları istehsalında istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865 kC/kq olan antrasit)  05.10.10.10.1  Kokslaşan daş kömür (domna sobası məhsulları istehsalında istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865 kC/kq olan antrasit) 
10.10.11.50.0  Energetik daş kömür (istilik enerjisinin alınmasında istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865 kC/kq olan antrasit)  05.10.10.10.2  Energetik daş kömür (istilik enerjisinin alınmasında istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865 kC/kq olan antrasit) 
10.10.12.00.0  Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın oxşar növləri  05.10.10.20.0  Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın oxşar növləri 
10.20.10.30.0  Liqnit, boz kömür (kalori dərəcəsi <23.865 kC/kq)   05.20.10.00.1  Liqnit, boz kömür (kalori dərəcəsi <23.865 kC/kq)  
10.20.10.50.0  Liqnit kimi qeydə alınmış yanacaq (briket, liqnit/boz kömürdən alınmış təmiz yanacaq)  05.20.10.00.2  Liqnit kimi qeydə alınmış yanacaq (briket, liqnit/boz kömürdən alınmış təmiz yanacaq) 
10.30.10.00.0  Torf, torf briketləri  08.92.10.00.0  Torf 
10.61.33.53.0  Taxıl bitkilərinin dənlərinin köpdürülməsi və ya qovrulması yolu ilə alınmış hazır yeyinti məhsulları  10.61.33.53.0  Taxıl bitkilərinin dənlərinin köpdürülməsi və ya qovrulması yolu ilə alınmış hazır yeyinti məhsulları 
11.10.10.30.0  Xam neft   06.10.10.10.0  Xam neft  
11.10.10.30.1  Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan)  06.10.10.10.1  Az kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan) 
11.10.10.30.2  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan)  06.10.10.10.2  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan) 
11.10.10.30.3  Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan)  06.10.10.10.3  Çox kükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan) 
11.10.10.50.0  Qaz kondensatı  06.20.10.12.0  Qaz kondensatı 
11.10.20.00.0  Təbii qaz  06.20.10.10.0  Təbii qaz 
11.10.20.00.1  Təbii maye qaz  06.20.10.11.0  Təbii maye qaz 
11.10.20.00.2  Qaz yataqlarının qazı (təbii qaz)  06.20.10.10.1  Qaz yataqlarının qazı (təbii qaz) 
11.10.20.00.3  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)  06.20.10.10.2  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı) 
11.10.40.00.0  Bituminoz və ya neftli şistlər və bituminoz qumlar  06.10.20.00.0  Bituminoz və ya neftli şistlər və bituminoz qumlar 
13.10.10.30.0  Aqlomerasiya olunmamış dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB)  07.10.10.00.1  Aqlomerasiya olunmamış dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB) 
13.10.10.50.0  Aqlomerasiya olunmuş dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB)  07.10.10.00.2  Aqlomerasiya olunmuş dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB) 
13.20.11.00.0  Mis filizləri və konsentratları  07.29.11.00.0  Mis filizləri və konsentratları 
13.20.12.00.0  Nikel filizləri və konsentratları  07.29.12.00.0  Nikel filizləri və konsentratları 
13.20.13.00.0  Alüminium filizləri və konsentratl  07.29.13.00.0  Alüminium filizləri və konsentratları 
13.20.14.00.0  Qiymətli metal filizləri və konsentratları  07.29.14.00.0  Qiymətli metal filizləri və konsentratları 
13.20.15.30.0  Qalay filizləri və konsentratları  07.29.15.00.0  Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları 
13.20.15.50.0  Qurğuşun filizləri və konsentratları  07.29.15.00.0  Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları 
13.20.15.70.0  Sink filizləri və konsentratları  07.29.15.00.0  Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları 
13.20.16.30.0  Volfram filizləri və konsentratları  07.29.19.00.0  Digər əlvan metalların filizləri və konsentratları 
13.20.16.50.0  Manqan filizləri və konsentratları (AKPB)  07.29.19.00.0  Digər əlvan metalların filizləri və konsentratları 
13.20.16.90.0  Digər əlvan metalların filizləri və konsentratları  07.29.19.00.0  Digər əlvan metalların filizləri və konsentratları 
14.11.11.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş mərmər və travertin  08.11.11.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş mərmər və travertin 
14.11.11.35.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan mərmər və travertin lövhələri  08.11.11.36.0  Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış mərmər və travertin lövhələri 
14.11.11.37.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan mərmər və travertin blokları  08.11.11.36.0  Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış mərmər və travertin lövhələri 
14.11.11.50.0  İnşaat üçün əhəng daşı, alebastr  08.11.11.50.0  İnşaat üçün əhəng daşı, alebastr 
14.11.11.53.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış inşaat üçün əhəng daşı, alebastr  08.11.11.50.1  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış inşaat üçün əhəng daşı, alebastr 
14.11.11.55.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr lövhələri  08.11.11.50.2  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr lövhələri 
14.11.11.57.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr blokları  08.11.11.50.3  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr blokları 
14.11.12.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş qranit  08.11.12.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş qranit 
14.11.12.35.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan qranit lövhələri  08.11.12.36.1  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan qranit lövhələri 
14.11.12.37.0  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan qranit blokları  08.11.12.36.2  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan qranit blokları 
14.11.12.53.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış qumdaşı  08.11.12.50.1  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış qumdaşı  
14.11.12.56.0  Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış qumdaşı  08.11.12.50.2  Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış qumdaşı  
14.11.12.90.0  İnşaat üçün digər daş və qum daşları  08.11.12.90.0  İnşaat üçün digər daş və qum daşları 
14.12.10.30.0  Gips və anhidrit (təbii və ya sintetik)  08.11.20.30.0  Gips və anhidrit (təbii və ya sintetik) 
14.12.10.50.0  Əhəng daşı (xırdalanmış əhəng daşı aşqarı və sifariş olunmuş ölçüdə əhəng daşından başqa)  08.11.20.50.0  Əhəng daşı (xırdalanmış əhəng daşı aşqarı və sifariş olunmuş ölçüdə əhəng daşından başqa) 
14.12.10.53.0  Sement və əhəng hazırlamaq üçün əhəng daşı; sənaye və ekologiya məqsədləri üçün xırdalanmış əhəng daşı  08.11.20.50.1  Sement və əhəng hazırlamaq üçün əhəng daşı; sənaye və ekologiya məqsədləri üçün xırdalanmış əhəng daşı  
14.12.10.55.0  Əhəng daşı tozu  08.11.20.50.2  Əhəng daşı tozu 
14.12.20.10.0  Təbaşir  08.11.30.10.0  Təbaşir 
14.12.20.30.0  Susuzlaşdırılmamış dolomit (xırdalanmış dolomit aşqarından başqa)  08.11.30.30.0  Susuzlaşdırılmamış dolomit (xırdalanmış dolomit aşqarından başqa) 
14.12.20.33.0  Susuzlaşdırılmamış, emal edilməmiş dolomit  08.11.30.30.1  Susuzlaşdırılmamış, emal edilməmiş dolomit 
14.12.20.35.0  Sənayedə istifadə edilmək üçün bölünmüş susuzlaşdırılmamış dolomit  08.11.30.30.2  Sənayedə istifadə edilmək üçün bölünmüş susuzlaşdırılmamış dolomit 
14.12.20.37.0  Susuzlaşdırılmamış dolomit, toz  08.11.30.30.3  Susuzlaşdırılmamış dolomit, toz 
14.12.20.50.0  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit  23.52.30.30.0  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit 
14.12.20.53.0  Susuzlaşdırılmış dolomit  23.52.30.30.0  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit 
14.12.20.55.0  Bişmiş dolomit  23.52.30.30.0  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit 
14.12.20.70.0  Aqlomerasiya olunmuş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil edilməklə)  23.52.30.50.0  Aqlomerasiya olunmuş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil edilməklə) 
14.13.10.00.0  Xırdalanmamış, kobud xırdalanmış və ya düzbucaqlı şəklində mişarlanmış şist  08.11.40.00.0  Xırdalanmamış, kobud xırdalanmış və ya düzbucaqlı şəklində mişarlanmış şist 
14.21.11.50.0  Daş-kəsəkli qum (kvarslı qum və ya sənaye qumu)  08.12.11.50.0  Daş-kəsəkli qum (kvarslı qum və ya sənaye qumu) 
14.21.11.90.0  Tikinti qumu (HS-in 26-cı qrupuna aid olan metallı qum)  08.12.11.90.0  Tikinti qumu (HS-in 26-cı qrupuna aid olan metallı qum) 
14.21.12.10.0  Çınqıl, qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı  08.12.12.10.0  Çınqıl, qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı 
14.21.12.13.0  Çınqıl  08.12.12.10.1  Çınqıl 
14.21.12.15.0  Qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı  08.12.12.10.2  Qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı 
14.21.12.30.0  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən xırdalanmış daş  08.12.12.30.0  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən xırdalanmış daş 
14.21.12.33.0  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən xırdalanmış dolomit  08.12.12.30.1  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən xırdalanmış dolomit  
14.21.12.39.0  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən sair xırdalanmış daş  08.12.12.30.2  Beton üçün, yolların döşənməsi və digər tikinti işləri üçün istifadə edilən sair xırdalanmış daş 
14.21.12.50.0  Mərmər qranulaları, qırıntıları və tozu  08.12.12.50.0  Mərmər qranulaları, qırıntıları və tozu 
14.21.12.90.0  Daş qranulaları, qırıntıları və tozu (mərmərdən başqa)  08.12.12.90.0  Daş qranulaları, qırıntıları və tozu (mərmərdən başqa) 
14.21.12.93.0  Daş qranulaları, qırıntıları (mərmərdən başqa)  08.12.12.90.0  Daş qranulaları, qırıntıları və tozu (mərmərdən başqa) 
14.21.12.95.0  Daş tozu (mərmərdən başqa)  08.12.12.90.2  Daş tozu (mərmərdən başqa) 
14.21.13.30.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün şlak  08.12.13.00.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün şlak 
14.21.13.50.0  Yolları döşəmək üçün daş (qudronlanmış makadam)  23.99.13.20.0  Yolları döşəmək üçün daş (qudronlanmış makadam) 
14.22.11.40.0  Kaolin  08.12.21.40.0  Kaolin 
14.22.11.60.0  Kaolin gili (topa (kəsək) və plastik gil)  08.12.21.60.0  Kaolin gili (topa (kəsək) və plastik gil) 
14.22.12.10.0  Bentonit (mazutbasanda hazırlanmış natriumlu və kalsiumlu gil), attapulgin və sepiolit  08.12.22.10.0  Bentonit 
14.22.12.30.0  Odadavamlı gil  08.12.22.30.0  Odadavamlı xam gil 
14.22.12.33.0  Odadavamlı xam gil  08.12.22.30.0  Odadavamlı xam gil 
14.22.12.35.0  Susuzlaşdırılmış odadavamlı gil  08.12.22.30.0  Odadavamlı xam gil 
14.22.12.50.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün (o cümlədən HS-in 6806 qrupuna aid olan gildən başqa, kərpic, kirəmit, boru, sement istehsalı üçün) adi gil və şistlər  08.12.22.50.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün (betonit, odadavamlı gil, kaolin və kaolin gilindən başqa) adi gil və şistlər; andaluzit, kianit, sillimanit və mullit; bişmiş gil 
14.22.12.70.0  Andaluzit, kianit, sillimanit və mullit  08.12.22.50.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün (betonit, odadavamlı gil, kaolin və kaolin gilindən başqa) adi gil və şistlər; andaluzit, kianit, sillimanit və mullit; bişmiş gil 
14.22.12.90.0  Bişmiş gil: susuzlaşdırılmış odadavamlı gil  08.12.22.50.0  Tikintidə istifadə edilmək üçün (betonit, odadavamlı gil, kaolin və kaolin gilindən başqa) adi gil və şistlər; andaluzit, kianit, sillimanit və mullit; bişmiş gil 
14.30.11.30.0  Təbii kalsium fosfatlar, alüminium-kalsium fosfatlar və fosfatlı təbaşir  08.91.11.00.0  Təbii kalsium fosfatlar, alüminium-kalsium fosfatlar və fosfatlı təbaşir 
14.30.11.50.0  Karnallit, silvit və kaliumun digər təbii duzları  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.12.30.0  Yanmamış dəmir piritləri (yanmamış dəmir kolçedanı)  08.91.12.00.1  Yanmamış dəmir piritləri (yanmamış dəmir kolçedanı)  
14.30.12.50.0  Xam və saflaşdırılmamış kükürd (o cümlədən hasil edilmiş kükürd)  08.91.12.00.2  Xam və saflaşdırılmamış kükürd (o cümlədən hasil edilmiş kükürd) 
14.30.13.13.0  Təbii barium-sulfat (baritlər)  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.15.0  Təbii barium-karbonat (viteritlər)  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.30.0  Təbii kriolit; təbii xiolit  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.55.0  Təbii natrium boratlar  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.59.0  Təbii boratlar (natrium boratlardan başqa) və konsentratlar; təbii borat turşusu  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.73.0  Tərkibində kütlə üzrə 97 %-dən az ftorlu kalsium olan flüorit  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.75.0  Tərkibində kütlə üzrə 97 %-dən çox ftorlu kalsium olan flüorit  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.83.0  Kizerit, epsomit (təbii maqnezium sulfat)  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.87.0  Dəmirin mikalı (slyudalı) təbii oksidlər  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.30.13.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair mineral maddələr  08.91.19.00.0  Sair mineral maddələr 
14.40.10.00.0  Duz (natrium xlorid),daş duz, dəniz duzu, duzlu məhlulun çökdürülməsi nəticəsində əldə edilən duz, duzlu məhlulda duz və s.  08.93.10.00.0  Duz (denaturatlaşdırılmış duz, lakin insan istehlakı üçün yararlı olan duzdan başqa), duzlu məhlulda və ya toz şəklində təmiz halda natrium xlorid 
14.40.10.00.0  Duz (natrium xlorid),daş duz, dəniz duzu, duzlu məhlulun çökdürülməsi nəticəsində əldə edilən duz, duzlu məhlulda duz və s.  10.84.30.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olan duz 
14.40.10.01.0  Daş duz (quru üsulla hasil edilmiş)  08.93.10.00.0  Duz (denaturatlaşdırılmış duz, lakin insan istehlakı üçün yararlı olan duzdan başqa), duzlu məhlulda və ya toz şəklində təmiz halda natrium xlorid 
14.40.10.03.0  Dəniz duzu (günəşin istiliyi ilə buxarlanma nəticəsində əldə edilən)  08.93.10.00.0  Duz (denaturatlaşdırılmış duz, lakin insan istehlakı üçün yararlı olan duzdan başqa), duzlu məhlulda və ya toz şəklində təmiz halda natrium xlorid 
14.40.10.05.0  Vakuum üsulu ilə məhluldan əldə edilən duz  08.93.10.00.3  Vakuum üsulu ilə məhluldan əldə edilən duz 
14.40.10.07.0  Duzlu məhlulda duz  08.93.10.00.0  Duz (denaturatlaşdırılmış duz, lakin insan istehlakı üçün yararlı olan duzdan başqa), duzlu məhlulda və ya toz şəklində təmiz halda natrium xlorid 
14.40.10.09.0  Digər duzlar  08.93.10.00.0  Duz (denaturatlaşdırılmış duz, lakin insan istehlakı üçün yararlı olan duzdan başqa), duzlu məhlulda və ya toz şəklində təmiz halda natrium xlorid 
14.50.10.00.0  Təbii bitum və asfalt; asfaltitlər və asfalt süxurları  08.99.10.00.0  Təbii bitum və asfalt; asfaltitlər və asfalt süxurları 
14.50.21.50.0  Çeşidlənməmiş almaz, emal edilməmiş və ya sadəcə olaraq bölünmüş, parçalanmış və ya ilkin emaldan keçmiş qeyri-sənaye mənşəli almaz  08.99.22.00.0  Emal edilməmiş və ya sadəcə olaraq bölünmüş, parçalanmış və ya ilkin emaldan keçmiş sənaye mənşəli almaz; süngər daşı; sumbata; təbii korund; təbii süleymandaşı və başqa təbii abraziv materiallar 
14.50.21.90.0  Emal edilməmiş qiymətli (almazdan başqa) və ya yarımqiymətli daşlar  08.99.21.00.0  Emal edilməmiş qiymətli (almazdan başqa) və ya yarımqiymətli daşlar 
14.50.22.50.0  Süngər daşı, təbii abraziv materiallar  08.99.22.00.0  Emal edilməmiş və ya sadəcə olaraq bölünmüş, parçalanmış və ya ilkin emaldan keçmiş sənaye mənşəli almaz; süngər daşı; sumbata; təbii korund; təbii süleymandaşı və başqa təbii abraziv materiallar 
14.50.22.70.0  Emal edilməmiş və ya sadəcə olaraq bölünmüş, parçalanmış və ya ilkin emaldan keçmiş sənaye mənşəli almaz  08.99.22.00.0  Emal edilməmiş və ya sadəcə olaraq bölünmüş, parçalanmış və ya ilkin emaldan keçmiş sənaye mənşəli almaz; süngər daşı; sumbata; təbii korund; təbii süleymandaşı və başqa təbii abraziv materiallar 
14.50.23.13.0  Təbii qrafit  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.15.0  Sənayedə istifadə edilmək üçün kvarslar və kvarsitlər  08.11.12.90.0  İnşaat üçün digər daş və qum daşları 
14.50.23.15.0  Sənayedə istifadə edilmək üçün kvarslar və kvarsitlər  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.20.0  Diatomitlər (daş-kəsəkli və infuzor torpaqlar da daxil edilməklə)  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.33.0  Maqnezitlər, təbii maqnezium karbonat  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.35.0  İstər təbii maqneziumdan, istərsə də dəniz suyundan və ya duzlu mənbələrdən alınan maqnezium-oksid  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.40.0  Asbest  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.53.0  Emal edilməmiş mika (slyuda); lövhəciklərə və ya pulcuqlara parçalanmış mika (slyuda), mika (slyuda) tozu və mika (slyuda) tullantıları  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.55.0  Talk (steatit və xlorit də daxil edilməklə)  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.63.0  Çöl şpatları və çöl şpatından alınan digər materiallar  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.65.0  Tərkibində nefelin olan sionit  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.70.0  Vermikulit və perlit (köpükləndirilməmiş)  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
14.50.23.80.0  Şlaklar və kül (HS-in 2517.30 qrupuna aid olan tikinti şlaklarından başqa)  08.99.29.00.0  Sair minerallar 
15.11.11.40.0  Mal əti: təzə və ya soyudulmuş: cəmdək, yarımcəmdək və dörd yerə bölünmüş cəmdəklər   10.11.11.40.0  Mal əti: təzə və ya soyudulmuş: cəmdək, yarımcəmdək və dörd yerə bölünmüş cəmdəklər  
15.11.11.90.0  Mal əti, dana əti: təzə və ya soyudulmuş: tikə  10.11.11.90.0  Mal əti, dana əti: təzə və ya soyudulmuş: ət parçası 
15.11.12.00.0  Mal əti və dana əti: dondurulmuş: tikə  10.11.31.00.0  Mal əti və dana əti: dondurulmuş: ət parçası 
15.11.13.30.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: cəmdək və yarımcəmdəklər  10.11.12.30.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: cəmdək və yarımcəmdəklər 
15.11.13.50.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş tikələr  10.11.12.50.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş ət parçaları 
15.11.13.90.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələri  10.11.12.90.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələri 
15.11.14.30.0  Donuz əti: dondurulmuş: cəmdək və yarımcəmdəklər  10.11.32.30.0  Donuz əti: dondurulmuş: cəmdək və yarımcəmdəklər 
15.11.14.50.0  Donuz əti: dondurulmuş: sümükdən ayrılmamış: budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş tikələr  10.11.32.50.0  Donuz əti: dondurulmuş, sümükdən ayrılmamış, budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş ət parçaları 
15.11.14.90.0  Donuz əti: soyudulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələr  10.11.32.90.0  Donuz əti: dondurulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələr 
15.11.15.00.0  Quzu əti və qoyun əti: təzə və ya soyudulmuş  10.11.13.00.0  Quzu əti və qoyun əti: təzə və ya soyudulmuş 
15.11.16.00.0  Quzu əti və qoyun əti: dondurulmuş  10.11.33.00.0  Quzu əti və qoyun əti: dondurulmuş 
15.11.17.00.0  Keçi əti: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.14.00.0  Keçi əti: təzə və ya soyudulmuş  
15.11.17.00.0  Keçi əti: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.34.00.0  Keçi əti: dondurulmuş 
15.11.18.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.15.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: təzə, soyudulmuş  
15.11.18.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.35.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: dondurulmuş 
15.11.19.00.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.20.00.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş  
15.11.19.00.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş  10.11.39.10.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: dondurulmuş 
15.11.21.00.0  Yuyulmamış və daranmamış yun  10.11.41.00.0  Yuyulmamış və daranmamış yun 
15.11.30.30.0  Əridilməmiş donuz və quş piyləri  10.11.50.40.0  Əridilməmiş donuz piyləri 
15.11.30.50.0  Əridilmiş donuz və quş piyləri  10.11.50.60.0  Əridilmiş donuz piyləri 
15.11.30.70.0  İribuynuzlu qaramal, qoyun və ya keçi piyi: ərinməmiş və ərinmiş  10.11.50.70.0  İribuynuzlu qaramal, qoyun və ya keçi piyi: ərinməmiş və ərinmiş 
15.11.40.30.0  Heyvanların (balıqlardan başqa) bağırsaqları, kisələri və mədələri  10.11.60.30.0  Heyvanların (balıqlardan başqa) bağırsaqları, kisələri və mədələri 
15.11.40.90.0  İnsanın istifadə etməsi üçün yararsız olan sair tullantılar  10.11.60.90.0  İnsanın istifadə etməsi üçün yararsız olan sair tullantılar 
15.12.11.13.0  Təzə və ya soyudulmuş cücələr: cəmdəklər  10.12.10.10.0  Təzə və ya soyudulmuş cücələr: cəmdəklər 
15.12.11.15.0  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuqları: cəmdəklər  10.12.10.20.0  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuqları: cəmdəklər 
15.12.11.17.0  Təzə və ya soyudulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: cəmdəklər  10.12.10.30.0  Təzə və ya soyudulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: cəmdəklər 
15.12.11.30.0  Qaz və ördəklərin təzə və ya soyudulmuş qara ciyərləri  10.12.10.40.0  Qaz və ördəklərin təzə və ya soyudulmuş qara ciyərləri 
15.12.11.53.0  Cücələrin təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri: (gallus domesticus növündən)  10.12.10.50.0  Cücələrin təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri: (gallus domesticus növündən) 
15.12.11.55.0  Hind toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri  10.12.10.60.0  Hind toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri 
15.12.11.57.0  Ördək, qaz və firəng toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri  10.12.10.70.1  Ördək, qaz və firəng toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri 
15.12.11.70.0  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş içalatı və qara ciyərləri  10.12.10.70.2  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş içalatı və qara ciyərləri 
15.12.11.70.0  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş içalatı və qara ciyərləri  10.12.40.20.0  Ev quşlarının qara ciyərdən başqa, təzə və ya soyudulmuş içalatı 
15.12.12.13.0  Dondurulmuş cücələr: cəmdəklər  10.12.20.13.0  Dondurulmuş cücələr: cəmdəklər 
15.12.12.15.0  Dondurulmuş hind toyuqları: cəmdəklər: hissələrə ayrılmamış  10.12.20.15.0  Dondurulmuş hind toyuqları: cəmdəklər  
15.12.12.17.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: cəmdəklər  10.12.20.17.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: cəmdəklər 
15.12.12.53.0  Dondurulmuş cücələrin cəmdək hissələri  10.12.20.53.0  Dondurulmuş cücələrin cəmdək hissələri 
15.12.12.55.0  Dondurulmuş hind toyuqlarının cəmdək hissələri  10.12.20.55.0  Dondurulmuş hind toyuqlarının cəmdək hissələri 
15.12.12.57.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqlarının cəmdək hissələri  10.12.20.57.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqlarının cəmdək hissələri 
15.12.12.71.0  Ev quşlarının qara ciyərdən başqa, dondurulmuş içalatı  10.12.40.50.0  Ev quşlarının qara ciyərdən başqa, dondurulmuş içalatı 
15.12.12.75.0  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri  10.12.20.80.0  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri 
15.12.13.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair ət və yeməli əlavə ət məhsulları  10.11.39.30.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanlardan başqa ev dovşanı və dovşanın yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş və dondurulmuş 
15.13.11.10.0  Budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş hissələr: sümükdən ayrılmış: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  10.13.11.20.0  Budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş hissələr: sümükdən ayrılmış: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş 
15.13.11.30.0  Donuzun döş əti və ondan kəsilmiş hissələr: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  10.13.11.50.0  Donuzun döş əti və ondan kəsilmiş hissələr: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş 
15.13.11.50.0  Sair donuz əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  10.13.11.80.0  Sair donuz əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş 
15.13.11.70.0  Mal əti və dana əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  10.13.12.00.0  Mal əti və dana əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş 
15.13.11.90.0  Sair ət: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş; ətdən və ya içalatdan un  10.13.13.00.0  Sair ət: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş; ətdən və ya içalatdan un 
15.13.12.13.0  İçalatlardan hazırlanan kolbasalar  10.13.14.30.0  Qara ciyərdən hazırlanan kolbasalar 
15.13.12.13.0  İçalatlardan hazırlanan kolbasalar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.15.0  İçalatlardan hazırlanmayan kolbasalar  10.13.14.60.1 z  Ətdən hazırlanan kolbasalar 
15.13.12.15.0  İçalatlardan hazırlanmayan kolbasalar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.23.0  Qaz və ördəklərin qara ciyərlərindən hazır məhsullar  10.13.15.05.0  Qaz və ördəklərin qara ciyərlərindən hazır məhsullar 
15.13.12.23.0  Qaz və ördəklərin qara ciyərlərindən hazır məhsullar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.25.0  Sair heyvanların qara ciyərləri: hazır məhsullar və ya konservlər  10.13.15.15.0  Sair heyvanların qara ciyərləri: hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.25.0  Sair heyvanların qara ciyərləri: hazır məhsullar və ya konservlər  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.33.0  Hind toyuğunun sair əti: hazır məhsullar və ya konservlər  10.13.15.25.0  Hind toyuğunun sair əti: hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.33.0  Hind toyuğunun sair əti: hazır məhsullar və ya konservlər  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.35.0  Sair ev quşlarının əti: hazır məhsullar və ya konservlər  10.13.15.35.0  Sair ev quşlarının əti: hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.35.0  Sair ev quşlarının əti: hazır məhsullar və ya konservlər  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.43.0  Donuz əti: budlar və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və konservlər  10.13.15.45.0  Donuz əti: budlar və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.43.0  Donuz əti: budlar və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və konservlər  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.45.0  Donuz əti: kürək hissələri və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər  10.13.15.55.0  Donuz əti: kürək hissələri və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.45.0  Donuz əti: kürək hissələri və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.53.0  Donuz ətindən hazır yeməklər, o cümlədən qarışıqlar  10.13.15.65.0  Donuz əti və yeməli içalatından hazır yeməklər və ya konservlər, o cümlədən qarışıqlar 
15.13.12.53.0  Donuz ətindən hazır yeməklər, o cümlədən qarışıqlar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.59.0  Donuz ətindən hazır məhsullar, o cümələdən qarışıqlar: hazır yeməklərdən başqa  10.13.15.75.0  Donuz əti və yeməli içalatından sair hazır məhsullar, o cümlədən qarışıqlar: hazır yeməklərdən başqa 
15.13.12.59.0  Donuz ətindən hazır məhsullar, o cümələdn qarışıqlar: hazır yeməklərdən başqa  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.60.0  Mal və dana ətindən hazır məhsullar  10.13.15.85.0  İribuynuzlı qaramal əti və yeməli içalatından hazır məhsullar və ya konservlər 
15.13.12.60.0  Mal və dana ətindən hazır məhsullar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.12.63.0  Mal və dana ətindən hazır yeməklər  10.13.15.85.1  Mal və dana ətindən hazır yeməklər 
15.13.12.69.0  Mal və dana ətindən hazır məhsullar: hazır yeməklərdən başqa  10.13.15.85.2  Mal və dana ətindən hazır məhsullar: hazır yeməklərdən başqa 
15.13.12.70.0  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan hazırlanan cövhər və şirələr  10.89.14.00.0  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan hazırlanan cövhər və şirələr 
15.13.12.90.0  Ətdən və ya digər yeməli içalatdan, o cümlədən qandan hazırlanan sair məhsullar  10.13.15.95.0  Ətdən və ya digər yeməli içalatdan, o cümlədən qandan hazırlanan sair məhsullar 
15.13.12.90.0  Ətdən və ya digər yeməli içalatdan, o cümlədən qandan hazırlanan sair məhsullar  10.85.11.00.0  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı 
15.13.13.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət unu, tozu və dənələri; cızdaq  10.13.16.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət unu, tozu və dənələri; cızdaq 
15.13.90.00.0  Ət məhsullarının istehsalı üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər  10.13.91.00.0  Ət məhsullarının istehsalı üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər 
15.20.11.30.0  Balığın qara ciyəri, kürüsü və toxum vəzləri: təzə və ya soyudulmuş  10.20.12.00.0  Balığın qara ciyəri, kürüsü və toxum vəzləri: təzə və ya soyudulmuş 
15.20.11.90.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti və sair balıq əti: təzə və ya soyudulmuş  10.20.11.00.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti və sair balıq əti: təzə və ya soyudulmuş 
15.20.12.10.0  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı  10.20.13.30.0  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı 
15.20.12.30.0  Dondurulmuş bütöv şirin suda yaşayan balıq  10.20.13.60.0  Dondurulmuş bütöv şirin suda yaşayan balıq 
15.20.12.50.0  Balığın dondurulmuş qara ciyəri, kürüsü və toxuma vəzləri  10.20.16.00.0  Balığın dondurulmuş qara ciyəri, kürüsü və toxuma vəzləri 
15.20.12.70.0  Sümüyü təmizlənmiş, dondurulmuş balıq əti  10.20.14.00.0  Sümüyü təmizlənmiş, dondurulmuş balıq əti 
15.20.12.90.0  Dondurulmuş sair balıq əti  10.20.15.00.0  Dondurulmuş sair balıq əti 
15.20.13.10.0  Balığın qara ciyəri, kürüsü və toxuma vəziləri: digər üsulla konservləşdirilmiş; yeməli balıq unu  10.20.22.00.0  Balığın qara ciyəri, kürüsü və toxuma vəziləri: digər üsulla konservləşdirilmiş; yeməli balıq unu 
15.20.13.30.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti: hisə verilmişdən başqa, qaxac olunmuş, duzlu və ya şorabaya qoyulmuş  10.20.21.00.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti: hisə verilmişdən başqa, qaxac olunmuş, duzlu və ya şorabaya qoyulmuş 
15.20.13.53.0  Sakit okean, Atlantik okeanı və Dunay çayının qızılbalığı: hisə verilmiş  10.20.24.20.0  Sakit okean, Atlantik okeanı və Dunay çayının qızılbalığı: hisə verilmiş 
15.20.13.55.0  Siyənək: hisə verilmiş  10.20.24.50.0  Siyənək: hisə verilmiş 
15.20.13.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: hisə verilmiş  10.20.24.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: hisə verilmiş 
15.20.13.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: qaxac və ya duzlu  10.20.23.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: qaxac və ya duzlu 
15.20.14.11.0  Qızıl balıqdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.20.25.10.0  Qızıl balıqdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa) 
15.20.14.11.0  Qızıl balıqdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.12.0  Siyənəkdən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.20.25.20.0  Siyənəkdən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa) 
15.20.14.12.0  Siyənəkdən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.13.0  Sardina, sardinella, brislinq və şprotdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.20.25.30.0  Sardina, sardinella, brislinq və şprotdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa) 
15.20.14.13.0  Sardina, sardinella, brislinq və şprotdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.14.0  Tunes, pelamida və Atlantik okeanı skumbriyasından hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.20.25.40.0  Tunes, pelamida və Atlantik okeanı skumbriyasından hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa) 
15.20.14.14.0  Tunes, pelamida və Atlantik okeanı skumbriyasından hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.15.0  Makreldən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.20.25.50.0  Skumbriyadan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa) 
15.20.14.15.0  Makreldən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.16.0  Ançousdan hazırlanmış hazır məhullar və konservlər (qiymədən başşqa)  10.20.25.60.0  Ançousdan hazırlanmış hazır məhullar və konservlər (qiymədən başşqa) 
15.20.14.16.0  Ançousdan hazırlanmış hazır məhullar və konservlər (qiymədən başşqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.17.0  Hazır balıq məhsulları: balıq çubuqcuqları  10.20.25.70.0  Hazır balıq məhsulları: balıq çubuqcuqları 
15.20.14.17.0  Hazır balıq məhsulları: balıq çubuqcuqları  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.19.0  Sair hazır balıq məhsulları və konservləri (balıq çubuqcuqlarından başqa)  10.20.25.80.0  Sair hazır balıq məhsulları və konservləri (balıq çubuqcuqlarından başqa) 
15.20.14.19.0  Sair hazır balıq məhsulları və konservləri (balıq çubuqcuqlarından başqa)  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri  10.20.25.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri 
15.20.14.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.14.33.0  Hazır balıq yeməkləri  10.20.25.90.2  Hazır balıq yeməkləri  
15.20.14.35.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri  10.20.25.90.1  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri 
15.20.14.51.0  K?r?  10.20.26.30.0  K?r? 
15.20.14.59.0  Kürü əvəzediciləri  10.20.26.60.0  Kürü əvəzediciləri 
15.20.15.30.0  Xərçəng kimilər: dondurulmuş  10.20.31.00.0  Xərçəngkimilər: dondurulmuş 
15.20.15.53.0  Daraqşəkilli su heyvanları və molyuskalar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş  10.20.32.00.0  Daraqşəkilli su heyvanları və molyuskalar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş 
15.20.15.59.0  Suda yaşayan onurğasızlar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş  10.20.32.00.0  Daraqşəkilli su heyvanları və molyuskalar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş 
15.20.15.59.0  Suda yaşayan onurğasızlar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş  10.20.33.00.0  Sair suda yaşayan onurğasızlar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş 
15.20.16.00.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər  10.20.34.00.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər 
15.20.16.00.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər  10.85.12.00.0  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı 
15.20.16.03.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanan hazır yeməklər  10.20.34.00.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər 
15.20.16.05.0  Digər qruplara daxil edilməyən xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanan hazır məhsullar  10.20.34.00.0  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər 
15.20.17.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan balıq unu, tozu, dənələri və s.  10.20.41.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan balıq unu, tozu, dənələri və s. 
15.20.18.00.0  Yeməkdə istifadə edilmək üçün yararlı olmayan balıq məhsulları  10.20.42.00.0  Yeməkdə istifadə edilmək üçün yararlı olmayan balıq məhsulları 
15.31.11.00.0  Dondurulmuş kartof  10.31.11.10.0  Dondurulmuş kartof 
15.31.12.10.0  Qurudulmuş kartof  10.31.12.00.0  Qurudulmuş kartof 
15.31.12.30.0  Kartof unu, yarması və lopaları  10.31.13.00.0  Kartof unu, yarması və lopaları 
15.31.12.50.0  Sirkəsiz və ya sirkə turşusu olmadan konservləşdirilmiş, dondurulmuş kartof  10.31.11.30.0  Sirkəsiz və ya sirkə turşusu olmadan konservləşdirilmiş, dondurulmuş kartof 
15.31.12.70.0  Dondurulmamış, konservləşdirilmiş un, yarma və ya lopa şəklində kartof  10.31.14.30.0  Dondurulmamış, konservləşdirilmiş un, yarma və ya lopa şəklində kartof 
15.31.12.90.0  Xırçıldayan kartof da daxil eliməklə, dondurulmamış sair konservləşdirilmiş kartof  10.31.14.60.0  Xırçıldayan kartof da daxil eliməklə, dondurulmamış sair konservləşdirilmiş kartof 
15.32.10.13.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmuş  10.32.12.10.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmuş 
15.32.10.15.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmamış  10.32.12.20.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmamış 
15.32.10.21.0  Qatılaşdırılmamış qreypfrut şirəsi  10.32.13.00.0  Qreypfrut şirəsi 
15.32.10.22.0  Digər qruplara daxil edilməyən qatılaşdırılmamış sitrus meyvələrinin şirəsi  10.32.19.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən qatılaşdırılmamış sitrus meyvələrinin şirəsi 
15.32.10.23.0  Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi  10.32.14.00.0  Ananas şirəsi 
15.32.10.24.0  Tomat şirəsi  10.32.11.00.0  Tomat şirəsi 
15.32.10.25.0  Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi  10.32.15.00.0  Üzüm şirəsi 
15.32.10.26.0  Qatılaşdırılmamış alma şirəsi  10.32.16.00.0  Alma şirəsi 
15.32.10.29.0  Digər meyvə və tərəvəzlərin qatılaşdırılmamış, qıcqırdılmamış, tərkibinə spirt əlavə edilməmiş şirələri  10.32.19.20.0  Digər meyvə və tərəvəzlərin qatılaşdırılmamış, qıcqırdılmamış, tərkibinə spirt əlavə edilməmiş şirələri 
15.32.10.30. 0  Qatılaşdırılmamış şirələrin qarışıqları  10.32.17.00.0  Meyvə və tərəvəz şirələrinin qarışıqları 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.12.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən portağal şirəsi 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.13.00.0  Qreypfrut şirəsi 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.14.00.0  Ananas şirəsi 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.15.00.0  Üzüm şirəsi 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.16.00.0  Alma şirəsi 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.17.00.0  Meyvə və tərəvəz şirələrinin qarışıqları 
15.32.10.40.0  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.19.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair meyvə və tərəvəz şirələri 
15.33.11.00.0  Dondurulmuş tərəvəz  10.39.11.00.0  Dondurulmuş tərəvəz 
15.33.12.00.0  Qısamüddətli saxlama üçün konservləşdirilmiş tərəvəz  10.39.12.00.0  Qısamüddətli saxlama üçün konservləşdirilmiş tərəvəz 
15.33.13.30.0  Qurudulmuş baş soğan  10.39.13.30.0  Qurudulmuş baş soğan 
15.33.13.50.0  Qurudulmuş göbələk və yerdombalanı  10.39.13.50.0  Qurudulmuş göbələk və yerdombalanı 
15.33.13.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş tərəvəz  10.39.13.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş tərəvəz 
15.33.14.23.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, bütöv və ya doğranmış pomidor (tomat)  10.39.17.10.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, bütöv və ya doğranmış pomidor (tomat) 
15.33.14.23.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, bütöv və ya doğranmış pomidor (tomat)  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.25.0  Qatılaşdırılmamış tomat püresi  10.39.17.21.0  Qatılaşdırılmamış tomat püresi 
15.33.14.27.0  Qatılaşdırılmış tomat püresi  10.39.17.25.0  Qatılaşdırılmış tomat püresi 
15.33.14.30.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələk və yerdombalanı  10.39.17.30.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələk və yerdombalanı 
15.33.14.30.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələk və yerdombalanı  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.33.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş süni yolla yetişdirilmiş göbələk  10.39.17.30.1  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş süni yolla yetişdirilmiş göbələk 
15.33.14.39.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş sair göbələk və yerdombalanı  10.39.17.30.2  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş sair göbələk və yerdombalanı 
15.33.14.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmuş, sirkə əlavə edilmədən konservləşdirilmiş tərəvəz  10.39.17.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmuş, sirkə əlavə edilmədən konservləşdirilmiş tərəvəz 
15.33.14.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmuş, sirkə əlavə edilmədən konservləşdirilmiş tərəvəz  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.61.0  Duza qoyulmuş, dondurulmamış kələm  10.39.17.50.0  Duza qoyulmuş, dondurulmamış kələm 
15.33.14.61.0  Duza qoyulmuş, dondurulmamış kələm  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.62.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış noxud  10.39.16.00.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış noxud 
15.33.14.62.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış noxud  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.63.0  Qabığı təmizlənmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.63.0  Qabığı təmizlənmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  10.39.15.00.1  Qabığı təmizlənmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya 
15.33.14.64.0  Qabığı təmizlənməmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  10.39.15.00.2  Qabığı təmizlənməmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya 
15.33.14.64.0  Qabığı təmizlənməmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.65.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış quşqonmaz (qulançar)  10.39.17.60.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış quşqonmaz (qulançar) 
15.33.14.65.0  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış quşqonmaz (qulançar)  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.66.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış zeytun  10.39.17.70.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış zeytun 
15.33.14.66.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış zeytun  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.67.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış şirin qarğıdalı  10.39.17.80.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış şirin qarğıdalı 
15.33.14.67.0  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış şirin qarğıdalı  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmamış tərəvəz və tərəvəz qarışıqları  10.39.17.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmamış tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
15.33.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmamış tərəvəz və tərəvəz qarışıqları  10.85.13.00.0  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı 
15.33.14.93.0  Dondurulmamış hazır tərəvəz yeməkləri  10.39.17.90.1  Dondurulmamış hazır tərəvəz yeməkləri 
15.33.14.99.0  Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz və tərəvəz qarışıqları  10.39.17.90.2  Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz və tərəvəz qarışıqları 
15.33.15.00.0  Sirkə və sirkə turşusu ilə konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr  10.39.18.00.0  Sirkə və sirkə turşusu ilə konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr (kartofdan başqa) 
15.33.21.00.0  Dondurulmuş, təzə və ya buxarda və ya suda bişirilmiş meyvələr və qoz-fındıq  10.39.21.00.0  Dondurulmuş, təzə və ya buxarda və ya suda bişirilmiş meyvələr və qoz-fındıq 
15.33.22.30.0  Sitrus meyvələrindən hazırlanan cemlər, marmeladlar və s.  10.39.22.30.0  Sitrus meyvələrindən hazırlanan cemlər, marmeladlar və s. 
15.33.22.90.0  Sair cem və marmeladlar  10.39.22.90.0  Sair cem və marmeladlar 
15.33.23.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş araxis (yerfındığı)  10.39.23.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş araxis (yerfındığı) 
15.33.23.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qoz-fındıq  10.39.23.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qoz-fındıq 
15.33.24.00.0  Qısa müddət saxlamaq üçün konservləşdirilmiş, lakin bu şəkildə bilavasitə yeməklərdə istifadə olunmaq üçün yararlı olmayan meyvələr və qoz-fındıq  10.39.24.30.0  Qısa müddət saxlamaq üçün konservləşdirilmiş, lakin bu şəkildə bilavasitə yeməklərdə istifadə olunmaq üçün yararlı olmayan digər meyvələr və qoz-fındıq 
15.33.25.10.0  Qurudulmuş üzüm  10.39.25.10.0  Qurudulmuş üzüm 
15.33.25.20.0  Sair qurudulmuş meyvələr  10.39.25.20.0  Sair qurudulmuş meyvələr 
15.33.25.30.0  Sitrus meyvələrinin və ya bostan bitkilərinin qabığı, təzə, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış  10.39.24.10.0  Sitrus meyvələrinin və ya bostan bitkilərinin qabığı, təzə, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış 
15.33.25.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvələr  10.39.25.50.1  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvələr 
15.33.26.00.0  İnsanların qidasında istifadə edilən ərik, şaftalı və gavalı çəyirdəkləri və ləpələri  10.39.25.50.2  İnsanların qidasında istifadə edilən ərik, şaftalı və gavalı çəyirdəkləri və ləpələri 
15.33.30.00.0  Heyvanların yemlənməsi üçün digər qruplara daxil edilməyən bitki mənşəli məhsullar və bitki tullantıları  10.39.30.00.0  Heyvanların yemlənməsi üçün digər qruplara daxil edilməyən bitki mənşəli məhsullar və bitki tullantıları 
15.33.90.00.0  Tərəvəzin konservləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər  10.39.91.00.0  Meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər 
15.41.11.30.0  Ərinmiş donuz piyi-stearin, ərinmiş donuz piyi-oyl (yağ), oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin  10.41.11.00.0  Ərinmiş donuz piyi-stearin, ərinmiş donuz piyi-oyl (yağ), oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin 
15.41.11.50.0  Balıq və ya dəniz məməlilərinin piy və yağları, onların fraksiyaları  10.41.12.00.0  Balıq və ya dəniz məməlilərinin piy və yağları, onların fraksiyaları 
15.41.11.90.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən sair heyvan piy və yağları, onların fraksiyaları  10.41.19.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən sair heyvan piy və yağları, onların fraksiyaları 
15.41.12.10.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış soya yağı  10.41.21.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış soya yağı 
15.41.12.20.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış araxis (yer fındığı) yağı  10.41.22.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış araxis (yer fındığı) yağı 
15.41.12.30.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən zeytun yağı və onun fraksiyaları  10.41.23.10.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən zeytun yağı və onun fraksiyaları 
15.41.12.40.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış günəbaxan və saflor yağları  10.41.24.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış günəbaxan və saflor yağları 
15.41.12.50.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış pambıq yağı və onun fraksiyaları  10.41.25.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış pambıq yağı və onun fraksiyaları 
15.41.12.60.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış raps, vəzərək və xardal yağları və onların fraksiyaları  10.41.26.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış raps, vəzərək və xardal yağları və onların fraksiyaları 
15.41.13.10.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma yağı  10.41.27.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma yağı 
15.41.13.30.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış hind qozu (kapro) yağı və onun fraksiyaları  10.41.28.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış hind qozu (kapro) yağı və onun fraksiyaları 
15.41.13.50.0  Kimyəvi tərikbi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma özəyindən hazırlanan yağ və babassu yağı və onların fraksiyaları  10.41.29.00.1  Kimyəvi tərikbi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma özəyindən hazırlanan yağ və babassu yağı və onların fraksiyaları 
15.41.13.70.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış kətan yağı  10.41.29.00.2  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış kətan yağı 
15.41.20.00.0  Pambıq tiftiyi (linti) və pambıq çiyidi  10.41.30.00.0  Pambıq tiftiyi (linti) və pambıq çiyidi 
15.41.31.30.0  Soya yağından alınan jmıx və digər bərk tullantılar  10.41.41.30.0  Soya yağından alınan jmıx və digər bərk tullantılar 
15.41.31.50.0  Günəbaxan tumundan alınan jmıx və digər bərk tullantılar  10.41.41.50.0  Günəbaxan tumundan alınan jmıx və digər bərk tullantılar 
15.41.31.70.0  Raps və ya vəzərək tumlarından alınan jmıx və digər bərk tullantılar  10.41.41.70.0  Raps və ya vəzərək tumlarından alınan jmıx və digər bərk tullantılar 
15.41.31.90.0  Digər bitki piy və yağlarından kimyəvi ayırma nəticəsində alınan jmıx və bərk tullantılar  10.41.41.90.0  Digər bitki piy və yağlarından kimyəvi ayırma nəticəsində alınan jmıx və bərk tullantılar 
15.41.32.00.0  Toxumlardan və ya yağlı bitkilərdən hazırlanan un və cecə  10.41.42.00.0  Toxumlardan və ya yağlı bitkilərdən hazırlanan un və cecə 
15.42.11.10.0  Saflaşdırılmış soya yağı və onun fraksiyaları  10.41.51.00.0  Saflaşdırılmış soya yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.20.0  Saflaşdırılmış araxis (yer fındığı) yağı və onun fraksiyaları  10.41.52.00.0  Saflaşdırılmış araxis (yer fındığı) yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.31.0  Saflaşdırılmış zeytun yağı və onun fraksiyaları  10.41.53.10.0  Saflaşdırılmış zeytun yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.39.0  Zeytundan alınan, digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və onların fraksiyaları  10.41.23.30.0  Zeytundan alınan yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış 
15.42.11.39.0  Zeytundan alınan, digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və onların fraksiyaları  10.41.53.30.0  Zeytundan alınan, digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və onların fraksiyaları 
15.42.11.40.0  Saflaşdırılmış günəbaxan və saflor yağları, onların fraksiyaları  10.41.54.00.0  Saflaşdırılmış günəbaxan və saflor yağları, onların fraksiyaları 
15.42.11.50.0  Saflaşdırılmış pambıq yağı və onun fraksiyaları  10.41.55.00.0  Saflaşdırılmış pambıq yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.60.0  Saflaşdırılmış raps, vəzərək və xardal yağları, onların fraksiyaları  10.41.56.00.0  Saflaşdırılmış raps, vəzərək və xardal yağları, onların fraksiyaları 
15.42.11.70.0  Küncüt yağı və onun fraksiyaları  10.41.29.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış digər bitki yağları 
15.42.11.70.0  Küncüt yağı və onun fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.10.0  Saflaşdırılmış palma yağı və onun fraksiyaları   10.41.57.00.0  Saflaşdırılmış palma yağı və onun fraksiyaları  
15.42.12.20.0  Saflaşdırılmış hind qozu (kopr) yağı və onun fraksiyaları  10.41.58.00.0  Saflaşdırılmış hind qozu (kopr) yağı və onun fraksiyaları 
15.42.12.30.0  Saflaşdırılmış palma özəyi və babassu yağları, onların fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.40.0  Saflaşdırılmış kətan yağı və onun fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.50.0  Gənəgərçək yağı və onun fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.60.0  Tunq yağı və onun fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.70.0  Jojoba yağı və onun fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları  10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları 
15.42.13.30.0  Hidrogenləşdirilmiş heyvan piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s.  10.41.60.30.0  Hidrogenləşdirilmiş heyvan piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s. 
15.42.13.50.0  Hidrogenləşdirilmiş bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s.  10.41.60.50.0  Hidrogenləşdirilmiş bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s. 
15.42.20.30.0  Bitki mumları (triqlisiridlərdən başqa)  10.41.71.00.0  Bitki mumları (triqlisiridlərdən başqa) 
15.42.20.50.0  Deqra; piyli maddələrin və ya bitki mumlarının emalından sonra əmələ gələn qalıqlar  10.41.72.00.0  Deqra; piyli maddələrin və ya bitki mumlarının emalından sonra əmələ gələn qalıqlar 
15.43.10.30.0  Duru marqarindən başqa, tərkibində az piy olan marqarin və pastaşəkilli məhsullar  10.42.10.30.0  Duru marqarindən başqa, tərkibində az piy olan marqarin və pastaşəkilli məhsullar 
15.43.10.33.0  Marqarin (tərkibində 80 faizdən az piy olmayan)  10.42.10.30.1  Marqarin (tərkibində 80 faizdən az piy olmayan) 
15.43.10.35.0  Tərkibində 3 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olmayan marqarin də daxil edilməklə, tərkibində az miqdarda (80 faizdən az) piy olan yağ  10.42.10.30.2  Tərkibində 3 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olmayan marqarin də daxil edilməklə, tərkibində az miqdarda (80 faizdən az) piy olan yağ 
15.43.10.37.0  Tərkibində 10 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olan bitki və heyvan piylərinin qarışığı  10.42.10.30.3  Tərkibində 10 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olan bitki və heyvan piylərinin qarışığı 
15.43.10.50.0  Duru marqarin də daxil edilməklə, piy və yağlardan hazırlanan sair yeyinti məhsulları  10.42.10.50.0  Duru marqarin də daxil edilməklə, piy və yağlardan hazırlanan sair yeyinti məhsulları 
15.51.11.30.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq  10.51.11.33.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.40.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 3 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.43.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 3 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, pasterizə edilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.45.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 3 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, sterilizə edilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.47.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 3 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, uperizə edilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.60.0  Yağlılıq dərəcəsi 3 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.63.0  Yağlılıq dərəcəsi 3 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, pasterizə edhilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.65.0  Yağlılıq dərəcəsi 3 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, sterilizə edilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.11.67.0  Yağlılıq dərəcəsi 3 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, uperizə edilmiş süd və qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.12.00.0  Yağlılıq dərəcəsi 6 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq  10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəcəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
15.51.12.05.0  Yağlılıq dərəcəsi 6 faizdən 29 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq  10.51.12.10.0  Yağlılıq dərəcəsi 6 faizdən 21 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış 
15.51.12.07.0  Yağlılıq dərəcəsi 29 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq  10.51.12.30.0  Yağlılıq dərəcəsi 21 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış 
15.51.20.30.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olmayan süd tozu  10.51.21.30.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olmayan süd tozu, 2.5 kq-dan az olmaqla qablaşdırılmış 
15.51.20.60.0   Yağlılığı 1,5 faizdən çox olan sair süd və qaymaq tozu  10.51.22.30.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olan süd tozu və qaymaq tozu, 2.5 kq-dan az olmaqla qablaşdırılmış 
15.51.30.30.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olmayan kərə yağı və s.  10.51.30.30.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olmayan kərə yağı və s. 
15.51.30.50.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olan kərə yağı və s.  10.51.30.50.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olan kərə yağı və s. 
15.51.30.70.0  Yağlılığı 80 faizdən az olan süd marqarini  10.51.30.70.0  Yağlılığı 80 faizdən az olan süd marqarini 
15.51.40.30.0  Qıcqırdılmamış təzə pendir və kəsmik  10.51.40.30.0  Qıcqırdılmamış təzə pendir və kəsmik 
15.51.40.50.0  Ovulmuş pendirlər, toz şəklində pendirlər, mavi və sair emal edilməmiş pendirlər  10.51.40.50.0  Ovulmuş pendirlər, toz şəklində pendirlər, mavi və sair emal edilməmiş pendirlər 
15.51.40.70.0  Əridilmiş, ovulmamış və toz şəklində olmayan pendir  10.51.40.70.0  Əridilmiş, ovulmamış və toz şəklində olmayan pendir 
15.51.51.04.0  Qatılaşdırılmış, şirinləşdirilməmiş süd  10.51.51.04.0  Qatılaşdırılmış, şirinləşdirilməmiş süd 
15.51.51.08.0  Sair qatılaşdırılmış süd  10.51.51.08.0  Sair qatılaşdırılmış süd 
15.51.52.43.0  Qıcqırdılmış süd və qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş, ətirli maddələr qatılmamış, tərkibində meyvə, qoz-fındıq və ya kakao əlavələri olmayan sair məhsullar  10.51.52.41.0  Qıcqırdılmış süd və qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş sair məhsullar 
15.51.52.45.0  Qıcqırdılmış süd, qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş, ətirli maddələr qatılmış və ya tərkibində meyvə, qoz-fındıq və ya kakao əlavələri olan sair məhsullar  10.51.52.45.0  Qıcqırdılmış süd, qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş, ətirli maddələr qatılmış və ya tərkibində meyvə, qoz-fındıq və ya kakao əlavələri olan sair məhsullar 
15.51.52.47.0  Toz, dənə şəklində və ya başqa bərk formalarda qıcqırdılmış süd, qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş sair məhsullar  10.51.52.41.0  Qıcqırdılmış süd və qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş sair məhsullar 
15.51.52.63.0  Ayran tozu  10.51.52.63.0  Ayran tozu 
15.51.52.65.0  Ayran  10.51.52.65.0  Ayran 
15.51.53.00.0  Kazein  10.51.53.00.0  Kazein 
15.51.54.00.0  Laktoza və laktoza siropu  10.51.54.00.0  Laktoza və laktoza siropu 
15.51.55.33.0  Toz, dənə və ya digər formalarda zərdab  10.51.55.30.0  Toz, dənə və ya digər formalarda zərdab 
15.51.55.40.0  Sair zərdab  10.51.55.60.0  Sair zərdab 
15.51.55.43.0  Maye halında zərdab  10.51.55.60.0  Sair zərdab 
15.51.55.47.0  Qatılaşdırılmış halda zərdab  10.51.55.60.0  Sair zərdab 
15.51.55.90.0  Südün təbii komponentlərindən ibarət olan, digər qruplara daxil edilməyən məhsullar  10.51.56.00.0  Südün təbii komponentlərindən ibarət olan, digər qruplara daxil edilməyən məhsullar 
15.52.10.00.0  Tərkibində kakao olan və ya olmayan dondurma və yeyinti buzunun digər növləri  10.52.10.00.0  Tərkibində kakao olan və ya olmayan dondurma və yeyinti buzunun digər növləri 
15.61.10.00.0  Qabığı təmizlənmiş (cilalanmamış) düyü  10.61.11.00.0  Qabığı təmizlənmiş (cilalanmamış) düyü 
15.61.21.00.0  Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu  10.61.21.00.0  Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu 
15.61.22.00.0  Buğda unundan başqa, dənli bitkilərin unu  10.61.22.00.0  Buğda unundan başqa, dənli bitkilərin unu 
15.61.23.00.0  Qurudulmuş tərəvəz, saqo, maniok və ya meyvə unu  10.61.23.00.0  Qurudulmuş tərəvəz, saqo, maniok və ya meyvə unu 
15.61.24.00.0  HS-in 1905 qrupuna aid edilən çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıq və xəmir  10.61.24.00.0  HS-in 1905 qrupuna aid edilən çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıq və xəmir 
15.61.31.33.0  Bərk buğdadan hazırlanmış yarma və un  10.61.31.33.0  Bərk buğdadan hazırlanmış yarma və un 
15.61.31.35.0  Yumşaq buğdadan hazırlanmış yarma və un  10.61.31.35.0  Yumşaq buğdadan hazırlanmış yarma və un 
15.61.31.50.0  Buğda dənləri  10.61.32.40.0  Buğda dənləri 
15.61.32.30.0  Digər dənli bitkilərdən hazırlanmış yarma və un  10.61.32.30.0  Digər dənli bitkilərdən hazırlanmış yarma və un 
15.61.32.50.0  Digər dənli bitkilərin (buğdadan başqa) dənləri  10.61.32.50.0  Digər dənli bitkilərin (buğdadan başqa) dənləri 
15.61.33.33.0  Dənli bitkilərin dənləri  10.61.33.33.0  Dənli bitkilərin dənləri 
15.61.33.35.0  Bütöv, lopa şəklində yastılanmış və ya üyüdülmüş dənli bitki toxumları  10.61.33.35.0  Bütöv, lopa şəklində yastılanmış və ya üyüdülmüş dənli bitki toxumları 
15.61.33.51.0  Dənli bitkilərin qızardılmamış lopaları əsasında hazırlanmış hazır yeyinti məhsulları   10.61.33.51.0  Dənli bitkilərin qızardılmamış lopaları əsasında hazırlanmış hazır yeyinti məhsulları  
15.61.33.55.0  Qarğıdalıdan başqa, əvvəlcədən bişirilmiş və ya başqa yolla hazırlanmış dən şəklində dənli bitkilər  10.61.33.55.0  Qarğıdalıdan başqa, əvvəlcədən bişirilmiş və ya başqa yolla hazırlanmış dən şəklində dənli bitkilər 
15.61.40.30.0  Yarımtəmizlənmiş və ya tam təmizlənmiş düyü  10.61.12.30.0  Yarımtəmizlənmiş və ya tam təmizlənmiş düyü 
15.61.40.50.0  Düyü yarması  10.61.12.50.0  Düyü yarması 
15.61.50.10.0  Qarğıdalı kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  10.61.40.10.0  Qarğıdalı kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları 
15.61.50.30.0  Düyü kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  10.61.40.30.0  Düyü kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları 
15.61.50.50.0  Buğda kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  10.61.40.50.0  Buğda kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları 
15.61.50.90.0  Digər dənli bitkilərin (qarğıdalı, düyü və buğdadan başqa) və paxlalıların kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  10.61.40.90.0  Digər dənli bitkilərin (qarğıdalı, düyü və buğdadan başqa) və paxlalıların kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları 
15.62.10.30.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış qarğıdalı yağı  10.62.14.30.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış qarğıdalı yağı 
15.62.10.50.0  Saflaşdırılmış qarğıdalı yağı  10.62.14.60.0  Saflaşdırılmış qarğıdalı yağı 
15.62.21.10.0  Qlükoza və qlükozadan hazırlanan sirop  10.62.13.10.0  Qlükoza və qlükozadan hazırlanan sirop 
15.62.21.20.0  Fruktoza, fruktozadan hazırlanan sirop, izoqlükoza  10.62.13.20.0  Fruktoza, fruktozadan hazırlanan sirop, izoqlükoza 
15.62.21.30.0  Maltodekstrin və maltodekstrindən hazırlanan sirop  10.62.13.30.0  Maltodekstrin və maltodekstrindən hazırlanan sirop 
15.62.21.40.0  Karamel (şəkər əsasında)  10.89.19.10.0  Karamel 
15.62.21.50.0  Karamel (nişasta əsasında)  10.89.19.10.0  Karamel 
15.62.21.90.0  İnversiya edilmiş şəkər də daxil edilməklə sair məhsullar  10.62.13.90.0  İnversiya edilmiş şəkər də daxil edilməklə sair məhsullar 
15.62.22.11.0  Buğda nişastası  10.62.11.11.0  Buğda nişastası 
15.62.22.13.0  Qarğıdalı nişastası  10.62.11.13.0  Qarğıdalı nişastası 
15.62.22.15.0  Kartof nişastası  10.62.11.15.0  Kartof nişastası 
15.62.22.19.0  Sair nişasta  10.62.11.19.0  Sair nişasta 
15.62.22.30.0  İnulin  10.62.11.30.0  İnulin 
15.62.22.50.0  Quru və ya nəm buğda özü  10.62.11.50.0  Quru və ya nəm buğda özü 
15.62.22.70.0  Dekstrinlər və nişastanın sair modifikasiyaları  10.62.11.70.0  Dekstrinlər və nişastanın sair modifikasiyaları 
15.62.23.00.0  Tapioka və onun lopa, dənə və s. şəklində nişastadan hazırlanmış əvəzediciləri  10.62.12.00.0  Tapioka və onun lopa, dənə və s. şəklində nişastadan hazırlanmış əvəzediciləri 
15.62.30.00.0  Nişasta istehsalının tullantıları və oxşar tullantılar  10.62.20.00.0  Nişasta istehsalının tullantıları və oxşar tullantılar 
15.71.10.00.0  Heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.91.10.10.0  Heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.71.10.03.0  Donuz yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.91.10.33.0  Donuz yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.71.10.05.0  İribuynuzlu qaramal yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.91.10.35.0  İribuynuzlu qaramal yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.71.10.07.0  Ev quşları yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.91.10.37.0  Ev quşları yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.71.10.09.0  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.91.10.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.72.10.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış it və pişik yemləri  10.92.10.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış it və pişik yemləri 
15.72.10.33.0  İtlər üçün yemlər  10.92.10.30.1  İtlər üçün yemlər 
15.72.10.35.0  Pişiklər üçün yemlər  10.92.10.30.2  Pişiklər üçün yemlər 
15.72.10.50.0  Heyvan, yəni ev heyvanları üçün (it və pişiklərdən başqa) yem kimi istifadə edilən sair məhsullar  10.92.10.60.0  Heyvan, yəni ev heyvanları üçün (it və pişiklərdən başqa) yem kimi istifadə edilən sair məhsullar 
15.81.11.00.0  Tərkibində sirop, yumurta, pendir və ya meyvələr olmayan təzə çörək  10.71.11.00.0  Tərkibində sirop, yumurta, pendir və ya meyvələr olmayan təzə çörək 
15.81.12.00.0  Tortlar və şirniyyat məmulatı; şirinləşdirici maddələr qatılmış sair çörək-bulka məmulatları  10.71.12.00.0  Tortlar və şirniyyat məmulatı; şirinləşdirici maddələr qatılmış piroq, pirojna və sair çörək-bulka məmulatları 
15.82.11.30.0  Xırçıldayan kökələr  10.72.11.30.0  Xırçıldayan kökələr 
15.82.11.50.0  Suxarı, qızardılmış çörək və oxşar xırçıldayan məmulat  10.72.11.50.0  Suxarı, qızardılmış çörək və oxşar xırçıldayan məmulat 
15.82.12.30.0  Zəncəfilli pryaniklər və s.  10.72.12.30.0  Zəncəfilli pryaniklər və s. 
15.82.12.53.0  Üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla örtülmüş şirin peçenye, vafli  10.72.12.53.0  Üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla örtülmüş şirin peçenye, vafli 
15.82.12.55.0  Şirin peçenye; kakaosuz peçenye  10.72.12.55.0  Şirin peçenye; kakaosuz peçenye 
15.82.12.59.0  Kakaosuz vafli  10.72.12.59.0  Kakaosuz vafli 
15.82.13.10.0  Matsa  10.72.19.10.0  Matsa 
15.82.13.20.0  Vafli diskləri və oxşar məmulat  10.72.19.20.0  Vafli diskləri və oxşar məmulat 
15.82.13.30.0  Tərkibində kütlə üzrə 10 faizdən çox su olan vafli  10.72.12.57.0  Tərkibində kütlə üzrə 10 faizdən çox su olan vafli 
15.82.13.40.0  Peçenye; üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla və ya tərkibində kakao olan digər qarışıqla örtülən peçenyelərdən başqa  10.72.19.40.0  Peçenye; üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla və ya tərkibində kakao olan digər qarışıqla örtülən peçenyelərdən başqa 
15.82.13.50.0  Xəmirin ekstruziya edilməsi (basılması) və ya genişləndirilməsi yolu ilə alınan, tərkibində ədviyyat olan və ya duzlu məhsullar  10.72.19.50.0  Xəmirin ekstruziya edilməsi (basılması) və ya genişləndirilməsi yolu ilə alınan, tərkibində ədviyyat olan və ya duzlu məhsullar 
15.82.13.90.0  Şirinləşdirici əlavələr qatılmayan sair çörək-bulka məmulatları  10.72.19.90.0  Şirinləşdirici əlavələr qatılmayan sair çörək-bulka məmulatları 
15.83.11.00.0  Ətirli maddələr və boya əlavələri qatılmadan bərk vəziyyətdə xam qamış və çuğundur şəkəri  10.81.11.00.0  Ətirli maddələr və boya əlavələri qatılmadan bərk vəziyyətdə xam qamış və çuğundur şəkəri 
15.83.12.30.0  Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər  10.81.12.30.0  Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər 
15.83.12.90.0  Bərk vəziyyətdə sair qamış və ya çuğundur şəkəri  10.81.12.90.0  Bərk vəziyyətdə sair qamış və ya çuğundur şəkəri 
15.83.13.30.0  Tərkibində ətirli maddələr və boya əlavələri olan qamış və ya çuğundur şəkəri  10.81.13.00.0  Tərkibində ətirli maddələr və boya əlavələri olan qamış və ya çuğundur şəkəri; Ağcaqayın şəkəri və ağcaqayın siropu 
15.83.13.50.0  Ağcaqayın şəkəri və ağcaqayın siropu  10.81.13.00.0  Tərkibində ətirli maddələr və boya əlavələri olan qamış və ya çuğundur şəkəri; Ağcaqayın şəkəri və ağcaqayın siropu 
15.83.14.30.0  Şəkərin ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan qamış patkası (melassa)  10.81.14.30.0  Şəkərin ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan qamış patkası (melassa) 
15.83.14.50.0  Şəkərin (şəkər qamışından başqa) ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan patka (melassa)  10.81.14.50.0  Şəkərin (şəkər qamışından başqa) ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nəticəsində alınan patka (melassa) 
15.83.20.00.0  Çuğundur cecəsi, şəkər qamışı jmıxı və şəkər istehsalının digər tullantıları  10.81.20.00.0  Çuğundur cecəsi, şəkər qamışı jmıxı və şəkər istehsalının digər tullantıları 
15.84.11.00.0  Kakao pastası  10.82.11.00.0  Kakao pastası 
15.84.12.00.0  Kakao yağı, kakao piyi və kakaodan hazırlanan duru yağ  10.82.12.00.0  Kakao yağı, kakao piyi və kakaodan hazırlanan duru yağ 
15.84.13.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr olmayan kakao tozu  10.82.13.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr olmayan kakao tozu 
15.84.14.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr olan kakao tozu  10.82.14.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr olan kakao tozu 
15.84.21.33.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 31 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat  10.82.21.30.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 18 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat 
15.84.21.35.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 25 faizdən çox, lakin 31 faizdən az, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat  10.82.21.30.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 18 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat 
15.84.21.37.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 18 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat  10.82.21.30.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 18 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat 
15.84.21.50.0  Kütləsi 2 kq-dan çox olan sair məmulat və süd-şokolad qırıntıları  10.82.21.50.0  Kütləsi 2 kq-dan çox olan sair məmulat və süd-şokolad qırıntıları 
15.84.21.70.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsi  10.82.21.70.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsi 
15.84.21.90.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsindən başqa, qablaşdırılmamış şəkildə sair yeyinti məhsulları  10.82.21.90.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsindən başqa, qablaşdırılmamış şəkildə sair yeyinti məhsulları 
15.84.22.33.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içli şokolad və oxşar məmulat  10.82.22.33.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içli şokolad və oxşar məmulat 
15.84.22.35.0  Tərkibinə taxıl bitkilərinin dənləri, meyvə və ya qoz-fındıq əlavə edilmiş briketşəkilli içsiz şoklad və oxşar məmulat  10.82.22.35.0  Tərkibinə taxıl bitkilərinin dənləri, meyvə və ya qoz-fındıq əlavə edilmiş briketşəkilli içsiz şoklad və oxşar məmulat 
15.84.22.39.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içsiz sair şokolad və s.  10.82.22.39.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içsiz sair şokolad və s. 
15.84.22.43.0  Tərkibində alkoqol olan şokolad  10.82.22.43.0  Tərkibində alkoqol olan şokolad 
15.84.22.45.0  Sair şokolad  10.82.22.45.0  Sair şokolad 
15.84.22.53.0  İçli sair şokolad şirniyyat məmulatı  10.82.22.53.0  İçli sair şokolad şirniyyat məmulatı 
15.84.22.55.0  İçsiz sair şokolad şirniyyat məmulatı  10.82.22.55.0  İçsiz sair şokolad şirniyyat məmulatı 
15.84.22.60.0  Tərkibində kakao olan, şəkərdən və onun əvəzedicilərindən hazırlanan şirniyyat məmulatı  10.82.22.60.0  Tərkibində kakao olan, şəkərdən və onun əvəzedicilərindən hazırlanan şirniyyat məmulatı 
15.84.22.70.0  Tərkibində kakao olan pastayaoxşar məhsullar  10.82.22.70.0  Tərkibində kakao olan pastayaoxşar məhsullar 
15.84.22.80.0  İçki istehsalı üçün tərkibində kakao olan məhsullar  10.82.22.80.0  İçki istehsalı üçün tərkibində kakao olan məhsullar 
15.84.22.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində kakao olan yeyinti məhsulları  10.82.22.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində kakao olan yeyinti məhsulları 
15.84.23.10.0  Saqqız  10.82.23.10.0  Saqqız 
15.84.23.20.0  Kütlə üzrə tərkibində 10 faizdən çox saxaroza olan biyan ekstraktı  10.82.23.20.0  Kütlə üzrə tərkibində 10 faizdən çox saxaroza olan biyan ekstraktı 
15.84.23.30.0  Ağ şokolad  10.82.23.30.0  Ağ şokolad 
15.84.23.53.0  Marsipan da daxil edilməklə, qablaşdırılmamış şəkildə olan pastalar  10.82.23.53.0  Marsipan da daxil edilməklə, qablaşdırılmamış şəkildə olan pastalar 
15.84.23.55.0  Kütləsi 1 kq-dan az olmayan dərman xassəli şirniyyat məmulatı  10.82.23.55.0  Kütləsi 1 kq-dan az olmayan dərman xassəli şirniyyat məmulatı 
15.84.23.63.0  Üstü şəkərlə örtülmüş (mayalı) məmulat  10.82.23.63.0  Üstü şəkərlə örtülmüş (mayalı) məmulat 
15.84.23.65.0  Şəkərdən hazırlanan şirniyyat məmulatı şəklində meyvə pastilası da daxil edilməklə, saqqız və jele şəklində şirniyyat məmulatı  10.82.23.65.0  Şəkərdən hazırlanan şirniyyat məmulatı şəklində meyvə pastilası da daxil edilməklə, saqqız və jele şəklində şirniyyat məmulatı 
15.84.23.73.0  İçli və ya içsiz bişirilmiş konfetlər  10.82.23.73.0  İçli və ya içsiz bişirilmiş konfetlər 
15.84.23.75.0  Toffi, karamellər və oxşar şirniyyatlar  10.82.23.75.0  Toffi, karamellər və oxşar şirniyyatlar 
15.84.23.83.0  Preslənmiş həblər  10.82.23.83.0  Preslənmiş həblər 
15.84.23.90.0  Şəkərdən hazırlanmış, digər qruplara daxil edilməmiş şirniyyat məmulatı  10.82.23.90.0  Şəkərdən hazırlanmış, digər qruplara daxil edilməmiş şirniyyat məmulatı 
15.84.24.00.0  Şəkərdə konservləşdirilmiş meyvələr, qoz-fındıq, meyvələrin qabıqları və bitkilərin digər hissələri  10.82.24.00.0  Şəkərdə konservləşdirilmiş meyvələr, qoz-fındıq, meyvələrin qabıqları və bitkilərin digər hissələri 
15.85.11.30.0  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı  10.73.11.30.0  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı 
15.85.11.50.0  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı  10.73.11.50.0  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı 
15.85.12.33.0  Bişirilmiş makaron məmulatı və ya içli makaron məmulatı  10.85.14.10.0  Bişirilmiş makaron məmulatı və ya içli makaron məmulatı 
15.85.12.35.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair makaron məmulatları (qurudulmuş və s.)  10.85.14.30.0  Sair makaron məmulatları (qurudulmuş və s.) 
15.85.12.50.0  Kuskus  10.73.12.00.0  Kuskus 
15.86.11.30.0  Qovrulmamış kofeinsiz kofe  10.83.11.30.0  Qovrulmamış kofeinsiz kofe 
15.86.11.50.0  Qovrulmuş kofeinli kofe  10.83.11.50.0  Qovrulmuş kofeinli kofe 
15.86.11.70.0  Qovrulmuş kofeinsiz kofe  10.83.11.70.0  Qovrulmuş kofeinsiz kofe 
15.86.12.10.0  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri  10.83.12.10.0  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri 
15.86.12.30.0  Kofenin bərk ekstratları, esensiyaları və qatışıqları  10.83.12.40.0  Kofe məhsulları və onun ekstraktları, esensiyaları və qatışıqları 
15.86.12.50.0  Kofe məhsulları və onun maye ekstraktları, esensiyaları və qatışıqları  10.83.12.40.0  Kofe məhsulları və onun ekstraktları, esensiyaları və qatışıqları 
15.86.12.70.0  Qovrulmuş kasnı və ekstraktlar, esensiyalar da daxil edilməklə, sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri  10.83.12.70.0  Qovrulmuş kasnı və ekstraktlar, esensiyalar da daxil edilməklə, sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri 
15.86.13.00.0  Emal olunmuş çay məhsulları   10.83.13.00.0  Emal olunmuş çay məhsulları  
15.86.14.00.0  Əsasını çay və ya mat təşkil edən ekstraktlar, esensiyalar, qarışıqlar və məhsullar  10.83.14.00.0  Əsasını çay və ya mat təşkil edən ekstraktlar, esensiyalar, qarışıqlar və məhsullar 
15.87.11.30.0  Sirkə və şərabdan alınmış onun əvəzediciləri  10.84.11.30.0  Sirkə və şərabdan alınmış onun əvəzediciləri 
15.87.11.90.0  Sirkə və şərabdan alınmayan onun əvəzediciləri  10.84.11.90.0  Sirkə və şərabdan alınmayan onun əvəzediciləri 
15.87.12.10.0  Soya sousu  10.84.12.10.0  Soya sousu 
15.87.12.30.0  Ketçup və sair tomat sousları  10.84.12.30.0  Ketçup və sair tomat sousları 
15.87.12.53.0  Xardal unu və tozu  10.84.12.53.0  Xardal unu və tozu 
15.87.12.55.0  Hazır xardal  10.84.12.55.0  Hazır xardal 
15.87.12.70.0  Souslar və sous hazırlamaq üçün məhsullar; digər qruplara daxil edilməyən qarışıq ədviyyat və ətirvericilər  10.84.12.70.0  Souslar və sous hazırlamaq üçün məhsullar; digər qruplara daxil edilməyən qarışıq ədviyyat və ətirvericilər 
15.87.12.73.0  Mayonezlər, sair emulsiyaya çevrilmiş souslar  10.84.12.70.1  Mayonezlər, sair emulsiyaya çevrilmiş souslar 
15.87.12.79.0  Sair souslar  10.84.12.70.2  Sair souslar 
15.88.10.10.0  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları  10.86.10.10.0  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları 
15.88.10.30.0  Sirkəsiz konservləşdirilən, dondurulmayan digər qruplara daxil edilməyən homogenləşdirilmiş tərəvəz  10.86.10.30.0  Sirkəsiz konservləşdirilən, dondurulmayan digər qruplara daxil edilməyən homogenləşdirilmiş tərəvəz 
15.88.10.50.0  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları  10.86.10.50.0  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları 
15.88.10.60.0  Homogenləşdirilmiş yeyinti məhsullarının qarışığı  10.86.10.60.0  Homogenləşdirilmiş yeyinti məhsullarının qarışığı 
15.88.10.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış uşaq qidası  10.86.10.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış uşaq qidası 
15.88.10.73.0  Əsasını süd təşkil edən uşaq qidası  10.86.10.70.1  Əsasını süd təşkil edən uşaq qidası 
15.88.10.75.0  Əsasını un təşkil edən uşaq qidası  10.86.10.70.2  Əsasını un təşkil edən uşaq qidası 
15.88.10.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən uşaq qidası  10.86.10.70.3  Digər qruplara daxil edilməyən uşaq qidası 
15.89.11.00.0  Şorbalar və ət bulyonu və onların hazırlanması üçün tədarük  10.89.11.00.0  Şorbalar və ət bulyonu və onların hazırlanması üçün tədarük 
15.89.12.30.0  Albumindən başqa, yumurta məhsulları  10.89.12.30.0  Albumindən başqa, yumurta məhsulları 
15.89.12.50.0  Yumurta albumini  10.89.12.50.0  Yumurta albumini 
15.89.13.33.0  Qurudulmuş çörəkbişirmə mayası  10.89.13.34.1  Qurudulmuş maya 
15.89.13.35.0  Qurudulmamış çörəkbişirmə mayası  10.89.13.34.2  Qurudulmamış maya 
15.89.13.39.0  Sair aktiv mayalar  10.89.13.39.0  Sair aktiv mayalar 
15.89.13.50.0  Qeyri-aktiv mayalar; sair birhüceyrəli ölü mikroorqanizmlər  10.89.13.50.0  Qeyri-aktiv mayalar; sair birhüceyrəli ölü mikroorqanizmlər 
15.89.13.70.0  Hazır çörəkbişirmə tozları  10.89.13.70.0  Hazır çörəkbişirmə tozları 
15.89.14.31.0  Səməni ekstraktı  10.89.19.25.0  Səməni ekstraktı 
15.89.14.39.0  Un, yarma, nişasta və sairdən hazırlanan yeyinti məhsulları  10.89.19.30.0  Un, yarma, nişasta və sairdən hazırlanan yeyinti məhsulları 
15.89.14.91.0  Zülali konsentratlar (protein konsentratları) və ətirli maddələr əlavə edilmiş və boyanmış şəkər siropları  10.89.19.35.0  Zülali konsentratlar (protein konsentratları) və ətirli maddələr əlavə edilmiş və boyanmış şəkər siropları 
15.89.14.99.0  Pendirli fondyu və digər qruplara daxil edilməyən sair yeyinti məhsulları  10.85.19.00.0  Dondurulmuş pizza da daxil olmaqla sair hazır yeməklər 
15.89.14.99.0  Pendirli fondyu və digər qruplara daxil edilməyən sair yeyinti məhsulları  10.89.19.40.0  Pendirli fondyu və digər qruplara daxil edilməyən sair yeyinti məhsulları 
15.91.10.10.0  İçkilərin istehsalında istifadə edilən tərkibində alkoqol olan komponentlər  11.01.10.70.0  Təmiz spirtlər 
15.91.10.20.0  Distillə edilmiş üzüm şərabından və ya üzüm cecəsindən hazırlanan spirt  11.01.10.20.0  Distillə edilmiş üzüm şərabından və ya üzüm cecəsindən hazırlanan spirt 
15.91.10.30.0  Viski  11.01.10.30.0  Viski 
15.91.10.40.0  Rom və tafiya  11.01.10.40.0  Rom və qıcqırdılmış şəkər qamışından əldə edilən sair içkilər 
15.91.10.50.0  Cin və ardıc arağı  11.01.10.50.0  Cin və ardıc arağı 
15.91.10.63.0  Araq  11.01.10.63.0  Araq 
15.91.10.65.0  Distillə edilmə yolu ilə meyvələrdən alınan spirt  11.01.10.65.0  Distillə edilmə yolu ilə meyvələrdən alınan spirt 
15.91.10.70.0  Təmiz spirtlər  11.01.10.70.0  Təmiz spirtlər 
15.91.10.80.0  Likörlər və sair alkoqollu içkilər  11.01.10.80.0  Likörlər və sair alkoqollu içkilər 
15.92.11.00.0  Tərkibində 80 faiz və ya çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti  20.14.74.00.0  Tərkibində 80 faiz və ya çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
15.92.12.00.0  Etil spirti və istənilən tündlükdə olan sair denaturatlaşdırılmış spirt  20.14.75.00.0  Etil spirti və istənilən tündlükdə olan sair denaturatlaşdırılmış spirt 
15.92.12.03.0  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: kənd təsərrüfatı (qıcqırdılmış) məhsullarından hazırlanmış  20.14.75.00.1  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: kənd təsərrüfatı (qıcqırdılmış) məhsullarından hazırlanmış 
15.92.12.05.0  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: sintetik  20.14.75.00.2  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: sintetik 
15.93.11.30.0  Şampan şərabı  11.02.11.30.0  Şampan şərabı 
15.93.11.93.0  Həcm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az olmayaraq alkoqol olan sair köpüklənən şərab  11.02.11.93.0  Həcm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az olmayaraq alkoqol olan sair köpüklənən şərab 
15.93.11.95.0  Həcm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az alkoqol olan sair köpüklü şərab  11.02.11.95.0  Həcm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az alkoqol olan sair köpüklü şərab 
15.93.12.11.0  Müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş ağ şərab (müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli şərab)  11.02.12.11.0  Müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş ağ şərab (müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli şərab) 
15.93.12.13.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən, yüksək keyfiyyətli şərablara aid edilməyən ağ şərab (sair)  11.02.12.13.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən, yüksək keyfiyyətli şərablara aid edilməyən ağ şərab (sair) 
15.93.12.15.0  Sair şərab və üzüm horrası  11.02.12.15.0  Sair şərab və üzüm horrası 
15.93.12.17.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən sair şərab (müəyyən rayonlarda istehsal edilən yüksək keyfiyyətli şərab)  11.02.12.17.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən sair şərab (müəyyən rayonlarda istehsal edilən yüksək keyfiyyətli şərab) 
15.93.12.19.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən şərablara aid edilməyən, yüksək keyfiyyətli olmayan sair şərab (başqa)  11.02.12.19.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən şərablara aid edilməyən, yüksək keyfiyyətli olmayan sair şərab (başqa) 
15.93.12.30.0  Portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və həcm üzrə tərkibində 15 faizdən çox alkoqol olan sair şərab  11.02.12.30.0  Portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və həcm üzrə tərkibində 15 faizdən çox alkoqol olan sair şərab 
15.93.12.53.0  Qıcqırma prosesində olan üzüm horrası  11.02.12.50.0  Sair üzüm horrası 
15.93.12.59.0  Sair üzüm horrası  11.02.12.50.0  Sair üzüm horrası 
15.94.10.00.0  Sair qıcqırdılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal içkisi)  11.03.10.00.0  Sair qıcqırdılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal içkisi) 
15.95.10.00.0  Vermut və ətirli maddələr əlavə edilmiş sair təbii üzüm şərabları  11.04.10.00.0  Vermut və ətirli maddələr əlavə edilmiş sair təbii üzüm şərabları 
15.96.10.00.0  Səməni pivəsi  11.05.10.00.0  Səməni pivəsi 
15.96.20.00.0  Pivəbişirmə və ya şərabhazırlama çöküntüləri və tullantıları  11.05.20.00.0  Pivəbişirmə və ya şərabhazırlama çöküntüləri və tullantıları 
15.97.10.30.0  Qovrulmamış səməni  11.06.10.30.0  Qovrulmamış səməni 
15.97.10.50.0  Qovrulmuş səməni  11.06.10.50.0  Qovrulmuş səməni 
15.98.11.30.0  Şirinləşdirilməmiş mineral sular və qazlı sular  11.07.11.30.0  Şirinləşdirilməmiş mineral sular və qazlı sular 
15.98.11.50.0  Sair şirinləşdirilməmiş, ətirli maddələr əlavə edilməmiş sular; buz və qar  11.07.11.50.0  Sair şirinləşdirilməmiş, ətirli maddələr əlavə edilməmiş sular; buz və qar 
15.98.12.30.0  Şəkər əlavə edilmiş sular (mineral və qazlı sular da daxil edilməklə) və s., yəni alkoqolsuz içkilər  11.07.19.30.0  Şəkər əlavə edilmiş sular (mineral və qazlı sular da daxil edilməklə) və s., yəni alkoqolsuz içkilər 
15.98.12.50.0  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər  11.07.19.50.0  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər 
15.98.12.55.0  Meyvə şirələri  11.07.19.50.1  Meyvə şirələri 
15.98.12.59.0  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər  11.07.19.50.2  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər 
15.98.12.70.0  Tərkibində kərə yağı olan sair alkoqolsuz içkilər  11.07.19.70.0  Tərkibində kərə yağı olan sair alkoqolsuz içkilər 
16.00.11.30.0  Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar) və tərkibində tütün olan siqarellalar  12.00.11.30.0  Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar) və tərkibində tütün olan siqarellalar 
16.00.11.50.0  Tərkibində tütün olan siqaretlər  12.00.11.50.0  Tərkibində tütün olan siqaretlər 
16.00.11.70.0  Tərkibində tütün olmayan siqarlar, siqaretlər, siqarellalar və s.  12.00.11.70.0  Tərkibində tütün olmayan siqarlar, siqaretlər, siqarellalar və s. 
16.00.12.30.0  Çəkmək üçün tütün  12.00.19.30.0  Çəkmək üçün tütün 
16.00.12.90.0  Sənayedə istehsal olunmuş tütün, ekstraktlar və essenslər, digər qruplara daxil edilməyən sair homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün  12.00.19.90.0  Sənayedə istehsal olunmuş tütün, ekstraktlar və essenslər, digər qruplara daxil edilməyən sair homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün 
17.10.10.00.0  Yun piyi  13.10.10.00.0  Yun piyi 
17.10.20.11.0  Xam ipək (eşilməmiş)  13.10.21.00.0  Xam ipək (eşilməmiş) 
17.10.20.19.0  Kardo və daraqla daranmış ipəyin tullantıları  13.10.21.00.1  Kardo və daraqla daranmış ipəyin tullantıları 
17.10.20.21.0  Yağsızlaşdırılmış xalis yun  13.10.22.00.0  Yağsızlaşdırılmış, kardo və daraqla daranmamış karbonlaşdırılmış yun 
17.10.20.23.0  Kardo və daraqla daranmamış karbonlaşdırılmış yun  13.10.22.00.0  Yağsızlaşdırılmış, kardo və daraqla daranmamış karbonlaşdırılmış yun 
17.10.20.25.0  Yunun və ya heyvanların nazik tükünün daranması  13.10.23.00.0  Yunun və ya heyvanların nazik tükünün daranması 
17.10.20.27.0  Daranmış yun və ya tük çəngəsi  13.10.24.00.0  Daranmış yun və ya tük çəngəsi 
17.10.20.30.0  Kardo və daraqla daranmış pambıq lifi  13.10.25.00.0  Kardo və daraqla daranmış pambıq lifi 
17.10.20.40.0  Liflərə ayrılmış, lakin əyirilməmiş kətan; Darandıqdan sonra əmələ gələn kətan tullantıları …  13.10.29.00.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş lifli bitki lifləri 
17.10.20.50.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş lifli bitki lifləri  13.10.26.00.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş cut və sair toxuculuq lifləri  
17.10.20.50.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş lifli bitki lifləri  13.10.29.00.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş lifli bitki lifləri 
17.10.30.31.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş akril sintetik ştapel lifləri  13.10.31.00.1  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş akril sintetik ştapel lifləri 
17.10.30.39.0  Akrildən başqa, emal edilmiş, lakin əyirilməmiş sintetik ştapel lifləri  13.10.31.00.2  Akrildən başqa, emal edilmiş, lakin əyirilməmiş sintetik ştapel lifləri 
17.10.30.50.0  Kardo və daraqla daranmış, yaxud əyirilmə üçün hazırlanmış süni ştapel lifləri  13.10.32.00.0  Kardo və daraqla daranmış, yaxud əyirilmə üçün hazırlanmış süni ştapel lifləri 
17.10.41.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək iplik (ipək tullantılarından hazırlanan iplikdən başqa)  13.10.40.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək iplik (ipək tullantılarından hazırlanan iplikdən başqa) 
17.10.41.90.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək tullantılarından hazırlanmış iplik  13.10.40.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək tullantılarından hazırlanmış iplik 
17.10.42.31.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən xalça üçün iplik  13.10.50.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.42.32.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.50.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.42.33.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən corab məmulatı üçün iplik  13.10.50.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən corab məmulatı üçün iplik 
17.10.42.39.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik  13.10.50.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik 
17.10.42.51.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən xalça üçün iplik  13.10.50.30.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən xalça üçün iplik  
17.10.42.52.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.50.30.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuculuq işləri üçün iplik  
17.10.42.53.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən corab məmulatı üçün iplik  13.10.50.30.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən corab məmulatı üçün iplik 
17.10.42.59.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik  13.10.50.30.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik  
17.10.43.31.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən xalça üçün pambıq iplik  13.10.61.35.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən xalça üçün pambıq iplik  
17.10.43.32.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən sair toxuculuq işləri üçün pambıq iplik  13.10.61.32.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən toxuculuq işləri üçün pambıq iplik 
17.10.43.33.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq iplik  13.10.61.33.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq iplik 
17.10.43.39.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik  13.10.61.35.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik 
17.10.43.51.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən xalça üçün pambıq iplik  13.10.61.52.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən xalça üçün iplik 
17.10.43.52.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən sair toxuculuq işləri üçün pambıq iplik  13.10.61.52.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən toxuculuq işləri üçün pambıq iplik 
17.10.43.53.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq iplik  13.10.61.53.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq iplik 
17.10.43.59.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik  13.10.61.55.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik 
17.10.44.02.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış toxuculuq işləri üçün kətan iplik  13.10.71.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış toxuculuq işləri üçün kətan iplik 
17.10.44.03.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün kətan iplik  13.10.71.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün kətan iplik  
17.10.44.09.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün kətan iplik  13.10.71.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün kətan iplik 
17.10.45.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış ipək iplik, ipək tullantılarından hazırlanmış iplik; baramanın fibrionundan (ipindən) hazırlanan tel (sim)  13.10.40.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış ipək iplik, ipək tullantılarından hazırlanmış iplik; baramanın fibrionundan (ipindən) hazırlanan tel (sim) 
17.10.45.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yun və ya heyvanların nazik tükündən hazırlanmış iplik  13.10.50.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yun və ya heyvanların nazik tükündən hazırlanmış iplik 
17.10.45.53.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün pambıq saplar  13.10.62.00.0  Tikiş üçün pambıq saplar 
17.10.45.55.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün pambıq saplar  13.10.62.00.0  Tikiş üçün pambıq saplar 
17.10.45.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kətan iplik  13.10.71.20.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kətan iplik 
17.10.46.00.0  Bitki və ya lifli bitki liflərindən hazırlanan iplik  13.10.72.00.0  Bitki və ya lifli bitki liflərindən hazırlanan iplik 
17.10.51.33.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma neylon və ya digər poliamid sapları  13.10.81.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma neylon və digər poliamid sapları 
17.10.51.35.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma poliefir sapı  13.10.81.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma poliefir saplar  
17.10.51.37.0  Sair sintetik liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar  13.10.81.10.0  Sair sintetik liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar 
17.10.51.50.0  Süni liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar  13.10.81.30.0  Süni liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar 
17.10.52.31.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  13.10.82.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
17.10.52.32.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  13.10.82.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.52.33.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  13.10.82.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.52.39.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  13.10.82.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
17.10.52.51.0  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  13.10.83.20.1  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  
17.10.52.52.0  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.83.20.2  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.52.53.0  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik  13.10.83.20.3  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik 
17.10.52.59.0  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  13.10.83.20.4  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik 
17.10.52.71.0  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  13.10.83.40.1  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  
17.10.52.72.0  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.83.40.2  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.52.73.0  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik  13.10.83.40.3  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik 
17.10.52.79.0  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  13.10.83.40.4  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik 
17.10.52.91.0  Sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış digər qruplara daxil edilməyən xalça üçün sair iplik  13.10.83.80.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış və ya qablaşdırılmış sair iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.52.92.0  Sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq işləri üçün sair iplik  13.10.83.80.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış və ya qablaşdırılmış sair iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.52.93.0  Sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış digər qruplara daxil edilməyən corab məmulatı üçün sair iplik  13.10.83.80.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış və ya qablaşdırılmış sair iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.52.99.0  Sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış digər qruplara daxil edilməyən sair məqsədlər üçün sair iplik  13.10.83.80.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış və ya qablaşdırılmış sair iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.53.31.0  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  13.10.83.33.1  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  
17.10.53.32.0  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.83.33.2  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.53.33.0  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik  13.10.83.33.3  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik 
17.10.53.39.0  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  13.10.83.33.4  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik 
17.10.53.51.0  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  13.10.83.36.1  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  
17.10.53.52.0  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik  13.10.83.36.2  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik 
17.10.53.53.0  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik  13.10.83.36.3  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik 
17.10.53.59.0  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  13.10.83.36.4  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik 
17.10.54.01.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.84.10.1  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
17.10.54.02.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.84.10.2  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa) 
17.10.54.03.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.84.10.3  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa) 
17.10.54.09.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.84.10.4  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa) 
17.10.55.13.0  Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar  13.10.85.50.1  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar 
17.10.55.15.0  Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar  13.10.85.50.2  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar 
17.10.55.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks saplar (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.81.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks saplar (tikiş üçün saplardan başqa) 
17.10.55.53.0  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar  13.10.85.50.1  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar 
17.10.55.55.0  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar  13.10.85.50.2  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar 
17.10.55.70.0  Kimyəvi ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.82.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair toxuculuq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.55.70.0  Kimyəvi ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.83.90.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair toxuculuq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa) 
17.10.55.70.0  Kimyəvi ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  13.10.84.30.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa) 
17.20.10.10.0  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar  13.20.11.00.0  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar 
17.20.10.22.0  Kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən geyim üçün parçalar  13.20.12.30.1  Kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən geyim üçün parçalar 
17.20.10.25.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  13.20.12.30.2  Ev üçün, toxuculuq məmulatı üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  
17.20.10.29.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  13.20.12.30.3  Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  
17.20.10.32.0  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən; yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış geyim üçün parçalar  13.20.12.60.1  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış geyim üçün parçalar  
17.20.10.35.0  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən; yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış ev üçün toxuculuq məmulatı üçün parçalar  13.20.12.60.2  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış ev üçün toxuculuq məmulatı üçün parçalar 
17.20.10.39.0  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən; yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün parçalar  13.20.12.60.3  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün parçalar 
17.20.10.42.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan geyim üçün kətan parçalar  13.20.13.30.1  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan geyim üçün kətan parçalar 
17.20.10.45.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar  13.20.13.30.2  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar 
17.20.10.49.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  13.20.13.30.3  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar 
17.20.10.52.0  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün kətan parçalar  13.20.13.60.1  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün parçalar 
17.20.10.55.0  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar  13.20.13.60.2  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar 
17.20.10.59.0  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  13.20.13.60.3  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar 
17.20.10.62.0  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün kətan parçalar  13.20.13.60.4  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün kətan parçalar  
17.20.10.65.0  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar  13.20.13.60.5  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar 
17.20.10.69.0  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  13.20.13.60.6  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar 
17.20.10.70.0  Cutdan və ya toxuculuq üçün yararlı olan digər lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.14.00.0  Cutdan və ya toxuculuq üçün yararlı olan digər lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalar 
17.20.10.90.0  Toxuculuq üçün yararlı olan sair bitki liflərindən və pambıq iplikdən hazırlanan parçalar  13.20.19.00.0  Toxuculuq üçün yararlı olan sair bitki liflərindən və pambıq iplikdən hazırlanan parçalar 
17.20.20.11.0  Cunadan başqa, kişi və qadın köynəkləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.14.1  Cunadan başqa, kişi və qadın köynəkləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.12.0  Sair geyim növləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.14.0  Sair geyim növləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.13.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  13.20.20.17.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar 
17.20.20.15.0  Cunadan başqa, ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.17.1  Cunadan başqa, ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.19.0  Cunadan başqa, texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  13.20.20.19.0  Cunadan başqa, texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar 
17.20.20.20.0  Tibbi cuna (tənzif)  13.20.20.20.0  Tibbi cuna (tənzif) 
17.20.20.31.0  Kişi və qadın köynəkləri üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.31.1  Kişi və ya qadın üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.32.0  Sair geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.31.0 z  Boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.33.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  13.20.20.17.0 z  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar 
17.20.20.35.0  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  13.20.20.14.0 z  Sair geyim növləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar 
17.20.20.39.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  13.20.20.49.0 z  Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.42.0  Geyim üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.42.0  Geyim üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.43.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.44.0  Ev üçün və ya məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.45.0  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.44.0  Ev üçün və ya məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.49.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.49.0  Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.52.0  Geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.72.1  Geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.53.0  Geyim parçasından başqa, məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.72.2 z  Denim parçasından başqa, məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
17.20.20.55.0  Geyim parçasından başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.72.3 z  Denim parçasından başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar 
17.20.20.59.0  Geyim parçasından başqa, texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  13.20.20.72.4 z  Denim parçasından başqa, texniki və sənayedə istifadə üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
17.20.20.60.0  Səthi sıxlığı 200 q/m2-dən artıq olan pambıq parçalar   13.20.20.60.0  Səthi sıxlığı 200 q/m2-dən artıq olan pambıq parçalar  
17.20.31.30.0  Olduqca möhkəm sintetik və süni saplardan, lentşəkilli və ya oxşar saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.30.0  Olduqca möhkəm sintetik və süni saplardan, lentşəkilli və ya oxşar saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.31.52.0  Geyim üçün digər qruplara daxil edilməyən, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.30.1  Geyim üçün digər qruplara daxil edilməyən, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.31.54.0  Pərdələr üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.30.2  Pərdələr üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.31.55.0  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.50.1  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.31.59.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.50.2  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün olduqca möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
17.20.31.72.0  Geyim üçün süni kompleks saplardan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.31.70.1  Geyim üçün süni kompleks saplardan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
17.20.31.75.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün viskoz liflərdən olduqca möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.70.2  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün viskos liflərdən olduqca möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.31.79.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün viskoz liflərdən olduqca möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar  13.20.31.70.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün viskos liflərdən olduqca möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
17.20.32.12.0  Geyim üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.32.10.1  Geyim üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar 
17.20.32.13.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.32.10.2  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar 
17.20.32.14.0  Pərdələr üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.32.10.3  Pərdələr üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar 
17.20.32.15.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.32.10.4  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
17.20.32.19.0  Texniki və sənayedə istifadə etmək üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  13.20.32.10.5  Texniki və sənayedə istifadə etmək üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar 
17.20.32.21.0  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.32.20.1  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
17.20.32.22.0  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.32.20.2  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
17.20.32.23.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.20.3  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.25.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.32.20.4  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
17.20.32.29.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.20.5  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.31.0  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  13.20.32.30.1  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.32.0  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  13.20.32.30.2  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.33.0  Sair geyim üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.30.3  Sair geyim üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.35.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  13.20.32.30.4  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar 
17.20.32.39.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.30.5  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.42.0  Geyim üçün kardodaranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.40.1  Geyim üçün kardodaranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
17.20.32.45.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  13.20.32.40.2  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar 
17.20.32.49.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  13.20.32.40.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar 
17.20.32.52.0  Geyim üçün daraqla daranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.50.1  Geyim üçün daraqla daranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar 
17.20.32.55.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  13.20.32.50.2  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar 
17.20.32.59.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərindən hazırlanan sair parçalar  13.20.32.50.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  
17.20.32.92.0  Geyim üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.90.1  Geyim üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar 
17.20.32.95.0  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.90.2  Ev üçün toxuculuq məmulatı üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar 
17.20.32.99.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  13.20.32.90.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar 
17.20.33.32.0  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.33.30.1  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar 
17.20.33.33.0  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  13.20.33.30.2  Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar 
17.20.33.35.0  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  13.20.33.30.3  Ev üçün sair toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
17.20.33.39.0  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün süni ştapel liflərindən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  13.20.33.30.4  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün süni ştapel liflərindən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  
17.20.33.50.0  Süni ştapel liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  13.20.33.50.0  Süni ştapel liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar 
17.20.40.10.0  Xovlu par?alar, iplik-sinel  13.20.41.00.0  Xovlu par?alar, iplik-sinel 
17.20.40.33.0  Pambıqdan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar  13.20.42.00.0  Pambıqdan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar 
17.20.40.35.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar  13.20.43.00.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar 
17.20.40.50.0  Tikilmə xovlu parçalar  13.20.45.00.0  Tikilmə xovlu parçalar 
17.20.40.70.0  Cunayı  13.20.44.00.0  Cunayı 
17.20.40.90.0  Ştapel liflərdən, şüşə liflərindən (lentlər də daxil edilməklə) hazırlanan parçalar  13.20.46.00.0  Ştapel liflərdən, şüşə liflərindən (lentlər də daxil edilməklə) hazırlanan parçalar 
17.30.10.10.0  Sapların boyanması  13.30.11.10.0  Sapların boyanması 
17.30.10.21.0  İpək ipliyinin boyanması  13.30.11.21.0  İpək ipliyinin boyanması 
17.30.10.22.0  Yun ipliyinin boyanması  13.30.11.22.0  Yun ipliyinin boyanması 
17.30.10.23.0  Pambıq ipliyinin boyanması  13.30.11.23.0  Pambıq ipliyinin boyanması 
17.30.10.24.0  Kətan ipliyinin boyanması  13.30.11.24.0  Kətan ipliyinin boyanması 
17.30.10.25.0  Sintetik liflərdən hazırlanan sapların boyanması  13.30.11.25.0  Sintetik liflərdən hazırlanan sapların boyanması 
17.30.10.26.0  Süni liflərdən hazırlanan sapların boyanması  13.30.11.26.0  Süni liflərdən hazırlanan sapların boyanması 
17.30.10.27.0  Sintetik ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması  13.30.11.27.0  Sintetik ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması 
17.30.10.28.0  Süni ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması  13.30.11.28.0  Süni ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması 
17.30.21.10.0  İpək parçaların ağardılması  13.30.12.10.0  İpək parçaların ağardılması 
17.30.21.20.0  Yun parçaların ağardılması  13.30.12.20.0  Yun parçaların ağardılması 
17.30.21.30.0  Pambıq parçaların ağardılması  13.30.12.30.0  Pambıq parçaların ağardılması 
17.30.21.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların ağardılması  13.30.12.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların ağardılması 
17.30.21.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması  13.30.12.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması 
17.30.21.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması  13.30.12.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması 
17.30.21.70.0  Xovlu və sinel parçaların ağardılması  13.30.12.70.0  Xovlu və şinel parçaların ağardılması 
17.30.21.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların ağardılması  13.30.12.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların ağardılması 
17.30.21.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçaların ağardılması  13.30.12.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçaların ağardılması 
17.30.22.10.0  İpək parçaların və ya ipək hissələrinin boyanması  13.30.13.10.0  İpək parçaların və ya ipək hissələrinin boyanması 
17.30.22.20.0  Yun parçaların boyanması  13.30.13.20.0  Yun parçaların boyanması 
17.30.22.30.0  Pambıq parçaların boyanması  13.30.13.30.0  Pambıq parçaların boyanması 
17.30.22.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların boyanması  13.30.13.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların boyanması 
17.30.22.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların boyanması  13.30.13.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların boyanması 
17.30.22.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların boyanması  13.30.13.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların boyanması 
17.30.22.70.0  Xovlu və sinel parçaların boyanması  13.30.13.70.0  Xovlu və şinel parçaların boyanması 
17.30.22.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların boyanması  13.30.13.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların boyanması 
17.30.22.90.0  Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçaların və sair materialların (toxunmayan) boyanması  13.30.13.90.0   Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçaların və sair materialların (toxunmayan) boyanması 
17.30.30.10.0  İpək parçalara naxış vurulması  13.30.14.10.0  İpək parçalara naxış vurulması 
17.30.30.20.0  Yun parçalara naxış vurulması  13.30.14.20.0  Yun parçalara naxış vurulması 
17.30.30.30.0  Pambıq parçalara naxış vurulması  13.30.14.30.0  Pambıq parçalara naxış vurulması 
17.30.30.40.0  Kətan parçalara, bitkilərin və lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalara naxış vurulması  13.30.14.40.0  Kətan parçalara, bitkilərin və lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalara naxış vurulması 
17.30.30.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması  13.30.14.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması 
17.30.30.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması  13.30.14.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması 
17.30.30.70.0  Xovlu və sinel parçalara naxış vurulması  13.30.14.70.0  Xovlu və sinel parçalara naxış vurulması 
17.30.30.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara naxış vurulması  13.30.14.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara naxış vurulması 
17.30.30.90.0  Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçalara və sair materiallara (toxunmayan) naxış vurulm  13.30.14.90.0  Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçalara və sair materiallara (toxunmayan) naxış vurulması 
17.30.40.10.0  İpək parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.10.0  İpək parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.20.0  Yun parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.20.0  Yun parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.30.0  Pambıq parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.30.0  Pambıq parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.40.0  Kətan parçalara və bitki və lifli bitki liflərindən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.40.0  Kətan parçalara və bitki və lifli bitki liflərindən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vururlması  13.30.19.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vururlması  13.30.19.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.70.0  Xovlu və sinel parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.70.0  Xovlu və sinel parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara sair bəzək vurulması  13.30.19.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara sair bəzək vurulması 
17.30.40.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçalara və digər materiallara (toxunmayan) sair bəzək vurulması  13.30.19.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçalara və digər materiallara (toxunmayan) sair bəzək vurulması 
17.30.90.00.0  Parçalara bəzək vurulması üzrə xidmətlər  13.30.19.95.0  Parçalara bəzək vurulması üzrə xidmətlər 
17.40.11.30.0  Yun ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları…  13.92.11.30.0  Yun ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları… 
17.40.11.50.0  Sintetik liflərdən hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və s.  13.92.11.50.0  Sintetik liflərdən hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və s. 
17.40.11.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları  13.92.11.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları 
17.40.12.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunmuş trikotaj yataq ağları  13.92.12.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunmuş trikotaj yataq ağları 
17.40.12.53.0  Pambıq yataq ağları  13.92.12.53.0  Pambıq yataq ağları 
17.40.12.55.0  Kətan yataq ağları  13.92.12.55.0  Kətan yataq ağları 
17.40.12.59.0  Sair toxuculuq materiallarından toxunan sair yataq ağları  13.92.12.59.0  Sair toxuculuq materiallarından toxunan sair yataq ağları 
17.40.12.70.0  Toxunmayan sair yataq ağları  13.92.12.70.0  Toxunmayan sair yataq ağları 
17.40.13.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj yeməkxana ağları  13.92.13.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj yeməkxana ağları 
17.40.13.53.0  Pambıq yeməkxana ağları  13.92.13.53.0  Pambıq yeməkxana ağları 
17.40.13.55.0  Kətan yeməkxana ağları  13.92.13.55.0  Kətan yeməkxana ağları 
17.40.13.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq materiallarından hazırlanan toxunma yeməkxana ağları  13.92.13.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq materiallarından hazırlanan toxunma yeməkxana ağları 
17.40.13.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma yeməkxana ağları  13.92.13.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma yeməkxana ağları 
17.40.14.30.0  Saçaqlı pambıq parçalardan hazırlanan tualet ağları və mətbəx ağları  13.92.14.30.0  Saçaqlı pambıq parçalardan hazırlanan tualet ağları və mətbəx ağları 
17.40.14.50.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan toxunma tualet və mətbəx ağları  13.92.14.50.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan toxunma tualet və mətbəx ağları 
17.40.14.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma tualet və mətbəx ağları  13.92.14.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma tualet və mətbəx ağları 
17.40.15.30.0  İnteryerlər üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; çarpayılar üçün tor örtüklər  13.92.15.30.0  İnteryerlər üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; çarpayılar üçün tor örtüklər 
17.40.15.50.0  İnteryerlər üçün toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər  13.92.15.50.0  İnteryerlər üçün toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər 
17.40.15.70.0  İnteryerlər üçün qeyri-toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər  13.92.15.70.0  İnteryerlər üçün qeyri-toxunma portyerlər və pəncərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər 
17.40.16.30.0  Qobelenlər, belçika qobelenləri və s. tipli əllə toxunan dekorativ parçalar  13.92.16.20.0  Qobelenlər, belçika qobelenləri və s. tipli əllə toxunan dekorativ parçalar 
17.40.16.53.0  Yüngül yataq örtükləri  13.92.16.40.0  Yüngül yataq örtükləri 
17.40.16.59.0  Sair mebel-dekorativ məmulatları  13.92.16.60.0   Sair mebel-dekorativ məmulatları 
17.40.16.70.0  Şalların və s. hazırlanması üçün pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış parça və iplik komplektləri  13.92.16.80.0  Şalların və s. hazırlanması üçün pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış parça və iplik komplektləri 
17.40.21.30.0  Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən pambıq kisə və çantalar  13.92.21.30.0  Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən pambıq kisə və çantalar 
17.40.21.50.0  Polietilen zolaqlardan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotajdan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar  13.92.21.50.0  Polietilen zolaqlardan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotajdan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar 
17.40.21.73.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən artıq olmayan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar  13.92.21.73.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən artıq olmayan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar 
17.40.21.75.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malları qablaşdırmaq üçün istifadə edilən kisə və çantalar  13.92.21.75.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malları qablaşdırmaq üçün istifadə edilən kisə və çantalar 
17.40.21.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan kisə və çantalar  13.92.21.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan kisə və çantalar 
17.40.22.10.0  Brezentlər, talvarlar və markizalar  13.92.22.10.0  Brezentlər, talvarlar və markizalar 
17.40.22.30.0  Tentlər  13.92.22.30.0  Tentlər 
17.40.22.50.0  Yelkənlər  13.92.22.50.0  Yelkənlər 
17.40.22.70.0  Hava ilə doldurulan döşəklər və kempinq üçün sair mallar  13.92.22.70.0  Hava ilə doldurulan döşəklər və kempinq üçün sair mallar 
17.40.23.00.0  Paraşütlər (dirijabillər üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və fırlanan paraşütlər (rotoşütlər); onların hissələri  13.92.23.00.0  Paraşütlər (dirijabillər üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və fırlanan paraşütlər (rotoşütlər); onların hissələri 
17.40.24.35.0  Tük və ya pərğu yataq kisələri  13.92.24.30.1  Tük və ya pərğu yataq kisələri 
17.40.24.39.0  Yataq kisələri, sair  13.92.24.30.2  Yataq kisələri, sair 
17.40.24.93.0  Tük yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa)  13.92.24.93.0  Tük yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa) 
17.40.24.99.0  Sair yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa)  13.92.24.99.0  Sair yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa) 
17.40.25.53.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün toxunmayan əskilər  13.92.29.53.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün toxunmayan əskilər 
17.40.25.57.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün əskilər, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilərdən başqa  13.92.29.57.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün əskilər, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilərdən başqa 
17.40.25.90.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilər; xilasedici jiletlər, xilasedici kəmərlər və sair hazır məmulatlar  13.92.29.90.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilər; xilasedici jiletlər, xilasedici kəmərlər və sair hazır məmulatlar 
17.40.90.00.0  Brezent örtüklərin və kempinqlər üçün digər ləvazimatın təmiri üzrə xidmətlər  33.19.10.20.0  Brezentlərin, çadırların və sair süni toxuculuq parçalarının təmiri  
17.51.11.00.0  Düyünlərlə toxunan xalçalar və s.  13.93.11.00.0  Düyünlərlə toxunan xalçalar və s. 
17.51.12.00.0  Toxunma xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.12.00.0  Toxunma xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.51.13.00.0  Tikilmə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.13.00.0  Tikilmə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.51.14.30.0  Tikilməmiş və ya floklanmamış keçə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.19.30.0  Tikilməmiş və ya floklanmamış keçə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.51.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.19.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.52.11.33.0  Manil çətənəsindən və ya digər qaba bitki liflərindən, sizaldan və cutdan hazırlanan kanat-kəndir məmulatları, troslar, kanatlar  13.94.11.33.0  Manil çətənəsindən və ya digər qaba bitki liflərindən, sizaldan və cutdan hazırlanan kanat-kəndir məmulatları, troslar, kanatlar 
17.52.11.35.0  Qaba liflərdən hazırlanan sair viş  13.94.11.35.0  Qaba liflərdən hazırlanan sair viş 
17.52.11.53.0  Qaba liflərdən hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün)  13.94.11.53.0  Qaba liflərdən hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün) 
17.52.11.55.0  Sintetik materiallardan hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün)  13.94.11.55.0  Sintetik materiallardan hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün) 
17.52.11.60.0  Sintetik materiallardan hazırlanan sair kanat-kəndir məmulatları və troslar  13.94.11.60.0  Sintetik materiallardan hazırlanan sair kanat-kəndir məmulatları və troslar 
17.52.11.70.0  Sintetik materiallardan, polietilen və ya polipropilen liflərindən hazırlanan sair viş  13.94.11.70.0  Sintetik materiallardan, polietilen və ya pol-ipropilen liflərindən hazırlanan sair viş 
17.52.11.90.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan sair viş, kanat-kəndir məmulatları  13.94.11.90.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan sair viş, kanat-kəndir məmulatları 
17.52.12.33.0  Vişdən, kanatdan, kəndirdən, kimyəvi liflərdən hazır balıqçılıq torları  13.94.12.33.0  Vişdən, kanatdan, kəndirdən, kimyəvi liflərdən hazır balıqçılıq torları 
17.52.12.35.0  Neylondan, digər poliamidlərdən və ya süni və sintetik liflərdən sair hazır balıqçılıq torları  13.94.12.35.0  Neylondan, digər poliamidlərdən və ya süni və sintetik liflərdən sair hazır balıqçılıq torları 
17.52.12.53.0  Digər qruplara daxil edilməyən neylondan və digər poliamidlərdən; vişdən, kanatdan, kəndirdən hazır torlar  13.94.12.53.0  Digər qruplara daxil edilməyən neylondan və digər poliamidlərdən; vişdən, kanatdan, kəndirdən hazır torlar 
17.52.12.55.0  Neylondan və digər poliamidlərdən sair hazır torlar  13.94.12.55.0  Neylondan və digər poliamidlərdən sair hazır torlar 
17.52.12.59.0  Digər toxuculuq materiallarından sair hörmə torlar  13.94.12.59.0  Digər toxuculuq materiallarından sair hörmə torlar 
17.52.12.80.0  Vişdən hazırlanan məmulatlar, kanat-kəndir məmulatları; kəndir və troslar  13.94.12.80.0  Vişdən hazırlanan məmulatlar, kanat-kəndir məmulatları; kəndir və troslar 
17.52.90.00.0  Torların və kanat-kəndir məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər  13.94.12.80.1  Torların və kanat – kəndir məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər  
17.53.10.10.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  13.95.10.10.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar 
17.53.10.20.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olan, lakin 70 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  13.95.10.20.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olan, lakin 70 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar 
17.53.10.30.0  Səthi sıxlığı 70 q/m2-dən çox olan, lakin 150 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  13.95.10.30.0  Səthi sıxlığı 70 q/m2-dən çox olan, lakin 150 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar 
17.53.10.50.0  Səthi sıxlığı 150 q/m2-dən çox olan sair toxunulmayan örtüksüz materiallar  13.95.10.50.0  Səthi sıxlığı 150 q/m2-dən çox olan sair toxunulmayan örtüksüz materiallar 
17.53.10.70.0  Toxunulmayan ?rt?kl? materiallar  13.95.10.70.0  Toxunulmayan ?rt?kl? materiallar 
17.54.11.30.0  Etiket, emblem və sair oxşar məmulatlardan başqa, ensiz parçalar  13.96.17.30.0  Etiket, emblem və sair oxşar məmulatlardan başqa, ensiz parçalar 
17.54.11.50.0  Toxuculuq materiallarından hazırlanan etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar  13.96.17.50.0  Toxuculuq materiallarından hazırlanan etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar 
17.54.11.70.0  Tesmə hissələrlə; bəzək materialları  13.96.17.70.0  Tesmə hissələrlə; bəzək materialları 
17.54.12.30.0  Tül və sair tor parçalar  13.99.11.30.0  Tül və sair tor parçalar 
17.54.12.50.0  Dəzgahda toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə  13.99.11.50.0  Dəzgahda toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə 
17.54.12.70.0  Əllə toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə  13.99.11.70.0  Əllə toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə 
17.54.13.30.0  Görünən ərişsiz tikmələr  13.99.12.30.0  Görünən ərişsiz tikmələr 
17.54.13.50.0  Pambıq tikmələr: hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə  13.99.12.50.0  Pambıq tikmələr: hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə 
17.54.13.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan tikmələr hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə  13.99.12.70.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan tikmələr hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə 
17.54.20.00.0  Fetr və keçə  13.99.13.00.0  Fetr və keçə 
17.54.31.30.0  Tibb sahəsində istifadə edilmək üçün pambıq və ondan hazırlanan məmulat  17.22.12.10.0  Pambıqdan gigiyena dəsmalları və tamponları, uşaq qundaqları və oxşar sanitariya-gigiyena məmulatları 
17.54.31.50.0  Sair pambıq və ondan hazırlanan məmulatlar  17.22.12.40.0  Pambıq; pambıqdan sair məmulatlar 
17.54.32.00.0  Toxuculuq örtüklü rezin saplar və kord  13.96.13.00.0  Toxuculuq örtüklü rezin saplar və kord 
17.54.33.00.0  Toxuculuq sapı və ya lenti sayılan metallaşdırılmış sap və s.  13.96.11.00.0  Toxuculuq sapı və ya lenti sayılan metallaşdırılmış sap və s. 
17.54.34.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən metal saplardan parçalar və metallaşdırılmış saplardan parçalar  13.96.12.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən metal saplardan parçalar və metallaşdırılmış saplardan parçalar 
17.54.35.00.0  Bafta saplar və lentlər; sinel iplik; fasonlu əyri-üyrü iplik  13.99.15.00.0  Bafta saplar və lentlər; sinel iplik; fasonlu əyri-üyrü iplik 
17.54.36.00.0  Olduqca davamlı saplardan, neylon saplardan, poliamidlərdən, poliefirlərdən və sairdən hazırlanan şinlər üçün kord parçalar  13.96.15.00.0  Olduqca davamlı saplardan, neylon saplardan, poliamidlərdən, poliefirlərdən və sairdən hazırlanan şinlər üçün kord parçalar 
17.54.37.00.0  Örtüklü toxuculuq materialları  13.96.14.00.0  Digər qruplara daxil edilıməyən örtüklü toxuculuq materialları 
17.54.38.30.0  Toxuculuq şlanqları və oxşar məmulatlar  13.96.16.20.0  Toxuculuq şlanqları və oxşar məmulatlar 
17.54.38.50.0  Toxuculuq fitilləri, ötürücü qayışlar, toxuculuq boruları  13.96.16.50.0  Toxuculuq fitilləri, ötürücü qayışlar, toxuculuq boruları 
17.54.38.70.0  Kağızdüzəldən maşınlar üçün toxuculuq materialları və keçə  13.96.16.80.0  Kağızdüzəldən maşınlar üçün toxuculuq materialları və keçə 
17.54.39.00.0  Toxuculuq məhsulları hissələrlə (HS-in 5810 qrupuna aid edilən tikmələrdən başqa)  13.99.16.00.0  Toxuculuq məhsulları hissələrlə (tikmələrdən başqa) 
17.60.11.30.0  Uzunxovlu par?a  13.91.11.00.0  Xovlu, saçaqlı trikotaj parça 
17.60.11.50.0  Xovu kəsilməmiş parça  13.91.11.00.0  Xovlu, saçaqlı trikotaj parça 
17.60.11.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən dəzgahda və ya əllə toxunan xovlu trikotaj parça  13.91.11.00.0  Xovlu, saçaqlı trikotaj parça 
17.60.12.30.0  Kimyəvi saplardan pərdələr üçün dəzgahda və ya əllə toxunan sair trikotaj parça  13.91.19.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parça 
17.60.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parça  13.91.19.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parça 
17.71.10.33.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s.  14.31.10.33.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s. 
17.71.10.35.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteks və daha çox olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s.  14.31.10.35.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteks və daha çox olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s. 
17.71.10.37.0  Digər qruplara daxil edilməyən, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və reytuzlar  14.31.10.37.0  Digər qruplara daxil edilməyən, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və reytuzlar 
17.71.10.50.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatı  14.31.10.50.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatı 
17.71.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatları və ayaqqabı  14.31.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj corab məmulatları və ayaqqabı 
17.72.10.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, kardiqanlar, .....  14.39.10.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, kardiqanlar, ..... 
17.72.10.32.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan hazırlanan sviterlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.32.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan hazırlanan sviterlər, jiletlər, kardiqanlar 
17.72.10.33.0  Bir məmulatın çəkisi 600 q və daha çox olan, tərkibində 50% yun olan, yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər  14.39.10.33.0  Bir məmulatın çəkisi 600 q və daha çox olan, tərkibində 50% yun olan, yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər 
17.72.10.53.0  Yüngül zərif trikotajdan, pambıqdan hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər  14.39.10.53.0  Yüngül zərif trikotajdan, pambıqdan hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər 
17.72.10.55.0  Yüngül zərif trikotajdan, kimyəvi liflərdən hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər  14.39.10.55.0  Yüngül zərif trikotajdan, kimyəvi liflərdən hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər 
17.72.10.61.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.61.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar 
17.72.10.62.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.62.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar 
17.72.10.71.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.71.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar 
17.72.10.72.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.72.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar 
17.72.10.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar  14.39.10.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sviterlər, puloverlər, cemperlər, jiletlər, kardiqanlar 
18.10.10.00.0  Təbii və ya süni dəridən geyim əşyaları  14.11.10.00.0  Təbii və ya süni dəridən geyim əşyaları (aksesuar, baş geyimi və ayaqqabıdan başqa) 
18.10.10.01.0  Dəri gödəkçə və paltolar  14.11.10.00.1  Dəri gödəkçə və paltolar 
18.10.10.03.0  Dəridən komplektlər  14.11.10.00.2  Dəridən komplektlər 
18.10.10.05.0  Dəri bleyzer və jaketlər  14.11.10.00.3  Dəri bleyzer və jaketlər 
18.10.10.07.0  Dəri şalvar və yubkalar  14.11.10.00.4  Dəri şalvar və yubkalar 
18.10.10.09.0  Sair dəri geyim əşyaları  14.11.10.00.5  Sair dəri geyim əşyaları 
18.21.11.21.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri  14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri 
18.21.11.26.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri  14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri 
18.21.11.27.0  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən hazırlanan istehsal komplektləri  14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri 
18.21.11.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat pencəkləri və bleyzerləri  14.12.11.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat pencəkləri və bleyzerləri 
18.21.11.36.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan istehsalat pencəkləri və bleyzerləri  14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri 
18.21.11.37.0  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən hazırlanan istehsalat pencəkləri və bleyzerləri  14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri 
18.21.12.41.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s.  14.12.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi materiallardan hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s. 
18.21.12.45.0  Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s.  14.12.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi materiallardan hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s. 
18.21.12.51.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdın hazırlanan kombinezonlar  14.12.12.50.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan istehsalat kombinezonları 
18.21.12.55.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan istehsalat kombinezonları  14.12.12.50.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan istehsalat kombinezonları 
18.21.21.21.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat komplektləri  14.12.21.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri 
18.21.21.26.0  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri  14.12.21.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri 
18.21.21.27.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri  14.12.21.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri 
18.21.21.31.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat jaketləri  14.12.21.30.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri 
18.21.21.36.0  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri  14.12.21.30.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri 
18.21.21.37.0  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri  14.12.21.30.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri 
18.21.22.41.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s.  14.12.22.40.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s. 
18.21.22.45.0  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s.  14.12.22.40.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat şalvarları, briciləri və s. 
18.21.22.51.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışları olan istehsalat kombinezonları  14.12.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışları olan istehsalat kombinezonları  
18.21.22.55.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışları olan istehsalat kombinezonları  14.12.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışları olan istehsalat kombinezonları  
18.21.30.11.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan sair istehsalat geyimləri  14.12.30.13.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri 
18.21.30.15.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat geyimləri  14.12.30.13.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri 
18.21.30.21.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən önlüklər, kambinezonlar və sair geyimlər  14.12.30.23.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri 
18.21.30.25.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən önlüklər, kombinezonlar və sair geyimlər  14.12.30.23.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri 
18.22.11.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar  14.13.11.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar 
18.22.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün anoraklar, külək və fırtınadan qoruyucular  14.13.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün anoraklar, külək və fırtınadan qoruyucular 
18.22.12.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar  14.13.12.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər 
18.22.12.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər  14.13.12.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər 
18.22.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər  14.13.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər 
18.22.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvarlar və bricilər  14.13.12.70.0  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvarlar, bricilər, sinəbəndli və boyun qayışları olan kombinezonlar, şortlar 
18.22.12.50.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sinəbəndli və boyun qayışları olan kombinezonlar, şortlar  14.13.12.70.0  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvarlar, bricilər, sinəbəndli və boyun qayışları olan kombinezonlar, şortlar 
18.22.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar  14.13.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar 
18.22.13.20.0  Qadın və ya qızlar üçün anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.13.20.0  Qadın və ya qızlar üçün anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.14.10.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar  14.13.14.60.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər 
18.22.14.20.0  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər  14.13.14.60.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər 
18.22.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər və ya bleyzerlər  14.13.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər və ya bleyzerlər 
18.22.14.40.0  Qadın və ya qızlar üçün şalvarlar və ya bricilər  14.13.14.90.0  Qadın və ya qızlar üçün şalvarlar, bricilər və sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar 
18.22.14.50.0  Qadın və ya qızlar üçün sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar  14.13.14.90.0  Qadın və ya qızlar üçün şalvarlar, bricilər və sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar 
18.22.14.70.0  Qadın və ya qızlar üçün donlar  14.13.14.70.0  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
18.22.14.80.0  Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.14.80.0  Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.21.11.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq yağmurluqlar  14.13.21.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yağmurluqlar 
18.22.21.14.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s.  14.13.21.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s. 
18.22.21.15.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağmurluqlar  14.13.21.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağmurluqlar 
18.22.21.19.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s.  14.13.21.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s. 
18.22.21.21.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq anoraklar, küləkdən qoruyucular və s  14.13.21.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.21.25.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.21.10.4  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.21.29.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.21.10.5  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.22.11.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kostyumlar  14.13.22.10.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kostyumlar 
18.22.22.14.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar  14.13.22.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar 
18.22.22.19.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kostyumlar  14.13.22.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kostyumlar 
18.22.22.21.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və peşə geyimlərindən başqa, pambıq komplektlər  14.13.22.20.1  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və peşə geyimlərindən başqa, pambıq komplektlər 
18.22.22.24.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər  14.13.22.20.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər 
18.22.22.29.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər  14.13.22.20.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər 
18.22.23.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan qeyri-peşə pencəkləri və bleyzerləri  14.13.23.00.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan qeyri-peşə pencəkləri və bleyzerləri 
18.22.23.34.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yun pencəklər və bleyzerlər  14.13.23.00.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yun pencəklər və bleyzerlər 
18.22.23.39.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan pencəklər və bleyzerlər  14.13.23.00.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan pencəklər və bleyzerlər 
18.22.24.41.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kəsilmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s.  14.13.24.48.1  Kişi və ya oğlanlar üçün kəsilmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.42.0  Kişi və ya oğlanlar üçün denimdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s  14.13.24.42.0  Kişi və ya oğlanlar üçün denimdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.43.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, briclər və s.  14.13.24.48.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.44.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, yun şalvarlar, briclər və s.  14.13.24.44.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, yun şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.46.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s.  14.13.24.45.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, kimyəvi liflərdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.47.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, süni liflərdən hazırlanmış şalvarlar, briclər   14.13.24.45.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, kimyəvi liflərdən hazırlanan şalvarlar, briclər və s. 
18.22.24.49.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvarlar, briclər, şortlar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  14.13.24.49.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvarlar, briclər, şortlar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar 
18.22.24.51.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar  14.13.24.55.1  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar 
18.22.24.59.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  14.13.24.55.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, toxuculuq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar 
18.22.24.61.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar  14.13.24.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan şortlar 
18.22.24.66.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şortlar  14.13.24.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan şortlar 
18.22.24.67.0  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən hazırlanan şortlar  14.13.24.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan şortlar 
18.22.31.11.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq yağmurluqlar  14.13.31.10.0  Qadın və ya qızlar üçün yağmurluqlar 
18.22.31.14.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan paltolar və s.  14.13.31.20.0  Qadın və ya qızlar üçün paltolar və s. 
18.22.31.15.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan yağmurluqlar və s  14.13.31.10.1  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan yağmurluqlar və s. 
18.22.31.19.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından paltolar  14.13.31.20.1  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından paltolar 
18.22.31.21.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.31.30.0  Qadın və ya qızlar üçün anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.31.25.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.31.30.1  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.31.29.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan anoraklar, küləkdən qoruyucular və s.  14.13.31.30.2  Qadın və ya qızlar üçün yundan, sair toxuculuq materiallarından hazırlanan anoraklar, küləkdən qoruyucular və s. 
18.22.32.11.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq kostyumlar  14.13.32.10.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
18.22.32.14.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar  14.13.32.10.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar 
18.22.32.19.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan kostyumlar  14.13.32.10.3  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan kostyumlar 
18.22.32.21.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər, sair  14.13.32.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər, sair 
18.22.32.24.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər  14.13.32.20.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər 
18.22.32.29.0  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər  14.13.32.20.2  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər 
18.22.33.31.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər, sair  14.13.33.30.2  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər, sair 
18.22.33.34.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan jaketlər  14.13.33.30.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan jaketlər 
18.22.33.39.0  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan jaketlər  14.13.33.30.3  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan jaketlər 
18.22.34.71.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq donlar  14.13.34.70.5  Qadın və ya qızlar üçün pambıq donlar 
18.22.34.74.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan donlar  14.13.34.70. 1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan donlar 
18.22.34.76.0  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan donlar  14.13.34.70.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan donlar 
18.22.34.77.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan donlar  14.13.34.70.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan donlar 
18.22.34.78.0  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar  14.13.34.70.4  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar 
18.22.34.79.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən donlar  14.13.34.70.6  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən donlar 
18.22.34.81.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.34.80.0  Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.34.84.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.34.80.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.34.86.0  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.34.80.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.34.87.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.34.80.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.34.89.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar  14.13.34.80.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar 
18.22.35.41.0  Qadın və ya qızlar üçün kəsmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s.  14.13.35.49.1  Qadın və ya qızlar üçün kəsmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s. 
18.22.35.42.0  Qadın və ya qızlar üçün denimdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, bricilər və s.  14.13.35.42.0  Qadın və ya qızlar üçün denimdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, bricilər və s. 
18.22.35.43.0  Qadın və ya qızlar üçün sair pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, bricilər və s.  14.13.35.48.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, bricilər və s. 
18.22.35.44.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s.  14.13.35.49.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s. 
18.22.35.46.0  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s.  14.13.35.49.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şalvarlar, bricilər və s. 
18.22.35.47.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan qeyri-istehsalat şalvarları, briciləri və s.  14.13.35.49.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan qeyri-istehsalat şalvarları, briciləri və s. 
18.22.35.51.0  Qadın və ya qızlar üçün sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar  14.13.35.51.0  Qadın və ya qızlar üçün sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar 
18.22.35.59.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  14.13.35.63.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar 
18.22.35.61.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq şortlar  14.13.35.61.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq şortlar 
18.22.35.64.0  Qadın və ya qızlar üçün yun şortlar  14.13.35.61.1  Qadın və ya qızlar üçün yun şortlar 
18.22.35.66.0  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şortlar  14.13.35.61.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şortlar 
18.22.35.67.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan şortlar     
18.22.35.69.0  Qadın və ya qızlar üçün digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, bricilər, kombinezonlar və s.  14.13.35.69.0  Qadın və ya qızlar üçün digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, bricilər, kombinezonlar və s. 
18.23.11.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər, alt köynəkləri  14.14.11.00.0  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər, alt köynəkləri 
18.23.12.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kalsonlar və tumanlar  14.14.12.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kalsonlar və tumanlar 
18.23.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar  14.14.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar 
18.23.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, köynəklər, batniklər  14.14.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, köynəklər, batniklər 
18.23.14.20.0  Qadın və ya qızlar üçün tumanlar, pantalonlar, trikolar  14.14.14.20.0  Qadın və ya qızlar üçün tumanlar, pantalonlar, trikolar 
18.23.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.14.40.0  Qadın və ya qızlar üçün çimmə xalatları, penuarlar və s.  14.14.14.40.0  Qadın və ya qızlar üçün çimmə xalatları, penuarlar və s. 
18.23.14.50.0  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları  14.14.14.50.0  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları 
18.23.21.11.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər  14.14.21.00.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər 
18.23.21.15.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər  14.14.21.00.2  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər 
18.23.21.19.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən köynəklər  14.14.21.00.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən köynəklər 
18.23.22.21.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kalsonlar və tumanlar  14.14.22.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kalsonlar və tumanlar 
18.23.22.29.0  Kişi və ya oğlanlar üçün toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kalsonlar və tumanlar  14.14.22.20.1  Kişi və ya oğlanlar üçün toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kalsonlar və tumanlar 
18.23.22.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.22.30.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.22.39.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.22.30.2  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.22.41.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq alt köynəkləri.... xalatlar və s.  14.14.22.40.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq alt köynəkləri.... xalatlar və s. 
18.23.22.49.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən alt köynəkləri, xalatlar və s.  14.14.22.40.2  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən alt köynəkləri, xalatlar və s. 
18.23.23.11.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzkalar, köynəklər və batniklər  14.14.23.00.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzkalar, köynəklər və batniklər 
18.23.23.15.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzkalar, köynəklər və batniklər  14.14.23.00.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzkalar, köynəklər və batniklər 
18.23.23.18.0  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzkalar, köynəklər və batniklər  14.14.23.00.3  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzkalar, köynəklər və batniklər 
18.23.23.19.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan bluzkalar, köynəklər və batniklər  14.14.23.00.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan bluzkalar, köynəklər və batniklər 
18.23.24.31.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.24.30.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.24.35.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri....  14.14.24.30.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri.... 
18.23.24.39.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri...  14.14.24.30.3  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri... 
18.23.24.51.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkalar...  14.14.24.50.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkalar... 
18.23.24.55.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkalar...  14.14.24.50.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkalar... 
18.23.24.59.0  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar..., sair  14.14.24.50.3  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar..., sair 
18.23.24.61.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalatlar, pantalonlar və s.  14.14.24.60.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalatlar, köynəklər, pantalonlar və s. 
18.23.24.71.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jiletlər, köynəklər, üzgüçü tumanları  14.14.24.60.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jiletlər, köynəklər, üzgüçü tumanları 
18.23.24.80.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri, xalatlar, penüarlar və s.   14.14.24.80.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri, xalatlar, penüarlar və s.  
18.23.24.89.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən xalatlar, alt yubkalar və s.  14.14.24.89.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən xalatlar, alt yubkalar və s. 
18.23.25.30.0  Büsthalterlər  14.14.25.30.0  Büsthalterlər 
18.23.25.50.0  Kəmərlər, kəmər-tumanlar və qrasiyalar  14.14.25.50.0  Kəmərlər, kəmər-tumanlar və qrasiyalar 
18.23.25.70.0  Çiyinbağılar, corabbağılar və oxşar məmulat  14.14.25.70.0  Çiyinbağılar, corabbağılar və oxşar məmulat 
18.23.30.30.0  Pambıqdan hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar  14.14.30.00.1  Pambıqdan hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar 
18.23.30.90.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar  14.14.30.00.2  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar 
18.24.11.00.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları  14.19.11.00.1  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları 
18.24.11.01.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, düyməsiz çağa köynəkləri, “kimono”  14.19.11.00.2  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, düyməsiz çağa köynəkləri, “kimono” 
18.24.11.02.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, sürüngəclər  14.19.11.00.3  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, sürüngəclər 
18.24.11.03.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, reytuzlar  14.19.11.00.4  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, reytuzlar 
18.24.11.04.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, ölçüsüz kostyumlar  14.19.11.00.5  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, ölçüsüz kostyumlar 
18.24.11.05.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, uşaq əskiləri (üçqatlı, cunadan hazırlanmış....)  14.19.11.00.6  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, uşaq əskiləri (üçqatlı, cunadan hazırlanmış....) 
18.24.11.09.0  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları  14.19.11.00.9  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları 
18.24.12.10.0  İdman kostyumları  14.19.12.10.0  İdman kostyumları 
18.24.12.30.0  Xizək kostyumları  14.19.12.30.0  Xizək kostyumları 
18.24.12.40.0  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik tumanı  14.19.12.40.0  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik tumanı 
18.24.12.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları  14.19.12.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları 
18.24.12.90.0  Sair geyimlər  14.19.12.90.0  Sair geyimlər 
18.24.13.73.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj, impreqasiya edilmiş beşbarmaq əlcəklər  14.19.13.00.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj, impreqasiya edilmiş beşbarmaq əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər 
18.24.13.75.0  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  14.19.13.00.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj, impreqasiya edilmiş beşbarmaq əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər 
18.24.14.30.0  Şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  14.19.19.30.0  Şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s. 
18.24.14.50.0  Qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  14.19.19.60.1  Qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları 
18.24.14.90.0  Sair geyim aksessuarları  14.19.19.60.0  Sair geyim aksessuarları 
18.24.21.00.0  Çağalar üçün geyimlər və geyim aksessuarları  14.19.21.00.0  Çağalar üçün geyimlər və geyim aksessuarları 
18.24.22.11.0  Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən pambıq geyim, idman kostyumları  14.19.22.10.1  Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən pambıq geyim, idman kostyumları 
18.24.22.11.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və heyvanların zərif tükündən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  14.19.22.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və heyvanların zərif tükündən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları 
18.24.22.15.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sair qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları  14.19.22.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sair qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları 
18.24.22.19.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  14.19.22.10.4  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları 
18.24.22.21.0  Qadın və ya qızlar üçün sair pambıq geyim, idman kostyumları  14.19.22.20.1  Qadın və ya qızlar üçün sair pambıq geyim, idman kostyumları 
18.24.22.24.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan geyim, idman kostyumları  14.19.22.20.2  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan geyim, idman kostyumları 
18.24.22.25.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları  14.19.22.20.3  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları 
18.24.22.29.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  14.19.22.20.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları 
18.24.22.30.0  Xizək kostyumları  14.19.22.30.0  Xizək kostyumları 
18.24.22.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün çimərlik tumanları  14.19.22.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün çimərlik tumanları 
18.24.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları  14.19.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları 
18.24.23.11.0  Pambıq əl dəsmalları  14.19.23.10.1  Pambıq əl dəsmalları 
18.24.23.19.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan əl dəsmalları  14.19.23.10.2  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan əl dəsmalları 
18.24.23.34.0  Yun şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  14.19.23.33.0  Yun şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s. 
18.24.23.38.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  14.19.23.38.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s. 
18.24.23.39.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  14.19.23.38.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s. 
18.24.23.55.0  Kimyəvi liflərdən hazırlanan qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  14.19.23.53.0  Kimyəvi liflərdən hazırlanmış qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları 
18.24.23.58.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  14.19.23.58.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları 
18.24.23.59.0  Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən qalstuklar, kəpənklər və boyun yaylıqları  14.19.23.95.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim hissələri və aksessuarları 
18.24.23.70.0  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  14.19.23.70.0  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər 
18.24.23.93.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim aksessuarları  14.19.23.93.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim aksessuarları 
18.24.23.95.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim hissələri və aksessuarları  14.19.23.95.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim hissələri və aksessuarları 
18.24.31.73.0  Ticarət üçün digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu dəri beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər  14.19.31.75.1  Ticarət üçün digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu dəri beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər 
18.24.31.75.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair beşbarmaq və təkbarmaq dəri əlcəklər və yarıməlcəklər  14.19.31.75.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair beşbarmaq və təkbarmaq dəri əlcəklər və yarıməlcəklər 
18.24.31.80.0  Təbii və ya süni dəridən kəmərlər və patrontaşlar  14.19.31.80.0  Təbii və ya süni dəridən kəmərlər və patrontaşlar 
18.24.31.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları  14.19.31.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları 
18.24.32.10.0  HS-in 5903, 5906, 5907-ci qruplarına aid edilən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parçalardan geyim  14.19.32.00.0  HS-in 5903, 5906, 5907-ci qruplarına aid edilən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parçalardan geyim 
18.24.32.33.0  HS-in 5602-ci qrupuna aid edilən materiallardan geyim  14.19.32.00.1  HS-in 5602-ci qrupuna aid edilən materiallardan geyim 
18.24.32.35.0  HS-in 5603-cü qrupuna aid edilən materiallardan geyim  14.19.32.00.2   HS-in 5603-cü qrupuna aid edilən materiallardan geyim 
18.24.32.53.0  HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qru-plarına aid edilən materiallardan hazırlanan, HS-in 6201.11 - 6201.19-cu qruplarına aid edilən geyim  14.19.32.00.3  HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan, HS-in 6201.11 - 6201.19-cu qruplarına aid edilən geyim 
18.24.32.73.0  Kişilər və ya oğlanlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim  14.19.32.00.5  Kişilər və ya oğlanlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim 
18.24.32.75.0  Qadınlar və ya qızlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim  14.19.32.00.6  Qadınlar və ya qızlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-ci qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim 
18.24.41.30.0  Fetr şlyapa qəlibləri, şlyapa təpələri və örtükləri (qalpaqları); fetr şlyapalar üçün yastı və silindrşəkilli pəstahlar  14.19.41.30.0  Fetr şlyapa qəlibləri, şlyapa təpələri və örtükləri (qalpaqları); fetr şlyapalar üçün yastı və silindrşəkilli pəstahlar 
18.24.41.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapa yarımfabrikatları  14.19.41.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapa yarımfabrikatları 
18.24.42.30.0  Şlyapa yarımfabrikatlarından, yastı pəstahlardan və s. hazırlanmış fetr şlyapalar və sair papaqlar  14.19.42.30.0  Şlyapa yarımfabrikatlarından, yastı pəstahlardan və s. hazırlanmış fetr şlyapalar və sair papaqlar 
18.24.42.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapalar və sair papaqlar  14.19.42.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapalar və sair papaqlar 
18.24.42.70.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj şlyapalar və sair papaqlar, saç üçün torlar və s.  14.19.42.70.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj şlyapalar və sair papaqlar, saç üçün torlar və s. 
18.24.43.33.0  Təbii xəzdən şlyapalar və sair papaqlar  14.20.10.30.0  Xəz geyimlər və geyim aksessuarları 
18.24.43.35.0  Digər qruplara daxil edilməyən şlyapalar və sair papaqlar  14.20.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən xəz məmulatları 
18.24.43.50.0  Şlyapalar, papaqlar və s. üçün astarlar, aralıq qatlar, çexollar, karkaslar  14.19.43.00.0  Sair şlyapalar, papaqlar və onlar üçün astarlar, aralıq qatlar, çexollar, karkaslar 
18.30.11.30.0  Aşılanmış, yığılmamış bütöv dovşan və quzu dəriləri  15.11.10.30.0  Aşılanmış, yığılmamış bütöv dovşan və quzu dəriləri 
18.30.11.50.0  Sair xəz və ya dərilər  15.11.10.50.0  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar 
18.30.12.30.0  Xəz geyimlər və geyim aksessuarları  14.20.10.30.0  Xəz geyimlər və geyim aksessuarları 
18.30.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən xəz məmulatları  14.20.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən xəz məmulatları 
18.30.13.00.0  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar  13.91.19.20.0  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar 
19.10.10.30.0  Zamşa (kombinasiya edilmiş zamşa da daxil edilməklə), dəri  15.11.21.00.0  Zamşa (kombinasiya edilmiş zamşa da daxil edilməklə), dəri 
19.10.10.50.0  Laklı dəri və saxta laklı təbii dəri; metallaşdırılmış dəri  15.11.22.00.0  Laklı dəri və saxta laklı təbii dəri; metallaşdırılmış dəri 
19.10.20.10.0  Dəri  15.11.22.00.1  Dəri 
19.10.20.20.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisindən hazırlanan dəri  15.11.31.00.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisindən hazırlanan dəri 
19.10.20.21.0  Geyim üçün dəri  15.11.31.00.1  Geyim üçün dəri 
19.10.20.22.0  Ayaqqabı üçün dəri  15.11.31.00.2  Ayaqqabı üçün dəri 
19.10.20.29.0  Sair istifadə üçün dəri  15.11.31.00.3  Sair dəri 
19.10.20.30.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan iribuynuzlu qaramal və atlar sinfindən olan heyvanların dərisindən hazırlanan gön  15.11.33.00.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan atlar sinfindən olan heyvanların dərisindən hazırlanan gön 
19.10.20.42.0  Altlıq üçün üz tərəfi tam cilalanmamış iribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan gön  15.11.32.00.0  İribuynuzlu qaramalın bütöv olmayan dərisindən hazırlanan gön 
19.10.20.49.0  Üz tərəfi tam cilalanmamış iribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan sair gön  15.11.32.00.0  İribuynuzlu qaramalın bütöv olmayan dərisindən hazırlanan gön 
19.10.20.50.0  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan dərinin suvandlanmış üst qatı  15.11.10.50.1  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan dərinin suvandlanmış üst qatı 
19.10.20.51.0  İribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan geyim üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  15.11.10.50.2  İribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan geyim üçün dərinin suvandlanmış üst qatı 
19.10.20.52.0  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan ayaqqabı üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  15.11.10.50.3  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan ayaqqabı üçün dərinin suvandlanmış üst qatı 
19.10.20.53.0  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan mebel üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  15.11.10.50.4  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan mebel üçün dərinin suvandlanmış üst qatı 
19.10.20.59.0  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan sair istifadə üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  15.11.10.50.5  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan sair istifadə üçün dərinin suvandlanmış üst qatı 
19.10.20.60.0  Atlar sinfindən olan heyvanların üz tərəfi tam cilalanmamış gönündən hazırlanan dəri  15.11.10.50.6  Atlar sinfindən olan heyvanların üz tərəfi tam cilalanmamış gönündən hazırlanan dəri 
19.10.20.70.0  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan sair dəri  15.11.10.50.7  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan sair dəri 
19.10.20.71.0  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan geyim üçün sair dəri  15.11.10.50.8  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan geyim üçün sair dəri 
19.10.20.72.0  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan ayaqqabı üçün sair dəri  15.11.51.00.2  Ayaqqabı üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.20.73.0  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan mebel üçün sair dəri  15.11.51.00.3  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.20.79.0  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan sair istifadə üçün sair dəri  15.11.51.00.3  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.20.80.0  Atlar sinfindən olan heyvanların aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən sair dəri  15.11.51.00.3  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.31.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri  15.11.41.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri 
19.10.31.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri  15.11.41.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri 
19.10.31.51.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri  15.11.41.50.1  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri 
19.10.31.52.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri  15.11.41.50.2  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri 
19.10.31.59.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri  15.11.41.50.3  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri 
19.10.32.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri  15.11.42.30.0   Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri 
19.10.32.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri  15.11.42.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri 
19.10.32.51.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri  15.11.42.50.1  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri 
19.10.32.52.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri  15.11.42.50.2  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri 
19.10.32.59.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri  15.11.42.50.3  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri 
19.10.33.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan donuz dərisi  15.11.43.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan donuz dərisi 
19.10.33.50.0  Sair donuz dərisi  15.11.43.50.0  Sair donuz dərisi 
19.10.33.51.0  Geyim üçün sair donuz dərisi  15.11.43.50.1  Geyim üçün sair donuz dərisi 
19.10.33.52.0  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi  15.11.43.50.2  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi 
19.10.33.59.0  Sair istifadə üçün sair donuz dərisi  15.11.43.50.9  Sair istifadə üçün sair donuz dərisi 
19.10.41.30.0  Emala məruz qalmayan sair heyvan dəriləri  15.11.51.00.0  Sair heyvan dəriləri 
19.10.41.50.0  Başqa üsulla emal edilmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.00.0  Sair heyvan dəriləri 
19.10.41.51.0  Geyim üçün sair heyvan dəriləri  15.11.51.00.1  Geyim üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.41.52.0  Ayaqqabı üçün sair heyvan dəriləri  15.11.51.00.2  Ayaqqabı üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.41.59.0  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri  15.11.51.00.3  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri 
19.10.42.00.0  Əsası təbii dəridən olan lövhəşəkilli süni dəri və s.  15.11.52.00.0  Əsası təbii dəridən olan lövhəşəkilli süni dəri və s. 
19.20.11.00.0  Heyvanlar üçün istənilən materialdan sərrac-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatı  15.12.11.00.0  Heyvanlar üçün istənilən materialdan sərrac-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatı 
19.20.12.10.0  Sakvoyajlar, çamadanlar... və s.  15.12.12.10.0  Sakvoyajlar, çamadanlar... və s. 
19.20.12.20.0  Qadın çantaları  15.12.12.20.0  Qadın çantaları 
19.20.12.30.0  Adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar  15.12.12.30.0  Adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar 
19.20.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən keyslər və oxşar məmulatlar  15.12.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən keyslər və oxşar məmulatlar 
19.20.12.70.0  Şəxsi gigiyena, tikiş və ya geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri  15.12.12.70.0  Şəxsi gigiyena, tikiş və ya geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri 
19.20.13.00.0  Saatlar üçün qayışlar, lentlər və bilərziklər, onların qeyri-metal hissələri  15.12.13.00.0  Saatlar üçün qayışlar, lentlər və bilərziklər, onların qeyri-metal hissələri 
19.20.14.30.0  Maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və s. istifadə edilən təbii dəridən məmulatlar  15.12.19.30.0   Maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və s. istifadə edilən təbii dəridən məmulatlar 
19.20.14.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən hazırlanan məmulatlar  15.12.19.60.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən hazırlanan məmulatlar 
19.30.11.20.0  Üstü rezindən olan su keçirməyən ayaqqabı   15.20.11.00.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  
19.30.11.30.0  Üstü polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  15.20.11.00.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  
19.30.12.10.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan səndəllər  15.20.12.10.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan səndəllər 
19.30.12.31.0  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan küçə ayaqqabıları   15.20.12.31.0  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan küçə ayaqqabıları  
19.30.12.37.0  Üstü polimer materiallardan otaq tufliləri və sair ev ayaqqabıları  15.20.12.37.0  Üstü polimer materiallardan otaq tufliləri və sair ev ayaqqabıları 
19.30.13.51.0  Üstü dəridən olan kişi küçə ayaqqabısı  15.20.13.51.0  Üstü dəridən olan kişi küçə ayaqqabısı 
19.30.13.52.0  Üstü dəridən olan qadın küçə ayaqqabısı  15.20.13.52.0  Üstü dəridən olan qadın küçə ayaqqabısı 
19.30.13.53.0  Üstü dəridən olan uşaq küçə ayaqqabısı  15.20.13.53.0  Üstü dəridən olan uşaq küçə ayaqqabısı 
19.30.13.61.0  Üstü dəridən olan kişi sandaletləri  15.20.13.61.0  Üstü dəridən olan kişi sandaletləri 
19.30.13.62.0  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları  15.20.13.62.0  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları 
19.30.13.63.0  Üstü dəridən olan uşaq səndəlləri  15.20.13.63.0   Üstü dəridən olan uşaq səndəlləri 
19.30.13.70.0  Üstü dəridən olan otaq tufliləri  15.20.13.70.0  Üstü dəridən olan otaq tufliləri 
19.30.13.80.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü dəridən olan ayaqqabı  15.20.13.80.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü dəridən olan ayaqqabı 
19.30.14.44.0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuculuq materiallarından olan otaq tufliləri  15.20.14.44.0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuculuq materiallarından olan otaq tufliləri 
19.30.14.45.0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuculuq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı  15.20.14.45..0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuculuq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı 
19.30.14.48.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü toxuculuq materiallarından olan sair ayaqqabı  15.20.14.46.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü toxuculuq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən sair ayaqqabı 
19.30.14.49.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü toxuculuq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən sair ayaqqabı  15.20.14.46.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü toxuculuq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən sair ayaqqabı 
19.30.21.10.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallarından olan xizək botinkaları və dağ xizək ayaqqabıları  32.30.12.00.0  Xizək ayaqqabıları 
19.30.21.50.0  Üstü dəri xizək ayaqqabıları  32.30.12.00.0  Xizək ayaqqabıları 
19.30.22.40.0  Altlığı rezindən və ya polimer materiallardan, üstü toxuculuq materiallarından olan məşq ayaqqabıları və s.  15.20.21.00.0  Altlığı rezindən və ya polimer materiallardan, üstü toxuculuq materiallarından olan məşq ayaqqabıları və s. 
19.30.23.10.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan, digər qruplara daxil edilməyən idman ayaqqabıları  15.20.29.00.0  Sair idman ayaqqabıları 
19.30.23.50.0  Üstü dəridən olan sair idman ayaqqabıları  15.20.29.00.0  Sair idman ayaqqabıları 
19.30.31.25.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezin su keçirməyən ayaqqabı  15.20.31.20.0   Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezin su keçirməyən ayaqqabı 
19.30.31.27.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabı  15.20.31.50.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabı 
19.30.31.35.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  15.20.31.50.1  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı 
19.30.31.37.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabı  15.20.31.50.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabı 
19.30.31.50.0  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü dəri ayaqqabı  15.20.31.50.2  Qoruyucu metal pəncə altlıqlı üstü dəri ayaqqabı 
19.30.32.55.0  Altlığı dəridən və üstü kəmərciklərdən (ayağın üst tərəfindən keçərək baş barmağı əhatə edən) ibarət olan sandaletlər  15.20.32.00.1  Altlığı dəridən və üstü kəmərciklərdən (ayağın üst tərəfindən keçərək baş barmağı əhatə edən) ibarət olan sandaletlər 
19.30.32.57.0  Altlığı taxtadan və üstü dəridən olan astarsız ayaqqabı  15.20.13.30.0  Altlığı taxtadan və üstü dəridən olan astarsız ayaqqabı 
19.30.32.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı  15.20.32.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı 
19.30.40.65.0  Ayaqqabının dəri üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa)  15.20.40.20.0  Ayaqqabının dəri üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa) 
19.30.40.69.0  Ayaqqabının sair materiallardan üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa)  15.20.40.50.0  Ayaqqabının sair materiallardan üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa) 
19.30.40.70.0  Rezin və ya polimer materiallardan altlıqlar və dabanlar  22.19.73.50.0  Kauçukdan altlıqlar və dabanlar 
19.30.40.70.0  Rezin və ya polimer materiallardan altlıqlar və dabanlar  22.29.29.20.0  Plastik pəncə və dabanlar 
19.30.40.91.0  Ayaqqabının taxta hissələri (üst hissəsindən başqa)  16.29.14.10.0  Ayaqqabının taxta hissələri 
19.30.40.99.0  Ayaqqabının sair materiallardan hissələri (üst hissəsindən başqa)  15.20.40.80.0  Ayaqqabının sair materiallardan hissələri (üst hissəsindən başqa) 
20.10.10.10.0  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları  16.10.10.10.0  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları 
20.10.10.32.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağacdan taxta (qumla cilalanmış)  16.10.10.32.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağacdan taxta (qumla cilalanmış) 
20.10.10.34.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağacdan taxta (qumla cilalanmamış)  16.10.10.34.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağacdan taxta (qumla cilalanmamış) 
20.10.10.35.0  Küknardan taxta-şalban, ağ şam ağacından taxta-şalban  16.10.10.35.0  Küknardan taxta-şalban, ağ şam ağacından taxta-şalban 
20.10.10.37.0  Şam ağacından taxta-şalban; adi şam ağacı  16.10.10.37.0  Şam ağacından taxta-şalban; adi şam ağacı 
20.10.10.39.0  İynəyarpaqlı ağaclardan taxta-şalban, uzunluğu 125 sm-dən, eni 12,5 mm-dən çox olmayan taxta lövhələr, digər qruplara daxil edilməyən taxta-şalban  16.10.10.39.0  İynəyarpaqlı ağaclardan taxta-şalban, uzunluğu 125 sm-dən, eni 12,5 mm-dən çox olmayan taxta lövhələr, digər qruplara daxil edilməyən taxta-şalban 
20.10.10.50.0  İynəyarpaqlı ağaclardan başqa, yonulmuş və ya cilalanmış dişli birləşmələrlə taxta-şalban  16.10.10.50.0   İynəyarpaqlı ağaclardan başqa, yonulmuş və ya cilalanmış dişli birləşmələrlə taxta-şalban 
20.10.10.71.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, eni 6 mm-dən çox olan tropik ağacdan taxta (qumla cilalanmış)  16.10.10.71.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, eni 6 mm-dən çox olan tropik ağacdan taxta (qumla cilalanmış) 
20.10.10.77.0  Palıddan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket döşəmələr üçün friz lövhələri  16.10.10.77.0  Palıddan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket döşəmələr üçün friz lövhələri 
20.10.21.10.0  İynəyarpaqlı ağaclardan profilləndirilmiş taxta məmulat (uzununa ölçülən)  16.10.21.10.0  İynəyarpaqlı ağaclardan profilləndirilmiş taxta məmulat (uzununa ölçülən) 
20.10.21.53.0  İynəyarpaqlı ağaclardan başqa, profilləndirilmiş ağac (uzununa ölçülən) məmulatı (çəllək taxtalarından, taxta lövhələrdən, tamasalardan) və parket üçün friz lövhələrindən başqa)  16.10.21.50.0  İynəyarpaqlı ağaclardan başqa, profilləndirilmiş ağac (uzununa ölçülən) məmulatı (çəllək taxtalarından, taxta lövhələrdən, tamasalardan) və parket üçün friz lövhələri  
20.10.21.55.0  Enliyarpaqlı ağaclardan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket üçün friz lövhələri  16.10.21.50.1  Enliyarpaqlı ağaclardan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket üçün friz lövhələri  
20.10.22.00.0  Ağac yunu; ağac unu  16.10.22.00.0  Ağac yunu; ağac unu 
20.10.23.03.0  İynəyarpaqlı ağaclardan talaşa və ya yonqar şəklində yanacaq oduncağı  16.10.23.03.0  İynəyarpaqlı ağaclardan talaşa və ya yonqar şəklində yanacaq oduncağı 
20.10.23.05.0  Enliyarpaqlı ağaclardan talaşa və ya yonqar şəklində yanacaq oduncağı  16.10.23.05.0  Enliyarpaqlı ağaclardan talaşa və ya yonqar şəklində yanacaq oduncağı 
20.10.31.16.0  Emal edilməmiş yumşaq ağacdan rənglənmiş və ya kreozot və ya başqa qoruyucularla örtülmüş şalban  16.10.31.16.0  Emal edilməmiş yumşaq ağacdan rənglənmiş və ya kreozot və ya başqa qoruyucularla örtülmüş şalban 
20.10.32.00.0  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları  16.10.32.00.0  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları 
20.10.40.05.0  Taxta kəpəyi  16.10.39.00.1  Taxta kəpəyi 
20.10.40.09.0  Kəpək və ağac tullantıları (aqlomerasiya edilmişlər də daxil edilməklə)  16.10.39.00.2  Kəpək və ağac tullantıları (aqlomerasiya edilmişlər də daxil edilməklə) 
20.10.90.00.0  Emal üzrə xidmətlər; oduncağın qorunması (qurudulması da daxil edilməklə)  16.10.91.00.0  Emal üzrə xidmətlər; oduncağın qorunması (qurudulması da daxil edilməklə) 
20.20.11.03.0  Hər bir qatının eni 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı tropik ağacdan hazırlanan faner  16.21.12.11.0  Hər bir qatının eni 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı tropik ağacdan hazırlanan faner 
20.20.11.05.0  Hər bir qatı 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən faner  16.21.12.14.0   Hər bir qatı 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən faner 
20.20.11.09.0  Qatlarının hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən faner  16.21.12.17.0  Qatlarının hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən faner 
20.20.12.33.0  Ağac-yonqar tavalı, üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər....  16.21.12.17.1  Ağac-yonqar tavalı, üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər.... 
20.20.12.35.0  Üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər: xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağac qatı  16.21.12.17.2  Üst qatı enliyarpaqlı ağacdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər: xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağac qatı 
20.20.12.39.0  Ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağac cinsindən hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər  16.21.12.17.3  Ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağac cinsindən hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər 
20.20.12.53.0  Ən azı bir qatı ağac-yonqar tavalarından ibarət olan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər  16.21.12.21.1  Ən azı bir qatı ağac-yonqar tavalarından ibarət olan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər 
20.20.12.55.0  Sair faner, fanerləşdirilmiş panellər, xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağac qatı  16.21.12.21.0  Fanerləşdirilmiş panellər, xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağac qatı 
20.20.12.59.0  Sair faner, fanerləşdirilmiş panellər və oxşar çoxqatlı ağac məmulatları  16.21.12.21.0  Fanerləşdirilmiş panellər, xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağac qatı 
20.20.13.33.0  Emal edilməmiş və ya yalnız cilalanmış ağac-yonqar tavaları və oxşar ağac tavaları  16.21.13.13.1  Emal edilməmiş və ya yalnız cilalanmış ağac-yonqar tavaları və oxşar ağac tavaları 
20.20.13.35.0  Üstü preslənmiş dekorativ qat-qat materialla örtülmüş ağac-yonqar tavaları və oxşar tavalar  16.21.13.13.2  Üstü preslənmiş dekorativ qat-qat materialla örtülmüş ağac-yonqar tavaları və oxşar tavalar 
20.20.13.37.0  Üstünə melamin qətranı hopdurulmuş kağız çəkilmiş ağac-yonqar tavaları və oxşar tavalar  16.21.13.13.3  Üstünə melamin qətranı hopdurulmuş kağız çəkilmiş ağac-yonqar tavaları və oxşar tavalar 
20.20.13.39.0  Ağac-yonqar tavaları və oxşar ağac tavalar, sair  16.21.13.19.0  Ağac-yonqar tavaları və oxşar ağac tavalar, sair 
20.20.13.50.0  Ağac-yonqar tavaları və sair ağac materiallarından oxşar tavalar  16.21.13.50.0   Ağac-yonqar tavaları və sair ağac materiallarından oxşar tavalar 
20.20.14.13.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,8 q/kub sm-dən çox olan ağac lifi tavaları  16.21.14.43.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,8 q/kub sm-dən çox olan ağac lifi tavaları 
20.20.14.15.0  Sıxlığı 0,8 q/kub sm-dən çox olan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları  16.21.14.43.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,8 q/kub sm-dən çox olan ağac lifi tavaları 
20.20.14.33.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,5 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,8 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları   16.21.14.49.1  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları  
20.20.14.35.0  Sıxlığı 0,5 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,8 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları   16.21.14.46.0  Sıxlığı 0,5 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,8 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları  
20.20.14.53.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları   16.21.14.49.1  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları  
20.20.14.55.0  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları   16.21.14.49.2  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları  
20.20.14.73.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları   16.21.14.49.3  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan ağac lifi tavaları  
20.20.14.75.0  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları   16.21.14.49.4  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağac lifi tavaları  
20.20.21.13.0  Yonulmuş, cilalanmış şpon, dişli birləşmələrlə faner lövhələri, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan oxşar tavalar  16.21.21.13.0  Yonulmuş, cilalanmış şpon, dişli birləşmələrlə faner lövhələri, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan oxşar tavalar 
20.20.21.18.0  İynəyarpaqlı və tropik oduncaqdan faner təbəqələri və yapışdırılmış faner üçün qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan uzununa kəsilmiş və ya yonulmuş təbəqələr (qumla cilalanmamış)  16.21.21.18.0  İynəyarpaqlı və tropik oduncaqdan faner təbəqələri və yapışdırılmış faner üçün qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan uzununa kəsilmiş və ya yonulmuş təbəqələr (qumla cilalanmamış) 
20.20.22.00.0  Bloklar, tavalar, tamasalar və ya profilli məmulat şəklində preslənmiş taxta  16.21.22.00.0  Bloklar, tavalar, tamasalar və ya profilli məmulat şəklində preslənmiş taxta 
20.30.11.10.0  Taxta pəncərələr, ikitaylı pəncərələr və onların çərçivələri  16.23.11.10.0  Taxta pəncərələr, ikitaylı pəncərələr və onların çərçivələri 
20.30.11.50.0  Taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  16.23.11.50.0  Taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları 
20.30.11.53.0  Rəndələnmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  16.23.11.50.1  Rəndələnmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları 
20.30.11.55.0  Emal edilmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  16.23.11.50.2  Emal edilmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları 
20.30.11.59.0  Sair taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  16.23.11.50.9  Sair taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları 
20.30.12.15.0  Mozaik döşəmələr üçün taxta lövhə parket  16.22.10.30.0  Mozaik döşəmələr üçün taxta lövhə parket 
20.30.12.19.0  Sair taxta lövhə parket  16.22.10.60.0  Sair taxta lövhə parket 
20.30.12.30.0  Beton tikinti qurğuları üçün taxta qəlib  16.23.12.00.0  Beton tikinti qurğuları üçün taxta qəlib, taxta taxtapuş qontları və çiləkən 
20.30.12.50.0  Taxta taxtapuş qontları və çiləkən  16.23.12.00.0  Beton tikinti qurğuları üçün taxta qəlib, taxta taxtapuş qontları və çiləkən 
20.30.13.00.0  Sair taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  16.23.19.00.0   Sair taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları 
20.30.13.01.0  Taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları, xarrat tavaları  16.23.19.00.1  Taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları, xarrat tavaları 
20.30.13.03.0  Divarlar üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  16.23.19.00.2  Divarlar üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları 
20.30.13.05.0  Pilləkənlər üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları   16.23.19.00.3 Pillə  Pilləkənlər üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  
20.30.13.07.0  Sauna üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  16.23.19.00.4  Sauna üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları 
20.30.13.09.0  Sair taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  16.23.19.00.0  Sair taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları 
20.30.20.00.0  Yığma taxta tikinti konstruksiyaları  16.23.20.00.0  Yığma taxta tikinti konstruksiyaları 
20.40.11.33.0  Yastı altlıqlar  16.24.11.33.0  Yastı altlıqlar 
20.40.11.35.0  Taxta bortlu altlıqlar və sair yükvurma sipərləri  16.24.11.35.0  Taxta bortlu altlıqlar və sair yükvurma sipərləri 
20.40.12.13.0  Taxta yeşiklər, qutular, qəfəs şəkilli tara, barabanlar və oxşar taralar  16.24.12.00.0  Taxta çəlləklər, çəlləkciklər, çənlər və s. və onların hissələri 
20.40.12.15.0  Kabel barabanları  16.24.13.50.0  Kabel barabanları 
20.40.12.50.0  Taxta çəlləklər, çəlləkciklər, çənlər və s. və onların hissələri  16.24.12.00.0  Taxta çəlləklər, çəlləkciklər, çənlər və s. və onların hissələri 
20.51.11.00.0  Taxta alətlər ..., alətlər üçün gövdələr və dəstəklər; taxta çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün genəltmə qəlibləri  16.29.11.30.0  Taxta alətlər, alətlər üçün gövdələr və dəstəklər; taxta çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün genəltmə qəlibləri 
20.51.12.00.0  Taxta yeməkxana və mətbəx ləvazimatı  16.29.12.00.0  Taxta yeməkxana və mətbəx ləvazimatı 
20.51.13.00.0  Taxta mozaika (marketri) və inkrustasiya ilə bəzədilmiş taxta (taxta bəzəklər)  16.29.13.00.0  Taxta mozaika (marketri) və inkrustasiya ilə bəzədilmiş taxta (taxta bəzəklər) 
20.51.14.10.0  Rəsmlər, fotoşəkillər, güzgülər və oxşar əşyalar üçün taxta haşiyələr  16.29.14.20.0  Rəsmlər, fotoşəkillər, güzgülər və oxşar əşyalar üçün taxta haşiyələr 
20.51.14.50.0  Sair taxta məmulatlar  16.29.14.90.0  Sair taxta məmulatlar 
20.51.14.55.0  Tabutlar  16.29.14.90.0  Sair taxta məmulatlar 
20.51.14.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair taxta məmulatlar  16.29.14.90.0  Sair taxta məmulatlar 
20.52.11.30.0  Mantar tullantıları; xırdalanmış, doğranmış və ya üyüdülmüş mantar  16.29.21.30.0  Mantar tullantıları; xırdalanmış, doğranmış və ya üyüdülmüş mantar 
20.52.11.50.0  Üst qatı və ya qarasına kəsilmiş ... və s. təbii mantar  16.29.21.50.0  Üst qatı və ya qarasına kəsilmiş ... və s. təbii mantar 
20.52.12.50.0  Mantar və təbii mantardan məmulatlar  16.29.22.50.0  Mantar və təbii mantardan məmulatlar 
20.52.12.90.0  Təbii mantardan məmulat, sair  16.29.22.90.0  Təbii mantardan məmulat, sair 
20.52.13.30.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli köpüklənən şərablar üçün tıxaclar  16.29.23.20.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli köpüklənən şərablar üçün tıxaclar 
20.52.13.50.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: “sakit” (köpüklənməyən) şərablar üçün tıxaclar  16.29.23.50.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: “sakit” (köpüklənməyən) şərablar üçün tıxaclar 
20.52.13.70.0  Sair aqlomerasiya edilmiş mantar: bütöv silindirlər, bloklar, istənilən şəkildə kiçik tirlər …  16.29.23.80.0  Sair aqlomerasiya edilmiş mantar: bütöv silindirlər, bloklar, istənilən şəkildə kiçik tirlər … 
20.52.13.75.0  Disklər də daxil edilməklə, aqlomerasiya edilmiş mantardan bütöv silindirlər  16.29.23.80.1  Disklər də daxil edilməklə, aqlomerasiya edilmiş mantardan bütöv silindirlər 
20.52.13.77.0  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bloklar, ...., istənilən şəkildə kiçik tirlər, bütöv silindirlər  16.29.23.80.2  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bloklar, ...., istənilən şəkildə kiçik tirlər, bütöv silindirlər 
20.52.14.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar  16.29.24.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar 
20.52.14.03.0  Aqlomerasiya edilmiş mantardan birləşdirici detallar  16.29.24.00.1  Aqlomerasiya edilmiş mantardan birləşdirici detallar 
20.52.14.05.0  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bəzək məmulatları  16.29.24.00.2  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bəzək məmulatları 
20.52.14.07.0  Aqlomerasiya edilmiş mantardan izolyasiya məmulatları  16.29.24.00.3  Aqlomerasiya edilmiş mantardan izolyasiya məmulatları 
20.52.14.09.0  Aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar  16.29.24.00.4  Aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar 
20.52.15.10.0  Hörmə üçün materiallardan hörmə əşyalar və oxşar məmulatlar  16.29.25.00.0   Hörmə üçün materiallardan hörmə əşyalar və oxşar məmulatlar 
20.52.15.30.0  Hörmə üçün bitki materiallarından kiçik xalçalar, həsirlər və şirmalar  16.29.25.00.1  Hörmə üçün bitki materiallarından kiçik xalçalar, həsirlər və şirmalar 
20.52.15.55.0  Hörmə üçün bitki materiallarından sair məmulatlar  16.29.25.00.2  Hörmə üçün bitki materiallarından sair məmulatlar 
20.52.15.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən hörmə materiallarından (bitki materiallarından başqa) sair məmulatlar  16.29.25.00.3  Digər qruplara daxil edilməyən hörmə materiallarından (bitki materiallarından başqa) sair məmulatlar 
20.52.15.70.0  Səbət məmulatı, hörmə məmulat, bitki materiallarından digər məmulatlar  16.29.25.00.4  Səbət məmulatı, hörmə məmulat, bitki materiallarından digər məmulatlar 
20.52.15.90.0  HS-in 4601 qrupuna aid edilən məmulat (bitki materiallarından və lüfədən hazırlanan məmulatlardan başqa)  16.29.25.00.0   Hörmə üçün materiallardan hörmə əşyalar və oxşar məmulatlar 
21.11.11.00.0  Ağac sellülozu, həll edilən növlər  17.11.11.00.0  Ağac sellülozu, həll edilən növlər 
21.11.12.13.0  İynəyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.00.0  Ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.12.15.0  İynəyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.00.1   İynəyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.12.53.0  Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.00.2  Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.12.55.0  Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.00.3  Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.13.0  İynəyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.00.0  Ağardılmamış, sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.15.0  İynəyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.00.1  İynəyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.53.0  Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.00.2   Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.55.0  Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.00.3  Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.14.15.0  Termomexaniki ağac kütləsi  17.11.14.00.1  Termomexaniki ağac kütləsi 
21.11.14.19.0  Sair ağac kütləsi  17.11.14.00.0  Mexaniki ağac kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.11.14.30.0  Yarımsellüloz  17.11.14.00.0  Mexaniki ağac kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.11.14.33.0  Kimyəvi termomexaniki ağac kütləsi  17.11.14.00.2  Kimyəvi termomexaniki ağac kütləsi 
21.11.14.35.0  Sair ağac kütləsindən yarımsellüloz  17.11.14.00.0  Mexaniki ağac kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.11.14.39.0  Sair yarımsellüloz  17.11.14.00.0  Mexaniki ağac kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.11.14.50.0  Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi  17.11.14.00.0  Mexaniki ağac kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.12.11.00.0  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı  17.12.11.00.0  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı 
21.12.12.00.0  Əllə tökülən kağız və karton  17.12.12.00.0  Əllə tökülən kağız və karton 
21.12.13.10.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton  17.12.13.00.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; təbaşirlənməmiş kağız-əsas, divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə 
21.12.13.30.0  Surətçıxarma kağızı üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə  17.12.13.00.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; təbaşirlənməmiş kağız-əsas, divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə 
21.12.13.55.0  Ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etməyən, mexaniki yolla əldə edilən liflərlə divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə  17.12.13.00.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; təbaşirlənməmiş kağız-əsas, divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə 
21.12.13.59.0  Divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə, sair  17.12.13.00.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; təbaşirlənməmiş kağız-əsas, divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə 
21.12.14.10.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olmayan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir.  17.12.14.10.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olmayan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir. 
21.12.14.35.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; rulonlarla  17.12.14.35.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; rulonlarla 
21.12.14.39.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; vərəqlərlə  17.12.14.39.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; vərəqlərlə 
21.12.14.50.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir  17.12.14.50.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir 
21.12.14.75.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 72 q/kv.m-dən az olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 50 faizindən çoxunu təşkil edir  17.12.14.70.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil edir 
21.12.14.79.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 72 q/kv.m-dən az olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən 50 faizinədək təşkil edir  17.12.14.70.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil edir 
21.12.21.30.0  Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız: sellülozdan hazırlanan pambıq  17.12.20.30.0  Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız: sellülozdan hazırlanan pambıq 
21.12.21.55.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan kreplənmiş kağız, papiros kağızı  17.12.20.55.0   Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan kreplənmiş kağız, papiros kağızı 
21.12.21.57.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olan kreplənmiş kağız, papiros kağızı  17.12.20.57.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olan kreplənmiş kağız, papiros kağızı 
21.12.21.90.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: sair  17.12.20.90.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: sair 
21.12.22.50.0  Ağardılmamış qablaşdırma kartonu  17.12.31.00.0  Ağardılmamış qablaşdırma kartonu 
21.12.22.90.0  Qablaşdırma kartonu (ağardılmamış kartondan başqa)  17.12.32.00.0  Qablaşdırma kartonu (ağardılmamış kartondan başqa) 
21.12.23.15.0  Kisə üçün ağardılmamış kraft-kağız  17.12.41.20.0  Kisə üçün ağardılmamış kraft-kağız 
21.12.23.19.0  Kisə üçün sair kraft-kağız (ağardılmamış kraft-kağızdan başqa)  17.12.41.40.0  Kisə üçün sair kraft-kağız (ağardılmamış kraft-kağızdan başqa) 
21.12.23.33.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan sair kraft-kağız ....  17.12.41.60.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan sair kraft-kağız .... 
21.12.23.35.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kraft-kağız …  17.12.41.60.1  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kraft-kağız … 
21.12.23.35.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kraft-kağız …  17.12.59.00.0  Sair karton 
21.12.23.37.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kraft-kağız …  17.12.41.60.2  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kraft-kağız … 
21.12.23.37.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kraft-kağız …  17.12.59.00.0  Sair karton 
21.12.23.50.0  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız  17.12.41.80.0  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız 
21.12.24.00.0  Yarımsellülozdan büzmələnmə üçün kağız (büzmələnmiş kütlə)  17.12.33.00.0  Yarımsellülozdan büzmələnmə üçün kağız (büzmələnmiş kütlə) 
21.12.25.10.0  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton  17.12.34.00.1  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
21.12.25.35.0  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; test-layner  17.12.34.00.2  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; test-layner 
21.12.25.39.0  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; sair  17.12.34.00.3  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; sair 
21.12.25.50.0  Çoxqatlı kağız və karton: iki üst qatı ağardılmış; test-layner  17.12.34.00.4  Çoxqatlı kağız və karton: iki üst qatı ağardılmış; test-layner 
21.12.25.75.0  Sair çoxqatlı kağız və karton: test-layner  17.12.34.00.5  Sair çoxqatlı kağız və karton: test-layner 
21.12.25.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair çoxqatlı kağız və karton  17.12.34.00.6  Digər qruplara daxil edilməyən sair çoxqatlı kağız və karton 
21.12.30.10.0  Sulfitli sarğı kağızı  17.12.42.20.0  Sulfitli sarğı kağızı 
21.12.30.20.0  HS-in 4813.10 və 4813.20-ci qruplarına aid edilməyən papiros kağızı  17.12.44.00.0  Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarla papiros kağızı 
21.12.30.30.0  Böyük rulonlarla və ya vərəqlərlə filtr kağızı və kartonu  17.12.43.30.0  Böyük rulonlarla və ya vərəqlərlə filtr kağızı və kartonu 
21.12.30.40.0  Taxtapuş kartonu üçün kağız və karton-əsas  17.12.43.60.0  Taxtapuş kartonu üçün kağız və karton-əsas 
21.12.30.50.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən kağız və karton  17.12.42.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 
21.12.30.53.0  HS-in 4801-4805-ci qrupularına aid edilən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən toxunmayan materiallardan kağız və karton  17.12.42.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 
21.12.30.59.0  HS-in 4801-4805-ci qruplarına aid edilən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton  17.12.42.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 
21.12.30.60.0  HS-in 4801-4805-ci qruplarına aid edilən, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən büzülmək üçün kağız və karton  17.12.42.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 
21.12.30.73.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan təkqatlı test-layner  17.12.41.60.3  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan təkqatlı test-layner 
21.12.30.75.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan büzmələnmə üçün sair kağız və karton  17.12.41.60.4  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan büzmələnmə üçün sair kağız və karton 
21.12.30.79.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kağız və karton  17.12.42.60.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kağız və karton 
21.12.30.83.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olmayan, makulaturadan hazırlanan təkqatlı test-layner  17.12.42.60.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kağız və karton 
21.12.30.85.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan, makulaturadan hazırlanan sair kağız və karton  17.12.42.80.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kağız və karton 
21.12.30.89.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kağız və karton  17.12.42.80.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kağız və karton 
21.12.40.10.0  Bitki perqamenti   17.12.60.00.0   Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və sair cilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
21.12.40.30.0  Yağkeçirməyən kağız   17.12.60.00.0   Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və sair cilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
21.12.40.50.0  Kalka  17.12.60.00.0   Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və sair cilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
21.12.40.70.0  Perqamin və sair cilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız  17.12.60.00.0   Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və sair cilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
21.12.51.30.0  Qatları öz aralarında bitumla və s. ilə birləşdirilmiş çoxqatlı kağız ....  17.12.71.00.0  Samandan hazırlanmışlar da daxil edilməklə, çoxqatlı kağız və karton; Qatları öz aralarında bitumla və s. ilə birləşdirilmiş çoxqatlı kağız 
21.12.51.50.0  Samandan hazırlanmışlar da daxil edilməklə, çoxqatlı kağız və karton  17.12.71.00.0  Samandan hazırlanmışlar da daxil edilməklə, çoxqatlı kağız və karton; Qatları öz aralarında bitumla və s. ilə birləşdirilmiş çoxqatlı kağız 
21.12.52.30.0  Kreplənmiş və ya basmanaxışlı kraft-kağız (kisə kağızından başqa)  17.12.72.00.0  Kreplənmiş və ya basmanaxışlı kraft-kağız (kisə kağızından başqa), və büzmələnmiş, kreplənmiş və s. kağız və karton 
21.12.52.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən büzmələnmiş, kreplənmiş və s. kağız və karton  17.12.72.00.0  Kreplənmiş və ya basmanaxışlı kraft-kağız (kisə kağızından başqa), və büzmələnmiş, kreplənmiş və s. kağız və karton 
21.12.53.35.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10% olmaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün təbaşirlənmiş əsas  17.12.73.35.0   Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10% olmaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün təbaşirlənmiş əsas 
21.12.53.39.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün kağız  17.12.73.37.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız 
21.12.53.50.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız  17.12.73.37.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız 
21.12.53.53.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, rulonlarla  17.12.73.37.1  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, rulonlarla 
21.12.53.55.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, vərəqlərlə  17.12.73.37.2   Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, vərəqlərlə 
21.12.53.60.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan, yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş yüngül kağız  17.12.73.60.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan, yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş yüngül kağız 
21.12.53.75.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, rulonlarla  17.12.73.75.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, rulonlarla 
21.12.53.79.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, vərəqlərlə  17.12.73.79.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, vərəqlərlə 
21.12.54.30.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-kağız  17.12.74.00.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-kağız 
21.12.54.30.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-kağız  17.12.75.00.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-karton 
21.12.54.30.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-kağız  17.12.78.20.0   Üstünə bir və ya hər iki tərəfdən kaolin və ya digər geyri üzvü maddələr çəkilmiş kağız və karton 
21.12.54.53.0  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.79.53.0  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton 
21.12.54.55.0  Yalnız bir üst qatı ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.79.55.0  Yalnız bir üst qatı ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton 
21.12.54.59.0  Təbaşirlənmiş çoxqatlı kağız və karton, sair  17.12.78.50.0  Təbaşirlənmiş çoxqatlı kağız və karton, sair 
21.12.54.70.0  HS-in 48.10-cu qrupuna aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.79.70.0  HS-in 48.10-cu qrupuna aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş kağız və karton 
21.12.55.30.0  HS-in 48.10-cu qrupuna aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.76.00.0  Karbon kağızı və ya oxşar surətçıxarma kağızı 
21.12.55.50.0  Eni 36 sm-dən çox olan özüsurətçıxaran kağız  17.12.76.00.1  Eni 36 sm-dən çox olan özüsurətçıxaran kağız 
21.12.55.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən surətçıxarma və köçürmə kağızı  17.12.76.00.2  Digər qruplara daxil edilməyən surətçıxarma və köçürmə kağızı 
21.12.56.10.0  Qudronlaşdırılmış, bitumlaşdırılmış və ya asfaltlaşdırılmış kağız və karton  17.12.77.10.0  Qudronlaşdırılmış, bitumlaşdırılmış və ya asfaltlaşdırılmış kağız və karton 
21.12.56.33.0  Özüyapışan kağız və karton  17.12.77.33.0  Özüyapışan kağız və karton 
21.12.56.35.0  Yapışqanlaşdırılmış kağız və karton (özüyapışanlardan başqa)  17.12.77.35.0  Yapışqanlaşdırılmış kağız və karton (özüyapışanlardan başqa) 
21.12.56.55.0  Səthi çıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş, ağardılmış kağız ....  17.12.77.55.0  Səthi çıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş, ağardılmış kağız .... 
21.12.56.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş kağız və karton  17.12.77.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş kağız və karton 
21.12.56.70.0  Üstünə mum, parafin, ...., yağ və ya qliserin çəkilmiş və ya hopdurulmuş, təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.77.70.0  Üstünə mum, parafin, ...., yağ və ya qliserin çəkilmiş və ya hopdurulmuş, təbaşirlənmiş kağız və karton 
21.12.57.30.0  Kəsilməmiş çap formaları üçün sair kağız  17.12.77.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş sair kağız, karton, … 
21.12.57.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş sair kağız, karton, …  17.12.77.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş sair kağız, karton, … 
21.21.11.00.0  Deşilmiş və ya deşilməmiş büzmələnmiş kağız və karton  17.21.11.00.0  Deşilmiş və ya deşilməmiş büzmələnmiş kağız və karton 
21.21.12.30.0  Altının eni 40 sm-dən az olmayan kisələr və çantalar  17.21.12.30.0  Altının eni 40 sm-dən az olmayan kisələr və çantalar 
21.21.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kisələr və çantalar, o cümlədən kağız stəkanlar  17.21.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kisələr və çantalar, o cümlədən kağız stəkanlar 
21.21.13.00.0  Büzmələnmiş kağız və kartondan yeşiklər və qutular  17.21.13.00.0  Büzmələnmiş kağız və kartondan yeşiklər və qutular 
21.21.14.00.0  Büzmələnməmiş kağız və kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar  17.21.14.00.0  Büzmələnməmiş kağız və kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar 
21.21.14.01.0  Maye üçün yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  17.21.14.00.1  Maye üçün yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar 
21.21.14.03.0  Kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  17.21.14.00.2  Kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar 
21.21.14.05.0  Bərk kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  17.21.14.00.3  Bərk kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar 
21.21.14.07.0  Kartondan və bərk kartondan reklam dirəkləri  17.21.14.00.4  Kartondan və bərk kartondan reklam dirəkləri 
21.21.14.09.0  Büzmələnməmiş kağız və ya kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar, sair  17.21.14.00.5  Büzmələnməmiş kağız və ya kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar, sair 
21.21.15.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qablaşdırma tarası, o cümlədən qramafon valları üçün zərflər  17.21.15.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qablaşdırma tarası, o cümlədən qramafon valları üçün zərflər 
21.21.15.33.0  Kombinasiya edilmiş konserv bankaları, silindr şəkilli konteynerlər və içliklər  17.21.15.30.1  Kombinasiya edilmiş konserv bankaları, silindr şəkilli konteynerlər və içliklər 
21.21.15.35.0  Qablaşdırma məmulatları, vallar üçün zərflər, yumşaq taralar  17.21.15.30.2  Qablaşdırma məmulatları, vallar üçün zərflər, yumşaq taralar 
21.21.15.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən kağızdan sair qablaşdırma məmulatları  17.21.15.30.3  Digər qruplara daxil edilməyən kağızdan sair qablaşdırma məmulatları 
21.21.15.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kartoteka yeşikləri, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər  17.21.15.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kartoteka yeşikləri, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər 
21.22.11.10.0  Tualet kağızı  17.22.11.20.0  Tualet kağızı 
21.22.11.33.0  Kağız əl dəsmalları və gigiyena, yaxud kosmetika salfetləri, …  17.22.11.40.0  Kağız əl dəsmalları və gigiyena, yaxud kosmetika salfetləri, … 
21.22.11.35.0  Tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) əl silmək üçün dəsmallar  17.22.11.60.0  Tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) əl silmək üçün dəsmallar 
21.22.11.50.0  Kağızdan, tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) stol üçün süfrələr və salfetlər  17.22.11.80.0  Kağızdan, tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) stol üçün süfrələr və salfetlər 
21.22.12.10.0  Kağızdan, tibb aleqninindən gigiyena dəsmalları və tamponları  17.22.12.20.0  Kağızdan, tibb aleqninindən gigiyena dəsmalları və tamponları 
21.22.12.30.0  Kağızdan əl dəsmalları, uşaq qundaqları və oxşar sanitariya-gigiyena məmulatları  17.22.12.30.0   Kağızdan əl dəsmalları, uşaq qundaqları və oxşar sanitariya-gigiyena məmulatları 
21.22.12.33.0  Kağız əl dəsmalları, uşaq qundaqları   17.22.12.30.1  Kağız əl dəsmalları, uşaq qundaqları  
21.22.12.35.0  Saxlaya bilməmədən əziyyət çəkən yaşlılar üçün sanitariya-gigiyena məmulatları  17.22.12.30.2  Saxlaya bilməmədən əziyyət çəkən yaşlılar üçün sanitariya-gigiyena məmulatları 
21.22.12.50.0  Kağızdan hazırlanan geyim və geyim aksessuarları   17.22.12.50.0   Kağızdan hazırlanan geyim və geyim aksessuarları  
21.22.12.90.0  Digər qruplara daxil edlməyən kağızdan, ..., və s. təsərrüfat-məişət, sanitariya-gigiyena və ya tibbi təyinatlı məmulatlar  17.22.12.90.0   Digər qruplara daxil edlməyən kağızdan, ..., və s. təsərrüfat-məişət, sanitariya-gigiyena və ya tibbi təyinatlı məmulatlar 
21.22.13.00.0  Kağızdan və ya kartondan hazırlanan sinilər, bludlar, boşqablar, fincanlar və s.  17.22.13.00.0  Kağızdan və ya kartondan hazırlanan sinilər, bludlar, boşqablar, fincanlar və s. 
21.23.11.13.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.11.15.0  Özüsurətçıxaran kağız  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.11.17.0  Surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.11.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən surətçıxarma və ya köçürmə kağızları; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.11.30.0  Lentlər və ya rulonlarla özüyapışan kağız  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.11.50.0  Lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız (özüyapışan kağızlardan başqa)  17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız 
21.23.12.30.0  Zərflər (zərf-paketlər də daxil edilməklə)  17.23.12.30.0   Zərflər (zərf-paketlər də daxil edilməklə) 
21.23.12.50.0  Kağızdan hazırlanan məktub-sekretkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları (otkrıtkaları) və yazışma üçün kartoçkalar …  17.23.12.50.0  Kağızdan hazırlanan məktub-sekretkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma üçün kartoçkalar … 
21.23.12.70.0  Kağız dəftərxana əşyaları dəstindən ibarət olan kağızdan və ya kartondan hazırlanan qutular və s.  17.23.12.70.0  Kağız dəftərxana əşyaları dəstindən ibarət olan kağızdan və ya kartondan hazırlanan qutular və s. 
21.23.13.30.0  Yazı və s. üçün çap, basmanaxışlı və ya deşilmiş kağız və karton  17.23.12.70.1  Yazı və s. üçün çap, basmanaxışlı və ya deşilmiş kağız və karton 
21.23.13.55.0  Ofis avadanlığı (təşkilati texnika) üçün lentlər və ya rulonlarla kağız  17.23.12.70.2  Ofis avadanlığı (təşkilati texnika) üçün lentlər və ya rulonlarla kağız 
21.23.13.59.0  Yazı, çap və ya başqa qrafika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton  17.23.14.00.0  Yazı, çap və ya başqa qrafika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 
21.24.11.10.0  Basmanaxışlı divar kağızı  17.24.11.00.1  Basmanaxışlı divar kağızı 
21.24.11.30.0  Plastik kütlə qatı ilə örtülmüş kağızdan hazırlanan divar kağızı və s.  17.24.11.00.2  Plastik kütlə qatı ilə örtülmüş kağızdan hazırlanan divar kağızı və s. 
21.24.11.50.0  Dekorativ materialla örtülmüş kağızdan ibarət olan divar kağızı və s.  17.24.11.00.3  Dekorativ materialla örtülmüş kağızdan ibarət olan divar kağızı və s. 
21.24.11.90.0  Divar kağızları və sair divar örtükləri; digər qruplara daxil edilməyən pəncərələr üçün şəffaf kağız  17.24.11.00.0  Divar kağızları və sair divar örtükləri; digər qruplara daxil edilməyən pəncərələr üçün şəffaf kağız 
21.24.12.00.0  Divar üçün toxuculuq örtükləri  17.24.12.00.0  Divar üçün toxuculuq örtükləri 
21.25.11.00.0  Kağız və ya karton əsaslı döşəmə örtükləri  17.29.19.57.1  Kağız və ya karton əsaslı döşəmə örtükləri 
21.25.12.35.0  Üstündə yazı mətni olan özüyapışan kağız və ya kartondan etiketlər  17.29.11.20.0  Üstündə yazı mətni olan özüyapışan kağız və ya kartondan etiketlər 
21.25.12.39.0  Üstündə yazı mətni olan sair kağız və ya kartondan etiketlər  17.29.11.40.0  Üstündə yazı mətni olan sair kağız və ya kartondan etiketlər 
21.25.12.55.0  Özüyapışan kağız və ya kartondan bütün növ etiketlər (üstündə yazılı mətn olan etiketlərdən başqa)  17.29.11.60.0   Özüyapışan kağız və ya kartondan bütün növ etiketlər (üstündə yazılı mətn olan etiketlərdən başqa) 
21.25.12.59.0  Bütün növ kağız və ya kartondan etiketlər (üstündə yazı mətni olan etiketlərdən başqa), sair  17.29.11.80.0  Bütün növ kağız və ya kartondan etiketlər (üstündə yazı mətni olan etiketlərdən başqa), sair 
21.25.13.00.0  Kağız kütləsindən filtr blokları, tavaları və lövhələri  17.29.12.00.0  Kağız kütləsindən filtr blokları, tavaları və lövhələri 
21.25.14.13.0  Kitabça və ya boru şəklində papiros kağızı  17.29.19.10.0   Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda kitabça və ya boru şəklində papiros kağızı 
21.25.14.15.0  Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarla papiros kağızı  17.29.19.10.0   Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda kitabça və ya boru şəklində papiros kağızı 
21.25.14.20.0  Toxuculuq saplarını dolamaq üçün kağız və ya karton bobinlər, makaralar, ....  17.29.19.20.0  Toxuculuq saplarını dolamaq üçün kağız və ya karton bobinlər, makaralar, .... 
21.25.14.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən kağız və ya karton bobinlər, makaralar, kopslar və oxşar tutqaclar  17.29.19.30.0   Digər qruplara daxil edilməyən kağız və ya karton bobinlər, makaralar, kopslar və oxşar tutqaclar 
21.25.14.51.0  Format üzrə kəsilmiş süzgəc kağızları və ya kartonları  17.29.19.51.0  Format üzrə kəsilmiş süzgəc kağızları və ya kartonları 
21.25.14.53.0  Perforatorlar üçün deşilməmiş kartlar  17.29.19.51.1  Perforatorlar üçün deşilməmiş kartlar 
21.25.14.55.0  Qeydiyyat cihazları üçün qrafalara bölünmüş kağız, rulonlarla, vərəqlərlə və ya disklərlə  17.29.19.55.0  Qeydiyyat cihazları üçün qrafalara bölünmüş kağız, rulonlarla, vərəqlərlə və ya disklərlə 
21.25.14.57.0  Kağız kütləsindən formaya salınmış və ya preslənmiş məmulatlar  17.29.19.57.0   Kağız kütləsindən formaya salınmış və ya preslənmiş məmulatlar 
21.25.14.71.0  Kağızdan, kartondan sair məmulatlar: aralıq qatlar, jakkard kağızı, kondensator kağızı  17.29.19.85.1  Kağız kütləsindən formaya salınmış və ya preslənmiş məmulatlar 
21.25.14.73.0  Sair kağız və karton məmulatları: yelpiklər, qatlanan şirmalar  17.29.19.85.2  Sair kağız və karton məmulatları: yelpiklər, qatlanan şirmalar 
21.25.14.90.0  Sair kağız və karton məmulatları: sair  17.29.19.85.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
22.11.10.00.0  Ayrı-ayrı vərəqlər şəklində nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və s.  …..  ….. 
22.11.20.10.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: dərsliklər  …..  ….. 
22.11.20.20.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: uşaqlar üçün kitablar  …..  ….. 
22.11.20.30.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: bədii ədəbiyyat  …..  ….. 
22.11.20.40.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: ictimai elm  …..  ….. 
22.11.20.50.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: elm və texnika  …..  ….. 
22.11.20.60.0  Sair nəşr edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları: sair  …..  ….. 
22.11.20.63.0  Milli, region, yerli arayış kitabları; telefon, teleks, telefaks kitabları  …..  ….. 
22.11.20.65.0  Arayış məlumatlarından ibarət olan nəşrlər  …..  ….. 
22.11.20.67.0  Beynəlxalq, peşəkar, ekspert məlumat kitabları  …..  ….. 
22.11.20.69.0  Nəşr kitabları, kitabçaları, vərəqələr və oxşar nəşrlər, albomlar və uşaqlar üçün kitablar  …..  ….. 
22.11.20.80.0  Uşaqlar üçün kitab-şəkillər, şəkil çəkmək və ya rəngləmək üçün kitablar  …..  ….. 
22.11.31.00.0  Məlumat kitabları və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışı  …..  ….. 
22.11.32.00.0  Kitab şəklində coğrafiya xəritələri, hidroqrafik və ya oxşar sxemlər  …..  ….. 
22.11.33.00.0  Qeyri-kitab şəklində dərc edilmiş qlobuslar və coğrafiya xəritələri, hidroqrafik və ya oxşar sxemlər  …..  ….. 
22.11.34.00.0  Çap olunmuş və ya əllə yazılmış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, şəkilli və ya şəkilsiz notlar  …..  ….. 
22.12.10.00.0  Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzetlər, jurnallar və dövri mətbuat  …..  ….. 
22.13.10.00.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzetlər, jurnallar və dövri mətbuat  …..  ….. 
22.13.10.05.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzetlər  …..  ….. 
22.13.10.09.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan jurnallar və dövri mətbuat  …..  ….. 
22.14.11.30.0  Elektrik valçaldıran qurğular üçün səs yazılmış qramofon valları  …..  ….. 
22.14.11.33.0  Səs yazılmış qramofon valları: 30 sm  …..  ….. 
22.14.11.35.0  Səs yazılmış qramofon valları: 17 sm  …..  ….. 
22.14.11.50.0  Səs yazılmış kompakt-disklər  …..  ….. 
22.14.11.53.0  Səs yazılmış kompakt-disklər: 12 sm  …..  ….. 
22.14.11.55.0  Səs yazılmış kompakt-disklər: 7 sm  …..  ….. 
22.14.12.30.0  Səs yazılmış maqnit lentləri (eni 4 mm-dən çox olmayan)  …..  ….. 
22.14.12.50.0  Səs yazılmış maqnit lentləri (eni 4 mm-dən çox olan, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan)  …..  ….. 
22.15.11.30.0  Çap edilmiş və ya şəkilli poçt açıqcaları (otkrıtkaları)    ….. 
22.15.11.50.0  Sair çap edilmiş və ya şəkilli poçt açıqcaları (otkrıtkaları)  …..  ….. 
22.15.12.00.0  Reproduksiyalar, qravyuralar, fotoşəkillər  …..  ….. 
22.15.13.30.0  Köçürmə şəkillər (dekalkomaniya)  …..  ….. 
22.15.13.50.0  Bütün növlərdən olan çap edilmiş təqvimlər, o cümlədən cırılıb qopardılan təqvimlər  …..  ….. 
22.21.10.00.0  Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzetlərin, jurnalların və dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər  18.11.10.00.0  Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzetlərin, jurnalların və dövri mətbuatın çapı 
22.22.11.00.0  Möhür vurulmamış poçt markaları; gerbli kağız, çek kitabçaları, banknotlar və s.  18.12.11.00.0   Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzetlərin, jurnalların və dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər 
22.22.12.30.0   Satış kataloqları  18.12.12.30.0  Satış kataloqları 
22.22.12.50.0   Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar (satış kataloqlarından başqa  18.12.12.50.0  Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar (satış kataloqlarından başqa) 
22.22.13.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları  18.12.19.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəşr işləri 
22.22.13.03.0  Sair çap materialları; kəsilməmiş çap formaları  18.12.14.14.1  Sair çap materialları; kəsilməmiş çap formaları 
22.22.13.03.0  Sair çap materialları; kəsilməmiş çap formaları  18.12.14.14.0  Sadə tipli çap materiallarından başqa sair çap materialları  
22.22.13.05.0  Nəqliyyat biletləri, giriş biletləri və vərəqələri, lotoreya biletləri və sair biletlər  18.12.14.14.2  Nəqliyyat biletləri, giriş biletləri və vərəqələri, lotoreya biletləri və sair biletlər 
22.22.13.07.0  Sair çap materialları: şəxsi və kommersiya məqsədləri üçün (kəsilməmiş çap formalarından başqa)   18.12.14.14.3  Sair çap materialları: şəxsi və kommersiya məqsədləri üçün (kəsilməmiş çap formalarından başqa)  
22.22.13.09.0  Sair çap materialları: sair  18.12.14.14.3  Sair çap materialları: şəxsi və kommersiya məqsədləri üçün (kəsilməmiş çap formalarından başqa)  
22.22.20.13.0  Kağız və kartondan qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, order blankları və qəbz kitabları  17.23.13.13.0  Kağız və kartondan qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, order blankları və qəbz kitabları 
22.22.20.15.0  Qeyd kitabçaları, yazı və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar (təqvimlərdən başqa)  17.23.13.15.0  Qeyd kitabçaları, yazı və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar (təqvimlərdən başqa) 
22.22.20.17.0  Gündəlik qeydlər üçün kitabçalar  17.23.13.17.0   Gündəlik qeydlər üçün kitabçalar 
22.22.20.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair gündəlik qeydlər üçün kitabçalar və oxşar məmulatlar  17.23.13.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair gündəlik qeydlər üçün kitabçalar və oxşar məmulatlar 
22.22.20.30.0  Dəftərlər  17.23.13.30.0  Dəftərlər 
22.22.20.50.0  Kağız və ya kartondan cildlər, adi və kağıztikən qovluqlar   17.23.13.50.0  Kağız və ya kartondan cildlər, adi və kağıztikən qovluqlar  
22.22.20.75.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, kəsilməmiş çap formaları  17.23.13.75.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, kəsilməmiş çap formaları 
22.22.20.79.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, sair  17.23.13.79.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, sair 
22.22.20.80.0  Kağızdan və ya kartondan nümunə və ya kolleksiyalar üçün albomlar   17.23.13.80.0  Kağızdan və ya kartondan nümunə və ya kolleksiyalar üçün albomlar  
22.22.20.90.0  Basma kağız kitabçaları, çıxarılan cildlər və kağızdan sair dəftərxana ləvazimatı  17.23.13.90.0   Basma kağız kitabçaları, çıxarılan cildlər və kağızdan sair dəftərxana ləvazimatı 
22.22.31.00.0  Kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların, notların nəşri  18.12.19.20.0   Musiqi notların nəşri 
22.22.31.00.0  Kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların, notların nəşri  18.12.14.28.0  Lüğət, ensiklopediya və dövri mətbuatın çap edilməsi 
22.22.31.00.0  Kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların, notların nəşri  18.12.14.21.0  Kitab və kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların çap edilməsi 
22.22.31.00.0  Kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların, notların nəşri  18.12.14.14.0  Sadə tipli çap materiallarından başqa sair çap materialları  
22.22.31.00.0  Kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların, notların nəşri  18.12.14.07.0  Sadə tipli çap materialları  
22.22.32.20.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzetlərin, jurnalların və dövri mətbuatın nəşri  18.12.13.00.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzet, jurnalların və dövri mətbuatın çapı 
22.22.32.25.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzetlərin nəşri  18.12.13.00.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzet, jurnalların və dövri mətbuatın çapı 
22.22.32.29.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan jurnalların və dövri mətbuatın nəşri  18.12.13.00.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzet, jurnalların və dövri mətbuatın çapı 
22.22.32.30.0  Bütün növlərdən olan coğrafiya xəritələrinin, hidroqrafik və oxşar sxemlərin nəşri  18.12.14.35.0  Bütün növlərdən olan coğrafiya xəritələrinin, hidroqrafik və oxşar sxemlərin kitab şəklində çap edilməsi 
22.22.32.30.0  Bütün növlərdən olan coğrafiya xəritələrinin, hidroqrafik və oxşar sxemlərin nəşri  18.12.14.42.0  Kitab şəklində olan coğrafiya xəritələrindən, hidroqrafik və oxşar sxemlərdən başqa sair çap etmə 
22.22.32.43.0  Poçt açıqcalarının (otkrıtkalarının) nəşri  18.12.14.49.0  Poçt açıqçalarının çap edilməsi 
22.22.32.43.0  Poçt açıqcalarının (otkrıtkalarının) nəşri  18.12.14.56.0  Konvertlə birlikdə və ya bəzəkli açıqcalar da daxil olmaqla sair açıqçalar 
22.22.32.45.0  Köçürmə şəkillərin (dekalkomaniya) nəşri  18.12.19.30.0  Köçürmə şəkillərin (dekalkomaniya) nəşri 
22.22.32.50.0  Bütün növlərdən olan təqvimlərin, o cümlədən qoparılan təqvimlərin nəşri  18.12.19.10.0  Bütün növlərdən olan təqvimlərin, o cümlədən qoparılan təqvimlərin nəşri 
22.22.32.70.0  Reproduksiyaların, qravyuraların və fotoşəkillərin nəşri  18.12.14.63.0  Reproduksiyaların, qravyuraların və fotoşəkillərin nəşri 
22.22.32.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəşr işləri  18.12.19.90.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair nəşr işləri 
22.23.10.10.0  Kitabların və oxşar məmulatların nəşri zamanı kitabbağlama-cildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə birləşdirmə)  18.14.10.10.0  Kitabların və oxşar məmulatların nəşri zamanı kitabbağlama-cildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə birləşdirmə) 
22.23.10.30.0  Kitabçaların, jurnalların, kataloqların, reklamların və s. nəşri zamanı kitabbağlama-cildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə birləşdirmə)  18.14.10.30.0  Kitabçaların, jurnalların, kataloqların, reklamların və s. nəşri zamanı kitabbağlama-cildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə birləşdirmə) 
22.23.10.50.0  Sair kitabbağlama-cildləmə işləri  18.14.10.50.0  Sair kitabbağlama-cildləmə işləri 
22.24.10.00.0  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər  18.13.10.00.0  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər 
22.24.20.00.0  Çap formaları  18.13.20.00.0  Çap formaları 
22.24.20.01.0  Çap təsviri olmadan çap formaları  18.13.20.00.1  Çap təsviri olmadan çap formaları 
22.24.20.03.0  Çap təsviri ilə yüksək çap üçün formalar  18.13.20.00.2  Çap təsviri ilə yüksək çap üçün formalar 
22.24.20.05.0  Çap təsviri ilə ofset çap formaları  18.13.20.00.3  Çap təsviri ilə ofset çap formaları 
22.24.20.07.0  Çap təsviri ilə dərin çap silindirləri və ya lövhələri  18.13.20.00.4  Çap təsviri ilə dərin çap silindirləri və ya lövhələri 
22.25.10.00.0  Sair qrafika xidmətləri  18.13.30.00.0  Sair qrafika xidmətləri 
22.31.10.10.0  Qramafon vallarının surətinin çıxarılması  18.20.10.10.0  Qramafon vallarının surətinin çıxarılması 
22.31.10.30.0  Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  18.20.10.30.0  Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması 
22.31.10.50.0  Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  18.20.10.50.0   Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması 
22.31.10.70.0  Kompakt-disklərin surətinin çıxarılması  18.20.10.70.0  Kompakt-disklərin surətinin çıxarılması 
22.32.10.50.0  Video yazılmış maqnit lentlərinin (eni 6,5 mm-dən çox olan) surətinin çıxarılması  18.20.20.50.0  Eni 6,5 mm-dən çox olan video yazılmış maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması 
22.32.10.70.0  Videoyazıların: videodisklərin və sair videoinformasiya daşıyıcılarının surətinin çıxarılması  18.20.20.70.0   Videoyazıların: videodisklərin və sair videoinformasiya daşıyıcılarının surətinin çıxarılması 
22.33.10.30.0  Maşın daşıyıcılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  18.20.30.30.0   Maşın daşıyıcılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması 
22.33.10.50.0  Maşın daşıyıcılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan) surətinin çıxarılması  18.20.30.50.0  Maşın daşıyıcılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan) surətinin çıxarılması 
22.33.10.70.0  İşlənən məlumatların yazıldığı sair maşın daşıyıcılarının surətinin çıxarılması  18.20.30.70.0  İşlənən məlumatların yazıldığı sair maşın daşıyıcılarının surətinin çıxarılması 
23.10.10.30.0  Koks sobaları üçün koks (koks kömürünün yüksək temperaturda karbonlaşdırılmasından alınan), qaz zavodlarının koksu (qaz zavodlarının əlavə məhsulu)   19.10.30.00.1  Daş kömür qatranından və sair mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu 
23.10.10.50.0  Boz kömür koksu (boz kömür/liqnitin aşağı temperaturda distilləsindən alınan)  19.10.30.00.3  Boz kömür koksu (boz kömür/liqnitin aşağı temperaturda distilləsindən alınan) 
23.10.10.70.0  Energetika məqsədlərilə istifadə edilməyən koks (süni qrafit və elektrod istehsalı üçün koks)  19.10.30.00.4  Yanacaq məqsədilə istifadə edilməyən koks (süni qrafit və elektrod istehsalı üçün koks) 
23.10.20.00.0  Qatran (kömür, liqnit və ya torfun distilləsindən alınan aromatik və asfalt komponentlərinin qatışığı)  19.10.30.00.5  Qatran (kömür, liqnit və ya torfun distilləsindən alınan aromatik qatışığı) 
23.20.11.40.0  Aviasiya benzini (300S-2200S-li neft distillatı)  19.20.21.10.0  Aviasiya benzini (300S-2200S-li neft distillatı) 
23.20.11.50.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilməmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmamış)  19.20.21.20.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilməmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmamış) 
23.20.11.50.1  Aİ-98  19.20.21.20.1  Aİ-98 
23.20.11.50.2  Aİ-95  19.20.21.20.2  Aİ-95 
23.20.11.50.3  Aİ-92  19.20.21.20.3  Aİ-92 
23.20.11.50.4  A-76  19.20.21.20.4  A-76 
23.20.11.50.5  A-72  19.20.21.20.5  A-72 
23.20.11.70.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmış)  19.20.21.90.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmış) 
23.20.12.00.0  Reaktiv mühərriklər üçün benzin (1000S-2500S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün ağ neft və benzinin qarışığı)  19.20.22.00.0  Reaktiv mühərriklər üçün benzin (1000S-2500S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün ağ neft və benzinin qarışığı) 
23.20.13.30.0  Emalın spesefik prosesləri üçün təmizlənmiş, yarım emal edilmiş yüngül distillat   19.20.23.90.0  Emalın spesifik prosesləri üçün təmizlənmiş, yarım emal edilmiş yüngül distillat  
23.20.13.30.1  İlkin emal benzini  19.20.23.90.1  İlkin emal benzini 
23.20.13.50.0  Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül distillat)  19.20.23.91.0  Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül distillat) 
23.20.13.50.1  Kimya ???n benzin  19.20.23.91.1  Kimya ???n benzin 
23.20.13.50.2  Riforminq benzini  19.20.23.91.2  Riforminq benzini 
23.20.13.70.0  Ağır sənaye benzini  19.20.23.92.0  Ağır sənaye benzini 
23.20.13.70.1  Uayt-spirit  19.20.23.92.1  Uayt-spirit 
23.20.13.70.2  Solyar yağının distillatı  19.20.23.92.2  Solyar yağının distillatı 
23.20.14.00.0  Aviasiya üçün və sair ağ neft (1500S-3000S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün)  19.20.25.00.0  Aviasiya üçün ağ neft (1500S-3000S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün) 
23.20.14.00.0  Aviasiya üçün və sair ağ neft (1500S-3000S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün)  19.20.25.00.1  Aviasiya üçün ağ neft 
23.20.14.00.0  Aviasiya üçün və sair ağ neft (1500S-3000S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün)  19.20.25.00.2  Sair ağ neft 
23.20.15.30.0  Ağır distillatlar, yarımfabrikat  19.20.26.90.0  Ağır distillatlar, yarımfabrikat 
23.20.15.50.0  Avtomobillər üçün dizel yanacağı (1800S-3800S-li neft distillatı)  19.20.26.90.1  Avtomobillər üçün dizel yanacağı (1800S-3800S-li neft distillatı) 
23.20.15.70.0  Yanacaq qazoylu (1800S-3800S-li neft distillatı)  19.20.26.90.2`  Yanacaq qazoylu (1800S-3800S-li neft distillatı) 
23.20.15.90.0  Enerjisiz qazoylu və dizel yanacağı (neftkimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən ağır distillat)  19.20.26.90.3  Ağır neft distilatları (qazoyllar)  
23.20.16.30.0  Orta ağırlıqlı mazutlar  19.20.27.00.0  Orta ağırlıqlı fraksiyalar 
23.20.16.50.0  Orta ağırlıqlı sənaye benzini (orta ağırlıqlı yarımfabrikat)  19.20.27.10.0  Orta ağırlıqlı sənaye benzini (orta ağırlıqlı yarımfabrikat) 
23.20.17.30.0  Soba mazutu  19.20.28.90.0  Soba mazutu 
23.20.17.50.0  Azkükürdlü maye yanacaq (kükürdün miqdarı 1 %-dən az olan mazut)  19.20.28.90.1  Azkükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən az olan mazut) 
23.20.17.70.0  Kükürdlü maye yanacaq (kükürdün miqdarı 1 %-dən çox olan mazut)  19.20.28.90.2  Kükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən çox olan mazut) 
23.20.17.90.0  Enerjisiz maye yanacaq, sair mazut (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən)  19.20.28.90.3  Yanacaq məqsədilə istifadə olunmayan sair mazut (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən) 
23.20.18.30.0  Sürtgü yağları (xammal kimi istifadə edilən sürtkü yağları)  19.20.29.10.0  Sürtgü yağları (xammal kimi istifadə edilən sürtkü yağları) 
23.20.18.50.0  Sürtgü yağları (tərkibində 70%-dən az olmayaraq neft olan distillatlar)  19.20.29.20.0  Sürtgü yağları (tərkibində 70%-dən az olmayaraq neft olan distillatlar) 
23.20.18.50.1  Mühərrik yağları  19.20.29.20.1  Mühərrik yağları 
23.20.18.50.2  Hidravlik yağlar  19.20.29.20.2  Hidravlik yağlar 
23.20.18.50.3  Sənaye yağları  19.20.29.20.3  Sənaye yağları 
23.20.18.50.4  Elektroizolyasiya yağları; transformator, kondensator və kabel yağları da daxil olmaqla  19.20.29.20.4  Elektroizolyasiya yağları; transformator, kondensator və kabel yağları da daxil olmaqla 
23.20.18.50.5  Transmissiya yağları  19.20.29.20.5  Transmissiya yağları 
23.20.18.50.6  Kompressor və turbin yağları  19.20.29.20.6  Kompressor və turbin yağları 
23.20.18.50.7  Texnoloji yağlar  19.20.29.20.7  Texnoloji yağlar 
23.20.18.50.8  Maşın yağları  19.20.29.20.8  Maşın yağları 
23.20.18.50.9  Sair yağlar  19.20.29.20.9  Sair yağlar 
23.20.21.20.0  Yanacaq kimi istifadə edilən, təzyiq altında maye halında saxlanılan propan və butan  19.20.31.10.0  Yanacaq kimi istifadə edilən, təzyiq altında maye halında saxlanılan propan və butan 
23.20.21.30.0  Təmizlənmiş ilkin məhsul kimi istifadə edilən maye propan və butan  19.20.31.20.0  Təmizlənmiş ilkin məhsul kimi istifadə edilən maye propan və butan 
23.20.21.70.0  Enerjisiz maye qazlar (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən propan və butan)  19.20.31.30.0  Yanacaq məqsədilə istifadə olunmayan maye qazlar (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən propan və butan) 
23.20.22.00.0  Təmizlənmiş qaz (tərkibində əsasən hidrogen, metan, etan və olefinlər olan qaz qatışığı)  19.20.32.00.0  Təmizlənmiş qaz (tərkibində əsasən hidrogen, metan, etan və olefinlər olan qaz qatışığı) 
23.20.22.00.1  Maye etilen  19.20.32.00.1  Maye etilen 
23.20.22.00.2  Maye propilen  19.20.32.00.2  Maye propilen 
23.20.22.00.3  Maye butilen  19.20.32.00.3  Maye butilen 
23.20.22.00.4  Maye butadien  19.20.32.00.4  Maye butadien 
23.20.22.00.5  Propan-propilen (qaz şəkilli)  19.20.32.00.5  Propan-propilen (qaz şəkilli) 
23.20.22.00.6  Butan-butilen (qaz şəkilli)  19.20.32.00.6  Butan-butilen (qaz şəkilli) 
23.20.31.00.0  Vazelin; parafin; neft mumu və sair mumlar  19.20.41.00.0  Vazelin; parafin; neft mumu və sair mumlar 
23.20.32.40.0  Neft koksu (tərkibində əsasən 90-95% karbon olan qara bərk maddə)  19.20.42.40.0  Neft koksu (tərkibində əsasən 90-95% karbon olan qara bərk maddə) 
23.20.32.50.0  Neft bitumu (qara və ya tünd qəhvəyi rəngli, bərk və yarımbərk, termoplastik, suya davamlı və yapışqanlı material)  19.20.42.50.0  Neft bitumu (qara və ya tünd qəhvəyi rəngli, bərk və yarımbərk, termoplastik, suya davamlı və yapışqanlı material ) 
23.20.32.70.0  Sair neft qalıqları  19.20.42.70.0  Sair neft məhsulları 
23.30.11.00.0  Təbii uran və onun birləşmələri     
23.30.12.00.0  Saflaşdırılmış uran və plutonium və onların birləşmələri   20.13.11.00.0  Saflaşdırılmış uran və plutonium və onların birləşmələri 
23.30.13.00.0  Saflaşdırılmış uran və torium və onların birləşmələri  20.13.12.00.0  Saflaşdırılmış uran və torium və onların birləşmələri  
23.30.14.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri; radioaktiv tullantılar  20.13.13.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən radioaktiv elementlər, izotoplar və onların birləşmələri; radioaktiv tullantılar  
23.30.20.00.0  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış istilikayıran elementlər (kassetlər)  20.13.14.00.0  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış istilikayıran elementlər (kassetlər)  
24.11.11.20.0  Arqon  20.11.11.20.0  Arqon 
24.11.11.25.0  Qazşəkilli və ya maye arqon  20.11.11.20.1  Qazşəkilli və ya maye arqon 
24.11.11.27.0  Bərk arqon  20.11.11.20.2  Bərk arqon 
24.11.11.30.0  Təsirsiz (inert) qazlar (arqondan başqa)  20.11.11.30.0  Təsirsiz (inert) qazlar (arqondan başqa) 
24.11.11.50.0  Hidrogen  20.11.11.50.0  Hidrogen 
24.11.11.60.0  Azot  20.11.11.60.0  Azot 
24.11.11.70.0  Oksigen  20.11.11.70.0  Oksigen 
24.11.12.30.0  Karbon 4-oksid  20.11.12.30.0  Karbon 4-oksid 
24.11.12.35.0  Qazşəkilli və ya maye karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı)  20.11.12.30.1  Qazşəkilli və ya maye karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı) 
24.11.12.37.0  Bərk karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı)  20.11.12.30.2  Bərk karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı) 
24.11.12.50.0  K?k?rd 6-oksid; arsenli anhidrid  20.11.12.50.0  K?k?rd 6-oksid; arsenli anhidrid 
24.11.12.70.0  Azot oksidləri  20.11.12.70.0  Azot oksidləri 
24.11.12.90.0  Qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri  20.11.12.90.0  Qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri 
24.11.13.00.0  Maye hava; sıxılmış hava  20.11.13.00.0  Maye hava; sıxılmış hava 
24.12.11.30.0  Sink oksidi; sink peroksidi  20.12.11.30.0  Sink oksidi; sink peroksidi 
24.12.11.50.0  Titan oksidi  20.12.11.50.0  Titan oksidi 
24.12.12.15.0  Xrom 6-oksid  20.12.12.00.1  Xrom 6-oksid 
24.12.12.19.0  Xrom oksidləri və hidroksidləri (xrom 6-oksiddən başqa)  20.12.12.00.0  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri  
24.12.12.35.0  Manqan 4-oksid  20.12.12.00.2  Manqan 4-oksid 
24.12.12.39.0  Manqan oksidləri (manqan 4-oksiddən başqa)  20.12.12.00.0  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri  
24.12.12.53.0  Qurğuşun oksid (qlet, massikot)  20.12.12.00.3  Qurğuşun oksid (qlet, massikot) 
24.12.12.55.0  Qurğuşun lülüngəni (qırmızı və narıncı)  20.12.12.00.4  Qurğuşun sülüngəni (qırmızı və narıncı) 
24.12.12.57.0  Digər qruplara daxil edilməyən qurğuşun oksidləri  20.12.12.00.0  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri  
24.12.12.70.0  Mis oksidləri və hidroksidləri  20.12.12.00.0  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri  
24.12.13.13.0  Dəmir oksidləri və tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir oksidi olan dəmir (III) hidroksidləri  20.12.19.10.1  Dəmir oksidləri və tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir oksidi olan dəmir (III) hidroksidləri 
24.12.13.15.0  Tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir (III) oksidi olan təbii piqmentlər  20.12.19.10.2   Tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir (III) oksidi olan təbii piqmentlər 
24.12.13.30.0  Kobalt oksidləri və hidroksidləri, kobaltın texniki oksidləri  20.12.19.30.0  Kobalt oksidləri və hidroksidləri, kobaltın texniki oksidləri 
24.12.13.53.0  Litium oksid və hidroksidi  20.12.19.50.0  Litium, vanadium, nikel oksidləri və hidroksidləri; germanium oksidləri və sirk-onium dioksidləri 
24.12.13.55.0  Vanadium oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.50.1  Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.63.0  Nikel oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.50.2  Nikel oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.65.0  Germanium oksidləri və sirkonium di-oksid  20.12.19.50.3  Germanium oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.73.0  Molibden oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.73.0  Molibden oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.75.0  Antimon oksidləri  20.12.19.75.0   Antimon oksidləri (sürmə) 
24.12.13.90.0  Sair qeyri-üzvi əsaslar; metalların digər qruplara daxil edilməyən sair oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri  20.12.19.90.0  Sair qeyri-üzvi əsaslar; metalların digər qruplara daxil edilməyən sair oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
24.12.21.10.0  Parçalanmış halda olan boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər  20.12.21.10.0   Parçalanmış halda olan boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər 
24.12.21.20.0  Turşulu boyaq maddələri və tərkibləri; rəngab boyayıcıları və tərkibləri  20.12.21.20.0   Turşulu boyaq maddələri və tərkibləri; rəngab boyayıcıları və tərkibləri 
24.12.21.30.0  Əsas boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər  20.12.21.30.0  Əsas boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər 
24.12.21.40.0  Birbaşa boyayıcılar və onların əsasında tərkiblər  20.12.21.40.0  Birbaşa boyayıcılar və onların əsasında tərkiblər 
24.12.21.50.0  Sair sintetik üzvi boyayıcı maddələr  20.12.21.50.0   Sair sintetik üzvi boyayıcı maddələr 
24.12.21.60.0  Fluoressent ağardıcı maddələr kimi istifadə edilən sintetik üzvi məhsullar  20.12.21.60.0   Fluoressent ağardıcı maddələr kimi istifadə edilən sintetik üzvi məhsullar 
24.12.21.70.0  Parlaq laklar; parlaq laklar əsasında tərkiblər  20.12.21.70.0  Parlaq laklar; parlaq laklar əsasında tərkiblər 
24.12.22.50.0  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstratlar; taninlər, onların duzları və digər törəmələr  20.12.22.50.0  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstratlar; taninlər, onların duzları və digər törəmələr 
24.12.22.70.0  Bitki və heyvan mənşəli boyayıcı maddələr və boyayıcı tərkiblər  20.12.22.70.0  Bitki və heyvan mənşəli boyayıcı maddələr və boyayıcı tərkiblər 
24.12.23.30.0  Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr  20.12.23.30.0  Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr 
24.12.23.50.0  Qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr; digər qruplara daxil edilməyən aşılıyıcı tərkiblər ....  20.12.23.50.0  Qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr; digər qruplara daxil edilməyən aşılıyıcı tərkiblər  
24.12.24.15.0  Tərkibində 80 faizdən az olmayaraq titan 4-oksid olan, titan 4-oksid əsaslı piqmentlər və tərkiblər  20.12.24.15.0   Tərkibində 80 faizdən az olmayaraq titan 4-oksid olan, titan 4-oksid əsaslı piqmentlər və tərkiblər 
24.12.24.19.0  Titan 4-oksid əsaslı sair piqmentlər və tərkiblər  20.12.24.19.0  Titan 4-oksid əsaslı sair piqmentlər və tərkiblər 
24.12.24.30.0  Xrom birləşmələri əsasında piqmentlər və tərkiblər  20.12.24.40.0  Xrom və kadmium birləşmələri əsasında piqmentlər və tərkiblər 
24.12.24.50.0  Kadmium birləşmələri əsasında piqmentlər və tərkiblər  20.12.24.40.0  Xrom və kadmium birləşmələri əsasında piqmentlər və tərkiblər 
24.12.24.70.0  Sair boyayıcı maddələr, tərkiblər və lüminoforlar  20.12.24.70.0  Sair boyayıcı maddələr, tərkiblər və lüminoforlar 
24.13.11.11.0  Xlor  20.13.21.11.0  Xlor 
24.13.11.13.0  Yod  20.13.21.16.1   Yod 
24.13.11.15.0  Fl?or  20.13.21.16.2   Fl?or 
24.13.11.17.0  Brom  20.13.21.16.3   Brom 
24.13.11.20.0  Sublimasiya edilmiş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürdü  20.13.21.20.0  Sublimasiya edilmiş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürdü 
24.13.11.30.0  Karbon (karbon hisi və karbonun digər qruplara daxil edilməyən sair formaları)  20.13.21.30.0  Karbon (karbon hisi və karbonun digər qruplara daxil edilməyən sair formaları) 
24.13.11.40.0  Bor; tellur  20.13.21.40.0   Bor; tellur 
24.13.11.53.0  Kütlə üzrə təmizliyi 99,99 faizdən az olmayan silisium   20.13.21.50.0   Silisium  
24.13.11.55.0  Kütlə üzrə təmizliyi 99,99 faizdən az olan silisium  20.13.21.50.0   Silisium  
24.13.11.60.0  Fosfor  20.13.21.80.0  Fosfor, arsen, selen 
24.13.11.70.0  Arsen  20.13.21.80.0  Fosfor, arsen, selen 
24.13.11.90.0  Selen  20.13.21.80.0  Fosfor, arsen, selen 
24.13.12.35.0  Fosfordan başqa qeyri-metalların haloidoksidlərinin haloidləri  20.13.22.35.0  Fosfor xloridləri və xloroksidləri 
24.13.12.37.0  Fosfordan başqa qeyri-metalların haloidoksidlərinin haloidləri  20.13.22.37.0  Fosfordan başqa qeyri-metalların haloidoksidlərinin haloidləri 
24.13.12.50.0  Karbon 4-sulfid  20.13.22.60.0  Qeyri-metalların sulfidləri; texniki fosfor trisulfid 
24.13.12.70.0  Qeyri-metalların sulfidləri (karbondan başqa); texniki fosfor trisulfid  20.13.22.60.0  Qeyri-metalların sulfidləri; texniki fosfor trisulfid 
24.13.13.25.0  Natrium  20.13.23.00.1  Natrium 
24.13.13.29.0  Qələvi metallar (natriumdan başqa)  20.13.23.00.0  Qələvi metallar; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; civə 
24.13.13.30.0  Kalsium  20.13.23.00.2  Kalsium 
24.13.13.50.0  Stronsium və barium  20.13.23.00.3  Stronsium və barium 
24.13.13.70.0  Nadir torpaq metalları, skandium və ittrium  20.13.23.00.0   Qələvi metallar; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; civə 
24.13.13.80.0  Civə  20.13.23.00.0  Qələvi metallar; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; civə 
24.13.14.13.0  Xlorid turşusu  20.13.24.13.0  Xlorid turşusu 
24.13.14.15.0  Xlorsulfat turşusu  20.13.24.15.0  Xlorsulfat turşusu 
24.13.14.33.0  Sulfat turşusu  20.13.24.33.0   Sulfat turşusu 
24.13.14.35.0  Oleum  20.13.24.35.0  Oleum 
24.13.14.53.0  Fosfat anhidridi (fosfor 5-oksid)  20.13.24.53.0   Fosfat anhidridi (fosfor 5-oksid) 
24.13.14.55.0  Ortofosfat (fosfat) turşusu və polifosfat turşuları  20.13.24.55.0   Ortofosfat (fosfat) turşusu və polifosfat turşuları 
24.13.14.60.0  Bor oksidləri; bor turşuları, qeyri-üzvi turşular (ftorlu hidrogen (flüorid) turşusundan başqa)  20.13.24.60.0  Bor oksidləri; bor turşuları, qeyri-üzvi turşular (ftorlu hidrogen (flüorid) turşusundan başqa) 
24.13.14.73.0  Hidrogen flüorid (flüorid turşusu)  20.13.24.73.0   Hidrogen flüorid (flüorid turşusu) 
24.13.14.75.0  Silisium 4-oksid  20.13.24.75.0  Silisium 4-oksid 
24.13.14.77.0  K?k?rd 4-oksid  20.13.24.77.0  K?k?rd 4-oksid 
24.13.15.25.0  Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda  20.13.25.25.0  Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda 
24.13.15.27.0  Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda)  20.13.25.27.0  Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda) 
24.13.15.35.0  Kalium hidroksid bərk halda  20.13.25.35.0  Kalium hidroksid bərk halda 
24.13.15.37.0  Kalium hidroksid sulu məhlulda  20.13.25.37.0  Kalium hidroksid sulu məhlulda 
24.13.15.50.0  Natrium və kalium peroksidləri  20.13.25.50.0   Natrium və kalium peroksidləri 
24.13.15.60.0  Maqnezium hidroksid və peroksid; stronsium və barium hidroksid, oksid və peroksidləri  20.13.25.60.0  Maqnezium hidroksid və peroksid; stronsium və barium hidroksid, oksid və peroksidləri 
24.13.15.70.0  Al?minium hidroksid  20.13.25.70.0  Al?minium hidroksid 
24.13.15.80.0  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları  20.13.25.80.0   Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları 
24.13.21.10.0  Flüoridlər; flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun sair kompleks duzları  20.13.31.10.0   Flüoridlər; flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun sair kompleks duzları 
24.13.21.30.0  Ammonium xloriddən başqa, xloridlər  20.13.31.30.0   Ammonium xloriddən başqa, xloridlər 
24.13.21.50.0  Misin və digər metalların xloroksidləri və xlorhidroksidləri  20.13.31.50.0  Misin və digər metalların xloroksidləri və xlorhidroksidləri 
24.13.21.70.0  Bromidlər və bromoksidlər; yodidlər və yodoksidlər  20.13.31.70.0  Bromidlər və bromoksidlər; yodidlər və yodoksidlər 
24.13.22.35.0  Texniki kalsium hipoxlorit və sair kal-sium hipoxloritlər  20.13.32.30.0   Hipoxloritlər, texniki kalsium hipoxlorit, və sair xloritlər və hipoxloritlər 
24.13.22.39.0  Hipoxloritlər (kalsium hipoxloritindən başqa) və xloritlər; hipobromitlər  20.13.32.50.0  Xloratlar, perxloratlar, bromatlar, perbro-matlar, yodatlar, peryodatlar 
24.13.22.55.0  Natrium xlorat  20.13.32.50.1  Natrium xlorat 
24.13.22.59.0  Sair xloratlar, perxloratlar, bromatlar, perbromatlar, yodatlar, peryodatlar  20.13.32.50.0  Xloratlar, perxloratlar, bromatlar, perbro-matlar, yodatlar, peryodatlar 
24.13.31.13.0  Sulfidlər və polisulfidlər  20.13.41.10.0   Sulfidlər; polisulfidlər; ditionitlər; sulfoksilatlar 
24.13.31.15.0  Ditionitlər və sulfoksilatlar  20.13.41.10.0   Sulfidlər; polisulfidlər; ditionitlər; sulfoksilatlar 
24.13.31.33.0  Sulfitlər  20.13.41.33.0   Sulfitlər 
24.13.31.35.0  Tiosulfatlar  20.13.41.35.0  Tiosulfatlar 
24.13.31.53.0  Al?minium sulfat  20.13.41.51.0  Alüminium sulfat və ya barium sulfat 
24.13.31.55.0  Barium sulfat  20.13.41.51.0  Alüminium sulfat və ya barium sulfat 
24.13.31.57.0  Alüminium və barium sulfatlardan başqa, sulfatlar  24.13.31.57.0  Alüminium və barium sulfatlardan başqa, sulfatlar 
24.13.31.73.0  Zəy  20.13.41.73.0  Zəy 
24.13.31.75.0  Peroksosulfatlar (persulfatlar)  20.13.41.75.0   Peroksosulfatlar (persulfatlar) 
24.13.32.10.0  Kalium nitratdan başqa, nitratlar  20.13.42.10.0  Kalium nitratdan başqa, nitratlar 
24.13.32.20.0  Fosfinatlar və fosfonatlar  20.13.42.20.0   Fosfinatlar və fosfonatlar 
24.13.32.30.0  Natrium dihidrofosfat və natrium hidro-fosfat  20.13.42.30.0   Natrium dihidrofosfat və natrium hidrofosfat 
24.13.32.40.0  Kalsium hidroortofosfat (kalsium hidrofosfat)  20.13.42.40.0  Kalsium hidroortofosfat (kalsium hidrofosfat) 
24.13.32.50.0  Trinatrium fosfat, kalium fosfat, sair kalium fosfat, (poli)fosfatlar  20.13.42.80.1  Trinatrium fosfat, kalium fosfat, sair kalium fosfat, (poli)fosfatlar 
24.13.32.60.0  Fosfat və ya triammonium  20.13.42.80.0  Fosfatlar; polifosfatlar 
24.13.32.70.0  Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)  20.13.42.80.0  Fosfatlar; polifosfatlar 
24.13.33.10.0  Natrium karbonat  20.13.43.10.0  Natrium karbonat 
24.13.33.20.0  Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat)  20.13.43.20.0   Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat) 
24.13.33.30.0  Kalium karbonat  20.13.43.90.0  Sair karbonatlar 
24.13.33.40.0  Kalsium karbonat  20.13.43.40.0   Kalsium karbonat 
24.13.33.50.0  Barium karbonat  20.13.43.90.1  Barium karbonat 
24.13.33.60.0  Qurğuşun karbonat  20.13.43.90.2  Qurğuşun karbonat 
24.13.33.71.0  Litium karbonat  20.13.43.90.3  Litium karbonat 
24.13.33.73.0  Stronsium karbonat  20.13.43.90.4  Stronsium karbonat 
24.13.33.79.0  Sair karbonatlar; peroksokarbonatlar (perkarbonatlar)  20.13.43.90.0  Sair karbonatlar 
24.13.41.10.0  Al?minatlar  20.13.51.75.1  Al?minatlar 
24.13.41.20.0  Sink və qurğuşun xromatları  20.13.51.25.0  Xromatlar və peroksoxromatlar 
24.13.41.30.0  Natrium və kalium dixromatları və sair xromatlar və peroksoxromatlar  20.13.51.25.0  Xromatlar və peroksoxromatlar 
24.13.41.40.0  Manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar  20.13.51.10.0  Manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar; molibdatlar; volframatlar 
24.13.41.50.0  Molibdatlar  20.13.51.10.0  Manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar; molibdatlar; volframatlar 
24.13.41.60.0  Volframatlar  20.13.51.10.0  Manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar; molibdatlar; volframatlar 
24.13.41.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair okso- və peroksometal turşuları  20.13.51.75.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair okso- və peroksometal turşuları 
24.13.41.83.0  Gümüş nitrat (lyapis, cəhənnəm daşı)  20.13.51.83.0   Gümüş nitratlar  
24.13.41.85.0  Kolloid şəklində qiymətli (nəcib) metallar və onların birləşmələri (gümüş nitratından başqa) və amalqamalar  20.13.51.85.0  Kolloid şəklində qiymətli (nəcib) metallar və onların birləşmələri (gümüş nitratından başqa) və amalqamalar 
24.13.42.50.0  Distilə suyu  20.13.52.50.0  Distilə suyu 
24.13.42.90.0  Sair qeyri-üzvi birləşmələr  20.13.52.90.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr; amalqama 
24.13.51.00.0  Ağır su (deyterium oksid), sair izotoplar və onların birləşmələri  20.13.61.00.0   Ağır su (deyterium oksid), sair izotoplar və onların birləşmələri 
24.13.52.20.0  Sianidlər, oksisianidlər və kompleks sianidlər  20.13.62.20.0   Sianidlər, oksisianidlər və kompleks sianidlər 
24.13.52.30.0  Fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar  20.13.62.30.1  Fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar 
24.13.52.40.0  Silikatlar, qələvi metalların texniki silikatları  20.13.62.40.0  Silikatlar, qələvi metalların texniki silikatları 
24.13.52.50.0  Natrium tetroboratlar və sair boratlar  20.13.62.30.0  Boratlar; peroksoboratlar 
24.13.52.60.0  Peroksoboratlar  20.13.62.30.0  Boratlar; peroksoboratlar 
24.13.52.70.0  İkiqat və kompleks silikatlar  20.13.62.70.0  İkiqat və kompleks silikatlar 
24.13.52.90.0  Sair qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların (azidlərdən başqa) duzları  20.13.62.80.0  Sair qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların (azidlərdən başqa) duzları 
24.13.53.00.0  Hidrogen peroksidi  20.13.63.00.0  Hidrogen peroksidi 
24.13.54.30.0  Ferrofosfordan başqa, fosfidlər  20.13.64.80.0  Ferrofosfordan başqa, fosfidlər; hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər 
24.13.54.50.0  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər  20.13.64.50.0   Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər 
24.13.54.70.0  Hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər  20.13.64.80.0   Ferrofosfordan başqa, fosfidlər; hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər 
24.13.55.00.0  Nadir torpaq metallarının birləşmələri və onların qarışıqları  20.13.65.00.0  Nadir torpaq metallarının birləşmələri və onların qarışıqları 
24.13.56.00.0  Sair kükürd (saflaşdırılmamış, sublimasiya edilməmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa)  20.13.66.00.0   Sair kükürd (saflaşdırılmamış, sublimasiya edilməmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa) 
24.13.57.00.0  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)  20.13.67.00.0   Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı) 
24.13.58.50.0  Pyezoelektrik kvarsı  20.13.68.00.1  Pyezoelektrik kvarsı 
24.13.58.70.0  Emal edilməmiş sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar…  20.13.68.00.0  Emal edilməmiş sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar… 
24.14.11.20.0  Doymuş açıq zəncirli karbohidrogenlər  20.14.11.20.0  Doymuş açıq zəncirli karbohidrogenlər 
24.14.11.30.0  Etilen  20.14.11.30.0   Etilen 
24.14.11.40.0  Propen (propilen)  20.14.11.40.0   Propen (propilen) 
24.14.11.50.0  Buten (butilen) və onun izomerləri  20.14.11.50.0  Buten (butilen) və onun izomerləri 
24.14.11.65.0   Butadion-1,3  20.14.11.65.0   Butadion-1,3 
24.14.11.67.0  İzopren  20.14.11.67.0  İzopren 
24.14.11.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən doymamış açıq zəncirli karbohidrogenlər  20.14.11.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən doymamış açıq zəncirli karbohidrogenlər 
24.14.12.13.0  Sikloheksan  20.14.12.13.0  Sikloheksan 
24.14.12.15.0  Sikloheksanlardan başqa, siklanlar (sikloalkanlar), siklenlər (sikloalkenlər) və sikloterpenı  20.14.12.15.0   Sikloheksanlardan başqa, siklanlar (sikloalkanlar), siklenlər (sikloalkenlər) və sikloterpenı 
24.14.12.23.0  Benzol  20.14.12.23.0  Benzol 
24.14.12.25.0  Toluol  20.14.12.25.0   Toluol 
24.14.12.43.0  o-Ksilol  20.14.12.43.0  o-Ksilol 
24.14.12.45.0  p -Ksilol  20.14.12.45.0  p -Ksilol 
24.14.12.47.0  m -Ksilol və ksilolun izomerlərinin qarışığı  20.14.12.47.0  m -Ksilol və ksilolun izomerlərinin qarışığı 
24.14.12.50.0  Stirol  20.14.12.50.0  Stirol 
24.14.12.60.0  Etilbenzol  20.14.12.60.0   Etilbenzol 
24.14.12.70.0  Kumol  20.14.12.70.0  Kumol 
24.14.12.80.0  Naftalin, antrasen  20.14.12.80.0  Naftalin, antrasen 
24.14.12.90.0  Bifenil, terfenil, sair siklik karbohidrogenlər  20.14.12.90.0  Sair siklik karbohidrogenlər 
24.14.13.13.0  Metilxlorid və etilxlorid  20.14.13.13.0  Metilxlorid və etilxlorid 
24.14.13.15.0  Metilenxlorid (dixlormetan)  20.14.13.15.0  Metilenxlorid (dixlormetan) 
24.14.13.23.0  Xloroform (trixlormetan)  20.14.13.23.0  Xloroform (trixlormetan) 
24.14.13.25.0  Karbon 4-xlorid  20.14.13.25.0  Karbon 4-xlorid 
24.14.13.53.0  1,2-Dixloretan (etilendixlorid)  20.14.13.53.0  1,2-Dixloretan (etilendixlorid) 
24.14.13.55.0  1,2-Dixlorpropan və dixlorbutanlar  20.14.13.54.0  1,2-Dixlorpropan və dixlorbutanlar 
24.14.13.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən açıq zəncirli doymuş karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  20.14.13.57.0   Digər qruplara daxil edilməyən açıq zəncirli doymuş karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
24.14.13.71.0  Vinilxlorid (xlorlu vinil)  20.14.13.71.0   Vinilxlorid (xlorlu vinil) 
24.14.13.73.0  Trixloretilen  20.14.13.74.0   Trixloretilen; tetraxloretilen (perxloretilen) 
24.14.13.75.0  Tetraxloretilen (perxloretilen)  20.14.13.74.0   Trixloretilen; tetraxloretilen (perxloretilen) 
24.14.13.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən açıq zəncirli doymamış karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  20.14.13.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən açıq zəncirli doymamış karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
24.14.14.50.0  Karbohidrogenlərin sulfotörəmələri və onların duzları və s.  20.14.14.50.0  Karbohidrogenlərin sulfotörəmələri və onların duzları və s. 
24.14.14.70.0  Tərkibində yalnız nitro- və nitrozoqruplar olan karbohidrogen törəmələri  20.14.14.70.0  Tərkibində yalnız nitro- və nitrozoqruplar olan karbohidrogen törəmələri 
24.14.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sulfidlənmiş, nitritlənmiş və ya nitrozilənmiş karbohidrogen törəmələri  20.14.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sulfidlənmiş, nitritlənmiş və ya nitrozilənmiş karbohidrogen törəmələri 
24.14.15.10.0  Qeyri-siklik karbohidrogenlərin ftorlaşdırılmış, bromlaşdırılmış və ya yodlaşdırılmış törəmələri  20.14.19.10.0   Qeyri-siklik karbohidrogenlərin ftorlaşdırılmış, bromlaşdırılmış və ya yodlaşdırılmış törəmələri 
24.14.15.30.0  Tərkibində iki atomdan az olmayaraq halogen olan qeyri-siklik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri  20.14.19.30.0  Tərkibində iki atomdan az olmayaraq halogen olan qeyri-siklik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri 
24.14.15.53.0  Heksaxlorotsikloheksan (heksaxloran)  20.14.19.51.0  Heksaxlorotsikloheksan (heksaxloran) 
24.14.15.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən siklonların (sikloalkanların) ... və sikloterpenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri  20.14.19.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən siklonların (sikloalkanların) ... və sikloterpenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri 
24.14.15.73.0  Xlorbenzol, o-dixlorbenzol, p - dixlor-benzol  20.14.19.70.1  Xlorbenzol, o-dixlorbenzol, p - dixlorbenzol 
24.14.15.75.0  Heksaxlorbenzol və DDT (1,1,1-trixlor-2,2- bis-(p -xlorfenil)etan)  20.14.19.70.2  Heksaxlorbenzol və DDT (1,1,1-trixlor-2,2- bis-(p -xlorfenil)etan) 
24.14.15.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən halogenləşdirilmiş aromatik karbohidrogen törəmələri  20.14.19.70.0  Halogenləşdirilmiş aromatik karbohidrogen törəmələri 
24.14.21.00.0  Yağlı sənaye spirtləri  20.14.21.00.0   Yağlı sənaye spirtləri 
24.14.22.10.0  Metonol (metil spirti)  20.14.22.10.0   Metanol (metil spirti) 
24.14.22.20.0  1-Propanol (propil spirti) və 2-propanol (izopropil spirti)  20.14.22.20.0  1-propanol (propil spirti) və 2-propanol (izopropil spirti) 
24.14.22.30.0  Butanol-1 (n - butil spirti)  20.14.22.30.0   Butanol-1 (n - butil spirti) 
24.14.22.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair butanollar  20.14.22.40.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair butanollar 
24.14.22.50.0  Pentanol (amil spirti) və onun izomerləri  20.14.22.40.1  Pentanol (amil spirti) və onun izomerləri 
24.14.22.63.0  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri  20.14.22.63.0  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri 
24.14.22.69.0  Lauril spirti, setil spirti; stearil spirti və sair doymuş biratomlu spirtlər  20.14.22.65.0  Lauril spirti, setil spirti; stearil spirti və sair doymuş biratomlu spirtlər 
24.14.22.73.0  Qeyri-tsiklik terpen spirti  20.14.22.70.1  Qeyri-tsiklik terpen spirti 
24.14.22.75.0  Qeyri-tsiklik terpen spirtlərindən başqa, allil spirti və doymamış biratomlu spirtlər  20.14.22.70.0  Allil spirti və doymamış biratomlu spirtlər 
24.14.23.10.0  Etilenqlikol (etandiol)  20.14.23.10.0  Etilenqlikol (etandiol) 
24.14.23.20.0  Propilenqlikol (1,2 - propandiol)  20.14.23.20.0  Propilenqlikol (1,2 - propandiol) 
24.14.23.33.0  D-ql?sit (sorbit)  20.14.23.33.0  D-ql?sit (sorbit) 
24.14.23.39.0  Sair qlikollar (diollar) və D-qlüsitdən başqa, digər çoxatomlu spirtlər  20.14.23.39.0  Sair qlikollar (diollar) və D-qlüsitdən başqa, digər çoxatomlu spirtlər 
24.14.23.50.0  Qeyri-tsiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri  20.14.23.50.0  Qeyri-tsiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri 
24.14.23.73.0  Tsiklan (tsikloalkan), siklen (tsikloal-ken) və tsikloterpen spirtləri  20.14.23.73.0  Tsiklan (tsikloalkan), siklen (tsikloalken) və tsikloterpen spirtləri 
24.14.23.75.0  Aromatik spirtlər  20.14.23.75.0  Aromatik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş və ya nitratlaşdırılmış törəmələri 
24.14.24.15.0  Fenol və fenolyatlar  20.14.24.10.1  Fenol və fenolyatlar 
24.14.24.17.0  Krezol və onun alkolyatları  20.14.24.10.2  Krezol və onun alkolyatları 
24.14.24.19.0  Sair biratomlu fenollar və onların duzları  20.14.24.10.0  Sair biratomlu fenollar  
24.14.24.33.0  Bisfenol A (difenilopropan) və onun duzları  20.14.24.33.0  Bisfenol A (difenilopropan) və onun duzları 
24.14.24.35.0  Sair polifenollar, rezorsin və hidroxinin və onların duzları  20.14.24.39.0  Polifenollar, rezorsin və hidroxinin və onların duzları; fenollar 
24.14.24.37.0  Fenollar  20.14.24.39.0  Polifenollar, rezorsin və hidroxinin və onların duzları; fenollar 
24.14.24.53.0  Fenolların halogen əvəzli törəmələri  20.14.24.50.0  Fenolların sair halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri və s. 
24.14.24.55.0  Fenolların sulfotörəmələri  20.14.24.50.0  Fenolların sair halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri və s. 
24.14.24.59.0  Fenolların digər qruplara daxil edilməyən sair halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri və s.  20.14.24.50.0  Fenolların sair halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri və s. 
24.14.31.20.0  Sənayedə istehsal edilən stearin turşusu  20.14.31.20.0  Sənayedə istehsal edilən stearin turşusu 
24.14.31.30.0  Sənayedə istehsal edilən olein turşusu  20.14.31.30.0  Sənayedə istehsal edilən olein turşusu 
24.14.31.50.0  Tal yağından alınan, sənayedə istehsal edilən yağlı turşular  20.14.31.50.0  Tal yağından alınan, sənayedə istehsal edilən yağlı turşular 
24.14.31.95.0  Sənayedə istehsal edilən, distilləyə məruz qalan sair yağlı monokarbon turşuları  20.14.31.95.0  Sənayedə istehsal edilən, distilləyə məruz qalan sair yağlı monokarbon turşuları 
24.14.31.97.0  Sənayedə istehsal edilən sair yağlı monokarbon turşuları  20.14.31.97.0  Sənayedə istehsal edilən sair yağlı monokarbon turşuları 
24.14.32.15.0  Etilasetat  20.14.32.15.0   Etilasetat 
24.14.32.17.0  Vinilasetat  20.14.32.19.0   Sirkə turşusunun sair mürəkkəb efirləri 
24.14.32.19.0  Sirkə turşusunun sair mürəkkəb efirləri  20.14.32.19.0   Sirkə turşusunun sair mürəkkəb efirləri 
24.14.32.20.0  Mono-, di-, trixlorsirkə turşuları, propion, yağ, valerian turşuları, duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.32.20.0  Mono-, di-, trixlorsirkə turşuları, propion, yağ, valerian turşuları, duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.35.0  Palmitin turşuları  20.14.32.30.0  Palmitin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.37.0  Palmitin turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.32.30.0  Palmitin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.43.0  Stearin turşusunun duzları  20.14.32.40.0  Stearin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.45.0  Stearin turşusu  20.14.32.40.0  Stearin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.47.0  Stearin turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.32.40.0  Stearin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.53.0  Qarışqa turşusu  20.14.32.50.0  Qarışqa turşusu və qarışqa turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.55.0  Qarışqa turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.32.50.0  Qarışqa turşusu və qarışqa turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.71.0  Sirkə turşusu  20.14.32.71.0   Sirkə turşusu 
24.14.32.73.0  Natrium asetat  20.14.32.71.1  Natrium asetat 
24.14.32.75.0  Kobalt asetatları  20.14.32.71.2  Kobalt asetatları 
24.14.32.77.0  Sirkə anhidridi  20.14.32.77.0  Sirkə anhidridi 
24.14.32.79.0  Sirkə turşusunun duzları (natrium və kobalt asetatlarından başqa)  20.14.32.78.0   Sirkə turşusunun duzları (natrium və kobalt asetatlarından başqa) 
24.14.32.80.0  Laurin turşusu və sair turşular, duzlar və mürəkkəb efirlər  20.14.32.80.0  Laurin turşusu və sair turşular, duzlar və mürəkkəb efirlər 
24.14.32.85.0  Laurin turşusu, duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.32.80.1  Laurin turşusu, duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.32.87.0  Açıq zəncirli doymuş birəsaslı karbon turşuları  20.14.32.80.2  Açıq zəncirli doymuş birəsaslı karbon turşuları 
24.14.33.10.0  Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları  20.14.33.10.0  Akril turşusu və onun duzları, sair mono-karbon turşuları 
24.14.33.20.0  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.33.20.0  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri 
24.14.33.30.0  Metakril turşusu və onun duzları  20.14.33.30.0   Metakril turşusu və onun duzları 
24.14.33.40.0  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.33.40.0  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri 
24.14.33.50.0  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.33.50.0  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.33.63.0  Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.33.63.0  Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.33.65.0  Benzoil peroksid, benzoilxlorid  20.14.33.65.0  Benzoil peroksid, benzoilxlorid 
24.14.33.67.0  Fenil-sirkə turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.33.67.0  Fenil-sirkə turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.33.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən birəsaslı karbon turşuları və s., onların ... törəmələri  24.14.33.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən birəsaslı karbon turşuları və s., onların ... törəmələri 
24.14.33.83.0  Turşəng, azelian, malein, sair, siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) turşuları, duzları  20.14.33.83.0  Turşəng, azelian, malein, sair, siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) turşuları, duzları 
24.14.33.85.0  Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.33.85.0  Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.33.87.0  Malein anhidridi  20.14.33.87.0  Malein anhidridi 
24.14.34.13.0  Dibutilortoftalatlar  20.14.34.10.0  Dibutilortoftalatlar və dioktilortoftalatlar 
24.14.34.15.0  Dioktilortoftalatlar  20.14.34.10.0  Dibutilortoftalatlar və dioktilortoftalatlar 
24.14.34.23.0  Dinonil- və didesilortoftalatlar  20.14.34.20.1  Dinonil- və didesilortoftalatlar 
24.14.34.25.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair ortoftal turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.34.20.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair ortoftal turşusunun mürəkkəb efirləri 
24.14.34.33.0  Ftal anhidridi  20.14.34.30.0  Ftal anhidridi; tereftal turşusu və onun duzları 
24.14.34.35.0  Tereftal turşusu və onun duzları  20.14.34.30.0  Ftal anhidridi; tereftal turşusu və onun duzları 
24.14.34.43.0  Dimetiltereftalat  20.14.34.40.1  Dimetiltereftalat 
24.14.34.45.0  Digər qruplara daxil edilməyən aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, onların törəmələri  20.14.34.40.0   Digər qruplara daxil edilməyən aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, onların törəmələri 
24.14.34.73.0  Limon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.34.73.0  Limon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.34.75.0  Spirtli, fenollu, alhedridli və ketonlu funksional qruplarla karbon turşuları  20.14.34.75.0  Spirtli, fenollu, alhedridli və ketonlu funksional qruplarla karbon turşuları 
24.14.41.13.0  Metilamin, dimetilamin, trimetilamin və onların duzları  20.14.41.13.0  Metilamin, dimetilamin, trimetilamin və onların duzları 
24.14.41.15.0  Dietilamin və onun duzları  20.14.41.19.1  Dietilamin və onun duzları 
24.14.41.17.0  Digər qruplara daxil edilməyən asilaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.41.19.0   Sair asilaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.41.23.0  Etilendiamin və onun duzları  20.14.41.23.0  Etilendiamin və onun duzları; heksametilendiamin və onun duzları 
24.14.41.25.0  Heksametilendiamin və onun duzları  20.14.41.23.0  Etilendiamin və onun duzları; heksametilendiamin və onun duzları 
24.14.41.27.0  Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-tsiklik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.41.29.0  Sair qeyri-tsiklik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.41.30.0  Tsiklan (tsikloalkan) ... və tsikloterpen mono- poliaminləri və s.; bu birləşmələrin duzları  20.14.41.30.0  Tsiklan (tsikloalkan) ... və tsikloterpen mono- poliaminləri və s.; bu birləşmələrin duzları 
24.14.41.51.0  Anilin və onun duzları  20.14.41.51.0  Anilin və onun duzları 
24.14.41.53.0  Anilin törəmələri və onların duzları  20.14.41.53.0  Anilin törəmələri və onların duzları 
24.14.41.55.0  Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.41.59.1  Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.41.57.0  Sair aromatik monoaminlər, onların törəmələri və duzları  20.14.41.59.0  Sair aromatik monoaminlər, onların törəmələri və duzları 
24.14.41.70.0  Aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.41.70.0   Aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.42.33.0  Etanolamin və onun duzları  20.14.42.33.0  Etanolamin və onun duzları 
24.14.42.35.0  Dietanolamin və onun duzları  20.14.42.35.0  Trietanolamin və onun duzları 
24.14.42.37.0  Trietanolamin və onun duzları  20.14.42.37.0  Trietanolamin və onun duzları 
24.14.42.39.0  Strukturunda yalnız bir oksigen daşıyıcı funksional qruplar olan amin spirtləri, onların sadə və mürəkkəb efirləri; onların digər qruplara daxil edilməyən duzları  20.14.42.39.0  Strukturunda yalnız bir oksigen daşıyıcı funksional qruplar olan amin spirtləri, onların sadə və mürəkkəb efirləri; onların digər qruplara daxil edilməyən duzları 
24.14.42.90.0  Amin spirtlərindən, lizindən qlutamin turşusundan başqa strukturunda oksigendaşıyıcı funksional qruplar olan amin birləşmələri  20.14.42.90.0   Amin spirtlərindən, lizindən qlutamin turşusundan başqa strukturunda oksigendaşıyıcı funksional qruplar olan amin birləşmələri 
24.14.43.10.0  Ureidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.43.10.0  Ureidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.43.20.0  Saxarin və onun duzları  20.14.43.20.0   Saxarin və onun duzları 
24.14.43.30.0  İmidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları (saxarindən başqa)  20.14.43.30.0  İmidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları (saxarindən başqa) 
24.14.43.40.0  İminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  20.14.43.40.0  İminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.14.43.50.0  Akrilonitril  20.14.43.50.0  Akrilonitril 
24.14.43.60.0  1-Sianquanid (disiandiamid)  20.14.43.60.0  1-Sianquanid (disiandiamid) 
24.14.43.70.0  Srukturunda nitril qrupları olan sair birləşmələr  20.14.43.70.0   Srukturunda nitril qrupları olan sair birləşmələr 
24.14.44.20.0  Diazo, azo və azoksi birləşmələri  20.14.44.20.0  Diazo, azo və azoksi birləşmələri 
24.14.44.30.0  Hidrazin və hidroksilaminin üzvi törəmələri  20.14.44.30.0  Hidrazin və hidroksilaminin üzvi törəmələri 
24.14.44.50.0  İzosianitlər  20.14.44.50.0  İzosianitlər 
24.14.44.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən başqa azotdaşıyıcı funksional qruplarla birləşmələr  20.14.44.90.0   Digər qruplara daxil edilməyən başqa azotdaşıyıcı funksional qruplarla birləşmələr 
24.14.51.35.0  Ditiokarbonatlar, ditiokarbamatlar, tiurammonosulfidlər, tiuramdisulfidlər; tiuramtetrasulfidlər  20.14.51.33.0  Ditiokarbonatlar, ditiokarbamatlar, tiurammonosulfidlər, tiuramdisulfidlər; tiuramtetrasulfidlər; metionin 
24.14.51.37.0  Metionin  20.14.51.33.0  Ditiokarbonatlar, ditiokarbamatlar, tiurammonosulfidlər, tiuramdisulfidlər; tiuramtetrasulfidlər; metionin 
24.14.51.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair kükürd birləşmələri  20.14.51.39.0  Sair kükürd birləşmələri 
24.14.51.50.0  Sair qeyri-üzvi - üzvi birləşmələr  20.14.51.50.0  Qeyri-üzvi - üzvi birləşmələr 
24.14.52.10.0  Oksigenin heteroatomlu (heteroatomları) ilə heterosiklik birləşmələr   20.14.52.10.0  Oksigenin heteroatomlu (heteroatomları) ilə heterosiklik birləşmələr  
24.14.52.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən, strukturunda kondensasiya edilməmiş imidazol halqası olan heterosiklik birləşmələr  20.14.52.30.0  Strukturunda kondensasiya edilməmiş imidazol halqası olan heterosiklik birləşmələr 
24.14.52.50.0  Strukturunda piridin, (izo)xinolin.. tsiklləri olan birləşmələr, tərkibində yalnız N olan heterosiklik birləşmələr  20.14.52.80.0  Strukturunda piridin, (izo)xinolin.. tsiklləri olan birləşmələr, tərkibində yalnız oksigenin heteroatomlu heterosiklik birləşmələr 
24.14.52.60.0  Melamin  20.14.52.60.0  Melamin 
24.14.52.70.0  e-Kaprolaktam  20.14.52.80.1   e-Kaprolaktam 
24.14.52.90.0  Sair heterosiklik birləşmələr - tiazol, benzotiazol və digər tsiklik birləşmələr  20.14.52.90.0  Sair heterosiklik birləşmələr - tiazol, benzotiazol və digər tsiklik birləşmələr 
24.14.53.50.0  Ortofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və s. (laktofosfatlardan başqa); onların ... törəmələri  20.14.53.50.0   Ortofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və s. (laktofosfatlar daxil olmaqla); onların ... törəmələri  
24.14.53.75.0  Tiofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri (fosforotioatlar), onların duzları və törəmələri  20.14.53.80.1   Tiofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri (fosforotioatlar), onların duzları və törəmələri 
24.14.53.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri (hidrogen halogenlərindən başqa) və s.  20.14.53.80.0   Sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri (hidrogen halogenlərindən başqa) və s. 
24.14.61.11.0  Metanal (formaldehid)  20.14.61.11.0  Metanal (formaldehid) 
24.14.61.13.0  Asetaldehid  20.14.61.13.0  Asetaldehid 
24.14.61.15.0  Butanal (yağ aldehidi, normal izomer)  20.14.61.15.0  Butanal (yağ aldehidi, normal izomer) 
24.14.61.19.0  Oksigendaşıyıcı funksional qruplardan başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik aldehidlər  20.14.61.19.0  Oksigendaşıyıcı funksional qruplardan başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik aldehidlər 
24.14.61.20.0  Digər oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız tsiklik aldehidlər  20.14.61.20.0  Digər oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız tsiklik aldehidlər 
24.14.61.30.0  Aldehidspirtlər  20.14.61.30.0  Aldehidspirtlər 
24.14.61.43.0  Vanilin (4-oksi-3-metoksibenzaldehid)  20.14.61.41.0  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) 
24.14.61.45.0  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  20.14.61.40.2  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) 
24.14.61.47.0  Digər qruplara daxil edilməyən sadə efirlərin aldehidləri, fenolların aldehidləri, başqa oksigendaşıyıcı funksional qrupla aldehidlər  20.14.61.40.0  Sadə efirlərin aldehidləri, fenolların aldehidləri, başqa oksigendaşıyıcı funksional qrupla aldehidlər 
24.14.61.50.0  Aldehidlərin siklik polimerləri  20.14.61.50.0   Aldehidlərin siklik polimerləri 
24.14.61.60.0  Paraformaldehid  20.14.61.60.0  Paraformaldehid 
24.14.61.70.0  HS-in 2912-ci qrupuna aid edilən birləşmələrin halogenli, sulfatlaşdırılmış, nitratlaşdırılmış və nitritləşdirilmiş törəmələri  20.14.61.70.0  Aldehidlərin halogenli, sulfatlaşdırılmış, nitratlaşdırılmış və nitritləşdirilmiş törəmələri 
24.14.62.11.0  Aseton  20.14.62.11.0   Aseton 
24.14.62.13.0  Butanon (metiletilketon)  20.14.62.13.0  Butanon (metiletilketon) 
24.14.62.15.0  4-metil 2-pentanon (metioizobutil-keton)  20.14.62.15.0   4-metil 2-pentanon (metioizobutil-keton) 
24.14.62.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən başqa oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız sair qeyri-tsiklik ketonlar  20.14.62.19.0   Digər qruplara daxil edilməyən başqa oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız sair qeyri-tsiklik ketonlar 
24.14.62.31.0  Kamfora və keton spirtləri, keton aldehidləri, keton fenolları, aromatik ketonlar  20.14.62.31.0  Kamfora və keton spirtləri, keton aldehidləri, keton fenolları, aromatik ketonlar 
24.14.62.33.0  Sikloheksanon və metilsiklo-hensanonlar  20.14.62.33.0   Sikloheksanon və metilsiklo-hensanonlar 
24.14.62.35.0  İononlar və metiliononlar  20.14.62.35.0  İononlar və metiliononlar 
24.14.62.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) və sikloterpen ketonları  20.14.62.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən oksigendaşıyıcı funksional qruplarsız siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) və sikloterpen ketonları 
24.14.62.60.0  Xinonlar  20.14.62.60.0  Xinonlar 
24.14.62.70.0  Keton və hinonların halogenli ... və nitratlaşdırılmış törəmələri  20.14.62.70.0   Keton və hinonların halogenli ... və nitratlaşdırılmış törəmələri 
24.14.63.13.0  Dietil efiri  20.14.63.10.1  Dietil efiri 
24.14.63.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri  20.14.63.10.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri 
24.14.63.23.0  Siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) .... bəsit efirləri, və onların halogenli ... törəmələri  20.14.63.23.0   Siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) .... bəsit efirləri, və onların halogenli ... törəmələri 
24.14.63.25.0  Aromatik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri  20.14.63.25.0  Aromatik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri 
24.14.63.33.0  Dietilenqlikol (diqlikol)  20.14.63.33.0  Dietilenqlikol (diqlikol) 
24.14.63.39.0  Sair bəsit efir spirtləri və onların törəmələri  20.14.63.39.0   Sair bəsit efir spirtləri və onların törəmələri 
24.14.63.50.0  Efir fenolları, efir-spirt fenolları və onların halogenləşdirilmiş ... törəmələri  20.14.63.50.0   Efir fenolları, efir-spirt fenolları və onların halogenləşdirilmiş ... törəmələri 
24.14.63.60.0  Spirtlərin, bəsit efirlərin və ketonların peroksidləri və onların ... törəmələri  20.14.63.60.0   Spirtlərin, bəsit efirlərin və ketonların peroksidləri və onların ... törəmələri 
24.14.63.73.0  Oksiran (etilenoksid)  20.14.63.73.0  Oksiran (etilenoksid) 
24.14.63.75.0  Metiloksiran (propilenoksid)  20.14.63.75.0  Metiloksiran (propilenoksid) 
24.14.63.79.0  Sair epoksidlər, epoksid spirtləri, epoksid fenolları, bəsit epoksid efirləri  20.14.63.79.0  Sair epoksidlər, epoksid spirtləri, epoksid fenolları, bəsit epoksid efirləri 
24.14.63.80.0  Asetallar və yarımasetallar və onların halogenli ... törəmələri  20.14.63.80.0  Asetallar və yarımasetallar və onların halogenli ... törəmələri 
24.14.64.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi birləşmələr  20.14.64.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi birləşmələr 
24.14.64.50.0  Qursaq mayası və onun konsentratları  20.14.64.50.0   Qursaq mayası və onun konsentratları 
24.14.64.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər (enzimlər); fermentlərin preparatları  20.14.64.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər (enzimlər); fermentlərin preparatları 
24.14.71.20.0  Aktivləşdirilmiş təbii mineral məhsullar; yandırılmış sümük  20.14.71.20.0   Aktivləşdirilmiş təbii mineral məhsullar; yandırılmış sümük 
24.14.71.30.0  Saflaşdırılmış və saflaşdırılmamış tal yağı  20.14.71.30.0  Saflaşdırılmış və saflaşdırılmamış tal yağı 
24.14.71.40.0  Terpentin, sulfat, ağac skipidarı, iynəyarpaqlı ağac yağları və s.  20.14.71.40.0  Terpentin, sulfat, ağac skipidarı, iynəyarpaqlı ağac yağları və s. 
24.14.71.50.0  Qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirtləri və yağları; əridilmiş qatranlar  20.14.71.50.0   Qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirtləri və yağları; əridilmiş qatranlar 
24.14.71.70.0  Ağac zifti, ağac ziftindən alınan yağlar, ağac kreozotu, metil (ağac) spirti və s.  20.14.71.70.0   Ağac zifti, ağac ziftindən alınan yağlar, ağac kreozotu, metil (ağac) spirti və s. 
24.14.72.00.0  Aqlomerasiya edilmiş kömür də daxil edilməklə, ağac kömürü  20.14.72.00.0  Aqlomerasiya edilmiş kömür də daxil edilməklə, ağac kömürü 
24.14.73.20.0  Benzol  20.14.73.20.0  Benzol, toluol və ksilol 
24.14.73.30.0  Toluol və ksilol  20.14.73.20.0  Benzol, toluol və ksilol 
24.14.73.40.0  Naftalin və aromatik karbohidrogenlərin sair qarışıqları  20.14.73.40.0  Naftalin və aromatik karbohidrogenlərin sair qarışıqları 
24.14.73.50.0  Fenollar  20.14.73.60.0  Fenollar 
24.14.73.65.0  Kreozot yağları  20.14.73.90.1  Kreozot yağları 
24.14.73.67.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və oxşar birləşmələr  20.14.73.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və oxşar birləşmələr 
24.14.73.70.0  Daş kömür qatranından və sair mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu  19.10.30.00.1  Daş kömür qatranından və sair mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu 
24.15.10.50.0  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları (nitrat və sulfat turşuları qarışıqları)  20.15.10.50.0  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları (nitrat və sulfat turşuları qarışıqları) 
24.15.10.75.0  Susuz ammonyak  20.15.10.75.0   Susuz ammonyak 
24.15.10.77.0  Ammonyakın sulu məhlulu  20.15.10.77.0  Ammonyakın sulu məhlulu 
24.15.20.20.0  Ammonium xlorid  20.15.20.30.0   Ammonium xlorid 
24.15.20.30.0  Nitritlər  20.15.20.80.0  Nitritlər 
24.15.20.50.0  Kalium nitrat  20.15.76.00.0  Kalium nitrat 
24.15.20.70.0  Texniki ammonium karbonat və ammoniumun sair karbonatları  20.13.43.90.0  Sair karbonatlar 
24.15.30.13.0  Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən çox azot olan sidik cövhəri  20.15.31.30.0  Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən çox azot olan sidik cövhəri 
24.15.30.19.0  Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən az azot olan sidik cövhəri  20.15.31.80.0   Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən az azot olan sidik cövhəri 
24.15.30.23.0  Ammonium sulfat  20.15.32.00.0  Ammonium sulfat 
24.15.30.29.0  Digər qruplara daxil edilməyən ammonium sulfatı və nitratının ikiqat duzları və qarışıqları  20.15.39.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən ammonium sulfatı və nitratının ikiqat duzları və qarışıqları 
24.15.30.30.0  Ammonium nitrat  20.15.33.00.0  Ammonium nitrat 
24.15.30.43.0  Kütlə payından 28 faizdən az azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları  20.15.35.30.0  Kütlə payından 28 faizdən az azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları 
24.15.30.45.0  Kütlə payında 28 faizdən çox azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları  20.15.35.80.0  Kütlə payında 28 faizdən çox azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları 
24.15.30.60.0  Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları  20.15.34.00.0   Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları 
24.15.30.70.0  Kalsium sianamid  20.15.39.90.1  Kalsium sianamid 
24.15.30.80.0  Sidik cövhəri və ammonium nitratın sulu və ya ammonyak məhlullarında qarışıqları  20.15.39.60.0  Sidik cövhəri və ammonium nitratın sulu və ya ammonyak məhlullarında qarışıqları 
24.15.30.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi azot gübrələri  20.15.39.90.0   Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi azot gübrələri 
24.15.40.35.0  Superfosfatlar  20.15.41.00.0  Superfosfatlar 
24.15.40.37.0  Fosfatşlak (tomasşlak)  20.15.49.00.1  Fosfatşlak (tomasşlak) 
24.15.40.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi fosfor gübrələri  20.15.49.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi fosfor gübrələri 
24.15.50.30.0  Kalium xlorid  20.15.51.00.0  Kalium xlorid 
24.15.50.50.0  Kalium sulfat  20.15.52.00.0  Kalium sulfat 
24.15.50.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi kalium gübrələri  20.15.59.00.0   Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi kalium gübrələri 
24.15.60.00.0  Heyvan və bitki mənşəli gübrələr  20.15.80.00.0  Heyvan və bitki mənşəli gübrələr 
24.15.70.50.0  Təbii natrium nitrat  20.15.60.00.0  Natrium nitrat  
24.15.70.70.0  Təbii natrium nitratdan başqa, natrium nitrat  20.15.60.00.0  Natrium nitrat  
24.15.80.10.0  Brutto kütləsi 10 kq-dan çox olmayan qablarda gübrələr…  20.15.79.30.0  Brutto kütləsi 10 kq-dan çox olmayan qablarda gübrələr… 
24.15.80.23.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən çox azot olan gübrələr  20.15.71.30.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən çox azot olan gübrələr 
24.15.80.25.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən az azot olan gübrələr  20.15.71.80.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən az azot olan gübrələr 
24.15.80.30.0  Ammonium hidroortofosfat (diammoniumfosfat)  20.15.72.00.0  Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium-fosfat) 
24.15.80.40.0  Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium-fosfat)  20.15.73.00.0  Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium-fosfat) 
24.15.80.53.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində nitratlar və fosfatlar olan mineral və kimyəvi gübrələr  20.15.74.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr 
24.15.80.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr  20.15.74.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr 
24.15.80.63.0  Kalium superfosfatlar  20.15.75.00.1  Kalium superfosfatlar 
24.15.80.69.0  Tərkibində fosfor və kalium olan sair gübrələr  20.15.75.00.0  Tərkibində fosfor və kalium olan sair gübrələr 
24.15.80.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair gübrələr  20.15.79.80.0   Digər qruplara daxil edilməyən sair gübrələr 
24.16.10.35.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada xətti polietilen (yüksək təzyiqli polietilen)  20.16.10.35.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada xətti polietilen (yüksək təzyiqli polietilen) 
24.16.10.39.0  Sıxlığı 0,94-dən az olan ilkin formada sair polietilen (alçaq təzyiqli polietilen  20.16.10.39.0  Sıxlığı 0,94-dən az olan ilkin formada sair polietilen (alçaq təzyiqli polietilen) 
24.16.10.50.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada polietilen  20.16.10.50.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada polietilen 
24.16.10.70.0  İlkin formada vinilasetatla etilen sopolimerləri  20.16.10.70.0  İlkin formada vinilasetatla etilen sopolimerləri 
24.16.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sair polietilen  20.16.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin forma-larda polistirol 
24.16.20.35.0  İlkin formalarda penopolistirol  20.16.20.35.0  İlkin formalarda penopolistirol 
24.16.20.39.0  İlkin formalarda polistirol (penopolistiroldan başqa)  20.16.20.39.0  İlkin formalarda polistirol (penopolistiroldan başqa) 
24.16.20.50.0  İlkin formalarda akrilonitrilli stirol sopolimerləri (SAN)  20.16.20.50.0  İlkin formalarda akrilonitrilli stirol sopolimerləri (SAN) 
24.16.20.70.0  İlkin formalarda butadienstirollu akrilonitril sopolimeri (ABS-plastik)  20.16.20.70.0  İlkin formalarda butadienstirollu akrilonitril sopolimeri (ABS-plastik) 
24.16.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda polistirol  20.16.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda polistirol 
24.16.30.10.0  Digər maddələrlə qarışdırılmayan, ilkin formalarda polivinilxlorid  20.16.30.10.0  Digər maddələrlə qarışdırılmayan, ilkin formalarda polivinilxlorid 
24.16.30.23.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilməmiş polivinilxlorid  20.16.30.23.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilməmiş polivinilxlorid 
24.16.30.25.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilmiş polivinilxlorid  20.16.30.25.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilmiş polivinilxlorid 
24.16.30.40.0  Vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  20.16.30.40.0  Vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri 
24.16.30.43.0  Presslənmiş toz şəklində vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  20.16.30.40.1  Preslənmiş toz şəklində vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri 
24.16.30.45.0  Digər ilkin formalarda vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  20.16.30.40.2  Digər ilkin formalarda vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri 
24.16.30.50.0  İlkin formalarda polivinilidenxlorid  20.16.30.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda halogenləşdirilmiş olefin polimerləri 
24.16.30.60.0  İlkin formalarda ftoroplastlar (plitetraftoretilendən başqa)  20.16.30.60.0  İlkin formalarda ftoroplastlar (politetraftoretilendən başqa) 
24.16.30.63.0  Pres-toz şəklində politetraftoretilen  20.16.30.60.2  Pres-toz şəklində politetraftoretilen 
24.16.30.65.0  Digər ilkin formalarda politetraftoretilen  20.16.30.60.3  Digər ilkin formalarda politetraftoretilen 
24.16.30.70.0  İlkin formalarda ftoroplastlar (plitetraftoretilendən başqa)  20.16.30.60.0  İlkin formalarda ftoroplastlar (plitetraftoretilendən başqa) 
24.16.30.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda halogenləşdirilmiş olefin polimerləri  20.16.30.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda halogenləşdirilmiş olefin polimerləri 
24.16.40.13.0  İlkin formalarda poliasetallar  20.16.40.13.0  İlkin formalarda poliasetallar 
24.16.40.15.0  İlkin formalarda polietilenqlikol və sair spirtlərin bəsit poliefirləri  20.16.40.15.0  İlkin formalarda polietilenqlikol və sair spirtlərin bəsit poliefirləri 
24.16.40.20.0  İlkin formalarda sair bəsit poliefirlər  20.16.40.20.0  İlkin formalarda sair bəsit poliefirlər 
24.16.40.23.0  Press-toz şəklində sair bəsit poliefirlər  20.16.40.20.1  Press-toz şəklində sair bəsit poliefirlər 
24.16.40.25.0  Digər ilkin formalarda sair bəsit poliefirlər  20.16.40.20.2  Digər ilkin formalarda sair bəsit poliefirlər 
24.16.40.30.0  İlkin formalarda epoksid qatranları  20.16.40.30.0   İlkin formalarda epoksid qatranları 
24.16.40.40.0  İlkin formalarda polikarbonatlar  20.16.40.40.0  Digər ilkin formalarda polikarbonatlar 
24.16.40.43.0  Press-toz şəklində polikarbonatlar  20.16.40.40.1  Press-toz şəklində polikarbonatlar 
24.16.40.45.0  Digər ilkin formalarda polikarbonatlar  20.16.40.40.2  Digər ilkin formalarda polikarbonatlar 
24.16.40.50.0  İlkin formalarda alhid qatranları  20.16.40.50.0  İlkin formalarda alhid qatranları 
24.16.40.62.0  Yapışqanlığı 183 ml/q-dan az olmayan polietilen terepsalat  20.16.40.62.0  Yapışqanlığı 78 ml/q-dan az olmayan poli-etilen terepsalat 
24.16.40.64.0  Digər polietilen terepsalat  20.16.40.64.0  Digər polietilen tereftalat 
24.16.40.70.0  İlkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.70.0  Sair doymamış mürəkkəb maye poliefirlər 
24.16.40.80.0  İlkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.80.0  İlkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər 
24.16.40.83.0  Preslənmiş toz şəklində sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.80.1  Preslənmiş toz şəklində sair doymamış mürəkkəb poliefirlər 
24.16.40.85.0  Digər ilkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.80.2  Digər ilkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər 
24.16.40.90.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.90.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər 
24.16.40.93.0  Digər qruplara daxil edilməyən press-toz şəklində ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.90.1  Digər qruplara daxil edilməyən press-toz şəklində ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər 
24.16.40.95.0  Digər ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  20.16.40.90.2  Digər ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər 
24.16.51.30.0  İlkin formalarda polipropilen  20.16.51.30.0  İlkin formalarda polipropilen 
24.16.51.35.0  Press-toz şəklində polipropilen  20.16.51.30.1  Press-toz şəklində polipropilen 
24.16.51.37.0  Digər ilkin formalarda polipropilen  20.16.51.30.2  Digər ilkin formalarda polipropilen 
24.16.51.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sair polipropilen və sair poliolifelər  20.16.51.50.0   Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sair polipropilen və sair olefinlər 
24.16.52.30.0  İlkin formalarda suda dispersiya edilmiş polivinilasetat  20.16.52.30.0  İlkin formalarda suda dispersiya edilmiş polivinilasetat 
24.16.52.50.0  İlkin formalarda polivinilasetat (suda dispersiya edilmişdən başqa)  20.16.52.50.0   İlkin formalarda polivinilasetat (suda dispersiya edilmişdən başqa) 
24.16.52.70.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb vinil poliefirləri və polivinillər  20.16.52.70.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb vinil poliefirləri və polivinillər 
24.16.53.50.0  İlkin formalarda polimetilmetakrilat  20.16.53.50.0  İlkin formalarda polimetilmetakrilat 
24.16.53.55.0  Press-toz şəklində polimetilmetakrilat  20.16.53.50.1  Press-toz şəklində polimetilmetakrilat 
24.16.53.57.0  Digər ilkin formalarda polimetilmetakrilat  20.16.53.50.2  Digər ilkin formalarda polimetilmetakrilat 
24.16.53.90.0  İlkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  20.16.53.90.0  İlkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar 
24.16.53.95.0  Press-toz şəklində, ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  20.16.53.90.1  Press-toz şəklində, ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar 
24.16.53.97.0  Digər ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  20.16.53.90.2  Digər ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar 
24.16.54.50.0  İlkin formalarda poliamid -6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 və 6.12  20.16.54.50.0  İlkin formalarda poliamid -6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 və 6.12 
24.16.54.90.0  İlkin formalarda sair poliamidlər  20.16.54.90.0   İlkin formalarda sair poliamidlər 
24.16.54.95.0  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində, ilkin formalarda sair poliamidlər  20.16.54.90.1  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində, ilkin formalarda sair poliamidlər 
24.16.54.97.0  İlkin formalarda sair poliamidlər  20.16.54.90.2  İlkin formalarda sair poliamidlər 
24.16.55.50.0  İlkin formalarda poli-sidik cövhəri; politi-sidik cövhəri  20.16.55.50.0  İlkin formalarda poli-sidik cövhəri; politi-sidik cövhəri 
24.16.55.55.0  Press-toz şəklində poli-sidik cövhəri, politi-sidik cövhəri  20.16.55.50.1  Press-toz şəklində poli-sidik cövhəri, politi-sidik cövhəri 
24.16.55.57.0  Digər ilkin formalarda poli-sidik cövhəri, politi-sidik cövhəri  20.16.55.50.2  Digər ilkin formalarda poli-sidik cövhəri, politi-sidik cövhəri 
24.16.55.70.0  İlkin formalarda melamin qatranları  20.16.55.70.0  İlkin formalarda melamin qatranları 
24.16.55.75.0  Press-toz şəklində melmin qatranları  20.16.55.70.1  Press-toz şəklində melmin qatranları 
24.16.55.77.0  Digər ilkin formalarda melamin qatranları  20.16.55.70.2  Digər ilkin formalarda melamin qatranları 
24.16.56.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda sair amin qatranları  20.16.56.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda sair amin qatranları 
24.16.56.35.0  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində sair amin qatranları  20.16.56.30.1  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində sair amin qatranları 
24.16.56.37.0  Digər qruplara daxil edilməyən, digər ilkin formalarda sair amin qatranları  20.16.56.30.2  Digər qruplara daxil edilməyən, digər ilkin formalarda sair amin qatranları 
24.16.56.50.0  İlkin formalarda fenol-aldehid qatranları  20.16.56.50.0  İlkin formalarda fenol-aldehid qatranları 
24.16.56.55.0  Press-toz şəklində fenol-aldehid qatranları  20.16.56.50.1  Press-toz şəklində fenol-aldehid qatranları 
24.16.56.57.0  Digər ilkin formalarda fenol-aldehid qatranları  20.16.56.50.2  Digər ilkin formalarda fenol-aldehid qatranları 
24.16.56.70.0  İlkin formalarda poliuretanlar  20.16.56.70.0  İlkin formalarda poliuretanlar 
24.16.57.00.0  İlkin formalarda silikonlar  20.16.57.00.0  İlkin formalarda silikonlar 
24.16.58.10.0  İlkin formalarda inden-kumaron qatranları ..., sair qatranlar və politerpenlər  20.16.59.20.0  İlkin formalarda inden-kumaron qatranları ..., sair qatranlar və politerpenlər 
24.16.58.20.0  İlkin formalarda polisulfidlər, polisulfonlar və digər kimyəvi məhsullar…  20.16.59.20.1  İlkin formalarda polisulfidlər, polisulfonlar və digər kimyəvi məhsullar… 
24.16.58.30.0  İlkin formalarda asetat sellülozu  20.16.59.40.1  İlkin formalarda asetat sellülozu 
24.16.58.40.0  İlkin formalarda nitrat sellülozu (kollodilər də daxil edilməklə)  20.16.59.40.2  İlkin formalarda nitrat sellülozu (kollodilər də daxil edilməklə) 
24.16.58.50.0  İlkin formalarda bəsit sellüloz efirləri və sellülozun digər törəmələri  20.16.59.40.0  İlkin formalarda nitrat sellülozu (kollodilər də daxil edilməklə) 
24.16.58.60.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda təbii və modifikasiya edilmiş polimerlər  20.16.59.60.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda təbii və modifikasiya edilmiş polimerlər 
24.16.58.70.0  HS-in 3901-3913-cu qruplarına aid edilən, ilkin formalarda polimerlərin əsasında ionları mübadilə edilən qatranlar  20.16.59.70.0  HS-in 3901-3913-cu qruplarına aid edilən, ilkin formalarda polimerlərin əsasında ionları mübadilə edilən qatranlar 
24.17.10.50.0  Lateks  20.17.10.50.0  Lateks 
24.17.10.90 0  Sair kau?uklar  20.17.10.90.0  Sintetik kauçuk (lateksdən başqa)  
24.20.11.20.0  Bitki məhsulları əsasında insektisidlər, bioloji preparatlar  20.20.11.90.2  Bitki məhsulları əsasında insektisidlər, bioloji preparatlar 
24.20.11.30.0  Xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər əsasında insektisidlər (məsələn, heksaxlorbenzol, DDT, DD, aldrin, ...)  20.20.11.30.0  Xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər əsasında insektisidlər (məsələn, heksaxlorbenzol, DDT, DD, aldrin, ...) 
24.20.11.40.0  Karbamatlar əsasında insektisidlər (məsələn, aldikabr, karbofuron, metomil, ...)  20.20.11.40.0  Karbamatlar əsasında insektisidlər (məsələn, aldikabr, karbofuron, metomil, ...) 
24.20.11.50.0  Üzvi fosfor birləşmələri əsasında insektisidlər  20.20.11.50.0  Üzvi fosfor birləşmələri əsasında insektisidlər 
24.20.11.60.0  Piretroidlər əsasında insektisidlər  20.20.11.60.0  Piretroidlər əsasında insektisidlər 
24.20.11.70.0  Neft məhsulları əsasında insektisidlər  20.20.11.90.1  Mineral yağlar əsasında insektisidlər 
24.20.11.90.0  Sair insektisidlər  20.20.11.90.0   Sair insektisidlər 
24.20.12.20.0  Fenoksihormonal preparatlarının əsasında herbisidlər  20.20.12.20.0  Fenoksihormonal preparatlarının əsasında herbisidlər 
24.20.12.30.0  Triazinlər əsasında herbisidlər (məsələn, atrazin, simazin, ...)  20.20.12.30.0  Triazinlər əsasında herbisidlər (məsələn, atrazin, simazin, ...) 
24.20.12.40.0  Asetamidlər əsasında herbisidlər (məsələn, alaxlor, butaxlor, ...)  20.20.12.40.0  Asetamidlər əsasında herbisidlər (məsələn, alaxlor, butaxlor, ...) 
24.20.12.50.0  Karbamatlar əsasında herbisidlər (məsələn, barban, profam, ...)  20.20.12.50.0  Karbamatlar əsasında herbisidlər (məsələn, barban, profam, ...) 
24.20.12.60.0  Dinitroanilinlər əsasında herbisidlər (məsələn, trifluralin, pendimetalin, ...)  20.20.12.60.0  Dinitroanilinlər əsasında herbisidlər (məsələn, trifluralin, pendimetalin, ...) 
24.20.12.70.0  Sidik cövhəri, urasil, sulfonil-sidik cövhəri əsasında herbisidlər  20.20.12.70.0  Sidik cövhəri, urasil, sulfonil-sidik cövhəri əsasında herbisidlər 
24.20.12.90.0  Sair herbisidlər (məsələn, dalapon, dikomba, ...)  20.20.12.90.0  Sair herbisidlər (məsələn, dalapon, dikamba, ...) 
24.20.13.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış cücərməyə qarşı vasitələr  20.20.13.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış cücərməyə qarşı vasitələr 
24.20.13.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış bitkilərin inkişafını tənzimləyicilər  20.20.13.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış bitkilərin inkişafını tənzimləyicilər 
24.20.14.30.0  Ammonium əsaslı dezinfeksiyaedici vasitələr  20.20.14.30.0  Ammonium əsaslı dezinfeksiyaedici vasitələr 
24.20.14.50.0  Hallogen birləşmələri əsasında dezinfeksiyaedici vasitələr  20.20.14.50.0  Hallogen birləşmələri əsasında dezinfeksiyaedici vasitələr 
24.20.14.90.0  Sair dezinfeksiyaedici vasitələr  20.20.14.90.0  Sair dezinfeksiyaedici vasitələr 
24.20.15.52.0  Qeyri-üzvi funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kükürd, ...)  20.20.15.15.0  Qeyri-üzvi funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kükürd, ...) 
24.20.15.53.0  Ditiokarbomatlar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (ziram, ...)  20.20.15.30.0  Ditiokarbomatlar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (ziram, ...) 
24.20.15.55.0  Benzimidazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (benomil, ....)  20.20.15.45.0  Benzimidazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (benomil, ....) 
24.20.15.56.0  Triaol və diazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triadimefon, ...)  20.20.15.60.0  Triaol və diazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triadimefon, ...) 
24.20.15.57.0  Diazin və morfolinlər əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triforin, ...)  20.20.15.75.0  Diazin və morfolinlər əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triforin, ...) 
24.20.15.59.0  Sair funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kaptan, ...)  20.20.15.90.0  Sair funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kaptan, ...) 
24.20.15.73.0  Antiaqulyant rodentisidlər (məsələn, brodifakum, xlorofasinon, kumatetralil, ...)  20.20.19.80.1  Antiaqulyant rodentisidlər (məsələn, brodi-fakum, xlorofasinon, kumatetralil, ...) 
24.20.15.75.0  Sair rodensidilər (məsələn, sink fosfiti və s.)  20.20.19.80.0  Rodensidilər (məsələn, sink fosfiti və s.) 
24.20.15.79.0  Sair oxşar məhsullar  20.20.19.80.0  Rodensidilər (məsələn, sink fosfiti və s.) 
24.30.11.50.0  Suda poliakrilatlar və polivinillər əsasında boyalar ....  20.30.11.50.0   Suda poliakrilatlar və polivinillər əsasında boyalar .... 
24.30.11.70.0  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  20.30.11.70.0  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar 
24.30.11.72.0  Alhid qatranları əsasında, suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  20.30.11.70.1  Alhid qatranları əsasında, suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar 
24.30.11.73.0  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar, elektrolüminestent boyalar  20.30.11.70.2  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar, elektrolüminestent boyalar 
24.30.11.75.0  Binaların daxilində istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  20.30.11.70.3  Binaların daxilində istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar 
24.30.11.77.0  Binalardan kənarda istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilən sair boyalar, laklar  20.30.11.70.4  Binalardan kənarda istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilən sair boyalar, laklar 
24.30.12.25.0  Həlledicinin kütləsi ümumi kütlənin 50 faizindən az olmamaq şərti ilə mürəkkəb efirlərin əsasında boyalar, laklar və s.  20.30.12.25.0  Həlledicinin kütləsi ümumi kütlənin 50 faizindən az olmamaq şərti ilə mürəkkəb efirlərin əsasında boyalar, laklar və s. 
24.30.12.29.0  Mürəkkəb efirlərin əsasında sair boyalar və laklar  20.30.12.29.0  Mürəkkəb efirlərin əsasında sair boyalar və laklar 
24.30.12.30.0  HS-in 32-ci qruplarına dair 4-cü qeydə bax, poliakrilat və polivinillər əsasında boyalar, laklar  20.30.12.30.0  HS-in 32-ci qruplarına dair 4-cü qeydə bax, poliakrilat və polivinillər əsasında boyalar, laklar 
24.30.12.50.0  Poliakrilat və polivinillər əsasında sair boyalar və laklar  20.30.12.50.0  Poliakrilat və polivinillər əsasında sair boyalar və laklar 
24.30.12.55.0  Poliakrilatlar əsasında sair boyalar və laklar  20.30.12.50.1   Poliakrilatlar əsasında sair boyalar və laklar 
24.30.12.57.0  Polivinillər əsasında sair boya və laklar  20.30.12.50.2  Polivinillər əsasında sair boya və laklar 
24.30.12.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən məhlullarda boya və laklar  20.30.12.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən məhlullarda boya və laklar 
24.30.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sintetik polimerlər əsasında sair boyalar, laklar  20.30.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sintetik polimerlər əsasında sair boyalar, laklar 
24.30.21.30.0  Keramika və s. üçün hazır piqmentlər, səsudanlar və boyalar ....  20.30.21.30.0  Keramika və s. üçün hazır piqmentlər, səsudanlar və boyalar .... 
24.30.21.50.0  Şüşəvari emal və minalar, anqoblar və oxşar tərkiblər  20.30.21.50.0  Şüşəvari emal və minalar, anqoblar və oxşar tərkiblər 
24.30.21.70.0  Maye lüstrlər və oxşar tərkiblər, şüşəvari fritta və sair şüşə  20.30.21.70.0   Maye lüstrlər və oxşar tərkiblər, şüşəvari fritta və sair şüşə 
24.30.22.13.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: yağlı boyalar, laklar  20.30.22.13.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: yağlı boyalar, laklar 
24.30.22.15.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: sair  20.30.22.15.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: sair 
24.30.22.20.0  Hazır sikkativlər  20.30.22.20.0  Hazır sikkativlər 
24.30.22.30.0  Basmanaxış üçün zərvərəq  20.30.22.30.0  Basmanaxış üçün zərvərəq 
24.30.22.43.0  Sədəfli essensiya  20.30.22.40.1  Sədəfli essensiya 
24.30.22.45.0  Sair piqmentlər; pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış boyaq maddələri  20.30.22.40.0   Sair piqmentlər; pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış boyaq maddələri 
24.30.22.53.0  Mastikalar  20.30.22.53.0  Mastikalar 
24.30.22.55.0  Rəngsaz malaları  20.30.22.55.0  Rəngsaz malaları 
24.30.22.60.0  Pəncərə suvağı və s., səthin hamarlaşdırılması üçün qeyri-odadavamlı tərkiblər  20.30.22.60.0  Pəncərə suvağı və s., səthin hamarlaşdırılması üçün qeyri-odadavamlı tərkiblər 
24.30.22.73.0  Digər qruplara daxil edilməyən butilasetat əsasında üzvi kompozisiya həllediciləri və durulaşdırıcıları  20.30.22.73.0  Digər qruplara daxil edilməyən butilasetat əsasında üzvi kompozisiya həllediciləri və durulaşdırıcıları 
24.30.22.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi kompozisiya həllediciləri və durulaşdırıcıları  20.30.22.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi kompozisiya həllediciləri və durulaşdırıcıları 
24.30.23.50.0  Boya dəstləri  24.30.23.50.0  Boya dəstləri 
24.30.23.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən qablaşdırılmış şəkildə rəssamlıq boyaları, lövhələr və yol işarələri üçün boyalar  20.30.23.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən qablaşdırılmış şəkildə rəssamlıq boyaları, lövhələr və yol işarələri üçün boyalar 
24.30.24.50.0  Qara çap boyaları  20.30.24.50.0  Qara çap boyaları 
24.30.24.53.0  Qara çap boyaları: litoqrafik  20.30.24.50.1  Qara çap boyaları: litoqrafik 
24.30.24.55.0  Qara çap boyaları: fleksoqrafik  20.30.24.50.2  Qara çap boyaları: fleksoqrafik 
24.30.24.59.0  Qara çap boyaları: sair  20.30.24.50.3  Qara çap boyaları: sair 
24.30.24.70.0  Sair çap boyaları  20.30.24.70.0  Sair çap boyaları 
24.30.24.73.0  Sair çap boyaları: litoqrafik  20.30.24.70.1  Sair çap boyaları: litoqrafik 
24.30.24.75.0  Sair çap boyaları: fleksoqrafik  20.30.24.70.2  Sair çap boyaları: fleksoqrafik 
24.30.24.79.0  Sair çap boyaları: sair  20.30.24.70.3  Sair çap boyaları: sair 
24.41.10.30.0  Salisil turşusu və onun duzları  21.10.10.30.0  Salisil turşusu və onun duzları 
24.41.10.50.0  O-Asetilsalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  21.10.10.50.0  O-Asetilsalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
24.41.10.70.0  Salisil turşusunun sair mürəkkəb efirləri və onların duzları  21.10.10.70.0  Salisil turşusunun sair mürəkkəb efirləri və onların duzları 
24.41.20.10.0  Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları  21.10.20.10.0  Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.20.20.0  Qlutamin turşusu və onun duzları  21.10.20.20.0  Qlutamin turşusu və onun duzları 
24.41.20.30.0  Xolin və onun duzları  21.10.20.40.0  Dördüncü mərhələ təşkil edən duzlar və ammonium hidroksidləri; lesitin və sair fosfoamiolipidlər 
24.41.20.40.0  Lesitin və sair fosfoamiolipidlər  21.10.20.40.0  Dördüncü mərhələ təşkil edən duzlar və ammonium hidroksidləri; lesitin və sair fosfoamiolipidlər 
24.41.20.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən dördüncü mərhələ təşkil edən duzlar və ammonium hidroksidləri  21.10.20.40.0  Dördüncü mərhələ təşkil edən duzlar və ammonium hidroksidləri; lesitin və sair fosfoamiolipidlər 
24.41.20.60.0  Qeyri-siklik amidlər (qeyri-siklik karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.20.60.0  Qeyri-siklik amidlər (qeyri-siklik karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.20.70.0  Ureinlərdən başqa, siklik amidlər (karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin digər qruplara daxil edilməyən duzları  21.10.20.70.0  Ureinlərdən başqa, siklik amidlər (karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin digər qruplara daxil edilməyən duzları 
24.41.31.10.0  Kumarin, metilkumarin və etilkumarindən başqa, digər qruplara daxil edilməyən laktonlar  21.10.31.10.0  Kumarin, metilkumarin və etilkumarindən başqa, digər qruplara daxil edilməyən laktonlar 
24.41.31.20.0  Fenazon (antipirin) və onun törəmələri  21.10.31.30.1  Fenazon (antipirin) və onun törəmələri 
24.41.31.30.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş pirazol halqa olan, digər qruplara daxil edilməyən birləşmələr  21.10.31.30.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş pirazol halqa olan, digər qruplara daxil edilməyən birləşmələr 
24.41.31.40.0  Hidantoin və onun törəmələri  21.10.31.40.0  Hidantoin və onun törəmələri 
24.41.31.55.0  Malonil-sidik cövhəri (barbitur turşusu) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.31.55.0  Malonil-sidik cövhəri (barbitur turşusu) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.31.59.0  Quruluşunda pirimidin və ya piperazin halqası olan birləşmələr; digər qruplara daxil edilməyən nuklein turşuları…  21.10.31.59.0  Quruluşunda pirimidin və ya piperazin halqası olan birləşmələr; digər qruplara daxil edilməyən nuklein turşuları… 
24.41.31.70.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş triazin halqası olan birləşmələr (melamindən başqa)  21.10.31.70.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş triazin halqası olan birləşmələr (melamindən başqa) 
24.41.31.80.0  Quruluşunda fenotiazin halqası sistemi olan, sonradan kondensasiya reaksiyasına girməyən birləşmələr  21.10.31.80.0  Quruluşunda fenotiazin halqası sistemi olan, sonradan kondensasiya reaksiyasına girməyən birləşmələr 
24.41.32.00.0  Sulfonamidlər  21.10.32.00.0  Sulfonamidlər 
24.41.40.00.0  Xalis şəkərlər (qlükozadan və s. başqa), şəkərlərin bəsit efirləri və duzları və s.  21.10.40.00.0  Xalis şəkərlər (qlükozadan və s. başqa), şəkərlərin bəsit efirləri və duzları və s. 
24.41.51.10.0  Xalis şəkildə polivitaminlər  21.10.51.00.0  Xalis şəkildə polivitaminlər və vitaminlər və onların qatışıqları 
24.41.51.23.0  Xalis şəkildə A vitaminləri və onların törəmələri  21.10.51.00.1  Xalis şəkildə A vitaminləri və onların törəmələri 
24.41.51.25.0  Xalis şəkildə B1 vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.2  Xalis şəkildə B1 vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.33.0  Xalis şəkildə B2 vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.3  Xalis şəkildə B2 vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.35.0  D- və DL-pantoten turşuları (B3 və B5 vitaminləri) və onların törəmələri  21.10.51.00.4  D- və DL-pantoten turşuları (B3 və B5 vitaminləri) və onların törəmələri 
24.41.51.43.0  Xalis şəkildə B6 vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.5  Xalis şəkildə B6 vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.45.0  Xalis şəkildə B12 vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.6  Xalis şəkildə B12 vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.53.0  Xalis şəkildə C vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.7  Xalis şəkildə C vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.55.0  Xalis şəkildə E vitamini və onun törəmələri  21.10.51.00.8  Xalis şəkildə E vitamini və onun törəmələri 
24.41.51.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən xalis şəkildə sair vitaminlər və onların törəmələri  21.10.51.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən xalis şəkildə sair vitaminlər və onların törəmələri 
24.41.51.90.0  Vitaminlərin qarışıq və təbii qatışıqları  21.10.51.00.0  Xalis şəkildə polivitaminlər və vitaminlər və onların qatışıqları 
24.41.52.20.0  Hipofiz hormonları (ön hissə) və oxşar hormonlar və onların törəmələri  21.10.52.00.1  Hipofiz hormonları (ön hissə) və oxşar hormonlar və onların törəmələri 
24.41.52.35.0  Kortizon, hidrokartizon ... və prednizolon (dehidrokartizon)  21.10.52.00.2  Kortizon, hidrokartizon ... və prednizolon (dehidrokartizon) 
24.41.52.37.0  Adrenokortikotrop hormonların halogenləşdirilmiş törəmələri  21.10.52.00.3  Adrenokortikotrop hormonların halogenləşdirilmiş törəmələri 
24.41.52.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən adrenokortikotrop hormonlar və onların törəmələri  21.10.52.00.3  Digər qruplara daxil edilməyən adrenokortikotrop hormonlar və onların törəmələri 
24.41.52.50.0  İnsulin və onun duzları  21.10.52.00.4  İnsulin və onun duzları 
24.41.52.70.0  Estrogenlər və progestinlər  21.10.52.00.5  Estrogenlər və progestinlər 
24.41.52.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair hormonlar və onların törəmələri; hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər  21.10.52.00.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair hormonlar və onların törəmələri; hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər 
24.41.53.13.0  Rutozid (rutin) və onun törəmələri  21.10.53.00.1  Rutozid (rutin) və onun törəmələri 
24.41.53.15.0  Digər qruplara daxil edilməyən qlükozidlər, onların duzları, bəsit və mürəkkəb efirləri və sair törəmələri  21.10.53.00.0   Qlükozidlər və bitki alkoloidləri, onların duzları, bəsit və mürəkkəb efirləri və sair törəmələri 
24.41.53.23.0  Tiryək alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.53.00.2  Tiryək alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.53.25.0  Kinə və onun duzları  21.10.53.00.3  Kinə və onun duzları 
24.41.53.29.0  Digər qruplara daxil edilməyən kinə ağacının kökündən əldə edilmiş alkaloidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.53.00.4  Digər qruplara daxil edilməyən kinə ağacının kökündən əldə edilmiş alkaloidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.53.30.0  Kofein və onun duzları  21.10.53.00.5  Kofein və onun duzları 
24.41.53.40.0  Efedrinlər və onların duzları  21.10.53.00.6  Efedrinlər və onların duzları 
24.41.53.50.0  Teofillin və aminofillin, onların törəmələri və duzları  21.10.53.00.7  Teofillin və aminofillin, onların törəmələri və duzları 
24.41.53.60.0  Çovdar mahmızı alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.53.00.8  Çovdar mahmızı alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.53.70.0  Nikotin və onun duzları  21.10.53.00.9  Nikotin və onun duzları 
24.41.53.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki alkoloidləri və onların duzları və s.; bu birləşmələrin duzları  21.10.53.00.0   Qlükozidlər və bitki alkoloidləri, onların duzları, bəsit və mürəkkəb efirləri və sair törəmələri 
24.41.54.30.0  Penisilinlər və onların penisilin turşusunun strukturuna malik olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.54.00.1  Penisilinlər və onların penisilin turşusunun strukturuna malik olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.54.40.0  Streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.54.00.2  Streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.54.50.0  Tetrasikilinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.54.00.3  Tetrasikilinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.54.60.0  Xloramfenikol (levomisetin) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.54.00.4  Xloramfenikol (levomisetin) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.54.70.0  Eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  21.10.54.00.5  Eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
24.41.54.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair antibiotiklər  21.10.54.00.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair antibiotiklər 
24.41.60.10.0  Vəzi və qurudulmuş sair orqanlar  21.10.60.40.0  Profilaktika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən vəzi və sair orqanlar  
24.41.60.20.0  Vəzinin və sair orqanların və onların sekretlərinin ekstraktları (onların sekresiyasına qarşı məhsullar)  21.10.60.20.0  Vəzinin və sair orqanların və onların sekretlərinin ekstraktları (onların sekresiyasına qarşı məhsullar) 
24.41.60.30.0  Profilaktika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən insan və heyvan mənşəli maddələr  21.10.60.40.0  Profilaktika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən vəzi və sair orqanlar  
24.41.60.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən insan və heyvan qanları; mikroorqanizmin yetişdirilməsi; toksinlər və s.  21.10.60.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən insan və heyvan qanları; mikroorqanizmin yetişdirilməsi; toksinlər və s. 
24.42.11.30.0  Tərkibində penisilin və ya streptomisinlər və s. olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  21.20.11.30.0  Tərkibində penisilin və ya streptomisinlər və s. olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar 
24.42.11.50.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  21.20.11.50.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar 
24.42.11.60.0  Tərkibində penisilinlər, streptomisinlər və onların törəmələri olan, dozalaşdırılmış və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış dərmanlar  21.20.11.60.0  Tərkibində penisilinlər, streptomisinlər və onların törəmələri olan, dozalaşdırılmış və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış dərmanlar 
24.42.11.80.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  21.20.11.80.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar 
24.42.12.30.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan antibiotiksiz dərmanlar  21.20.12.30.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan antibiotiksiz dərmanlar 
24.42.12.50.0  Tərkibində antibiotiklər, insulin və ya digər hormonlar olmayan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  21.20.12.50.0  Tərkibində antibiotiklər, insulin və ya digər hormonlar olmayan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar 
24.42.12.60.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  21.20.12.60.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar 
24.42.12.70.0  Tərkibində adrenokortikotrop hormonlar olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  21.10.52.00.3  Digər qruplara daxil edilməyən adrenokortikotrop hormonlar və onların törəmələri 
24.42.12.80.0  Tərkibində sair hormonlar olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  21.20.12.70.0  Tərkibində kortikosteroid hormonları olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar 
24.42.13.10.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  21.20.13.10.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar 
24.42.13.20.0  HS-in 3003-cü qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan terapiya və ya profilaktika məqsədləri güdən sair dərmanlar  21.20.13.20.0  HS-in 3003-cü qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan terapiya və ya profilaktika məqsədləri güdən sair dərmanlar 
24.42.13.40.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  21.20.13.40.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar 
24.42.13.60.0  HS-in 2936-cı qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar, vitaminlər və ya digər məhsullar  21.20.13.60.0  HS-in 2936-cı qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar, vitaminlər və ya digər məhsullar 
24.42.13.80.0  Tərkibində qarışıq və ya xalis məhsullar olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar  21.20.13.80.0  Tərkibində qarışıq və ya xalis məhsullar olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar 
24.42.21.20.0  İmmunitet üçün zərdablar və sair qan fraksiyaları  21.20.21.20.0  İmmunitet üçün zərdablar və sair qan fraksiyaları 
24.42.21.40.0  İnsan təbabəti üçün vaksinlər  21.20.21.40.0  İnsan təbabəti üçün vaksinlər 
24.42.21.60.0  Baytarlıq təbabəti üçün vaksinlər  21.20.21.60.0  Baytarlıq təbabəti üçün vaksinlər 
24.42.22.00.0  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hamiləliyin qarşısını almaq üçün kimyəvi vasitələr  21.20.22.00.0  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hamiləliyin qarşısını almaq üçün kimyəvi vasitələr 
24.42.23.20.0  Qanın qrupunu müəyyənləşdirmək üçün reagenlər  21.20.23.20.0  Qanın qrupunu müəyyənləşdirmək üçün reagenlər 
24.42.23.40.0  Rentgen müayinələri üçün zidd preparatlar; diaqnostika reagentləri…  21.20.23.40.0  Rentgen müayinələri üçün zidd preparatlar; diaqnostika reagentləri… 
24.42.23.60.0  Dişlərə plomb qoymaq üçün stomatoloji sement və sair materiallar; sümük hüceyrələrini bərpa etmək üçün sementlər (sümük sementləri)  32.50.50.10.0  Dişlərə plomb qoymaq üçün stomatoloji sement və sair materiallar; sümük hüceyrələrini bərpa etmək üçün sementlər (sümük sementləri) 
24.42.24.10.0  Hopdurma ilə və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqanlı sarğı materialları və oxşar vasitələr  21.20.24.20.0  Hopdurma ilə və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqanlı sarğı materialları və oxşar vasitələr 
24.42.24.30.0  Tərkibində əczaçılıq maddələri olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan pambıq, tənzif və s.  21.20.24.40.0  Tərkibində əczaçılıq maddələri olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan pambıq, tənzif və s. 
24.42.24.50.0  Cərrahiyyə tikişlərinin qoyulması üçün materiallar; laminarilər; mayehopdurucu qankəsici vasitələr  32.50.50.30.0  Cərrahiyyə tikişlərinin qoyulması üçün materiallar; laminarilər; mayehopdurucu qankəsici vasitələr 
24.42.24.70.0  İlk yardım göstərilməsi üçün dərman qutuları və sanitar çantaları  21.20.24.60.0  İlk yardım göstərilməsi üçün dərman qutuları və sanitar çantaları 
24.51.10.50.0  Xam qliserin, qliserin suyu, qliserin tortası  20.41.10.00.0  Xam qliserin, qliserin suyu, qliserin tortası 
24.51.10.70.0  Sintetik qliserin də daxil edilməklə, qliserin (xam qliserindən başqa)  20.41.10.00.1  Sintetik qliserin də daxil edilməklə, qliserin (xam qliserindən başqa) 
24.51.20.20.0  Səthi-fəal anoin maddələri (sabundan başqa)  20.41.20.20.0  Səthi-fəal anoin maddələri (sabundan başqa) 
24.51.20.30.0  Səthi-fəal kation maddələri (sabundan başqa)  20.41.20.30.0  Səthi-fəal kation maddələri (sabundan başqa) 
24.51.20.50.0  Səthi-fəal neion maddələri (sabundan başqa)  20.41.20.50.0  Səthi-fəal qeyri-ion maddələri (sabundan başqa) 
24.51.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən səthi-fəal üzvi maddələr (sabundan başqa)  20.41.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən səthi-fəal üzvi maddələr (sabundan başqa) 
24.51.31.20.0  Tualetdə istifadə edilmək üçün sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  20.42.19.15.0  Tualetdə istifadə edilmək üçün sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s. 
24.51.31.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  20.41.31.20.0  Digər qruplara daxil edilməyən sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s. 
24.51.31.53.0  Texniki sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  20.41.31.20.1  Texniki sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s. 
24.51.31.55.0  Paltar sabunu və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  20.41.31.20.2  Paltar sabunu və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s. 
24.51.31.59.0 B  Sair sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  20.41.31.20.3  Sair sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s. 
24.51.31.73.0  Digər formalarda, lopa, briket, dənə və ya toz şəklində sabun  20.41.31.50.0  Digər formalarda, lopa, briket, dənə və ya toz şəklində sabun 
24.51.31.79.0  Sair formalarda sabun  20.41.31.80.0  Sair formalarda sabun 
24.51.32.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış səthi-fəal vasitələr  20.41.32.40.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış səthi-fəal vasitələr 
24.51.32.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.52.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qab yuma üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.53.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış zərif yuma üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.50.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış zərif yuma üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.57.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qablar üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.50.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qablar üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.59.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.50.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.60.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyucu və təmizləyici səthi-fəal vasitələr  20.41.32.60.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyucu və təmizləyici səthi-fəal vasitələr 
24.51.32.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.72.0 B  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalçalar və otağın bütün eni boyu xalçaya oxşar döşənəcəklər üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.70.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalçalar və otağın bütün eni boyu xalçaya oxşar döşənəcəklər üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.73.0 B  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış müasir döşəmə örtükləri üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.70.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış müasir döşəmə örtükləri üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.32.74.0 B  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış avtomobillər üçün yuyucu vasitələr  20.41.32.70.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış avtomobillər üçün yuyucu vasitələr 
24.51.32.75.0 B  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pəncərələr üçün yuyucu vasitələr  20.41.32.70.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pəncərələr üçün yuyucu vasitələr 
24.51.32.77.0 B  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tualetlər üçün yuyucu vasitələr  20.41.32.70.5  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tualetlər üçün yuyucu vasitələr 
24.51.32.79.0 B  Digər qruplara daxil edilməyən sair yuyucu və təmizləyici vasitələr  20.41.32.70.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair yuyucu və təmizləyici vasitələr 
24.51.41.00.0  Otaqlarda havanın aromatizasiyası və dezodorasiyası üçün vasitələr  20.41.41.00.0  Otaqlarda havanın aromatizasiyası və dezodorasiyası üçün vasitələr 
24.51.42.50.0  Kimyəvi cəhətdən forması dəyişdirilmiş liqnitdən süni və hazır mum  20.41.42.80.1  Kimyəvi cəhətdən forması dəyişdirilmiş liqnitdən süni və hazır mum 
24.51.42.70.0  Polietilen qlikoldan süni və hazır mum  20.41.42.70.0&