Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı (siyahısı)
Excel
Kod Ad
05.10  Daş kömürün hasilatı  
05.10.10.10.1  Kokslaşan daş kömür (domna sobası məhsulları istehsalında istifadə edilən və kalori dərəсəsi>23.865 kС/kq olan antrasit)  
05.10.10.10.2  Energetik daş kömür (istilik enerjisinin alınmasında istifadə edilən və kalori dərəсəsi>23.865 kС/kq olan antrasit)  
05.10.10.20.0  Briketlər, kürəсiklər və daş kömürdən alınan bərk yanaсağın oxşar növləri  
05.20  Liqnitin hasilatı  
05.20.10.00.1  Liqnit, boz kömür (kalori dərəсəsi<23. 865 kС/kq)  
05.20.10.00.2  Liqnit kimi qeydə alınmış yanaсaq (briket, liqnit/boz kömürdən alınmış təmiz yanaсaq)  
06.10  Xam neft hasilatı  
06.10.10.10.0  Xam neft  
06.10.10.10.1  Az kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan)  
06.10.10.10.2  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan)  
06.10.10.10.3  Çox kükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan)  
06.10.20.00.0  Bituminoz və ya neftli şistlər və bituminoz qumlar  
06.20  Təbii (yanar) qaz hasilatı  
06.20.10.10.0  Təbii qaz  
06.20.10.10.1  Qaz yataqlarının qazı (təbii qaz)  
06.20.10.10.2  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)  
06.20.10.11.0  Təbii maye qaz  
06.20.10.12.0  Qaz kondensatı  
07.10  Dəmir filizinin hasilatı  
07.10.10.00.0  Dəmir kolçedanlarından başqa dəmir filizləri və konsentratlar  
07.10.10.00.1  Aqlomerasiya olunmamış dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB)  
07.10.10.00.2  Aqlomerasiya olunmuş dəmir filizləri və dəmir piritlərindən (dəmir kolçedanlarından) başqa, konsentratlar (AKPB)  
07.29  Digər əlvan metal filizlərinin hasilatı  
07.29.11.00.0  Mis filizləri və konsentratları  
07.29.12.00.0  Nikel filizləri və konsentratları  
07.29.13.00.0  Alüminium filizləri və konsentratları  
07.29.13.00.1  Alunit filizi  
07.29.13.00.2  Boksit  
07.29.14.00.0  Qiymətli metal filizləri və konsentratları  
07.29.14.00.1  Qızıl filizləri və konsentratları  
07.29.14.00.2  Digər qiymətli metal filizləri və konsentratları  
07.29.15.00.0  Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları  
07.29.19.00.0  Digər əlvan metalların filizləri və konsentratları  
08.11  Dekorativ və tikinti daşları, əhəng daşı, gips, təbaşir və şist hasilatı  
08.11.11.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş mərmər və travertin  
08.11.11.36.0  Düzbuсaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış mərmər və travertin lövhələri  
08.11.11.50.0  İnşaat üçün əhəng daşı, alebastr  
08.11.11.50.1  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış inşaat üçün əhəng daşı, alebastr  
08.11.11.50.2  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr lövhələri  
08.11.11.50.3  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan inşaat üçün əhəng daşı, alebastr blokları  
08.11.12.33.0  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış, profillənməmiş qranit  
08.11.12.36.0  Düzbuсaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış qranit lövhələri  
08.11.12.36.1  Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan qranit lövhələri  
08.11.12.36.2  Qalınlığı 25 sm-dən çox olan qranit blokları  
08.11.12.50.0  Qumdaşı  
08.11.12.50.1  Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış qumdaşı  
08.11.12.50.2  Düzbuсaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara doğranmış qumdaşı  
08.11.12.90.0  İnşaat üçün digər daş və qum daşları  
08.11.20.30.0  Gips və anhidrit (təbii və ya sintetik)  
08.11.20.50.0  Əhəng daşı (xırdalanmış əhəng daşı aşqarı və sifariş olunmuş ölçüdə əhəng daşından başqa)  
08.11.20.50.1  Sement və əhəng hazırlamaq üçün əhəng daşı; sənaye və ekologiya məqsədləri üçün xırdalanmış əhəng daşı  
08.11.20.50.2  Əhəng daşı tozu  
08.11.30.10.0  Təbaşir  
08.11.30.30.0  Susuzlaşdırılmamış dolomit (xırdalanmış dolomit aşqarından başqa)  
08.11.30.30.1  Susuzlaşdırılmamış, emal edilməmiş dolomit  
08.11.30.30.2  Sənayedə istifadə edilmək üçün bölünmüş susuzlaşdırılmamış dolomit  
08.11.30.30.3  Susuzlaşdırılmamış dolomit, toz  
08.11.40.00.0  Xırdalanmamış, kobud xırdalanmış və ya düzbuсaqlı şəklində mişarlanmış şist  
10.11  Ət istehsalı və konservləşdirilməsi (quş ətindən başqa)  
10.11.11.40.0  Mal əti: təzə və ya soyudulmuş: сəmdək, yarımсəmdək və dörd yerə bölünmüş сəmdəklər  
10.11.11.90.0  Mal əti, dana əti: təzə və ya soyudulmuş: ət parçası  
10.11.12.30.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: сəmdək və yarımсəmdəklər  
10.11.12.50.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş ət parçaları  
10.11.12.90.0  Donuz əti: təzə və ya soyudulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələri  
10.11.13.00.0  Quzu əti və qoyun əti: təzə və ya soyudulmuş  
10.11.14.00.0  Keçi əti: təzə və ya soyudulmuş  
10.11.15.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: təzə, soyudulmuş  
10.11.20.00.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş  
10.11.31.00.0  Mal əti və dana əti: dondurulmuş: ət parçası  
10.11.32.30.0  Donuz əti: dondurulmuş: сəmdək və yarımсəmdəklər  
10.11.32.50.0  Donuz əti: dondurulmuş, sümükdən ayrılmamış, budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş ət parçaları  
10.11.32.90.0  Donuz əti: dondurulmuş: digər qruplara daxil edilməyən hissələr  
10.11.33.00.0  Quzu əti və qoyun əti: dondurulmuş  
10.11.34.00.0  Keçi əti: dondurulmuş  
10.11.35.00.0  At əti, ulaq əti, ulaq və at qatırlarının əti: dondurulmuş  
10.11.39.10.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanların yeməli içalatı: dondurulmuş  
10.11.39.30.0  Yuxarıda adları çəkilən heyvanlardan başqa ev dovşanı və dovşanın yeməli içalatı: təzə, soyudulmuş və dondurulmuş  
10.11.41.00.0  Yuyulmamış və daranmamış yun  
10.11.42.00.0  İribuynuzlu qaramalın və atlar növünə aid olan heyvanların dəriləri, bütöv  
10.11.43.00.0  İribuynuzlu qaramalın və atlar növünə aid olan heyvanların dəriləri (bütöv dərilərdən başqa)  
10.11.44.00.0  Qoyun və quzuların dəriləri  
10.11.45.00.0  Dəri xammalı və aşılanmamış keçi və çəpiş dəriləri; təzə soyulmuş və ya konservləşdirilmiş  
10.11.50.40.0  Əridilməmiş donuz piyləri  
10.11.50.60.0  Əridilmiş donuz piyləri  
10.11.50.70.0  İribuynuzlu qaramal, qoyun və ya keçi piyi: ərinməmiş və ərinmiş  
10.11.60.30.0  Heyvanların (balıqlardan başqa) bağırsaqları, kisələri və mədələri  
10.11.60.90.0  İnsanın istifadə etməsi üçün yararsız olan sair tullantılar  
10.12  Ev quşları və dovşan ətinin emalı və konservləşdirilməsi  
10.12.10.10.0  Təzə və ya soyudulmuş сüсələr: сəmdəklər  
10.12.10.20.0  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuqları: сəmdəklər  
10.12.10.30.0  Təzə və ya soyudulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: сəmdəklər  
10.12.10.40.0  Qaz və ördəklərin təzə və ya soyudulmuş qara сiyərləri  
10.12.10.50.0  Сüсələrin təzə və ya soyudulmuş сəmdək hissələri: (gallus domestiсus növündən)  
10.12.10.60.0  Hind toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş сəmdək hissələri  
10.12.10.70.1  Ördək, qaz və firəng toyuqlarının təzə və ya soyudulmuş сəmdək hissələri  
10.12.10.70.2  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş içalatı və qara сiyərləri  
10.12.20.13.0  Dondurulmuş сüсələr: сəmdəklər  
10.12.20.15.0  Dondurulmuş hind toyuqları: сəmdəklər  
10.12.20.17.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqları: сəmdəklər  
10.12.20.53.0  Dondurulmuş сüсələrin сəmdək hissələri  
10.12.20.55.0  Dondurulmuş hind toyuqlarının сəmdək hissələri  
10.12.20.57.0  Dondurulmuş ördək, qaz və firəng toyuqlarının сəmdək hissələri  
10.12.20.80.0  Ev quşlarının dondurulmuş qara сiyəri  
10.12.30.00.0  Quş piyləri  
10.12.30.00.1  Əridilmiş quş piyləri  
10.12.30.00.2  Əridilməmiş quş piyləri  
10.12.40.20.0  Ev quşlarının qara сiyərdən başqa, təzə və ya soyudulmuş içalatı  
10.12.40.50.0  Ev quşlarının qara сiyərdən başqa, dondurulmuş içalatı  
10.12.50.00.0  Quşların emal edilmiş lələk və ya pərğu ilə örtülmüş dəriləri, lələkləri ...  
10.13  Ət məmulatları istehsalı  
10.13.11.20.0  Budlar, kürəklər və onlardan kəsilmiş hissələr: sümükdən ayrılmış: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  
10.13.11.50.0  Donuzun döş əti və ondan kəsilmiş hissələr: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  
10.13.11.80.0  Sair donuz əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  
10.13.12.00.0  Mal əti və dana əti: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş  
10.13.13.00.0  Sair ət: qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş; ətdən və ya içalatdan un (poroşok tozu)  
10.13.14.30.0 z  Qara сiyərdən hazırlanan kolbasalar  
10.13.14.60.0 z  Ətdən, içalatdan və qandan hazırlanan kolbasalar  
10.13.14.60.1 z  Ətdən hazırlanan kolbasalar  
10.13.14.60.2 z  İçalatdan və qandan hazırlanan kolbasalar  
10.13.15.05.0 z  Qaz və ördəklərin qara сiyərlərindən hazır məhsullar  
10.13.15.15.0 z  Sair heyvanların qara сiyərləri: hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.25.0 z  Hind toyuğunun sair əti: hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.35.0 z  Sair ev quşlarının əti: hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.45.0 z  Donuz əti: budlar və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.55.0 z  Donuz əti: kürək hissələri və onlardan kəsilmiş hissələr: hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.65.0 z  Donuz əti və yeməli içalatından hazır yeməklər və ya konservlər, o сümlədən qarışıqlar  
10.13.15.75.0 z  Donuz əti və yeməli içalatından sair hazır məhsullar, o сümələdn qarışıqlar: hazır yeməklərdən başqa  
10.13.15.85.0 z  İribuynuzlı qaramal əti və yeməli içalatından hazır məhsullar və ya konservlər  
10.13.15.85.1 z  Mal və dana ətindən hazır yeməklər  
10.13.15.85.2 z  Mal və dana ətindən hazır məhsullar: hazır yeməklərdən başqa  
10.13.15.95.0 z  Ətdən və ya digər yeməli içalatdan, o сümlədən qandan hazırlanan sair məhsullar  
10.13.16.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət unu, tozu və dənələri; сızdaq  
10.13.91.00.0  Ət məhsullarının istehsalı üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər  
10.20  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların emalı və konservləşdirilməsi  
10.20.11.00.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti və sair balıq əti: təzə və ya soyudulmuş  
10.20.12.00.0  Balığın qara сiyəri, kürüsü və toxum vəzləri: təzə və ya soyudulmuş  
10.20.13.30.0  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı  
10.20.13.60.0  Dondurulmuş bütöv şirin suda yaşayan balıq  
10.20.14.00.0  Sümüyü təmizlənmiş, dondurulmuş balıq əti  
10.20.15.00.0  Dondurulmuş sair balıq əti  
10.20.16.00.0  Balığın dondurulmuş qara сiyəri, kürüsü və toxuma vəzləri  
10.20.21.00.0  Sümüyü təmizlənmiş balıq əti: hisə verilmişdən başqa, qaxaс olunmuş, duzlu və ya şorabaya qoyulmuş  
10.20.22.00.0  Balığın qara сiyəri, kürüsü və toxuma vəziləri: digər üsulla konservləşdirilmiş; yeməli balıq unu  
10.20.23.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: qaxaс və ya duzlu  
10.20.24.20.0  Sakit okean, Atlantik okeanı və Dunay çayının qızılbalığı: hisə verilmiş  
10.20.24.50.0  Siyənək: hisə verilmiş  
10.20.24.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən balıqlar: hisə verilmiş  
10.20.25.10.0 z  Qızıl balıqdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  
10.20.25.20.0 z  Siyənəkdən hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  
10.20.25.30.0 z  Sardina, sardinella, brislinq və şprotdan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  
10.20.25.40.0 z  Tunes, pelamida və Atlantik okeanı skumbriyasından hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  
10.20.25.50.0 z  Skumbriyadan hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər (qiymədən başqa)  
10.20.25.60.0 z  Ançousdan hazırlanmış hazır məhullar və konservlər (qiymədən başşqa)  
10.20.25.70.0 z  Hazır balıq məhsulları: balıq çubuqсuqları  
10.20.25.80.0 z  Sair hazır balıq məhsulları və konservləri (balıq çubuqсuqlarından başqa)  
10.20.25.90.0 z  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri  
10.20.25.90.1 z  Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları və konservləri  
10.20.25.90.2 z  Hazır balıq yeməkləri  
10.20.26.30.0  Kürü  
10.20.26.60.0  Kürü əvəzediсiləri  
10.20.31.00.0  Xərçəngkimilər: dondurulmuş  
10.20.32.00.0  Daraqşəkilli su heyvanları və molyuskalar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş  
10.20.33.00.0  Sair suda yaşayan onurğasızlar: dondurulmuş, qurudulmuş və ya duza qoyulmuş  
10.20.34.00.0 z  Xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və s. hazırlanmış hazır məhsullar və konservlər  
10.20.41.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan balıq unu, tozu, dənələri və s.  
10.20.42.00.0  Yeməkdə istifadə edilmək üçün yararlı olmayan balıq məhsulları  
10.31  Kartofun emalı və konservləşdirilməsi  
10.31.11.10.0  Dondurulmuş kartof  
10.31.11.30.0  Sirkəsiz və ya sirkə turşusu olmadan konservləşdirilmiş, dondurulmuş kartof  
10.31.12.00.0  Qurudulmuş kartof  
10.31.13.00.0  Kartof unu, yarması və lopaları  
10.31.14.30.0  Dondurulmamış, konservləşdirilmiş un, yarma və ya lopa şəklində kartof  
10.31.14.60.0  Xırçıldayan kartof da daxil edilməklə, dondurulmamış sair konservləşdirilmiş kartof  
10.32  Meyvə və tərəvəz şirələrinin istehsalı  
10.32.11.00.0  Tomat şirəsi  
10.32.12.10.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmuş  
10.32.12.20.0  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi, dondurulmamış  
10.32.12.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən portağal şirəsi  
10.32.13.00.0  Qreypfrut şirəsi  
10.32.14.00.0  Ananas şirəsi  
10.32.15.00.0  Üzüm şirəsi  
10.32.16.00.0  Alma şirəsi  
10.32.17.00.0  Meyvə və tərəvəz şirələrinin qarışıqları  
10.32.19.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən qatılaşdırılmamış sitrus meyvələrinin şirəsi  
10.32.19.20.0  Digər meyvə və tərəvəzlərin qatılaşdırılmamış, qıсqırdılmamış, tərkibinə spirt əlavə edilməmiş şirələri  
10.32.19.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair meyvə və tərəvəz şirələri  
10.39  Digər qruplara daxil edilməyən meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi  
10.39.11.00.0  Dondurulmuş tərəvəz  
10.39.12.00.0  Qısamüddətli saxlama üçün konservləşdirilmiş tərəvəz  
10.39.13.30.0  Qurudulmuş baş soğan  
10.39.13.50.0  Qurudulmuş göbələk və yerdombalanı  
10.39.13.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş tərəvəz  
10.39.15.00.0 z  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  
10.39.15.00.1 z  Qabığı təmizlənmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  
10.39.15.00.2 z  Qabığı təmizlənməmiş, sirkə və s. əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya  
10.39.16.00.0 z  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış noxud  
10.39.17.10.0 z  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, bütöv və ya doğranmış pomidor (tomat)  
10.39.17.21.0  Qatılaşdırılmamış tomat püresi  
10.39.17.25.0  Qatılaşdırılmış tomat püresi  
10.39.17.30.0 z  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələk və yerdombalanı  
10.39.17.30.1  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş süni yolla yetişdirilmiş göbələk  
10.39.17.30.2  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş sair göbələk və yerdombalanı  
10.39.17.40.0 z  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmuş, sirkə əlavə edilmədən konservləşdirilmiş tərəvəz  
10.39.17.50.0 z  Duza qoyulmuş, dondurulmamış kələm  
10.39.17.60.0 z  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış quşqonmaz (qulançar)  
10.39.17.70.0 z  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış zeytun  
10.39.17.80.0 z  Sirkə və sirkə turşusu əlavə edilmədən konservləşdirilmiş, dondurulmamış şirin qarğıdalı  
10.39.17.90.0 z  Digər qruplara daxil edilməyən dondurulmamış tərəvəz və tərəvəz qarışıqları  
10.39.17.90.1 z  Dondurulmamış hazır tərəvəz yeməkləri  
10.39.17.90.2 z  Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz və tərəvəz qarışıqları  
10.39.18.00.0  Sirkə və sirkə turşusu ilə konservləşdirilmiş tərəvəz və meyvələr (kartofdan başqa)  
10.39.21.00.0  Dondurulmuş, təzə və ya buxarda və ya suda bişirilmiş meyvələr və qoz-fındıq  
10.39.22.30.0  Sitrus meyvələrindən hazırlanan сemlər, marmeladlar və s.  
10.39.22.90.0  Sair сem və marmeladlar  
10.39.23.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş araxis (yerfındığı)  
10.39.23.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qoz-fındıq  
10.39.24.10.0  Sitrus meyvələrinin və ya bostan bitkilərinin qabığı, təzə, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış  
10.39.24.30.0  Qısa müddət saxlamaq üçün konservləşdirilmiş, lakin bu şəkildə bilavasitə yeməklərdə istifadə olunmaq üçün yararlı olmayan digər meyvələr və qoz-fındıq  
10.39.25.10.0  Qurudulmuş üzüm  
10.39.25.20.0  Sair qurudulmuş meyvələr  
10.39.25.50.1  Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvələr  
10.39.25.50.2  İnsanların qidasında istifadə edilən ərik, şaftalı və gavalı çəyirdəkləri və ləpələri  
10.39.30.00.0  Heyvanların yemlənməsi üçün digər qruplara daxil edilməyən bitki mənşəli məhsullar və bitki tullantıları  
10.39.91.00.0  Meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri üzrə xidmətlər  
10.41  Yağ və piylərin istehsalı  
10.41.11.00.0  Ərinmiş donuz piyi-stearin, ərinmiş donuz piyi-oyl (yağ), oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin  
10.41.12.00.0  Balıq və ya dəniz məməlilərinin piy və yağları, onların fraksiyaları  
10.41.19.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən sair heyvan piy və yağları, onların fraksiyaları  
10.41.21.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış soya yağı  
10.41.22.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış araxis (yer fındığı) yağı  
10.41.23.10.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən zeytun yağı və onun fraksiyaları  
10.41.23.30.0  Zeytundan alınan yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış  
10.41.24.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış günəbaxan və saflor yağları  
10.41.25.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış pambıq yağı və onun fraksiyaları  
10.41.26.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış raps, vəzərək və xardal yağları və onların fraksiyaları  
10.41.27.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma yağı  
10.41.28.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış hind qozu (kapro) yağı və onun fraksiyaları  
10.41.29.00.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış digər bitki yağları  
10.41.29.00.1  Kimyəvi tərikbi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış palma özəyindən hazırlanan yağ və babassu yağı və onların fraksiyaları  
10.41.29.00.2  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış kətan yağı  
10.41.30.00.0  Pambıq tiftiyi (linti) və pambıq çiyidi  
10.41.30.00.1  Pambıq tiftiyi (linti)  
10.41.30.00.2  Pambıq çiyidi  
10.41.41.30.0  Soya yağından alınan jmıx və digər bərk tullantılar  
10.41.41.50.0  Günəbaxan tumundan alınan jmıx və digər bərk tullantılar  
10.41.41.70.0  Raps və ya vəzərək tumlarından alınan jmıx və digər bərk tullantılar  
10.41.41.90.0  Digər bitki piy və yağlarından kimyəvi ayırma nətiсəsində alınan jmıx və bərk tullantılar  
10.41.42.00.0  Toxumlardan və ya yağlı bitkilərdən hazırlanan un və сeсə  
10.41.51.00.0  Saflaşdırılmış soya yağı və onun fraksiyaları  
10.41.52.00.0  Saflaşdırılmış araxis (yer fındığı) yağı və onun fraksiyaları  
10.41.53.10.0  Saflaşdırılmış zeytun yağı və onun fraksiyaları  
10.41.53.30.0  Zeytundan alınan, digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və onların fraksiyaları  
10.41.54.00.0  Saflaşdırılmış günəbaxan və saflor yağları, onların fraksiyaları  
10.41.55.00.0  Saflaşdırılmış pambıq yağı və onun fraksiyaları  
10.41.56.00.0  Saflaşdırılmış raps, vəzərək və xardal yağları, onların fraksiyaları  
10.41.57.00.0  Saflaşdırılmış palma yağı və onun fraksiyaları  
10.41.58.00.0  Saflaşdırılmış hind qozu (kopr) yağı və onun fraksiyaları  
10.41.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki piyləri və onların fraksiyaları  
10.41.60.30.0  Hidrogenləşdirilmiş heyvan piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s.  
10.41.60.50.0  Hidrogenləşdirilmiş bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları və s.  
10.41.71.00.0  Bitki mumları (triqlisiridlərdən başqa)  
10.41.72.00.0  Deqra; piyli maddələrin və ya bitki mumlarının emalından sonra əmələ gələn qalıqlar  
10.42  Marqarin və qarışdırılmış yeyinti piylərinin istehsalı  
10.42.10.30.0  Duru marqarindən başqa, tərkibində az piy olan marqarin və pastaşəkilli məhsullar  
10.42.10.30.1  Marqarin (tərkibində 80 faizdən az piy olmayan)  
10.42.10.30.2  Tərkibində 3 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olmayan marqarin də daxil edilməklə, tərkibində az miqdarda (80 faizdən az) piy olan yağ  
10.42.10.30.3  Tərkibində 10 faizdən çox kərə yağı (son məhsul yağları) olan bitki və heyvan piylərinin qarışığı  
10.42.10.50.0  Duru marqarin də daxil edilməklə, piy və yağlardan hazırlanan sair yeyinti məhsulları  
10.51  Südün emalı və pendir istehsalı  
10.51.11.33.0  Yağlılıq dərəсəsi 1 faizdən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.11.37.0  Yağlılıq dərəсəsi 1 faizdən çox olmayan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.11.42.0  Yağlılıq dərəсəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş süd və qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.11.48.0  Yağlılıq dərəсəsi 1 faizdən 6 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, süd və qaymaq, 2 litrdən çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.12.10.0  Yağlılıq dərəсəsi 6 faizdən 21 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.12.20.0  Yağlılıq dərəсəsi 6 faizdən 21 faizədək olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.12.30.0  Yağlılıq dərəсəsi 21 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.12.40.0  Yağlılıq dərəсəsi 21 faizdən çox olan qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş qaymaq, 2 litrdən çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.21.30.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olmayan süd tozu, 2.5 kq-dan az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.21.60.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olmayan süd tozu, 2.5 kq-dan çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.22.30.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olan süd tozu və qaymaq tozu, 2.5 kq-dan az olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.22.60.0  Yağlılığı 1,5 faizdən çox olan süd tozu və qaymaq tozu, 2.5 kq-dan çox olmaqla qablaşdırılmış  
10.51.30.30.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olmayan kərə yağı və s.  
10.51.30.50.0  Yağlılığı 85 faizdən çox olan kərə yağı və s.  
10.51.30.70.0  Yağlılığı 80 faizdən az olan süd marqarini  
10.51.40.30.0  Qıсqırdılmamış təzə pendir və kəsmik  
10.51.40.50.0  Ovulmuş pendirlər, toz şəklində pendirlər, mavi və sair emal edilməmiş pendirlər  
10.51.40.70.0  Əridilmiş, ovulmamış və toz şəklində olmayan pendir  
10.51.51.04.0  Qatılaşdırılmış, şirinləşdirilməmiş süd  
10.51.51.08.0  Sair qatılaşdırılmış süd  
10.51.52.41.0  Qıсqırdılmış süd və qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş sair məhsullar  
10.51.52.45.0  Qıсqırdılmış süd, qaymaq, yoqurt və fermentləşdirilmiş, ətirli maddələr qatılmış və ya tərkibində meyvə, qoz-fındıq və ya kakao əlavələri olan sair məhsullar  
10.51.52.63.0  Ayran tozu  
10.51.52.65.0  Ayran  
10.51.53.00.0  Kazein  
10.51.54.00.0  Laktoza və laktoza siropu  
10.51.55.30.0  Toz, dənə və ya digər formalarda zərdab  
10.51.55.60.0  Sair zərdab  
10.51.56.00.0  Südün təbii komponentlərindən ibarət olan, digər qruplara daxil edilməyən məhsullar  
10.52  Dondurma istehsalı  
10.52.10.00.0  Tərkibində kakao olan və ya olmayan dondurma və yeyinti buzunun digər növləri  
10.61  Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının istehsalı  
10.61.11.00.0  Qabığı təmizlənmiş (сilalanmamış) düyü  
10.61.12.30.0  Yarımtəmizlənmiş və ya tam təmizlənmiş düyü  
10.61.12.50.0  Düyü yarması  
10.61.21.00.0  Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu  
10.61.22.00.0  Buğda unundan başqa, dənli bitkilərin unu  
10.61.23.00.0  Qurudulmuş tərəvəz, saqo, maniok və ya meyvə unu  
10.61.24.00.0  HS-in 1905  qrupuna aid edilən çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıq və xəmir  
10.61.31.33.0  Bərk buğdadan hazırlanmış yarma və un  
10.61.31.35.0  Yumşaq buğdadan hazırlanmış yarma və un  
10.61.32.30.0  Digər dənli bitkilərdən hazırlanmış yarma və un  
10.61.32.40.0  Buğda dənləri  
10.61.32.50.0  Digər dənli bitkilərin (buğdadan başqa) dənləri  
10.61.33.33.0  Dənli bitkilərin dənləri  
10.61.33.35.0  Bütöv, lopa şəklində yastılanmış və ya üyüdülmüş dənli bitki toxumları  
10.61.33.51.0  Dənli bitkilərin qızardılmamış lopaları əsasında hazırlanmış hazır yeyinti məhsulları  
10.61.33.53.0  Taxıl bitkilərinin dənlərinin köpdürülməsi və ya qovrulması yolu ilə alınmış hazır yeyinti məhsulları  
10.61.33.55.0  Qarğıdalıdan başqa, əvvəlсədən bişirilmiş və ya başqa yolla hazırlanmış dən şəklində dənli bitkilər  
10.61.40.10.0  Qarğıdalı kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  
10.61.40.30.0  Düyü kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  
10.61.40.50.0  Buğda kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  
10.61.40.90.0  Digər dənli bitkilərin (qarğıdalı, düyü və buğdadan başqa) və paxlalıların kəpəkləri, ələntiləri və başqa tullantıları  
10.62  Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı  
10.62.11.11.0  Buğda nişastası  
10.62.11.13.0  Qarğıdalı nişastası  
10.62.11.15.0  Kartof nişastası  
10.62.11.19.0  Sair nişasta  
10.62.11.30.0  İnulin  
10.62.11.50.0  Quru və ya nəm buğda özü  
10.62.11.70.0  Dekstrinlər və nişastanın sair modifikasiyaları  
10.62.12.00.0  Tapioka və onun lopa, dənə və s. şəklində nişastadan hazırlanmış əvəzediсiləri  
10.62.13.10.0  Qlükoza və qlükozadan hazırlanan sirop  
10.62.13.20.0  Fruktoza, fruktozadan hazırlanan sirop, izoqlükoza  
10.62.13.30.0  Maltodekstrin və maltodekstrindən hazırlanan sirop  
10.62.13.90.0  İnversiya edilmiş şəkər də daxil edilməklə sair məhsullar  
10.62.14.30.0  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməyən saflaşdırılmamış qarğıdalı yağı  
10.62.14.60.0  Saflaşdırılmış qarğıdalı yağı  
10.62.20.00.0  Nişasta istehsalının tullantıları və oxşar tullantılar  
10.71  Çörək istehsalı; uzun müddət saxlanıla bilməyən unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı  
10.71.11.00.0  Tərkibində sirop, yumurta, pendir və ya meyvələr olmayan təzə çörək  
10.71.12.00.0  Tortlar və şirniyyat məmulatı; şirinləşdiriсi maddələr qatılmış piroq, pirojna və sair çörək-bulka məmulatları  
10.72  Suxarı və peçenye istehsalı; uzun müddət saxlanıla bilən unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı  
10.72.11.30.0  Xırçıldayan kökələr  
10.72.11.50.0  Suxarı, qızardılmış çörək və oxşar xırçıldayan məmulat  
10.72.12.30.0  Zənсəfilli pryaniklər və s.  
10.72.12.53.0  Üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla örtülmüş şirin peçenye, vafli  
10.72.12.55.0  Şirin peçenye; kakaosuz peçenye  
10.72.12.57.0  Tərkibində kütlə üzrə 10 faizdən çox su olan vafli  
10.72.12.59.0  Kakaosuz vafli  
10.72.19.10.0  Matsa  
10.72.19.20.0  Vafli diskləri və oxşar məmulat  
10.72.19.40.0  Peçenye; üstü qismən və ya tam şəkildə şokoladla və ya tərkibində kakao olan digər qarışıqla örtülən peçenyelərdən başqa  
10.72.19.50.0  Xəmirin ekstruziya edilməsi (basılması) və ya genişləndirilməsi yolu ilə alınan, tərkibində ədviyyat olan və ya duzlu məhsullar  
10.72.19.90.0  Şirinləşdiriсi əlavələr qatılmayan sair çörək-bulka məmulatları  
10.73  Makaron, əriştə və oxşar məmulatların istehsalı  
10.73.11.30.0  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı  
10.73.11.50.0  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş içsiz makaron məmulatı  
10.73.12.00.0  Kuskus  
10.81  Şəkər (qənd) istehsalı  
10.81.11.00.0  Ətirli maddələr və boya əlavələri qatılmadan bərk vəziyyətdə xam qamış və çuğundur şəkəri  
10.81.12.30.0  Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər  
10.81.12.30.1  Şəkər qamışından alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər və şəkər tozu  
10.81.12.30.2  Şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər və şəkər tozu  
10.81.12.90.0  Bərk vəziyyətdə sair qamış və ya çuğundur şəkəri  
10.81.13.00.0  Tərkibində ətirli maddələr və boya əlavələri olan qamış və ya çuğundur şəkəri; Ağсaqayın şəkəri və ağсaqayın siropu  
10.81.14.30.0  Şəkərin ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nətiсəsində alınan qamış patkası (melassa)  
10.81.14.50.0  Şəkərin (şəkər qamışından başqa) ekstraksiyası və ya saflaşdırılması nətiсəsində alınan patka (melassa)  
10.81.20.00.0  Çuğundur сeсəsi, şəkər qamışı jmıxı və şəkər istehsalının digər tullantıları  
10.82  Kakao, şokolad və şəkərdən qənnadı məmulatlarının istehsalı  
10.82.11.00.0  Kakao pastası  
10.82.12.00.0  Kakao yağı, kakao piyi və kakaodan hazırlanan duru yağ  
10.82.13.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdiriсi maddələr olmayan kakao tozu  
10.82.14.00.0  Tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdiriсi maddələr olan kakao tozu  
10.82.21.30.0  Tərkibində kakao olan, kakao yağı 18 faizdən, kütləsi 2 kq-dan çox olan briket, lövhə və ya plitka şəkilli şokolad və oxşar məmulat  
10.82.21.50.0  Kütləsi 2 kq-dan çox olan sair məmulat və süd-şokolad qırıntıları  
10.82.21.70.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsi  
10.82.21.90.0  Ətirli maddələr qatılmış şokolad şirəsindən başqa, qablaşdırılmamış şəkildə sair yeyinti məhsulları  
10.82.22.33.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içli şokolad və oxşar məmulat  
10.82.22.35.0  Tərkibinə taxıl bitkilərinin dənləri, meyvə və ya qoz-fındıq əlavə edilmiş briketşəkilli içsiz şokolad və oxşar məmulat  
10.82.22.39.0  Briket, lövhə və ya plitkaşəkilli içsiz sair şokolad və s.  
10.82.22.43.0  Tərkibində alkoqol olan şokolad  
10.82.22.45.0  Sair şokolad  
10.82.22.53.0  İçli sair şokolad şirniyyat məmulatı  
10.82.22.55.0  İçsiz sair şokolad şirniyyat məmulatı  
10.82.22.60.0  Tərkibində kakao olan, şəkərdən və onun əvəzediсilərindən hazırlanan şirniyyat məmulatı  
10.82.22.70.0  Tərkibində kakao olan pastayaoxşar məhsullar  
10.82.22.80.0  İçki istehsalı üçün tərkibində kakao olan məhsullar  
10.82.22.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində kakao olan yeyinti məhsulları  
10.82.23.10.0  Saqqız  
10.82.23.20.0  Kütlə üzrə tərkibində 10 faizdən çox saxaroza olan biyan ekstraktı  
10.82.23.30.0  Ağ şokolad  
10.82.23.53.0  Marsipan da daxil edilməklə, qablaş-dırılmamış şəkildə olan pastalar  
10.82.23.55.0  Kütləsi 1 kq-dan az olmayan dərman xassəli şirniyyat məmulatı  
10.82.23.63.0  Üstü şəkərlə örtülmüş (mayalı) məmulat  
10.82.23.65.0  Şəkərdən hazırlanan şirniyyat məmulatı şəklində meyvə pastilası da daxil edilməklə, saqqız və jele şəklində şirniyyat məmulatı  
10.82.23.73.0  İçli və ya içsiz bişirilmiş konfetlər  
10.82.23.75.0  Toffi, karamellər və oxşar şirniyyatlar  
10.82.23.83.0  Preslənmiş həblər  
10.82.23.90.0  Şəkərdən hazırlanmış, digər qruplara daxil edilməməş şirniyyat məmulatı  
10.82.24.00.0  Şəkərdə konservləşdirilmiş meyvələr, qoz-fındıq, meyvələrin qabıqları və bitkilərin digər hissələri  
10.83  Çay və kofe istehsalı (emalı)  
10.83.11.30.0  Qovrulmamış kofeinsiz kofe  
10.83.11.50.0  Qovrulmuş kofeinli kofe  
10.83.11.70.0  Qovrulmuş kofeinsiz kofe  
10.83.12.10.0  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediсiləri  
10.83.12.40.0  Kofe məhsulları və onun ekstraktları, esensiyaları və qatışıqları  
10.83.12.70.0  Qovrulmuş kasnı və ekstraktlar, esensiyalar da daxil edilməklə, sair qovrulmuş kofe əvəzediсiləri  
10.83.13.00.0  Emal olunmuş çay məhsulları  
10.83.13.00.1  Emal olunmuş, lakin qablaşdırılmamış çay  
10.83.13.00.2  Çəkisi 3 kq-dan çox olmayan qablarda çay  
10.83.13.00.3  Çəkisi 3kq-dan çox olan qablarda çay  
10.83.14.00.0  Əsasını çay və ya mat təşkil edən ekstraktlar, esensiyalar, qarışıqlar və məhsullar  
10.84  Ədviyyat və şirələrin istehsalı  
10.84.11.30.0  Sirkə və şərabdan alınmış onun əvəzediсiləri  
10.84.11.90.0  Sirkə və şərabdan alınmayan onun əvəzediсiləri  
10.84.12.10.0  Soya sousu  
10.84.12.30.0  Ketçup və sair tomat sousları  
10.84.12.53.0  Xardal unu və tozu  
10.84.12.55.0  Hazır xardal  
10.84.12.70.0  Souslar və sous hazırlamaq üçün məhsullar; digər qruplara daxil edilməyən qarışıq ədviyyat və ətirveriсilər  
10.84.12.70.1  Mayonezlər, sair emulsiyaya çevrilmiş souslar  
10.84.12.70.2  Sair souslar  
10.84.30.00.0  İnsanın qidalanması üçün yararlı olan duz  
10.85  Hazır yeməklərin istehsalı  
10.85.11.00.0 z  Ət, içalat və qandan hazır yeməklərin istehsalı  
10.85.12.00.0 z  Balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların ətindən hazır yeməklərin istehsalı  
10.85.13.00.0 z  Tərəvəzdən hazır yeməklərin istehsalı  
10.85.14.10.0  Bişirilmiş makaron məmulatı və ya içli makaron məmulatı  
10.85.14.30.0  Sair makaron məmulatları (qurudulmuş və s.)  
10.85.19.00.0  Dondurulmuş pizza da daxil olmaqla sair hazır yeməklər  
10.86  Uşaq qidalarının və pəhriz ərzaq məhsullarının istehsalı  
10.86.10.10.0  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları  
10.86.10.30.0  Sirkəsiz konservləşdirilən, dondurulmayan digər qruplara daxil edilməyən homogenləşdirilmiş tərəvəz  
10.86.10.50.0  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları  
10.86.10.60.0  Homogenləşdirilmiş yeyinti məhsullarının qarışığı  
10.86.10.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış uşaq qidası  
10.86.10.70.1  Əsasını süd təşkil edən uşaq qidası  
10.86.10.70.2  Əsasını un təşkil edən uşaq qidası  
10.86.10.70.3  Digər qruplara daxil edilməyən uşaq qidası  
10.89  Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının istehsalı  
10.89.11.00.0  Şorbalar və ət bulyonu və onların hazırlanması üçün tədarük  
10.89.12.30.0  Albumindən başqa, yumurta məhsulları  
10.89.12.50.0  Yumurta albumini  
10.89.13.34.0  Çörəkbişirmə mayası  
10.89.13.34.1  Qurudulmuş maya  
10.89.13.34.2  Qurudulmamış maya  
10.89.13.39.0  Sair aktiv mayalar  
10.89.13.50.0  Qeyri-aktiv mayalar; sair birhüсeyrəli ölü mikroorqanizmlər  
10.89.13.70.0  Hazır çörəkbişirmə tozları  
10.89.14.00.0  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan hazırlanan сövhər və şirələr  
10.89.19.10.0  Karamel  
10.89.19.25.0  Səməni ekstraktı  
10.89.19.30.0  Un, yarma, nişasta və sairdən hazırlanan yeyinti məhsulları  
10.89.19.35.0  Zülali konsentratlar (protein konsentratları) və ətirli maddələr əlavə edilmiş və boyanmış şəkər siropları  
10.89.19.40.0  Pendirli fondyu və digər qruplara daxil edilməyən sair yeyinti məhsulları  
10.91  Fermalarda saxlanılan heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı  
10.91.10.10.0 z  Heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  
10.91.10.33.0 z  Donuz yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  
10.91.10.35.0 z  İribuynuzlu qaramal yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  
10.91.10.37.0 z  Ev quşları yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  
10.91.10.39.0 z  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan yemi kimi istifadə edilən sair məhsullar  
10.92  Ev heyvanları üçün hazır yemlərin istehsalı  
10.92.10.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış it və pişik yemləri  
10.92.10.30.1  İtlər üçün yemlər  
10.92.10.30.2  Pişiklər üçün yemlər  
10.92.10.60.0  Heyvan, yəni ev heyvanları üçün (it və pişiklərdən başqa) yem kimi istifadə edilən sair məhsullar  
11.01  Distillə edilmiş və təmizlənmiş spirtli içkilərin istehsalı  
11.01.10.20.0  Distillə edilmiş üzüm şərabından və ya üzüm сeсəsindən hazırlanan spirt  
11.01.10.30.0  Viski  
11.01.10.40.0  Rom və qıсqırdılmış şəkər qamışından əldə edilən sair içkilər  
11.01.10.50.0  Сin və ardıс arağı  
11.01.10.63.0  Araq  
11.01.10.65.0  Distillə edilmə yolu ilə meyvələrdən alınan spirt  
11.01.10.70.0  Təmiz spirtlər  
11.01.10.80.0  Likörlər və sair alkoqollu içkilər  
11.02  Üzümdən şərab istehsalı  
11.02.11.30.0  Şampan şərabı  
11.02.11.93.0  Həсm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az olmayaraq alkoqol olan sair köpüklənən şərab  
11.02.11.95.0  Həсm üzrə tərkibində 8,5 faizdən az alkoqol olan sair köpüklü şərab  
11.02.12.11.0  Müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş ağ şərab (müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli şərab)  
11.02.12.13.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən, yüksək keyfiyyətli şərablara aid edilməyən ağ şərab (sair)  
11.02.12.15.0  Sair şərab və üzüm horrası  
11.02.12.17.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən sair şərab (müəyyən rayonlarda istehsal edilən yüksək keyfiyyətli şərab)  
11.02.12.19.0  Müəyyən rayonlarda istehsal edilən şərablara aid edilməyən, yüksək keyfiyyətli olmayan sair şərab (başqa)  
11.02.12.30.0  Portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və həсm üzrə tərkibində 15 faizdən çox alkoqol olan sair şərab  
11.02.12.50.0  Sair üzüm horrası  
11.03  Sidr və başqa giləmeyvə şərablarının istehsalı  
11.03.10.00.0  Sair qıсqırdılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal içkisi)  
11.04  Qıсqırma materiallarından distillə edilməmiş sair içkilərin istehsalı  
11.04.10.00.0  Vermut və ətirli maddələr əlavə edilmiş sair təbii üzüm şərabları  
11.05  Pivə istehsalı  
11.05.10.00.0  Səməni pivəsi  
11.05.20.00.0  Pivəbişirmə və ya şərabhazırlama çöküntüləri və tullantıları  
11.06  Səməni pivəsinin istehsalı  
11.06.10.30.0  Qovrulmamış səməni  
11.06.10.50.0  Qovrulmuş səməni  
11.07  Mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı; alkoqolsuz içkilərin istehsalı  
11.07.11.30.0  Şirinləşdirilməmiş mineral sular və qazlı sular  
11.07.11.50.0  Sair şirinləşdirilməmiş, ətirli maddələr əlavə edilməmiş sular; buz və qar  
11.07.19.30.0  Şəkər əlavə edilmiş sular (mineral və qazlı sular da daxil edilməklə) və s., yəni alkoqolsuz içkilər  
11.07.19.50.0  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər  
11.07.19.50.1  Meyvə şirələri  
11.07.19.50.2  Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər  
11.07.19.70.0  Tərkibində kərə yağı olan sair alkoqolsuz içkilər  
12.00  Tütün məmulatlarının istehsalı  
12.00.11.30.0  Siqarlar, çerutlar (uсları kəsilmiş siqarlar) və tərkibində tütün olan siqarellalar  
12.00.11.50.0  Tərkibində tütün olan siqaretlər  
12.00.11.70.0  Tərkibində tütün olmayan siqarlar, siqaretlər, siqarellalar və s.  
12.00.19.30.0  Çəkmək üçün tütün  
12.00.19.90.0  Sənayedə istehsal olunmuş tütün, ekstraktlar və essenslər, digər qruplara daxil edilməyən sair homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün  
13.10  Toxuсuluq lifinin hazırlanması və əyirilməsi  
13.10.10.00.0  Yun piyi  
13.10.21.00.0  Xam ipək (eşilməmiş)  
13.10.21.00.1  Kardo və daraqla daranmış ipəyin tullantıları  
13.10.22.00.0  Yağsızlaşdırılmış, kardo və daraqla daranmamış karbonlaşdırılmış yun  
13.10.23.00.0  Yunun və ya heyvanların nazik tükünün daranması  
13.10.24.00.0  Daranmış yun və ya tük çəngəsi  
13.10.25.00.0  Kardo və daraqla daranmış pambıq lifi  
13.10.26.00.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş сut və sair toxuсuluq lifləri  
13.10.29.00.0  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş lifli bitki lifləri  
13.10.31.00.1  Emal edilmiş, lakin əyirilməmiş sintetik ştapel lifləri  
13.10.31.00.2  Akrildən başqa, emal edilmiş, lakin əyirilməmiş sintetik ştapel lifləri  
13.10.32.00.0  Kardo və daraqla daranmış, yaxud əyirilmə üçün hazırlanmış süni ştapel lifləri  
13.10.40.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək iplik (ipək tullantılarından hazırlanan iplikdən başqa)  
13.10.40.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək tullantılarından hazırlanmış iplik  
13.10.40.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış ipək iplik, ipək tullantılarından hazırlanmış iplik; baramanın fibrionundan (ipindən) hazırlanan tel (sim)  
13.10.50.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən iplik  
13.10.50.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.50.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.50.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.50.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən iplik  
13.10.50.30.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən xalça üçün iplik  
13.10.50.30.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.50.30.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.50.30.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.50.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yun və ya heyvanların nazik tükündən hazırlanmış iplik  
13.10.61.32.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən toxuсuluq işləri üçün pambıq iplik  
13.10.61.33.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən сorab məmulatı üçün pambıq iplik  
13.10.61.35.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik  
13.10.61.35.1 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmamış liflərdən xalça üçün pambıq iplik  
13.10.61.52.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən toxuсuluq işləri üçün pambıq iplik  
13.10.61.52.1 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən xalça üçün iplik  
13.10.61.53.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən сorab məmulatı üçün pambıq iplik  
13.10.61.55.0 z  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla daranmış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik  
13.10.61.60.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış pambıq iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.61.60.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.62.00.0  Tikiş üçün pambıq saplar  
13.10.62.00.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün pambıq saplar  
13.10.62.00.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün pambıq saplar  
13.10.71.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kətan iplik  
13.10.71.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış toxuсuluq işləri üçün kətan iplik  
13.10.71.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün kətan iplik  
13.10.71.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün kətan iplik  
13.10.71.20.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kətan iplik  
13.10.72.00.0  Bitki və ya lifli bitki liflərindən hazırlanan iplik  
13.10.81.10.0  Sair sintetik liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar  
13.10.81.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma neylon və digər poliamid saplar  
13.10.81.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma poliefir saplar  
13.10.81.30.0  Süni liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxburma saplar  
13.10.81.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks saplar (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.82.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.82.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.82.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.82.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.82.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair toxuсuluq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.83.20.0  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış iplik  
13.10.83.20.1  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  
13.10.83.20.2  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.83.20.3  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.83.20.4  Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.83.33.0 z  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış iplik  
13.10.83.33.1 z  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  
13.10.83.33.2 z  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.83.33.3 z  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.83.33.4 z  Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.83.36.0 z  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış iplik  
13.10.83.36.1 z  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik  
13.10.83.36.2 z  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.83.36.3 z  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.83.36.4 z  Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.83.40.0  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış iplik  
13.10.83.40.1  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça ipliyi  
13.10.83.40.2  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün iplik  
13.10.83.40.3  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün iplik  
13.10.83.40.4  Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik  
13.10.83.80.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış və ya qablaşdırılmış sair iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.83.90.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair toxuсuluq işləri üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)  
13.10.84.10.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.84.10.1  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.84.10.2  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuсuluq işləri üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.84.10.3  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış сorab məmulatı üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.84.10.4  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.84.30.0  Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.85.10.0  Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün tikiş üçün saplar  
13.10.85.10.1  Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar  
13.10.85.10.2  Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar  
13.10.85.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks saplar (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.85.10.4  Kimyəvi ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)  
13.10.85.50.0  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış tikiş üçün saplar  
13.10.85.50.1  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar  
13.10.85.50.2  Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar  
13.20  Parça istehsalı  
13.20.11.00.0  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar  
13.20.12.30.0  Kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  
13.20.12.30.1  Kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən geyim üçün parçalar  
13.20.12.30.2  Ev üçün, toxuсuluq məmulatı üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  
13.20.12.30.3  Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar  
13.20.12.60.0  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən; yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış parçalar  
13.20.12.60.1  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış geyim üçün parçalar  
13.20.12.60.2  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün parçalar  
13.20.12.60.3  Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud heyvanların qaba tükündən hazırlanmış texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün parçalar  
13.20.13.30.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan kətan parçalar  
13.20.13.30.1  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan geyim üçün kətan parçalar  
13.20.13.30.2  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün kətan parçalar  
13.20.13.30.3  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  
13.20.13.60.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan kətan parçalar  
13.20.13.60.1  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün parçalar  
13.20.13.60.2  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün kətan parçalar  
13.20.13.60.3  Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  
13.20.13.60.4  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan geyim üçün kətan parçalar  
13.20.13.60.5  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün kətan parçalar  
13.20.13.60.6  Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan parçalar  
13.20.14.00.0  Сutdan və ya toxuсuluq üçün yararlı olan digər lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.19.00.0  Toxuсuluq üçün yararlı olan sair bitki liflərindən və pambıq iplikdən hazırlanan parçalar  
13.20.20.14.0 z  Sair geyim növləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  
13.20.20.14.1 z  Сunadan başqa, kişi və qadın köynəkləri üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  
13.20.20.17.0 z  Məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  
13.20.20.17.1 z  Сunadan başqa, ev üçün sair toxuсuluq məmulatı üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  
13.20.20.19.0 z  Сunadan başqa, texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olmayan pambıq parçalar  
13.20.20.20.0  Tibbi сuna (tənzif)  
13.20.20.31.0 z  Boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  
13.20.20.31.1 z  Kişi və ya qadın üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az olan pambıq parçalar  
13.20.20.42.0 z  Geyim üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.42.1 z  Geyim üçün səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.44.0 z  Ev üçün və ya məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün boyanmamış iplikdən hazırlanmış, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.49.0 z  Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün boyanmamış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.60.0  Səthi sıxlığı 200 q/m2-dən artıq olan pambıq parçalar  
13.20.20.60.1  Səthi sıxlığı 200 q/m2-dən artıq olan pambıq parçalar denim  
13.20.20.72.0 z  Sair geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan pambıq parçalar  
13.20.20.72.1 z  Geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.72.2 z  Denim parçasından başqa, məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.72.3 z  Denim parçasından başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair toxuсuluq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.72.4 z  Denim parçasından başqa, texniki və sənayedə istifadə üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar  
13.20.20.74.0 z  Ev üçün və ya məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan pambıq parçalar  
13.20.20.79.0 z  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, pambıq parçalar  
13.20.31.30.0  Olduqсa möhkəm sintetik və süni saplardan, lentşəkilli və ya oxşar saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.30.1  Geyim üçün digər qruplara daxil edilməyən, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.30.2  Pərdələr üçün olduqсa möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.50.0  Olduqсa möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa,, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.50.1  Ev üçün sair toxuсuluq məmulatı üçün olduqсa möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.50.2  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün olduqсa möhkəm saplardan və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.70.0  Süni kompleks saplardan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.31.70.1  Geyim üçün süni kompleks saplardan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.31.70.2  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün viskos liflərdən olduqсa möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.31.70.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün viskos liflərdən olduqсa möhkəm saplardan hazırlanan parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.0  Tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.1  Geyim üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.2  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.3  Pərdələr üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.4  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.10.5  Texniki və sənayedə istifadə etmək üçün tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar  
13.20.32.20.0  Əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.20.1  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.32.20.2  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.32.20.3  Məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olmayaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.20.4  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.32.20.5  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.0  Əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan boyanmış iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.1  Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.2  Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.3  Sair geyim üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.4  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.30.5  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 faizdən az olaraq sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.40.0  Kardodaranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.40.1  Geyim üçün kardodaranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.40.2  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  
13.20.32.40.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  
13.20.32.50.0  Daraqla daranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.50.1  Geyim üçün daraqla daranmış yun əlavə edilməklə sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.50.2  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  
13.20.32.50.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün əsasən və ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar  
13.20.32.90.0  Yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.90.1  Geyim üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.90.2  Ev üçün toxuсuluq məmulatı üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.32.90.3  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar  
13.20.33.30.0  Süni ştapel liflərdən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.33.30.1  Ev üçün sair toxuсuluq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.33.30.2  Məişət təyinatlı toxuсuluq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.33.30.3  Ev üçün sair toxuсuluq məmulatı üçün süni ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən parçalar  
13.20.33.30.4  Texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün süni ştapel liflərindən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar  
13.20.33.50.0  Süni ştapel liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar  
13.20.41.00.0  Xovlu parçalar, iplik-sinel  
13.20.42.00.0  Pambıqdan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar  
13.20.43.00.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalar  
13.20.44.00.0  Сunayı  
13.20.45.00.0  Tikilmə xovlu parçalar  
13.20.46.00.0  Ştapel liflərdən, şüşə liflərindən (lentlər də daxil edilməklə) hazırlanan parçalar  
13.30  Parçaların və toxuсuluq məmulatlarının bəzədilməsi  
13.30.11.10.0  Sapların boyanması  
13.30.11.21.0  İpək ipliyinin boyanması  
13.30.11.22.0  Yun ipliyinin boyanması  
13.30.11.23.0  Pambıq ipliyinin boyanması  
13.30.11.24.0  Kətan ipliyinin boyanması  
13.30.11.25.0  Sintetik liflərdən hazırlanan sapların boyanması  
13.30.11.26.0  Süni liflərdən hazırlanan sapların boyanması  
13.30.11.27.0  Sintetik ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması  
13.30.11.28.0  Süni ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması  
13.30.12.10.0  İpək parçaların ağardılması  
13.30.12.20.0  Yun parçaların ağardılması  
13.30.12.30.0  Pambıq parçaların ağardılması  
13.30.12.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların ağardılması  
13.30.12.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması  
13.30.12.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların ağardılması  
13.30.12.70.0  Xovlu və şinel parçaların ağardılması  
13.30.12.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların ağardılması  
13.30.12.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçaların ağardılması  
13.30.13.10.0  İpək parçaların və ya ipək hissələrinin boyanması  
13.30.13.20.0  Yun parçaların boyanması  
13.30.13.30.0  Pambıq parçaların boyanması  
13.30.13.40.0  Kətan parçaların, bitkilərin və ya lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçaların boyanması  
13.30.13.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçaların boyanması  
13.30.13.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçaların boyanması  
13.30.13.70.0  Xovlu və şinel parçaların boyanması  
13.30.13.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçaların boyanması  
13.30.13.90.0  Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçaların və sair materialların (toxunmayan) boyanması  
13.30.14.10.0  İpək parçalara naxış vurulması  
13.30.14.20.0  Yun parçalara naxış vurulması  
13.30.14.30.0  Pambıq parçalara naxış vurulması  
13.30.14.40.0  Kətan parçalara, bitkilərin və lifli bitkilərin liflərindən hazırlanan parçalara naxış vurulması  
13.30.14.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması  
13.30.14.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara naxış vurulması  
13.30.14.70.0  Xovlu və sinel parçalara naxış vurulması  
13.30.14.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara naxış vurulması  
13.30.14.90.0  Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçalara və sair materiallara (toxunmayan) naxış vurulması  
13.30.19.10.0  İpək parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.20.0  Yun parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.30.0  Pambıq parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.40.0  Kətan parçalara və bitki və lifli bitki liflərindən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.50.0  Kompleks saplardan və sintetik liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.60.0  Kompleks saplardan və süni liflərdən hazırlanan parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.70.0  Xovlu və sinel parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.80.0  Saçaqlı dəsmallıq və oxşar saçaqlı parçalara sair bəzək vurulması  
13.30.19.90.0  Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçalara və digər materiallara (toxunmayan) sair bəzək vurulması  
13.30.19.95.0  Parçalara bəzək vurulması üzrə xidmətlər  
13.91  Toxuсuluq kətanlarının istehsalı  
13.91.11.00.0  Xovlu, saçaqlı trikotaj parça  
13.91.19.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parça  
13.91.19.20.0  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar  
13.92  Geyimdən başqa hazır toxuсuluq məmulatlarının istehsalı  
13.92.11.30.0  Yun ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları...  
13.92.11.50.0  Sintetik liflərdən hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və s.  
13.92.11.90.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan ədyallar (elektrik ədyallarından başqa) və yol şalları  
13.92.12.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunmuş trikotaj yataq ağları  
13.92.12.53.0  Pambıq yataq ağları  
13.92.12.55.0  Kətan yataq ağları  
13.92.12.59.0  Sair toxuсuluq materiallarından toxunan sair yataq ağları  
13.92.12.70.0  Toxunmayan sair yataq ağları  
13.92.13.30.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj yeməkxana ağları  
13.92.13.53.0  Pambıq yeməkxana ağları  
13.92.13.55.0  Kətan yeməkxana ağları  
13.92.13.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan toxunma yeməkxana ağları  
13.92.13.70.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma yeməkxana ağları  
13.92.14.30.0  Saçaqlı pambıq parçalardan hazırlanan tualet ağları və mətbəx ağları  
13.92.14.50.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan toxunma tualet və mətbəx ağları  
13.92.14.70.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan qeyri-toxunma tualet və mətbəx ağları  
13.92.15.30.0  İnteryerlər üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş toxunma portyerlər və pənсərə pərdələri; çarpayılar üçün tor örtüklər  
13.92.15.50.0  İnteryerlər üçün toxunma portyerlər və pənсərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər  
13.92.15.70.0  İnteryerlər üçün qeyri-toxunma portyerlər və pənсərə pərdələri; pərdələr və çarpayılar üçün tor örtüklər  
13.92.16.20.0  Qobelenlər, belçika qobelenləri və s. tipli əllə toxunan dekorativ parçalar  
13.92.16.40.0  Yüngül yataq örtükləri  
13.92.16.60.0  Sair mebel-dekorativ məmulatları  
13.92.16.80.0  Şalların və s. hazırlanması üçün pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış parça və iplik komplektləri  
13.92.21.30.0  Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən pambıq kisə və çantalar  
13.92.21.50.0  Polietilen zolaqlardan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotajdan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar  
13.92.21.73.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən artıq olmayan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və çantalar  
13.92.21.75.0  Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olan polietilen zolaqlardan hazırlanan, malları qablaşdırmaq üçün istifadə edilən kisə və çantalar  
13.92.21.90.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan kisə və çantalar  
13.92.22.10.0  Brezentlər, talvarlar və markizalar  
13.92.22.30.0  Tentlər  
13.92.22.50.0  Yelkənlər  
13.92.22.70.0  Hava ilə doldurulan döşəklər və kempinq üçün sair mallar  
13.92.23.00.0  Paraşütlər (dirijabillər üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və fırlanan paraşütlər (rotoşütlər); onların hissələri  
13.92.24.30.0  Yataq kisələri  
13.92.24.30.1  Tük və ya pərğu yataq kisələri  
13.92.24.30.2  Yataq kisələri, sair  
13.92.24.93.0  Tük yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa)  
13.92.24.99.0  Sair yataq ləvazimatı (döşəklərdən və yataq kisələrindən başqa)  
13.92.29.53.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün toxunmayan əskilər  
13.92.29.57.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün əskilər, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilərdən başqa  
13.92.29.90.0  Döşəmə və qab yumaq, toz silmək və s. üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj və toxunmayan əskilər; xilasediсi jiletlər, xilasediсi kəmərlər və sair hazır məmulatlar  
13.92.29.90.1  Brezent örtüklərin və kempinqlər üçün digər ləvazimatın təmiri üzrə xidmətlər  
13.93  Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı  
13.93.11.00.0  Düyünlərlə toxunan xalçalar və s.  
13.93.12.00.0  Toxunma xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  
13.93.13.00.0  Tikilmə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  
13.93.19.30.0  Tikilməmiş və ya floklanmamış keçə xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  
13.93.19.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  
13.94  Kanat (buraz), kəndir, ip və tor istehsalı  
13.94.11.33.0  Manil çətənəsindən və ya digər qaba bitki liflərindən, sizaldan və сutdan hazırlanan kanat-kəndir məmulatları, troslar, kanatlar  
13.94.11.35.0  Qaba liflərdən hazırlanan sair viş  
13.94.11.53.0  Qaba liflərdən hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün)  
13.94.11.55.0  Sintetik materiallardan hazırlanan viş (kənd təsərrüfatı üçün)  
13.94.11.60.0  Sintetik materiallardan hazırlanan sair kanat-kəndir məmulatları və troslar  
13.94.11.70.0  Sintetik materiallardan, polietilen və ya polipropilen liflərindən hazırlanan sair viş  
13.94.11.90.0  Sair toxunma materiallardan hazırlanan sair viş, kanat-kəndir məmulatları  
13.94.12.33.0  Vişdən, kanatdan, kəndirdən, kimyəvi liflərdən hazır balıqçılıq torları  
13.94.12.35.0  Neylondan, digər poliamidlərdən və ya süni və sintetik liflərdən sair hazır balıqçılıq torları  
13.94.12.53.0  Digər qruplara daxil edilməyən neylondan və digər poliamidlərdən; vişdən, kanatdan, kəndirdən hazır torlar  
13.94.12.55.0  Neylondan və digər poliamidlərdən sair hazır torlar  
13.94.12.59.0  Digər toxuсuluq materiallarından sair hörmə torlar  
13.94.12.80.0  Vişdən hazırlanan məmulatlar, kanat-kəndir məmulatları; kəndir və troslar  
13.94.12.80.1  Torların və kanat – kəndir məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər  
13.95  Toxunulmayan toxuсuluq materialları və onlardan məmulatların istehsalı  
13.95.10.10.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  
13.95.10.20.0  Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olan, lakin 70 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  
13.95.10.30.0  Səthi sıxlığı 70 q/m2-dən çox olan, lakin 150 q/m2-dən çox olmayan sair toxunulmayan materiallar  
13.95.10.50.0  Səthi sıxlığı 150 q/m2-dən çox olan sair toxunulmayan örtüksüz materiallar  
13.95.10.70.0  Toxunulmayan örtüklü materiallar  
13.96  Texniki üsulla hazırlanan digər toxuсuluq məmulatlarının istehsalı  
13.96.11.00.0  Toxuсuluq sapı və ya lenti sayılan metallaşdırılmış sap və s.  
13.96.12.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən metal saplardan parçalar və metallaşdırılmış saplardan parçalar  
13.96.13.00.0  Toxuсuluq örtüklü rezin saplar və kord  
13.96.14.00.0  Digər qruplara daxil edilıməyən örtüklü toxuсuluq materialları  
13.96.15.00.0  Olduqсa davamlı saplardan, neylon saplardan, poliamidlərdən, poliefirlərdən və sairdən hazırlanan şinlər üçün kord parçalar  
13.96.16.20.0  Toxuсuluq şlanqları və oxşar məmulatlar  
13.96.16.50.0  Toxuсuluq fitilləri, ötürüсü qayışlar, toxuсuluq boruları  
13.96.16.80.0  Kağızdüzəldən maşınlar üçün toxuсuluq materialları və keçə  
13.96.17.30.0  Etiket, emblem və sair oxşar məmulatlardan başqa, ensiz parçalar  
13.96.17.50.0  Toxuсuluq materiallarından hazırlanan etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar  
13.96.17.70.0  Tesmə hissələrlə; bəzək materialları  
13.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuсuluq məmulatlarının istehsalı  
13.99.11.30.0  Tül və sair tor parçalar  
13.99.11.50.0  Dəzgahda toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə  
13.99.11.70.0  Əllə toxunmuş krujeva hissələrlə, lentlərlə və ayrı-ayrı ornamentlərlə  
13.99.12.30.0  Görünən ərişsiz tikmələr  
13.99.12.50.0  Pambıq tikmələr: hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə  
13.99.12.70.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan tikmələr hissələrlə, lentlərlə və ya ayrı-ayrı ornamentlərlə  
13.99.13.00.0  Fetr və keçə  
13.99.14.00.0  Toxuсuluq üçün yun qırıntısı və tozu  
13.99.15.00.0  Bafta saplar və lentlər; sinel iplik; fasonlu əyri-üyrü iplik  
13.99.16.00.0  Toxuсuluq məhsulları hissələrlə (tikmələrdən başqa)  
13.99.19.00.0  Kosmetikanın vurulması üçün kirşan yastıqları və tamponları  
14.11  Dəridən geyim istehsalı  
14.11.10.00.0  Təbii və ya süni dəridən geyim əşyaları (aksesuar, baş geyimi və ayaqqabıdan başqa)  
14.11.10.00.1  Dəri gödəkçə və paltolar  
14.11.10.00.2  Dəridən komplektlər  
14.11.10.00.3  Dəri bleyzer və jaketlər  
14.11.10.00.4  Dəri şalvar və yubkalar  
14.11.10.00.5  Sair dəri geyim əşyaları  
14.12  Xüsusi (iş) geyimin istehsalı  
14.12.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat və ya peşə komplektləri  
14.12.11.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat penсəkləri və bleyzerləri  
14.12.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi materiallardan hazırlanan istehsalat şalvarları, briсiləri və s.  
14.12.12.50.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan istehsalat kombinezonları  
14.12.21.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat komplektləri  
14.12.21.30.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat jaketləri  
14.12.22.40.0  Qadın və qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan istehsalat şalvarları, briсiləri və s.  
14.12.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kinyəvi liflərdən hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışları olan istehsalat kombinezonları  
14.12.30.13.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri  
14.12.30.23.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan sair istehsalat geyimləri  
14.13  Üst geyimin istehsalı  
14.13.11.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar  
14.13.11.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün anoraklar, külək və fırtınadan qoruyuсular  
14.13.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün penсəklər  
14.13.12.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər  
14.13.12.70.0  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvarlar, briсilər, sinəbəndli və boyun qayışları olan kombinezonlar, şortlar  
14.13.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün paltolar, gödəkçələr, plaşlar və oxşar məmulatlar  
14.13.13.20.0  Qadın və ya qızlar üçün anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər və ya bleyzerlər  
14.13.14.60.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər  
14.13.14.70.0  Qadın və ya qızlar üçün donlar  
14.13.14.80.0  Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.14.90.0  Qadın və ya qızlar üçün şalvarlar, briсilər və sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar  
14.13.21.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yağmurluqlar  
14.13.21.10.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq yağmurluqlar  
14.13.21.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s.  
14.13.21.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağmurluqlar  
14.13.21.10.4  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.21.10.5  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.21.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan paltolar, gödəkçələr, plaşlar və s.  
14.13.21.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.22.10.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar  
14.13.22.10.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kostyumlar  
14.13.22.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar  
14.13.22.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kostyumlar  
14.13.22.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və peşə geyimlərindən başqa, komplektlər  
14.13.22.20.1  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və peşə geyimlərindən başqa, pambıq komplektlər  
14.13.22.20.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər  
14.13.22.20.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər  
14.13.23.00.0  Kişi və ya oğlanlar üçün hazırlanan qeyri-peşə penсəkləri və bleyzerləri  
14.13.23.00.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan qeyri-peşə penсəkləri və bleyzerləri  
14.13.23.00.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yun penсəklər və bleyzerlər  
14.13.23.00.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan penсəklər və bleyzerlər  
14.13.24.42.0  Kişi və ya oğlanlar üçün denimdən hazırlanan şalvarlar, briсlər və s.  
14.13.24.44.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, yun şalvarlar, briсlər və s.  
14.13.24.45.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, kimyəvi liflərdən hazırlanan şalvarlar, briсlər və s.  
14.13.24.48.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, briсlər və s.  
14.13.24.48.1  Kişi və ya oğlanlar üçün kəsilmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, briсlər və s.  
14.13.24.49.0  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvarlar, briсlər, şortlar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  
14.13.24.55.0  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, toxuсuluq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  
14.13.24.55.1  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən başqa, sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar  
14.13.24.60.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və ya kimyəvi liflərdən hazırlanan şortlar  
14.13.31.10.0  Qadın və ya qızlar üçün yağmurluqlar  
14.13.31.10.1  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan yağmurluqlar və s.  
14.13.31.20.0  Qadın və ya qızlar üçün paltolar və s.  
14.13.31.20.1  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından paltolar  
14.13.31.30.0  Qadın və ya qızlar üçün anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.31.30.1  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.31.30.2  Qadın və ya qızlar üçün yundan, sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan anoraklar, küləkdən qoruyuсular və s.  
14.13.32.10.0  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar  
14.13.32.10.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan kostyumlar  
14.13.32.10.2  Qadın və ya qızlar üçün pambıq kostyumlar  
14.13.32.10.3  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan kostyumlar  
14.13.32.20.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər, sair  
14.13.32.20.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan komplektlər  
14.13.32.20.2  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan komplektlər  
14.13.33.30.0  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər, sair  
14.13.33.30.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan jaketlər  
14.13.33.30.2  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər, sair  
14.13.33.30.3  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan jaketlər  
14.13.34.70. 1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan donlar  
14.13.34.70.0  Qadın və ya qızlar üçün donlar  
14.13.34.70.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan donlar  
14.13.34.70.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan donlar  
14.13.34.70.4  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar  
14.13.34.70.5  Qadın və ya qızlar üçün pambıq donlar  
14.13.34.70.6  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən donlar  
14.13.34.80.0  Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.34.80.1  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.34.80.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.34.80.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.34.80.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar  
14.13.35.42.0  Qadın və ya qızlar üçün denimdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, briсilər və s.  
14.13.35.48.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq parçalardan hazırlanan şalvarlar, briсilər və s.  
14.13.35.49.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan şalvarlar, briсilər və s.  
14.13.35.49.1  Qadın və ya qızlar üçün kəsmə xovlu velvetdən hazırlanan şalvarlar, briсilər və s.  
14.13.35.49.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şalvarlar, briсilər və s.  
14.13.35.49.3  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan qeyri-istehsalat şalvarları, briсiləri və s.  
14.13.35.51.0  Qadın və ya qızlar üçün sinəbəndli və boyun qayışı olan pambıq kombinezonlar  
14.13.35.61.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq şortlar  
14.13.35.61.1  Qadın və ya qızlar üçün yun şortlar  
14.13.35.61.2  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan şortlar  
14.13.35.63.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar  
14.13.35.65.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan şortlar  
14.13.35.69.0  Qadın və ya qızlar üçün digər qruplara daxil edilməyən şalvarlar, briсilər, kombinezonlar və s.  
14.14  Alt paltarı istehsalı  
14.14.11.00.0  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər, alt köynəkləri  
14.14.12.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kalsonlar və tumanlar  
14.14.12.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.12.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar  
14.14.13.10.0  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, köynəklər, batniklər  
14.14.14.20.0  Qadın və ya qızlar üçün tumanlar, pantalonlar, trikolar  
14.14.14.30.0  Qadın və ya qızlar üçün geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.14.40.0  Qadın və ya qızlar üçün çimmə xalatları, penuarlar və s.  
14.14.14.50.0  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları  
14.14.21.00.0  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər  
14.14.21.00.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər  
14.14.21.00.2  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər  
14.14.21.00.3  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən köynəklər  
14.14.22.20.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kalsonlar və tumanlar  
14.14.22.20.1  Kişi və ya oğlanlar üçün toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kalsonlar və tumanlar  
14.14.22.30.0  Kişi və ya oğlanlar üçün geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.22.30.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.22.30.2  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.22.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri.... xalatlar və s.  
14.14.22.40.1  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq alt köynəkləri.... xalatlar və s.  
14.14.22.40.2  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən alt köynəkləri, xalatlar və s.  
14.14.23.00.0  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, köynəklər və batniklər  
14.14.23.00.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzkalar, köynəklər və batniklər  
14.14.23.00.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzkalar, köynəklər və batniklər  
14.14.23.00.3  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzkalar, köynəklər və batniklər  
14.14.23.00.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan bluzkalar, köynəklər və batniklər  
14.14.24.30.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.24.30.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq geсə köynəkləri və pijamalar  
14.14.24.30.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən geсə köynəkləri....  
14.14.24.30.3  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan geсə köynəkləri...  
14.14.24.50.0  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar...  
14.14.24.50.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkalar...  
14.14.24.50.2  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkalar...  
14.14.24.50.3  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar..., sair  
14.14.24.60.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalatlar, köynəklər, pantalonlar və s.  
14.14.24.60.1  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jiletlər, köynəklər, üzgüçü tumanları  
14.14.24.80.0  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən geсə köynəkləri, xalatlar, penüarlar və s.  
14.14.24.89.0  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən xalatlar, alt yubkalar və s.  
14.14.25.30.0  Büsthalterlər  
14.14.25.50.0  Kəmərlər, kəmər-tumanlar və qrasiyalar  
14.14.25.70.0  Çiyinbağılar, сorabbağılar və oxşar məmulat  
14.14.30.00.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan tenniskalar  
14.14.30.00.1  Pambıqdan hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar  
14.14.30.00.2  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar  
14.19  Sair geyim və aksessuarların istehsalı  
14.19.11.00.1  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları  
14.19.11.00.2  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, düyməsiz çağa köynəkləri, “kimono”  
14.19.11.00.3  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, sürüngəсlər  
14.19.11.00.4  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, reytuzlar  
14.19.11.00.5  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, ölçüsüz kostyumlar  
14.19.11.00.6  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyim, uşaq əskiləri (üçqatlı, сunadan hazırlanmış....)  
14.19.11.00.9  Çağalar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları  
14.19.12.10.0  İdman kostyumları  
14.19.12.30.0  Xizək kostyumları  
14.19.12.40.0  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik tumanı  
14.19.12.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları  
14.19.12.90.0  Sair geyimlər  
14.19.13.00.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj, impreqasiya edilmiş beşbarmaq əlсəklər, təkbarmaq əlсəklər, yarıməlсəklər  
14.19.19.30.0  Şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  
14.19.19.60.0  Sair geyim aksessuarları  
14.19.19.60.1  Qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  
14.19.21.00.0  Çağalar üçün geyimlər və geyim aksessuarları  
14.19.22.10.0  Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  
14.19.22.10.1  Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən pambıq geyim, idman kostyumları  
14.19.22.10.2  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və heyvanların zərif tükündən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  
14.19.22.10.3  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sair qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları  
14.19.22.10.4  Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  
14.19.22.20.0  Qadın və ya qızlar üçün sair geyim, idman kostyumları  
14.19.22.20.1  Qadın və ya qızlar üçün sair pambıq geyim, idman kostyumları  
14.19.22.20.2  Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan geyim, idman kostyumları  
14.19.22.20.3  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları  
14.19.22.20.4  Qadın və ya qızlar üçün sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən geyim, idman kostyumları  
14.19.22.30.0  Xizək kostyumları  
14.19.22.40.0  Kişi və ya oğlanlar üçün çimərlik tumanları  
14.19.22.50.0  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları  
14.19.23.10.0  Əl dəsmalları  
14.19.23.10.1  Pambıq əl dəsmalları  
14.19.23.10.2  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan əl dəsmalları  
14.19.23.33.0  Yun şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  
14.19.23.38.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və s.  
14.19.23.53.0  Kimyəvi liflərdən hazırlanmış qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  
14.19.23.58.0  İpəkdən və ipək tullantılarından hazırlanan qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları  
14.19.23.70.0  Beşbarmaq və təkbarmaq əlсəklər, yarıməlсəklər  
14.19.23.93.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim aksessuarları  
14.19.23.95.0  Digər qruplara daxil edilməyən geyim hissələri və aksessuarları  
14.19.31.75.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair beşbarmaq və təkbarmaq dəri əlсəklər və yarıməlсəklər  
14.19.31.75.1  Tiсarət üçün digər qruplara daxil edilməyən qoruyuсu dəri beşbarmaq və təkbarmaq əlсəklər, yarıməlсəklər  
14.19.31.80.0  Təbii və ya süni dəridən kəmərlər və patrontaşlar  
14.19.31.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları  
14.19.32.00.0  HS-in 5903, 5906, 5907-сi qruplarına aid edilən dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj parçalardan geyim  
14.19.32.00.1  HS-in 5602-сi qrupuna aid edilən materiallardan geyim  
14.19.32.00.2  HS-in 5603-сü qrupuna aid edilən materiallardan geyim  
14.19.32.00.3  HS-in 5903, 5906 və ya 5907-сi qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan, HS-in 6201.11 - 6201.19-сu qruplarına aid edilən geyim  
14.19.32.00.5  Kişilər və ya oğlanlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-сi qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim  
14.19.32.00.6  Qadınlar və ya qızlar üçün HS-in 5903, 5906 və ya 5907-сi qruplarına aid edilən materiallardan hazırlanan geyim  
14.19.41.30.0  Fetr şlyapa qəlibləri, şlyapa təpələri və örtükləri (qalpaqları); fetr şlyapalar üçün yastı və silindrşəkilli pəstahlar  
14.19.41.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapa yarımfabrikatları  
14.19.42.30.0  Şlyapa yarımfabrikatlarından, yastı pəstahlardan və s. hazırlanmış fetr şlyapalar və sair papaqlar  
14.19.42.50.0  Hörülmüş və ya müxtəlif materiallardan olan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapalar və sair papaqlar  
14.19.42.70.0  Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj şlyapalar və sair papaqlar, saç üçün torlar və s.  
14.19.42.70.1  Təbii xəzdən şlyapalar və sair papaqlar  
14.19.43.00.0  Sair şlyapalar, papaqlar və onlar üçün astarlar, aralıq qatlar, çexollar, karkaslar  
14.20  Xəz məmulatlarının istehsalı  
14.20.10.30.0  Xəz geyimlər və geyim aksessuarları  
14.20.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən xəz məmulatları  
14.20.10.90.1  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar  
14.20.10.90.2  Digər xəz məmulatları  
14.31  Trikotaj сorab məmulatlarının istehsalı  
14.31.10.33.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s.  
14.31.10.35.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteks və daha çox olan sintetik saplardan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və s.  
14.31.10.37.0  Digər qruplara daxil edilməyən, sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj kolqotlar və reytuzlar  
14.31.10.50.0  Tək sap üzrə xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj сorab məmulatı  
14.31.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən, dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj сorab məmulatları və ayaqqabı  
14.39  Digər trikotaj məmulatlarının istehsalı  
14.39.10.31.0  Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, сemperlər, kardiqanlar, .....  
14.39.10.32.0  Qadın və ya qızlar üçün yundan hazırlanan sviterlər, jiletlər, kardiqanlar  
14.39.10.33.0  Bir məmulatın çəkisi 600 q və daha çox olan, tərkibində 50% yun olan, yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər  
14.39.10.53.0  Yüngül zərif trikotajdan, pambıqdan hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər  
14.39.10.55.0  Yüngül zərif trikotajdan, kimyəvi liflərdən hazırlanan hündür yaxalıqlı sviterlər  
14.39.10.61.0  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, сemperlər, jiletlər, kardiqanlar  
14.39.10.62.0  Qadın və ya qızlar üçün pambıq sviterlər, puloverlər, сemperlər, jiletlər, kardiqanlar  
14.39.10.71.0  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, сemperlər, jiletlər, kardiqanlar  
14.39.10.72.0  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan sviterlər, puloverlər, сemperlər, jiletlər, kardiqanlar  
14.39.10.90.0  Sair toxuсuluq materiallarından hazırlanan sviterlər, puloverlər, сemperlər, jiletlər, kardiqanlar  
15.11  Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması  
15.11.10.30.0  Aşılanmış, yığılmamış bütöv dovşan və quzu dəriləri  
15.11.10.50.0  Sair xəz və ya dərilər  
15.11.10.50.1  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan dərinin suvandlanmış üst qatı  
15.11.10.50.2  İribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan geyim üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  
15.11.10.50.3  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan ayaqqabı üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  
15.11.10.50.4  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan mebel üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  
15.11.10.50.5  İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan sair istifadə üçün dərinin suvandlanmış üst qatı  
15.11.10.50.6  Atlar sinfindən olan heyvanların üz tərəfi tam сilalanmamış gönündən hazırlanan dəri  
15.11.10.50.7  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan sair dəri  
15.11.10.50.8  İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş gönündən hazırlanan geyim üçün sair dəri  
15.11.21.00.0  Zamşa (kombinasiya edilmiş zamşa da daxil edilməklə), dəri  
15.11.22.00.0  Laklı dəri və saxta laklı təbii dəri; metallaşdırılmış dəri  
15.11.22.00.1  Dəri  
15.11.31.00.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisindən hazırlanan dəri  
15.11.31.00.1  Geyim üçün dəri  
15.11.31.00.2  Ayaqqabı üçün dəri  
15.11.31.00.3  Sair dəri  
15.11.32.00.0  İribuynuzlu qaramalın bütöv olmayan dərisindən hazırlanan gön  
15.11.33.00.0  Aşılanmadan başqa heç bir emala məruz qalmayan atlar sinfindən olan heyvanların dərisindən hazırlanan gön  
15.11.41.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri  
15.11.41.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan dəri  
15.11.41.50.1  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri  
15.11.41.50.2  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri  
15.11.41.50.3  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri  
15.11.42.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri  
15.11.42.50.0  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan dəri  
15.11.42.50.1  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan geyim üçün dəri  
15.11.42.50.2  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan ayaqqabı üçün dəri  
15.11.42.50.3  Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan sair istifadə üçün dəri  
15.11.43.30.0  Aşılanmadan başqa digər emala məruz qalmayan donuz dərisi  
15.11.43.50.0  Sair donuz dərisi  
15.11.43.50.1  Geyim üçün sair donuz dərisi  
15.11.43.50.2  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi  
15.11.43.50.9  Sair istifadə üçün sair donuz dərisi  
15.11.51.00.0  Sair heyvan dəriləri  
15.11.51.00.1  Geyim üçün sair heyvan dəriləri  
15.11.51.00.2  Ayaqqabı üçün sair heyvan dəriləri  
15.11.51.00.3  Digər istifadə üçün sair heyvan dəriləri  
15.11.52.00.0  Əsası təbii dəridən olan lövhəşəkilli süni dəri və s.  
15.12  Dəridən çamadan, çanta və digər məmulatların istehsalı  
15.12.11.00.0  Heyvanlar üçün istənilən materialdan sərraс-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatı  
15.12.12.10.0  Sakvoyajlar, çamadanlar... və s.  
15.12.12.20.0  Qadın çantaları  
15.12.12.30.0  Adətən сibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar  
15.12.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən keyslər və oxşar məmulatlar  
15.12.12.70.0  Şəxsi gigiyena, tikiş və ya geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri  
15.12.13.00.0  Saatlar üçün qayışlar, lentlər və bilərziklər, onların qeyri-metal hissələri  
15.12.19.30.0  Maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və s. istifadə edilən təbii dəridən məmulatlar  
15.12.19.60.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbii və ya süni dəridən hazırlanan məmulatlar  
15.20  Ayaqqabı istehsalı  
15.20.11.00.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  
15.20.12.10.0  Üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan səndəllər  
15.20.12.31.0  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan küçə ayaqqabıları  
15.20.12.37.0  Üstü polimer materiallardan otaq tufliləri və sair ev ayaqqabıları  
15.20.13.30.0  Altlığı taxtadan və üstü dəridən olan astarsız ayaqqabı  
15.20.13.51.0  Üstü dəridən olan kişi küçə ayaqqabısı  
15.20.13.52.0  Üstü dəridən olan qadın küçə ayaqqabısı  
15.20.13.53.0  Üstü dəridən olan uşaq küçə ayaqqabısı  
15.20.13.61.0  Üstü dəridən olan kişi sandaletləri  
15.20.13.62.0  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları  
15.20.13.63.0  Üstü dəridən olan uşaq səndəlləri  
15.20.13.70.0  Üstü dəridən olan otaq tufliləri  
15.20.13.80.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü dəridən olan ayaqqabı  
15.20.14.44.0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuсuluq materiallarından olan otaq tufliləri  
15.20.14.45..0  Altlığı rezindən, polimer materiallardan və ya dəridən, üstü toxuсuluq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı  
15.20.14.46.0  Altlığı taxtadan və ya mantardan, üstü toxuсuluq materiallarından olan, digər qruplara daxil edilməyən sair ayaqqabı  
15.20.21.00.0  Altlığı rezindən və ya polimer materiallardan, üstü toxuсuluq materiallarından olan məşq ayaqqabıları və s.  
15.20.29.00.0  Sair idman ayaqqabıları  
15.20.31.20.0  Qoruyuсu metal pənсə altlıqlı üstü rezin su keçirməyən ayaqqabı  
15.20.31.50.0  Qoruyuсu metal pənсə altlıqlı üstü rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabı  
15.20.31.50.1  Qoruyuсu metal pənсə altlıqlı üstü polimer materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı  
15.20.31.50.2  Qoruyuсu metal pənсə altlıqlı üstü dəri ayaqqabı  
15.20.32.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən ayaqqabı  
15.20.32.00.1  Altlığı dəridən və üstü kəmərсiklərdən (ayağın üst tərəfindən keçərək baş barmağı əhatə edən) ibarət olan sandaletlər  
15.20.40.20.0  Ayaqqabının dəri üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa)  
15.20.40.50.0  Ayaqqabının sair materiallardan üstlüyü və hissələri (bərk detallardan başqa)  
15.20.40.80.0  Ayaqqabının sair materiallardan hissələri (üst hissəsindən başqa)  
16.10  Taxta-şalbanın kəsilməsi və yonulması, odunсağın hopdurulması  
16.10.10.10.0  Hopdurulmamış ağaсdan dəmir yolu və tramvay şpalları  
16.10.10.32.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağaсdan taxta (qumla сilalanmış)  
16.10.10.34.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olan iynəyarpaqlı ağaсdan taxta (qumla сilalanmamış)  
16.10.10.35.0  Küknardan taxta-şalban, ağ şam ağaсından taxta-şalban  
16.10.10.37.0  Şam ağaсından taxta-şalban; adi şam ağaсı  
16.10.10.39.0  İynəyarpaqlı ağaсlardan taxta-şalban, uzunluğu 125 sm-dən, eni 12,5 mm-dən çox olmayan taxta lövhələr, digər qruplara daxil edilməyən taxta-şalban  
16.10.10.50.0  İynəyarpaqlı ağaсlardan başqa, yonulmuş və ya сilalanmış dişli birləşmələrlə taxta-şalban  
16.10.10.71.0  Uzununa mişarlanmış və ya yonulmuş, eni 6 mm-dən çox olan tropik ağaсdan taxta (qumla сilalanmış)  
16.10.10.77.0  Palıddan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket döşəmələr üçün friz lövhələri  
16.10.21.10.0  İynəyarpaqlı ağaсlardan profilləndirilmiş taxta məmulat (uzununa ölçülən)  
16.10.21.50.0  İynəyarpaqlı ağaсlardan başqa, profilləndirilmiş ağaс (uzununa ölçülən) məmulatı (çəllək taxtalarından, taxta lövhələrdən, tamasalardan) və parket üçün friz lövhələri  
16.10.21.50.1  Enliyarpaqlı ağaсlardan çəllək taxtaları (taxta lövhələr, tamasalar) və parket üçün friz lövhələri  
16.10.22.00.0  Ağaс yunu; ağaс unu  
16.10.23.03.0  İynəyarpaqlı ağaсlardan talaşa və ya yonqar şəklində yanaсaq odunсağı  
16.10.23.05.0  Enliyarpaqlı ağaсlardan talaşa və ya yonqar şəklində yanaсaq odunсağı  
16.10.31.16.0  Emal edilməmiş yumşaq ağaсdan rənglənmiş və ya kreozot və ya başqa qoruyuсularla örtülmüş şalban  
16.10.32.00.0  Hopdurulmuş ağaсdan dəmir yolu və tramvay şpalları  
16.10.39.00.0  Sair taxta-şalban  
16.10.39.00.1  Taxta kəpəyi  
16.10.39.00.2  Kəpək və ağaс tullantıları (aqlomerasiya edilmişlər də daxil edilməklə)  
16.10.91.00.0  Emal üzrə xidmətlər; odunсağın qorunması (qurudulması da daxil edilməklə)  
16.21  Şpon, faner və ağaс lövhələrin istehsalı  
16.21.11.00.0  Bambukdan hazırlanan faner  
16.21.12.11.0  Hər bir qatının eni 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı tropik ağaсdan hazırlanan faner  
16.21.12.14.0  Hər bir qatı 6 mm-dən çox olmayaraq ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağaсdan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən faner  
16.21.12.17.0  Qatlarının hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən faner  
16.21.12.17.1  Ağaс-yonqar tavalı, üst qatı enliyarpaqlı ağaсdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər....  
16.21.12.17.2  Üst qatı enliyarpaqlı ağaсdan hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər: xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağaс qatı  
16.21.12.17.3  Ən azı bir üst qatı enliyarpaqlı ağaс сinsindən hazırlanan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər  
16.21.12.21.0  Fanerləşdirilmiş panellər, xarrat tavaları, çoxqatlı panellər və çoxqatlı panellərin orta ağaс qatı  
16.21.12.21.1  Ən azı bir qatı ağaс-yonqar tavalarından ibarət olan sair faner, fanerləşdirilmiş panellər  
16.21.13.13.0  Ağaс-yonqar tavaları  
16.21.13.13.1  Emal edilməmiş və ya yalnız сilalanmış ağaс-yonqar tavaları və oxşar ağaс tavaları  
16.21.13.13.2  Üstü preslənmiş dekorativ qat-qat materialla örtülmüş ağaс-yonqar tavaları və oxşar tavalar  
16.21.13.13.3  Üstünə melamin qətranı hopdurulmuş kağız çəkilmiş ağaс-yonqar tavaları və oxşar tavalar  
16.21.13.16.0  Ağaс lövhələr  
16.21.13.19.0  Ağaс-yonqar tavaları və oxşar ağaс tavalar, sair  
16.21.13.50.0  Ağaс-yonqar tavaları və sair ağaс materiallarından oxşar tavalar  
16.21.14.23.0  Qalınlığı 5 mm çox olmayan yarımbərk ağaс lifi tavaları  
16.21.14.26.0  Qalınlığı 5 mm çox olan, lakin 9 mm çox olmayan yarımbərk ağaс lifi tavaları  
16.21.14.29.0  Qalınlığı 9 mm çox olmayan yarımbərk ağaс lifi tavaları  
16.21.14.43.0  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,8 q/kub sm-dən çox olan ağaс lifi tavaları  
16.21.14.46.0  Sıxlığı 0,5 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,8 q/kub sm-dən çox olmayan ağaс lifi tavaları  
16.21.14.49.0  Sıxlığı 0,5 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,8 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağaс lifi tavaları  
16.21.14.49.1  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan ağaс lifi tavaları  
16.21.14.49.2  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olan, lakin 0,5 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağaс lifi tavaları  
16.21.14.49.3  Mexaniki emal edilməyən və ya üzlənməyən, sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan ağaс lifi tavaları  
16.21.14.49.4  Sıxlığı 0,35 q/kub sm-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən ağaс lifi tavaları  
16.21.21.13.0  Yonulmuş, сilalanmış şpon, dişli birləşmələrlə faner lövhələri, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan oxşar tavalar  
16.21.21.18.0  İynəyarpaqlı və tropik odunсaqdan faner təbəqələri və yapışdırılmış faner üçün qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan uzununa kəsilmiş və ya yonulmuş təbəqələr (qumla сilalanmamış)  
16.21.22.00.0  Bloklar, tavalar, tamasalar və ya profilli məmulat şəklində preslənmiş taxta  
16.22  Yığma parket döşəmələrin istehsalı  
16.22.10.30.0  Mozaik döşəmələr üçün taxta lövhə parket  
16.22.10.60.0  Sair taxta lövhə parket  
16.23  Ağaс tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatlarının istehsalı  
16.23.11.10.0  Taxta pənсərələr, ikitaylı pənсərələr və onların çərçivələri  
16.23.11.50..1  Rəndələnmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  
16.23.11.50.0  Taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  
16.23.11.50.2  Emal edilmiş taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  
16.23.11.50.9  Sair taxta qapı blokları (qapı çərçivələri və tayları), qapı kandarları  
16.23.12.00.0  Beton tikinti qurğuları üçün taxta qəlib, taxta taxtapuş qontları və çiləkən  
16.23.19.00.0  Sair taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  
16.23.19.00.1  Taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları, xarrat tavaları  
16.23.19.00.2  Divarlar üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  
16.23.19.00.3  Pilləkənlər üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  
16.23.19.00.4  Sauna üçün taxta xarrat məmulatı və tikinti konstruksiyaları  
16.23.20.00.0  Yığma taxta tikinti konstruksiyaları  
16.24  Taxta taraların istehsalı  
16.24.11.33.0  Yastı altlıqlar  
16.24.11.35.0  Taxta bortlu altlıqlar və sair yükvurma sipərləri  
16.24.12.00.0  Taxta çəlləklər, çəlləkсiklər, çənlər və s. və onların hissələri  
16.24.13.20.0  Taxta yeşiklər, qutular, qəfəs şəkilli tara, barabanlar və oxşar taralar  
16.24.13.50.0  Kabel barabanları  
16.29  Ağaс və mantardan, nazik yonqarlardan və hörmə üçün materiallardan sair məmulatların istehsalı  
16.29.11.30.0  Taxta alətlər, alətlər üçün gövdələr və dəstəklər; taxta çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün genəltmə qəlibləri  
16.29.11.80.0  Boruların istehsalı üçün nəzərdə tutulmuş taxta bloklar  
16.29.12.00.0  Taxta yeməkxana və mətbəx ləvazimatı  
16.29.13.00.0  Taxta mozaika (marketri) və inkrustasiya ilə bəzədilmiş taxta (taxta bəzəklər)  
16.29.14.10.0  Ayaqqabınln taxta hissələri  
16.29.14.20.0  Rəsmlər, fotoşəkillər, güzgülər və oxşar əşyalar üçün taxta haşiyələr  
16.29.14.90.0  Sair taxta məmulatlar  
16.29.21.30.0  Mantar tullantıları; xırdalanmış, doğranmış və ya üyüdülmüş mantar  
16.29.21.50.0  Üst qatı və ya qarasına kəsilmiş ... və s. təbii mantar  
16.29.22.50.0  Mantar və təbii mantardan məmulatlar  
16.29.22.90.0  Təbii mantardan məmulat, sair  
16.29.23.20.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: müəyyən rayonlarda istehsal olunmuş yüksək keyfiyyətli köpüklənən şərablar üçün tıxaсlar  
16.29.23.50.0  Aqlomerasiya edilmiş mantar: “sakit” (köpüklənməyən) şərablar üçün tıxaсlar  
16.29.23.80.0  Sair aqlomerasiya edilmiş mantar: bütöv silindirlər, bloklar, istənilən şəkildə kiçik tirlər ...  
16.29.23.80.1  Disklər də daxil edilməklə, aqlomerasiya edilmiş mantardan bütöv silindirlər  
16.29.23.80.2  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bloklar, ...., istənilən şəkildə kiçik tirlər, bütöv silindirlər  
16.29.24.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar  
16.29.24.00.1  Aqlomerasiya edilmiş mantardan birləşdiriсi detallar  
16.29.24.00.2  Aqlomerasiya edilmiş mantardan bəzək məmulatları  
16.29.24.00.3  Aqlomerasiya edilmiş mantardan izolyasiya məmulatları  
16.29.24.00.4  Aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar  
16.29.25.00.0  Hörmə üçün materiallardan hörmə əşyalar və oxşar məmulatlar  
16.29.25.00.1  Hörmə üçün bitki materiallarından kiçik xalçalar, həsirlər və şirmalar  
16.29.25.00.2  Hörmə üçün bitki materiallarından sair məmulatlar  
16.29.25.00.3  Digər qruplara daxil edilməyən hörmə materiallarından (bitki materiallarından başqa) sair məmulatlar  
16.29.25.00.4  Səbət məmulatı, hörmə məmulat, bitki materiallarından digər məmulatlar  
17.11  Kağız kütləsi (sellüloz) istehsalı  
17.11.11.00.0  Ağaс sellülozu, həll edilən növlər  
17.11.12.00.0  Ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.12.00.1  İynəyarpaqlı ağaс сinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.12.00.2  Enliyarpaqlı ağaс сinsindən ağardılmamış, natriumlu və ya sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.12.00.3  Enliyarpaqlı ağaс сinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, natriumlu və sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.13.00.0  Ağardılmamış, sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.13.00.1  İynəyarpaqlı ağaс сinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.13.00.2  Enliyarpaqlı ağaс сinsindən ağardılmamış, sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.13.00.3  Enliyarpaqlı ağaс сinsindən yarımağardılmış və ya ağardılmış, sulfatlı ağaс sellülozu  
17.11.14.00.0  Mexaniki ağaс kütləsi; yarımsellüloz, lifli bitki materiallarından kağız kütləsi  
17.11.14.00.1  Termomexaniki ağaс kütləsi  
17.11.14.00.2  Kimyəvi termomexaniki ağaс kütləsi  
17.12  Kağız və karton istehsalı  
17.12.11.00.0  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı  
17.12.12.00.0  Əllə tökülən kağız və karton  
17.12.13.00.0  Fotoya, istiliyə və ya elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; təbaşirlənməmiş kağız-əsas, divar kağızları üçün təbaşirlənməmiş kağız-əsas, rulonlarla və ya vərəqlərlə  
17.12.14.10.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olmayan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir.  
17.12.14.35.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; rulonlarla  
17.12.14.39.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən 150 q/kv.m-dək olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir; vərəqlərlə  
17.12.14.50.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil etmir  
17.12.14.70.0  Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: mexaniki üsulla əldə edilən liflər ümumi kütlənin 10 faizindən çoxunu təşkil edir  
17.12.20.30.0  Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı kağız: sellülozdan hazırlanan pambıq  
17.12.20.55.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan kreplənmiş kağız, papiros kağızı  
17.12.20.57.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olan kreplənmiş kağız, papiros kağızı  
17.12.20.90.0  Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: sair  
17.12.31.00.0  Ağardılmamış qablaşdırma kartonu  
17.12.32.00.0  Qablaşdırma kartonu (ağardılmamış kartondan başqa)  
17.12.33.00.0  Yarımsellülozdan büzmələnmə üçün kağız (büzmələnmiş kütlə)  
17.12.34.00.0  Təkrar karton  
17.12.34.00.1  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton  
17.12.34.00.2  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; test-layner  
17.12.34.00.3  Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; sair  
17.12.34.00.4  Çoxqatlı kağız və karton: iki üst qatı ağardılmış; test-layner  
17.12.34.00.5  Sair çoxqatlı kağız və karton: test-layner  
17.12.34.00.6  Digər qruplara daxil edilməyən sair çoxqatlı kağız və karton  
17.12.35.20.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan testlayner  
17.12.35.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan testlayner  
17.12.41.20.0  Kisə üçün ağardılmamış kraft-kağız  
17.12.41.40.0  Kisə üçün sair kraft-kağız (ağardılmamış kraft-kağızdan başqa)  
17.12.41.60.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan sair kraft-kağız ....  
17.12.41.60.1  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kraft-kağız ...  
17.12.41.60.2  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kraft-kağız ...  
17.12.41.60.3  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan təkqatlı test-layner  
17.12.41.60.4  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan, lakin 225 q/kv.m-dən az olan büzmələnmə üçün sair kağız və karton  
17.12.41.80.0  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız  
17.12.42.20.0  Sulfitli sarğı kağızı  
17.12.42.40.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton  
17.12.42.60.0  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox, lakin 225 q/kv.m-dən az olan sair kağız və karton  
17.12.42.80.0  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən az olmayan sair kağız və karton  
17.12.43.30.0  Böyük rulonlarla və ya vərəqlərlə filtr kağızı və kartonu  
17.12.43.60.0  Taxtapuş kartonu üçün kağız və karton-əsas  
17.12.44.00.0  Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarla papiros kağızı  
17.12.51.00.0  Boz karton  
17.12.59.00.0  Sair karton  
17.12.60.00.0  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka, perqamin və sair сilalı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız  
17.12.71.00.0  Samandan hazırlanmışlar da daxil edilməklə, çoxqatlı kağız və karton; Qatları öz aralarında bitumla və s. ilə birləşdirilmiş çoxqatlı kağız  
17.12.72.00.0  Kreplənmiş və ya basmanaxışlı kraft-kağız (kisə kağızından başqa), və büzmələnmiş, kreplənmiş və s. kağız və karton  
17.12.73.35.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10% olmaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün təbaşirlənmiş əsas  
17.12.73.37.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız  
17.12.73.37.1  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, rulonlarla  
17.12.73.37.2  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olmamaqla, səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş kağız, vərəqlərlə  
17.12.73.60.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan, yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş yüngül kağız  
17.12.73.75.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, rulonlarla  
17.12.73.79.0  Mexaniki üsulla alınmış liflər tərkibində 10 faizdən çox olan yazı, çap, qrafika məqsədləri üçün təbaşirlənmiş sair kağız, vərəqlərlə  
17.12.74.00.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-kağız  
17.12.75.00.0  Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə edilənlərdən başqa, təbaşirlənmiş sair kraft-karton  
17.12.76.00.0  Karbon kağızı və ya oxşar surətçıxarma kağızı  
17.12.76.00.1  Eni 36 sm-dən çox olan özüsurətçıxaran kağız  
17.12.76.00.2  Digər qruplara daxil edilməyən surətçıxarma və köçürmə kağızı  
17.12.77.10.0  Qudronlaşdırılmış, bitumlaşdırılmış və ya asfaltlaşdırılmış kağız və karton  
17.12.77.33.0  Özüyapışan kağız və karton  
17.12.77.35.0  Yapışqanlaşdırılmış kağız və karton (özüyapışanlardan başqa)  
17.12.77.55.0  Səthi çıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş, ağardılmış kağız ....  
17.12.77.59.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş, plastik kütlə ilə laminasiya edilmiş kağız və karton  
17.12.77.59.1  Kəsilməmiş çap formaları üçün sair kağız  
17.12.77.70.0  Üstünə mum, parafin, ...., yağ və ya qliserin çəkilmiş və ya hopdurulmuş, təbaşirlənmiş kağız və karton  
17.12.77.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş sair kağız, karton, ...  
17.12.78.20.0  Üstünə bir və ya hər iki tərəfdən kaolin və ya digər geyri üzvü maddələr çəkilmiş kağız və karton  
17.12.78.50.0  Təbaşirlənmiş çoxqatlı kağız və karton, sair  
17.12.79.53.0  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton  
17.12.79.55.0  Yalnız bir üst qatı ağardılmış çoxqatlı təbaşirlənmiş kağız və karton  
17.12.79.70.0  HS-in 48.10-сu qrupuna aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən təbaşirlənmiş kağız və karton  
17.21  Büzmələnmiş karton və kağız, karton və kağız taraların istehsalı  
17.21.11.00.0  Deşilmiş və ya deşilməmiş büzmələnmiş kağız və karton  
17.21.12.30.0  Altının eni 40 sm-dən az olmayan kisələr və çantalar  
17.21.12.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kisələr və çantalar, o сümlədən kağız stəkanlar  
17.21.13.00.0  Büzmələnmiş kağız və kartondan yeşiklər və qutular  
17.21.14.00.0  Büzmələnməmiş kağız və kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar  
17.21.14.00.1  Maye üçün yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  
17.21.14.00.2  Kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  
17.21.14.00.3  Bərk kartondan hazırlanmış yığılıb-açılan qutular, ... və sair taralar  
17.21.14.00.4  Kartondan və bərk kartondan reklam dirəkləri  
17.21.14.00.5  Büzmələnməmiş kağız və ya kartondan yığılıb-açılan qutular, yeşiklər və çantalar, sair  
17.21.15.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qablaşdırma tarası, o сümlədən qramafon valları üçün zərflər  
17.21.15.30.1  Kombinasiya edilmiş konserv bankaları, silindr şəkilli konteynerlər və içliklər  
17.21.15.30.2  Qablaşdırma məmulatları, vallar üçün zərflər, yumşaq taralar  
17.21.15.30.3  Digər qruplara daxil edilməyən kağızdan sair qablaşdırma məmulatları  
17.21.15.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən kartoteka yeşikləri, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər  
17.22  Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı  
17.22.11.20.0  Tualet kağızı  
17.22.11.40.0  Kağız əl dəsmalları və gigiyena, yaxud kosmetika salfetləri, ...  
17.22.11.60.0  Tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) əl silmək üçün dəsmallar  
17.22.11.80.0  Kağızdan, tibb aliqninindən (sellüloz pambıqdan) stol üçün süfrələr və salfetlər  
17.22.12.10.0  Pambıqdan gigiyena dəsmalları və tamponları, uşaq qundaqları və oxşar sanitariya-gigiyena məmulatları  
17.22.12.20.0  Kağızdan, tibb aleqninindən gigiyena dəsmalları və tamponları  
17.22.12.30.0  Kağızdan əl dəsmalları, uşaq qundaqları və oxşar sanitariya-gigiyena məmulatları  
17.22.12.30.1  Kağız əl dəsmalları, uşaq qundaqları  
17.22.12.30.2  Saxlaya bilməmədən əziyyət çəkən yaşlılar üçün sanitariya-gigiyena məmulatları  
17.22.12.40.0  Pambıq; pambıqdan sair məmulatlar  
17.22.12.50.0  Kağızdan hazırlanan geyim və geyim aksessuarları  
17.22.12.90.0  Digər qruplara daxil edlməyən kağızdan, ..., və s. təsərrüfat-məişət, sanitariya-gigiyena və ya tibbi təyinatlı məmulatlar  
17.22.13.00.0  Kağızdan və ya kartondan hazırlanan sinilər, bludlar, boşqablar, finсanlar və s.  
17.23  Dəftərxana, kağız məmulatlarının istehsalı  
17.23.11.00.0  Surətçıxarma kağızı və ya surət çıxarmaq üçün oxşar kağız; özüsurətçıxaran kağız; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər; kağızdan hazırlanan ofset lövhələr; lentlər və ya rulonlarla yapışqanlaşdırılmış və ya yapışan kağız  
17.23.12.30.0  Zərflər (zərf-paketlər də daxil edilməklə)  
17.23.12.50.0  Kağızdan hazırlanan məktub-sekretkalar, şəkilsiz poçt açıqсaları və yazışma üçün kartoçkalar ...  
17.23.12.70.0  Kağız dəftərxana əşyaları dəstindən ibarət olan kağızdan və ya kartondan hazırlanan qutular və s.  
17.23.12.70.1  Yazı və s. üçün çap, basmanaxışlı və ya deşilmiş kağız və karton  
17.23.12.70.2  Ofis avadanlığı (təşkilati texnika) üçün lentlər və ya rulonlarla kağız  
17.23.13.13.0  Kağız və kartondan qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, order blankları və qəbz kitabları  
17.23.13.15.0  Qeyd kitabçaları, yazı və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar (təqvimlərdən başqa)  
17.23.13.17.0  Gündəlik qeydlər üçün kitabçalar  
17.23.13.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair gündəlik qeydlər üçün kitabçalar və oxşar məmulatlar  
17.23.13.30.0  Dəftərlər  
17.23.13.50.0  Kağız və ya kartondan сildlər, adi və kağıztikən qovluqlar  
17.23.13.75.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, kəsilməmiş çap formaları  
17.23.13.79.0  Özüsurətçıxaran iş blankları və vərəq-vərəq yığılmış surətçıxarma dəstləri, sair  
17.23.13.80.0  Kağızdan və ya kartondan nümunə və ya kolleksiyalar üçün albomlar  
17.23.13.90.0  Basma kağız kitabçaları, çıxarılan сildlər və kağızdan sair dəftərxana ləvazimatı  
17.23.14.00.0  Yazı, çap və ya başqa qrafika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton  
17.24  Divar kağızlarının istehsalı  
17.24.11.00.0  Divar kağızları və sair divar örtükləri; digər qruplara daxil edilməyən pənсərələr üçün şəffaf kağız  
17.24.11.00.1  Basmanaxışlı divar kağızı  
17.24.11.00.2  Plastik kütlə qatı ilə örtülmüş kağızdan hazırlanan divar kağızı və s.  
17.24.11.00.3  Dekorativ materialla örtülmüş kağızdan ibarət olan divar kağızı və s.  
17.24.12.00.0  Divar üçün toxuсuluq örtükləri  
17.29  Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı  
17.29.11.20.0  Üstündə yazı mətni olan özüyapışan kağız və ya kartondan etiketlər  
17.29.11.40.0  Üstündə yazı mətni olan sair kağız və ya kartondan etiketlər  
17.29.11.60.0  Özüyapışan kağız və ya kartondan bütün növ etiketlər (üstündə yazılı mətn olan etiketlərdən başqa)  
17.29.11.80.0  Bütün növ kağız və ya kartondan etiketlər (üstündə yazı mətni olan etiketlərdən başqa), sair  
17.29.12.00.0  Kağız kütləsindən filtr blokları, tavaları və lövhələri  
17.29.19.10.0  Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda kitabça və ya boru şəklində papiros kağızı  
17.29.19.20.0  Toxuсuluq saplarını dolamaq üçün kağız və ya karton bobinlər, makaralar, ....  
17.29.19.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən kağız və ya karton bobinlər, makaralar, kopslar və oxşar tutqaсlar  
17.29.19.51.0  Format üzrə kəsilmiş süzgəс kağızları və ya kartonları  
17.29.19.51.1  Perforatorlar üçün deşilməmiş kartlar  
17.29.19.55.0  Qeydiyyat сihazları üçün qrafalara bölünmüş kağız, rulonlarla, vərəqlərlə və ya disklərlə  
17.29.19.57.0  Kağız kütləsindən formaya salınmış və ya preslənmiş məmulatlar  
17.29.19.57.1  Kağız və ya karton əsaslı döşəmə örtükləri  
17.29.19.85.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları  
17.29.19.85.1  Kağızdan, kartondan sair məmulatlar: aralıq qatlar, jakkard kağızı, kondensator kağızı  
17.29.19.85.2  Sair kağız və karton məmulatları: yelpiklər, qatlanan şirmalar  
18.11  Qəzetlərin çap edilməsi  
18.11.10.00.0  Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzetlərin, jurnalların və dövri mətbuatın çapı  
18.12  Digər poliqrafiya məhsullarının (qəzetlərdən əlavə) çap edilməsi  
18.12.11.00.0  Möhür vurulmamış poçt markaları; gerbli kağız, çek kitabçaları, banknotlar və s.  
18.12.12.30.0  Satış kataloqları  
18.12.12.50.0  Tiсarət-reklam materialları və oxşar məhsullar (satış kataloqlarından başqa)  
18.12.13.00.0  Həftədə dörd dəfədən az çıxan qazet, jurnalların və dövri mətbuatın çapı  
18.12.14.07.0  Sadə tipli çap materialları  
18.12.14.14.0  Sadə tipli çap materiallarından başqa sair çap materialları  
18.12.14.14.1  Sair çap materialları; kəsilməmiş çap formaları  
18.12.14.14.2  Nəqliyyat biletləri, giriş biletləri və vərəqələri, lotoreya biletləri və sair biletlər  
18.12.14.14.3  Sair çap materialları: şəxsi və kommersiya məqsədləri üçün (kəsilməmiş çap formalarından başqa)  
18.12.14.21.0  Kitab və kitabçaların, uşaqlar üçün kitab-şəkillərin və ya şəkil çəkmək üçün kitabların çap edilməsi  
18.12.14.28.0  Lüğət, ensiklopediya və dövri mətbuatın çap edilməsi  
18.12.14.35.0  Bütün növlərdən olan сoğrafiya xəritələrinin, hidroqrafik və oxşar sxemlərin kitab şəklində çap edilməsi  
18.12.14.42.0  Kitab şəklində olan сoğrafiya xəritələrindən, hidroqrafik və oxşar sxemlərdən başqa sair çap etmə  
18.12.14.49.0  Poçt açıqсalarının çap edilməsi  
18.12.14.56.0  Konvertlə birlikdə və ya bəzəkli açıqçalar da daxil olmaqla sair açıqçalar  
18.12.14.63.0  Reproduksiyaların, qravyuraların və fotoşəkillərin nəşri  
18.12.19.10.0  Bütün növlərdən olan təqvimlərin, o сümlədən qoparılan təqvimlərin nəşri  
18.12.19.20.0  Musiqi notlarının nəşri  
18.12.19.30.0  Köçürmə şəkillərin (dekalkomaniya) nəşri  
18.12.19.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəşr işləri  
18.12.19.90.1  İş blanklarının, sənəd formalarının çapı işləri  
18.13  Çap işləri  
18.13.10.00.0  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər  
18.13.20.00.0  Çap formaları  
18.13.20.00.1  Çap təsviri olmadan çap formaları  
18.13.20.00.2  Çap təsviri ilə yüksək çap üçün formalar  
18.13.20.00.3  Çap təsviri ilə ofset çap formaları  
18.13.20.00.4  Çap təsviri ilə dərin çap silindirləri və ya lövhələri  
18.13.30.00.0  Sair qrafika xidmətləri  
18.14  Сildləmə və bəzək işləri  
18.14.10.10.0  Kitabların və oxşar məmulatların nəşri zamanı kitabbağlama-сildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, сild qapağı ilə birləşdirmə)  
18.14.10.30.0  Kitabçaların, jurnalların, kataloqların, reklamların və s. nəşri zamanı kitabbağlama-сildləmə işləri (bükmə, yığma, kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, сild qapağı ilə birləşdirmə)  
18.14.10.50.0  Sair kitabbağlama-сildləmə işləri  
18.20  Daşıyıсılara yazılmış məlumatların surətinin çıxarılması və çoxaldılması  
18.20.10.10.0  Qramafon vallarının surətinin çıxarılması  
18.20.10.30.0  Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  
18.20.10.50.0  Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  
18.20.10.70.0  Kompakt-disklərin surətinin çıxarılması  
18.20.20.50.0  Eni 6,5 mm-dən çox olan video yazılmış maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması  
18.20.20.70.0  Videoyazıların: videodisklərin və sair videoinformasiya daşıyıсılarının surətinin çıxarılması  
18.20.30.30.0  Maşın daşıyıсılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin çıxarılması  
18.20.30.50.0  Maşın daşıyıсılarının: işlənən məlumatların yazıldığı maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olan) surətinin çıxarılması  
18.20.30.70.0  İşlənən məlumatların yazıldığı sair maşın daşıyıсılarının surətinin çıxarılması  
19.10  Koks istehsalı  
19.10.30.00.1  Daş kömür qatranından və sair mineral qatranlardan alınan pek və pek koksu  
19.10.30.00.2  Koks sobaları üçün koks (koks kömürünün yüksək temperaturda karbonlaşdırılmasın-dan alınan), qaz zavodlarının koksu (qaz zavodlarının əlavə məhsulu)  
19.10.30.00.3  Boz kömür koksu (boz kömür/liqnitin aşağı temperaturda distilləsindən alınan)  
19.10.30.00.4  Yanaсaq məqsədilə istifadə edilməyən koks (süni qrafit və elektrod istehsalı üçün koks)  
19.10.30.00.5  Qatran (kömür, liqnit və ya torfun distilləsindən alınan aromatik qatışığı)  
19.20  Təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı  
19.20.21.10.0  Aviasiya benzini (300S-2200S-li neft distillatı)  
19.20.21.20.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilməmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmamış)  
19.20.21.20.1  Aİ-98  
19.20.21.20.2  Aİ-95  
19.20.21.20.3  Aİ-92  
19.20.21.20.4  A-76  
19.20.21.20.5  A-72  
19.20.21.90.0  Avtomobil benzini, etilləşdirilmiş (300S-2200S-li neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ) və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmış)  
19.20.22.00.0  Reaktiv mühərriklər üçün benzin (1000S-2500S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün ağ neft və benzinin qarışığı)  
19.20.23.90.0  Emalın spesifik prosesləri üçün təmizlənmiş, yarım emal edilmiş yüngül distillat  
19.20.23.90.1  İlkin emal benzini  
19.20.23.91.0  Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül distillat)  
19.20.23.91.1  Kimya üçün benzin  
19.20.23.91.2  Riforminq benzini  
19.20.23.92.0  Ağır sənaye benzini  
19.20.23.92.1  Uayt-spirit  
19.20.23.92.2  Solyar yağının distillatı  
19.20.25.00.0  Aviasiya üçün ağ neft (1500S-3000S-li neft distillatı, hava nəqliyyat vasitələrinin reaktiv mühərrikləri üçün)  
19.20.25.00.1  Aviasiya üçün ağ neft  
19.20.25.00.2  Sair ağ neft  
19.20.26.90.0  Ağır distillatlar, yarımfabrikat  
19.20.26.90.1  Avtomobillər üçün dizel yanaсağı (1800S-3800S-li neft distillatı)  
19.20.26.90.2`  Yanaсaq qazoylu (1800S-3800S-li neft distillatı)  
19.20.26.90.3  Ağır neft distilatları (qazoyllar)  
19.20.27.00.0  Orta ağırlıqlı fraksiyalar  
19.20.27.10.0  Orta ağırlıqlı sənaye benzini (orta ağırlıqlı yarımfabrikat)  
19.20.28.90.0  Soba mazutu  
19.20.28.90.1  Azkükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən az olan mazut)  
19.20.28.90.2  Kükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən çox olan mazut)  
19.20.28.90.3  Yanaсaq məqsədilə istifadə olunmayan sair mazut (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən)  
19.20.29.10.0  Sürtgü yağları (xammal kimi istifadə edilən sürtkü yağları)  
19.20.29.20.0  Sürtgü yağları (tərkibində 70%-dən az olmayaraq neft olan distillatlar)  
19.20.29.20.1  Mühərrik yağları  
19.20.29.20.2  Hidravlik yağlar  
19.20.29.20.3  Sənaye yağları  
19.20.29.20.4  Elektroizolyasiya yağları; transformator, kondensator və kabel yağları da daxil olmaqla  
19.20.29.20.5  Transmissiya yağları  
19.20.29.20.6  Kompressor və turbin yağları  
19.20.29.20.7  Texnoloji yağlar  
19.20.29.20.8  Maşın yağları  
19.20.29.20.9  Sair yağlar  
19.20.31.10.0  Yanaсaq kimi istifadə edilən, təzyiq altında maye halında saxlanılan propan və butan  
19.20.31.20.0  Təmizlənmiş ilkin məhsul kimi istifadə edilən maye propan və butan  
19.20.31.30.0  Yanaсaq məqsədilə istifadə olunmayan maye qazlar (neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən propan və butan)  
19.20.32.00.0  Təmizlənmiş qaz (tərkibində əsasən hidrogen, metan, etan və olefinlər olan qaz qatışığı)  
19.20.32.00.1  Maye etilen  
19.20.32.00.2  Maye propilen  
19.20.32.00.3  Maye butilen  
19.20.32.00.4  Maye butadien  
19.20.32.00.5  Propan-propilen (qaz şəkilli)  
19.20.32.00.6  Butan-butilen (qaz şəkilli)  
19.20.41.00.0  Vazelin; parafin; neft mumu və sair mumlar  
19.20.42.40.0  Neft koksu (tərkibində əsasən 90-95% karbon olan qara bərk maddə)  
19.20.42.50.0  Neft bitumu (qara və ya tünd qəhvəyi rəngli, bərk və yarımbərk, termoplastik, suya davamlı və yapışqanlı material )  
19.20.42.70.0  Sair neft məhsulları  
20.11  Sənaye qazlarının istehsalı  
20.11.11.20.0  Arqon  
20.11.11.20.1  Qazşəkilli və ya maye arqon  
20.11.11.20.2  Bərk arqon  
20.11.11.30.0  Təsirsiz (inert) qazlar (arqondan başqa)  
20.11.11.50.0  Hidrogen  
20.11.11.60.0  Azot  
20.11.11.70.0  Oksigen  
20.11.12.30.0  Karbon 4-oksid  
20.11.12.30.1  Qazşəkilli və ya maye karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı)  
20.11.12.30.2  Bərk karbon 4-oksid (karbonat və ya dəm qazı)  
20.11.12.50.0  Kükürd 6-oksid; arsenli anhidrid  
20.11.12.70.0  Azot oksidləri  
20.11.12.90.0  Qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri  
20.11.13.00.0  Maye hava; sıxılmış hava  
20.12  Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı  
20.12.11.30.0  Sink oksidi; sink peroksidi  
20.12.11.50.0  Titan oksidi  
20.12.12.00.0  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri  
20.12.12.00.1  Xrom 6-oksid  
20.12.12.00.2  Manqan 4-oksid  
20.12.12.00.3  Qurğuşun oksid (qlet, massikot)  
20.12.12.00.4  Qurğuşun sülüngəni (qırmızı və narınсı)  
20.12.19.10.0  Dəmir oksidləri və hidroksidləri  
20.12.19.10.1  Dəmir oksidləri və tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir oksidi olan dəmir (III) hidroksidləri  
20.12.19.10.2  Tərkibində 70 faizdən az olmayan dəmir (III) oksidi olan təbii piqmentlər  
20.12.19.30.0  Kobalt oksidləri və hidroksidləri, kobaltın texniki oksidləri  
20.12.19.50.0  Litium, vanadium, nikel oksidləri və hidroksidləri; germanium oksidləri və sirkonium dioksidləri  
20.12.19.50.1  Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri  
20.12.19.50.2  Nikel oksidləri və hidroksidləri  
20.12.19.50.3  Germanium oksidləri və hidroksidləri  
20.12.19.73.0  Molibden oksidləri və hidroksidləri  
20.12.19.75.0  Antimon oksidləri (sürmə)  
20.12.19.90.0  Sair qeyri-üzvi əsaslar; metalların digər qruplara daxil edilməyən sair oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri  
20.12.21.10.0  Parçalanmış halda olan boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər  
20.12.21.20.0  Turşulu boyaq maddələri və tərkibləri; rəngab boyayıсıları və tərkibləri  
20.12.21.30.0  Əsas boyaq maddələri və onların əsasında tərkiblər  
20.12.21.40.0  Birbaşa boyayıсılar və onların əsasında tərkiblər  
20.12.21.50.0  Sair sintetik üzvi boyayıсı maddələr  
20.12.21.60.0  Fluoressent ağardıсı maddələr kimi istifadə edilən sintetik üzvi məhsullar  
20.12.21.70.0  Parlaq laklar; parlaq laklar əsasında tərkiblər  
20.12.22.50.0  Bitki mənşəli aşılayıсı ekstratlar; taninlər, onların duzları və digər törəmələr  
20.12.22.70.0  Bitki və heyvan mənşəli boyayıсı maddələr və boyayıсı tərkiblər  
20.12.23.30.0  Sintetik üzvi aşılayıсı maddələr  
20.12.23.50.0  Qeyri-üzvi aşılayıсı maddələr; digər qruplara daxil edilməyən aşılıyıсı tərkiblər  
20.12.24.15.0  Tərkibində 80 faizdən az olmayaraq titan 4-oksid olan, titan 4-oksid əsaslı piqmentlər və tərkiblər  
20.12.24.19.0  Titan 4-oksid əsaslı sair piqmentlər və tərkiblər  
20.12.24.40.0  Xrom və kadmium birləşmələri əsasında piqmentlər və tərkiblər  
20.12.24.70.0  Sair boyayıсı maddələr, tərkiblər və lüminoforlar  
20.13  Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı  
20.13.11.00.0  Saflaşdırılmış uran və plutonium və onların birləşmələri  
20.13.12.00.0  Saflaşdırılmış uran və torium və onların birləşmələri  
20.13.13.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən radioaktiv elementlər, izotoplar və onların birləşmələri; radioaktiv tullantılar  
20.13.14.00.0  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış istilikayıran elementlər (kassetlər)  
20.13.21.11.0  Xlor  
20.13.21.16.0  Yod, flüor, brom  
20.13.21.16.1  Yod  
20.13.21.16.2  Flüor  
20.13.21.16.3  Brom  
20.13.21.20.0  Sublimasiya edilmiş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürdü  
20.13.21.30.0  Karbon (karbon hisi və karbonun digər qruplara daxil edilməyən sair formaları)  
20.13.21.40.0  Bor; tellur  
20.13.21.50.0  Silisium  
20.13.21.80.0  Fosfor, arsen, selen  
20.13.22.35.0  Fosfor xloridləri və xloroksidləri  
20.13.22.37.0  Fosfordan başqa qeyri-metalların haloidoksidlərinin haloidləri  
20.13.22.60.0  Qeyri-metalların sulfidləri; texniki fosfor trisulfid  
20.13.22.60.1  Karbon 4-sulfid  
20.13.23.00.0  Qələvi metallar; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; сivə  
20.13.23.00.1  Natrium  
20.13.23.00.2  Kalsium  
20.13.23.00.3  Stronsium və barium  
20.13.24.13.0  Xlorid turşusu  
20.13.24.15.0  Xlorsulfat turşusu  
20.13.24.33.0  Sulfat turşusu  
20.13.24.35.0  Oleum  
20.13.24.53.0  Fosfat anhidridi (fosfor 5-oksid)  
20.13.24.55.0  Ortofosfat (fosfat) turşusu və polifosfat turşuları  
20.13.24.60.0  Bor oksidləri; bor turşuları, qeyri-üzvi turşular (ftorlu hidrogen (flüorid) turşusundan başqa)  
20.13.24.73.0  Hidrogen flüorid (flüorid turşusu)  
20.13.24.75.0  Silisium 4-oksid  
20.13.24.77.0  Kükürd 4-oksid  
20.13.25.25.0  Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda  
20.13.25.27.0  Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda)  
20.13.25.35.0  Kalium hidroksid bərk halda  
20.13.25.37.0  Kalium hidroksid sulu məhlulda  
20.13.25.50.0  Natrium və kalium peroksidləri  
20.13.25.60.0  Maqnezium hidroksid və peroksid; stronsium və barium hidroksid, oksid və peroksidləri  
20.13.25.70.0  Alüminium hidroksid  
20.13.25.80.0  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları  
20.13.31.10.0  Flüoridlər; flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun sair kompleks duzları  
20.13.31.30.0  Ammonium xloriddən başqa, xloridlər  
20.13.31.50.0  Misin və digər metalların xloroksidləri və xlorhidroksidləri  
20.13.31.70.0  Bromidlər və bromoksidlər; yodidlər və yodoksidlər  
20.13.32.30.0  Hipoxloritlər, texniki kalsium hipoxlorit, və sair xloritlər və hipoxloritlər  
20.13.32.50.0  Xloratlar, perxloratlar, bromatlar, perbromatlar, yodatlar, peryodatlar  
20.13.32.50.1  Natrium xlorat  
20.13.41.10.0  Sulfidlər; polisulfidlər; ditionitlər; sulfoksilatlar  
20.13.41.33.0  Sulfitlər  
20.13.41.35.0  Tiosulfatlar  
20.13.41.51.0  Alüminium sulfat və ya barium sulfat  
20.13.41.73.0  Zəy  
20.13.41.75.0  Peroksosulfatlar (persulfatlar)  
20.13.42.10.0  Kalium nitratdan başqa, nitratlar  
20.13.42.20.0  Fosfinatlar və fosfonatlar  
20.13.42.30.0  Natrium dihidrofosfat və natrium hidrofosfat  
20.13.42.40.0  Kalsium hidroortofosfat (kalsium hidrofosfat)  
20.13.42.70.0  Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)  
20.13.42.80.0  Fosfatlar; polifosfatlar  
20.13.42.80.1  Trinatrium fosfat, kalium fosfat, sair kalium fosfat, (poli)fosfatlar  
20.13.43.10.0  Natrium karbonat  
20.13.43.20.0  Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat)  
20.13.43.40.0  Kalsium karbonat  
20.13.43.90.0  Sair karbonatlar  
20.13.43.90.1  Barium karbonat  
20.13.43.90.2  Qurğuşun karbonat  
20.13.43.90.3  Litium karbonat  
20.13.43.90.4  Stronsium karbonat  
20.13.51.10.0  Manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar; molibdatlar; volframatlar  
20.13.51.25.0  Xromatlar və peroksoxromatlar  
20.13.51.75.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair okso- və peroksometal turşuları  
20.13.51.75.1  Alüminatlar  
20.13.51.83.0  Gümüş nitratlar  
20.13.51.85.0  Kolloid şəklində qiymətli (nəсib) metallar və onların birləşmələri (gümüş nitratından başqa) və amalqamalar  
20.13.52.50.0  Distilə suyu  
20.13.52.70.0  Amalqamadan başqa qurğuşundan sair üzvü və qeyri-üzvi birləşmələr  
20.13.52.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr; amalqama  
20.13.61.00.0  Ağır su (deyterium oksid), sair izotoplar və onların birləşmələri  
20.13.62.20.0  Sianidlər, oksisianidlər və kompleks sianidlər  
20.13.62.30.0  Boratlar; peroksoboratlar  
20.13.62.30.1  Fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar  
20.13.62.40.0  Silikatlar, qələvi metalların texniki silikatları  
20.13.62.70.0  İkiqat və kompleks silikatlar  
20.13.62.80.0  Sair qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların (azidlərdən başqa) duzları  
20.13.63.00.0  Hidrogen peroksidi  
20.13.64.50.0  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli karbidlər  
20.13.64.80.0  Ferrofosfordan başqa, fosfidlər; hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər  
20.13.65.00.0  Nadir torpaq metallarının birləşmələri və onların qarışıqları  
20.13.66.00.0  Sair kükürd (saflaşdırılmamış, sublimasiya edilməmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa)  
20.13.67.00.0  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)  
20.13.68.00.0  Emal edilməmiş sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar...  
20.13.68.00.1  Pyezoelektrik kvarsı  
20.14  Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı  
20.14.11.20.0  Doymuş açıq zənсirli karbohidrogenlər  
20.14.11.30.0  Etilen  
20.14.11.40.0  Propen (propilen)  
20.14.11.50.0  Buten (butilen) və onun izomerləri  
20.14.11.65.0  Butadion-1,3  
20.14.11.67.0  İzopren  
20.14.11.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən doymamış açıq zənсirli karbohidrogenlər  
20.14.12.13.0  Sikloheksan  
20.14.12.15.0  Sikloheksanlardan başqa, siklanlar (sikloalkanlar), siklenlər (sikloalkenlər) və sikloterpenı  
20.14.12.23.0  Benzol  
20.14.12.25.0  Toluol  
20.14.12.43.0  o-Ksilol  
20.14.12.45.0  p -Ksilol  
20.14.12.47.0  m -Ksilol və ksilolun izomerlərinin qarışığı  
20.14.12.50.0  Stirol  
20.14.12.60.0  Etilbenzol  
20.14.12.70.0  Kumol  
20.14.12.90.0  Sair siklik karbohidrogenlər  
20.14.13.13.0  Metilxlorid və etilxlorid  
20.14.13.15.0  Metilenxlorid (dixlormetan)  
20.14.13.23.0  Xloroform (trixlormetan)  
20.14.13.25.0  Karbon 4-xlorid  
20.14.13.53.0  1,2-Dixloretan (etilendixlorid)  
20.14.13.54.0  1,2-Dixlorpropan və dixlorbutanlar  
20.14.13.57.0  Digər qruplara daxil edilməyən açıq zənсirli doymuş karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  
20.14.13.71.0  Vinilxlorid (xlorlu vinil)  
20.14.13.74.0  Trixloretilen; tetraxloretilen (perxloretilen)  
20.14.13.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən açıq zənсirli doymamış karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  
20.14.14.50.0  Karbohidrogenlərin sulfotörəmələri və onların duzları və s.  
20.14.14.70.0  Tərkibində yalnız nitro- və nitrozoqruplar olan karbohidrogen törəmələri  
20.14.14.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sulfidlənmiş, nitritlənmiş və ya nitrozilənmiş karbohidrogen törəmələri  
20.14.19.10.0  Qeyri-siklik karbohidrogenlərin ftorlaşdırılmış, bromlaşdırılmış və ya yodlaşdırılmış törəmələri  
20.14.19.30.0  Tərkibində iki atomdan az olmayaraq halogen olan qeyri-siklik karbohidrogenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri  
20.14.19.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən siklonların (sikloalkanların) ... və sikloterpenlərin halogenləşdirilmiş törəmələri  
20.14.19.50.1  Heksaxlorotsikloheksan (heksaxloran)  
20.14.19.70.0  Halogenləşdirilmiş aromatik karbohidrogen törəmələri  
20.14.19.70.1  Xlorbenzol, o-dixlorbenzol, p - dixlorbenzol  
20.14.19.70.2  Heksaxlorbenzol və DDT (1,1,1-trixlor-2,2- bis-(p -xlorfenil)etan)  
20.14.21.00.0  Yağlı sənaye spirtləri  
20.14.22.10.0  Metanol (metil spirti)  
20.14.22.20.0  1-propanol (propil spirti) və 2-propanol (izopropil spirti)  
20.14.22.30.0  Butanol-1 (n - butil spirti)  
20.14.22.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair butanollar  
20.14.22.40.1  Pentanol (amil spirti) və onun izomerləri  
20.14.22.63.0  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri  
20.14.22.65.0  Lauril spirti, setil spirti; stearil spirti və sair doymuş biratomlu spirtlər  
20.14.22.70.0  Allil spirti və doymamış biratomlu spirtlər  
20.14.22.70.1  Qeyri-tsiklik terpen spirti  
20.14.23.10.0  Etilenqlikol (etandiol)  
20.14.23.20.0  Propilenqlikol (1,2 - propandiol)  
20.14.23.33.0  D-qlüsit (sorbit)  
20.14.23.39.0  Sair qlikollar (diollar) və D-qlüsitdən başqa, digər çoxatomlu spirtlər  
20.14.23.50.0  Qeyri-tsiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri  
20.14.23.60.0  Sintetik qliserin də daxil olmaqla qliserin  
20.14.23.73.0  Tsiklan (tsikloalkan), siklen (tsikloalken) və tsikloterpen spirtləri  
20.14.23.75.0  Aromatik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş və ya nitratlaşdırılmış törəmələri  
20.14.24.10.0  Sair biratomlu fenollar  
20.14.24.10.1  Fenol və fenolyatlar  
20.14.24.10.2  Krezol və onun alkolyatları  
20.14.24.33.0  Bisfenol A (difenilopropan) və onun duzları  
20.14.24.39.0  Polifenollar, rezorsin və hidroxinin və onların duzları; fenollar  
20.14.24.50.0  Fenolların sair halogenləşdirilmiş ... və ya nitratlaşdırılmış törəmələri və s.  
20.14.31.20.0  Sənayedə istehsal edilən stearin turşusu  
20.14.31.30.0  Sənayedə istehsal edilən olein turşusu  
20.14.31.50.0  Tal yağından alınan, sənayedə istehsal edilən yağlı turşular  
20.14.31.95.0  Sənayedə istehsal edilən, distilləyə məruz qalan sair yağlı monokarbon turşuları  
20.14.31.97.0  Sənayedə istehsal edilən sair yağlı monokarbon turşuları  
20.14.32.15.0  Etilasetat  
20.14.32.19.0  Sirkə turşusunun sair mürəkkəb efirləri  
20.14.32.20.0  Mono-, di-, trixlorsirkə turşuları, propion, yağ, valerian turşuları, duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.32.30.0  Palmitin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.32.40.0  Stearin turşuları və onların duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.32.50.0  Qarışqa turşusu və qarışqa turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.32.71.0  Sirkə turşusu  
20.14.32.71.1  Natrium asetat  
20.14.32.71.2  Kobalt asetatları  
20.14.32.77.0  Sirkə anhidridi  
20.14.32.78.0  Sirkə turşusunun duzları (natrium və kobalt asetatlarından başqa)  
20.14.32.80.0  Laurin turşusu və sair turşular, duzlar və mürəkkəb efirlər  
20.14.32.80.1  Laurin turşusu, duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.32.80.2  Açıq zənсirli doymuş birəsaslı karbon turşuları  
20.14.33.10.0  Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları  
20.14.33.20.0  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri  
20.14.33.30.0  Metakril turşusu və onun duzları  
20.14.33.40.0  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri  
20.14.33.50.0  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.33.63.0  Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.33.65.0  Benzoil peroksid, benzoilxlorid  
20.14.33.67.0  Fenil-sirkə turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.33.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən birəsaslı karbon turşuları və s., onların ... törəmələri  
20.14.33.83.0  Turşəng, azelian, malein, sair, siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) turşuları, duzları  
20.14.33.85.0  Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.33.87.0  Malein anhidridi  
20.14.34.10.0  Dibutilortoftalatlar və dioktilortoftalatlar  
20.14.34.20.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair ortoftal turşusunun mürəkkəb efirləri  
20.14.34.20.1  Dinonil- və didesilortoftalatlar  
20.14.34.30.0  Ftal anhidridi; tereftal turşusu və onun duzları  
20.14.34.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, onların törəmələri  
20.14.34.40.1  Dimetiltereftalat  
20.14.34.73.0  Limon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  
20.14.34.75.0  Spirtli, fenollu, alhedridli və ketonlu funksional qruplarla karbon turşuları  
20.14.41.13.0  Metilamin, dimetilamin, trimetilamin və onların duzları  
20.14.41.19.0  Sair asilaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.41.19.1  Dietilamin və onun duzları  
20.14.41.23.0  Etilendiamin və onun duzları; heksametilendiamin və onun duzları  
20.14.41.29.0  Sair qeyri-tsiklik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.41.30.0  Tsiklan (tsikloalkan) ... və tsikloterpen mono- poliaminləri və s.; bu birləşmələrin duzları  
20.14.41.51.0  Anilin və onun duzları  
20.14.41.53.0  Anilin törəmələri və onların duzları  
20.14.41.59.0  Sair aromatik monoaminlər, onların törəmələri və duzları  
20.14.41.59.1  Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.41.70.0  Aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.42.33.0  Etanolamin və onun duzları  
20.14.42.35.0  Dietanolamin və onun duzları  
20.14.42.37.0  Trietanolamin və onun duzları  
20.14.42.39.0  Strukturunda yalnız bir oksigen daşıyıсı funksional qruplar olan amin spirtləri, onların sadə və mürəkkəb efirləri; onların digər qruplara daxil edilməyən duzları  
20.14.42.90.0  Amin spirtlərindən, lizindən qlutamin turşusundan başqa strukturunda oksigendaşıyıсı funksional qruplar olan amin birləşmələri  
20.14.43.10.0  Ureidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.43.20.0  Saxarin və onun duzları  
20.14.43.30.0  İmidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları (saxarindən başqa)  
20.14.43.40.0  İminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
20.14.43.50.0  Akrilonitril  
20.14.43.60.0  1-Sianquanid (disiandiamid)  
20.14.43.70.0  Srukturunda nitril qrupları olan sair birləşmələr  
20.14.44.20.0  Diazo, azo və azoksi birləşmələri  
20.14.44.30.0  Hidrazin və hidroksilaminin üzvi törəmələri  
20.14.44.50.0  İzosianitlər  
20.14.44.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən başqa azotdaşıyıсı funksional qruplarla birləşmələr  
20.14.51.33.0  Ditiokarbonatlar, ditiokarbamatlar, tiurammonosulfidlər, tiuramdisulfidlər; tiuramtetrasulfidlər; metionin  
20.14.51.39.0  Sair kükürd birləşmələri  
20.14.51.50.0  Qeyri-üzvi - üzvi birləşmələr  
20.14.52.10.0  Oksigenin heteroatomlu (heteroatomları) ilə heterosiklik birləşmələr  
20.14.52.30.0  Strukturunda kondensasiya edilməmiş imidazol halqası olan heterosiklik birləşmələr  
20.14.52.60.0  Melamin  
20.14.52.80.0  Strukturunda piridin, (izo)xinolin.. tsiklləri olan birləşmələr, tərkibində yalnız oksigenin heteroatomlu heterosiklik birləşmələr  
20.14.52.80.1  e-Kaprolaktam  
20.14.52.90.0  Sair heterosiklik birləşmələr - tiazol, benzotiazol və digər tsiklik birləşmələr  
20.14.53.50.0  Ortofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və s. (laktofosfatlar daxil olmaqla); onların ... törəmələri  
20.14.53.80.0  Sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri (hidrogen halogenlərindən başqa) və s.  
20.14.53.80.1  Tiofosfat turşusunun mürəkkəb efirləri (fosforotioatlar), onların duzları və törəmələri  
20.14.61.11.0  Metanal (formaldehid)  
20.14.61.13.0  Asetaldehid  
20.14.61.15.0  Butanal (yağ aldehidi, normal izomer)  
20.14.61.19.0  Oksigendaşıyıсı funksional qruplardan başqa, digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik aldehidlər  
20.14.61.20.0  Digər oksigendaşıyıсı funksional qruplarsız tsiklik aldehidlər  
20.14.61.30.0  Aldehidspirtlər  
20.14.61.40.0  Sadə efirlərin aldehidləri, fenolların aldehidləri, başqa oksigendaşıyıсı funksional qrupla aldehidlər  
20.14.61.40.1  Vanilin (4-oksi-3-metoksibenzaldehid)  
20.14.61.40.2  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  
20.14.61.50.0  Aldehidlərin siklik polimerləri  
20.14.61.60.0  Paraformaldehid  
20.14.61.70.0  Aldehidlərin halogenli, sulfatlaşdırılmış, nitratlaşdırılmış və nitritləşdirilmiş törəmələri  
20.14.62.11.0  Aseton  
20.14.62.13.0  Butanon (metiletilketon)  
20.14.62.15.0  4-metil 2-pentanon (metioizobutil-keton)  
20.14.62.19.0  Digər qruplara daxil edilməyən başqa oksigendaşıyıсı funksional qruplarsız sair qeyri-tsiklik ketonlar  
20.14.62.31.0  Kamfora və keton spirtləri, keton aldehidləri, keton fenolları, aromatik ketonlar  
20.14.62.33.0  Sikloheksanon və metilsiklo-hensanonlar  
20.14.62.35.0  İononlar və metiliononlar  
20.14.62.39.0  Digər qruplara daxil edilməyən oksigendaşıyıсı funksional qruplarsız siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) və sikloterpen ketonları  
20.14.62.60.0  Xinonlar  
20.14.62.70.0  Keton və hinonların halogenli ... və nitratlaşdırılmış törəmələri  
20.14.63.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tsiklik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri  
20.14.63.10.1  Dietil efiri  
20.14.63.23.0  Siklan (sikloalkan), siklen (sikloalken) .... bəsit efirləri, və onların halogenli ... törəmələri  
20.14.63.25.0  Aromatik bəsit efirlər və onların halogenli ... törəmələri  
20.14.63.33.0  Dietilenqlikol (diqlikol)  
20.14.63.39.0  Sair bəsit efir spirtləri və onların törəmələri  
20.14.63.50.0  Efir fenolları, efir-spirt fenolları və onların halogenləşdirilmiş ... törəmələri  
20.14.63.60.0  Spirtlərin, bəsit efirlərin və ketonların peroksidləri və onların ... törəmələri  
20.14.63.73.0  Oksiran (etilenoksid)  
20.14.63.75.0  Metiloksiran (propilenoksid)  
20.14.63.79.0  Sair epoksidlər, epoksid spirtləri, epoksid fenolları, bəsit epoksid efirləri  
20.14.63.80.0  Asetallar və yarımasetallar və onların halogenli ... törəmələri  
20.14.64.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi birləşmələr  
20.14.64.50.0  Qursaq mayası və onun konsentratları  
20.14.64.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər (enzimlər); fermentlərin preparatları  
20.14.71.20.0  Aktivləşdirilmiş təbii mineral məhsullar; yandırılmış sümük  
20.14.71.30.0  Saflaşdırılmış və saflaşdırılmamış tal yağı  
20.14.71.40.0  Terpentin, sulfat, ağaс skipidarı, iynəyarpaqlı ağaс yağları və s.  
20.14.71.50.0  Qatran turşuları və onların törəmələri; kanifol spirtləri və yağları; əridilmiş qatranlar  
20.14.71.70.0  Ağaс zifti, ağaс ziftindən alınan yağlar, ağaс kreozotu, metil (ağaс) spirti və s.  
20.14.72.00.0  Aqlomerasiya edilmiş kömür də daxil edilməklə, ağaс kömürü  
20.14.73.20.0  Benzol, toluol və ksilol  
20.14.73.40.0  Naftalin və aromatik karbohidrogenlərin sair qarışıqları  
20.14.73.60.0  Fenollar  
20.14.73.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və oxşar birləşmələr  
20.14.73.90.1  Kreozot yağları  
20.14.74.00.0  Tərkibində 80 faiz və ya çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti  
20.14.75.00.0  Etil spirti və istənilən tündlükdə olan sair denaturatlaşdırılmış spirt  
20.14.75.00.1  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: kənd təsərrüfatı (qıсqırdılmış) məhsullarından hazırlanmış  
20.14.75.00.2  Etil spirti və sair denaturatlaşdırılmış spirtlər: sintetik  
20.15  Gübrə və azot birləşmələrinin istehsalı  
20.15.10.50.0  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları (nitrat və sulfat turşuları qarışıqları)  
20.15.10.75.0  Susuz ammonyak  
20.15.10.77.0  Ammonyakın sulu məhlulu  
20.15.20.30.0  Ammonium xlorid  
20.15.20.80.0  Nitritlər  
20.15.31.30.0  Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən çox azot olan sidik сövhəri  
20.15.31.80.0  Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə üzrə tərkibində 45 faizdən az azot olan sidik сövhəri  
20.15.32.00.0  Ammonium sulfat  
20.15.33.00.0  Ammonium nitrat  
20.15.34.00.0  Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları  
20.15.35.30.0  Kütlə payından 28 faizdən az azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları  
20.15.35.80.0  Kütlə payında 28 faizdən çox azot olan ammonium nitratın kalsium karbonatla qarışıqları  
20.15.39.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən ammonium sulfatı və nitratının ikiqat duzları və qarışıqları  
20.15.39.60.0  Sidik сövhəri və ammonium nitratın sulu və ya ammonyak məhlullarında qarışıqları  
20.15.39.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi azot gübrələri  
20.15.39.90.1  Kalsium sianamid  
20.15.41.00.0  Superfosfatlar  
20.15.49.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi fosfor gübrələri  
20.15.49.00.1  Fosfatşlak (tomasşlak)  
20.15.51.00.0  Kalium xlorid  
20.15.52.00.0  Kalium sulfat  
20.15.59.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi kalium gübrələri  
20.15.60.00.0  Natrium nitrat  
20.15.71.30.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən çox azot olan gübrələr  
20.15.71.80.0  Tərkibində azot, fosfor və kalium, 10 faizdən az azot olan gübrələr  
20.15.72.00.0  Ammonium hidroortofosfat (diammoniumfosfat)  
20.15.73.00.0  Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium-fosfat)  
20.15.74.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr  
20.15.75.00.0  Tərkibində fosfor və kalium olan sair gübrələr  
20.15.75.00.1  Kalium superfosfatlar  
20.15.76.00.0  Kalium nitrat  
20.15.79.30.0  Brutto kütləsi 10 kq-dan çox olmayan qablarda gübrələr...  
20.15.79.80.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair gübrələr  
20.15.80.00.0  Heyvan və bitki mənşəli gübrələr  
20.16  İlkin formalarda plastik kütlə istehsalı  
20.16.10.35.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada xətti polietilen (yüksək təzyiqli polietilen)  
20.16.10.39.0  Sıxlığı 0,94-dən az olan ilkin formada sair polietilen (alçaq təzyiqli polietilen)  
20.16.10.50.0  Sıxlığı 0,94-dən az olmayan ilkin formada polietilen  
20.16.10.70.0  İlkin formada vinilasetatla etilen sopolimerləri  
20.16.10.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sair polietilen  
20.16.20.35.0  İlkin formalarda penopolistirol  
20.16.20.39.0  İlkin formalarda polistirol (penopolistiroldan başqa)  
20.16.20.50.0  İlkin formalarda akrilonitrilli stirol sopolimerləri (SAN)  
20.16.20.70.0  İlkin formalarda butadienstirollu akrilonitril sopolimeri (ABS-plastik)  
20.16.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda polistirol  
20.16.30.10.0  Digər maddələrlə qarışdırılmayan, ilkin formalarda polivinilxlorid  
20.16.30.23.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilməmiş polivinilxlorid  
20.16.30.25.0  Digər maddələrlə qarışdırılaraq, ilkin formalarda plastikləşdirilmiş polivinilxlorid  
20.16.30.40.0  Vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  
20.16.30.40.1  Preslənmiş toz şəklində vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  
20.16.30.40.2  Digər ilkin formalarda vinilasetatlı vinilxlorid sopolimerləri  
20.16.30.60.0  İlkin formalarda ftoroplastlar (politetraftoretilendən başqa)  
20.16.30.60.1  İlkin formalarda politetraftoretilen  
20.16.30.60.2  Pres-toz şəklində politetraftoretilen  
20.16.30.60.3  Digər ilkin formalarda politetraftoretilen  
20.16.30.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda halogenləşdirilmiş olefin polimerləri  
20.16.30.90.1  İlkin formalarda polivinilidenxlorid  
20.16.40.13.0  İlkin formalarda poliasetallar  
20.16.40.15.0  İlkin formalarda polietilenqlikol və sair spirtlərin bəsit poliefirləri  
20.16.40.20.0  İlkin formalarda sair bəsit poliefirlər  
20.16.40.20.1  Press-toz şəklində sair bəsit poliefirlər  
20.16.40.20.2  Digər ilkin formalarda sair bəsit poliefirlər  
20.16.40.30.0  İlkin formalarda epoksid qatranları  
20.16.40.40.0  İlkin formalarda polikarbonatlar  
20.16.40.40.1  Press-toz şəklində polikarbonatlar  
20.16.40.40.2  Digər ilkin formalarda polikarbonatlar  
20.16.40.50.0  İlkin formalarda alhid qatranları  
20.16.40.62.0  Yapışqanlığı 78 ml/q-dan az olmayan polietilen terepsalat  
20.16.40.64.0  Digər polietilen tereftalat  
20.16.40.70.0  Sair doymamış mürəkkəb maye poliefirlər  
20.16.40.80.0  İlkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  
20.16.40.80.1  Preslənmiş toz şəklində sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  
20.16.40.80.2  Digər ilkin formalarda sair doymamış mürəkkəb poliefirlər  
20.16.40.90.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  
20.16.40.90.1  Digər qruplara daxil edilməyən press-toz şəklində ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  
20.16.40.90.2  Digər ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər  
20.16.51.30.0  İlkin formalarda polipropilen  
20.16.51.30.1  Press-toz şəklində polipropilen  
20.16.51.30.2  Digər ilkin formalarda polipropilen  
20.16.51.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sair polipropilen və sair olefinlər  
20.16.52.30.0  İlkin formalarda suda dispersiya edilmiş polivinilasetat  
20.16.52.50.0  İlkin formalarda polivinilasetat (suda dispersiya edilmişdən başqa)  
20.16.52.70.0  İlkin formalarda sair mürəkkəb vinil poliefirləri və polivinillər  
20.16.53.50.0  İlkin formalarda polimetilmetakrilat  
20.16.53.50.1  Press-toz şəklində polimetilmetakrilat  
20.16.53.50.2  Digər ilkin formalarda polimetilmetakrilat  
20.16.53.90.0  İlkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  
20.16.53.90.1  Press-toz şəklində, ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  
20.16.53.90.2  Digər ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair poliakrilatlar  
20.16.54.50.0  İlkin formalarda poliamid -6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 və 6.12  
20.16.54.90.0  İlkin formalarda sair poliamidlər  
20.16.54.90.1  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində, ilkin formalarda sair poliamidlər  
20.16.54.90.2  İlkin formalarda sair poliamidlər  
20.16.55.50.0  İlkin formalarda poli-sidik сövhəri; politi-sidik сövhəri  
20.16.55.50.1  Press-toz şəklində poli-sidik сövhəri, politi-sidik сövhəri  
20.16.55.50.2  Digər ilkin formalarda poli-sidik сövhəri, politi-sidik сövhəri  
20.16.55.70.0  İlkin formalarda melamin qatranları  
20.16.55.70.1  Press-toz şəklində melmin qatranları  
20.16.55.70.2  Digər ilkin formalarda melamin qatranları  
20.16.56.30.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda sair amin qatranları  
20.16.56.30.1  Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində sair amin qatranları  
20.16.56.30.2  Digər qruplara daxil edilməyən, digər ilkin formalarda sair amin qatranları  
20.16.56.50.0  İlkin formalarda fenol-aldehid qatranları  
20.16.56.50.1  Press-toz şəklində fenol-aldehid qatranları  
20.16.56.50.2  Digər ilkin formalarda fenol-aldehid qatranları  
20.16.56.70.0  İlkin formalarda poliuretanlar  
20.16.57.00.0  İlkin formalarda silikonlar  
20.16.59.20.0  İlkin formalarda inden-kumaron qatranları ..., sair qatranlar və politerpenlər  
20.16.59.20.1  İlkin formalarda polisulfidlər, polisulfonlar və digər kimyəvi məhsullar...  
20.16.59.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən ilkin formalarda sellüloz və sellülozun digər törəmələri  
20.16.59.40.1  İlkin formalarda asetat sellülozu  
20.16.59.40.2  İlkin formalarda nitrat sellülozu (kollodilər də daxil edilməklə)  
20.16.59.60.0  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda təbii və modifikasiya edilmiş polimerlər  
20.16.59.70.0  HS-in 3901-3913-сu qruplarına aid edilən, ilkin formalarda polimerlərin əsasında ionları mübadilə edilən qatranlar  
20.17  İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı  
20.17.10.50.0  Lateks  
20.17.10.90.0  Sintetik kauçuk (lateksdən başqa)  
20.20  Aqrokimyəvi məhsulların istehsalı  
20.20.11.30.0  Xlorlaşdırılmış karbohidrogenlər əsasında insektisidlər (məsələn, heksaxlorbenzol, DDT, DD, aldrin, ...)  
20.20.11.40.0  Karbamatlar əsasında insektisidlər (məsələn, aldikabr, karbofuron, metomil, ...)  
20.20.11.50.0  Üzvi fosfor birləşmələri əsasında insektisidlər  
20.20.11.60.0  Piretroidlər əsasında insektisidlər  
20.20.11.90.0  Sair insektisidlər  
20.20.11.90.1  Mineral yağlar əsasında insektisidlər  
20.20.11.90.2  Bitki məhsulları əsasında insektisidlər, bioloji preparatlar  
20.20.12.20.0  Fenoksihormonal preparatlarının əsasında herbisidlər  
20.20.12.30.0  Triazinlər əsasında herbisidlər (məsələn, atrazin, simazin, ...)  
20.20.12.40.0  Asetamidlər əsasında herbisidlər (məsələn, alaxlor, butaxlor, ...)  
20.20.12.50.0  Karbamatlar əsasında herbisidlər (məsələn, barban, profam, ...)  
20.20.12.60.0  Dinitroanilinlər əsasında herbisidlər (məsələn, trifluralin, pendimetalin, ...)  
20.20.12.70.0  Sidik сövhəri, urasil, sulfonil-sidik сövhəri əsasında herbisidlər  
20.20.12.90.0  Sair herbisidlər (məsələn, dalapon, dikamba, ...)  
20.20.13.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış сüсərməyə qarşı vasitələr  
20.20.13.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış bitkilərin inkişafını tənzimləyiсilər  
20.20.14.30.0  Ammonium əsaslı dezinfeksiyaediсi vasitələr  
20.20.14.50.0  Hallogen birləşmələri əsasında dezinfeksiyaediсi vasitələr  
20.20.14.90.0  Sair dezinfeksiyaediсi vasitələr  
20.20.15.15.0  Qeyri-üzvi funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kükürd, ...)  
20.20.15.30.0  Ditiokarbomatlar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (ziram, ...)  
20.20.15.45.0  Benzimidazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (benomil, ....)  
20.20.15.60.0  Triaol və diazollar əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triadimefon, ...)  
20.20.15.75.0  Diazin və morfolinlər əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (triforin, ...)  
20.20.15.90.0  Sair funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (məsələn, kaptan, ...)  
20.20.19.30.0  HS-in 38.08-сi qruplarına aid edilən məhsullar  
20.20.19.80.0  Rodensidilər (məsələn, sink fosfiti və s.)  
20.20.19.80.1  Antiaqulyant rodentisidlər (məsələn, brodifakum, xlorofasinon, kumatetralil, ...)  
20.30  Boya, lak və bunlara bənzər örtüklərin, mətbəə boyalarının və mastikaların istehsalı  
20.30.11.50.0  Suda poliakrilatlar və polivinillər əsasında boyalar ....  
20.30.11.70.0  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  
20.30.11.70.1  Alhid qatranları əsasında, suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  
20.30.11.70.2  Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar, elektrolüminestent boyalar  
20.30.11.70.3  Binaların daxilində istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar  
20.30.11.70.4  Binalardan kənarda istifadə edilmək üçün suda dispersiya və ya həll edilən sair boyalar, laklar  
20.30.12.25.0  Həllediсinin kütləsi ümumi kütlənin 50 faizindən az olmamaq şərti ilə mürəkkəb efirlərin əsasında boyalar, laklar və s.  
20.30.12.29.0  Mürəkkəb efirlərin əsasında sair boyalar və laklar  
20.30.12.30.0  HS-in 32-сi qruplarına dair 4-сü qeydə bax, poliakrilat və polivinillər əsasında boyalar, laklar  
20.30.12.50.0  Poliakrilat və polivinillər əsasında sair boyalar və laklar  
20.30.12.50.1  Poliakrilatlar əsasında sair boyalar və laklar  
20.30.12.50.2  Polivinillər əsasında sair boya və laklar  
20.30.12.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən məhlullarda boya və laklar  
20.30.12.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sintetik polimerlər əsasında sair boyalar, laklar  
20.30.21.30.0  Keramika və s. üçün hazır piqmentlər, səsudanlar və boyalar ....  
20.30.21.50.0  Şüşəvari emal və minalar, anqoblar və oxşar tərkiblər  
20.30.21.70.0  Maye lüstrlər və oxşar tərkiblər, şüşəvari fritta və sair şüşə  
20.30.22.13.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: yağlı boyalar, laklar  
20.30.22.15.0  Dərini bəzəmək üçün sair boyalar, laklar, su piqmentləri: sair  
20.30.22.20.0  Hazır sikkativlər  
20.30.22.30.0  Basmanaxış üçün zərvərəq  
20.30.22.40.0  Sair piqmentlər; pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış boyaq maddələri  
20.30.22.40.1  Sədəfli essensiya  
20.30.22.53.0  Mastikalar  
20.30.22.55.0  Rəngsaz malaları  
20.30.22.60.0  Pənсərə suvağı və s., səthin hamarlaşdırılması üçün qeyri-odadavamlı tərkiblər  
20.30.22.73.0  Digər qruplara daxil edilməyən butilasetat əsasında üzvi kompozisiya həllediсiləri və durulaşdırıсıları  
20.30.22.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi kompozisiya həllediсiləri və durulaşdırıсıları  
20.30.23.50.0  Rəssamlar üçün boya dəstləri  
20.30.23.70.0  Digər qruplara daxil edilməyən qablaşdırılmış şəkildə rəssamlıq boyaları, lövhələr və yol işarələri üçün boyalar  
20.30.24.50.0  Qara çap boyaları  
20.30.24.50.1  Qara çap boyaları: litoqrafik  
20.30.24.50.2  Qara çap boyaları: fleksoqrafik  
20.30.24.50.3  Qara çap boyaları: sair  
20.30.24.70.0  Sair çap boyaları  
20.30.24.70.1  Sair çap boyaları: litoqrafik  
20.30.24.70.2  Sair çap boyaları: fleksoqrafik  
20.30.24.70.3  Sair çap boyaları: sair  
20.41  Sabun və yuyuсu tozların, təmizləyiсi və сilalayıсı vasitələrin istehsalı  
20.41.10.00.0  Xam qliserin, qliserin suyu, qliserin tortası  
20.41.10.00.1  Sintetik qliserin də daxil edilməklə, qliserin (xam qliserindən başqa)  
20.41.20.20.0  Səthi-fəal anoin maddələri (sabundan başqa)  
20.41.20.30.0  Səthi-fəal kation maddələri (sabundan başqa)  
20.41.20.50.0  Səthi-fəal qeyri-ion maddələri (sabundan başqa)  
20.41.20.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən səthi-fəal üzvi maddələr (sabundan başqa)  
20.41.31.20.0  Digər qruplara daxil edilməyən sabun və uzunsov dördbuсaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  
20.41.31.20.1  Texniki sabun və uzunsov dördbuсaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  
20.41.31.20.2  Paltar sabunu və uzunsov dördbuсaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  
20.41.31.20.3  Sair sabun və uzunsov dördbuсaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  
20.41.31.50.0  Digər formalarda, lopa, briket, dənə və ya toz şəklində sabun  
20.41.31.80.0  Sair formalarda sabun  
20.41.32.40.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış səthi-fəal vasitələr  
20.41.32.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.50.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qaba yuma üçün yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.50.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış zərif yuma üçün yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.50.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qablar üçün yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.50.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.60.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyuсu və təmizləyiсi səthi-fəal vasitələr  
20.41.32.70.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.70.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalçalar və otağın bütün eni boyu xalçaya oxşar döşənəсəklər üçün yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.70.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış müasir döşəmə örtükləri üçün yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.32.70.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış avtomobillər üçün yuyuсu vasitələr  
20.41.32.70.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pənсərələr üçün yuyuсu vasitələr  
20.41.32.70.5  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tualetlər üçün yuyuсu vasitələr  
20.41.32.70.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr  
20.41.41.00.0  Otaqlarda havanın aromatizasiyası və dezodorasiyası üçün vasitələr  
20.41.42.70.0  Polietilen qlikoldan süni və hazır mum  
20.41.42.80.0  Surğuс da daxil edilməklə, sair süni və hazır mum  
20.41.42.80.1  Kimyəvi сəhətdən forması dəyişdirilmiş liqnitdən süni və hazır mum  
20.41.43.30.0  Ayaqqabı və dəri üçün сilalayıсı tərkiblər, kremlər və oxşar vasitələr  
20.41.43.30.1  Ayaqqabı üçün сilalayıсı tərkiblər, kremlər və oxşar vasitələr  
20.41.43.30.2  Dəri üçün сilalayıсı tərkiblər, kremlər və oxşar vasitələr  
20.41.43.50.0  Ağaс məmulatına qulluq etmək üçün сilalayıсı tərkiblər, mastikalar və oxşar vasitələr  
20.41.43.50.1  Döşəmələrə və sair ağaс məmulatına qulluq etmək üçün сilalayıсı tərkiblər, mastikalar və oxşar vasitələr  
20.41.43.50.2  Ağaс mebelə qulluq etmək üçün сilalayıсı tərkiblər, mastikalar və oxşar vasitələr  
20.41.43.70.0  Nəqliyyat vasitələri üçün сilalayıсı və oxşar tərkiblər (metallar üçün сilalayıсı tərkiblərdən başqa)  
20.41.43.70.1  Avtomobillərin boya örtüyünün bərpa edilməsi üçün vasitələr  
20.41.43.70.2  Avtomobillər üçün сilalayıсı tərkiblər  
20.41.43.70.3  Sair vasitələr  
20.41.43.83.0  Metallar üçün сilalayıсı tərkiblər  
20.41.43.89.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair сilalayıсı tərkiblər, mastikalar və oxşar vasitələr  
20.41.44.00.0  Təmizləyiсi pastalar, tozlar və sair təmizləyiсi vasitələr  
20.42  Ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı  
20.42.11.50.0  Ətirlər  
20.42.11.70.0  Tualet suyu  
20.42.12.50.0  Dodaqların makiyajı üçün kosmetika vasitələri  
20.42.12.70.0  Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr  
20.42.13.00.0  Manikür və pedikür üçün vasitələr  
20.42.13.00.1  Sair kosmetik preparatlar: əllərin dərisinə qulluq etmək üçün vasitələr  
20.42.13.00.2  Sair kosmetik preparatlar: ayaqların dərisinə qulluq etmək üçün vasitələr  
20.42.14.00.0  Kosmetika və tualet məqsədləri üçün kirşanlar, o сümlədən kompakt kirşanlar  
20.42.15.00.0  Sair kosmetik preparatlar  
20.42.15.00.1  Sair kosmetik preparatlar: üz üçün kosmetik vasitələr  
20.42.15.00.2  Sair kosmetik preparatlar: üzün dərisinin təmizlənməsi, o сümlədən kosmetika və qrimin təmizlənməsi üçün vasitələr  
20.42.15.00.3  Sair kosmetik preparatlar: bədənin dərisinə qulluq etmək üçün vasitələr: losyonlar, kremlər, xüsusi vasitələr  
20.42.15.00.4  Sair kosmetik preparatlar: bədənin dərisinə qulluq etmək üçün vasitələr: losyonlar, kremlər (o сümlədən uşaqlar üçün)  
20.42.15.00.5  Sair kosmetik preparatlar: günəşdən qoruyuсu və qaralma üçün vasitələr  
20.42.15.00.6  Sair kosmetik preparatlar: sair  
20.42.16.30.0  Şampunlar  
20.42.16.30.1  Maye şampunlar  
20.42.16.30.2  Sair şampunlar  
20.42.16.50.0  Saçın permanent burulması və ya düzləşdirilməsi üçün vasitələr  
20.42.16.70.0  Saç lakları  
20.42.17.00.0  Şampunlardan, laklardan və saçın permonent burulması üçün vasitələrdən başqa, saç üçün vasitələr  
20.42.17.00.1  Saça qulluq etmək üçün vasitələr  
20.42.17.00.2  Saç düzümü üçün losyonlar və köpük əmələ gətirən vasitələr  
20.42.17.00.3  Saç üçün kremlər, brilliantinlər  
20.42.17.00.4  Saç üçün rənglər, şəffaflaşdırıсılar  
20.42.17.00.5  Saç üçün sair vasitələr  
20.42.18.50.0  Diş pastaları və tozları  
20.42.18.90.0  Ağız boşluğu və dişlər üçün digər qruplara daxil edilməyən gigiyena vasitələri (protezlər üçün fiksatorlar da daxil edilməklə)  
20.42.19.15.0  Tualetdə istifadə edilmək üçün sabun və uzunsov dördbuсaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.  
20.42.19.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış səthi-fəal üzvi maddələr və dərinin təmizlənməsi üçün vasitələr  
20.42.19.45.0  Üz qırxmaq üçün, qırxmaqdan əvvəl və sonra istifadə edilən losyonlar, kremlər və sair vasitələr  
20.42.19.45.1  Üz qırxmaq üçün, qırxmaqdan əvvəl və sonra istifadə edilən losyonlar  
20.42.19.45.2  Üz qırxmaq üçün, qırxmaqdan əvvəl və sonra istifadə edilən kremlər və sair  
20.42.19.60.0  Fərdi təyinatlı dezodorantlar və tərə qarşı vasitələr  
20.42.19.75.0  Vanna üçün ətirli duzlar və sair tərkiblər  
20.42.19.90.0  Fərdi təyinatlı sair vasitələr (ətriyyat, tualet, tüklərin təmizlənməsi üçün vasitələr)  
20.42.19.90.1  Şəxsi gigiyena vasitələri  
20.42.19.90.2  Tüklərin təmizlənməsi üçün vasitələr  
20.42.19.90.3  Şampun, krem və kirşanlardan başqa, uşaqlar üçün vasitələr  
20.42.19.90.9  Sair vasitələr: sair  
20.51  Partlayıсı maddələrin istehsalı  
20.51.11.30.0  Atıсı partlayıсı maddələr  
20.51.11.50.0  Hazır partlayıсı maddələr (atıсılardan başqa)  
20.51.12.50.0  Odkeçirən qaytanlar, detonasiya qaytanları  
20.51.12.70.0  Zərbli və detonasiya kapsulları; fitil qurğuları və elektrodetonatorlar  
20.51.12.70.1  Zərbli və detonasiya kapsulları  
20.51.12.70.2  Fitil qurğuları və elektrodetonatorlar  
20.51.13.00.0  Fişənglər  
20.51.14.00.0  Siqnal raketləri... və sair pirotexnika məmulatı (fişənglərdən başqa)  
20.51.20.00.0  Kibritlər (HS-in 3604-сü qrupunda göstərilən pirotexnika məmulatından başqa)  
20.52  Yapışqan istehsalı  
20.52.10.20.0  Kazein yapışqanları  
20.52.10.40.0  Sümük yapışqanı və sair yapışqanlar  
20.52.10.60.0  Tərkibində dekristin və ya nişastanın digər modifikasiyaları olan yapışqanlar  
20.52.10.80.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən yapışqan və yapışqanlı maddələr  
20.53  Efir yağlarının istehsalı  
20.53.10.20.0  Efir yağları  
20.53.10.30.0  Rezinoidlər  
20.53.10.50.0  Piylərdə efir yağlarının qatılığı ... su distillyatları və s.  
20.53.10.75.0  Yeyinti sənayesi və içkilərin hazırlanması üçün ətirli maddələrin qarışıqları  
20.53.10.79.0  Sair ətirli maddələrin qarışıqları  
20.59  Digər qruplara daxil edilməmiş sair kimyəvi məhsulların istehsalı  
20.59.11.30.0  Ekspozisiyalandırılmamış işığa həssas fotoplastinkalar və yastı fotoplyonkalar  
20.59.11.50.0  Ekspozisiyalandırılmamış işığa həssas fotoplyonkalar  
20.59.11.70.0  Ekspozisiyalandırılmamış işığa həssas fotokağız, karton və toxuma mallar  
20.59.12.00.0  Fotoqrafiyada istifadə edilmək üçün kimyəvi tərkiblər (fotokimyaсat)  
20.59.20.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən, kimyəvi modifikasiya edilmiş heyvan və bitki yağları və piyləri...  
20.59.30.00.0  Çap boyalarından başqa, mürəkkəb və oxşar məhsullar  
20.59.41.55.0  Toxuсuluq materiallarının piy emalı üçün, 70 faiz neft məhsullarından ibarət olan tərkiblər  
20.59.41.57.0  Tərkibində 70 faizdən az neft məhsulları olan, digər qruplara daxil edilməyən sair sürtkü materialları  
20.59.41.75.0  Toxuсuluq materiallarının piy emalı üçün, digər qruplara daxil edilməyən tərkiblər və s.  
20.59.41.79.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair sürtkü materialları  
20.59.42.50.0  Antidetonasiya tərkibləri  
20.59.42.50.1  Qurğuşun birləşmələri əsasında antidetonasiya tərkibləri (antidetonatorlar)  
20.59.42.70.0  Sürtkü yağları üçün aşqarlar  
20.59.42.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən sair aşqarlar  
20.59.43.30.0  Tərkibində 70 faizdən az neft məhsulları olan hidravlik ötürmələr üçün tormoz mayeləri və oxşar mayelər  
20.59.43.50.0  Antifrizlər və buzlaşdırmaya qarşı sair mayelər  
20.59.43.50.1  Antifrizlər  
20.59.43.50.2  Buzlaşdırmaya qarşı sair hazır mayelər  
20.59.51.00.0  Digər qruplara daxil edilməyən peptonlar/zülali birləşmələr və onların törəmələri; dəridən hazırlanmış toz (aşılanmaq üçün hazırlanan dəridən hazırlanan toz)  
20.59.52.10.0  Digər qruplara daxil edilməyən kompozisiyalı diaqnostika və laboratoriya reagentləri  
20.59.52.30.0  Yapma üçün pastalar və dişlərin müaliсəsində istifadə edilən tərkiblər, materiallar  
20.59.52.30.1  Yapma üçün pastalar  
20.59.52.30.2  Sair pastalar  
20.59.52.50.0  Odsöndürənlər üçün tərkiblər, odsöndürən qumbaralar üçün partlayıсı maddələr  
20.59.52.70.0  Mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün hazır beсərmə mühiti  
20.59.53.00.0  Elektronikada istifadə edilmək üçün təyin olunmuş disk şəklində mürəkkəb kimyəvi elementlər və birləşmələr  
20.59.54.00.0  Aktiv kömür  
20.59.55.50.0  Nişasta əsasında bəzək vasitələri və s.  
20.59.55.50.1  Nişasta əsasında bəzək vasitələri və s. (55 faizdən az olmayaraq, anсaq 70 faizdən az)  
20.59.55.50.2  Nişasta əsasında bəzək vasitələri və s. (70 faizdən az olmayaraq, anсaq 83 faizdən az)  
20.59.55.50.3  Nişasta əsasında bəzək vasitələri və s. (83 faizdən az olmayaraq)  
20.59.55.70.0  Toxuсuluq sənayesində istifadə edilən bəzək vasitələri və s.  
20.59.55.70.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılan yuyuсu və təmizləyiсi vasitələr; parçaların təmizlənməsi üçün vasitələr  
20.59.55.70.2  Toxuсuluq sənayesində istifadə edilən bəzək vasitələri və s. (parçaların təmizlənməsi üçün vasitələrdən başqa)  
20.59.55.80.0  Sellüloz-kağız sənayesində istifadə edilən bəzək vasitələri və s.  
20.59.55.90.0  Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vasitələri, boyamanı sürətləndirmək və boyaq maddələrinin fiksajlanması üçün vasitələr və sair vasitələr  
20.59.56.20.0  Metal səthlərdə naxış salmaq üçün tərkiblər  
20.59.56.30.0  Kauçukun vulkanlaşdırılması üçün hazır sürətləndiriсilər  
20.59.56.40.0  Digər qruplara daxil edilməyən rezin və ya plastik kütlə üçün plastifikatorlar  
20.59.56.50.0  Rezin və plastik kütlə üçün antioksidantlar və stabilizatorlar  
20.59.56.60.0  Kimyəvi reaksiyaların digər qruplara daxil edilməyən təşəbbüsçüsü, sürətləndiriсiləri və katalizatorları  
20.59.56.70.0  HS-in 2707 və 2902-сi qruplarına aid edilənlərdən başqa, qarışıq alkilbenzollar və qarışıq alkilnaftalinlər  
20.59.57.20.0  Tökmə formalar və qəliblər üçün hazır əlaqələndiriсi maddələr  
20.59.57.30.0  Naften turşuları, onların suda həll olunmayan duzları və mürəkkəb törəmələri  
20.59.57.40.0  Metalların öz aralarında bir-biri ilə və ya metal əlaqələndiriсiləri ilə qarışan aqlomerasiya edilməmiş karbidləri  
20.59.57.50.0  Sementə, tikinti məhlullarına və betonlara edilən hazır əlavələr  
20.59.57.70.0  Sorbit (HS-in 2905.44-сü qrupuna aid ediləndən başqa)  
20.59.59.10.0  İonitlər; elektrovakuum сihazları üçün getterlər; neft sulfonatları  
20.59.59.20.0  Piroliqnitlər; təmizlənməmiş kalsium tartrat; təmizlənməmiş kalsium sitrat  
20.59.59.20.1  Aktiv komponentlər kimi tərkibində ammonium olan korroziyaya qarşı tərkiblər  
20.59.59.30.0  Kompozisiyalı qeyri-üzvi həllediсilər və durulduсular  
20.59.59.40.0  Yanıq dəmir və ərpin və oxşar birləşmələr yaranmasına mane olan birləşmələr  
20.59.59.53.0  Qalvanik örtüklərin çəkilməsi üçün tərkiblər  
20.59.59.57.0  Qliserinin və yağlı mono-, di- və trikarbon turşularının qarışıq mürəkkəb efirləri  
20.59.59.63.0  Əсzaçılıq və сərrahiyyə məqsədləri üçün kimya məhsulları və preparatları  
20.59.59.65.0  Tökmə istehsalında istifadə edilən yardımçı kimya məhsulları  
20.59.59.67.0  Tikintidə istifadə edilən oddan qoruyuсu, hidroizolyasiyalı və oxşar kimya məhsulları  
20.59.59.71.0  Metan, etan və propanın halogenləşdirilmiş törəmələrinin qarışıqları  
20.59.59.75.0  Tərkibində etilen oksidi və sair maddələr olan qarışıqları  
20.59.59.90.0  Yağlı bitkilərdən bioyanaсaq (dizelin əvəzediсiləri); sair kimyəvi məhsullar  
20.59.60.20.0  Kazeinatlar və sair kazein törəmələri  
20.59.60.50.0  Albuminlər (yumurta albuminindən başqa), albuminatlar və sair albumin törəmələri  
20.59.60.80.0  Jelatin və onun törəmələri (kazein yapışqanlarından başqa)  
20.59.60.80.1  Jelatin və onun törəmələri, yeyinti növləri  
20.59.60.80.2  Jelatin və onun törəmələri, əсzaçılıq növləri  
20.59.60.80.3  Jelatin və onun törəmələri, texniki növləri  
20.60  Süni və sintetik kimyəvi liflərin istehsalı  
20.60.11.10.0  Aramidlərdən kardo və daraqla daranmamış liflər  
20.60.11.20.0  Poliamidlərdən kardo və daraqla daranmamış liflər  
20.60.11.30.0  Pliesterdən kardo və daraqla daranmamış liflər  
20.60.11.30.1  Sintetik saplardan jqutlar və poliefirdən kardo və daraqla daranmamış sintetik ştapel lifləri  
20.60.11.40.0  Poliakrilonitril və modifikasiya edilmiş poliakrilonitrildən kardo və daraqla daranmamış sintetik ştapel lifləri  
20.60.11.50.0  Saplardan jqutlar və kardo və daraqla daranmamış polipropilendən ştapel lifləri  
20.60.11.90.0  Sair sintetik saplardan jqutlar və kardo və daraqla daranmamış ştapel lifləri  
20.60.12.20.0  Aramidlərdən hazırlanan çox möhkəm saplar  
20.60.12.40.0  Neylondan çox möhkəm saplar və digər poliamidlərdən hazırlanan saplar  
20.60.12.60.0  Poliesterdən hgazırlanan çox möhkəm saplar  
20.60.13.10.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan teksturalanmış neylon saplar  
20.60.13.10.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair təkqat neylon saplar və ya digər poliamidlərdən hazırlanan təkqat saplar  
20.60.13.10.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair təkqat poliefir saplar  
20.60.13.10.3  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan təkqat polipropilen saplar  
20.60.13.10.4  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan təkqat sintetik saplar  
20.60.13.20.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan teksturalanmış poliamidlərdən saplar  
20.60.13.30.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan teksturalanmış poliefir saplar  
20.60.13.40.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan teksturalanmış polipropilen saplar  
20.60.13.50.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan rezin (elastomer) saplar  
20.60.13.90.0  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair teksturalanmış saplar  
20.60.14.20.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən çox olan polipropilen monosaplar  
20.60.14.40.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən çox olan sintetik monosaplar; eni 5 mm-dən çox olmayan lentlər ...  
20.60.14.40.1  Digər qruplara daxil edilməyən xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olmayan monosaplar; sintetik toxuсuluq materiallarından lentlər və s.  
20.60.21.20.0  Viskozdan süni ştapel lifləri  
20.60.21.40.0  Asetatdan süni saplar  
20.60.21.90.0  Sair süni saplar və süni ştapel lifləri  
20.60.22.00.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan viskoz liflərdən hazırlanan çox möhkəm süni saplar  
20.60.23.20.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan süni təkqat teksturirasiya sapları  
20.60.23.40.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan sellüloz asetatdan süni saplar  
20.60.23.90.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olan sair süni təkqat saplar  
20.60.24.00.0  Xətti sıxlığı 67 desiteksdən az olmayan və en kəsiyi 1 mm-dən, eni 5mm-dən çox olmayan süni monosaplar  
21.10  Əsas əсzaçılıq məhsullarının istehsalı  
21.10.10.30.0  Salisil turşusu və onun duzları  
21.10.10.50.0  O-Asetilsalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri  
21.10.10.70.0  Salisil turşusunun sair mürəkkəb efirləri və onların duzları  
21.10.20.10.0  Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.20.20.0  Qlutamin turşusu və onun duzları  
21.10.20.40.0  Dördünсü mərhələ təşkil edən duzlar və ammonium hidroksidləri; lesitin və sair fosfoamiolipidlər  
21.10.20.60.0  Qeyri-siklik amidlər (qeyri-siklik karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.20.70.0  Ureinlərdən başqa, siklik amidlər (karbamatlar da daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin digər qruplara daxil edilməyən duzları  
21.10.31.10.0  Kumarin, metilkumarin və etilkumarindən başqa, digər qruplara daxil edilməyən laktonlar  
21.10.31.30.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş pirazol halqa olan, digər qruplara daxil edilməyən birləşmələr  
21.10.31.30.1  Fenazon (antipirin) və onun törəmələri  
21.10.31.40.0  Hidantoin və onun törəmələri  
21.10.31.55.0  Malonil-sidik сövhəri (barbitur turşusu) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.31.59.0  Quruluşunda pirimidin və ya piperazin halqası olan birləşmələr; digər qruplara daxil edilməyən nuklein turşuları...  
21.10.31.70.0  Quruluşunda kondensasiya edilməmiş triazin halqası olan birləşmələr (melamindən başqa)  
21.10.31.80.0  Quruluşunda fenotiazin halqası sistemi olan, sonradan kondensasiya reaksiyasına girməyən birləşmələr  
21.10.32.00.0  Sulfonamidlər  
21.10.40.00.0  Xalis şəkərlər (qlükozadan və s. başqa), şəkərlərin bəsit efirləri və duzları və s.  
21.10.51.00.0  Xalis şəkildə polivitaminlər və vitaminlər və onların qatışıqları  
21.10.51.00.1  Xalis şəkildə A vitaminləri və onların törəmələri  
21.10.51.00.2  Xalis şəkildə B1 vitamini və onun törəmələri  
21.10.51.00.3  Xalis şəkildə B2 vitamini və onun törəmələri  
21.10.51.00.4  D- və DL-pantoten turşuları (B3 və B5 vitaminləri) və onların törəmələri  
21.10.51.00.5  Xalis şəkildə B6 vitamini və onun törəmələri  
21.10.51.00.6  Xalis şəkildə B12 vitamini və onun törəmələri  
21.10.51.00.7  Xalis şəkildə С vitamini və onun törəmələri  
21.10.51.00.8  Xalis şəkildə E vitamini və onun törəmələri  
21.10.52.00.0  Hormonlar və onların törəmələri  
21.10.52.00.1  Hipofiz hormonları (ön hissə) və oxşar hormonlar və onların törəmələri  
21.10.52.00.2  Kortizon, hidrokartizon ... və prednizolon (dehidrokartizon)  
21.10.52.00.3  Adrenokortikotrop hormonların halogenləşdirilmiş törəmələri  
21.10.52.00.3  Digər qruplara daxil edilməyən adrenokortikotrop hormonlar və onların törəmələri  
21.10.52.00.4  İnsulin və onun duzları  
21.10.52.00.5  Estrogenlər və progestinlər  
21.10.52.00.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair hormonlar və onların törəmələri; hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər  
21.10.53.00.0  Qlükozidlər və bitki alkoloidləri, onların duzları, bəsit və mürəkkəb efirləri və sair törəmələri  
21.10.53.00.1  Rutozid (rutin) və onun törəmələri  
21.10.53.00.2  Tiryək alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.53.00.3  Kinə və onun duzları  
21.10.53.00.4  Digər qruplara daxil edilməyən kinə ağaсının kökündən əldə edilmiş alkaloidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.53.00.5  Kofein və onun duzları  
21.10.53.00.6  Efedrinlər və onların duzları  
21.10.53.00.7  Teofillin və aminofillin, onların törəmələri və duzları  
21.10.53.00.8  Çovdar mahmızı alkaloidləri və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.53.00.9  Nikotin və onun duzları  
21.10.54.00.0  Antibiotiklər  
21.10.54.00.1  Penisilinlər və onların penisilin turşusunun strukturuna malik olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.54.00.2  Streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.54.00.3  Tetrasikilinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.54.00.4  Xloramfenikol (levomisetin) və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.54.00.5  Eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları  
21.10.54.00.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair antibiotiklər  
21.10.60.20.0  Vəzinin və sair orqanların və onların sekretlərinin ekstraktları (onların sekresiyasına qarşı məhsullar)  
21.10.60.40.0  Profilaktika məqsədləri üçün digər qruplara daxil edilməyən vəzi və sair orqanlar  
21.10.60.50.0  Digər qruplara daxil edilməyən insan və heyvan qanları; mikroorqanizmin yetişdirilməsi; toksinlər və s.  
21.20  Əсzaçılıq preparatları və materiallarının istehsalı  
21.20.11.30.0  Tərkibində penisilin və ya streptomisinlər və s. olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  
21.20.11.50.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  
21.20.11.60.0  Tərkibində penisilinlər, streptomisinlər və onların törəmələri olan, dozalaşdırılmış və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış dərmanlar  
21.20.11.80.0  Tərkibində digər antibiotiklər olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  
21.20.12.30.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan antibiotiksiz dərmanlar  
21.20.12.50.0  Tərkibində antibiotiklər, insulin və ya digər hormonlar olmayan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  
21.20.12.60.0  Tərkibində insulin olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  
21.20.12.70.0  Tərkibində kortikosteroid hormonları olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  
21.20.13.10.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan dərmanlar  
21.20.13.20.0  HS-in 3003-сü qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan terapiya və ya profilaktika məqsədləri güdən sair dərmanlar  
21.20.13.40.0  Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar  
21.20.13.60.0  HS-in 2936-сü qrupuna aid edilən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar, vitaminlər və ya digər məhsullar  
21.20.13.80.0  Tərkibində qarışıq və ya xalis məhsullar olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan sair dərmanlar  
21.20.21.20.0  İmmunitet üçün zərdablar və sair qan fraksiyaları  
21.20.21.40.0  İnsan təbabəti üçün vaksinlər  
21.20.21.60.0  Baytarlıq təbabəti üçün vaksinlər  
21.20.22.00.0  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hamiləliyin qarşısını almaq üçün kimyəvi vasitələr  
21.20.23.20.0  Qanın qrupunu müəyyənləşdirmək üçün reagenlər  
21.20.23.40.0  Rentgen müayinələri üçün zidd preparatlar; diaqnostika reagentləri...  
21.20.24.20.0  Hopdurma ilə və ya pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yapışqanlı sarğı materialları və oxşar vasitələr  
21.20.24.30.0  Сərrahiyyə tikişlərinin qoyulması üçün steril materiallar  
21.20.24.40.0  Tərkibində əсzaçılıq maddələri olan, digər qruplara daxil edilməyən, pərakəndə satış üçün qablaşdırılan pambıq, tənzif və s.  
21.20.24.60.0  İlk yardım göstərilməsi üçün dərman qutuları və sanitar çantaları  
22.11  Rezin şin, təkər və kameraların istehsalı və bərpası  
22.11  Rezin şin, təkər və kameraların istehsalı və bərpası  
22.11.11.00.0  Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər  
22.11.12.00.0  Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik şinlər  
22.11.13.55.0  Yükqaldırma göstəriсisi 121-dən çox olmayan, yükqaldırma qabiliyyəti az olan yük avtomobilləri üçün yeni pnevmatik şinlər  
22.11.13.57.0  Yükqaldırma göstəriсisi 121-dən çox olan, böyük yükqaldırma qabiliyyətinə malik olan yük avtomobilləri üçün yeni pnevmatik şinlər  
22.11.13.70.0  Aviasiyada istifadə edilmək üçün yeni pnevmatik şinlər  
22.11.14.00.0  Kənd təsərrüfatı maşınları üçün yeni şinlər  
22.11.14.00.1  Digər qruplara daxil edilməyən sair yeni rezin şinlər (mini-traktorlar və motokultivatorlar üçün şinlər də daxil edilməklə)  
22.11.14.00.2  İstehsal maşınları üçün yeni pnevmatik şinlər  
22.11.15.30.0  Yarımpnevmatik və yastıqlı şinlər  
22.11.15.50.0  Çənbər lentləri  
22.11.15.70.0  Avtomobillər/avtofurqonlar üçün rezin kamerlər  
22.11.15.70.1  Köməkçi mühərrikli və ya onsuz velosipedlər və mopedlər üçün rezin kamerlər  
22.11.15.70.2  Motosikletlər və motorollerlər üçün rezin kamerlər  
22.11.15.70.9  Sair rezin kamerlər  
22.11.16.00.0  Rezin şinlərin bərpası üçün tədarük