Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Ölçü vahidləri təsnifatı
Excel
Qrup Kod Ad
25    Texniki vahidlər 
13    Həcm vahidləri 
33    İqtisadi vahidlər 
14    Kütlə vahidləri 
22    Sahə vahidləri 
24    Kütlə vahidləri 
15    Texniki vahidlər 
21    Uzunluq vahidləri 
16    Zaman vahidləri 
32    Çəki vahidləri 
31    Uzunluq vahidləri 
17    İqtisadi vahidlər 
27    İqtisadi vahidlər 
26    Zaman vahidləri 
  2.Beynəlxalq Ölçü Vahidləri Təsnifatına daxil edilməyən digər ölçü vahidləri 
12    Sahə vahidləri 
  Beynəlxalq Ölçü Vahidləri təsnifatına daxil edilən ölçü vahidləri 
11    Uzunluq vahidləri 
  3.Əvvəlki yüzilliklərdə Azərbaycan ərazisində istifadə olunmuş ölçü vahidləri 
23    Həcm vahidləri 
11  003  Millimetr 
11  004  Santimetr 
11  005  Desimetr 
11  006  Metr 
11  008  Kilometr 
11  009  Meqametr 
21  010  Mikrometr 
21  011  Yopometr 
21  012  Anqstrem 
11  017  Hektometr 
21  018  Paqon metr 
21  019  Min paqon metr 
21  020  Şərti metr 
11  039  Düym (25,4 mm) 
11  041  Fut (0,3048m) 
11  043  Yard (0,9144m) 
11  045  Mil (əsas) (1609,344m) 
11  047  Dəniz mili (1852 m) 
21  048  Min şərti metr 
21  049  Coğrafi mil (7420 m) 
12  050  Kvadrat millimetr 
12  051  Kvadrat santimetr 
12  053  Kvadrat destimetr 
22  054  Min kvadrat desimetr 
12  055  Kvadrat metr 
22  056  Milyon kvadrat desimetr 
21  057  Parsek (308396x109km) 
12  058  Min kvadratmetr 
12  059  Hektar 
22  060  Min hektar 
12  061  Kvadrat kilometr 
22  062  Şərti kvadratmetr 
22  063  Min şərti kvadratmetr 
22  064  Milyon şərti kvadratmetr 
12  071  Kvadrat düym (645,16 mm2) 
12  073  Kvadrat fut (0,092903 m2) 
12  075  Kvadrat yard (0,8351274 m2) 
12  077  Akr(4840 kvadrat yard) 
12  079  Kvadrat mil 
11  08a  Min metr 
11  09a  Milyon metr 
12  109  Ar (100 m2) 
13  110  Kub millimetr 
13  111  Kub santimetr 
13  111a  millilitr 
13  112  Litr 
13  112a  Kub desimetr 
13  113  Kubmetr 
23  114  Min kubmetr 
23  115  Milyard kubmetr 
23  116  Dekalitr 
13  118  Desilitr 
23  119  Min dekalitr 
23  120  Milyon dekalitr 
23  121  Sıx kubmetr 
13  122  Hektolitr 
23  123  Şərti kubmetr 
23  124  Min şərti kubmetr 
13  126  Meqalitr 
23  127  Min sıx kubmetr 
23  128  Min yarımlitr 
23  129  Milyon yarımlitr 
13  131  Kub düym (16387,1 mm3) 
13  132  Kub fut (0,02831685 m3) 
13  133  Kub yard (0,764555 m3) 
13  135  Maye unsiya BK (28,413 sm3) 
13  136  Cill BK (0,142065dm3) 
13  137  Pinta BK (0,568262dm3) 
13  138  Kvarta BK (1,136523dm3) 
13  139  Qallon BK (4,546092 dm3) 
13  140  Buşel BK(36,36874 dm2) 
13  141  Maye unsiya ABŞ (29,5735 sm3) 
13  142  Cil ABŞ (11,8294 sm3) 
13  143  Maye pinta ABŞ (0,473176 dm3) 
13  144  Maye kvarta ABŞ (0,946353 dm3) 
13  145  Maye qallon ABŞ (3,78541 dm3) 
13  146  Barel (neft) ABŞ (158,987 dm3) 
13  147  Quru pinta ABŞ (0,55061 dm3) 
13  148  Quru kvarta ABŞ (1,101221 dm3) 
13  149  Quru qallon ABŞ (4,404884 dm3) 
13  150  Buşel ABŞ (35,2391 dm3) 
13  151  Quru barel ABŞ (115,627 dm3) 
13  152  Standart 
13  153  Kord (3,63 m3) 
13  154  Min bordfut (2,36 m3) 
13  159  Milyon kub metr 
14  160  Hektoqram 
14  161  Milliqram 
14  162  Metrik karat(1 karat =200 mq=2:10-4 kq) 
14  163  Qram 
24  165  Min metrik karat 
14  166  Kiloqram 
14  168  Ton 
14  168a  Metrik ton (1000 kq) 
24  169  Min ton 
14  170  Kiloton 
24  171  Milyon ton 
14  173  Santiqram 
24  179  Şərti ton 
14  181  Brutto-registr tonu (2,8316 m3) 
14  182  Yetto-registr tonu 
14  184  Su tutumu 
14  185  Yükqaldırma - metrik tonla 
14  186  Funt BK, ABŞ (0,45359237 kq) 
14  187  Unsiya BK, ABŞ (28,349523 q) 
14  188  Draxma BK (1,771745q) 
14  189  Qran BK, ABŞ(64,798910mq) 
14  190  Stoun BK (6,350293 kq) 
14  191  Kvarter BK (12,700586 kq) 
14  192  Sental BK (45,359237 kq) 
14  193  Sentner ABŞ (45,3592 kq) 
14  194  Uzun sentner BK (50,802345 kq) 
14  195  Qısa ton BK, ABŞ (0,90718474) 
14  196  Uzun ton BK, ABŞ (1,0160469 t) 
14  197  Skrupul BK, ABŞ (1,295982 q) 
14  198  Penniveyt BK, ABŞ (1,555174 q) 
14  199  Draxma BK (3,887935 q) 
14  200  Draxma ABŞ (3,887935 q) 
14  201  Unsiya BK, ABŞ(31,10348 q); troy unsiyası 
14  202  Troy funtu ABŞ (373,242 q) 
14  206  Sentner (metrik) (100kq); hektokiloqram; 
14  206a  kvintal1 (metrik); 
14  206b  desiton 
15  212  Vatt 
15  213  Effektif güc(245,7 vatt) 
15  214  Kilovatt 
15  215  Meqavatt 
15  215a  min kilovatt 
25  220  Elektron-volt 
25  221  Meqaelektron-volt 
15  222  Volt 
15  223  Kilovolt 
25  225  Saatda metr 
25  226  Volt-amper 
15  227  Kilovolt-amper 
15  228  Meqavolt-amper(min kilovolt- amper) 
15  230  Kilovar 
25  231  Kalori 
25  232  Kilokalori 
25  233  Qiqakalori 
25  234  Min qiqakalori 
25  235  Milyon qiqakalori 
25  236  Saatda kalori 
25  237  Saatda kilokalori 
25  238  Saatda qiqakalori 
25  239  Saatda min qiqakalori 
25  241  Milyon amper-saat 
25  242  Milyon kilovolt- amper 
15  243  Vatt-saat 
15  245  Kilovatt-saat 
15  246  Meqavatt-saat 
15  246a  1000 kilovatt-saat 
15  247  Heqavatt-saat(milyon kilovatt-saat) 
25  248  Reaktiv kilovolt-amper 
25  250  Min reaktiv kilovolt-amper 
25  251  At gücü 
25  252  Min at gücü 
25  253  Milyon at gücü 
25  254  Bit 
25  255  Bayt 
25  256  Kilobayt 
25  257  Meqabayt 
25  258  Bod 
15  260  Amper 
15  263  Amper-saat (3,6kKl) 
15  264  Min Amper-saat 
15  270  Kulon 
15  271  Coul 
15  273  Kilocoul 
15  274  Om 
15  275  Britaniya istilik vahidi(1,055kC) 
15  280  Selsi dərəcəsi 
15  281  Farengeyt dərəcəsi 
15  282  Kandela 
15  283  Lüks 
15  284  Lümen 
25  286  Puaz 
25  287  Henri 
15  288  Kelvin 
15  289  Yyuton 
15  290  Hers 
15  291  Kilohers 
15  292  Meqahers 
15  294  Paskal 
15  296  Simens 
15  297  Kilopaskal 
15  298  Meqapaskal 
15  300  Fiziki atmosfer (101325 Pa) 
15  301  Texniki atmosfer (98056,5 Pa) 
15  302  Heqabekkerel 
15  304  Milliküri 
15  305  Küri 
15  306  Bölünən izotopların qramı 
15  308  Millibar 
15  309  Bar 
15  310  Hektobar 
15  312  Kilobar 
25  313  Tesla 
15  314  Farad 
15  316  Bir kub metrdə kiloqram 
15  323  Bekkerel 
15  324  Veber 
15  327  Uzel (Mil/s) 
15  328  Saniyədə metr 
15  330  Saniyədə dövr 
15  331  Dəqiqədə dövr 
15  333  Saatda kilometr 
15  335  Metrdə kvadrat saniyə 
25  337  Millimetr su sütunu 
25  338  Millimetr civə sütunu 
25  339  Santimetr su sütunu 
25  340  Saniyə (bucaq ölçüsü) 
25  341  Dəqiqə (bucaq ölçüsü) 
25  342  Dərəcə (bucaq ölçüsü) 
25  343  Steradian (bucaq ölçüsü) 
25  344  Radian (bucaq ölçüsü) 
25  345  Millifarad 
25  346  Mikrofarad 
15  349  Kiloqramda kulon 
26  352  Mikrosaniyə 
26  353  Millisaniyə 
16  354  Saniyə 
16  355  Dəqiqə 
16  356  Saat 
26  357  Əsr 
26  358  Minillik 
16  359  Gün (sutka) 
16  360  Həftə 
16  361  Dekada (ongünlük) 
16  362  Ay 
16  364  Rüb (kvartal) 
16  365  Yarımillik 
16  366  İl 
16  368  Onillik 
27  401  Manat 
27  402  Min manat 
27  403  Milyon manat 
27  404  Milyard manat 
27  405  Trilyon manat 
27  414  Sərnişin kilometr 
27  421  Sərnişin yeri 
27  423  Min sərnişin kilometr 
27  424  Milyon sərnişin kilometr 
27  427  Sərnişin axını 
27  449  Ton-kilometr 
27  450  Min ton-kilometr 
27  451  Milyon ton-kilometr 
17  499  Saniyədə kiloqram 
27  510  Kilovat-saatda qram 
27  511  Qiqakaloridə kiloqram 
27  522  Kvadrat kilometrdə adam 
17  533  Saatda buxar tonu 
27  534  Saatda ton 
27  535  Sutkada ton 
27  536  Yövbədə ton 
27  537  Fəsildə min ton 
27  538  İldə min ton 
27  539  Adam-saat 
27  540  Adam-gün 
27  541  Min adam- gün 
27  542  Min adam-saat 
27  543  Yövbədə min şərti banka 
27  544  İldə milyon vahid 
27  545  Yövbədə qəbul 
27  546  Yövbədə min qəbul 
27  547  Yövbədə dəst 
27  548  Yövbədə min dəst 
27  550  İldə milyon ton 
27  552  Sutkada emal tonu 
27  553  Sutkada min emal tonu 
27  554  Sutkada emal sentneri 
27  555  Sutkada min emal sentneri 
27  556  İldə min baş 
27  557  İldə milyon baş 
27  560  Minimum əmək haqqı 
17  596  Saniyədə kubmetr 
17  598  Saatda kubmetr 
17  599  Gündə min kubmetr 
17  616  Bobin 
12  61a  Milyon kvadrat metr 
17  625  Vərəq 
17  626  Yüz vərəq 
17  630  Min standart şərti kərpic 
17  638  Qross(144 əd.) 
17  641  Düjün(12 əd.) 
27  642  Vahid 
27  643  Min vahid 
27  644  Milyon vahid 
17  657  Məlmulat 
17  683  Yüz yeşik 
27  698  Yer 
27  699  Min yer 
17  704  Dəst 
17  715  Cüt (2 ədəd) 
17  730  İki onluq 
17  731  Böyük qross (12 qross) 
17  732  On cüt 
17  733  Cütlər düjünü 
17  734  Bağlama 
17  735  Hissə 
17  736  Rulon 
17  737  Rulonlar düjünü 
17  738  Qısa standart(7200 vahid) 
17  740  Ədəd düjünü 
27  744  Faiz 
17  745  Element 
27  746  Promile (0,1 faiz) 
27  747  Pridissimil (0,01 faiz) 
27  751  Min rulon 
17  778  Qablaşdırma 
27  779  Milyon qablaşdırma 
17  780  Qablaşdırma düjünü 
17  781  Yüz qablaşdırma 
27  792  Adam 
27  793  Min adam 
27  794  Milyon adam 
17  796  Ədəd 
17  797  Yüz ədəd 
17  798  Min ədəd 
17  799  Milyon ədəd 
17  800  Milyard ədəd 
17  801  Bilyon ədəd(Avropa) Trilyon ədəd 
17  802  Kvintilyon ədəd (Avropa) 
27  812  Yeşik 
17  820  Kütlə üzrə spirtin tündlüyü 
17  821  Həcm üzrə spirtin tündlüyü 
17  831  Təmiz spirtin(100%) litri 
17  833  Təmiz spirtin (100%) hektolitri 
17  835  Spirtin müəyyən olunmuş tündlüyünün qallonu 
27  836  Baş 
27  837  Min cüt 
27  838  Milyon cüt 
27  839  Komplekt 
27  840  Seksiya 
17  841  Hidrogenperoksidin kiloqramı 
17  845  90%-li quru maddənin kiloqramı 
17  847  90%-li quru maddənin tonu 
17  851  Beynəlxalq vahid 
17  852  Kalium oksidin kiloqramı 
17  853  Yüz beynəlxalq vahid 
17  859  Kalium hidroksidin kiloqramı 
17  861  Azotun kiloqramı 
17  863  Yatrium hidroksidin kiloqramı 
17  865  Fosfor 5- oksidin kiloqramı 
17  867  Kiloqram uran 
27  868  Butulka 
27  869  Min butulka 
27  870  Ampula 
27  871  Min ampula 
27  872  Flakon 
27  873  Min flakon 
27  874  Min tub 
27  875  Min qutu 
27  876  Şərti vahid 
27  877  Min şərti vahid 
27  878  Milyon şərti vahid 
27  879  Şərti ədəd 
27  880  Min şərti ədəd 
27  881  Şərti banka 
27  882  Min şərti banka 
27  883  Milyon şərti banka 
27  884  Şərti hissə 
27  885  Min şərti hissə 
27  886  Milyon şərti hissə 
27  887  Şərti yeşik 
27  888  Min şərti yeşik 
27  889  Şərti təkər 
27  890  Min şərti təkər 
27  891  Şərti tava 
27  892  Min şərti tava 
27  896  Ailə 
27  897  Min ailə 
27  898  Milyon ailə 
27  899  Ev təsərrüfatı 
27  900  Min ev təsərrüfatı 
27  901  Milyon ev təsərrüfatı 
27  902  Şagird yeri 
27  903  Min şagird yeri 
27  904  İş yeri 
27  905  Min iş yeri 
27  906  Oturacaq yeri 
27  907  Min oturacaq yeri 
27  908  Yömrə 
27  909  Mənzil 
27  910  Min mənzil 
27  911  Yataq 
27  912  Min yataq 
27  913  Kitab fondu cildi 
27  914  Min kitab fondu cildi 
27  917  Növbə 
27  918  Müəllif vərəqi 
27  920  Çap vərəqi 
27  921  Yəşr-uçot vərəqi 
27  922  İşarə 
27  923  Söz 
27  924  Simvol 
27  925  Şərti boru 
31  951  Yöqtə 
31  952  Buğum 
31  953  Qarış 
31  955  Gireh 
31  956  Qulac 
31  957  Sajen 
31  958  Verst 
31  959  Lyo 
31  960  Ağac 
32  961  Pay 
32  962  Dirhəm 
32  963  Misqal 
32  964  Lot 
31  964  Arşın 
32  965  Uruf 
32  966  Girvənkə 
32  967  Çərək 
32  968  Çanaq 
32  969  Batman 
32  970  Pud 
32  971  Qayız 
32  972  Yük 
32  973  Tağar 
33  974  Abbası 
33  975  Şahı