Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Məhsul növləri təsnifatı ilə (2009-cu il nəşri) xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının həmahəng sistemi arasında keçid açarı
Excel
MNT-2009 Ad HS-2007 Ad
01.11.11  Bərk buğda   1001.1  Bərk buğda 
01.11.12  Yumşaq buğda (bərk buğda istisna olmaqla)  1001.9  Digər buğda 
01.11.20  Qarğıdalı  1005.1  Toxumluq qarğıdalı 
    1005.9  Digər qarğıdalı  
01.11.31  Arpa  1003  Arpa 
01.11.32  Çovdar  1002  Çovdar 
01.11.33  Yulaf   1004  Yulaf 
01.11.41  Qarabaşaq, darı və sair dənli bitkilər  1007  Dənli kalış 
01.11.42  Darı   1008.2  Toxumluq darı 
01.11.49  Sair dənli bitkilər  1008.1  Qarabaşaq 
    1008.3  Bülbülotu toxumları 
    1008.9  Digər dənli bitkilər 
01.11.50  Dənli bitkilərin samanı və qabığı  1213  Dənli bitkilərin emal olunmamış, xırdalanmış və ya xırdalanmamış, döyülmüş və ya döyülməmiş, preslənmiş və ya qranullar formasında küləş və samanı  
01.11.61  Yaşıl paxlalı tərəvəzlər  0708.2  Qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş təzə və ya soyudulmuş lobya 
01.11.62  Noxud   0708.1  Qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş təzə və ya soyudulmuş noxud 
01.11.69  Sair yaşıl paxlalı tərəvəzlər  0708.9  Digər yaşıl paxlalı tərəvəzlər 
01.11.71  Qurudulmuş paxla  0713.31  Vigna mungo (L) Hepper və ya Vigna radiata (L) Wilczek növlərindən olan lobya 
    0713.32  Xırda qırmızı lobya (adzuki) (Phaseolus və ya Vigna angularis) 
    0713.33  Ağ xırdadənəli lobya (Phaseolus Vulgaris) daxil olmaqla adi lobya 
    0713.39  Digər qurudulmuş lobya 
01.11.72  Qurudulmuş at paxlası  0713.5  İritoxumlu yem və ya at paxlaları, (Vicia faba var, major) və xırdatoxumlu yem və ya at paxlaları (Vicia faba var equina, Vicia faba var, minor) 
01.11.73  Qurudulmuş cücə yemi (noxudu)  0713.2  Qurudulmuş noxud (garbanzos) 
01.11.74  Qurudulmuş mərci, mərcimək  0713.4  Qurudulmuş mərci 
01.11.75  Qurudulmuş noxud  0713.1  Qurudulmuş noxud (Pisum sativum), qabıqsız, təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış 
01.11.79  Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş sair paxlalılar  0713.9  Qurudulmuş sair paxlalılar 
01.11.81  Soya paxlalıları  1201  Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlalı bitkilər  
01.11.82  Qabıqdan çıxarılmamış yer fındığı  1202.1  Qabığı təmizlənməmiş yer fıstığı 
01.11.83  Qabiqdan çıxarılmış yer fındığı  1202.2  Qabığı təmizlənmiş, xırdalanmış və ya xırdalanmamış yer fıstığı 
01.11.84  Pambıq toxumu  1207.2  Pambıq toxumu 
01.11.91  Kətan toxumu  1204  Kətan toxumu 
01.11.92  Xardal toxumu  1207.5  Xardal toxumu 
01.11.93  Raps və ya kolza toxumu  1205.1  Tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan raps və ya kolza toxumu 
    1205.9  Digər raps və ya kolza toxumu 
01.11.94  Küncüt toxumu  1207.4  Küncüt toxumu 
01.11.95  Günəbaxan toxumu  1206  Günəbaxan toxumu 
01.11.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar  1207.99  Digər yağlı bitkilərin toxumları, xırdalanmış və ya xırdalanmamış  
    1207.91  Xaşxaş toxumu, xırdalanmış və ya xırdalanmamış 
01.12.10  Təmizlənməmiş düyü (çəltik)  1006.1  Dən pərdəsi təmizlənməmiş düyü (xam düyü) 
01.13.11  Quşqonmaz, mərəçüyüd və qulançar  0709.2  Təzə və ya soyudulmuş qulançar 
01.13.12  Kələm  0704.2  Təzə və ya soyudulmuş brüssel kələmi 
    0704.9  Digər təzə və ya soyudulmuş kələmlər  
01.13.13  Gül kələm və Brüssel kələmi  0704.1  Təzə və ya soyudulmuş gül kələm və brokkoli 
    0704.2  Təzə və ya soyudulmuş brüssel kələmi 
01.13.14  Kahı  0705.11  Təzə və ya soyudulmuş baş salat-kahı (baş kələm salatı) 
    0705.19  Digər salat-kahı 
01.13.15  Kasnı  0705.21  Təzə və ya soyudulmuş adi kasnı (Cichorium intubus var foliosum)  
    0705.29  Digər kasnı 
01.13.16  İspanaq  0709.7  İspanaq, yeni zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ ispanağı) 
01.13.17  Ənginar  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəzlər 
01.13.19  Yarpaqlı və gövdəli sair tərəvəzlər  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəzlər 
01.13.21  Qarpız və yemiş   0807.11  Təzə qarpız 
    0807.19  Təzə qovun 
01.13.29  Sair  0807.20  Təzə papaya 
01.13.31  Qırmızı və yaşıl istiot, bibər  0709.6  Təzə bibər (Capsicum növünün və ya Pimenta növünün barı) 
01.13.32  Xiyar və tər xiyar  0707  Təzə və ya soyudulmuş xiyar və kornişonlar  
01.13.33  Badımcan  0709.3  Təzə və ya soyudulmuş badımcan 
01.13.34  Pomidor  0702  Təzə və ya soyudulmuş pomidor 
01.13.39  Digər qruplara daxil edilməyən sair bar verən tərəvəzlər  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəzlər 
01.13.41  Yerkökü, çuğundur, şalğam və turp  0706.1  Təzə və soyudulmuş yerkökü və şalğam 
01.13.42  Sarımsaq  0703.2  Təzə və soyudulmuş sarımsaq 
01.13.43  Soğan  0703.1  Təzə və soyudulmuş səpmə soğan 
01.13.44  Kəvər və sair soğanaqlı tərəvəzlər  0703.9  Soğan-kəvər və başqa soğanaqlı tərəvəzlər 
01.13.49  Sair soğanaqlı və köküyumrulu tərəvəzlər  0706.9  Digər soğanaqlı və köküyumrulu tərəvəzlər 
01.13.51  Kartof  0701.1  Təzə və soyudulmuş toxumluq kartof 
    0701.9  Digər təzə və soyudulmuş kartof 
01.13.52  Şirin kartof (batat)  0714.2  Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranullar halında şirin kartof və batat 
01.13.53  Kassava  0714.1  Təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranullar halında maniok (kassava)  
01.13.59  Tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular  0714.9  Digər təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş, bütöv, dilimlənmiş və ya qranullar halında süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular 
01.13.60  Tərəvəz toxumları, çuğundur toxumundan başqa  1209.91  Tərəvəz bitkilərinin toxumları 
01.13.71  Şəkər çuğunduru   1212.91  Şəkər çuğunduru 
01.13.72  Şəkər çuğunduru toxumu  1209.1  Şəkər çuğunduru toxumu 
01.13.80  Göbələk və dombalan  0709.51  Agaricis növlü təzə və ya soyudulmuş göbələklər 
    0709.59  Digər təzə və ya soyudulmuş göbələklər 
01.13.90  Digər qruplara daxil edilməyən təzə tərəvəzlər  0709.4  Kök kərəvizdən başqa digər təzə və ya soyudulmuş kərəviz  
01.14.10  Şəkər qamışı  1212.99  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və daxil edilməmiş meyvələrin çəyirdəkləri və onların ləpələri, əsasən qida kimi istifadə edilən, bitki mənşəli digər məhsullar 
01.15.10  Fermentasiya edilməmiş tütün  2401.1  Orta damarcığı çıxarılmayan tütün 
    2401.2  Orta damarcığı qismən və ya tamamilə çıxarılmış tütün 
01.16.11  Xam pambıq  5201  Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmamış pambıq lifi 
01.16.12  Kətandan, adi çətənə və ramidən başqa toxuculuq lifləri və cut, kənaf  5303.1  Cut və digər lifli tekstil lifləri (xammal və islatmadan sonra) 
01.16.19  Kətan və adi çətənə; emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri  5301.1  Xam kətan və ya islaq kətan 
    5302.1  Xam çətənə və ya islaq çətənə 
01.19.10  Yem bitkiləri  1214.9  Digər yem bitkiləri 
01.19.21  Kəsilmiş güllər və qönçələr; o cümlədən gül dəstələri, əklilllər və s.  0603.11  Qızılgüllər 
    0603.12  Qərənfillər 
    0603.13  Səhləb çiçəyi 
    0603.14  Xrizantemlər 
    0603.19  Buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün kəsilmiş güllər və qönçələr 
    0603.9  Digər güllər və qönçələr 
01.19.22  Gül toxumları  1209.3  Əsasən çiçəklərin alınması üçün becərilən ot bitkilərinin toxumları 
01.19.31  Çuğundur (şəkər çuğunduru toxumundan başqa) toxumları və yem bitkilərinin toxumları   1209.21  Əkin üçün qarayonca toxumu 
    1209.22  Əkin üçün üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium spp) 
    1209.23  Əkin üçün cır yulafın toxumu 
    1209.24  Əkin üçün çəmən qırtıcının toxumları (Poa pratensis L.) 
    1209.25  Əkin üçün otlaq qaramuqunun toxumları (Lolium perenne L.) 
    1209.29  Əkin üçün digər toxumlar 
01.19.39  Digər qruplara daxil edilməyən xam tərəvəzlər  1212.99  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və daxil edilməmiş meyvələrin çəyirdəkləri və onların ləpələri, əsasən qida kimi istifadə edilən, bitki mənşəli digər məhsullar 
01.21.11  Süfrə üzümü  0806.1  Təzə üzüm növləri 
01.21.12  Sair üzüm sortları (təzə)  0806.1  Təzə üzüm növləri 
01.22.11  Avakado  0804.4  Təzə və ya qurudulmuş avokado 
01.22.12  Banan və oxşar meyvələr  0803  Təzə və ya qurudulmuş banan, plantayn daxil olmaqla 
    0804.3  Təzə və ya qurudulmuş ananaslar 
    0804.5  Təzə və ya qurudulmuş quayava, manqo və manqostan və ya qarsiniya 
01.22.13  Xurma  0804.1  Təzə və ya qurudulmuş xurma 
01.22.14  Əncir  0804.2  Təzə və ya qurudulmuş əncir 
01.22.19  Sair tropik və subtropik meyvələr  0807.2  Təzə papaya 
    0810.6  Təzə durian 
01.23.11  Qreypfrut  0805.4  Pomello daxil olmaqla qreypfrutlar  
01.23.12  Limon  0805.5  Limonlar (Citrus limon, Citrus limonum) və laymlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 
01.23.13  Portağal  0805.1  Təzə və ya qurudulmuş portağal 
01.23.14  Naringi, mandarin  0805.2  Mandarinlər (tanjerinlər və satsuma daxil olmaqla); klementinlər, vilkinqlər və analoji sitrus hibridlər 
01.23.19  Sair sitrus meyvələri  0805.9  Digər təzə və ya qurudulmuş sitrus meyvələri 
01.24.10  Alma  0808.1  Təzə alma 
01.24.21  Armud  0808.2  Təzə armudlar və heyvalar 
01.24.22  Heyva  0808.2  Təzə armudlar və heyvalar 
01.24.23  Ərik  0809.1  Təzə ərik 
01.24.24  Albalı  0809.2  Təzə albalı və gilas 
01.24.25  Şaftalı  0809.3  Nektarinlər daxil olmaqla təzə şaftalı 
01.24.26  Hamar şaftalı  0809.3  Nektarinlər daxil olmaqla təzə şaftalı 
01.24.27  Gavalı  0809.4  Təzə gavalı və göyəm 
01.24.28  Göyəm  0809.4  Təzə gavalı və göyəm 
01.24.29  Digər qruplara daxil edilməyən sair tumlu və çəyirdəkli meyvələr  0810.9  Digər təzə meyvələr 
01.25.11  Kivi  0810.5  Təzə kivi 
01.25.12  Moruq  0810.2  Təzə moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil və loqanov giləmeyvəsi 
01.25.13  Çiyələk  0810.1  Təzə çiyələk və bağ çiyələyi 
01.25.19  Digər qruplara daxil edilməyən sair giləmeyvələr və turuncu meyvələr  0810.4  Təzə quşüzümü, qaragilə və Vaccinium növlü qeyri giləmeyvələr 
    0810.9  Digər təzə meyvələr 
01.25.20  Meyvə toxumları  1209.99  Digər toxumlar, meyvələr və sporlar 
    1212.99  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və daxil edilməmiş meyvələrin çəyirdəkləri və onların ləpələri, əsasən qida kimi istifadə edilən, bitki mənşəli digər məhsullar 
01.25.31  Badam  0802.11  Qabıqlı badam  
    0802.12  Qabığı təmizlənmiş badam  
01.25.32  Şabalıd  0802.4  Şabalıd (Castanea spp.) 
01.25.33  Fındıq  0802.21  Qabıqlı meşə fındığı (Corylus spp.)  
    0802.22  Qabığı təmizlənmiş meşə fındığı (Corylus spp.)  
01.25.34  Püstə  0802.5   Püstə 
01.25.35  Qoz  0802.31  Qabıqlı qoz  
    0802.32  Qabığı təmizlənmiş qoz  
01.25.39  Sair qoz-fındıq (yabanı bitən yeməli qoz-fındıq, yer-fındığı və kokos qozundan başqa)   0801.21  Qabıqlı braziliya fındığı 
    0801.22  Qabığı təmizlənmiş braziliya fındığı 
    0801.31  Qabıqlı keşyü fındığı 
    0801.32  Qabığı təmizlənmiş keşyü fındığı 
    0802.6  Makadami qozu 
    0802.9  Digər qoz-fındıq 
01.25.90  Digər qruplara daxil edilməyən sair meyvə ağacları və kol meyvə bitkiləri  0810.9  Digər təzə meyvələr 
    1212.99  Başqa yerdə adı çəkilməmiş və daxil edilməmiş meyvələrin çəyirdəkləri və onların ləpələri, əsasən qida kimi istifadə edilən, bitki mənşəli digər məhsullar 
01.26.11  Süfrə zeytunu  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəz 
01.26.12  Zeytun yağının istehsalı üçün zeytun  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəz 
01.26.20  Kokos   0801.11  Qurudulmuş hindqozu 
    0801.19  Təzə hindqozu 
01.26.90  Sair yağlı meyvələr  1203  Kopra 
01.27.11  Qovrulmamış qəhvə dənələri  0901.11  Qovrulmamış qəhvə (kofeinli) 
01.27.12  Çay yarpaqları  0902.2  Digər fermentləşdirilməmiş yaşıl çay  
    0902.4  Digər fermentləşdirilmiş və ya qismən fermentləşdirilmiş qara çay  
01.27.13  Nanə yarpaqları  0903  Mate və ya paraqvay çayı 
01.27.14  Kakao paxlalıları  1801  Bütöv və ya xırdalanmış, çiy və ya qovrulmuş kakao dənləri 
01.28.11  Emal edilməmiş istiot, bibər  0904.11  Doğranmamış və döyülməmiş Piper növlü istiot  
01.28.12  Qurudulmuş, emal edilməmiş istiot, bibər  0904.2  Qurudulmuş, doğranmış və ya döyülmüş Capsicum və ya Pimenta növlü məhsul 
01.28.13  Emal edilməmiş cövüz, muskat qozu və hil  0908.1  Cövüz 
    0908.2  Masis 
    0908.3  Hil 
01.28.14  Cirə, zirə, keşniş və şüyüd toxumları və ardıc giləmeyvəsi  0909.1  Cirə və ya badyan toxumları 
    0909.2  Koriandr toxumu 
    0909.3  Roma və ya Voloş zirəsinin toxumu 
    0909.4  Zirə toxumu 
    0909.5  Razyana toxumu; ardıc giləmeyvələri 
01.28.15  Darçın və darçın ağacının çiçəkləri  0906.11  Darçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 
    0906.19  Cinnamomum zeylanicum Blume növündən başqa digər darçın 
01.28.16  Mixək  0907  Mixək (bütöv meyvələr, çiçəklər, saplaqlar) 
01.28.17  Zəncəfil  0910.1  Zəncəfil 
01.28.18  Vanil  0905  Vanil 
01.28.19  Emal edilməmiş sair ədviyyatlar  0709.9  Digər təzə və ya soyudulmuş tərəvəzlər 
    0910.2  Zəfəran 
    0910.3  Kurkuma 
    0910.91  Digər ədviyyatlar (bu qrupa 1b qeydində göstərilən qarışıqlar) 
    0910.99  Digər ədviyyatlar 
01.28.20  Mayaotu qozası  1210.1  Xırdalanmamış, tozaoxşar olmayan şəkildə və qranula formasında olmayan mayaotu qozaları 
    1210.2  Xırdalanmış mayaotu qozaları, tozaoxşar şəkildə və ya qranula formasında lupulin 
01.28.30  Əsasən ətriyyatda, əzcaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan bitkilər  1211.2  Ətriyyat və əczaçılıqda istifadə edilən jenşen kökləri 
    1211.3  Ətriyyat və əczaçılıqda istifadə edilən koka yarpağı 
    1211.4  Ətriyyat və əczaçılıqda istifadə edilən xaş-xaş çöpü 
    1211.9  Əsasən ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər kimi istifadə olunan digər bitkilər 
01.29.10  Təbii kauçuk  4001.1  Az vulkanlaşdırılmış və ya az vulkanlaşdırılmamış təbii kauçuk lateksi 
    4001.21  Smoked-şits (təbii kauçuk markası) 
    4001.22  Xüsusi texniki təbii kauçuk (TSNR) 
    4001.29  Digər kauçuk 
01.29.20  Milad (yeni il) küknarı, kəsilmiş  0604.91  Təzə milad ağacları, iynəyarpaqlı ağacların budaqları 
01.29.30  Hörmə, içlik, aşılama və boyama məqsədilə ilkin formada istifadə olunan tərəvəz xammalı  1401.1  Bambuk 
    1401.2  Rotanq 
    1401.9  Bitki mənşəli digər materiallar 
    1404.9  Başqa yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən bitki mənşəli digər materiallar 
01.30.10  Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri  0601.1  Soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq vəziyyətində olan soğanaqlar 
    0601.2  Soğanaqlar, kök yumruları, yumruvari köklər, kökyumru soğanaqlar, kökümsovlar, ayrılmışlar daxil olmaqla, vegetativ durğunluq və ya çiçəklənmə vəziyyətində olan kasnı bitkisi və kökləri 
    0602.1  Köksüz qələmlər və peyvəndliklər 
    0602.2  Peyvənd edilmiş və ya edilməmiş ağaclar, kollar və kolluqlar, yeməli bar gətirənlər 
    0602.3  Peyvənd edilmiş və ya edilməmiş rododendronlar və azaliyalar 
    0602.4  Peyvənd edilmiş və ya edilməmiş qızılgüllər 
    0602.9  Digər canlı bitkilər (kökləri də daxil olmaqla) 
    0604.92  İynəyarpaqlı və digər ağacların yarpaqları, budaqları, təzə 
    0604.99  Dekorasiya məqsədilə istifadə edilən təzə, qurudulmuş, boyanmış, ağardılmış, hopdurulmuş və ya başqa üsulla hazırlanmış otlar, mamırlar və şibyələr 
    0602.89  Göbələk telləri 
01.41.10  İri-buynuzlu mal-qara  0102.1  Safqanlı diri cins iri-buynuzlu heyvanlar 
    0102.9  Digər diri iri-buynuzlu heyvanlar 
01.42.11  Digər iri buynuzlu mal-qara və camışlar  0102.1  Safqanlı diri cins iri-buynuzlu heyvanlar 
    0102.9  Digər diri iri-buynuzlu heyvanlar 
01.42.12  İnək və camışların balaları  0102.9  Digər diri iri-buynuzlu heyvanlar 
01.42.20  Qaramalın və camışların məni (toxumu)  0511.1  Öküz sperması 
01.43.10  Atlar və digər oxşar heyvanlar  0101.1  Safqanlı diri cins atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları 
    0101.9  Digər diri cins atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları 
01.45.11  Qoyunlar  0104.1  Qoyunlar 
01.45.12  Diri keçilər  0104.2  Keçilər 
01.45.30  Qoyun və keçilərin qırxılmış, yuyulmamış yunu   5101.11  Qırxılmış yun (kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış, yuyulmamış, qırxılmaya qədər yuyulmuş daxil olmaqla) 
01.46.10  Diri donuzlar  0103.1  Safqanlı cins donuzlar 
    0103.91  Çəkisi 50 kq-dan az olan diri donuzlar 
    0103.92  Çəkisi 50 kq və ya daha çox olan diri donuzlar 
01.47.11  Diri quşlar  0105.11  Çəkisi 185 q-dan artıq olmayan diri ev toyuqları (Gallus domesticus) 
    0105.94  Digər diri ev toyuqları (Gallus domesticus növlü) 
01.47.12  Hind toyuqu   0105.12  Çəkisi 185 q-dan artıq olmayan hindtoyuqları  
    0105.99  Digər diri ev quşları 
01.47.13  Diri qazlar  0105.19  Digər diri qazlar, ördəklər və firəng toyuqları 
    0105.99  Digər diri ev quşları 
01.47.14  Ördəklər və firəng toyuqları  0105.19  Digər diri qazlar, ördəklər və firəng toyuqları 
    0105.99  Digər diri ev quşları 
01.47.21  Təzə qabıqlı toyuq yumurtaları  0407  Qabıqlı, təzə, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş quş yumurtası 
01.47.23  Bala çıxarmaq üçün yumurtalar  0407  Qabıqlı, təzə, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş quş yumurtası 
01.49.11  Diri ev dovşanları  0106.19  Digər məməlilər 
01.49.12  Digər qruplara daxil edilməyən sair diri ferma quşları  0106.31  Yırtıcı quşlar 
    0106.32  Tutuquşuyabənzərlər (tutuquşular, uzunquyruqlu tutuquşular, ara və kakadu daxil olmaqla) 
    0106.39  Digər diri ferma quşları 
01.49.13  Sürünən heyvanlar (ilan və dəniz tısbağaları da daxil edilməklə)  0106.2  Sürünənlər (ilan və bağa daxil olmaqla) 
01.49.19  Digər qruplara daxil edilməyən sair diri ferma heyvanları  0106.11  Primatlar 
    0106.19  Digər məməlilər 
    0106.9  Digər diri heyvanlar 
01.49.21  Təbii bal  0409  Təbii bal 
01.49.23  Diri, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş və ya şorabaya qoyulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa)  0307  Diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş mollyuskalar, balıqqulağıda və ya balıqqulağısız; xərçəngkimi və mollyuskalardan fərqli digər diri, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş onurğasızlar; su onurğasızlardan hazırlanmış qida üçün yararlı qaba və narın un və qranullar 
01.49.24  Digər qruplara daxil edilməyən sair heyvan mənşəli qida məhsulları   0407  Qabıqlı, təzə, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş quş yumurtası 
    0410  Başqa yerdə adı çəkilməyən heyvan mənşəli yeyinti məhsulları 
01.49.25  İpək qurdu, açılmaq üçün yararlı olan barama  5001  Açılmaq üçün yararlı olan barama 
01.49.26  Həşaratların mumu və toxumu  1521.9  Rənglənmiş və ya rənglənməmiş, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış digər bitki mənşəli mumlar (triqliseridlərdən başqa), arı və digər həşəratların mumu və spermaset 
01.49.28  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan mənşəli yeyilməyən məhsullar  5102.11  Kəşmir keçisinin zərif tükü 
    5102.19  Digər zərif heyvan tükü 
    5102.2  Qaba heyvan tükü 
01.49.31  Quzu dərisindən başqa emal edilməmiş xəz xammalı  4301.1  Bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız su samuru  
    4301.6  Bütöv, başla, quyruqla və ya pəncələrlə və ya onlarsız tülkü dərisi 
    4301.8  Bütöv, başla, quyruqla, pəncələrlə və ya onlarsız digər dərilər 
    4301.9  Xəz məmulatlarının hazırlanması üçün yararlı olan başlar, quyruqlar, pəncələr və dərilərin digər parçaları və ya kəsikləri 
01.49.32  Quzuların emal edilməmiş xəzlik xam dərisi  4301.3  Həştərxan, enliquyruq, qaragül, fars və analoji cinslər, eləcə də hindistan, çin, monqol və ya tibet cinsli quzuların bütöv, başla, quyruqla və ya pəncələrlə və ya onlarsız dəriləri 
01.49.39  Digər qruplara daxil edilməyən sair heyvanların emal edilməmiş xəzlik dəri xammalı  4103.2  Sürünən heyvanların dəriləri 
    4103.3  Donuz dərisi 
    4103.9  Digər heyvanların dərisi 
02.10.11  Meşə ağacları plantasiyalarının salınması  0602.9  Digər canlı bitkilər  
02.10.12  Meşə ağaclarının toxumları  1209.99  Digər toxumlar, meyvələr və sporlar 
02.20.11  İynəyarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər  4403.2  Digər iynəyarpaqlı növlərindən emal edilməmiş meşə materialları 
02.20.12  Enli yarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər  4403.91  Palıddan (Quercus spp) emal edilməmiş meşə materialları 
    4403.92  Fıstıqdan (Fagus spp) emal edilməmiş meşə materialları 
    4403.99  Digər emal edilməmiş meşə materialları 
02.20.13  Tropik ağaclardan olan tirlər  4403.41  Tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau 
    4403.49  Digər tropik ağaclardan olan tirlər 
02.20.14  Yanacaq oduncağı  4401.1  Şalban, girdin, budaq, çırpı bağlaması formasında və ya analoji formalarda yanacaq oduncağı; oduncaq talaşası və ya yonqarı; şalbanlar, briketlər, qranullar şəklində və ya anoloji formalarda aqlomerasiya olunmuş və ya olunmamış mişarağzı və ağac tullantıları və skrapı 
02.30.11  Balata, quttaperça, quayul, çikl və oxşar təbii qətranlar  4001.3  Balata, quttaperça, quayul, çikl və analoji təbii qatranlar 
02.30.12  Şedlak, balzam və digər təbii qətranlar  1301.2  Qummiarabik 
    1301.9  Digər təbii qətranlar 
02.30.20  Emal olunmamış, yaxud sadə hazırlanmış təbii tıxac (mantar)  4501.1  Emal edilməmiş və ya ilkin emal keçmiş təbii mantar 
02.30.30  Dekorasiya məqsədilə istifadə edilən, bitki, ot, mamır və şibyə hissələri  0604.1  Mamırlar və şibyələr 
    0604.91  Təzə milad ağacları, iynəyarpaqlı ağacların budaqları 
    0604.99  Digər yarpaqlar, budaqlar və bitkilərin çiçəksiz və qönçəsiz başqa hissələri; dekorasiya məqsədilə istifadə edilən təzə, qurudulmuş, boyanmış, ağardılmış, hopdurulmuş və ya başqa üsulla hazırlanmış digər otlar, mamırlar və şibyələr 
03.00.11  Dekorativ diri balıqlar  0301.1  Dekorativ diri balıqlar 
03.00.51  Emal edilməmiş təbii mirvari  7101.1  Təbii mirvari 
03.00.52  Süni yolla yetişdirilmiş, emal edilməmiş mirvari  7101.21  Emal olunmamış mirvari 
03.00.61  Mərcan və oxşar məhsullar, molyuskaların və xərçəngkimilərin və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin skelet lövhələri  0508  Emal olunmamış və ya ilkin emal olunmuş mərcanlar və oxşar maddələr; mollyuskaların, xərçəngkimilərin və ya dərisi tikanlıların çanaqları və qınları, mürəkkəbböcəyin skelet bığcıqları, bu məhsulların tozu və tullantıları 
03.00.69  Digər qruplara daxil edilməyən sair su bitkiləri, heyvanlar və onların məhsulları   0106.12  Balinalar, delfinlər və hind donuzları (Cetacea dəstəsindən məməlilər); lamantinlər və dyuqonlar (Sirenia dəstəsindən məməlilər) 
    1212.20  Dəniz və digər yosunlar  
05.10.10  Daş kömür  2701.11  Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş antrasit 
    2701.12  Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş bitumlaşmış kömür 
    2701.19  Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, aqlomerasiya edilməmiş digər kömür 
05.20.10  Liqnit  2702.1  Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya edilməmiş liqnit və ya boz kömür 
06.10.10  Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən xam neft  2709  Xam neft və bitumlu minerallardan alınan xam neft məhsulları 
06.10.20  Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar   2714.1  Bitumlu şistlər və ya neftli şist və bitumlu qum daşı 
06.20.10  Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya qaz halında  2711.11  Maye halında təbii qaz 
    2711.21  Qaz halında təbii qaz 
07.10.10  Dəmir filizləri və konsentratları  2601.11  Yandırılmış piritdən başqa aqlomerasiya edilməmiş dəmir filizləri və konsentratları 
    2601.12  Yandırılmış piritdən başqa aqlomerasiya edilmiş dəmir filizləri və konsentratları 
07.21.10  Uran və torium filizləri  2612.1  Uran filizləri və konsentratları 
    2612.2  Torium filizləri və konsentratları 
07.29.11  Mis filizi və konsentratları  2603  Mis filizləri və konsentratları 
07.29.12  Nikel filizi və konsentratları  2604  Nikel filizləri və konsentratları 
07.29.13  Alüminium filizi və konsentratları  2606  Alüminium filizləri və konsentratları 
07.29.14  Qiymətli metal filizləri və konsentratları  2616.1  Gümüş filizləri və konsentratları 
    2616.9  Digər qiymətli materialların filizləri və konsentratları 
07.29.15  Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları  2607  Qurğuşun filizləri və konsentratları 
    2608  Sink filizləri və konsentratları 
    2609  Qalay filizləri və konsentratları 
07.29.19  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində dəmir olmayan sair metal filizləri və konsentratları  2602  Tərkibində quru məhsula hesablanmada 20 kütlə % və daha çox manqan olan dəmir-manqan filizləri və konsentratları daxil olmaqla manqan filizləri və konsentratları 
    2605  Kobalt filizləri və konsentratları 
    2610  Xrom filizləri və konsentratları 
    2611  Volfram filizləri və konsentratları 
    2613.1  Yandırılmış molibden filizləri və konsentratları 
    2613.9  Digər molibden filizləri və konsentratları 
    2614  Titan filizləri və konsentratlar 
    2615.1  Sirkonium filizləri və konsentratları 
    2615.9  Niobium, tantal, vanadium filizləri və konsentratları 
    2617.1  Antimonlu filizlər və konsentratlar 
    2617.9  Digər filizlər və konsentratlar 
08.11.11  Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və digər əhəng daşı  2515.11  Emal edilməyən və ya qaba xırdalanmış mərmər və travertin və ya əhəngli tuf daşı 
    2515.12  Mişarlanmış və ya başqa üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) formalı plitələrə ayrılmış mərmər və travertin və ya əhəngli tuf daşı 
    2515.2  Ekaussin və abidə və ya tikinti üçün digər əhəng daşları; alebastr 
08.11.12  Dekorativ və tikinti üçün qranit, qumdaşı və sair daşlar  2506.2  Kvarsit 
    2516.11  Emal olunmamış və ya qaba xırdalanmış qranit 
    2516.12  Mişarlanmış və ya başqa bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) formalı plitələrə ayrılmış qranit 
    2516.2  Qumdaşı 
    2516.9  Abidə və ya tikinti üçün digər daş 
08.11.20  Əhəngdaşı və gips  2520.1  Gips; anhidrid 
    2521  Əhəng flüsu; əhəng və ya sement hazırlanması üçün istifadə edilən əhəngdaşı və digər əhəngli daş 
08.11.30  Təbaşir və dolomit  2509  Təbaşir 
    2518.1  Susuzlaşdırılmamış və ya bişməmiş dolomit 
    2518.3  Dolomitli doldurma qarışığı 
08.11.40  Şist  2514  Qaba xırdalanmış və ya xırdalanmamış, mişarlanmış və ya mişarlanmamış, ya digər üsulla bloklara və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) formalı plitələrə ayrılmış şist 
08.12.11  Təbii qum  2505.1  Rənglənmiş və ya rənglənməmiş silisium qumu və kvars qumu 
    2505.9  Bütün növlərdən olan rənglənmiş və ya rənglənməmiş digər təbii qum 
08.12.12  Qranulalar, daş qırıntıları və daş tozu; xırda çaydaşı, çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş  2517.1  Adətən şosse yolu və dəmir yolu üçün beton, ballast və başqa ballast aşqarları kimi istifadə edilən çınqıl, qırma daş və ya doğranma daş, termik emal edilən və ya emal edilməyən xırda çay daşı və çaxmaq daşı 
    2517.41  Termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş mərmər qranulları, qırıntıları və tozu 
    2517.49  2515 və 2516 mal mövqeyində göstərilən termik emal edilmiş və ya emal edilməmiş (mərmərdən başqa) daşların qranulları, qırıntıları və tozu 
08.12.13  Sənayedə istifadə edilən şlakların qarışığı və oxşar tullantılar, yaxud tikintidə işlətmək üçün eyni məqsədlə istifadə edilməyən çay daşı, çınqıl, xırda çay daşı və çaxmaq daşı  2517.2  Şlakdan, drossdan və ya analoji sənaye tullantılarından hazırlanan, 2517 10 mal yarımmövqeyində göstərilən materiallardan ibarət olan və ya olmayan makadam 
08.12.21  Kaolin və sair kaolin gilləri  2507  Susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış kaolin və digər kaolin gilləri 
08.12.22  Sair gillər, andaluzit, kianit və sillimanit; millit, şamot və dinas torpaqları  2508.1  Bentonit 
    2508.3  Odadavamlı gil 
    2508.4  Digər gillər 
    2508.5  Andaluzit, kianit və sillimanit 
    2508.6  Mullit 
    2508.7  Şamot və ya dinas torpaqlar 
08.91.11  Təbii kalsium və ya alüminiumakalsium fosfatları  2510.1  Üyüdülməmiş təbii kalsium fosfatları, təbii alüminium-kalsium fosfatları və fosfatlı təbaşir 
    2510.2  Üyüdülmüş təbii kalsium fosfatları, təbii alüminium-kalsium fosfatları və fosfatlı təbaşir 
08.91.12  Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir kolçedanı); xam və ya təmizlənməmiş kükürd  2502  Yanmamış kükürd kolçedanı (pirit) 
    2503  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və ya kolloid kükürddən başqa bütün növlərdən olan kükürd 
08.91.19  Kimya sənayesi gübrə istehsalı üçün sair minerallar  2511.1  Təbii barium sulfatı (barit) 
    2511.2  Təbii barium karbonatı (viterit) 
    2528.1  Təbii natrium boratları və onların konsentratları (susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış) 
    2528.9  Digər boratlar və onların konsentratları 
    2529.21  Kalsium flüorid tərkibi 97 kütlə % və ya daha az olan çöl şpatı 
    2529.22  Kalsium flüorid tərkibi 97 kütlə %-dən artıq olan çöl şpatı 
    2530.2  Kizerit, epsomit (təbii maqnezium sulfatları) 
    2530.9  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan mineral maddələr 
08.92.10  Torf  2703  Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş torf (torf qırıntısı daxil olmaqla) 
08.93.10  Duz və xalis natrium xlorid  2501  Duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla) və suda həlledilmiş və ya həll edilməmiş (tərkibində hissəciklərin yapışmasına mane olan və səpələnmə qabiliyyətini təmin edən agentlərin əlavəsi olan) təmiz natrium xlorid; dəniz suyu 
08.99.10  Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları  2714.9  Təbii bitum və asfalt; asfaltitlər və asfalt suxurları 
08.99.21  Qiymətli və yarımqiymətli daşlar (sənaye almazından başqa), emal edilməmiş, yaxud adi doğranmış kobud hissələr  7102.1  Çeşidlənməmiş almazlar 
    7102.31  Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış, doğranmış və ya ilkin emala məruz qalmış qeyri sənaye almazlar 
    7103.1  Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış və ya ilkin emala məruz qalmış qiymətli daşlar (almazdan başqa) və azqiymətli daşlar 
08.99.22  Sənaye almazları; emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq doğranmış kobud hissələr;sumbata; təbii korund, təbii süleyman daşı və sair təbii abrazivlər; sair minerallar  2513.1  Pemza 
    2513.2  Sumbata, təbii korund, təbii qranat və digər təbii abraziv materiallar 
    7102.21  Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış, doğranmış və ya ilkin emala məruz qalmış sənaye almazlar 
08.99.29  Sair minerallar  2504.1  Toz və ya pulcuq şəklində təbii qrafit 
    2504.9  Digər təbii qrafit 
    2506.1  Kvars 
    2506.2  Kvarsit 
    2512  Silisiumlu infuzorlu torpaqlar (məsələn, kizelqur, trepel və diatomit) və analoji susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış, 1 və ya daha az xüsusi çəki ilə silisiumlu torpaqlar 
    2519.1  Təbii maqnezium karbonatı (maqnezit) 
    2519.9  Digər maqnezium oksidləri 
    2524.1  Krokidolit 
    2524.9  Digər asbest 
    2525.1  Emal edilməmiş slyuda və laylara və ya pulcuqlara parçalanmış slyuda 
    2525.2  Slyuda tozu 
    2525.3  Slyuda tullantıları 
    2526.1  Xırdalanmamış və döyülməmiş təbii steatit və talk 
    2526.2  Xırdalanmış və döyülmüş təbii steatit və talk 
    2529.1  Çöl şpatı 
    2529.3  Leysit; nefelin və nefelin siyeniti 
    2530.1  Köpüklənməmiş vermikulit, perlit və xloritlər 
    2621.9  Dəniz yosunlarından (kelplərdən) alınan kül daxil olmaqla digər şlak və kül 
10.11.11  Təzə və ya soyudulmuş mal əti  0201.1  Təzə və ya soyudulmuş cəmdəklər və şaqqalar 
    0201.2  Sümükdən ayrılmamış təzə və ya soyudulmuş digər kəsiklər 
    0201.3  Sümükdən ayrılmış təzə və ya soyudulmuş parçalar 
10.11.12  Təzə və ya soyudulmuş donuz əti  0203.11  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş donuz cəmdəkləri və şaqqaları 
    0203.12  Sümüyü ayrılmamış donuz budları, kürəkləri və onlardan parçalar 
    0203.19  Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
10.11.13  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti  0204.1  Təzə və ya soyudulmuş quzu cəmdəkləri və şaqqaları  
    0204.21  Təzə və ya soyudulmuş qoyun cəmdəkləri və şaqqaları 
    0204.22  Təzə və ya soyudulmuş qoyun cəmdəyinin sair hissələri 
    0204.23  Sümükdən ayrılmış təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
10.11.14  Təzə və soyudulmuş keçi əti  0204.5  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti 
10.11.15  At və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş əti  0205  Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti 
10.11.20  Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı  0206.1  İribuynuzlu heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
    0206.3  Donuzların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
    0206.8  Qoyunun, keçinin, atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
10.11.31  Dondurulmuş mal əti  0202.1  İribuynuzlu heyvanın dondurulmuş cəmdəkləri və şaqqaları 
    0202.2  Dondurulmuş iribuynuzlu heyvan cəmdəyinin sümükdən ayrılmamış sair hissələri  
    0202.3  Dondurulmuş sümükdən ayrılmış iribuynuzlu heyvan əti  
10.11.32  Dondurulmuş donuz əti  0203.21  Dondurulmuş donuz cəmdəkləri və şaqqaları 
    0203.22  Dondurulmuş donuz budlar, kürəklər və onlardan kəsiklər sümükdən ayrılmamış  
    0203.29  Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri  
10.11.33  Dondurulmuş qoyun əti  0204.3  Dondurulmuş quzu cəmdəkləri və şaqqaları 
    0204.41  Dondurulmuş qoyun cəmdəkləri və şaqqaları  
    0204.42  Dondurulmuş qoyun cəmdəyinin sümükdən ayrılmamış sair hissələri  
    0204.43  Dondurulmuş sümükdən ayrılmış qoyun əti  
10.11.34  Dondurulmuş keçi əti  0204.5  Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş keçi əti 
10.11.35  At və ya oxşar heyvanların dondurulmuş əti  0205  Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti 
10.11.39  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı  0206.21  İribuynuzlu heyvanın dondurulmuş dilləri 
    0206.22  İribuynuzlu heyvanın dondurulmuş qaraciyərləri 
    0206.29  İribuynuzlu heyvanların dondurulmuş digər yeyilən içalatı 
    0206.41  Donuzların dondurulmuş qaraciyərləri 
    0206.49  Donuzların dondurulmuş digər yeyilən içalatı 
    0206.9  Atların, ulaqların, qatırların və ya at qatırlarının dondurulmuş yeyilən içalatı 
    0208.1  Ev dovşanlarının və ya vəhşi dovşanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
    0208.3  Primatların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
    0208.4  Balinaların, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
    0208.5  Sürünənələrin (ilan və tısbağa daxil olmaqla) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı  
    0208.9  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
10.11.41  Didilmiş qoyun yunu, iç yağı, qırxılmış, yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu da daxil edilməklə  5101.19  Digər yuyulmuş yun 
10.11.42  Qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların bütöv xam dərisi və gönü  4101.2  İribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının  bütöv dərisi quru halda 8 kq-dan, quru duzlu halda 10 kq-dan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olmayan kütlə ilə iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri  
    4101.5  İribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının  bütöv dərisi quru halda 8 kq-dan, quru duzlu halda 10 kq-dan və ya təzə, yaşduzlu və ya ayrı konservləşdirilmə halında 16 kq-dan çox olan kütlə ilə iribuynuzlu heyvanın (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsi heyvanlarının dəriləri  
10.11.43  Sair qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların xam dərisi və gönü  4101.9  Qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların yarıqalın və ətək hissələri daxil olmaqla dəriləri və gönü  
10.11.44  Qoyun və quzuların xam dərisi və gönü  4102.1  Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş) (yun örtüyü ilə) 
    4102.21  Emal edilməmiş qoyun və ya quzu dəriləri (təzə və ya duzlu, quru, küllü, duzlu suya qoyulmuş və ya başqa üsulla konservləşdirilmiş, lakin aşılanmamış, perqamentə hazırlanmamış və ya sonradan emal edilməmiş) (yun örtüyü olmayan) 
    4102.29  Yun örtüyü olmayan digər dərilər 
10.11.45  Keçi və çəpişlərin xam dərisi və gönü  4103.9  Digər heyvanların emal olunmamış gönləri 
10.11.50  Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi  0209  Əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi 
    1501  0209 və ya 1503 mal mövqeyində göstərilən piydən başqa donuz piyi (ərinmiş donuz piyi daxil olmaqla) və ev quşunun piyi 
    1502  1503 mal mövqeyinin piyindən başqa iribuynuzlu heyvan, qoyun və keçi piyi  
10.11.60  Yeyilməyən xam içalat  0502.1  Donuz və ya qaban tükü və bu tükün tullantıları 
    0502.9  Porsuq tükü və ya fırça məmulatı istehsalı üçün istifadə edilən digər tük və onların tullantıları 
    0504  Bütöv və ya hissələrlə, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda, qurudulmuş və ya hisə verilmiş heyvanların bağırsaqları, kisələri və mədələri (balıqlarınkından başqa) 
    0506.1  Turşu ilə emal edilmiş ossein və sümüklər  
    0506.9  Emal olunmamış, yağsızlaşdırılmış, ilkin emal olunmuş (formalaşdırılmamış), turşu ilə emal edilmiş və ya jelatini çıxarılmış sümüklər və buynuz özəyi,; bu məhsulların tozu və tullantıları (istisna turşu ilə emal edilmiş ossein və sümüklər) 
    0507.1  Fil sümüyü; tozu və tullantısı 
    0507.9  Emal olunmamış və ya ilkin emal olunmuş, forma verməmiş tısbağa zirehi, balina və ya digər dəniz məməlilərinin bığları, buynuzlar, maral buynuzları, dırnaqları, caynaqlar, dimdiklər; bu məhsulların tozu və qalıqları 
    0510  Boz ənbər, qunduz ifrazatları, sivetta və muskus; şpanka; öd, o cümlədən quru öd; əczaçılıqda istifadə edilən təzə soyudulmuş, dondurulmuş və ya qısa müddətli saxlanma üçün başqa üsulla emal olunmuş vəzlər və heyvan mənşəli digər maddələr 
    0511.99  Başqa yerdə adı çəkilməyən, qida üçün yararsız heyvan mənşəli məhsullar, ölmüş heyvanlar 
10.12.10  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş əti  0207.11  Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış əti , təzə və ya soyudulmuş əti 
    0207.13  Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri 
    0207.24  Hindtoyuqlarının təzə və ya soyudulmuş hissələrə ayrılmamış əti 
    0207.26  Hindtoyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri 
    0207.32  Ördəklərin, qazların və ya firəngtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış təzə və ya soyudulmuş əti 
    0207.34  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yağlı qaraciyəri  
    0207.35  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş digər hissələri  
10.12.20  Ev quşlarının dondurulmuş əti  0207.12  Ev quşlarının (Gallus domesticus) hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti 
    0207.14  Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) cəmdək hissələri və ət əlavələri, dondurulmuş 
    0207.25  Hindtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış, dondurulmuş əti və ət əlavələri 
    0207.27  Hindtoyuqlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri  
    0207.33  Ördəklərin, qazların və ya firəngtoyuqlarının hissələrə ayrılmamış dondurulmuş əti 
    0207.36  Ev quşlarının dondurulmuş digər hissələri 
10.12.30  Ev quşlarının piyi  0209  Əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə, soyudulmuş, dondurulmuş, duzlu, duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi 
    1501  0209 və ya 1503 mal mövqeyində göstərilən piydən başqa donuz piyi (ərinmiş donuz piyi daxil olmaqla) və ev quşunun piyi 
10.12.40  Ev quşlarının yeyilən içalatı  0207.13  Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri 
    0207.14  Ev toyuqlarının (Gallus domesticus) dondurulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri 
    0207.26  Hindtoyuqlarının təzə və ya soyudulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri 
    0207.27  Hindtoyuqlarının dondurulmuş cəmdək hissələri və ət əlavələri  
    0207.35  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş digər hissələri 
    0207.36  Ev quşlarının dondurulmuş digər hissələri 
10.12.50  Lələkli quşların lələyi və dərisi   0505.1  İçlik üçün işlədilən təmizlənmiş, dezinfeksiya edilmiş və ya saxlanma üçün emal olunmuş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış quş lələyi və pərğu  
    0505.9  Lələklərlə və ya tüklə birlikdə quşların dərisi və başqa hissələri; lələklərin və onların hissələrinin tozu və tullantısı 
    6701  Quşların lələk və ya tükü ilə örtülmüş dəri və başqa hissələri, lələklər, lələk hissələri, quş tükü və bu materialdan olan məmulatlar (0505 mal mövqeyinin məmulatlarından və lələklərin emal olunmuş özəklərindən başqa) 
10.13.11  Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş donuz əti, cəmdəyi (bekon və donuz budu)  0210.11  Sümükdən ayrılmamış, duzlu və ya duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz budları, kürəkləri və onlardan kəsiklər 
    0210.12  Duzlu və ya duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuzun döş əti (striklər) və onlardan kəsiklər  
    0210.19  Duzlu və ya duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş digər donuz əti  
10.13.12  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti  0210.2  Duzlu və ya duzlu suda olan, qurudulmuş və ya hisə verilmiş iribuynuzlu heyvan əti 
10.13.13  Duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat  0210.91  Ətdən və ya ət əlavələrindən qida üçün yararlı olan qaba və narın üyüdülmüş un daxil olmaqla primatların əti və yeyilən içalatı 
    0210.92  Balinaların, delfinlərin, hind donuzlarınnın (Cetacea məməlilər dəstəsi); lamantinlərin və dyuqonların (Sirenia məməlilər dəstəsi) əti və yeyilən içalatı 
    0210.93  Sürünənlərin (ilan və tısbağa daxil olmaqla) əti və yeyilən içalatı  
    0210.99  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; ət və ya içalat unu 
10.13.14  Qan da daxil olmaqla, ətdən, içalatdan kolbasa, sosiska və oxşar məhsullar   1601  Ətdən, içalatdan və ya qandan hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar; onların əsasında hazırlanan hazır qida məhsulları 
10.13.15  Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da daxil olmaqla  1602.2  Hər hansı heyvanın qaraciyərindən hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
    1602.31  Hindtoyuqunun "Gallus domesticus" əti və ya ət əlavələrindən hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar  
    1602.32  Ev toyuqunun "Gallus domesticus" əti və ya ət əlavələrindən hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar  
    1602.39  Digər heyvan əti, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
    1602.41  Donuz budlarından və onların parçalarından hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
    1602.42  Donuz ətindən kürək hissə və onun parçalarından hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
    1602.49  Donuz ətindən hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar, qarışıqlar daxil olmaqla 
    1602.5  İribuynuzlu heyvan ətindən hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
    1602.9  Hər hansı heyvanın qanından hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar 
10.13.16  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranulası, cızdağ  2301.1  Ətdən və ya əlavə ət məhsullarından hazırlanan narın və qaba üyütmə un və qranullar; cızdaqlar 
10.20.11  Soyudulmuş balıq, balıq filesi və balığın sair əti   0304.11  Təzə və ya soyudulmuş qılınc balıqı (Xiphias gladius)  
    0304.12  Təzə və ya soyudulmuş klıkaçın (Dissostijhus spp,) 
    0304.19  Digər təzə və soyudulmuş balıq filesi və balıq əti (qiymə daxil olmaqla) 
    0302.66  Təzə və ya soyudulmuş ilan balığı 
    0302.69  Təzə və ya soyudulmuş digər balıq 
10.20.12  Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü  0302.7  Balığın təzə və ya soyudulmuş qaraciyəri, kürüsü və toxumu 
10.20.13  Dondurulmuş balıq  0303.11  Dondurulmuş qızılbalığı (nerka) (Oncorhynchus nerka) 
    0303.19  Qara ciyəri, kürüsü və toxumu istisna olmaqla digər dondurulmuş sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou və Oncorhynchus rhodurus) 
    0303.21  Dondurulmuş alabalıq (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus qilae, Oncorhynchus apache və Oncorhynchus chrysoqaster) 
    0303.22  Dondurulmuş Atlantik qızılbalığı (Salmo salar) və Dunay qızılbalığı (Hucho hucho) 
    0303.29  Digər dondurulmuş balıq  
    0303.31  Dondurulmuş Paltus (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 
    0303.32  Dondurulmuş Dəniz kambalası (Pleuronectes rlatessa) 
    0303.33  Dondurulmuş Dəniz dili (Solea spp) 
    0303.39  Qara ciyəri, kürüsü və toxumu istisna olmaqla digər dondurulmuş kambalakimilər (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae) 
    0303.41  Dondurulmuş Uzunüzgəcli tunes və ya albakor (Thunnus alalunga) 
    0303.42  Dondurulmuş Sarıüzgəcli tunes (Thunnus albacares) 
    0303.43  Dondurulmuş Skipcek və ya zolaqlı tunes 
    0303.44  Dondurulmuş İrigözlü tunes (Thunnus obessus) 
    0303.45  Dondurulmuş Mavi və ya adi tunes (Thunnus thynnus) 
    0303.46  Dondurulmuş Mavi cənub tunesi (Thunnus majjoyii) 
    0303.49  Digər "Thunnus" cinsindən dondurulmuş balıqlar 
    0303.51  Qara ciyəri, kürüsü və toxumu istisna olmaqla dondurulmuş Siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
    0303.52  Dondurulmuş Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 
    0303.61  Dondurulmuş Qılınc balıq (Xiphias gladius) 
    0303.62  Dondurulmuş Klıkaç (Dissostichus spp,) 
    0303.71  Dondurulmuş Sardinalar (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinella (Sardinella spp), kilkələr və ya şprotlar (Sprattus sprattus) 
    0303.72  Dondurulmuş Pikşa (Merlanogrammus aeglefinus) 
    0303.73  Dondurulmuş Sayda (Pollachius virens) 
    0303.74  Dondurulmuş Skumbriya (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 
    0303.75  Dondurulmuş Köpək balığı 
    0303.76  Dondurulmuş İlan balığı (Anguilla spp) 
    0303.77  Dondurulmuş Lavrak(labrak) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 
    0303.78  Dondurulmuş Merluza (Merluccius spp) və dəniz nalimi (Urophycis spp,) 
    0303.79  Dondurulmuş şirin su balığı 
10.20.14  Dondurulmuş balıq filesi  0304.21  Dondurulmuş qılınc balıq (Xiphias gladius) filesi 
    0304.22  Dondurulmuş klıkaçın (Dissostichus spp,) filesi 
    0304.29  Digər dondurulmuş balıq filesi 
10.20.15  Dondurulmuş balıq əti  0304.91  Dondurulmuş qılınc balıq (Xiphias gladius) əti 
    0304.92  Dondurulmuş klıkaç (Dissostichus spp,) əti 
    0304.99  Digər dondurulmuş balıq əti (qiymə daxil olmaqla) 
10.20.16  Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü  0303.8  Dondurulmuş balıq qaraciyəri, kürüsü və toxumu 
10.20.21  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə verilməmiş balıq filesi  0305.3  Qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş, lakin hisə verilməmiş balıq filesi  
10.20.22  Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü; yeməli balıq unu  0305.1  Yeməkdə istifadə üçün yararlı qaba və ya narın balıq unu və qranula 
    0305.2  Balıqların qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlu və ya duzlu suda qara ciyəri, kürüsü və toxumu 
10.20.23  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq  0305.51  Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş quru treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)  
    0305.59  Duzlu və ya duzsuz, lakin hisə verilməmiş digər quru balıq 
    0305.61  Qurudulmamış lakin hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş balıq duzlu siyənək (Clupea harengus, Clupea pallasii) 
    0305.62  Qurudulmamış lakin hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş Treska (Gadus Mornua, Gadus Ogac Macrocephalus) 
    0305.63  Qurudulmamış lakin hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş ançouslar (Engraulis spp) 
    0305.69  Digər qurudulmamış və hisə verilməmiş, duzlu suya qoyulmuş balıq 
10.20.24  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə  0305.41  Hisə verilmiş sakit okean qızılbalığı (Oncorhynchus nerka,Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor-hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor-hynchus masou və Oncorhynchus rhodurus), Atlantik qızılbalığının (Salmo salar) və Dunay qızılbalığının (Hucho hucho) filesi də daxil olmaqla 
    0305.42  Filesi də daxil olmaqla hisə verilmiş siyənək 
    0305.49  Filesi də daxil olmaqla digər hisə verilmiş balıq 
10.20.25  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konsevləşdirilmiş balıq  1604.11  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan qızılbalıq 
    1602.12  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan siyənək 
    1604.13  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan sardinalar, sardinella, kilkələr və ya şprotlar 
    1604.14  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan tunes, skipcek və ya zolaqlı tunes və pelamida (Sarda spp,) 
    1604.15  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan skumbriya 
    1604.16  Hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan ançouslar 
    1604.19  Digər hazır və ya konservləşdirilmiş bütöv və ya parçalanmış, qiymə halında olmayan balıq  
    1604.2  Digər hazır və ya konservləşdirilmiş balıq (bütöv və ya parçalanmış balıqda başqa)  
10.20.26  Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri  1604.3  Nərə balıqlarının kürüsü və onun əvəzləyiciləri 
10.20.31  Dondurulmuş xərçəngkimilər   0306.11  Dondurulmuş avropa lanqustu və digər lanqustlar (Palinurus sppPanulirus spp, Jasus spp) 
    0306.12  Dondurulmuş omarlar (Homarus spp) 
    0306.13  Dondurulmuş krevetlər və qırağı diş-diş krevetlər  
    0306.14  Dondurulmuş krablar 
    0306.19  Digər dondurulmuş xərçəngkimilər  
10.20.32  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş molyuskal  0307.29  Digər dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış dəniz daraqları, Pecten, Chlamys və ya Placopecten növlü dəniz daraqları daxil olmaqla 
    0307.39  Digər dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış midilər (Mytilus spp, Perna spp.) 
    0307.49  Digər dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış mürəkkəbböcəyilər (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp) 
    0307.59  Digər səkkizayaqlı ilbizlər (Octopus spp) 
10.20.33  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları  0307.99  Digər dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış molyuskalar 
10.20.34  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər, başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar  1605.1  Hazır və ya konservləşdirilmiş krablar  
    1605.2  Hazır və ya konservləşdirilmiş krevetlər və mişarvari krevetlər 
    1605.3  Hazır və ya konservləşdirilmiş omarlar 
    1605.4  Hazır və ya konservləşdirilmiş digər xərçəngkimilər 
    1605.9  Digər hazır və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və su onurğasızları 
10.20.41  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri  2301.2  Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan, narın və qaba üyüdülmüş un və qranullar (insan qidası üçün yararsız ) 
10.20.42  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar   0511.91  Balıqlardan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və başqa su onurğasızlarından hazırlanan məhsullar, 03-cü qrupda göstərilən ölmüş heyvanlar 
10.31.11  Dondurulmuş kartof  0710.1  Dondurulmuş kartof (çiy və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş)  
    2004.1  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmuş kartof  
10.31.12  Qurudulmuş kartof  0712.9  Digər qurudulmuş bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış tərəvəzlər, tərəvəz qarışıqlar  
10.31.13  Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və qranulası  1105.1  Narın və qaba üyüdülmüş kartof unu və tozu 
    1105.2  Kartof lopaları və qranulları 
10.31.14  Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof  2005.2  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş kartof (dondurulmamış) 
10.32.11  Tomat şirəsi  2009.5  Tomat şirəsi 
10.32.12  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi  2009.11  Dondurulmuş portağal şirəsi 
    2009.12  Briks ədədi 20-dən çox olmayan dondurulmamış portağal şirəsi  
    2009.19  Digər dondurulmamış portağal şirəsi 
10.32.13  Qatılaşdırılmamış qreyfrut şirəsi  2009.21  Briks ədədi 20-dən çox olmayan qreypfrut şirəsi  
    2009.29  Digər qreypfrut şirəsi 
10.32.14  Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi  2009.41  Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla ananas şirəsi  
    2009.49  Digər ananas şirəsi 
10.32.15  Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi  2009.61  Briks ədədi 30-dan çox olmayan üzüm şirəsi (üzüm suslosu daxil olmaqla)  
    2009.69  Digər üzüm şirəsi 
10.32.16  Qatılaşdırılmamış alma şirəsi  2009.71  Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla alma şirəsi  
    2009.79  Digər alma şirəsi  
10.32.17  Qatılaşdırılmamış meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı  2009.9  Şirələrin qarışıqları 
10.32.19  Qatılaşdırılmamış sair meyvə və tərəvəz şirələri  2009.31  Briks ədədi 20-dən çox olmamaqla digər sitrus bitkilərinin şirələri  
    2009.39  Digər sitrus bitkilərinin şirələri 
    2009.8  Digər tərəvəz və ya meyvə şirələri 
10.39.11  Dondurulmuş tərəvəz  0710.21  Qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş dondurulmuş noxud (Pisum sativum)  
    0710.22  Dondurulmuş lobya (Vigna spp,, Phaseolus spp,) 
    0710.29  Digər dondurulmuş qabıqlı və ya qabığı təmizlənmiş paxlalı tərəvəzlər 
    0710.3  Dondurulmuş ispanaq, Yeni Zelandiya ispanağı və nəhəng ispanaq (bağ ispanağı) 
    0710.4  Dondurulmuş şəkər qarğıdalısı 
    0710.8  Digər dondurulmuş tərəvəzlər 
    0710.9  Dondurulmuş tərəvəz qarışıqları 
10.39.12  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz  0711.2  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş zeytunlar 
    0711.4  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş xiyarlar və kornişonlar 
    0711.51  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş agaricus növlü göbələklər 
    0711.59  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş digər göbələklər və yerdombalanı 
    0711.9  Azmüddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş digər tərəvəzlər; tərəvəz qarışıqları 
10.39.13  Qurudulmuş tərəvəz  0712.2  Qurudulmuş salğamaoxşar soğan 
    0712.31  Qurudulmuş Agaricus növlü göbələklər 
    0712.32  Qurudulmuş ağacqulaq və ya aurikulyariyalar (Auricularia spp,) 
    0712.33  Qurudulmuş Tremella göbələkləri 
    0712.39  Digər qurudulmuş tərəvəz 
    0712.9  Digər qurudulmuş bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, xırdalanmış və ya toz halında, lakin sonrakı emala məruz qalmamış tərəvəzlər, tərəvəz qarışıqlar  
10.39.15  Hazır tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusundan istifadə edilməməklə konservləşdirilmiş lobya  2005.51  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qabığı soyulmuş lobya (dondurulmamış) 
    2005.59  Digər sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş tərəvəz 
10.39.16  Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş noxud  2005.4  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qabığı soyulmuş noxud (Pisum sativum) (dondurulmamış) 
10.39.17  Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair tərəvəzlər (kartofdan başqa)   2002.1  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş bütöv və ya doğranmış pomidorlar 
    2002.9  Digər sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş bütöv və ya doğranmış pomidorlar 
    2003.1  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş agaricus növlü göbələklər 
    2003.2  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş yerdombalanı 
    2003.9  Digər sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş göbələklər 
    2004.9  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları 
    2005.6   Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş qulançar (mərəçüyüd) 
    2005.7  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş zeytun 
    2005.8  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş şəkər qarğıdalısı (Zea mays var, saccharata) 
    2005.91  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş bambukun cavan budaqları 
    2005.99  Sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış, yaxud konservləşdirilmiş digər tərəvəzlər və tərəvəz qarışıqları 
10.39.18  Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli hissələri  2001.1  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş xiyarlar və kornişonlar 
    2001.9  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş digər tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq və bitkilərin sair yeyilən hissələri 
    0811.1  Təzə və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş və ya bişirilməmiş, dondurulmuş çiyələk və bağ çiyələyi (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə) 
    0811.2  Moruq, böyürtkən, tut giləmeyvəsi və ya çəkil, loqanov giləmeyvəsi, qara, ağ və ya qırmızı qarağat və firəng üzümü 
10.39.21  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq  0811.9  Digər təzə və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş və ya bişirilməmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq 
10.39.22  Cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq püreləri və pastaları  2007.91  İsti emal edilən sitrus meyvələrindən cemlər, jelelər, marmeladlar, pürelər, pastalar (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla) 
    2007.99  Digər isti emal edilən cemlər, jelelər, marmeladlar, pürelər, pastalar (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla) 
10.39.23  Qovrulmuş, duza qoyulmuş və ya başqa üsulla emal edilmiş qoz-fındıq, yerfındığı  2008.11  Başqa üsulla hazırlanan və ya konservləşdirilən araxis  
    2008.19  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş digər qoz-fındıq (qarışıqlar daxil olmaqla) 
10.39.24  Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr  0812.1  Qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş, lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan albalı və gilas 
    0812.9  Qısa müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş, lakin belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı olmayan digər meyvələr 
    0814  Təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş sitrus və ya qovun qabıqları (qarpız qabıqları daxil olmaqla) 
10.39.25  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair meyvələr  0803  Təzə və ya qurudulmuş banan, plantayn daxil olmaqla 
    0804.2  Təzə və ya qurudulmuş əncir 
    0806.2  Qurudulmuş korinka, sultana 
    0813.1  Qurudulmuş əriklər 
    0813.2  Qurudulmuş qara gavalı 
    0813.3  Qurudulmuş almalar 
    0813.4  Qurudulmuş digər meyvələr 
    0813.5  Bu qrupda təsnif edilən quru meyvə və qozların qarışıqları 
    2008.2  Başqa üsulla hazırlanan və ya konservləşdirilən, o cümlədən tərkibində şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr, yaxud spirt əlavələri olan və ya olmayan ananas  
    2008.3  Sitrus meyvələri 
    2008.4  Armudlar 
    2008.5  Ərik 
    2008.6  Albalı və gilas  
    2008.7  Şaftalı, nektarinlər də daxil olmaqla  
    2008.8  Çiyələk və bağ çiyələyi  
    2008.91  Palma özəyi  
    2008.92  Qarışıqlar  
    2008.99  Digər meyvələr, qoz-fındıq və bitkilərin yeyilən hissələri  
10.39.30  Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və aralıq məhsulları  2308  Heyvan yemi üçün istifadə edilən, ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış bitki mənşəli məhsullar, bitki tullantıları və qalıqları və əlavə məhsullar 
10.41.11  Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin  1503  Emulsiyaya çevrilməmiş və ya qarışdırılmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış lyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, oleo-oyl və heyvan yağı 
10.41.12  Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları  1504.1  Balıqların qaraciyərindən hasil edilən piy və onun fraksiyaları 
    1504.2  Balıqların qaraciyər piyindən başqa balıq piyi və yağı və onların fraksiyaları 
    1504.3  Dəniz məməlilərinin piyi və yağı və onların fraksiyaları 
10.41.19  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları  1506  Digər heyvan mənşəli piylər, yağlar və onların saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən fraksiyaları 
10.41.21  Təmizlənməmiş soya yağları  1507.1  Hidratlaşdırma ilə saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış xam soya yağı  
10.41.22  Təmizlənməmiş yer fındığı yağı  1508.1  Xam araxis yağı  
10.41.23  Təmizlənməmiş zeytun yağı  1509.1  İlkin (soyuq) preslənmiş zeytun yağı 
    1510  Yalnız zeytundan hasil olunmuş digər yağlar və onların fraksiyaları; bu yağların və ya fraksiyaların 1509 mal mövqeyində təsnif edilən yağlarla və ya fraksiyalarla qarışıqları daxil olmaqla 
10.41.24  Təmizlənməmiş günəbaxan yağı  1512.11  Xam günəbaxan və ya saflor yağı  
10.41.25  Təmizlənməmiş pambıq-toxumu yağı  1512.21  Qossipoldan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş xam pambıq yağı 
10.41.26  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı  1514.11  Tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan raps (raps və ya kolzadan) yağı və onun fraksiyaların xam yağı 
    1514.91  Digər xam yağlar 
10.41.27  Təmizlənməmiş palma yağı  1511.1  Saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən xam palma yağı və onun fraksiyaları  
10.41.28  Təmizlənməmiş kokos yağı  1513.11  Xam kokos (kopra) yağı və onun fraksiyaları 
10.41.29  Təmizlənməmiş sair bitki yağları  1513.21  Xam palma özəyi yağı və ya babassu yağı və onların fraksiyaları 
    1515.11  Xam kətan yağı və onun fraksiyaları 
    1515.5  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış küncüt yağı və onun fraksiyaları 
    1515.9  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış digər buxarlanmayan bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları 
10.41.30  Pambıq linti (tiftiyi)  1404.2  Pambıq tiftiyi 
10.41.41  Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları   2304  Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış 
    2305  Araxis yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və digər bərk tullantılar, xırdalanmamış və ya xırdalanmış, qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış 
    2306.1  Pambıq toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
    2306.2  Kətan toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar  
    2306.3  Günəbaxan toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
    2306.41  Tərkibində eruk turşusu az olan raps və ya kolza toxumlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
    2306.49  Digər raps və kozla toxumları 
    2306.5  Kokos qozunun və ya Kopranın ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
    2306.6  Yağlı palma qozunun özəyi və ya meyvəyanlığının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
    2306.9  Bitki piy və yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar 
10.41.42  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz  1208.1  Soya paxlalarından hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un 
    1208.9  Digər yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən, xardal toxumlarından başqa, hazırlanan narın və qaba üyüdülmüş un 
10.41.51  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları  1507.9  Soya yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən (texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa) 
10.41.52  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları  1508.9  Araxis yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən (texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa) 
10.41.53  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları  1509.9  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış zeytun yağı və onun fraksiyaları 
    1510  Yalnız zeytundan hasil olunmuş digər yağlar və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş; bu yağların və ya fraksiyaların 1509 mal mövqeyində təsnif edilən yağlarla və ya fraksiyalarla qarışıqları daxil olmaqla 
10.41.54  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı və onun fraksiyaları  1512.19  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış günəbaxan və saflor və onların fraksiyaları  
10.41.55  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları  1512.29  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış pambıq yağı və onların fraksiyaları 
10.41.56  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları   1514.19  Tərkibində az miqdarda eruk turşusu olan raps (raps və ya kolzadan) yağı və onun fraksiyaları (texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa) 
    1514.99  Tərkibində çox miqdarda eruk turşusu olan raps (raps və ya kolzadan) yağı və onun fraksiyaları (texniki və ya sənaye tətbiqi üçün, qida üçün yararlı məhsulların istehsalından başqa) 
10.41.57  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları  1511.9  Palma yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən (xam yağ) 
10.41.58  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları  1513.19  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış Kokos (kopra) yağı və onların fraksiyaları (xam yağdan başqa) 
    1513.29  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış palma özəyi və ya babassu yağı və onların fraksiyaları 
10.41.59  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa)  1515.19  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış kətan yağı və onun fraksiyaları (xam yağdan başqa) 
    1515.3  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış gənəgərçək yağı və onun fraksiyalar 
    1515.5  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış küncüt yağı və onun fraksiyaları 
    1515.9  Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış digər buxarlanmayan bitki piyləri, yağları və onların fraksiyaları 
10.41.60  Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları  1516 1  Heyvan piyləri və yağları və onların fraksiyaları, tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin sonraki emala məruz qalmamış 
    1516 2  Bitkidən hasil olan piylər və yağlar və onların fraksiyaları,tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya elaidinləşdirilmiş, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin sonrakı emala məruz qalmamış 
10.41.71  Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla)  1521.1  Rənglənmiş və ya rənglənməmiş, saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış bitki mənşəli mum (triqliseridlərdən başqa)  
10.41.72  Deqra; heyvan və ya bitki mumunun emalından alınan tullantılar  1522  Deqra; yağlı maddələrin, heyvan və ya bitki mənşəli mumların emaldan sonrakı qalıqları 
10.42.10  Marqarin və oxşar yeməli yağlar  1517.1  Maye marqarin istisna olmaqla marqarin 
    1517.9  Marqarin; heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından və ya bu qrupda təsnif olunmuş müxtəlif piy və ya yağ fraksiyalarından hazırlanmış qida üçün yararlı qarışıqlar və ya hazır məhsullar 
10.51.11  Emal edilmiş duru süd  0401.1  Qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən tərkibində 1 kütlə %-dən çox yağ olmayan süd və qaymaq 
    0401.2  Qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən tərkibində 1 kütlə %-dən çox , lakin 6 kütlə %-dən artıq yağ olmayan süd və qaymaq 
10.51.12  Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, yağlılığı 6%-dən çox olan süd və qaymaq  0401.3  Qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən 6 kütlə %-dən çox yağ tərkibi olan süd və qaymaq 
10.51.21  Yağsız süd tozu  0402.1  Toz, qranullar halında və ya digər bərk formalarda, tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan süd və qaymaq 
10.51.22  Yağlı süd tozu  0402.21  Süd və qaymaq (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən) 
    0402.29  Digər süd və qaymaq (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmuş) 
10.51.30  Yağ və süd pastaları  0405.1  Kərə yağı 
    0405.2  Süd pastaları 
    0405.9  Digər süddən hazırlanmış yağlar; südlü pastalar 
10.51.40  Pendir və kəsmik  0406.1  Yetişməmiş pendirlər (tam yetişməmiş və ya müəyyən müddət saxlanılmamış), zərdab-albuminli pendirlər daxil olmaqla və kəsmik 
    0406.2  Bütün çeşidlərdən olan narınlaşdırılmış və ya toz halında pendirlər 
    0406.3  Əridilmiş pendirlər, narınlaşdırılmamış və toz halında olmayanlar 
    0406.4  Penicillium roqueforti-nin istifadəsi ilə alınan damarcıqlı, mavi və digər pendirlər 
    0406.9  Digər pendirlər 
10.51.51  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq  0402.91  Süd və qaymaq (şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməmiş) 
    0402.99  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmiş) 
10.51.52  Yoqurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud turşudulmuş növləri  0403.1  Yoqurt  
    0403.9  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə etməklə və ya etməməklə, dad-aromatik əlavələri ilə və ya onlarsız, kakao, qoz və ya meyvələr əlavə etməklə və etməməklə ayran, çürümüş süd və qaymaq,kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq 
10.51.53  Kazein  3501.1  Kazein 
10.51.54  Laktoza və laktoza siropu  1702.11  Laktoza və laktoza siropu (dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər şəkər qamışından alınan) 
    1702.19  Digər laktoza və laktoza siropu 
10.51.55  Zərdab  0404.1  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə süd zərdabı və şəklidəyişmiş süd zərdabı  
10.51.56  Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları  0404.9  Südün təbii komponentlərindən hazırlanan, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məhsullar, şəkər və ya başqa şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə 
10.52.10  Dondurma və sair yeməli buzlar  2105  Dondurma və digər yeyinti buz növləri, tərkibində kakao olan və ya olmayan 
10.61.11  Təmizlənmiş düyü  1006.2  Dən pərdəsi təmizlənmiş düyü (pardaxlanmamış) 
10.61.12  Tam və ya yarım doğranmış düyü  1006.3  Pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış, minalanmış və ya minalanmamış qabığı yarı təmizlənmiş və ya qabığı tam təmizlənmiş düyü 
    1006.4  Xırdalanmış düyü 
10.61.21  Buğda və çovdar qarışıq buğda unu  1101  Buğda unu və ya buğda-çovdar unu 
    1102.1  Çovdar unu 
10.61.22  Sair dənli bitkilərdən un  1102.2  Qarğıdalı unu 
    1102.9  Digər dənli bitkilərin unu 
10.61.23  Narın və iri üyüdülmüş bitki unu  1106.1  0713 mal mövqeyindəki qurudulmuş paxlalı tərəvəzlərdən hazırlanan qaba və narın üyüdülmüş un və toz 
    1106.2  0714 mal mövqeyindəki saqo palmasının özəyindən, meyvəköklülərdən və ya kök yumrularından hazırlanan qaba və narın üyüdülmüş un və toz  
    1106.3  08-ci qrupun məhsullarından qaba və narın üyüdülmüş un və toz 
10.61.24  Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar  1901.2  1905 mal mövqeyində təsnif edilən, çörək-bulka və undan qənnadı məmulatları hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir  
10.61.31  Buğda yarması, iri üyüdülmüş un və qranula  1103.11  Buğdadan yarma və qaba üyüdülmüş un 
10.61.32  Digər qruplara daxil edilməyən yarma, iri üyüdülmüş un və qranula  1103.13  Qarğıdalıdan yarma və qaba üyüdülmüş un 
    1103.2  Dənli bitkilərin qranulları 
    1103.19  Digər dənli bitkilərdən yarma və qaba üyüdülmüş un 
10.61.33  Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən sair məhsullar  1104.12  Yulaf (yastılaşdırılmış və ya lopa halına salınmış) 
    1104.19  Digər dənli bitkilər 
    1104.22  Digər emal olunmuş yulaf (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış) 
    1104.23  Digər emal olunmuş qarğıdalı (məsələn, qabığı çıxarılmış, sovrulmuş, yarma halında və ya doğranmış) 
    1104.29  Digər dənli bitkilərin emal olunmuş dənələri 
    1104.3  Dənli bitkilərin bütöv, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş rüşeymləri 
    1904.1  Dənli bitkilərin və ya taxıl məhsulların şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış hazır ərzaq məhsulları 
    1904.2  Qovrulmamış dənli bitkilərin lopalarından, və ya qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları ilə qovrulmuş dənli bitkilərin lopaları və ya şişirdilmiş dənli bitkilərlə qarışıqlarından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları 
    1904.3  Bulgur buğdası 
    1904.9  Digər dənli bitkilər (qarğıdalı dənələrindən başqa) dənəvər şəklində və ya lopa və ya dənə şəklində, yaxud başqa üsulla emal olunmuş (narın və qaba üyüdülmüş un, yarma istisna olmaqla), əvvəlcədən suda bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan 
10.61.40  Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar  2302.1  Qarğıdalının ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar 
    2302.3  Buğdanın ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar  
    2302.4  Digər dənli bitkilərin ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar  
    2302.5  Paxlalı bitkilərin ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər şəkildə emal edilməsindən alınan qranullaşdırılmış və ya qranullaşdırılmamış kəpəklər, ələntilər və başqa qalıqlar 
10.62.11  Nişastalar, inulin; buğda özü, dekstrinlər və digər şəkli dəyişdirilmiş nişastalar  1108.11  Buğdadan hazırlanan nişasta 
    1108.12  Qarğıdalıdan hazırlanan nişasta 
    1108.13  Kartofdan hazırlanan nişasta 
    1108.14  Maniokdan hazırlanan nişasta 
    1108.19  Digər nişastalar 
    1108.2  İnulin 
    1109  Buğda kleykovinası, quru və ya nəm 
    3505.1  Dekstrinlər və digər şəklidəyişidirilmiş nişastalar 
10.62.12  Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun əvəzediciləri  1903  Nişastadan hazırlanmış lopa, qranullar, dən, dənəcik və ya digər oxşar formalarda tapioka və onun əvəzediciləri 
10.62.13  Qlükoza və qlükozadan siroplar; fruktoza və fruktozadan siroplar; invert şəkəri; digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları  1702.3  Tərkibində fruktoza olmayan və ya quru vəziyyətdə 20 kütlə %-dən az fruktoza olan qlükoza və qlükoza siropu 
    1702.4  Tərkibində quru halda 20 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az fruktoza olan, invert şəkər daxil olmamaqla qlükoza və qlükoza siropu 
    1702.5  Kimyəvi cəhətdən təmiz fruktoza 
    1702.6  Tərkibində quru halda 50 kütlə %-dən çox fruktoza olan invert şəkər daxil olmamaqla digər fruktoza və fruktoza siropu 
    1702.9  İnvert şəkər daxil olmaqla, digər şəkərlər və tərkibində 50 kütlə % quru halda fruktoza olan şəkər siropları 
10.62.14  Qarğıdalı yağı  1515.21  Qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları (xam yağı) 
    1515.29  Qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları (xam yağı istisna olmaqla) 
10.62.20  Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar  2303.1  Nişasta istehsalının qalıqları və analoji qalıqlar 
10.71.11  Təzə çörək  1905.9  Digər çörək, unlu qənnadı məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları, tərkibində kakao olan və ya olmayan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları, boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar 
10.71.12  Təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar  1905.9  Digər çörək, unlu qənnadı məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları, tərkibində kakao olan və ya olmayan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları, boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar 
10.72.11  Xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar üçün çörəklər və oxşar məmulatlar  1905.1  Xırçıldayan çörək dilimləri 
    1905.4  Suxarılar, qızardılmış çörək tikələri və analoji qızardılmış məhsullar 
10.72.12  Zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar, vafli və şirin peçenyelər  1905.2  Zəncəfilli peçenye və analoji məhsullar 
    1905.31  Şirin quru peçenye 
    1905.32  Vafli və vafli həbləri 
10.72.19  Sair qurudulmuş və ya uzun müddət saxlanıla bilən çörək-bulka məmulatları   1905.9  Digər çörək, unlu qənnadı məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları, tərkibində kakao olan və ya olma yan; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli plastinaları , boş kapsulalar, bağlama üçün vafli həbləri, düyü kağızı və analoji məhsullar 
10.73.11  Makaron, əriştə və oxşar unlu məmulatlar  1902.11  İsti emal olunmaya məruz qalmayan, içliksiz və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmayan tərkibində yumurta olan makaron məmulatları  
    1902.19  İsti emal olunmaya məruz qalmayan, içliksiz və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmayan digər makaron məmulatları 
10.73.12  Kuskus  1902.4  Kuskus 
10.81.11  Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri  1701.11  Şəkər qamışından alınan dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər 
    1701.12  Şəkər çuğundurundan alınan dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrsiz xam şəkər 
10.81.12  Təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri və bərk halda kimyəvi təmiz, ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmayan saxaroza  1701.99  Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə digər şəkər və kimyəvi cəhətdən təmiz saxaroza 
10.81.13  Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri, qayınağacı şəkəri və qayınağacı siropu  1701.91  Dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrlə şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan şəkər 
    1702.2  Ağcaqayından hasil edilən şəkər və sirop 
10.81.14  Melassa (patka)  1703.1  Şəkər qamışı məti 
    1703.9  Digər mət 
10.81.20  Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları  2303.2  Çuğundur cecəsi, baqassa və ya şəkər qamışının puçalı və şəkər istehsalının digər tullantıları 
10.82.11  Kakao-pasta  1803.1  Yağsızlaşdırılmamış kakao-pasta 
    1803.2  Qismən və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış kakao-pasta 
10.82.12  Kakao-yağ, yağ və piy  1804  Kakao-yağ, kakao-piy 
10.82.13  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao tozu  1805  Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməyən kakao-toz 
10.82.14  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu  1806.1  Şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilən kakao-toz 
10.82.21  Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmamış şəkildə şokalad və qida məhsulları  1806.2  2 kq-dan çox çəki ilə və ya maye, pastayaoxşar, tozaoxşar, qranullaşdırılmış və ya digər analoji formada konteynerlərdə və ya 2 kq-dan çox tutumlu ilkin bağlamalarda briketlər, plastinkalar və ya lövhəciklər halında digər hazır məmulatlar 
10.82.22  Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan, qablaşdırılmış şəkildə sair şokalad və qida məhsulları  1806.31  İçli briket, plastina və ya lövhəcik şəklində olan şokolad və tərkibində kakao olan məmulatlar  
    1806.32  İçsiz briket, plastina və ya lövhəcik şəklində olan şokolad və tərkibində kakao olan məmulatlar  
    1806.9  Şokolad və tərkibində kakao olan digər hazır ərzaq məhsulları 
10.82.23  Tərkibində kakao olmayan şəkərli şirniyyat məmulatı  1704.1  Saqqız, şəkərlə örtülmüş və ya örtülməmiş 
    1704.9  Tərkibində kakao olmayan digər şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatları (ağ şokolad daxil olmaqla) 
10.82.24  Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin sair hissələri  2006  Tərəvəz, meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkinin digər hissələri, şəkərin vasitəsilə konservləşdirilmiş (şəkər şirəsi ilə hopdurulmuş, minalanmış və ya şəkərli) 
10.82.30  Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları  1802  Qabıq, nazik pərdə və kakaonun digər tullantıları 
10.83.11  Kofeinsiz və ya qovrulmuş kofe  0901.12  Qovrulmamış qəhvə kofeinsiz 
    0901.21  Qovrulmuş qəhvə kofeinlə 
    0901.22  Qovrulmuş qəhvə kofeinsiz 
10.83.12  Kofe əvəzediciləri; kofe və ya kofe əvəzedicilərinin ekstratları, essensiyaları və konsentratları  0901.9  Qəhvə qabığı və qəhvə dənəsinin qabığı; tərkibində hər hansı bir nisbətdə qəhvə olan qəhvə əvəzedicilər 
    2101.11  Qəhvə ekstraktları, essensiyaları və konsentratları  
    2101.12  Qəhvə ekstraktları, essensiyalar və ya konsentratlar əsasında və ya qəhvə əsasında hazır məhsullar 
    2101.3  Qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və onların ekstraktları, essensiyaları və konsentratları 
10.83.13  3 kq-dan çox olmamaqla qablaşdırılmış yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və qismən fermentləşdirilmiş çay  0902.1  3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş)  
    0902.3  3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda qara çay (fermentləşdirilmiş) və ya qismən fermentləşdirilmiş 
10.83.14  Çay və mat əsasında hazırlanmış ekstratlar, essensiyaları və konsentratlar  2101.2  Çay və ya mate və ya paraqvay çayı ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və onların əsasında, yaxud çay və ya mate və ya paraqvay çayı əsasında hazır məhsullar 
10.84.11  Sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər  2209  Sirkə və onun sirkə turşusundan alınan əvəzediciləri 
10.84.12  Souslar; qarışıq ədviyyat və qarışıq xuruşlar; xardal unu və tozu, hazır xardal  2103.1  Soya sousu 
    2103.2  Ketçup və digər tomat sousları 
    2103.3  Xardal tozu və hazır xardal 
    2103.9  Digər souslar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar 
10.84.21  Emal olunmuş istiot  0904.12  Piper növlü istiot doğranmış və ya döyülmüş 
10.84.22  Emal olunmuş, qurudulmuş və soyudulmuş istiot  0904 2  Qurudulmuş, doğranmış və ya döyülmüş Capsicum və ya Pimenta növlü məhsul 
10.84.23  Emal olunmuş darçın; emal olunmuş sair ədviyyat  0906 2  Doğranmış və döyülmüş darçın və darçın ağacının çiçəkləri 
    0910.2  Zəfəran 
    0910.91  Digər ədviyyatlar (bu qrupa 1b qeydində göstərilən qarışıqlar) 
    0910.99  Digər ədviyyatlar 
10.84.30  Xörək duzu  2501  Duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla) və təmiz natrium xlorid, suda həlledilmiş və ya həll edilməmiş (tərkibində hissəciklərin yapışmasına ya mane olan və səpələnmə qabiliyyətini təmin edən agentlərin əlavəsi olan); dəniz suyu 
10.85.14  Pasta əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər  1902.2  İsti emala məruz qalmış və ya qalmamış, yaxud hər hansı başqa üsulla hazırlanmış içlikli makaron məmulatları 
    1902.3  Digər makaron məmulatları 
10.85.19  Sair hazır yeməklər və xörəklər (dondurulmuş pizza da daxil edilməklə)  2106.9  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan digər ərzaq məhsulları 
10.86.10  Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri  1602.1  Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan homogenləşdirilmiş hazır məhsullar 
    1901.1  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş uşaq qidası  
    2005.1  Homogenləşdirilmiş tərəvəzlər 
    2007.1  Cemlər, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz püresi, meyvə və ya qoz pastasından homogenləşdirilmiş hazır məhsullar 
    2104.2  Homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları 
10.89.11  Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük  2104.1  Şorba və bulyonlar üçün tədarüklər; hazır şorba və bulyonlar 
10.89.12  Qabıqsız yumurtalar və təzə, yaxud konservləşdirilmiş yumurta sarıları; yumurtanın ağı  0408.11  Qurudulmuş yumurta sarısı 
    0408.19  Suda və ya buğda bişirilmiş, qəliblənmiş, başqa üsulla dondurulmuş və ya digər üsulla konservləşdirilmiş, şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməklə və ya edilməməklə təzə yumurta sarısı 
    0408.91  Digər qurudulmuş quş yumurtası 
    0408.99  Digər quş yumurtası 
    3502.11  Qurudulmuş yumurta albumini 
    3502.19  Digər albuminatlar 
10.89.13  Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər; hazır çörəkçilik tozları  2102.1  Aktiv mayalar 
    2102.2  Qeyri-aktiv mayalar; digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər 
    2102.3  Hazır çörəkçilik tozları 
10.89.14  Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr  1603  Ətdən, balıqlardan və ya xərçəngkimilərdən, mollyusklardan və ya digər su onurğasızlarından hazırlanan ekstraktlar və şirələr 
10.89.15  Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları  1302.11  Tiryəkin bitki şirələri və ekstraktları 
    1302.12  Biyanın və ya biyan kökünün şirələri və ekstraktları 
    1302.13  Mayaotunun şirələri və ekstraktları 
    1302.19  Digər bitki şirələri və ekstraktları 
    1302.2  Pektin maddələri, pektinatlar və pektatlar 
    1302.31  Aqar-aqar 
    1302.32  Rojkovo ağacının meyvələrindən və toxumlarından və ya siamopsis və ya quar toxumlarından alınan yapışqan və qatılaşdırıcılar, şəklidəyişmiş və ya şəklidəyişməmiş 
    1302.39  Digər bitki mənşəli yapışqanlar və qatılaşdırıcılar 
10.89.19  Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları  1702.9  İnvert şəkər daxil olmaqla, digər şəkərlər və tərkibində 50 kütlə % quru halda fruktoza olan şəkər siropları 
    1901.9  Səməni ekstraktı; tərkibində kakao olmayan və ya tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada tərkibində 40 kütlə %-dən az, tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada kakao olan, narın və ya qaba üyüdülmüş undan, yarmadan, nişastadan və ya səməni ekstraktından hazır ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan; tərkibində kakao olmayan və ya 5 kütlə %-dən az olan, tamamilə yağsızlaşdırılmış əsasa hesablanmada kakao olan, 0401-0404 mal mövqelərin xammalından hazırlanan hazır ərzaq məhsulları, başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan 
    2106.1  Zülal konsentratlar və teksturasiya edilmiş zülal maddələr 
    2106.9  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ərzaq məhsulları 
10.91.10  Lukarna yeməyi və həbindən başqa, fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər  2309.9  Heyvan yemi üçün istifadə edilən digər məhsullar (pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş it və ya pişik üçün yemlər istisna olmaqla)  
10.91.20  Lukarna yeməyi və həbi  1214.1  Qarayoncadan qaba üyütmə ilə alınmış un və qranullar 
10.92.10  Ev heyvanları üçün hazır yemlər  2309.1  İt və ya pişik üçün yemlər, pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş 
11.01.10  Distillə edilmiş spirtli içkilər  2208.2  Üzüm çaxırının və ya üzüm puçallarının distillə edilməsi və ya üzümün sıxılması nəticəsində alınan spirtli tinkturalar 
    2208.3  Viski 
    2208.4  Rom və digər spirtli tinkturalar, şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması nəticəsində alınan 
    2208.5  Cin və ardıc tinkturası 
    2208.6  Araq 
    2208.7  Likörlər 
    2208.9  Digər spirtli içkilər 
11.02.11  Təzə üzümdən köpüklənən şərab  2204.1  Köpüklənən şərablar 
11.02.12  Köpüklənən şərabdan başqa, təbii üzüm şərabı; üzüm horrası  2204.21  2 litr və ya daha az həcmli qablarda digər şərablar; qıcqırmasının qarşısı spirt əlavə etməklə alınmış və ya dayandırılmış üzüm suslosu 
    2204.29  Digər şərablar 
    2204.3  Digər üzüm susloları 
11.02.20  Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı)  2307  Çaxır çöküntüsü; çaxır daşı 
11.03.10  Sair qıcqırılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər  2206  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmamış digər qıcqırdılmış içkilər (sidr, perri və ya armud sidri, ballı içki); qıcqırdılmış içkilərin qarışıqları və qıcqırdılmış içkilərlə spirtsiz içkilərin qarışıqları 
11.04.10  Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm şərabları  2205.1  Tutumu 2 litrdən çox olmayan qablarda vermutlar və bitki və ya aromatik ekstrakların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları  
    2205.9  Tutumu 2 litrdən çox olan qablarda vermutlar və bitki və ya aromatik ekstrakların əlavəsi ilə digər təbii üzüm şərabları  
11.05.10  Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa  2203  Səməni pivəsi 
11.05.20  Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları  2303.3  Barda və pivəbişirmə və ya şərabçəkmə istehsalının digər tullantıları 
11.06.10  Səməni  1107.1  Qovrulmamış səməni  
    1107.2  Qovrulmuş səməni 
11.07.11  Şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış mineral və qazlaşdırılmış sular  2201.1  Mineral və qazlı sular 
    2201.9  Digər təbii mineral sular (şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilməyən) 
11.07.12  Sair alkoqolsuz içkilər  2202.10  Şəkər və digər şirinləşdirici və yaxud dad-aromatik maddələr əlavə edilmiş sular (mineral və qazlı sular daxil olmaqla) 
    2202.9  Digər alkoqolsuz içkilər  
12.00.11  Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar), siqaretlər (nazik siqarlar) və tütündən, yaxud tütün əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər  2402.1  Tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və siqarillalar 
    2402.2  Tərkibində tütün olan siqaretlər 
    2402.9  Digər siqaretlər 
12.00.19  Hazır tütünün və ya əvəzedicilərinin sair növləri; homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları  2403.1  Tərkibində hər hansı nisbətdə tütün əvəzediciləri olan və ya olmayan çəkməli tütün 
    2403.91  "Homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütün 
    2403.99  Digər tütün 
12.00.20  Tütün tullantıları  2401.3  Tütün tullantıları 
13.10.10  Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə)  1505  Yağ-tər və ondan alınan piyli maddələr (lanolin daxil olmaqla) 
13.10.21  Xam ipək (eşilməmiş)  5002  Xam ipək (eşilməmiş) 
13.10.22  Yağsızlaşdırılmış və ya kardodaranmış, kardodaranmamış və ya daraqla daranmamış yun  5101.21  Qırxılmış yun (yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış) 
    5101.29  Digər yuyulmuş, karbonlaşdırılmamış yun 
    5101.3  Karbonlaşdırılmış yun 
13.10.23  Daranmış heyvan yunu və ya tükündən qalan tullantılar  5103.1  Daraq ağzı yun və ya zərif heyvan tükü 
13.10.24  Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya kobud tükü  5105.1  Kardo daranmaya məruz qalmış yun 
    5105.21  Kəsiklərdə olan daranmış yun 
    5105.29  Digər daranmış yun 
    5105.31  Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmış kəşmir keçisi tükü 
    5105.39  Kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmış digər zərif heyvan tükü 
    5105.4  Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmış qaba heyvan tükü 
13.10.25  Daranmış və ya kardodaranmış pambıq  5203  Pambıq lifi, kardo və ya daraqla daranmaya məruz qalmış 
13.10.26  Emal edilmiş, əyrilməmiş cut və sair toxuculuq lifləri (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa)  5303.9  Digər lifli tekstil liflər (kətan, çətənə və ramidən başqa) 
13.10.29  Emal edilmiş,əyrilməmiş sair toxuculuq bitki lifləri  5301.21  Əzilmiş və ya didilmiş, lakin əyrilməmiş kətan  
    5301.29  Digər əyrilməmiş kətan 
    5301.3  Kətan darantısı və tullantısı 
    5302.9  Digər çətənə 
13.10.31  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş sintetik ştapel lifləri  5506.1  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş neylon və digər poliamidlərdən sintetik ştapel lifləri 
    5506.2  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş poliefirdən sintetik ştapel lifləri  
    5506.3  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş akril və modakrildan sintetik ştapel lifləri  
    5506.9  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş digər sintetik ştapel lifləri 
13.10.32  Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal edilmiş süni ştapel lifləri  5507  Kardo və ya daraqla daramaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış süni liflər 
13.10.40  İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar  5004  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülməmiş ipək sap (ipək tullantılarından iplik istisna olmaqla) 
    5005  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülməmiş ipək tullantılarından iplik 
    5006  Pərakəndə satış üçün çəkilib bükülmüş ipək sap və ipək tullantılarından hazırlanan iplik, barama fibroinindən lif 
13.10.50  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən iplik  5106.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan aparatla əyrilmiş yun iplik 
    5106.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan aparatla əyrilmiş yun iplik 
    5107.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, tərkibində 85 kütlə % və ya daha artıq yun olan aparatla əyrilmiş yun iplik 
    5107.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqlı əyrilməyə məruz qalmış, tərkibində tərkibində 85 kütlə %-dən az yun olan yun iplik 
    5108.1  Dəzgahla əyrilmiş pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış nazik heyvan tükündən (aparatla və ya daraqla əyrilmiş) iplik 
    5108.2  Daraqla əyrilmiş pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış nazik heyvan tükündən (aparatla və ya daraqla əyrilmiş) iplik 
    5109.1  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün tərkibində 85 kütlə % və daha çox yun və ya zərif heyvan tükü olan iplik 
    5109.9  Yundan və ya zərif heyvan tükündən pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış digər iplik 
    5110  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış qaba heyvan tükündən və ya at tükündən iplik (at tükündən bafta əyirmə ip daxil olmaqla) 
13.10.61  Pambıq ipliyi  5205.11  Xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox olan (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər 
    5205.12  Xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən çox olmayaraq) daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər 
    5205.13  Xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər 
    5205.14  Xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yüksək olmayan) daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər 
    5205.15  Xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmaya məruz qalmamış liflərdən birsaplı ipliklər 
    5205.21  Xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya ondan artıq (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.22  Xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yüksək, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.23  Xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yüksək, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.24  Xətti sıxlığı 192,31 teksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yüksək, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.26  Xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 106,38 dteksdən az olmayan (80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 94 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.27  Xətti sıxlığı 106,38 teksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (94 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.28  Xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az (120 metrik nömrədən yuxarı) daraqlanmış liflərdən təksaplı iplik 
    5205.31  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (təksaplı iplik üçün14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.32  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 teksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin təksaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yüksək olmayan) daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.33  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin təksaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.34  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin bir saplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.35  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 125 dteksdən az olan (təksaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmamış çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.41  Daranmamış təksaplı iplik üçün xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.42  Daranmamış təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.43  Daranmamış təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.44  Daranmamıştəksaplı ipliyin xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.46  Daranmamış təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 125 dteksdən az, lakin 106,38 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı, lakin 94 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.47  Daranmamış təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 106,38 dteksdən az, lakin 83,33 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 94 metrik nömrədən yuxarı, lakin 120 metrik nömrədən yuxarı olmayan) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5205.48  Daranmamış təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 83,33 dteksdən az(təksaplı iplik üçün 120 metrik nömrədən yuxarı) çoxeşməli (burma) və ya bireşməli liflərdən iplik 
    5206.11  Daraqla daranmamış liflərdən təksaplı əyirmə xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) olan iplik 
    5206.12  Daraqla daranmamış liflərdən təksaplı əyirmə xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yüksək, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) iplik  
    5206.13  Daraqla daranmamış liflərdən təksaplı əyirmə xətti sıxlığı 232,56 deksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən çox olmayan) iplik 
    5206.14  Daraqla daranmamış liflərdən təksaplı əyirmə xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yüksək, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) iplik 
    5206.15  Xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı) olan daraqla daranmamış liflərdən birsaplı ipliklər  
    5206.21  Daraqla daranmış liflərdən təksaplı iplik xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox (14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) olan iplik  
    5206.22  Daraqla daranmış liflərdən təksaplı iplik xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) iplik 
    5206.23  Daraqla daranmış liflərdən təksaplı iplik xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) iplik 
    5206.24  Xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmış liflərdən təksaplı iplik 
    5206.25  Xətti sıxlığı 125 dteksdən az (80 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmış liflərdən təksaplı iplik 
    5206.31  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteks və daha çox olan (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5206.32  təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5206.33  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik  
    5206.34  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik  
    5206.35  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 125 dteksdən az olan (təksaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5206.41  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteks və ya daha çox (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5206.42  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 714,29 dteksdən az, lakin 232,56 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 14 metrik nömrədən yuxarı, lakin 43 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik  
    5206.43  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 232,56 dteksdən az, lakin 192,31 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 43 metrik nömrədən yuxarı, lakin 52 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik  
    5206.44  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 192,31 dteksdən az, lakin 125 dteksdən az olmayan (təksaplı iplik üçün 52 metrik nömrədən yuxarı, lakin 80 metrik nömrədən yuxarı olmayan) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5206.45  Təksaplı ipliyin xətti sıxlığı 125 dteksdən az (təksaplı iplik üçün 80 metrik nömrədən yuxarı) daraqla daranmamış liflərdən çoxeşməli (burma) və ya bireşməli iplik 
    5207.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox pambıq lifi olan pambıq parça ipliyi (tikiş saplarından başqa) 
    5207.9  Digər pambıq parça ipliyi 
13.10.62  Pambıq tikiş sapları  5204.11  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində 85 kütlə %-i və ya daha artıq pambıq lifi olan pambıq parçadan tikiş sapları 
    5204.19  Digər pambıq parçadan tikiş sapları 
    5204.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış pambıq parçadan tikiş sapları 
13.10.71  Kətan ipliyi  5306.1  Təksaplı kətan iplik 
    5306.2  Çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli kətan iplik 
13.10.72  Cut ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi  5307.1  5303 mal mövqeyində təsnif edilən jut və ya digər tekstil lifli bitklərin liflərindən təksaplı ipliklər 
    5307.2  5303 mal mövqeyində təsnif edilən jut və ya digər tekstil lifli bitklərin liflərindən çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli ipliklər  
    5308.1  Hindqozunun liflərindən iplik 
    5308.2  Çətənə ipliyi 
    5308.9  Digər tekstil bitki liflərindən iplik 
13.10.81  Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən sarınmış iplik  5402.61  Neylon və ya digər poliamidlərdən digər çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli saplar 
    5402.62  Digər çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli saplar, poliefir 
    5402.69  Digər çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli saplar 
    5403.41  Çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli digər saplar, viskoz 
    5403.42  Asetilsellülozdan çoxeşməli (burulmuş) və ya bireşməli digər saplar 
    5403.49  Digər saplar 
    5406  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks saplar (tikiş saplarından başqa) 
13.10.82  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən çox sintetik ştapel lifləri olan iplik  5509.11  Tərkibində 85 kütlə % neylon və ya digər poliamid lifləri olan təksaplı iplik 
    5509.12  Tərkibində 85 kütlə % neylon və ya digər poliamid lifləri olan çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik 
    5509.21  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir lifləri olan təksaplı iplik 
    5509.22  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir lifləri olan çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik 
    5509.31  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan təksaplı iplik 
    5509.32  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox akril və ya modifikasiya olunmuş akril (modakril) lifləri olan çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik 
    5509.41  Tərkibində kütlə üzrə 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflər olan digər ipliklər (təksaplı iplik) 
    5509.42  Tərkibində kütlə üzrə 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflər olan digər ipliklər (çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik) 
    5511.1  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan kimyəvi lifli ipliklər (tikiş saplarından başqa) 
13.10.83  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik  5509.51  Əsasən və ya yalnız süni liflərlə qarışığı olan poliefir lifli ipliklər 
    5509.52  Əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan poliefir lifli ipliklər 
    5509.53  Əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan poliefir lifli ipliklər 
    5509.59  Digər poliefir lifli ipliklər 
    5509.61  Əsasən və yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan akril və ya modakril liflərindən iplik 
    5509.62  Əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan akril və ya modakril liflərindən iplik 
    5509.69  Akril və ya modakril liflərindən digər iplik 
    5509.91  Əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışıq digər ipliklər  
    5509.92  Əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan digər ipliklər 
    5509.99  Digər ipliklər 
    5511.2  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha az sintetik liflərdən ibarət olan kimyəvi lifli ipliklər (tikiş saplarından başqa), pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış 
13.10.84  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel liflərindən olan iplik  5510.11  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox süni liflərdən ibarət olan təksaplı iplik 
    5510.12  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox süni liflərdən ibarət olan çoxeşməli (buruqlu) və ya bireşməli iplik 
    5510.2  Əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan digər ipliklər 
    5510.3  Əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan digər ipliklər 
    5510.9  Süni liflərdən sair iplik  
    5511.3  Süni liflərdən kimyəvi lifli ipliklər  
13.10.85  Süni və sintetik filament saplardan və liflərdən olan tikiş sapları və iplik  5401.1  Sintetik saplardan tikiş sapları 
    5401.2  Süni saplardan tikiş sapları 
    5508.1  Sintetik liflərdən tikiş sapları 
    5508.2  Süni liflərdən tikiş sapları 
13.10.91  Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları  5104  Yundan və ya zərif və ya qaba heyvan tükündən didilmiş xammal 
13.10.92  Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları  5202.91  Didilmiş xammal 
    5202.99  Digər pambıq liflərinin tullantıları  
13.20.11  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar  5007.1  Daraqağzı ipəkdən hazırlanan parçalar 
    5007.2  Tərkibində 85 kütlə % və ya çox ipək sap və ya ipək tullantıları olan daraqağzı ipəkdən başqa digər parçalar  
    5007.9  İpək sapından və ya ipək tullantılarından digər parçalar 
13.20.12  Daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar  5111.11  Tərkibində 85 kütlə % və ya çox yun və ya zərif heyvan tükü olan (səthi sıxlığı 300 q/m²-dan çox olmayan) aparatda əyrilmiş yun ipliyindən və ya aparatda əyrilmiş zərif heyvan tükündən parçalar 
    5111.19  Tərkibində 85 kütlə % və ya çox yun və ya zərif heyvan tükü olan digər parçalar 
    5111.2  Əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə etməklə digər qarışıq parçalar 
    5111.3  Əsasən və ya yalnız kimyəvi liflər əlavə etməklə digər qarışıq parçalar 
    5111.9  Digər parçalar 
    5112.11  Tərkibində 85 kütlə %-i və daha artıq yunu və ya zərif heyvan tükü olan, səthi sıxlığı 200 q/m²-dan çox olmayan parçalar 
    5112.19  Tərkibində 85 kütlə %-i və daha artıq yunu və ya zərif heyvan tükü olan digər parçalar 
    5112.2  Əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışıq digər parçalar 
    5112.3  Əsasən və ya yalnız kimyəvi liflərlə qarışıq digər parçalar 
    5112.9  Daraqlı əyirmədən alınan yun iplikdən və ya zərif heyvan tükü ipliyindən hazırlanmış digər parçalar 
    5113  Qaba heyvan tükündən və ya at tükündən parçalar 
13.20.13  Kətan parçalar  5309.11  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox kətan lifi olan ağardılmamış və ya ağardılmış kətan parçalar 
    5309.19  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox kətan lifi olan digər kətan parçalar 
    5309.21  Tərkibində 85 kütlə %-dən az miqdarda kətan lifi olan ağardılmamış və ya ağardılmış kətan parçalar 
    5309.29  Tərkibində 85 kütlə %-dən az miqdarda kətan lifi olan digər kətan parçalar 
13.20.14  Cut və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa)   5310.1  5303 mal mövqeyində təsnif edilən cutdan və ya digər tekstil liflərdən hazırlanan parçalar (ağardılmamış) 
    5310.9  Digər tekstil liflərdən hazırlanan parçalar 
13.20.19  Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar  5311  Digər toxunma bitki liflərindən parçalar; kağız iplikdən parçalar 
13.20.20  Pambıq parçalar  5208.11  Tərkibində 85 kütlə %-i və ya daha çox pambıq parçasının lifi olan, səthi sıxlığı 200 q/ m²-dən çox olmayan ağardılmamış, kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dən çox olmayan pambıq parçalar 
    5208.12  Ağardılmamış, kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olan pambıq parçalar 
    5208.13  Ağardılmamış, 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5208.19  Digər ağardılmamış pambıq parçalar 
    5208.21  Ağardılmış kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olmayan pambıq parçalar 
    5208.22  Ağardılmış kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olan pambıq parçalar 
    5208.23  Ağardılmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5208.29  Digər ağardılmış pambıq parçalar 
    5208.31  Boyanmış kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olmayan pambıq parçalar 
    5208.32  Boyanmış kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olan pambıq parçalar 
    5208.33  Boyanmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5208.39  Digər boyanmış pambıq parçalar 
    5208.41  Müxtəlif rəngli iplikdən kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olmayan pambıq parçalar 
    5208.42  Müxtəlif rəngli iplikdən kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olan pambıq parçalar 
    5208.43  Müxtəlif rəngli iplikdən 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5208.49  Müxtəlif rəngli iplikdən digər pambıq parçalar 
    5208.51  Çap olunmuş B8205 səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox olmayan pambıq parçalar 
    5208.52  Çap olunmuş kətan toxunuşlu, səthi sıxlığı 100 q/ m²-dan çox pambıq parçalar 
    5208.59  Çap olunmuş digər parçalar 
    5209.11  Tərkibində 85 kütlə%-i və ya daha çox pambıq parçasının lifi olan, səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox ağardılmamış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5209.12  Ağardılmamış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5209.19  Digər ağardılmamış pambıq parçalar 
    5209.21  Ağardılmış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5209.22  Ağardılmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5209.29  Ağardılmış digər pambıq parçalar 
    5209.31  Boyanmış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5209.32  Boyanmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5209.39  Boyanmış digər pambıq parçalar 
    5209.41  Müxtəlif rəngli iplikdən kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5209.42  Müxtəlif rəngli iplikdən denim və ya cins parça 
    5209.43  Müxtəlif rəngli iplikdən 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu digər parçalar, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5209.49  Müxtəlif rəngli iplikdən digər pambıq parçalar 
    5209.51  Çap olunmuş kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5209.52  Çap olunmuş 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5209.59  Çap olunmuş digər pambıq parçalar 
    5210.11  Tərkibində pambıq lifinin miqdarı 85 kütlə%-dən az olan, əsasən və ya tamamilə kimyəvi liflərlə qarışdırılmış, səthi sıxlığı 200 q/m²-dan çox olmayan ağardılmamış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5210.19  Ağardılmamış digər pambıq parçalar 
    5210.21  Ağardılmış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5210.29  Ağardılmış digər pambıq parçalar 
    5210.31  Boyanmış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5210.32  Boyanmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5210.39  Boyanmış digər pambıq parçalar 
    5210.41  Müxtəlif rəngli ipliklərdən kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5210.49  Müxtəlif rəngli ipliklərdən digər pambıq parçalar 
    5210.51  Çap olunmuş kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5210.59  Çap olunmuş digər pambıq parçalar 
    5211.11  Tərkibində pambıq lifinin miqdarı 85 kütlə%-dən az olan, əsasən və ya tamamilə kimyəvi liflərlə qarışdırılmış, səthi sıxlığı 200 q/m²-dan çox ağardılmamış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5211.12  Ağardılmamış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5211.19  Ağardılmamış digər pambıq parçalar 
    5211.2  Ağardılmış pambıq parçalar 
    5211.31  Boyanmış kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5211.32  Əks sarja daxil olmaqla boyanmış 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu pambıq parçalar 
    5211.39  Boyanmış digər pambıq parçalar 
    5211.41  Müxtəlif rəngli iplikdən kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5211.42  Müxtəlif rəngli iplikdən denim və ya cins parça 
    5211.43  Müxtəlif rəngli iplikdən 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu digər parçalar, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5211.49  Müxtəlif rəngli iplikdən digər pambıq parçalar 
    5211.51  Çap olunmuş kətan toxunuşlu pambıq parçalar 
    5211.52  Çap olunmuş 3 və ya 4-saplı sarja toxunuşlu, əks sarja daxil olmaqla pambıq parçalar 
    5211.59  Çap olunmuş digər pambıq parçalar 
    5212.11  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olmayan ağardılmamış digər pambıq parçalar 
    5212.12  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olmayan ağardılmış digər pambıq parçalar 
    5212.13  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olmayan boyanmış digər pambıq parçalar 
    5212.14  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olmayan müxtəlif rəngli iplikdən digər pambıq parçalar 
    5212.15  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olmayan çap olunmuş digər pambıq parçalar 
    5212.21  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olan ağardılmamış digər pambıq parçalar 
    5212.22  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olan ağardılmış digər pambıq parçalar 
    5212.23  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olan boyanmış digər pambıq parçalar 
    5212.24  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olan müxtəlif rəngli ipliklərdən digər pambıq parçalar 
    5212.25  Səthi sıxlığı 200 q/ m²-dan çox olan çap olunmuş digər pambıq parçalar 
13.20.31  Sintetik liflərin ipliyindən və süni liflərin ipliyindən parçalar  5407.1  Neylondan və ya digər poliamidlərdən, yaxud poliefirlərdən alınan yüksəkdavamlı saplardan istehsal edilən parçalar 
    5407.2  Yastı və ya analoji saplardan istehsal edilən parçalar 
    5407.3  XI bölmənin 9-cu qeydində göstərilən parçalar 
    5407.41  Tərkibində 85 kütlə % neylondan və ya digər poliamidlərdən alınan ağardılmamış və ağardılmış kompleks saplar olan digər parçalar  
    5407.42  Tərkibində 85 kütlə % neylondan və ya digər poliamidlərdən alınan boyanmış kompleks saplar olan digər parçalar  
    5407.43  Tərkibində 85 kütlə % neylondan və ya digər poliamidlərdən alınan kompleks saplar olan müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar 
    5407.44  Tərkibində 85 kütlə % neylondan və ya digər poliamidlərdən alınan kompleks saplar olan çap olunmuş digər parçalar 
    5407.51  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar  
    5407.52  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan boyanmış digər parçalar 
    5407.53  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar 
    5407.54  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda teksturalaşmış poliefir saplar olan çap olunmuş digər parçalar 
    5407.61  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir saplar olan, tərkibində 85 kütlə % və daha çox miqdarda teksturalaşmamış poliefir saplar olan digər parçalar 
    5407.69  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox poliefir saplar olan digər parçalar 
    5407.71  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar 
    5407.72  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan boyanmış digər parçalar 
    5407.73  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar 
    5407.74  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda sintetik saplar olan çap olunmuş digər parçalar 
    5407.81  Tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar 
    5407.82  Tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan boyanmış digər parçalar 
    5407.83  Tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar 
    5407.84  Tərkibində 85% kütlə-dən az miqdarda sintetik saplardan və əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığından ibarət olan çap olunmuş digər parçalar 
    5407.91  Ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar 
    5407.92  Boyanmış digər parçalar 
    5407.93  Müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar  
    5407.94  Çap olunmuş digər parçalar 
    5408.1  Yüksəkdavamlı viskoz saplardan parçalar 
    5408.21  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar 
    5408.22  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan boyanmış digər parçalar 
    5408.23  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan müxtətlif rəngli saplardan digər parçalar 
    5408.24  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox miqdarda süni və ya yastı və ya analoji saplardan olan çap olunmuş digər parçalar  
    5408.31  Süni kompleks saplardan ağardılmamış və ya ağardılmış digər parçalar 
    5408.32  Süni kompleks saplardan boyanmış digər parçalar 
    5408.33  Süni kompleks saplardan müxtəlif rəngli saplardan digər parçalar  
    5408.34  Süni kompleks saplardan çap olunmuş digər parçalar 
13.20.32  Sintetik ştapel liflərindən parçalar  5512.11  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox poliefir lifləri olan ağardılmamış və ya ağardılmış parçalar 
    5512.19  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox poliefir lifləri olan digər parçalar 
    5512.21  Tərkibində 85 kütlə %-i və ya çox akril və ya modakril lifləri olan, ağardılmamış və ya ağardılmış parçalar 
    5512.29  Tərkibində 85 kütlə %-i və ya çox akril və ya modakril lifləri olan digər parçalar 
    5512.91  Digər ağardılmamış və ya ağardılmış parçalar 
    5512.99  Tərkibində 85 kütlə % və ya daha çox sintetik liflərdən ibarət olan digər parçalar 
    5513.11  Poliefir liflərdən kətan toxunuşlu ağardılmamış və ya ağardılmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.12  Poliefir liflərdən astarlıq sarja daxil olmaqla sarja toxunuşlu sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan 3 və ya 4-saplı)  
    5513.13  Ağardılmış və ya ağardılmamış poliefir lifli digər parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.19  Ağardılmış və ya ağardılmamış sintetik lifli digər parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.21  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, boyanmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.29  Boyanmış sair sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.31  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, müxtəlif rəngli ipliklərdən sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513.39  Müxtəlif rəngli ipliklərdən sair sintetik lifli parçalar(tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513 41  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, çap olunmuş sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5513 49  Çap olunmuş sair sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olmayan) 
    5514.11  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, ağardılmamış və ya ağardılmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.12  3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, əks sarja daxil olmaqla, ağardılmamış və ya ağardılmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan)  
    5514.19  Ağardılmamış və ya ağardılmış sair sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.21  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, boyanmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.22  3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, astarlıq sarja daxil olmaqla, boyanmış sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.23  Poliefir lifli boyanmış digər sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514 29  Boyanmış sair sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.3  Müxtəlif rəngli ipliklərdən sintetik lifli parçalar(tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.41  Poliefir liflərdən, kətan toxunuşlu, çap olunmuş, sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.42  3 və ya 4-saplı, sarja toxunuşlu poliefir liflərdən, əks sarja daxil olmaqla, çap olunmuş sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan) 
    5514.43  Çap olunmuş poliefir lifli digər sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan)  
    5514.49  Çap olunmuş sair sintetik lifli parçalar (tərkibi bu liflərlə 85 kütlə %-dən az olaraq, əsasən və ya yalnız sintetik və pambıq liflərlə qarışıq, səthi sıxlığı 170 q/ m²-dan çox olan)  
    5515.11  Poliefir liflərdən, əsasən və ya yalnız viskoz liflərlə qarışığı olan sintetik lifli digər parçalar 
    5515.12  Poliefir liflərdən, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar qarışığı olan sintetik lifli digər parçalar  
    5515.13  Poliefir liflərdən, əsasən və ya yalnız yun və ya zərif heyvan tükü ilə qarışığı olan sintetik lifli digər parçalar  
    5515.19  Poliefir liflərdən digər sintetik lifli parçalar 
    5515.21  Akril və ya modakril liflərindən, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan sintetik lifli digər parçalar 
    5515.22  Akril və ya modakril liflərindən, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü ilə qarışığı olan sintetik lifli digər parçalar 
    5515.29  Akril və ya modakril liflərindən digər sintetik lifli parçalar 
    5515.91  Əsasən və ya yalnız kimyəvi saplar əlavə edilməklə digər sintetik lifli parçalar  
    5515.99  Digər sintetik lifli parçalar 
13.20.33  Süni ştapel liflərindən parçalar  5516.11  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar, ağardılmamış və ya ağardılmış süni liflərdən parçalar  
    5516.12  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar, boyanmış süni liflərdən parçalar 
    5516.13  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar, müxtəlif rəngli ipliklərdən süni liflərdən parçalar  
    5516.14  Tərkibində 85 kütlə % və daha çox süni lif olanlar, çap olunmuş süni liflərdən parçalar  
    5516.21  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan, ağardılmamış və ya ağardılmış süni liflərdən parçalar  
    5516.22  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan, boyanmış süni liflərdən parçalar 
    5516.23  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan, müxtəlif rəngli ipliklərdən süni liflərdən parçalar 
    5516.24  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız kimyəvi saplarla qarışığı olan, çap olunmuş süni liflərdən parçalar 
    5516.31  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan, ağardılmamış və ya ağardılmış süni liflərdən parçalar 
    5516.32  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan, boyanmış süni liflərdən parçalar 
    5516.33  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan, müxtəlif rəngli ipliklərdən süni liflərdən parçalar 
    5516.34  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız yun və ya heyvanların zərif tükü qarışığı olan, çap olunmuş süni liflərdən parçalar 
    5516.41  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan, ağardılmamış və ya ağardılmış süni liflərdən parçalar 
    5516.42  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan, boyanmış süni liflərdən parçalar  
    5516.43  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan, müxtəlif rəngli ipliklərdən süni liflərdən parçalar 
    5516.44  Tərkibi 85 kütlə %-dən az süni liflərdən ibarət, əsasən və ya yalnız pambıq lifləri ilə qarışığı olan, çap olunmuş süni liflərdən parçalar 
    5516.91  Ağardılmamış və ya ağardılmış süni liflərdən digər parçalar 
    5516.92  Boyanmış süni liflərdən digər parçalar 
    5516.93  Müxtəlif rəngli ipliklərdən süni liflərdən digər parçalar 
    5516.94  Çap olunmuş süni liflərdən digər parçalar  
13.20.41  Xovlu parçalar və sinel parçalar (tiftikli dəsmallıq parçalar və ensiz parçalar istisna olmaqla)  5801.1  Yundan və ya heyvanların zərif tükündən xovlu və sineldən parçalar, 5802 və 5806 mal mövqelərindəki parçalardan başqa 
    5801.21  Pambıq parçası ipliyindən, kəsilmiş arğac xovlu parçalar 
    5801.22  Pambıq parçası ipliyindən, kəsilmiş xovlu velvet-kord 
    5801.23  Pambıq parçası ipliyindən, arğac xovlu digər parçalar 
    5801.24  Pambıq parçası ipliyindən, əsas xovları kəsilməmiş parçalar, epinqle 
    5801.25  Pambıq parçası ipliyindən, əsas xovları kəsilmiş parçalar 
    5801.26  Pambıq parçası ipliyindən, sineldən parçalar 
    5801.31  Kimyəvi saplardan, əsas xovları kəsilməmiş arğac parçalar 
    5801.32  Kimyəvi saplardan, əsas xovları kəsilmiş velvet-kord 
    5801.33  Kimyəvi saplardan, arğac xovlu digər parçalar 
    5801.34  Kimyəvi saplardan, əsas xovları kəsilməmiş parçalar, epinqle 
    5801.35  Kimyəvi saplardan, əsas xovları əsasən kəsilmiş parçalar 
    5801.36  Kimyəvi saplardan, sineldən parçalar 
    5801.9  Digər toxuculuq materiallarından parçalar 
13.20.42  Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar  5802.11  Ağardılmamış tiftikli və tiftikli tipli pambıqdan dəsmallıq parçalar 
    5802.19  Digər tiftikli və tiftikli tipli pambıqdan dəsmallıq parçalar 
13.20.43  Sair xovlu dəsmallıq parçalar və oxşar xovlu toxuma parçalar (ensiz parçalardan başqa)  5802.2  Tiftikli tipli dəsmallıq parçalar, tekstil materiallarından digər tiftikli parçalar 
13.20.44  Tənzif (ensiz parçalardan başqa)  5803  5806 mal mövqeyində təsnif edilən ensiz parçalardan başqa hörmə toxunuşlu parçalar 
13.20.45  Xalçalardan başqa, qarışıq toxuma parçalar  5802.3  Taftinqli tekstil materiallar 
13.20.46  Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil edilməklə)  7019.4  Zəif əyrilmiş iplikdən parçalar 
    7019.51  Eni 30 sm-dən çox olmayan digər parçalar 
    7019.52  Eni 30 sm-dən çox, səthi sıxlığı 250 q/m²-dən az, kətan toxunuşlu, xətti sıxlığı tək sap üçün 136 teksdən çox olmayan saplardan digər parçalar  
    7019.59  Şüşə lifindən digər parçalar 
13.91.11  Trikotaj və ya toxuma xovlu parçalar,tiftikli parçalar  6001.1  Trikotaj xovlu parçalar maşın və ya əllə toxunmuş, uzunxovlu və tiftikli parçalar daxil olmaqla, uzunxovlu parça 
    6001.21  Pambıq parçası ipliyindən ilməli xovlu parça 
    6001.22  Kimyəvi saplardan ilməli xovlu parça 
    6001.29  Digər toxuculuq materiallarından ilməli xovlu parça 
    6001.91  Pambıq parçası ipliyindən digər xovlu parça  
    6001.92  Kimyəvi saplardan digər xovlu parça 
    6001.99  Sair toxuculuq materiallarından digər xovlu parça 
13.91.19  Sair trikotaj parçalar, xəzin toxunma oxşatmaları da daxil edilməklə  4304  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar 
    6002.4  Tərkibində 5 kütlə % və ya çox elastomer saplar olan, lakin rezin saplar olmayan, maşında və əllə toxunmuş eni 30 sm-dən çox olmayan 6001 mal mövqeyindəki parçalardan başqa parçalar 
    6002.9  Maşında və əllə toxunmuş eni 30 sm-dən çox olmayan və tərkibində 5 kütlə % və ya çox elastomer və ya rezin saplar olan digər trikotaj parçalar 
    6003.1  Maşında və əllə toxunmuş eni 30 sm-dən çox olmayan, 6001 və ya 6002 mal mövqelərindəki trikotaj parçalardan başqa, yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən trikotaj parçalar 
    6003.2  Pambıq parçası ipliyindən trikotaj parçalar 
    6003.3  Sintetik saplardan trikotaj parçalar 
    6003.4  Süni saplardan trikotaj parçalar 
    6003.9  Digər trikotaj parçalar 
    6004.1  Maşında və əllə toxunmuş eni 30 sm-dən çox, 6001 mal mövqeyindəki parçalardan başqa, tərkibində 5 kütlə % və ya artıq elastomer saplar olan, lakin rezin saplar olmayan trikotaj parçalar 
    6005.21  6001-6004 mal mövqelərindəki trikotaj parçalardan başqa, ağardılmamış və ya ağardılmış pambıq parçası ipliyindən toxunma əsaslı parçalar 
    6005.22  Boyanmış pambıq parçası ipliyindən toxunma əsaslı parçalar 
    6005.23  Müxtəlif rəngli pambıq parçası ipliyindən toxunma əsaslı parçalar 
    6005.24  Çap olunmuş pambıq parçası ipliyindən toxunma əsaslı parçalar 
    6005.31  Ağardılmamış və ya ağardılmış sintetik saplardan toxunma əsaslı parçalar  
    6005.32  Boyanmış sintetik saplardan toxunma əsaslı parçalar 
    6005.33  Müxtəlif rəngli ipliklərdən sintetik saplardan toxunma əsaslı parçalar 
    6005.34  Çap olunmuş sintetik saplardan toxunma əsaslı parçalar 
    6005.41  Ağardılmamış və ya ağardılmış süni saplardan toxunma əsaslı parçalar 
    6005.42  Boyanmış süni saplardan toxunma əsaslı parçalar 
    6005.43  Müxtəlif rəngli ipliklərdən, süni saplardan toxunma əsaslı parçalar  
    6005.44  Süni saplardan toxunma əsaslı parçalar, çap olunmuş 
    6005.9  Digər toxunma əsaslı parçalar 
    6006.1  Yun iplikdən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.21  Ağardılmamış və ya ağardılmış pambıq parçası ipliyindən maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.22  Boyanmış pambıq parçası ipliyindən maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.23  Müxtəlif rəngli pambıq parçası ipliyindən maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.24  Çap olunmuş pambıq parçası ipliyindən maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar  
    6006.31  Ağardılmamış və ya ağardılmış sintetik saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar  
    6006.32  Boyanmış sintetik saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.33  Müxtəlif rəngli sintetik saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.34  Çap olunmuş sintetik saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.41  Ağardılmamış və ya ağardılmış süni saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.42  Boyanmış süni saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
    6006.43  Müxtəlif rəngli ipliklərdən süni saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar  
    6006.44  Çap olunmuş süni saplardan maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar  
    6006.9  Maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar 
13.92.11  Elektrik odeyallardan başqa, odeyallar və yol şalları  6301.2  odeyallar (elektrik odeyallarından başqa), yun ipliyindən və ya heyvanların nazik tükü ipliklərindən yol pledləri 
    6301.3  odeyallar (elektrik odeyallarından başqa), pambıq parçası ipliyindən yol pledləri 
    6301.4  odeyallar (elektrik odeyallarından başqa), sintetik saplardan yol pledləri 
    6301.9  odeyallar və digər yol pledləri 
13.92.12  Yataq ağları  6302.1  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj yataq ağları 
    6302.21  Pambıq parçası ipliyindən digər çap olunmuş parçalardan yataq ağları  
    6302.22  Kimyəvi saplardan digər çap olunmuş parçalardan yataq ağları 
    6302.29  Digər toxuculuq materiallarından, digər çap olunmuş parçalardan yataq ağları 
    6302.31  Pambıq parçası ipliyindən digər yataq ağları 
    6302.32  Kimyəvi saplardan digər yataq ağları 
    6302.39  Başqa toxuculuq materiallarından digər yataq ağları  
13.92.13  Yeməkxana ağları  6302.4  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj stol ağları  
    6302.51  Pambıq parçası ipliyindən digər stol ağları 
    6302.53  Kimyəvi saplardan digər stol ağları 
    6302.59  Digər toxuculuq materiallarından digər stol ağları 
13.92.14  Tualet və mətbəx ağları  6302.6  Tiftikli dəsmallıq parçalardan və pambıq iplikdən toxunmuş analoji tiftikli materialdan tualet və mətbəxt ağları 
    6302.91  Pambıq parçası ipliyindən digər tualet və mətbəxt ağları 
    6302.93  Kimyəvi saplardan digər tualet və mətbəxt ağları 
    6302.99  Digər toxuculuq materiallarından digər tualet və mətbəxt ağları 
13.92.15  Pərdələr (bəzək pərdələri də daxil edilməklə) və interyerlər üçün pəncərə pərdələri; pərdə və ya büzməli yataq ağları   6303.12  Sintetik saplardan əllə və ya maşında toxunma trikotaj pərdələr (portyerlər daxil edilməklə) və daxili pəncərə pərdələri; pərdələr və ya lambrekenlər və ya çarpaylar üçün tor haşiyələr 
    6303.19  Digər toxuculuq materiallarından əllə və ya maşında toxunma trikotaj  
    6303.91  Pambıq parçası ipliyindən digər pərdələr  
    6303.92  Sintetik saplardan digər pərdələr  
    6303.99  Digər toxuculuq materiallarından digər pərdələr  
13.92.16  Digər qruplara daxil edilməyən sair mebel-dekorasiya məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s, hazır lanması üçün parçalar və iplik komplektləri  5805  Hazır və ya hazır olmayan əllə toxunmuş qobelenlər (divar xalçaları) Belçika qobelenləri tipli, Obyüsson, Bove tipli qobelenlər və analoji qobelenlər və ya iynə ilə tikmə qobelenlər (məsələn, sıxnaxışlı, xaç-şəkilli) 
    6304.11  Maşında və ya əllə toxunma trikotaj, yataq örtükləri 
    6304.19  Digər yataq örtükləri 
    6304.91  Maşında və ya əllə toxunma trikotaj, digər dekorativ məmulatlar 
    6304.92  Digər dekorativ məmulatlar, pambıq parçası ipliyindən olan qeyri-trikotaj 
    6304.93  Digər dekorativ məmulatlar, sintetik saplardan olan qeyri-trikotaj 
    6304.99  Digər dekorativ məmulatlar, digər toxuculuq materiallarından olan qeyri-trikotaj 
    6308  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış xalçaların, qobelenlərin, tikməli süfrələrin və ya salfetlərin və ya analoji tekstil məmulatların hazırlanması üçün parçalardan və ipliklərdən, tikmə və ya toxunma üçün ləvazimatlarla və ya onlarsız, saplardan ibarət dəstlər  
13.92.21  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün istifadə edilən kisə və torbalar  6305.1  5303 mal mövqeyində təsnif edilən cut və ya digər lifli bitkilərin tekstil liflərinin ipliyindən qablaşdırma kisə və paketlər 
    6305.2  Pambıq parçası ipliyindən qablaşdırma kisə və paketlər 
    6305.32  Kimyəvi toxuculuq materiallarından, böyük tutumlu elastik aralıq konteynerləri 
    6305.33  Kimyəvi toxuculuq materiallarından, polietilen və polipropilen zolaq və ya lentlərdən və ya analoji formalardan qablaşdırma kisə və paketlər 
    6305.39  Kimyəvi toxuculuq materiallarından digər qablaşdırma kisə və paketlər 
    6305.9  Digər toxuculuq materiallarından qablaşdırma kisə və paketlər 
13.92.22  Brezentlər, qayıqlar, yaxtalar və ya üzən desant vasitələri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər, tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə)  6306.12  Sintetik saplardan brezent, talvar və tentlər  
    6306.19  Digər toxuculuq materiallarından brezent, talvar və tentlər 
    6306.22  Sintetik saplardan çadırlar 
    6306.29  Digər toxuculuq materiallarından çadırlar 
    6306.3  Yelkənlər 
    6306.4  Hava ilə doldurulan döşəklər 
    6306.91  Pambıq parçası ipliyindən kempinq üçün ləvazimatlar 
    6306.99  Digər toxuculuq materiallarından kempinq üçün ləvazimatlar 
13.92.23  Paraşütlər (diricabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və rotoşütlər; onların hissələri  8804  Paraşütlər (idarə olunan paraşütlər və paraplanlar (paraşüt-qanadlar) və rotoşütlər; onların hissə və ləvazimatları 
13.92.24  Sırınmış yorğanlar, sırınmış pərğu yorğanlar, divan yastıqçaları, yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq ləvazimatları  9404.3  Yataq kisələri 
    9404.9  Digər yataq ləvazimatları və analoji mebel məmulatları  
13.92.29  Sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)   6307.1  Döşəmə, qab yumaq, toz silmək üçün parçalar və analoji silgi materialları 
    6307.2  Xilasedici kəmərlər və jiletlər 
    6307.9  Paltar biçmələri daxil olmaqla digər hazır məmulatlar 
13.93.11  Düyünlərlə toxunmuş xalçalar və sair döşəmə örtükləri  5701.1  İlmələnmiş xalçalar və ya digər toxunma döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan,yundan və ya heyvanların zərif tükündən 
    5701.9  İlmələnmiş xalçalar və ya digər toxunma döşəmə örtükləri, hazır və ya hazır olmayan, digər toxunma materiallardan 
13.93.12  Tikilməmiş toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri  5702.1  "Kilim", "Sumax", "Kermani" və analoji əl xalçaları 
    5702.2  Hindqozu lifindən döşəmə örtükləri 
    5702.31  Yundan və ya heyvanların zərif tükündən digər hazır olmayan xovlu örtüklər 
    5702.32  Kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan digər hazır olmayan xovlu örtüklər 
    5702.39  Digər tekstil(toxuculuq) materiallarından digər hazır olmayan xovlu örtüklər 
    5702.41  Yundan və ya heyvanların zərif tükündən digər hazır xovlu örtüklər 
    5702.42  Kimyəvi tekstil(toxuculuq) materiallardan digər hazır xovlu örtüklər 
    5702.49  Digər tekstil (toxuculuq) materiallarından digər hazır xovlu örtüklər 
    5702.5  Hazır olmayan digər xovsuz örtüklər 
    5702.91  Yundan və ya heyvanların zərif tükündən hazır olan digər xovsuz örtüklər 
    5702.92  Kimyəvi tekstil (toxuculuq) materiallardan hazır olan digər xovsuz örtüklər 
    5702.99  Digər tekstil (toxuculuq) materiallarından hazır olan digər xovsuz örtüklər 
13.93.13  Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  5703.1  Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan, yundan və ya heyvanların zərif tükündən  
    5703.2  Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan, neylondan və ya digər poliamidlərdən 
    5703.3  Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan, digər kimyəvi tekstil (toxuculuq) materiallardan  
    5703.9  Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan, digər toxuculuq materiallarından 
13.93.19  Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil edilməklə)  5704.1  Taftinqsiz, flokirlənməyən, hazır və ya hazır olmayan, maksimal sahəsi 0,3 m² olan plastinalar şəklində keçə xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri 
    5704.9  Taftinqsiz, flokirlənməyən digər keçə xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri 
    5705  Hazır və ya hazır olmayan digər xalçalar və tekstil döşəmə örtükləri 
13.94.11  Cutdan və ya sair toxuculuq liflərindən hazırlanan viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar  5607.21  Sizaldan və ya Adave bitki növündən qablaşdırma üçün şpaqat və ya kəndir (viş) 
    5607.29  Sizaldan və ya Adave bitki növündən digər tekstil liflər 
    5607.41  Polietilen və ya polipropilendən, qablaşdırma üçün şpaqat və ya kəndir (viş) 
    5607.49  Polietilen və ya polipropilendən digər tekstil liflər 
    5607.5  Digər sintetik liflərdən ciyə, kəndir, kanat və troslar 
    5607.9  Hörülmüş və ya hörülməmiş, hörgüdə və ya hörgüsüz və hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, örtülmüş və ya örtülməmiş, rezin və ya plastmass üzlüklü və ya üzlüksüz digər ciyə, kəndir, kanat və troslar 
13.94.12  Viş, kanat, ip və ya troslardan hörülmüş torlar, toxuculuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər  5608.11  Kimyəvi toxuculuq materiallarından hazır balıqçılıq torları 
    5608.19  Kimyəvi toxuculuq materiallarından digər kəndir (viş), ip və ya kanatdan hörülmüş kiçik torlar və torlar 
    5608.9  Digər materiallardan kəndir (viş), ip və ya kanatdan hörülmüş kiçik torlar və torlar 
    5609  Saplardan və ya iplikdən, 5404 və 5405 mal mövqelərində təsnif edilən yastı və ya analoji saplardan, kəndir (viş), ip, kanat və ya trosdan, başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan məmulatlar 
13.94.20  Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları, toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər istifadədə olmuş məmulatlar  6310.1  İstifadə olunmuş toxuculuq materiallarından, çeşidlənmiş əskilər, istifadə olunmuş və ya təzələri, viş, ip, kanat və tros kəsikləri və viş, ip, kanat və ya trosdan məmulatlar 
    6310.9  İstifadə olunmuş toxuculuq materiallarından digər əskilər, istifadə olunmuş və ya təzələri, viş, ip, kanat və tros kəsikləri və viş, ip, kanat və ya trosdan məmulatlar 
13.95.10  Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa, toxunulmayan materiallardan məmulatlar  5603.11  Kimyəvi saplardan, səthi sıxlığı 25 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.12  Kimyəvi saplardan, səthi sıxlığı 25 q/m²-dan çox, lakin 70 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.13  Kimyəvi saplardan, səthi sıxlığı 70 q/m²-dan çox, lakin 150 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.14  Kimyəvi saplardan, səthi sıxlığı 150 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.91  Səthi sıxlığı 25 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.92  Səthi sıxlığı 25 q/m²-dan artıq, lakin 70 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.93  Səthi sıxlığı 70 q/m²-dan artıq, lakin 150 q/m²-dan çox olmayan toxunmamış materiallar 
    5603.94  Səthi sıxlığı 150 q/m²-dan artıq toxunmamış materiallar 
13.96.11  Metallaşdırılmış iplik və metallaşdırılmış bafta ipliklər  5605  5404 və ya 5405 mal mövqelərində təsnif olunan tekstil və yastı və ya analoji saplar ilə birləşdirilmiş sap və ya zolaq və ya toz şəklində metal və ya metalla örtülmüş metallaşdırılmış, baftalı və ya baftasız sap 
13.96.12  Metal saplardan parçalar və digər qruplara daxil edilməyən metallaşdırılmış iplikdən parçalar  5809  5605 mal mövqeyində təsnif edilən, paltarda, mebelə üz çəkmədə və analoji məqsədlər üçün istifadə olunan, başqa yerdə adı çəkilməmiş və təsnif olunmamış metal bəzək saplardan parçalar və metallaşdırılmış sapdan parçalar 
13.96.13  Rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan; rezin və ya plastiklə örtülmüş və ya hopdurulmuş toxuculuq ipliyi və zolaqları  5604.1  Tekstil örtüklü rezin saplar və şnur 
    5604.9  Digər toxuculuq sapları, yastı saplar və analoji saplar 
13.96.14  Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş və üzlənmiş toxuculuq materialları  5901.1  Cildlər və ya analoji məqsədlər üçün istifadə olunan qətranlanmış və ya nişastalanmış tekstil (toxuculuq) materiallar 
    5901.9  Digər tekstil (toxuculuq) materiallar 
    5903.1  5902 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan başqa, polivinilxloridlə hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş, və ya təkrarlanmış materiallar 
    5903.2  5902 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan başqa, poliuretanla hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş, və ya təkrarlanmış materiallar 
    5903.9  5902 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan başqa, hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş, və ya təkrarlanmış digər materiallar 
    5907  Toxuculuq materialları, əvvəllər adı çəkilmiş üsullarla örtülmüş və ya hopdurulmuş; teatr dekorasiyaları, bədii studiyalarda arxa fon kimi və ya analoji məqsədlər üçün bəzədilmiş kətanlar 
13.96.15  Yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir, yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar  5902.1  Şinlər üçün yüksəkdavamlı neylon və ya digər poliamid saplardan kord materiallar 
    5902.2  Şinlər üçün yüksəkdavamlı poliefir saplardan kord materiallar 
    5902.9  Şinlər üçün digər saplardan kord  
13.96.16  Texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları (fitillər, qaz qapaqları, elastik şlanqlar, transmissiya və ya konveyer qayışları, ələk üçün parçalar və dartılan parçalar da daxil edilməklə)   5908  Lampa, kerosin, alışqan, şam və analoji məmulatlar üçün, toxunmuş, hörülmüş və ya trikotaj tekstil (toxuculuq) piltələr (fitillər); qaz lampaları üçün közərən torlar və qaz lampaların közərən torları üçün boruşəkilli trikotaj kətan, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış 
    5909  Aralıqla, örtüklə və ya digər materiallardan olan ləvazimatlarla və ya onlarsız tekstil şlanqlar və analoji tekstil trubkalar 
    5910  Hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş, polimer materiallarla və ya armaturlaşdırılmış metallarla və ya digər metallarla təkrarlanmış və ya təkrarlanmamış tekstil (toxuculuq) materiallarından ötürücü qayışlar və ya konveyer lentləri və ya beltinq 
    5911.1  Toxuculuqda istifadə olunan rezin hopdurulmuş velvetdən hazırlanmış ensiz parçalar da daxil edilməklə iynəli lentlərin və ya digər texniki məqsədlər üçün analoji parçaların hazırlanmasında istifadə olunan keçə, keçə altlıqlı, rezin dəri və ya başqa materiallarla təkrarlanmış parça toxuculuq materialları 
    5911.2  Hazır və tamamlanmamış şəkildə süzgəc parçalar 
    5911.31  Səthi sıxlıgı 650 q/m²-dan az, kağızdüzəldən maşınlarda və ya analoji maşınlarda (sellüloza, asbestsementli və s,) istifadə olunan, fasiləsiz və ya birləşmələrlə olan tekstil (toxuculuq) materiallar və keçə və ya fetr 
    5911.32  Səthi sıxlıgı 650 q/m² və ya ondan artıq, kağızdüzəldən maşınlarda və ya analoji maşınlarda (sellüloza, asbestsementli və s,) istifadə olunan, fasiləsiz və ya birləşmələrlə olan tekstil (toxuculuq) materiallar və keçə və ya fetr 
    5911.4  Yağsıxıcı preslərdə və ya analoji texniki məqsədlərlə istifadə olunan, insan tükündən hazırlanmış parçalar da daxil olmaqla, süzgəc parçalar 
    5911.9  Digər toxuculuq materialları və texniki məqsədlər üçün məmulatlar 
13.96.17  Ensiz parçalar; ensiz toxuma materialları, naxışlar və s.  5806.1  Ensiz parçalar, 5807 mal mövqeyində təsnif edilən məmulatlardan başqa; yapışdırılmaqla bərkidilmiş ensiz arğacsız parçalar (boldyuk), +B11472 
    5806.2  Tərkibində 5 kütlə% və ya çox elastomer və ya rezin saplar olan digər parçalar 
    5806.31  Pambıq parçası ipliyindən digər parçalar 
    5806.32  Kimyəvi saplardan digər parçalar 
    5806.39  Digər toxuculuq materiallarından digər parçalar 
    5806.4  Yapışdırılmaqla bərkidilmiş arğacsız parçalar (boldyuk) 
    5807.1  Etiket, emblem və toxuculuq materiallarından analoji məmulatlar, tikə, lent və ya müəyyən formada və ölçüdə biçilmiş, lakin naxışlanmamış, toxunma 
    5807.9  Tikə, lent və ya müəyyən formada və ölçüdə biçilmiş, lakin naxışlanmaş, digər etiket, emblem və toxuculuq materiallarından analoji məmulatlar 
    5808.1  Tikə parçada toxunmuş tesma 
    5808.9  Tikədən naxışsız bəzək materialları, maşında və ya əllə toxunma trikotaj istisna olmaqla; kiçik qotazlar, pomponlar və analoji materiallar 
13.99.11  Tül və sair tor parçalar, maşında və ya əllə toxunma trikotaj parçalar; parça-parça tesma, zolaq şəkilli krujevalar, yaxud krujevalı bəzək əşyaları  5804.1  Tül və digər torşəkilli parçalar 
    5804.21  Kimyəvi saplardan maşında toxunmuş krujeva 
    5804.29  Digər toxuculuq materiallarından maşında toxunmuş krujeva 
    5804.3  Əllə toxunmuş krujeva 
13.99.12  Ayrı-ayrı parçalarda, zolaqlarda tikmələr və ya ayrı-ayrı tikmələr  5810.1  Astar sapları görünməyən tikmələr 
    5810.91  Pambıq parçası ipliyindən sair tikmələr 
    5810.92  Kimyəvi saplardan sair tikmələr 
    5810.99  Digər toxuculuq materiallarından sair tikmələr 
13.99.13  Örtüklü, hopdurulmuş və ya laminasiya edilmiş keçə  5602.1  Fetr və keçə sırınmış və lifli toxunma-tikilişli parçalar 
    5602.21  Hopdurulmamış, üzlənməmiş və ya təkrarlanmamış, yundan və ya zərif heyvan tükündən digər fetr və ya keçə 
    5602.29  Hopdurulmamış, üzlənməmiş və ya təkrarlanmamış, digər toxuculuq materiallarından digər fetr və ya keçə 
    5602.9  Hopdurulmamış, üzlənməmiş və ya təkrarlanmamış, digər fetr və ya keçə 
13.99.14  Uzunluğu 5 mm-dən kiçik və ya bərabər olan liflər; toxuculuq tozu və zolaqları  5601.3  Toxuculuq tiftiyi və tozları, düyünçələr 
13.99.15  Güpür sap və zolaqlar; sinel iplik; fasonlu ilməli iplik  5606  Baftalı və yastı və 5404 və 5405 mal mövqelərində təsnif olunan analoji saplar, baftalı (at tükündən olan və 5605 mal mövqeyində təsnif olunan baftalı saplardan başqa); sinel ipliyi (tiftikli sinel daxil olmaqla); fasonlu ilməli iplik 
13.99.16  Parça-parça pambıq toxuculuq məmulatları  5811  Köbəli aralıq qatla və ya 5810 mal mövqeyində göstərilən tikmələr istisna olunmaqla, başqa üsulla birləşdirilmiş, bir və ya bir neçə qat toxuculuq materiallarından ibarət tikə parçalardan sırınmış toxuculuq materialları 
13.99.19  Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq və toxuculuq materialları  9616.2  Kosmetik və ya tualet vasitələrini çəkmək üçün yastıqlar və lopalar 
14.11.10  Dəri geyimlər   4203.1  Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən geyim əşyaları 
14.12.11  Kişilər üçün istehsalat və peşə komplektləri, gödəkçələri və bleyzerləri  6203.22  Pambıq parçası ipliyindən dəstlər 
    6203.23  Sintetik saplardan dəstlər 
    6203.29  Digər toxuculuq materiallarından dəstlər 
    6203.32  Pambıq parçası ipliyindən pencək və blayzerlər 
    6203.33  Sintetik saplardan pencək və blayzerlər 
    6203.39  Digər toxuculuq materiallarından pencək və blayzerlər 
14.12.12  Kişilər üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinizonlar, bric və şortlar  6203.42  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6203.43  Sintetik saplardan şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6203.49  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
14.12.21  Qadınlar üçün istehsalat və peşə komplektləri və gödəkçələri  6204.22  Pambıq parçası ipliyindən komplektlər (qadınlar üçün) 
    6204.23  Sintetik saplardan komplektlər 
    6204.29  Digər toxuculuq materiallarından komplektlər 
    6204.32  Pambıq parçası ipliyindən jaketlər və bleyzerlər 
    6204.33  Sintetik saplardan jaketlər və bleyzerlər 
    6204.39  Digər toxuculuq materiallarından jaketlər və bleyzerlər 
14.12.22  Qadınlar üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar  6204.62  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6204.63  Sintetik liflərdən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6204.69  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
14.12.30  Sair iş geyimləri  6211.32  Pambıq parçası ipliyindən kişi və oğlanlar üçün digər geyimlər 
    6211.33  Kimyəvi saplardan kişi və oğlanlar üçün digər geyimlər 
    6211.42  Pambıq parçası ipliyindən qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
    6211.43  Kimyəvi saplardan qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
14.13.11  Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş, anorak və oxşar məmulatlar  6101.2  Pambıq parçası ipliyindən palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr, fırtınalıqlar və analoji məmulatlar (kişilər və ya oğlanlar üçün) 
    6101.3  Kimyəvi saplardan palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr, fırtınalıqlar və analoji məmulatlar 
    6101.9  Digər toxuculuq materiallarından palto, yarımpalto, bürüncəklər (çiyinlik), plaşlar, gödəkçələr (o cümlədən xizək gödəkçələri), küləkçələr, fırtınalıqlar və analoji məmulatlar 
14.13.12  Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, pencək, bleyzer, şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar  6103.1  Kostyumlar (əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj (kişilər və oğlanlar üçün) 
    6103.22  Pambıq parçası ipliyindən komplektlər 
    6103.23  Sintetik saplardan komplektlər 
    6103.29  Digər toxuculuq materiallarından komplektlər 
    6103.31  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən pencəklər və bleyzerlər 
    6103.32  Pambıq parçası ipliyindən pencəklər və bleyzerlər 
    6103.33  Sintetik saplardan pencəklər və bleyzerlər 
    6103.39  Digər toxuculuq materiallarından pencəklər və bleyzerlər 
    6103.41  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, brici və şortlar 
    6103.42  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, brici və şortlar  
    6103.43  Sintetik saplardan şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, brici və şortlar 
    6103.49  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, brici və şortlar  
14.13.13  Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu gödəkçə, anorak, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və oxşar məmulatlar  6102.1  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən qadın və ya qızlar üçün palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar, küləkçə, fırtınalıq və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar 
    6102.2  Qadın və ya qızlar üçün pambıq parçası ipliyindən palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar, küləkçə, fırtınalıq və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar 
    6102.3  Kimyəvi saplardan qadın və ya qızlar üçün palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar, küləkçə, fırtınalıq və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar 
    6102.9  Digər toxuculuq materiallarından qadın və ya qızlar üçün palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar məmulatlar, küləkçə, fırtınalıq və digər analoji əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatlar 
14.13.14  Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, jaket, don, yubka, şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar  6104.13  Sintetik saplardan (qadın və ya qızlar üçün) kostyumlar 
    6104.19  Digər toxuculuq materiallarından kostyumlar 
    6104.22  Pambıq parçası ipliyindən komplektlər 
    6104.23  Sintetik saplardan komplektlər 
    6104.29  Digər toxuculuq materiallarından komplektlər 
    6104.31  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən jaketlər və bleyzerlər 
    6104.32  Pambıq parçası ipliyindən jaketlər və bleyzerlər 
    6104.33  Sintetik saplardan jaketlər və bleyzerlər 
    6104.39  Digər toxuculuq materiallarından jaketlər və bleyzerlər 
    6104.41  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən donlar 
    6104.42  Pambıq parçası ipliyindən donlar 
    6104.43  Sintetik saplardan donlar 
    6104.44  Süni saplardan donlar 
    6104.49  Digər toxuculuq materiallarından donlar 
    6104.51  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən yubka və yubka-şalvarlar 
    6104.52  Pambıq parçası ipliyindən yubka və yubka-şalvarlar 
    6104.53  Sintetik saplardan yubka və yubka-şalvarlar 
    6104.59  Digər toxuculuq materiallarından yubka və yubka-şalvarlar 
    6104.61  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, bricilər və şortlar 
    6104.62  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, bricilər və şortlar 
    6104.63  Sintetik saplardan şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, bricilər və şortlar 
    6104.69  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, önlüklü və qayışlı kombinezonlar, bricilər və şortlar 
14.13.21  Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və oxşar məmulatlar  6201.11  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (kişi və ya oğlanlar üçün) palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6201.12  Pambıq parçası ipliyindən palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6201.13  Kimyəvi saplardan palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6201.19  Digər toxuculuq materiallarından palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6201.91  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən digər kişi və ya oğlan geyim məmulatları 
    6201.92  Pambıq parçası ipliyindən digər kişi və ya oğlan geyim məmulatları 
    6201.93  Kimyəvi saplardan digər kişi və ya oğlan geyim məmulatları 
    6201.99  Digər toxuculuq materiallarından digər kişi və ya oğlan geyim məmulatları 
14.13.22  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər  6203.11  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (kişi və ya oğlanlar üçün) kostyumlar 
    6203.12  Sintetik saplardan kostyumlar 
    6203.19  Digər toxuculuq materiallarından kostyumlar 
    6203.22  Pambıq parçası ipliyindən dəstlər 
    6203.23  Sintetik saplardan dəstlər 
    6203.29  Digər toxuculuq materiallarından dəstlər 
14.13.23  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər və bleyzerlər  6203.31  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (kişi və ya oğlanlar üçün) pencək və blayzerlər 
    6203.32  Pambıq parçası ipliyindən pencək və blayzerlər 
    6203.33  Sintetik saplardan pencək və blayzerlər 
    6203.39  Digər toxuculuq materiallarından pencək və blayzerlər 
14.13.24  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar  6203.41  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (kişi və ya oğlanlar üçün) şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6203.42  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6203.43  Sintetik saplardan şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6203.49  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
14.13.31  Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu və oxşar məmulatlar  6202.11  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (qadın və ya qızlar üçün) palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6202.12  Pambıq parçası ipliyindən palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6202.13  Kimyəvi saplardan palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6202.19  Digər toxuculuq materiallarından palto, yarımpalto, bürüncəklər, plaşlar və analoji məmulatlar 
    6202.91  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən qadın və ya qızlar üçün digər məmulatlar 
    6202.92  Pambıq parçası ipliyindən qadın və ya qızlar üçün digər məmulatlar 
    6202.93  Kimyəvi saplardan qadın və ya qızlar üçün digər məmulatlar 
    6202.99  Digər toxuculuq materiallarından qadın və ya qızlar üçün digər məmulatlar 
14.13.32  Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər  6204.11  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (qadın və qızlar üçün) kostyumlar 
    6204.12  Pambıq parçası ipliyindən kostyumlar 
    6204.13  Sintetik saplardan kostyumlar 
    6204.19  Digər toxuculuq materiallarından kostyumlar 
    6204.21  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən komplektlər 
    6204.22  Pambıq parçası ipliyindən komplektlər 
    6204.23  Sintetik saplardan komplektlər 
    6204.29  Digər toxuculuq materiallarından komplektlər 
14.13.33  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər  6204.31  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (qadın və qızlar üçün) jaketlər və bleyzerlər 
    6204.32  Pambıq parçası ipliyindən jaketlər və bleyzerlər 
    6204.33  Sintetik saplardan jaketlər və bleyzerlər 
    6204.39  Digər toxuculuq materiallarından jaketlər və bleyzerlər 
14.13.34  Qadın və ya qızlar üçün don, yubka və yubka-şalvarlar  6204.41  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (qadın və qızlar üçün) donlar 
    6204.42  Pambıq parçası ipliyindən donlar 
    6204.43  Sintetik saplardan donlar 
    6204.44  Süni saplardan donlar 
    6204.49  Digər toxuculuq materiallarından donlar 
    6204.51  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən yubka və yubka-şalvarlar 
    6204.52  Pambıq parçası ipliyindən yubka və yubka-şalvarlar 
    6204.53  Sintetik saplardan yubka və yubka-şalvarlar 
    6204.59  Digər toxuculuq materiallarından yubka və yubka-şalvarlar 
14.13.35  Qadın və ya qızlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar  6204.61  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən (qadın və qızlar üçün) şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6204.62  Pambıq parçası ipliyindən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6204.63  Sintetik liflərdən şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
    6204.69  Digər toxuculuq materiallarından şalvarlar, qayışlı və önlüklü kombinizonlar, bricilər və şortlar 
14.13.40  Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair məmulatlar  6309  İstifadə olunmuş geyim və digər məmulatlar 
14.14.11  Kişi və ya oğlanlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj köynəklər  6105.1  Pambıq parçası ipliyindən kişi və oğlanlar üçün maşında və əllə toxunma trikotaj köynəklər 
    6105.2  Kimyəvi saplardan kişi və oğlanlar üçün maşında və əllə toxunma trikotaj köynəklər 
    6105.9  Digər toxuculuq materiallarından kişi və oğlanlar üçün maşında və əllə toxunma trikotaj köynəklər 
14.14.12  Kişi və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kalson, tuman, pijama, xalat və oxşar məmulatlar  6107.11  Pambıq parçası ipliyindən (kişi və oğlanlar üçün) alt tumanlar və qısa tumanlar (maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj) 
    6107.12  Kimyəvi saplardan alt tumanlar və qısa tumanlar 
    6107.19  Digər toxuculuq materiallarından alt tumanlar və qısa tumanlar 
    6107.21  Pambıq parçası ipliyindən (kişi və oğlanlar üçün) gecə köynəkləri və pijamalar 
    6107.22  Kimyəvi saplardan gecə köynəkləri və pijamalar 
    6107.29  Digər toxuculuq materiallarından gecə köynəkləri və pijamalar 
    6107.91  Pambıq parçası ipliyindən (kişi və oğlanlar üçün) hamam xalatləri, ev xalatlərı və analoji məmulatlar  
    6107.99  Digər toxuculuq materiallarından hamam xalatləri, ev xalatlərı və analoji məmulatlar 
14.14.13  Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzka, köynək və batniklər  6106.1  Pambıq parçası ipliyindən qadınlar və ya qızlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzkalar, bluzlar və bluzonlar 
    6106.2  Kimyəvi saplardan qadınlar və ya qızlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzkalar, bluzlar və bluzonlar 
    6106.9  Digər toxuculuq materiallarından qadınlar və ya qızlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzkalar, bluzlar və bluzonlar 
14.14.14  Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tuman, alt yubka, triko, gecə köynəyi, xalat və oxşar məmulatlar  6108.11  Kimyəvi saplardan (qadın və ya qızlar üçün) kombinasiyalar və alt yubkalar 
    6108.19  Digər toxuculuq materiallarından kombinasiyalar və alt yubkalar 
    6108.21  Pambıq parçası ipliyindən qısa tuman və alt tumanlar 
    6108.22  Kimyəvi saplardan qısa tuman və alt tumanlar 
    6108.29  Digər toxuculuq materiallarından qısa tuman və alt tumanlar 
    6108.31  Pambıq parçası ipliyindən gecə köynəkləri və pijamalar 
    6108.32  Kimyəvi saplardan gecə köynəkləri və pijamalar 
    6108.39  Digər toxuculuq materiallarından gecə köynəkləri və pijamalar 
    6108.91  Pambıq parçası ipliyindən penuarlar, hamam xalatləri, ev xalatləri və anoloji məmulatlar 
    6108.92  Kimyəvi saplardan penuarlar, hamam xalatləri, ev xalatləri və anoloji məmulatlar 
    6108.99  Digər toxuculuq materiallarından penuarlar, hamam xalatləri, ev xalatləri və anoloji məmulatlar 
14.14.21  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər  6205.2  Pambıq parçası ipliyindən kişi və oğlan köynəkləri 
    6205.3  Kimyəvi saplardan kişi və oğlan köynəkləri 
    6205.9  Digər toxuculuq materiallarından kişi və oğlan köynəkləri 
14.14.22  Kişi və ya oğlanlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, kalsonlar, pijamalar və xalatlar  6207.11  Pambıq parçası ipliyindən (kişi və oğlanlar üçün) alt tumanlar və qısa tumanlar 
    6207.19  Digər toxuculuq materiallarından alt tumanlar və qısa tumanlar 
    6207.21  Pambıq parçası ipliyindən gecə köynəkləri və pijamaları 
    6207.22  Kimyəvi saplardan gecə köynəkləri və pijamaları 
    6207.29  Digər toxuculuq materiallarından gecə köynəkləri və pijamaları 
    6207.91  Pambıq parçası ipliyindən kişi və ya oğlan üçün digər alt fufaykalar,hamam xalatləri, ev xalatları və analoji məmulatlar 
14.14.23  Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər  6206.1  İpək sapdan və ya ipək tullantıları ipliyindən qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon 
    6206.2  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon 
    6206.3  Pambıq parçası ipliyindən qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon 
    6206.4  Kimyəvi saplardan qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon 
    6206.9  Digər toxuculuq materiallarından qadınlar və qızlar üçün bluzka, bluza və bluzon 
14.14.24  Qadın və ya qızlar üçün şort ilə maykalar və sair maykalar, tumanlar, alt yubkalar, triko, gecə köynəkləri, çimmə xalatları, ev xalatları və oxşar məmulatlar  6208.11  Kimyəvi saplardan (qadın və ya qızlar üçün) kombinasiyalar və alt yubkalar 
    6208.19  Digər toxuculuq materiallarından kombinasiyalar və alt yubkalar 
    6208.21  Pambıq parçası ipliyindən gecə köynəkləri və pijama 
    6208.22  Kimyəvi saplardan gecə köynəkləri və pijama 
    6208.29  Digər toxuculuq materiallarından gecə köynəkləri və pijama 
    6208.91  Pambıq parçası ipliyindən qadın və qızlar üçün alt fufaykalar və maykalar, tumanlar, hamam xalatləri, ev xalatlərı və analoji məmulatlar  
14.14.25  Büstqalterlər, korsetlər, kəmərlər, corabbağı və oxşar məmulat və onların hissələri  6212.1  Büstqalterlər, pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş büstqalter və tumanlardan ibarət dəst 
    6212.2  Kəmərlər və kəmər-tumanlar 
    6212.3  Zərif bəzəklər 
    6212.9  Korsetlər, aşırmalar, qurşaqlar və analoji məmulatlar və onların hissələri (maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj və ya qeyri-trikotaj ) 
14.14.30  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar, şort ilə maykalar və sair maykalar  6109.1  Pambıq parçası ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj qollu fufaykalar və digər alt fufaykalar 
    6109.9  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj qollu fufaykalar və digər alt fufaykalar 
14.19.11  Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları  6111.2  Pambıq parçası ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj uşaq geyimi və uşaq geyim ləvazimatlar 
    6111.3  Sintetik saplardan maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj uşaq geyimi və uşaq geyim ləvazimatları 
    6111.9  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj uşaq geyimi və uşaq geyim ləvazimatları 
14.19.12  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj idman kostyumları, xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları və sair geyimlər  6112.11  Pambıq parçası ipliyindən (maşında və ya əllə toxunmuş, trikotaj) idman kostyumları 
    6112.12  Sintetik saplardan idman kostyumları 
    6112.19  Digər toxuculuq materiallarından idman kostyumları 
    6112.2  Xizək kostyumları 
    6112.31  Sintetik saplardan kişi və oğlanlar üçün çimərlik kostyumları 
    6112.39  Kişi və oğlanlar üçün, digər toxuculuq materiallarından çimərlik kostyumları 
    6112.41  Qadın və qızlar üçün sintetik saplardan çimərlik kostyumları 
    6112.49  Qadın və qızlar üçün digər toxuculuq materiallarından çimərlik kostyumları 
    6114.2  Pambıq parçası ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj geyim ləvazimatı 
    6114.3  Kimyəvi saplardan maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj geyim ləvazimatı 
    6114.9  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj geyim ləvazimatı 
14.19.13  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər  6116.1  Plastmass və ya rezinlə hopdurulmuş və ya örtülmüş maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
    6116.91  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
    6116.92  Pambıq parçası ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
    6116.93  Sintetik saplardan maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
    6116.99  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş digər trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər 
14.19.19  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin sair aksessuarları, geyimin və onun aksessuarlarının hissələri  6117.1  Şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar (maşın və ya əllə toxunmuş) 
    6117.8  Digər trikotaj geyim ləvazimatları (maşın və ya əllə toxunmuş) 
    6117.9  Digər trikotaj geyim hissələri (maşın və ya əllə toxunmuş) 
14.19.21  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun aksessuarları  6209.2  Pambıq parçası ipliyindən uşaq geyimi və uşaq geyimi ləvazimatları 
    6209.3  Sintetik saplardan uşaq geyimi və uşaq geyimi ləvazimatları 
    6209.9  Digər toxuculuq materiallarından uşaq geyimi və uşaq geyimi ləvazimatları 
14.19.22  İdman kostyumları, xizəksürmə geyimləri və çimərlik paltarları; maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, sair geyimlər  6211.11  Kişi və ya oğlanlar üçün çimərlik kostyumları 
    6211.12  Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları 
    6211.2  Xizək kostyumları 
    6211.32  Pambıq parçası ipliyindən kişi və oğlanlar üçün digər geyimlər 
    6211.33  Kimyəvi saplardan kişi və oğlanlar üçün digər geyimlər 
    6211.39  Digər toxuculuq materiallarından digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları 
    6211.41  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
    6211.42  Pambıq parçası ipliyindən qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
    6211.43  Kimyəvi saplardan qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
    6211.49  Digər toxuculuq materiallarından qadın və ya qızlar üçün digər geyim əşyaları 
14.19.23  Digər qruplara daxil edilməyən, maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallardan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcəklər və sair hazır geyim əşyaları; Geyimin və onun aksessuarlarının hissələri  6213.2  Cib dəsmalları, pambıq parçası ipliyindən 
    6213.9  Digər toxuculuq materiallarından cib dəsmalları 
    6214.1  İpək saplardan və ipək tullantıları ipliklərindən şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar 
    6214.2  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar 
    6214.3  Sintetik saplardan şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar 
    6214.4  Süni saplardan şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar 
    6214.9  Digər toxuculuq materiallarından şallar, şarflar, kaşnelər, mantilyalar, duvaqlar və analoji məmulatlar 
    6215.1  İpək saplardan və ipək tullantıları ipliyindən qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları 
    6215.2  Kimyəvi saplardan qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları 
    6215.9  Digər toxuculuq materiallarından qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları 
    6216  Əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər 
    6217.1  Digər hazır geyim ləvazimatları 
    6217.9  6212 mal mövqeyinə daxil edilənlərdən başqa geyim hissələri 
14.19.31  Təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları  4203.29  Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən digər əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər  
    4203.3  Qurşaqlar, qayışlar, aşırma qayışlar və patrondaşlar 
    4203.4  Digər geyim ləvazimatları (təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən ) 
14.19.32  Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər  6113  5903, 5906 və ya 5907 mal mövqelərində təsnif edilən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj parçadan geyim ləvazimatı 
    6210 .1  5602 və ya 5603 mal mövqelərindəki materiallarından hazırlanmış geyim əşyaları 
    6210.2  6201 11 – 6201 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri 
    6210.3  6202 11 – 6202 19 alt mövqelərində göstərilmiş digər geyim əşyaları tipləri 
    6210.4  Digər kişi və ya oğlan geyim əşyaları 
    6210.5  Digər qadın və ya qız geyim əşyaları 
14.19.41  Şlyapa formaları, şlyapa qəlibləri, şlyapanın təpə və örtük hissələri  6501  Şlyapa formaları, şlyapa və qalpaq qəlibləri və fetrdən, qəliblənməmiş; fetrdən yastı və silindrik biçmələr (o cümlədən uzununa kəsiklər daxil edilməklə) 
    6502  Müxtəlif materialların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış və ya toxunmuş, qəliblənməmiş, kənarlarsız, astarsız və bəzəksiz şlyapa yarımfabrikatları 
14.19.42  Şlyapalar və sair papaqlar; saç üçün torlar  6504  Hər hansı materialdan zolaqların birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış və ya hörülmüş, astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz şlyapalar və digər baş geyimləri 
    6505.1  Saç üçün torlar 
    6505.9  Digər baş geyimləri 
    6506.99  Digər materiallardan astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz digər baş geyimləri 
14.19.43  Rezin və ya plastik papaqlardan, təhlükəsizlik kəməri olan papaqlardan və asbest papaqlardan başqa, sair papaqlar, papaq lentləri, astarları, çexolları, şlyapa karkasları, əsasları, papaq günlükləri və qayışları  6506.99  Digər materiallardan astarlı və ya astarsız, bəzəkli və ya bəzəksiz digər baş geyimləri 
    6507  Baş geyimləri üçün lentlər, salınma ara qatlar, astarlar, çexollar, karkaslar, günlüklər və bağlar 
14.20.10  Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları, aksessuarları və sair məmulatlar  4303.1  Xəz geyim əşyaları və geyim ləvazimatları 
    4303.9  Digər xəz məmulatları 
14.31.10  Kolqotlar, reytuzlar, corablar və maşınla və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları  6115.1  Təzyiqi paylanmış kompressiyaedici corab-uzunboğaz corab məmulatları (məsələn, venaların varikoz genişlənməsidən əziyyət çəkənlər üçün corablar) 
    6115.21  Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteksdən az olan sintetik saplardan digər kolqotlar  
    6115.22  Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteks və ya çox olan sintetik saplardan digər kolqotlar 
    6115.29  Digər toxuculuq materiallarından digər kolqotlar 
    6115.3  Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteksdən az olan qadın corabları və ya qolflar 
    6115.94  Yun ipliyindən və ya nazik heyvan tükü ipliklərindən digər corab məmulatları 
    6115.95  Pambıq parçası ipliyindən digər corab məmulatları 
    6115.96  Sintetik saplardan digər corab məmulatları 
    6115.99  Digər toxuculuq materiallarından digər corab məmulatları 
14.39.10  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar  6110.11  Yun ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
    6110.12  Kəşmir keçisinin nazik tükü ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
    6110.19  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
    6110.2  Pambıq parçası ipliyindən maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
    6110.3  Kimyəvi saplardan maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
    6110.9  Digər toxuculuq materiallarından maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar 
15.11.10  Aşılanmış xəz dərilər  4302.11  Su samurunun başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız, yığılmamış bütöv dəriləri 
    4302.19  Digər heyvanların bütöv dəriləri, başla, quyruqla, yaxud pəncələrlə və ya onlarsız, yığılmamış  
    4302.2  Başlar, quyruqlar, pəncələr və digər hissə və parçalar, yığılmamış 
    4302.3  Bütöv xəzlik dəri, parçalar və kəsiklər, yığılmış 
15.11.21  Zamşa   4114.1  Zamşa (kombinə edilmiş zamşa daxil olmaqla) 
15.11.22  Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası; metallaşdırılmış dəri  4114.2  Laklı dəri və laklı laminasiya edilmiş dəri, metallaşdırılmış dəri 
15.11.31  Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın bütöv dərisi  4104.11  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.19  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla), digər mal-qara dərisi 
    4104.41  Quru halda (krast ) haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.49  Quru halda (krast), digər mal-qara dərisi 
    4107.11  Bütöv gönlər, cilalanmamış haçalanmamış üzlük 
    4107.12  Bütöv gönlər, haçalanmış üzlük 
    4107.19  Digər bütöv gönlər 
15.11.32  Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın yarımçıq dərisi   4104.11  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.19  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla), digər mal-qara dərisi 
    4104.41  Quru halda (krast), haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.49  Quru halda (krast), digər mal-qara dərisi 
    4107.91  Digər dərilər, yarımdəri daxil olmaqla, cilalanmamış haçalanmamış üzlük  
    4107.92  Digər dərilər, yarımdəri daxil olmaqla, haçalanmış üzlük 
    4107.99  Yarımdəri daxil olmaqla digər dərilər 
15.11.33  Tük örtüyü nəzərə alınmadan at cinsindən olan heyvanların dərisi  4104.11  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.19  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla), digər mal-qara dərisi 
    4104.41  Quru halda (krast), haçalanmamış cilalanmamış üzlük; haçalanmış üzlük 
    4104.49  Quru halda (krast), digər mal-qara dərisi 
    4107.11  Bütöv gönlər, cilalanmamış haçalanmamış üzlük 
    4107.12  Bütöv gönlər, haçalanmış üzlük 
    4107.19  Digər bütöv gönlər 
    4107.92  Digər dərilər, yarımdəri daxil olmaqla, haçalanmış üzlük 
    4107.99  Yarımdəri daxil olmaqla digər dərilər 
15.11.41  Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun dərisi  4105.1  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla), qoyun və ya quzu gönünündən aşılanmış dəri  
    4105.3  Quru halda (krast), qoyun və ya quzu gönünündən aşılanmış dəri  
    4112  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, quzu və ya qoyun gönündən, yun örtüyü olmayan göndən, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa dəri 
15.11.42  Tük örtüyü nəzərə alınmadan keçi və ya çəpiş dərisi  4106.21  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) keçi və çəpişin gönündən hazırlanan dəri 
    4106.22  Quru halda (krast) keçi və çəpişin gönündən hazırlanan dəri 
    4113.1  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, digər heyvan gönündən yun və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa, keçi və çəpişlərin dəriləri 
15.11.43  Tük örtüyü nəzərə alınmadan donuz dərisi  4106.31  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) donuz gönündən hazırlanan dəri 
    4106.32  Quru halda (krast) donuz gönündən hazırlanan dəri  
    4113.2  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, digər heyvan gönündən yun və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa, donuzların dəriləri 
15.11.51  Tük örtüyü nəzərə alınmadan sair heyvanların dərisi  4106.4  Sürünən heyvanların gönündən hazırlanan dəri və ya krast 
    4106.91  Nəm halda (xromlanmış yarımfabrikatlar daxil olmaqla) digər heyvanların gönündən hazırlanan dəri və ya krast 
    4106.92  Quru halda (krast) digər heyvanların gönündən hazırlanan dəri və ya krast 
    4113.3  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, digər heyvan gönündən yun və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa, sürünənlərin dəriləri 
    4113.9  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, perqamentə hazırlanan daxil olmaqla, digər heyvan gönündən yun və ya tük örtüyü olmayan göndən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış, 4114 mal mövqeyində göstərilən dərilərdən başqa, digər heyvan dəriləri 
15.11.52  Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri  4115.1  Təbii dəri və ya dəri lifləri əsasında, lövhə, təbəqə və ya zolaq və ya lent şəklində, rulonlarda olan və ya olmayan kompozisiyalı dəri 
15.12.11  İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları  4201  Hər hansı heyvan üçün istənilən materialdan hazırlanmış sərraclıq-yəhər məmulatları və qoşqu ləvazimatları (yan qayışı, cilov, dizbağılar, buruntaqlar, çullar, aşırma xurcunlar, it çulları və analoji məmulatlar daxil olmaqla) 
15.12.12  Dəridən, kombinə edilmiş dəridən, plastik təbəqə materialdan, toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar; şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri  4202.11  Üz səthi təbii dəridən, kompozisiyalı dəridən və laklı dəridən olan sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-miniçamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar  
    4202.12  Üz səthi plastmass və ya toxuculuq materiallarından olan sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-miniçamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar  
    4202.19  Digər sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-miniçamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları və analoji məmulatlar 
    4202.21  Dəstəksiz çantalar daxil olmaqla üz səthi təbii dəridən, kompozisiyalı dəridən və ya laklı dəridən olan çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları 
    4202.22  Dəstəksiz çantalar daxil olmaqla üz səthi plastmass və ya toxuculuq materiallarından olan çiyin qayışı olan və ya olmayan qadın çantaları 
    4202.29  Dəstəksiz çantalar daxil olmaqla çiyin qayışı olan və ya olmayan digər qadın çantaları 
    4202.31  Üz səthi təbii dəridən, kompozisiyalı dəridən və ya laklı dəridən olan adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar 
    4202.32  Üz səthi plastmass materiallardan və ya toxuculuq material olan adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən məmulatlar 
    4202.39  Adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən digər məmulatlar 
    4202.91  Üz səthi təbii dəridən, kompozisiyalı dəridən və ya lak dəridən olan yol çantaları, kosmetika çantaları, rüqzaklar və idman çantaları 
    4202.92  Üz səthi plastmass və ya toxuculuq material təbəqələrindən olan yol çantaları, kosmetika çantaları, rüqzaklar və idman çantaları 
    4202.99  Təbii dəridən və ya kompozisiya üsulu ilə hazırlanmış dəri plastik kütlədən, toxuculuq materiallarından, vulkanlaşdırılmış liflərdən və ya kartondan və ya əsasən belə materiallarla və ya kağızla örtülmüş digər sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çanta-çamadanları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli bel çantaları, eynəklər, turbinlər, fotoaparatlar, musiqi alətləri və tüfənglər üçün futlyarlar, qoburlar və analoji məmulatlar, yol çantaları, qida məhsulları və ya içkilər üçün çanta-termus, kosmetika çantaları, rüqzaklar, qadın çantaları, təsərrüfat çantaları, portmanatlar, pul kisələri, coğrafi xəritələr üçün futlyarlar, portsiqarlar, tənbəki kisələri, iş alətləri üçün çantalar, idman çantaları, butulka üçün futlyarlar, zərgərlik məmulatları üçün mücrülər, pudra qutuları, kəsici əşyalar üçün futlyarlar, analoji məmulatlar  
    9605  Şəxsi gigiyena, tikiş, ayaqqabı və paltarların təmizlənməsi üçün yol dəstləri 
15.12.13  Qol saatları üçün qayış (metaldan başqa),parça zolaqları və qolbaqlar, onların hissələri  9113.9  Öz üzərində və ya özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş saatlar üçün qayışlar, lentlər və bilərziklər və onların hissələri 
15.12.19  Təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar (maşınlarda və mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlar da daxil edilməklə)  4205  Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən digər məmulatlar 
15.20.11  Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar, burnu metaldan olan sukeçirməyən ayaqqabılardan başqa  6401.92  Topuğu örtən, lakin dizi örtməyən digər ayaqqabılar 
    6401.99  Digər ayaqqabılar 
15.20.12  Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan ayaqqabılar, sukeçirməyən və ya idman ayaqqabılarından başqa  6402.2  Üst hissəsi qayışdan və ya zolaqlardan olub, altlığa ştiftlə bərkidilmiş ayaqqabılar 
    6402.99  Digər altlıqlı və üstü rezin və ya plastmassdan olan sair ayaqqabılar 
15.20.13  İdman ayaqqabılarından,burnu metaldan olan sukeçirməyən ayaqqabılardan və müxtəlif xüsusi ayaqqabılardan başqa, üstü dəridən olan ayaqqabılar  6403.51  Təbii dəridən altlığı olan topuğu örtən digər ayaqqabılar 
    6403.59  Digər ayaqqabılar, təbii dəridən altlığı olan digər ayaqqabılar 
    6403.91  Topuğu örtən digər ayaqqabılar 
    6403.99  Digər altlıqlı və üstü rezin və ya plastmasdan olan sair ayaqqabılar 
    6405.1  Üstü təbii dəridən və ya dəri kompozisiyasından digər ayaqqabılar 
15.20.14  İdman ayaqqabısından başqa, üst tərəfi toxunma materiallardan olan ayaqqabı  6404.19  Altlığı rezin və ya plastmassdan olan digər ayaqqabılar  
    6404.2  Altlığı təbii dəridən və ya dəri kompozisiyasından olan ayaqqabılar 
    6405.2  Üstü toxuculuq materiallarından digər ayaqqabılar 
15.20.21  Tennis ayaqqabıları, bosketbol ayaqqabıları, yüngül idman ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar  6404.11  Altlığı rezin və ya plastmassdan olan ayaqqabılar, idman ayaqqabıları, tennis, basketbol, gimnastika, məşq ayaqqabıları və analoji ayaqqabılar 
15.20.29  Xizək və konki sürmə ayaqqabılarından başqa, sair idman ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar  6402.19  Digər altlıqlı və üstü rezin və ya plastmassdan olan ayaqqabılar sair idman ayaqqabıları 
    6403.19  Altlığı rezindən, plastmassdan, təbii dəri və ya dəri kompozisiyasından və üstü təbii dəridən olan ayaqqabılar digər idman ayaqqabıları 
15.20.31  Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar  6401.1  Burun altlığı qoruyucu metallı ayaqqabı 
    6402.91  Topuğu örtən digər ayaqqabılar 
    6402.99  Digər altlıqlı və üstü rezin və ya plastmassdan olan sair ayaqqabılar 
    6403.4  Metal qoruyucu burun altlıqlı digər ayaqqabılar 
15.20.32  Digər qruplara daxil edilməyən taxta ayaqqabı, müxtəlif xüsusi ayaqqabı və sair ayaqqabılar  6403.2  Ayağın üst tərəfindən keçərək pənjənin baş barmağını örtən, üstlüyü təbii dəri qayışlardan və təbii dəridən altlığı olan ayaqqabılar 
    6405.9  Altlığı digər materiallardan olan sair ayaqqabılar 
15.20.40  Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr   6406.1  Ayaqqabının arxası və sərt daxili və aralıq detalları istisna olunmaqla, ayaqqabının üstü və onun hissələri 
    6406.99  Digər materiallardan ayaqqabı hissələri 
16.10.10  Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsilmiş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları  4406.1  Hopdurulmamış dəmir yolu və ya tramvay yolları üçün ağac şpallar 
    4407.1  Uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış, 6 mm-dən çox çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan (iynəyarpaqlı) meşə materialı 
    4407.21  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından maxoqon ağacı (Swietenia spp.) 
    4407.22  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından surinam virolası, məsaməli feba və balza  
    4407.25  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından tutqun-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau 
    4407.26  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından, şoreyanın, paraşoreyanın, pentakmenin müxtəlif növlərinin oduncağı, şoreyanın bütün növlərinin oduncağının üst qatı, paraşoreya, şoreya faqusina və şoreyanın digər növləri və ətirli fraqrea 
    4407.27  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından silindrik entandrofraqma 
    4407.28  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından hündür xlorofora və ya afrika tik ağacı 
    4407.29  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik növlərin oduncağından digər ağaclar 
    4407.91  Palıddan (Quercus spp) ağac materialları 
    4407.92  Fıstıqdan (Fagus spp) Oak "Quercus spp." ağac materialları 
    4407.93  Ağcaqayından (Acer spp.) ağac materialları 
    4407.94  Albalıdan (Prunus spp.) ağac materialları 
    4407.95  Göyrüşdən (Fraxinus spp.) ağac materialları 
    4407.99  Digər ağaclardan materiallar 
16.10.21  Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş ağac  4409.1  Profilli paqonaj halında (dişli, yarıqlı, zivanalı, kənarları yonulmuş, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində birləşdirilmiş, fiqurlu və ya anoloji) hər hansı bir çıxıntı, haşiyə və ya müstəvi çərçivəsində, rəndələnmiş və ya rəndələnməmiş, cilalanmış və ya cilalanmamış, çıxıntılı birləşməsi olan və ya olmayan, iynəyarpaqlı polimateriallar (döşəmənin parket ortüyü üçün plankalar və frizlər daxil olmaqla, quraşdırılmamışlar)  
    4409.21  Yarpaqlı, bambukdan taxta məmulatlar 
    4409.29  Yarpaqlı ağaclardan digər taxta məmulatlar 
16.10.22  Ağac yunu; ağac unu  4405  Ağac yunu və ya nazik yonqarlar; ağac unu 
16.10.23  Ağac talaşası və ya yonqarı  4401.21  İynəyarpaqlı növlərdən oduncaq talaşası və ya yonqarı 
    4401.22  Yarpaqlı növlərdən oduncaq talaşası və ya yonqarı 
16.10.31  Kobud emal edilmiş, rənglənmiş, aşılanmış, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş ağac  4403.1  Boya, aşındırıcı, kreozot və ya digər konservantlarla emal edilmiş meşə materialı 
16.10.32  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları  4406.9  Dəmir yolu və ya tramvay yolları üçün digər ağac şpallar 
16.10.39  Sair kobud emal edilmiş ağac, yarılmış uzun ağac və paya da daxil edilməklə  4404.1  İynəyarpaqlı növlərdən çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilən­miş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; əsa, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq 
    4404.2  Yarpaqlı növlərdən çəllək oduncağı; yarılmış şalbanlar, ağacdan dirəklər və payalar, itilənmiş (sivri), lakin uzununa mişarlanmamış; əsa, çətir və alətlər üçün dəstəklər və digər analoji məmulatların istehsalında istifadə edilən, qaba yonulmuş, lakin yonulub hamarlanmamış, əyilməmiş və digər üsulla emal edilməmiş meşə materialı; qabığı soyulmuş və analoji oduncaq 
16.21.11  Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac  4412.1  Bambukdan yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar 
16.21.12  Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar  4412.31  Ən azı bir xarici təbəqəsi bu qrupun yarımmövqelərinə 1-ci qeyddə sadalanan tropik növlərin oduncağından ibarət olan yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar 
    4412.32  Ən azı bir xarici təbəqəsi yarpaqlı ağac növlərinin oduncağından hazırlanan digər yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar 
    4412.39  Digər yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar 
    4412.94  Kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri 
    4412.99  Digər kiçik tir, çoxlaylı və reyka dülgər plitələri 
16.21.13  Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr  4410.11  Oduncaqdan ağacyonqarlı plitələr 
    4410.12  Oduncaqdan oriyentirli yonqarı olan plitələr (OSB) 
    4410.19  Oduncaqdan digər plitələr 
    4410.9  Digər plitələr 
16.21.14  Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından pilitələr  4411.12  5 mm-dən çox olmayan qalınlıqda orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr(MDF) 
    4411.13  5 mm-dən çox, lakin 9 mm-dən artıq olmayan qalınlıqda orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr(MDF) 
    4411.14  9 mm-dən çox olan qalınlıqda orta sıxlığı olan ağaclifli plitələr(MDF) 
    4411.92  Sıxlığı 0,8 q/sm³-dan çox digər plitələr 
    4411.93  Sıxlığı 0,5 q/sm³-dan çox, lakin 0,8 q/sm³-dan artıq olmayan digər plitələr 
    4411.94  Sıxlığı 0,5 q/sm³-dan artıq olmayan digər plitələr 
16.21.21  Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar preslənmiş oduncaqlar  4408.1  İynəyarpaqlı növlərdən üz çəkmək üçün lövhələr  
    4408.31  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik oduncaq növlərindən, tünd-qırmızı oduncaqlı şoreya, açıq-qırmızı oduncaqlı şoreya və şoreya bakau 
16.21.22  Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar  4408.39  Bu qrupun yarımmövqelərinə dair 1-ci qeydində göstərilən tropik oduncaq növlərindən digər lövhələr 
    4408.9  Üz çəkmək üçün digər lövhələr  
    4413  Bloklar, plitələr, tirlər və ya profillənmiş formalar şəklində preslənmiş oduncaqlar 
16.22.10  Yığma parket döşəmələr  4418.71  Mozaikalı döşəmə üçün tam  yığılmış panellər 
    4418.72  Tam  yığılmış digər çoxqatlı panellər 
    4418.79  Tam  yığılmış digər panellər 
16.23.11  Taxta pəncərələr, ikilaylı pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar, onların çərçivələri və yaşmaqlar  4418.1  Pəncərələr, eyvan qapıları və onların çərçivələri 
    4418.2  Qapılar və onların çərçivələri və astanalar 
16.23.12  Taxta lövhə, parket, beton tikinti işləri üçün taxta qəlib, qont və çiləkən  4418.4  Beton tökmək üçün taxtabənd 
    4418.5  Taxtapuş qontu və çiləkəni 
16.23.19  Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları  4418.6  Dirəklər və dayaqlar 
    4418.9  Digər ağac inşaat, dülgərlik və xarratlıq məmulatları 
16.23.20  Yığma ağac tikinti konstruksiyaları  9406  Yığma tikinti konstruksiyaları 
16.24.11  Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri  4415.2  Palletlər, altlıqlar və ağajdan digər yükləmə lövhələri; obeçaykla 
16.24.12  Taxtadan çəllək və çəllək məmulatları  4416  Çəllək taxtası daxil olmaqla oduncaqdan boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və digər çəlləkçilik məmulatları və onların hissələri 
16.24.13  Sair taxta tara və onun hissələri  4415.1  Yeşiklər, qutular, qablaşdırma səbətləri, barabanlar və analoji tara; kabel barabanları 
16.29.11  Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər  4417  Oduncaqdan alətlər, alətlərin korpusları və dəstəkləri, süpürgələrin və şotkaların ağac hissələri və dəstəkləri; ağac çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı üçün formalar 
16.29.12  Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları  4419  Yeməkxana və mətbəx ləvazimatı, ağacdan 
16.29.13  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları  4420.1  Ağacdan heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar 
    4420.9  Ağacdan digər məmulatlar 
16.29.14  Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar  4414  Şəkil, foto, güzgü və analoji əşyalar üçün ağac çərçivələr 
    4421.1  Paltar asılqanları 
    4421.9  Digər ağac məmulatları 
    6406.91  Ağacdan ayaqqabı hissələri  
    6603.9  6601 və 6602 mal mövqelərində təsnif edilən məmulatlar üçün hissələr, ləvazimatlar və bəzəklər 
16.29.21  Girdələşdirilmiş və ya kiçik tir, lövhə, təbəqə yaxud zolaqlar şəklində kobud emal edilmiş təbii mantar; xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdülmüş mantar; mantar tullantıları  4501.9  Digər mantar və mantar tullantıları 
    4502  Təbii mantar xarici qatı çıxarılmış və ya ilkin variantda kəsilmiş və ya düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) bloklar, plitələr, təbəqələr və ya zolaqlar şəklində (iti kənarlı tıxac və ya mantarların hazırlanması üçün biçmələr daxil olmaqla) 
16.29.22  Təbii mantardan məmulatlar  4503.1  Təbii mantardan tıxaclar və mantarlar 
    4503.9  Təbii mantardan digər məmulatlar 
16.29.23  Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər  4504.1  Disklər daxil olmaqla aqlomerasiya edilmiş mantar (bağlayıcı maddə ilə və ya onsuz) və ondan hazırlanan bloklar, plitələr, təbəqələr və zolaqlar; istənilən formalı lövhəciklər; bütöv silindrlər 
16.29.24  Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan məmulatlar  4504.9  Aqlomerasiya edilmiş mantar (bağlayıcı maddə ilə və ya onsuz) və ondan hazırlanan digər məhsullar 
16.29.25  Pirəmdən, espartodan və ya sair hörmə materiallarından məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar  4601.21  Bitki materiallarından hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr (bambukdan) 
    4601.22  Bitki materiallarından hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr (rotanqdan) 
    4601.29  Digər materiallardan hazırlanan ayaqaltılar, həsirlər, pərdələr 
    4601.92  Bambukdan hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar 
    4601.93  Rotanqdan hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar 
    4601.94  Digər bitki materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar 
    4601.99  Digər materiallardan hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar 
    4602.11  Bambukdan hazırlanan səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar 
    4602.12  Rotanqdan hazırlanan səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar 
    4602.19  Digər bitki materiallarından səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar 
    4602.9  Digər materiallarından səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar 
17.11.11  Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər  4702  Oduncaq sellülozası, həll olan sortlar 
17.11.12  Həll olunan növlərdən başqa, natriumlu və ya sulfatlı kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu  4703.11  Oduncaq sellülozası, natronlu və ya sulfatlı, həll olan sortlardan başqa, ağardılmamış iynəyarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4703.19  Oduncaq sellülozası, natronlu və ya sulfatlı, həll olan sortlardan başqa, ağardılmamış yarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4703.21  Oduncaq sellülozası, natronlu və ya sulfatlı, həll olan sortlardan başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış iynəyarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4703.29  Oduncaq sellülozası, natronlu və ya sulfatlı, həll olan sortlardan başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış yarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
17.11.13  Həll olunan növlərdən başqa, sulfatlı ağac sellülozu  4704.11  Oduncaq sellülozası, sulfitli, həll olan sortlardan başqa, ağardılmamış iynəyarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4704.19  Oduncaq sellülozası, sulfitli, həll olan sortlardan başqa, ağardılmamış yarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4704.21  Oduncaq sellülozası, sulfitli, həll olan sortlardan başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış iynəyarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
    4704.29  Oduncaq sellülozası, sulfitli, həll olan sortlardan başqa, yarıağardılmış və ya ağardılmış yarpaqlı növlərdən hazırlanan kütlə  
17.11.14  Mexaniki yolla alınan ağac sellülozu, yarımsellüloz, ağac sellülozundan başqa, sair lifli materiallardan sellüloz  4701  Oduncaq kütləsi 
    4705  Oduncaq kütləsi (əlaqəli mexaniki və kimyəvi bişmə üsulları ilə alınmış) 
    4706.1  Pambıq tiftiyindən alınan kütlə 
    4706.2  Regenerasiya olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) alınmış lifli kütlə 
    4706.3  Bambukdan alınan kütlə 
    4706.91  Oduncaqdan alınan kütlə 
    4706.92  Sellülozadan alınan kütlə 
    4706.93  Yarımsellülozadan alınan kütlə 
17.12.11  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı  4801  Rulonlarda və ya vərəq şəklində qəzet kağızı 
17.12.12  Əllə tökülən kağız və karton  4802.1  Əllə tökülmə kağız və karton 
17.12.13  Fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; surətçıxarma kağızı üçün əsas; divar kağızı üçün əsas  4802.2  Fotohəssas , istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton 
    4802.4  Divar kağızlarının əsasını təşkil edən kağız 
17.12.14  Qrafik məqsədlər üçün sair kağız və karton   4802.54  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 1 m²-nin kütləsi 40 q-dan az olan digər kağız və karton 
    4802.55  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 1 m²-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan rulon şəklində digər kağız və karton 
    4802.56  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 1 m²-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan, digər tərəfinin ölçüsü 297mm-dən çox olmayan, açılmış halda, vərəq şəklində digər kağız və karton 
    4802.57  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 1 m²-nin kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan digər kağız və karton 
    4802.58  Tərkibində mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya tərkibində belə liflər ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan 1 m²-nin kütləsi 150 q-dan çox olan digər kağız və karton 
    4802.61  Tərkibində, mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan, rulon şəklində digər kağız və karton 
    4802.62  Tərkibində, mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan, bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən çox olmayan, açılmış halda vərəq şəklində, digər kağız və karton 
    4802.69  Tərkibində, mexaniki və ya kimyəvi mexaniki üsulla alınmış, ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox lifləri olan, digər kağız və karton 
17.12.20  Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz vata, sellüloz liflərindən parça  4803  Möhkəmləndirilmiş və ya möhkəmləndirilməmiş, büzmələnmiş və ya büzmələnməmiş, naxış basılmış və ya naxış basılmamış, perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, səthi boyanmış və ya boyanmamış, səthi çap olunmuş və ya çap olunmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində kağız tualet salfetləri və ya üz salfetləri, dəsmallar və ya plyonkalar və təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı digər kağız növləri, sellüloz pambıq və sellüloz liflərdən parçalar 
17.12.31  Ağardılmamış, örtüksüz kraflayner  4804.11  Ağardılmamış kraft-layner 
17.12.32  Ağardılmış kraftlayner; örtüklü kraftlayner  4804.19  Digər kraft-layner 
17.12.33  Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız  4805.11  Yarımsellülozadan büzmələmə kağızı 
17.12.34  Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və sair büzmələnmiş kağız  4805.12  Saman kütləsindən büzmələmə kağızı 
    4805.19  Digər büzmələmə kağızı 
17.12.35  Təbaşirlənməmiş çoxqatlı kağız və karton  4805.24  1 m²-nin kütləsi 150 q və ya az olan test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün reqenerasiya olunmuş karton) 
    4805.25  1 m²-nin kütləsi 150 q-dan çox olan test-layner (büzmələnmiş kartonun yastı layları üçün reqenerasiya olunmuş karton) 
17.12.41  Örtüksüz kraft kağız; kisələr hazırlamaq üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız  4804.21  Ağardılmamış kisəlik kraft-kağız  
    4804.29  Digər kisəlik kraft-kağız 
    4804.31  1 m²-nın kütləsi 150 q və ya az olan digər ağardılmamış kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.39  Ümumi lif kütləsinin 80%-dən az olmayaraq kimyəvi sulfat və ya natron üsulu nəticəsində alınmış iynəyarpaqlı ağac liflərindən ibarət olan digər kraft-kağız  
    4808.2  Möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, naxış basılmış və ya naxış basılmamış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş kisəlik kraft-kağız 
17.12.42  Sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı və sair örtüksüz kağız (məktub yazmaq, çap eləmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızlardan başqa)  4805.3  Sulfitli sarğı kağızı 
    4805.91  1 m²-nin kütləsi 150 q və ya az olan digər kağız və karton 
    4805.92  1 m²-nin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225q-dan az olan digər kağız və karton 
    4805.93  1 m²-nin kütləsi 225 q və ya çox olan digər kağız və karton 
17.12.43  Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton  4805.4  Filtr kağızı və kartonu 
    4805.5  Taxtapuş kartonu üçün karton-əsas və kağız-əsas 
17.12.44  Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı  4813.9  Digər papiros kağızı 
17.12.51  Örtüksüz, çöl qatı ağardılmış karton  4804.42  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan digər kraft-kağız və kraft-karton  
    4804.49  1 m² xüsusi kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az olan digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.51  1 m²-nın kütləsi 225 q və ya çox olan ağardılmamış digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.52  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.59  1 m²-nın kütləsi 225 q və ya çox olan digər kraft-kağız və kraft-karton  
17.12.59  Sair örtüksüz karton  4804.41  1 m² xüsusi kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az olan ağardılmamış digər kraft-kağız və kraft-karton  
    4804.42  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.49  1 m² xüsusi kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az olan  digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.51  1 m²-nın kütləsi 225 q və ya çox olan ağardılmamış digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.52  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış liflər olan digər kraft-kağız və kraft-karton 
    4804.59  1 m²-nın kütləsi 225 q və ya çox olan digər kraft-kağız və kraft-karton 
17.12.60  Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız  4806.1  Bitki perqamenti 
    4806.2  Yağkeçirməyən kağız 
    4806.3  Kalka 
    4806.4  Perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
17.12.71  Təbaşirlənməmiş və hopdurulmamış çoxqatlı kağız karton  4807  Səthi örtüksüz və ya hopdurulmamış, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış, rulonlarda və ya vərəq şəklində çoxqatlı kağız və karton (bir neçə yastı kağız və ya karton qatlarının yapışdırılması yolu ilə hazırlanan) 
17.12.72  Kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya perforasiya edilmiş kağız və karton  4808.3  Möhkəmləndirilmiş və ya büzməli, naxış basılmış və ya naxış basılmamış, perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş kraft-kağız 
    4808.9  Digər kraft-kağız 
17.12.73  Təbaşirlənmiş, kaolin, yaxud qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və karton  4810.13  Mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün rulon şəklində kağız və karton 
    4810.14  Bir tərəfinin ölçüsü 435 mm-dən çox olmayan, digər tərəfinin ölçüsü 297 mm-dən çox olmayan, açılmış halda yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton 
    4810.19  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün digər kağız və karton (mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayaraq belə lifləri olan)  
    4810.22  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün kağız və karton, mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya ümumi lif kütləsinə görə 10 kütlə %-dən çox olmamaqla belə lifləri olan yüngülçəkili təbaşirli kağız 
    4810.29  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün digər kağız və karton (mexaniki və ya kimya-mexaniki üsulla alınmış, liflərsiz və ya ümumi lif kütləsinə görə 10 kütlə %-dən çox olmamaqla belə lifləri olan)  
17.12.74  Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kağızdan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-kağız   4810.31  Bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla alınmış oduncaq lifləri olan, 1 m²-nin kütləsi 150 q və ya az olan kağız və karton  
17.12.75  Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən kartondan başqa, kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-karton  4810.32  Bütün kütlə üzrə eyni bərabərdə ağardılmış, ümumi lif kütləsinə görə tərkibində 95 kütlə %-dən çox, kimyəvi üsulla alınmış ağac lifləri olan, 1 m²-nin kütləsi 150 q-dan çox olan kağız və karton  
17.12.76  Rulonlarla və ya vərəqlərlə surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız, sair surətçıxarma və ya üzköçürmə kağızı  4809.2  Özü surətçıxaran kağızı 
    4809.9  Digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızları  
17.12.77  Rulonlarla və ya vərəqlərlə təbaşirlənmiş, hopdurulmuş, örtüklü, rənglənmiş və ya çap işarələri vurulmuş kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parça  4811.1  Qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton 
    4811.41  Özüyapışan yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton 
    4811.49  Digər yapışqan çəkilmiş və ya yapışqanlı kağız və karton 
    4811.51  Ağardılmış, 1 m²-nin kütləsi 150 q-dan çox olan örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton 
    4811.59  Digər örtüklü, hopdurulma və ya plastik kütlə ilə laminasiyalanmış (yapışqanlar istisna olmaqla) kağız və karton 
    4811.6  Mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton 
    4811.9  Digər sellüloz liflərdən kağız, karton, sellüloz pambıq və parça 
17.12.78  Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)  4810.39  Yazı, çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilənlərdən başqa digər kraft-kağız və kraft-karton  
    4810.92  Digər çox qatlı kağız və kartonlar  
17.12.79  Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)  4810.92  Digər çox qatlı kağız və kartonlar  
    4810.99  Digər kağız və kartonlar 
17.21.11  Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton  4808.1  Büzməli kağız və karton (perforasiya edilmiş və ya perforasiya edilməmiş) 
17.21.12  Kağız kisələr və paketlər  4819.3  Oturacağının eni 40 sm və ya daha çox olan kisələr və paketlər 
    4819.4  Kağız paket daxil olmaqla digər kisələr və çantalar 
17.21.13  Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar  4819.1  Büzməli kağızdan və ya büzməli kartondan qutular, yeşiklər və karton qutular 
17.21.14  Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar  4819.2  Büzməli olmayan kağızdan və ya büzməli olmayan kartondan hazırlanan, qatlanan qutular, yeşiklər və karton qutular 
17.21.15  Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s.  4819.5  Qramplastinkalar üçün zərflər daxil olmaqla digər bağlamalar 
    4819.6  Müəssisələrdə, mağazalarda və ya analoji məqsədlərlə istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji məmulatlar 
17.22.11  Tualet kağızı, kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri  4818.1  Tualet kağızı 
    4818.2  Cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya üz salfetlərı və məhrəbalar 
    4818.3  Süfrələr və salfetlər 
17.22.12  Kağız kütləsindən, kağızdan, sellüloz vatadan və ya sellüloz liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları və aksessuarları  4818.4  Gigiyenik qadın bezləri və tamponlar, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar-gigiyenik məmulatlar 
    4818.5  Geyim əşyaları və geyim ləvazimatı 
    4818.9  Təsərrüfat-məişət və ya sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən digər məmulatlar 
    5601.1  Qadın gigiyenik bezləri və tamponları, uşaq bələkləri və bezləri və analoji sanitar gigiyenik pambıq(vata) məmulatları 
    5601.21  Pambıq liflərindən pambıq (vata); pambıqdan hazırlanan digər məmulatlar  
    5601.22  Kimyəvi liflərdən pambıq (vata); pambıqdan hazırlanan digər məmulatlar  
    5601.29  Digər pambıq (vata); pambıqdan hazırlanan digər məmulatlar 
17.22.13  Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s.  4823.61  Bambukdan kağız və ya kartondan məcməyi, nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar 
    4823.69  Digər kağız və ya kartondan məcməyi, nəlbəkilər, boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar 
17.23.11  Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız və sair surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları; özüyapışan və ya yapışqanlı kağız  4816.2  Özü surətçıxaran kağızı 
    4816.9  Digər surətçıxarma və ya köçürmə kağızı 
17.23.12  Kağızdan və ya kartondan zərflər, poçt açıqça-məktubları, adi poçt açıqçaları (otkrıkaları); kağız dəftərxana ləvazimatı olan qutular  4817.1  Kağız və ya kartondan zərflər 
    4817.2  Məktub üçün kartoçkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma üçün kartoçkaları 
    4817.3  Kağızdan və ya kartondan hazırlanan, içində kağız dəftərxana ləvazimatı dəstləri olan qutular, çantalar, futlyarlar, qeyd kitabçaları 
17.23.13  Dəftərxana ləvazimatlarından, kağız və ya kartondan jurnallar, mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar  4820.1  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, qeyd kitabçaları, sifariş kitabları, qəbz kitabları, yazı üçün bloknotlar, yaddaş qeyd bloknotları, gündəliklər və analoji məmulatlar 
    4820.2  Dəftərlər 
    4820.3  Çıxarıla bilən cildlər (kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən qovluqlar 
    4820.4  Özüsurətçıxaran iş blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma dəstləri 
    4820.5  Nümunələr və ya kolleksiyalar üçün albomlar 
    4820.9  Kağız və ya kartondan digər dəftərxana ləvazimatı; nümunə və ya kolleksiya üçün albomlar, kağız və kartondan kitab üzlükləri 
17.23.14  Yazı və ya çap üçün, yaxud başqa qrafika məqsədləri üçün istifadə edilən basma naxışlanmış, büzmələnmiş və ya perforasiya edilmiş sair kağız və karton  4823.9  Sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli parçalar və digər məmulatlar 
17.24.11  Divar kağızları və divarlara yapışdırılmaq üçün oxşar materiallar; pəncərələr üçün şəffaf kağız  4814.1  Xallı divar kağızı(Ingrain paper) 
    4814.2  Üz tərəfi dənəvərşəkilli, naxış basmalı, boyanmış, şəkil çap olunmuş və ya başqa üsulla plastik kütlə təbəqəsi ilə dekorasiya olunmuş kağızdan ibarət divar kağızı və analoji divar örtükləri 
    4814.9  Digər divar kağızı və divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız 
17.24.12  Divara çəkilmək üçün toxuculuq materialları  5905  Tekstil materiallardan divar örtükləri 
17.29.11  Kağız və ya kartondan etiketlər  4821.1  Çap olunmuş kağız və ya kartondan hazırlanan hər növ yarlıqlar və etiketlər 
    4821.9  Kağız və ya kartondan hazırlanan digər yarlıqlar və etiketlər 
17.29.12  Kağız kütləsindən süzgəc kağızları, təbəqələr və lövhələr  4812  Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinalar 
17.29.19  Papiros kağızı; bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları  4813.1  Ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş kitabçalar və ya borucuqlar formasında papiros kağızı 
    4813.2  Ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda papiros kağızı 
    4822.1  Toxuculuq sapları dolamaq üçün istifadə edilən kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış) 
    4822.9  Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar (perforasiya edilmiş və ya edilməmiş, armaturlaşdırılmış və ya armaturlaşdırılmamış) 
    4823.2  Filtr kağızı və kartonu 
    4823.4  Qeydiyyatdan keçirən cihazlar üçün cızıqlı kağız, rulonlar, vərəqlər və ya disklər şəklində 
    4823.7  Tökmə və ya preslənmiş kağız kütlədən məmulatlar 
    4823.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
18.13.20  Çap formaları, yaxud silindrlər və poliqrafiyada istifadə edilən sair çap vasitələri  8442.5  Lövhələr, silindrlər və digər çap formaları; çap məqsədləri üçün hazırlanmış lövhələr, silindrlər litoqrafiya daşları (məsələn, yonulmuş, cilalanmış və ya pardaxlanmış) 
19.10.10  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və yarım-koks; retorta karbonu (kömürü)   2704  Daş kömürdən, liqnitdən və ya torfdan koks və yarımkoks, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş; retort kömürü 
19.10.20  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran; digər mineral qatranlar  2706  "Reduksiya olunmuş" qatranlar daxil olmaqla daş kömür, liqnit, torf qatranları və digər mineral qatranlar, susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış və ya qismən rektifikasiya olunmuş və ya olunmamış məhsullar 
19.10.30  Daş kömürün qatranı (pek) və onun koksu  2708.1  Daş kömür qatranından və ya digər mineral qatranlardan alınan pek 
    2708.2  Daş kömür qatranından və ya digər mineral qatranlardan alınan pek koksu 
19.20.11  Daş kömürün emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar  2701.2  Daş kömürdən alınmış bərk yanacağın briketləri, okatışları və analoji növləri 
19.20.12  Liqnitin emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar  2702.2  Aqlomerasiya edilmiş liqnit və ya boz kömür 
19.20.13  Torfun emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar  2703.0  Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş torf 
19.20.21  Motor yanacağı (benzin), o cümlədən aviasiya benzini  2710.11  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan (həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir), emal edilmiş neft məhsulları istisna olunmaqla yüngül distilyatlar və məhsullar 
19.20.22  Benzin tipli reaktiv yanacaqlar  2710.11  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan (həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir), emal edilmiş neft məhsulları istisna olunmaqla yüngül distilyatlar və məhsullar 
19.20.23  Yüngül neft məhsulları, yüngül distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş)  2710.11  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; başqa yerdə adı çəkilməyən, tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft və ya neft məhsulları olan (həm də bu məhsullar onların əsas tərkib hissələridir), emal edilmiş neft məhsulları istisna olunmaqla yüngül distilyatlar və məhsullar 
19.20.24  Kerosin (ağ neft)  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.25  Ağ neft tipli reaktiv yanacaq  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.26  Qazoyllar (dizel yanacağı)  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.27  Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsulları, neftin orta distilyatları  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.28  Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.29  Sürtkü neft yağları; ağır distillatlar (başqa kateqoriyaya aid edilməmiş)  2710.19  Digər qruplara daxil edilməyən neft və bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları 
19.20.31  Propan və butan, mayeləşdirilmiş  2711.12  Maye halında propan  
    2711.13  Maye halında butanlar 
19.20.32  Etilen, propilen, butilen, butadien və digər neft qazları və ya qaz halında olan karbohidrogenlər, təbii qaz istisna olmaqla  2711.14  Maye halında etilen, propilen, butilen və butadien 
    2711.19  Maye halında digər neft qazları  
    2711.29  Qaz halında digər karbohidrogenlər 
19.20.41  Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mumvə parafinlər  2712.1  Neft vazelini 
    2712.2  0,75 kütlə %-dən az yağ tərkibli parafin 
    2712.9  Digər neft məhsulları 
19.20.42  Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları  2713.11  Susuzlaşdırılmamış neft koksu 
    2713.12  Susuzlaşdırılmış neft koksu  
    2713.2  Neft bitumu 
    2713.9  Bitumlu minerallardan alınan neftin və neft məhsullarının emalından alınan digər qalıqlar 
20.11.11  Hidrogen, arqon, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen  2804.1  Hidrogen 
    2804.21  Arqon 
    2804.29  Digər təsirsiz qazlar 
    2804.3  Azot 
    2804.4  Oksigen 
20.11.12  Karbon 2-oksid və qeyri-metalların sair qeyri-üzvi oksigen birləşmələri  2811.21  Karbon dioksidi 
    2811.29  Sair qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri 
20.11.13  Maye və sıxılmış hava  2853  Qiymətli metalların amalqamalarından başqa digər qeyri-üzvi birləşmələr (distillə edilmiş və ya konduktometrik su və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla); maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava; amalqamalar 
20.12.11  Sink oksidi və peroksidi; titan oksidi  2817  Sink oksid və sink peroksid 
    2823  Titan oksidləri 
20.12.12  Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidi və peroksidi  2819.1  Xrom trioksid 
    2819.9  Digər xrom oksidləri və hidroksidləri 
    2820.1  Manqan dioksidi 
    2820.9  Digər manqan oksidləri 
    2824.1  Qurğuşun monooksidi (qurğuşun qleti, massikot) 
    2824.9  Digər qurğuşun oksidləri; qurğuşun sülügəni (qırmızı və narıncı) 
    2825.5  Mis oksidləri və hidroksidləri 
20.12.19  Sair metalların oksid, peroksid və hidroksidləri  2821.1  Dəmir oksidləri və hidroksidləri 
    2821.2  Mineral boyalar 
    2822  Kobalt oksidləri və hidroksidləri, texniki kobalt oksidləri 
    2825.2  Litium oksidi və hidroksidi 
    2825.3  Vanadium oksidləri və hidroksidləri 
    2825.4  Nikel oksidləri və hidroksidləri 
    2825.6  Germanium oksidləri və sirkonium dioksid 
    2825.7  Molibden oksidləri və hidroksidləri 
    2825.8  Antimon oksidləri 
    2825.9  Digər hidrazin və hidroksilamin, onların qeyri-üzvi duzları, digər qeyri-üzvi qələvilər; digər metalların oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri 
20.12.21  Sintetik üzvi boyaq maddələri və onların əsasında alınan məhsullar; flüoresent cilalayıcı amillər və ya lüminofor şəklində istifadə edilən sintetik üzvi maddələr; boyayıcı laklar və onların qatışıqları  3204.11  Dispers boyaqlar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.12  Turşu boyaqları, əvvəlcədən metallaşdırılmış və ya metallaşdırılmamış, və onların əsasında hazırlanan preparatlar; rəngab boyayıcılar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.13  Əsasi boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.14  Bilavasitə boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.15  Kub boyaları (o cümlədən piqmentlər kimi istifadə olunanlar daxil olmaqla) və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.16  Kimyəvi aktiv boyalar və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.17  Piqmentlər və onların əsasında hazırlanan preparatlar 
    3204.19  Bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən üzvi sintetik boyayıcı maddələr və onların əsasında hazırlanan digər preparatlar, o cümlədən 3204 11– 3204 19 yarımmövqelərində göstərilən iki və daha çox boyayıcı maddələrin qarışıqları 
    3204.2  Optiki ağardıcı kimi istifadə olunan üzvi sintetik maddələr 
    3204.9  Digər sintetik üzvi maddələr 
    3205  Rəngli laklar; rəngli bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən rəngli lakların əsasında hazırlanan preparatlar 
20.12.22  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların törəmələri, bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr  3201.1  Kvebraxo ekstraktı 
    3201.2  Akasiya ekstraktı 
    3201.9  Digər bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar 
    3203  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr (heyvan kömüründən başqa, boyayıcı ekstraktlar daxil olmaqla); bu qrupun 3-cü qeydində göstərilən bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr əsasında hazırlanan preparatlar 
20.12.23  Sintetik üzvi tanin maddələri; qeyri-üzvi tanin maddələri; tanin preparatları; tanindən əvvəl enzimatik preparatlar  3202.1  Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr 
    3202.9  Sintetik qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr 
20.12.24  Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri; lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar  3206.11  Tərkibində quru kütləyə əsasən hesablanmada 80 kütlə % və ya daha çox titan dioksidi olan titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 
    3206.19  Titan dioksid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar 
    3206.2  Xrom birləşmələri əsasında hazırlanan piqmentlər və preparatlar 
    3206.41  Ultramarin və onun əsasında hazırlanan preparatlar 
    3206.42  Litopon və sink sulfid əsasında hazırlanan digər piqmentlər və preparatlar 
    3206.49  Digər boyayıcı maddələr və preparatlar 
    3206.5  Lüminoforlar kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar 
20.13.11  Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri  2844.2  Uran-235-lə zənginləşdirilən uran və onun birləşmələri; plutonium və onun birləşmələri; tərkibində uran-235-lə zənginləşdirilən uran, plutonium və ya bu maddələrin birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları 
20.13.12  Tükənmiş uran, torium və onların birləşmələri  2844.3  Uran-235-lə bəsitləşdirilmiş uran və onun birləşmələri; torium və onun birləşmələri; ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları, tərkibində uran-235-lə bəsitləşdirilən uran, torium və ya bu maddələrin birləşmələri olan qarışıqlar və qalıqlar 
20.13.13  Sair radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri; ərintilər, dispersiyalar, keramik məhsullar və qarışıqlar, izotoplar və onların birləşmələri  2844.4  Radioaktiv elementlər, izotoplar və birləşmələr, 2844 10, 2844 20 və ya 2844 30 yarımmövqelərində göstərilənlərdən başqa; tərkibində bu elementlər, izotoplar və ya onların birləşmələri olan ərintilər, dispersiyalar (metal keramikası daxil olmaqla), keramika məhsulları və qarışıqları; radioaktiv qalıqlar 
20.13.14  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış yanacaq elementləri (kassetlər)  8401.3  Şüalanmamış istilikayırıcı elementlər (tvellər) 
20.13.21  Metalloidlər  2801.1  Xlor 
    2801.2  Yod 
    2801.3  Flüor; brom 
    2802  Sublimasiya olunmuş və ya çökdürülmüş kükürd; kolloid kükürd 
    2803  Karbon (ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan duda və karbonun digər formaları) 
    2804.5  Bor; tellur 
    2804.61  Silisiumun miqdarı 99,99 kütlə %-dən az olmayan silisium 
    2804.69  Digər silisium  
    2804.7  Fosfor 
    2804.8  Arsen 
    2804.9  Selen 
20.13.22  Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri  2812.1  Xloridlər və xloroksidlər 
    2812.9  Qeyri-metalların digər halogenidləri və oksidhalogenidləri 
    2813.1  Karbon disulfid 
    2813.9  Digər qeyri-metal sulfidləri; texniki fosfor trisulfidi 
20.13.23  Qələvilər və qələvi-torpaq metalları; nadir torpaq metalları, skandium və ittrium; civə  2805.11  Natrium 
    2805.12  Kalsium 
    2805.19  Digər qələvi və ya qələvi-torpaq metallar 
    2805.3  Təmiz halda, qarışıqlarda və ya ərintilərdə nadir torpaq metallar, skandium və ittrium  
    2805.4  Civə 
20.13.24  Hidrogen xlorid; oleum; fosfat anhidridi; sair qeyri-üzvi turşular, silisium və kükürd 4-oksid  2806.1  Hidrogen xlorid (xlorid turşusu) 
    2806.2  Xlorsulfon turşusu 
    2807  Sulfat turşusu; oleum 
    2809.1  Difosfor pentaoksidi 
    2809.2  Fosfat turşusu və polifosfor turşuları 
    2810  Bor oksidləri; bor turşuları 
    2811.11  Hidrogen flüorid (flüorid turşusu) 
    2811.19  Digər qeyri-üzvi turşular  
    2811.22  Silisium dioksidi 
    2811.29  Sair qeyri-metalların oksigenlə digər qeyri-üzvi birləşmələri 
20.13.25  Oksidlər, hidroksidlər və peroksidlər; hidrazin və hidroksilamin onların qeyri-üzvi duzları  2815.11  Bərk halda natrium-hidroksid (kaustik soda)  
    2815.12  Natrium-hidroksid (kaustik soda) və suda məhlulu (natrium tortası və ya maye soda) 
    2815.2  Kalium-hidroksid (kalium qələvisi) 
    2815.3  Natrium və ya kalium peroksidləri 
    2816.1  Maqnezium hidroksidi və peroksidi 
    2816.4  Stronsium və ya barium oksidi, hidroksidi və peroksidi 
    2818.3  Alüminium-hidroksid 
    2825.1  Hidrazin və hidroksilamin, onların qeyri-üzvi duzları 
20.13.31  Metal halogenidləri  2826.12  Floridlər, alüminium 
    2826.19  Digər floridlər 
    2826.3  Natrium heksaflüoralüminat (sintetik kriolit) 
    2826.9  Digər flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları 
    2827.2  Kalsium xlorid 
    2827.31  Maqnezium xloridləri 
    2827.32  Alüminium xloridləri 
    2827.35  Nikel xloridləri 
    2827.39  Digər xloridlər 
    2827.41  Mis (xlorid oksidləri və hidroksidləri) 
    2827.49  Digər xlorid oksidləri və hidroksidləri 
    2827.51  Natrium və kalium bromidləri 
    2827.59  Digər bromidlər və bromid oksidləri 
    2827.6  Yodidlər və yodid oksidləri 
20.13.32  Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar  2828.1  Texniki kalsium hipoxlorit və digər kalsium hipoxloritləri 
    2828.9  Hipoxloritlər; xloritlər; hipobromitlər 
    2829.11  Natrium xlorat 
    2829.19  Digər xloratlar 
    2829.9  Digər xloratlar və perxloratlar; bromatlar və perbromatlar; yodatlar və peryodatlar 
20.13.41  Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar  2830.1  Natrium sulfidləri 
    2830.9  Digər sulfidlər 
    2831.1  Natrium sulfoksilatlar və ditionitlər  
    2831.9  Digər ditionitlər və sulfoksilatlar 
    2832.1  Natrium sulfitləri 
    2832.2  Digər sulfitlər 
    2832.3  Tiosulfatlar 
    2833.11  Dinatrium sulfat 
    2833.19  Digər natrium sulfatları 
    2833.21  Maqnezium sulfatları 
    2833.22  Alüminium sulfatları 
    2833.24  Nikel sulfatları 
    2833.25  Mis sulfatları 
    2833.27  Barium sulfatları 
    2833.29  Digər sulfatlar 
    2833.3  Zəylər 
    2833.4  Peroksosulfatlar (persulfatlar) 
20.13.42  Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar və polifosfatlar  2834.29  Digər nitritlər və nitratlar 
    2835.1  Fosfinatlar (hipofosfitlər) və fosfonatlar (fosfitlər)  
    2835.22  Mono və ya dinatrium fosfatları 
    2835.24  Kalium fosfatları 
    2835.25  Kalsium hidroortofosfat (dikalsiumfosfat) 
    2835.26  Digər kalsium fosfatları 
    2835.29  Digər fosfatlar 
    2835.31  Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat) 
    2835.39  Digər polifosfatlar 
20.13.43  Karbonatlar  2836.2  Dinatrium karbonat 
    2836.3  Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat) 
    2836.4  Kalium karbonatları 
    2836.5  Kalsium karbonat 
    2836.6  Barium karbonat 
    2836.91  Litium karbonatları 
    2836.92  Stronsium karbonat 
    2836.99  Digər karbonatlar 
20.13.51  Oksometal və peroksometal turşularının duzları, qiymətli metalların kolloidləri  2841.3  Natrium dixromat 
    2841.5  Digər xromatlar və dixromatlar; peroksoxromatlar 
    2841.61  Kalium permanqanat 
    2841.69  Digər manqanitlər, manqanatlar və permanqanatlar  
    2841.7  Molibdatlar 
    2841.8  Volframatlar 
    2841.9  Oksometal və peroksometal turşuların digər duzları 
    2843.1  Qiymətli metallar kolloid halında qiymətli metallar 
    2843.21  Gümüş nitrat 
    2843.29  Gümüşün digər birləşmələri 
    2843.3  Qızılın birləşmələri 
    2843.9  Digər birləşmələr; amalqamalar 
20.13.52  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr, o cümlədən distillə edilmiş su, amalqamlar(qiymətli metalların amalqamlarından başqa)  2852  Amalqamalardan başqa üzvi və ya qeyri-üzvi civə birləşmələri 
    2853  Qiymətli metalların amalqamalarından başqa digər qeyri-üzvi birləşmələr (distillə edilmiş və ya konduktometrik su və analoji təmizliyi olan su daxil olmaqla); maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş); sıxılmış hava; amalqamalar 
20.13.61  Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar və onların birləşmələri  2845.1  Ağır su (deyterium oksid) 
    2845.9  Digər izotoplar və onların birləşmələri 
20.13.62  Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi turşuların və peroksid turşularının duzları  2837.11  Natrium sianid 
    2837.19  Digər sianidlər və sianid oksidləri 
    2837.2  Kompleks sianidlər 
    2839.11  Natrium metasilikatları 
    2839.19  Digər natrium silikatları 
    2839.9  Digər silikatlar; qələvi metalların texniki silikatları  
    2840.11  Susuz dinatrium tetraborat (təmizlənmiş boraks) 
    2840.19  Digər dinatrium tetraboratlar (təmizlənmiş boraks) 
    2840.2  Digər boratlar 
    2840.3  Peroksoboratlar (perboratlar) 
    2842.1  Kimyəvi təkibi məlum və ya naməlum olan alümosilikatlar daxil olmaqla ikiqat və ya kompleks silikatlar 
    2842.9  Qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların digər duzları 
20.13.63  Hidrogen peroksid  2847  Sidik cövhəri ilə bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş hidrogen peroksid 
20.13.64  Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və boridlər  2848  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli fosfidlər, ferrofosforlardan başqa 
    2849.1  Kalsium karbid 
    2849.2  Silisium karbid 
    2849.9  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli digər karbidlər 
    2850  2849 mal mövqeyinin karbidləri olan birləşmələrdən başqa müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli hidridlər, nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər 
20.13.65  Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri  2846.1  Serium birləşmələri 
    2846.9  Nadir torpaq metalların, ittriumun və skandiumun və bu metalların qarışıqlarının digər qeyri-üzvi və üzvi birləşmələri 
20.13.66  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd  2503  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və ya kolloid kükürddən başqa bütün növlərdən olan kükürd 
20.13.67  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)  2601.2  Yandırılmış pirit 
20.13.68  Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpaedilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar  7104.1  Pyezoelektrik kvars 
    7104.2  Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış və ya ilkin emala məruz qalmış digər qiymətli və ya az qiymətli daşlar 
20.14.11  Asiklik karbohidrogenlər  2901.1  Asiklik karbohidrogenlər (doymuş) 
    2901.21  Etilen 
    2901.22  Propen (propilen)  
    2901.23  Buten (butilen) və onun izomerləri  
    2901.24  Buta-1,3-dien və izopren 
    2901.29  Digər doymamış asiklik karbohidrogenlər 
20.14.12  Siklik karbohidrogenlər  2902.11  Sikloheksan 
    2902.19  Digər siklik karbohidrogenlər 
    2902.2  Benzol 
    2902.3  Toluol 
    2902.41  O-ksilol 
    2902.42  M-ksilol 
    2902.43  N-ksilol 
    2902.44  Ksilol izomerlərinin qarışıqları 
    2902.5  Stirol 
    2902.6  Etilbenzol 
    2902.7  Kumol 
    2902.9  Digər siklik karbohidrogenlər 
20.14.13  Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  2903.11  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, xlormetan (metilxlorid) və xloretan (etilxlorid)  
    2903.12  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, dixlormetan (metilenxlorid)  
    2903.13  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, xloroform (trixlormetan)  
    2903.14  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, karbon 4-xlorid  
    2903.15  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri, etilendixlorid (İSO)(1,2-dixloretan) 
    2903.19  Doymuş asiklik karbohidrogenlərin digər xlorlu törəmələri 
    2903.21  Asiklik karbohidrogenlərin doymamış xlorlu törəmələri, vinilxlorid (xloretilen) 
    2903.22  Asiklik karbohidrogenlərin doymamış xlorlu törəmələri, trixloetilen 
    2903.23  Asiklik karbohidrogenlərin doymamış xlorlu törəmələri, tetraxloretilen (perxloretilen) 
    2903.29  Asiklik karbohidrogenlərin digər doymamış xlorlu törəmələri 
20.14.14  Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr  2904.1  Tərkibində yalnız sulfoqruplar, onların duzları və mürəkkəb etil efirləri olan törəmələr 
    2904.2  Tərkibində yalnız nitro və ya yalnız nitrozqruplar olan törəmələr 
    2904.9  Digər karbohidrogen törəmələri 
20.14.19  Sair karbohidrogen törəmələri  2903.31  Asiklik karbohidrogenlərin flüorlu, bromlu və ya yodlu törəmələri, etilendibromid (İSO) (1,2-dibrometan) 
    2903.39  Asiklik karbohidrogenlərin flüorlu, bromlu və ya yodlu digər törəmələri 
    2903.41  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, trixlorflüormetan 
    2903.42  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, dixlordiflüormetan 
    2903.43  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, trixlortriflüoretanlar 
    2903.44  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, dixlortetraflüoretanlar və xlorpentaflüoretan 
    2903.45  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, yalnız flüor və xlor tərkibli digər perhalogenli törəmələr 
    2903.46  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, bromxlordiflüormetan, bromtriflüormetan və dibromtetraflüoretanlar 
    2903.47  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, digər perhalogenli törəmələr 
    2903.49  Tərkibində iki və daha çox müxtəlif halogenlər olan asiklik karbohidrogenlərin digər halogenli törəmələri 
    2903.51  Lindan daxil olmaqla (İSO,İNN) sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, 1,2,3,4,5,6– heksaxlorsikloheksan (HXH(İSO)) 
    2903.52  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, aldrin(İSO), xlordan(İSO) və qeptaxlor(İSO) 
    2903.59  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen karbohidrogenlərin digər halogenli törəmələri 
    2903.61  Aromatik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, xlorbenzol, o-dixlorbenzol və n-dixlorbenzol 
    2903.62  Aromatik karbohidrogenlərin halogenli törəmələri, heksaxlorbenzol (İSO) və DDT (İSO)(klofenotan(İNN), 1,1,1-trixlor-2,2-bis (n-xlorfenil) etan) 
    2903.69  Aromatik karbohidrogenlərin digər halogenli törəmələri 
20.14.21  Yağlı sənaye spirtləri  3823.7  Sənayedə işlənən yağ spirtləri 
20.14.22  Biratomlu spirtlər  2905.11  Doymuş monospirtlər, metanol (metil spirti) 
    2905.12  Propan-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol (izopropil spirti)  
    2905.13  Butan-1-ol (n-butil spirti) 
    2905.14  Digər butanollar 
    2905.16  Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri 
    2905.17  Dodekan-1-ol (lauril spirti), heksadekan-1-ol (setil spirti) və oktadekan-1-ol (stearil spirti) 
    2905.19  Digər doymış monospirtlər 
    2905.22  Doymamış monospirtlər, asiklik terpen spirtləri 
    2905.29  Digər doymamış monospirtlər 
20.14.23  Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri  2905.31  Diollar, etilenqlikol (etandiol) 
    2905.32  Propilenqlikol (propan-1, 2-diol) 
    2905.39  Digər diollar 
    2905.41  Digər polispirtlər, 2-etil-2-(hidroksimetil) propan-1,3-diol (trimetilolpropan)  
    2905.42  Pentaeritrit 
    2905.43  Mannit 
    2905.44  D-qlüsit (sorbit) 
    2905.45  Qliserin 
    2905.49  Digər polispirtlər 
    2905.51  Asiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri, etxlorvinol (İNN) 
    2905.59  Asiklik spirtlərin digər halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2906.11  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen, mentol 
    2906.12  Sikloheksanol, metilsikloheksanollar və dimetilsikloheksanollar  
    2906.13  Sterinlər və inozitlər 
    2906.19  Digər sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen 
    2906.21  Aromatik benzil spirti 
    2906.29  Digər aromatik siklik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
20.14.24  Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri  2907.11  Fenol (hidroksibenzol) və onun duzları 
    2907.12  Krezollar və onların duzları 
    2907.13  Oktilfenol, nonilfenol və onların izomerləri; bu birləşmələrin duzları  
    2907.15  Naftollar və onların duzları  
    2907.19  Digər monofenollar 
    2907.21  Rezorsin və onun duzları 
    2907.22  Hidroxinon (xinol) və onun duzları 
    2907.23  4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) və onun duzları 
    2907.29  Digər polifenollar və fenolspirti 
    2908.11  Pentaxlorfenol (ISO) 
    2908.91  Dinoseb (ISO) və onun duzları 
    2908.99  Fenolların və ya fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış digər törəmələri 
20.14.31  Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri  3823.11  Stearin turşusu 
    3823.12  Olein turşusu 
    3823.13  Tallovo yağının yağ turşuları 
    3823.19  Digər monokarbonlu yağ turşuları 
20.14.32  Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri  2915.11  Qarışqa turşusu 
    2915.12  Qarışqa turşusunun duzları 
    2915.13  Qarışqa turşusunun mürəkkəb efirləri 
    2915.21  Sirkə turşusu 
    2915.24  Sirkə anhidridi 
    2915.29  Digər sirkə turşusu və onun duzları 
    2915.31  Etilasetat 
    2915.32  Vinilasetat 
    2915.33  N-butilasetat 
    2915.36  Dinoseba (ISO) asetat 
    2915.39  Sirkə turşusunun digər mürəkkəb efirləri 
    2915.4  Mono-, di– və ya trixlorasetat turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
    2915.5  Propion turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2915.6  Yağ turşuları, valerian turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
    2915.7  Palmitin turşusu, stearin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
    2915.9  Digər doymuş asiklik monokarbon turşuları və onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri 
20.14.33  Doymuş monokarbonlu, siklan, siklen və ya sikloterpen asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri  2916.11  Akril turşusu və onun duzları 
    2916.12  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri 
    2916.13  Metakril turşusu və onun duzları 
    2916.14  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri 
    2916.15  Olein, linol və ya linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
    2916.19  Digər doymamış asiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri 
    2916.2  Siklan, siklen və ya sikloterpen çoxkarbon turşuları və onların törəmələri 
    2916.31  Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2916.32  Benzoil peroksidi 
    2916.34  Fenilsirkə turşusu və onun duzları 
    2916.35  Fenilsirkə turşusu, onun duzları mürəkkəb efirləri 
    2916.39  Digər aromatik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri, peroksiturşuları və onların törəmələri 
    2917.11  Oksalat turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2917.12  Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2917.13  Azelain turşusu və sebasin turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
    2917.14  Malein anhidrid 
    2917.19  Digər asiklik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri 
    2917.2  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri 
20.14.34  Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri  2917.32  Dioktilortoftalatlar 
    2917.33  Dinonil və ya didesilortoftalatlar 
    2917.34  Ortoftal turşusunun digər mürəkkəb efirləri 
    2917.35  Ftal anhidrid 
    2917.36  Tereftal turşusu və onun duzları 
    2917.37  Dimetiltereftalat 
    2917.39  Digər aromatik polikarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri 
    2918.11  Süd turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2918.12  Çaxır turşusu 
    2918.13  Çaxır turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2918.14  Limon turşusu 
    2918.15  Limon turşusunun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2918.16  Qlükon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2918.18  Xlorbenzilat (ISO) 
    2918.19  Tərkibində spirt qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan sair karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və onların törəmələri 
    2918.29  Tərkibində fenol qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan sair karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri 
    2918.3  Tərkibində aldehid və ya keton qrupu olan, lakin digər oksigentərkibli funksional qrupu olmayan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları və bu birləşmələrin törəmələri 
    2918.91  2,4,5-T (ISO) (2,4,5-trixlorfenoksi sirkə turşusu), onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    2918.99  Tərkibində əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan sair karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
20.14.41  Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr  2921.11  Metilamin, di– və ya trimetilamin və onların duzları 
    2921.19  Digər asiklik monoaminlər və onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
    2921.21  Etilendiamin və onun duzları 
    2921.22  Heksametilendiamin və onun duzları 
    2921.29  Digər asiklik polimaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
    2921.3  Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen mono və ya poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
    2921.41  Anilin və onun duzları 
    2921.42  Anilin törəmələri və onların duzları 
    2921.43  Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
    2921.44  Difenilamin və onun törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
    2921.45  1-naftilamin (a-naftilamin), 2-naftilamin (b-naftilamin) və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları 
    2921.46  Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN), etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN), levamfetamin (INN), mefenoreks (INN), fentermin (INN) və bu birləşmələrin duzları 
    2921.49  Digər aromatik monoaminlər,onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
    2921.51  o-, m-, p– fenilendiamin, diamintoluollar, onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları: 
    2921.59  Digər aromatik poliaminlər, onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
20.14.42  Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri  2922.11  Monoetanolamin və onun duzları 
    2922.12  Dietanolamin və onun duzları 
    2922.13  Trietanolamin və onun duzları 
    2922.14  Dekstropropoksifen (INN) və onun duzları 
    2922.19  Digər aminospirtlər, onların sadə, mürəkkəb efirləri və bu birləşmələrin duzları 
    2922.21  Aminhidroksinaftalinsulfoturşular və onların duzları 
    2922.29  Digər aminonaftollar və aminofenollar, onların sadə, mürəkkəb efirləri və bu birləşmələrin duzları 
    2922.31  Amfepramon (INN), metadon (INN), normetadon (INN) və bu birləşmələrin duzları 
    2922.39  Digər aminoaldehidlər, aminoketonlar, aminoxinonlar və birləşmələrin duzları 
    2922.43  Antranil turşusu və onun duzları 
    2922.44  Tilidin (İNN) və onun duzları 
    2922.49  Digər  aminturşular, onların mürəkkəb efirləri və bu birləşmələrin duzları 
    2922.5  Aminspirtfenollar, aminturşufenollar və digər oksigentərkibli funksional qrupları olan aminbirləşmələri 
20.14.43  Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan birləşmələr; onların törəmələri  2924.21  Ureinlər, onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
    2925.11  Saxarin və onun duzları 
    2925.12  Qlutetimid (INN) 
    2925.19  Digər imidlər, onların törəmələri və bu birləşmələrin duzları 
    2925.21  Xlordimeform (ISO) 
    2925.29  Digər iminlər, onların törəmələri və onların duzları 
    2926.1  Akrilonitril 
    2926.2  1-sianquanidin (disiandiamid) 
    2926.3  Fenproporeks (INN) və onun duzları; metadon (INN)– aralıq məhsulları olan (4-siano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan)  
    2926.9  Tərkibində funksional nitril qrupu olan digər birləşmələr 
20.14.44  Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr  2927  Diazo-, azo– və ya azoksibirləşmələr 
    2928  Hidrazin və ya hidroksilamin üzvi törəmələri 
    2929.1  İzosianatlar 
    2929.9  Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan birləşmələr 
20.14.51  Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr  2930.2  Tiokarbamatlar və ditiokarbamatlar 
    2930.3  Tiuram mono-, di– və ya tetrasulfidlər 
    2930.4  Metionin 
    2930.5  Kaptafol (ISO) və metamidofos (ISO) 
    2930.9  Digər kükürd üzvi birləşmələr 
    2931  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
20.14.52  Digər qruplara daxil edilməyən heterosiklik birləşmələr  2932.11  Tetrahidrofuran 
    2932.12  2-furaldehid (furfurol) 
    2932.13  Furfuril və tetrahidrofurfuril spirtləri 
    2932.19  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş furan həlqəsi (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) olan digər birləşmələr 
    2932.21  Kumarin, metilkumarinlər və etilkumarinlər 
    2932.91  Izosafrol 
    2932.92  1-(1,3-benzodioksol-5 il) propan-2-on 
    2932.93  Piperonal 
    2932.94  Safrol 
    2932.95  Tetrahidrokannabinollar (bütün izomerləri) 
    2932.99  Tərkibində təkcə oksigen heteroatom (u)(ları) olan digər heterosiklik birləşmələr 
    2933.29  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş imidazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) digər birləşmələr 
    2933.31  Piridin və onun duzları 
    2933.32  Piperidin və onun duzları 
    2933.33  Alfentanil(INN), anileridin(INN), bezitramid(INN), bromazepam(INN), difenoksin(INN), difenoksilat(INN), dipipanon(INN), fentanil(INN), ketobemidon(INN), metilfenidat(INN), pentazosin(INN), petidin(INN), petidin(INN)-A-nın aralıq məhsulu, fensiklidin(INN)(PSP), fenoperidin(INN), pipradrol(INN), piritramid(INN), propiram(INN), trimeperidin(INN) və bu birləşmələrin duzları 
    2933.39  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) digər birləşmələr 
    2933.41  Levorfanol (INN) və onun duzları 
    2933.49  Quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya izoxinolin həlqə sistemi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) digər birləşmələr 
    2933.61  Melamin 
    2933.71  6-heksanlaktam (e-kaprolaktam) 
    2933.72  Klobazam (INN) və metiprilon(INN) 
    2933.79  Digər laktamlar 
    2933.91  Alprazolam(INN),kamazepam(INN), xlordizepoksid(INN), klonazepam(INN), klorazepat(INN), delorazepam(INN), diazepam(INN), estazolam(INN), etilloflazepat(INN), fludiazepam(INN), flunitrazepam(INN), flurazepam(INN), qalazepam(INN), lorazepam(INN), lormetazepam(INN), mazindol(INN), medazepam(INN), midazolam(INN), nimetazepam(INN), nitrazepam(INN), nordazepam(INN), okazepam(INN), pinazepam(INN), prazepam(İNN), pirovaleron(INN), temazepam(INN), tetrazepam(INN), triazolam(INN) və bu birləşmələrin duzları 
    2933.99  Tərkibində təkcə azot heteroatom (u)(ları) olan heterosiklik birləşmələr 
    2934.1  Quruluşunda kondensləşdirilməmiş tiazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr 
    2934.2  Quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən benzotiazol həlqəsi olan (hidratlaşdırılmış və ya hidratlaşdırılmamış) birləşmələr 
    2934.91  Aminoreks(INN), brotizolam(INN), klotiazepam(INN), kloksazolam(INN), dekstromoramid(INN), qaloksazolam(INN), ketazolam(INN), mezokarb(INN), oksazolam(INN), pemolin(INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN), sufentanil (INN) və bu birləşmələrin duzları 
    2934.99  kimyəvi tərkibi müyyən olunmuş və ya olunmamış digər nuklein turşuları və onların duzları; digər heterosikl birləşmələr 
20.14.53  Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri  2919.1  Tris(2,3-dibrompropil)fosfat 
    2919.9  Fosfat turşusunun digər mürəkkəb efirləri və onların duzları, laktofosfatlar daxil olmaqla; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2920.11  Paration (ISO) və parationmetil (ISO) (metilparation) 
    2920.19  Digər mürəkkəb tiofosfor efirləri (fosfortioatlar) və onların duzları; onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2920.9  Qeyri-metalların digər qeyri-üzvi turşularının mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb efirlərindən başqa) və onların duzları; onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 
20.14.61  Aldehid funksiyalı birləşmələr  2912.11  Metanal (formaldehid) 
    2912.12  Etanal (asetaldehid) 
    2912.19  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan asiklik aldehidlər 
    2912.21  Benzaldehid 
    2912.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olmayan siklik aldehidlər 
    2912.3  Aldehidspirtlər 
    2912.41  Vanilin (4-hidroksi-3-metroksibenzaldehid) 
    2912.42  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid) 
    2912.49  Digər sadə efirlərin aldehidləri, fenolların aldehidləri və tərkibində digər oksigentərkibli funksional qrup olan aldehidlər 
    2912.5  Siklik aldehidlərin polimerləri 
    2912.6  Paraformaldehid 
    2913  2912 mal mövqeyində göstərilən birləşmələrin halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri 
20.14.62  Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr  2914.11  Aseton 
    2914.12  Butanon (metiletilketon) 
    2914.13  4-metilpentan-2-on (metilizobutilketon) 
    2914.19  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sair asiklik ketonlar 
    2914.21  Kamfora 
    2914.22  Sikloheksanon və metilsikloheksanollar 
    2914.23  İononlar və metiliononlar 
    2914.29  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sair sikloalkan, sikloalken və sikloterpen ketonlar 
    2914.31  Fenilaseton (fenilpropan-2-on) 
    2914.39  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olmayan sair aromatik ketonlar 
    2914.4  Ketonspirtlər və ketonaldehidlər 
    2914.5  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan ketonfenollar və ketonlar 
    2914.61  Antraxinon 
    2914.69  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan sair ketonfenollar və ketonlar 
    2914.7  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan ketonlar və xenonlar, onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
20.14.63  Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri  2909.11  Sadə dietil efiri 
    2909.19  Sadə asiklik efirlər və onların digər halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 
    2909.2  Sadə sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen efirləri və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 
    2909.3  Sadə aromatik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və ya nitroza törəmələri 
    2909.41  2,2'-oksidietanol (dietilenqlikol, diqlikol) 
    2909.43  Etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun efirləri, sadə monobutil  
    2909.44  Etilenqlikolun və ya dietilenqlikolun digər efirləri sadə monoalkil  
    2909.49  Digər efirospirtlər və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2909.5  Efirfenollar və efirspirtfenollar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2909.6  Spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların peroksidləri və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
    2910.1  Oksiran (etilenoksid) 
    2910.2  Metiloksiran (propilenoksid) 
    2910.3  1-xlor-2,3-epoksipropan (epixlorhidrin) 
    2910.4  Dieldrin (ISO, INN) 
    2910.9  Tərkibində üçüzvülü həlqə olan epoksidlər, epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və nitroza törəmələri 
    2911  Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar olan və ya olmayan sair asetallar və polumasetallar və onların halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri 
20.14.64  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr  2942  Digər üzvi birləşmələr 
    3507.1  Rennin və onun konsentratları 
    3507.9  Digər fermentlər; ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən ferment preparatları 
20.14.71  Bitki məhsullarının və ya qatranların törəmələri  3802.9  Heyvan kömürü, işlənmiş heyvan kömürü daxil olmaqla digər aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr 
    3803  Saflaşdırılmış və ya saflaşdırılmamış tallovo yağı 
    3805.1  Terpentin, ağac və ya sulfatlı skipidar 
    3806.1  Konifol və qatran turşuları 
    3806.2  Konifol adduktlarının duzlarından başqa kanifolun, qatran turşularının və ya konifol və ya qatran turşuları törəmələrinin duzları 
    3806.3  Mürəkkəb efirli qatranlar 
    3806.9  Digər qatran turşuları 
    3807  Ağac qatranı; ağac qatranından alınmış yağlar; ağac kreozotu; ağac naftası; bitki peki; pivəbişirmə peki və kanifol, qatran turşuları, yaxud bitki peki əsasında alınmış digər məhsullar 
20.14.72  Ağac kömürü  4402.1  Aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş (bambukdan) ağac kömürü (qabıqdan və ya qoz ağacından alınmış kömür daxil olmaqla) 
    4402.9  Aqlomerasiya edilmiş və ya aqlomerasiya edilməmiş digər ağac kömürü (qabıqdan və ya qoz ağacından alınmış kömür daxil olmaqla) 
20.14.73  Daş kömür qatranının yüksəktemperaturlu distilləsindən alınan yağlar və sair məhsullar  2707.1  Benzol 
    2707.2  Toluol 
    2707.3  Ksilol 
    2707.4  Naftalin 
    2707.5  ASTM D 86 üsulu ilə 65 həcm %-i və ya çox (itki daxil olmaqla) 250°C temperaturda qovulan aromatik karbohidrogen qarışıqları 
    2707.91  Kreozot yağları 
    2707.99  Digər aromatik karbohidrogen qarışıqlar 
20.14.74  Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti  2207.1  Denaturasiya olunmamış etil spirti (80 həcm % və ya çox spirt qatılığı ilə) 
20.14.75  Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər   2207.2  Etil spirti və digər spirtli tinkturalar (denaturasiya olunmuş, hər hansı bir qatılıqda) 
20.14.80  Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları  3804  Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış, şəkərsizləşdirilmiş və ya şəkərsizləşdirilməmiş, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş, liqnin sulfanatları daxil olmaqla, 3803 mal mövqeyində göstərilən tallovo yağından başqa oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta 
20.15.10  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşusu; ammonyak  2808  Azot turşusu; sulfoazot turşuları 
    2814.1  Susuz ammonyak 
    2814.2  Ammonyakın suda məhlulu 
20.15.20  Ammonium xlorid; nitritlər  2827.1  Amonium xlorid 
    2834.1  Nitritlər 
20.15.31  Sidik cövhəri  3102.1  Sidik cövhəri və onun suda məhlulu 
20.15.32  Ammonium sulfat  3102.21  Ammonium sulfat 
20.15.33  Ammonium nitrat  3102.3  Ammonium nitrat, o cümlədən onun suda məhlulu 
20.15.34  Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları  3102.6  Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları 
20.15.35  Ammonium-nitratla kalsium karbonatın qarışıqları  3102.4  Ammonium nitratın kalsium karbonatla və ya gübrə olmayan digər qeyri-üzvi maddələrlə qarışıqları 
20.15.39  Sair azot birləşmələri və qarışıqları  3102.29  Ammonium sulfatın və ammonium nitratın ikiqat duzları və qarışıqları 
    3102.8  Sidik cövhərinin və ammonium nitratın suda və ya ammonyakda məhlulunun qarışıqları 
    3102.9  Digər mineral və ya kimyəvi azot gübrələri 
20.15.41  Superfosfat  3103.1  Superfosfatlar 
20.15.49  Sair fosfat gübrələri  3103.9  Digər mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri 
20.15.51  Kalium xlorid  3104.2  Kalium xlorid 
20.15.52  Kalium sulfat  3104.3  Kalium sulfat 
20.15.59  Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri  3104.9  Digər mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri 
20.15.60  Natrium nitrat  3102.5  Natrium nitrat 
20.15.71  Üç qidalandırıcı gübrə; azot, fosfor və kalium gübrələri  3105.2  Tərkibində üç qida elementi azot, fosfor və ya kalium olan mineral və kimyəvi gübrələr 
20.15.72  Ammonium hidrogenfosfat (diammonium fosfat)  3105.3  Diammonium hidroortofosfat (diammonium fosfat) 
20.15.73  Monoammonium fosfat  3105.4  Ammonium dihidrofosfat (monoammonium fosfat) və onun diammonium hidrofosfatla (diammonium fosfatla) qarışıqları 
20.15.74  İki qidalandırıcı gübrə; azot və fosfor gübrələri  3105.51  Tərkibində nitratlar və fosfatlar olan mineral və kimyəvi gübrələr 
    3105.59  Tərkibində iki qida elementi : azot və fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr 
20.15.75  İki qidalandırıcı gübrə; fosfor və kalium gübrələri  3105.6  Tərkibində iki qida elementi: fosfor və kalium olan mineral və ya kimyəvi gübrələr 
20.15.76  Kalium-nitrat  2834.21  Kalium-nitrat 
20.15.79  Digər qruplara daxil edilməyən mineral və ya kimyəvi gübrələr(azot, fosfor, kalium)  3105.1  Bu qrupda göstərilən mallar həb və ya digər analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda gübrələr 
    3105.9  Digər gübrələr 
20.15.80  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri  3101  Heyvan və ya bitki mənşəli gübrələr, qarışıqlı və ya qarışıqsız, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş; heyvan və bitki mənşəli məhsulların qarışdırılması və ya kimyəvi emal edilməsi ilə alınmış gübrələr 
20.16.10  İlkin formada polietilen  3901.1  Xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen 
    3901.2  Xüsusi çəkisi 0,94 və ya daha çox olan plietilen 
    3901.3  Etilenin vinilasetatla sopolimerləri 
    3901.9  İlkin formalarda digər etilen polimerləri 
20.16.20  İlkin formada polistirol   3903.11  Polistriol (köpükləndirilmiş) 
    3903.19  Digər polistriol 
    3903.2  Stirolakrilonitril sopolimerləri (SAN) 
    3903.3  Akrilonitrilbutadienstirol sopolimerləri (ABS) 
    3903.9  İlkin formalarda digər stirol polimerləri 
20.16.30  İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri  3904.1  Digər komponentlərlə qarışdırılmamış polivinilxlorid 
    3904.21  Plastifikasiya edilməmiş digər polivinilxlorid 
    3904.22  Plastifikasiya edilmiş digər polivinilxlorid 
    3904.3  Vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri 
    3904.4  Digər vinilxlorid sopolimerləri 
    3904.5  Vinilidenxlorid polimerləri 
    3904.61  Politetraflüoretilen  flüorpolimerlər 
    3904.69  Digər flüorpolimerlər 
    3904.9  İlkin formalarda vinilxlorid və ya digər halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri 
20.16.40  İlkin formada poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid qatranları; ilkin formada pollikarbonatlar, alkid qatranları, poliyalların mürəkkəb efirləri və digər mürəkkəb efirlər  3907.1  Poliasetallar 
    3907.2  Digər sadə poliefirlər 
    3907.3  Epoksid qatranları 
    3907.4  Polikarbonatlar 
    3907.5  Alkid qatranlar 
    3907.6  Polietilentereftalat 
    3907.7  Polilaktid 
    3907.91  Digər mürəkkəb poliefirlər (doymamış) 
    3907.99  Digər mürəkkəb poliefirlər 
20.16.51  İlkin formada propilen polimerləri və sair olefinlərin polimerləri  3902.1  Polipropilen 
    3902.2  Poliizobutilen 
    3902.3  Propilen sopolimerləri 
    3902.9  İlkin formalarda digər propilen və ya digər olefinlərin polimerləri 
20.16.52  İlkin formada vinil asetatlarının və ya sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri və sair vinil polimerləri  3905.12  Suda dispersləşdirilmiş polivinilasetat  
    3905.19  Digər polivinilasetat 
    3905.21  Suda dispersləşdirilmiş vinilasetat sopolimerləri  
    3905.29  Digər vinilasetat sopolimerləri 
    3905.3  Tərkibində hidrolizə uğramamış asetat qrupları olan və ya olmayan polivinil spirtləri 
    3905.91  Sopolimerlər 
    3905.99  Digər vinilasetat və ya digər mürəkkəb vinil efirlərinin ilkin formalı polimerləri; vinilin ilkin formalarda digər polimerləri 
20.16.53  İlkin formada poliakrilatlar  3906.1  Polimetilmetakrilat 
    3906.9  İlkin formalarda digər akril polimerləri 
20.16.54  İlkin formada poliamidlər  3908.1  İlkin formalarda poliamidlər, poliamid-6,-11,-12,-6, 6,-6, 9,-6, 10 və ya-6,12 
    3908.9  İlkin formalarda digər poliamidlər  
20.16.55  İlkin formada karbomid qətranları, tiokarbomid qətranları və melamin qətranları  3909.1  Karbamid və tiokarbamid qatranları 
    3909.2  Melamin qatranları 
20.16.56  İlkin formada sair aminoqatranlar, fenol qatranları və poliuretanlar  3909.3  Digər amino-adehid qatranları 
    3909.4  Fenol– adehid qatranları 
    3909.5  Poliuretanlar 
20.16.57  İlkin formada silikonlar  3910  İlkin formalarda silikonlar 
20.16.59  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formada sair plastik kütlələr  3911.1  Neft, kumaron, inden və ya kumaron-inden qatranları və politerpenlər 
    3911.9  Ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ilkin formalarda politerpenlər, polisulfidlər, polisulfonlar 
    3912.11  Plastifikasiya olunmamış sellüloza asetatları 
    3912.12  Plastifikasiya olunmuş sellüloza asetatları  
    3912.2  Sellüloz nitratları (kollodiumlar daxil olmaqla) 
    3912.31  Karboksimetilsellüloza və onun duzları 
    3912.39  Digər sadə sellüloza efirlər 
    3912.9  Ayrı yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan, ilkin formalarda sellüloza və onun kimyəvi törəmələri 
    3913.1  Alqin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri 
    3913.9  Ayrı yerdə adları çəkilməyən, ilkin formalarda təbii polimerlər  
    3914  3901-3913 mal mövqelərində göstərilən polimerlər əsasında alınmış ilkin formalarda ion-mübadilə qatranları 
20.17.10  İlkin formada sintetik kauçuk  4002.11  Butadien-stirol kauçuku (SBR), lateks  
    4002.19  Digər karboksilləşdirilmiş butadienstirol kauçuku (XSBR) 
    4002.2  Butadien kauçuku (BR) 
    4002.31  İzobutilenizopren (butil) kauçuku (IIR) 
    4002.39  Digər haloqenləşmiş izobutilenizopren kauçuku (CIIR və ya BIIR) 
    4002.41  Xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR), lateks 
    4002.49  Digər xlorpren (xlorbutadien) kauçuku (CR) 
    4002.51  Butadiennitril kauçuku (NBR), lateks 
    4002.59  Digər butadiennitril kauçuku (NBR) 
    4002.6  İzopren kauçuku (IR) 
    4002.7  Bağlılığı olmayan etilenpropilendien kauçuku (EPDM) 
    4002.8  4001 mal mövqeyində göstərilən istənilən məhsulların bu mal mövqeyinin məhsulları ilə qarışıqları 
    4002.91  Digər lateks 
    4002.99  Digər sintetik kauçuk 
20.20.11  İnsektisidlər  3808.91  İnsektisidlər 
20.20.12  Herbisidlər  3808.93  Herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr 
20.20.13  Cücərməyə qarşı vasitələr; bitkilərin böyüməsinin tənzimləyiciləri  3808.93  Herbisidlər, bitkilərin boyartımının qarşısını alan və tənzimləyən vasitələr 
20.20.14  Dezinfeksiyaedici vasitələr  3808.94  Dezinfeksiyaedici vasitələr 
20.20.15  Fungisidlər  3808.92  Funqisidlər 
20.20.19  Sair pestisidlər və aqrokimyəvi məhsullar  3808.5  Bu qrupun yarımmövqelərinə aid 1k qeyddində göstərilən mallar 
    3808.99  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya məmulatlar kimi təqdim edilmiş digər insektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr, dezinfeksiyaedici və onlara anoloji vasitələr 
20.30.11  Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar  3209.1  Akril və vinil polimerləri əsasında hazırlanan boyaqlar və laklar 
    3209.9  Digər sintetik polimerlərdən və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlərdən hazırlanan boyaqlar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) (dispersləşdirilmiş və ya sulu mühitdə həll olunmuş) 
20.30.12  Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar  3208.1  Mürəkkəb poliefirlər əsasında boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 
    3208.2  Akril və vinil polimerləri əsasında boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 
    3208.9  Digər sintetik polimerlər və ya kimyəvi modifikasiya olunmuş, təbii polimerlər əsasında alınmış, susuz mühitdə həll edilmiş və ya dispersləşdirilmiş boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil olmaqla) 
20.30.21  Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s,; şüşə-sement  3207.1  Hazır piqmentlər, hazır şüşə səsboğanları, hazır boyaqlar və digər analoji preparatlar 
    3207.2  Emallar və şüşəvari şirələr, anqoblar (şlikerlər) və analoji preparatlar 
    3207.3  Maye cilalar və analoji preparatlar 
    3207.4  Şüşəvari fritta və toz, qranula və ya lopa şəklində digər şüşə 
20.30.22  Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər  3210  Digər boyaqlar və laklar (emallar, cilalar və yapışqanlı boyaqlar daxil olmaqla); dərinin işlənməsi üçün istifadə edilən hazır sulu piqmentlər 
    3211  Hazır sikkativlər 
    3212.1  Naxış basma folqası 
    3212.9  Digər boyaqlar və boyayıcı maddələr 
    3214.1  Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri, bərkitmə üçün tərkiblər və digər mastika; rəngsazlıq işləri üçün şpatlevka 
    3214.9  Binaların fasadlarını, binaların daxili hissələrini, divarlarını, döşəmələrini, tavanlarını örtmək üçün digər odadavamsız tərkiblər 
    3814  Ayrı yerdə adı çəkilməyən və ya daxil edilməyən, mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar; boya və ya lakların təmizlənməsi üçün hazır tərkiblər 
20.30.23  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s,  3213.1  Dəstlərdə olan boyalar 
    3213.9  Rəssamların, tələbələrin istifadəsi üçün və ya lövhələrin tərtibatı üçün, təzələmə üçün, asudə vaxtlarda istifadə üçün istifadə olunan rəssamlıq boyaları və həblərdə, tübiklərdə, bankalarda, flakonlarda, tabaqlarda və ya analoji forma və ya bağlamalarda olan analoji məhsullar 
20.30.24  Mətbəə boyaqları  3215.11  Tipoqrafiya boyaları (qara) 
    3215.19  Digər tipoqrafiya boyaları 
20.41.10  Qliserin  1520  Xam qliserin; qliserinli su və qliserinli torta 
20.41.20  Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr  3402.11  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış üzvi səthi-aktiv maddələr (anionlu) 
    3402.12  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış üzvi səthi-aktiv maddələr (kationlu) 
    3402.13  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış üzvi səthi-aktiv maddələr (demulqator, ionogen olmayan) 
    3402.19  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış digər üzvi səthi-aktiv maddələr 
20.41.31  Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar  3401.19  Uzunsov, parça və ya fiqurlu məmulatlar şəklində digər sabun və ya səthi-aktiv üzvi maddələr və vasitələr; kağız, pambıq, keçə, fetr yaxud yuyucu vasitə ilə hopdurulmuş və ya digər toxunma olmayan materiallar 
    3401.2  Digər formalarda sabun 
20.41.32  Yuyucu maddələr  3402.2  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış vasitələr 
    3402.9  Digər üzvi səthi-aktiv maddələr (sabundan başqa); səthi-aktiv vasitələr, yuyucu vasitələr (köməkçi yuyucu vasitələr daxil olmaqla) və tərkibində sabun olan və ya olmayan təmizləyici vasitələr (3401 mal mövqeyində təsnif edilən vasitələrdən başqa) 
20.41.41  Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr  3307.41  «Aqarbatti» və yanma zamanı iy yayan digər ətirli maddələr  
    3307.49  Dini ayinlər üçün ətirli maddələr daxil olmaqla otağın havasının aromatlaşdırılması və dezodorasiya edilməsi üçün digər vasitələr 
20.41.42  Süni və hazır mumlar  3404.2  Polioksietilen (polietilenqlikoldan) 
    3404.9  Digər süni mumlar və hazır mumlar 
20.41.43  Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər  3405.1  Ayaqqabı və ya dəri üçün vakslar, kremlər və analoji vasitələr 
    3405.2  Ağac mebel, döşəmə və ağacdan hazırlanan digər məmulatlarına qulluq üçün cilalayıcı, mastika və analoji vasitələr  
    3405.3  Metallar üçün cilalayıcı vasitələr istisna olmaqla avtomobil kuzovları üçün cilalayıcı vasitələr və analoji vasitələr 
    3405.9  Şüşə və metal üçün cilalayıcılar 
20.41.44  Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr  3405.4  Təmizləyici pastalar, tozlar və digər təmizləyici vasitələr 
20.42.11  Ətir və tualet suları  3303  Ətir və tualet suyu 
20.42.12  Dodaqların makiyajı üçün vasitələr və gözlərin makiyajı üçün vasitələr  3304.1  Dodaqların makiyajı üçün vasitələr 
    3304.2  Gözlərin makiyajı üçün vasitələr 
20.42.13  Manikür və pedikür üçün tərkiblər  3304.3  Manikür və ya pedikür vasitələri 
20.42.14  Kosmetika və ya tualet kirşanı  3304.91  Pudra, kompakt pudra daxil olmaqla digər kosmetik vasitələr 
20.42.15  Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu vasitələr  3304.99  Digər kosmetik vasitələr və ya makiyaj üçün vasitələr və dəriyə qulluq üçün vasitələr (dərman vasitələrindən başqa), gündən qorunma və ya qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla; manikür və pedikür vəsitələri 
20.42.16  Şampunlar, saç üçün laklar, saçı burmaq və saçdüzümü üçün preparatlar  3305.1  Şampunlar 
    3305.2  Saçların fasiləsiz burdurma və düzəldilməsi üçün vasitələr