Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları məhsullarının statistik təsnifatı
Excel
CPA 2008 İKTMST Ad
26  26  Kompüterlər, elektron və optik məhsullar 
26.1  26.1  Elektron komponentlər və lövhələr 
26.11  26.11  Elektron komponentlər 
26.11.1  26.11.1  Termoelektron, soyuq və ya fotokatodlu lampa və borular, o cümlədən, elektron-şüa boruları 
26.11.11  26.11.11.00  Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa boruları, televiziya kameraları üçün borular; sair elektron-şüa boruları 
  26.11.11.01  Ağ-qara elektron-şüa boruları 
  26.11.11.02  Rəngli təsvirli televiziya boruları 
  26.11.11.03  Ötürücü televiziya boruları, digər fotokatodlu borular 
  26.11.11.04  Televiziya kameraları üçün borular 
  26.11.11.05  Digər mikrodalğalı borular 
  26.11.11.06  Digər elektron-şüa boruları 
26.11.12  26.11.12.00  Maqnetronlar, klistronlar, mikrodalğalı lampalar və sair lampa boruları 
  26.11.12.01  Maqnetronlar 
  26.11.12.02  Qəbuledici və gücləndirici elektron boruları və lampaları 
  26.11.12.03  Digər elektron boruları və lampaları 
26.11.2  26.11.2  Diodlar və tranzistorlar 
26.11.21  26.11.21.00  Diodlar; tranzistorlar; tiristorlar, dinistorlar və simistorlar  
  26.11.21.01  Yarimke?irici diodlar 
  26.11.21.02  Yayma gücü 1 Vt-dan az olan yarımkeçirici tranzistorlar 
  26.11.21.03  Digər yarımkeçirici tranzistorlar 
  26.11.21.04  Yarımkeçirici tristor, dinistor və trinistorlar 
26.11.22  26.11.22.00  Yarımkeçirici qurğular; işıq diodları; yığılmış pyezoelektrik kristallar; onların hissələri 
    İşıq saçan diodlar 
  26.11.22.01  Fotohəssas yarımkeçirici cihazlar  
  26.11.22.02  Toplu pyezoelektrik kristallar 
  26.11.22.03  Yığılmış pyezoelektrik kristallar 
  26.11.22.04  Digər yarımkeçirici cihazlar 
  26.11.22.05  Yarımkeçirici cihazların hissələri 
26.11.3  26.11.3  Elektron inteqral sxemləri 
26.11.30  26.11.30.00  Elektron inteqral sxemləri 
  26.11.30.01  Elektron inteqral sxemli prosessorlar və kontrollerlər, yaddaş qurğuları ilə  
  26.11.30.02  Elektron inteqral sxemli gücləndiricilər 
  26.11.30.03  Rəqəmli monolit inteqral sxemlər 
  26.11.30.04  Digər monolit inteqral sxemlər 
  26.11.30.05  İnterfeys mikrosxemləri 
  26.11.30.06  Hibrid inteqral mikrosxemlər 
  26.11.30.07  Elektron mikroyığımlar 
  26.11.30.08  Elektron inteqral sxemlərinin kartları  
  26.11.30.09  Digər elektron inteqral sxemlər 
26.11.4  26.11.4  Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampalar, elektron-şüa boruları və sair elektron komponentlərin hissələri 
26.11.40  26.11.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampalar, elektron-şüa boruları və sair elektron komponentlərin hissələri 
26.12  26.12  Quraşdırılmış elektron lövhələr 
26.12.1  26.12.1  Quraşdırılmış çap sxemlər 
26.12.10  26.12.10.00  Quraşdırılmış çap sxemlər 
26.12.2  26.12.2  Verilənlərin avtomatik emalı üçün səs, video, şəbəkə kartları və analoji kartlar 
26.12.20  26.12.20.00  Verilənlərin avtomatik emalı üçün səs, video, şəbəkə kartları və analoji kartlar  
26.12.3  26.12.3  Smart kartlar 
26.12.30  26.12.30.00  Smart kartlar 
  26.12.30.01  Kontakt smart kartlar 
  26.12.30.02  Kontaktsız smart kartlar 
26,2  26.2  Kompüterlər və periferiya avadanlıqları 
26.2  26.2  Kompüterlər və periferiya avadanlıqları 
26.20.1  26.20.1  Hesablama maşınları və onların hissələri və ləvazimatları 
26.20.11  26.20.11.00  Verilənlərin avtomatik emalı üçün çəkisi 10 kq-a qədər olan noutbuk və laptop kimi portativ kompüterlər; fərdi rəqəmli köməkçilər və analoji kompüterlər  
26.20.12  26.20.12.00  Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən ATM-lər və analoji pos-terminallar  
26.20.13  26.20.13.00  Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı mərkəzi prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları 
26.20.14  26.20.14.00  Sistem şəklində təqdim olunan, verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları  
26.20.15  26.20.15.00  Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik rəqəmli emalı maşınları 
26.20.16  26.20.16.00  Bir gövdədə yaddaş qurğuları yerləşən və ya yerləşməyən giriş və ya çıxış qurğuları 
  26.20.16.01  Klaviaturalar 
  26.20.16.02  Skanerlər 
  26.20.16.03  Rəqəmli planşetlər 
  26.20.16.04  Printerlər 
  26.20.16.05  Plotterlər  
  26.20.16.06  Akustik sistemlər 
  26.20.16.07  Veb-kameralar 
  26.20.16.08  Hesablama maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən digər giriş-çıxış qurğuları  
26.20.17  26.20.17.00  Əsas etibarı ilə verilənlərin avtomatik emalı sistemində istifadə edilən monitorlar və proyektorlar 
26.20.18  26.20.18.00  Çap, surətçıxarma, skanlama və faks funksiyalarından iki və ya daha artığını yerinə yetirən qurğular  
26.20.2  26.20.2  Yaddaş qurğuları və verilənlərin saxlanması üçün sair qurğular 
26.20.21  26.20.21.00  Yaddaş qurğuları 
  26.20.21.01  Sərt maqnit diski (vinçester) üçün təyin olunan yaddaş qurğusu  
  26.20.21.02  Elastik (floppy) maqnit diski üçün təyin olunan yaddaş qurğusu  
  26.20.21.03  Optik disklərlə işləmək üçün təyin olunan disk qurğuları  
  26.20.21.04  Maqnit-optiki disklərdə yadda saxlayan qurğular  
  26.20.21.05  Sair yaddaş qurğuları 
26.20.22  26.20.22.00  Elektron inteqral sxemli yaddaş qurğuları 
26.20.3  26.20.3  Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular 
26.20.30  26.20.30.00  Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular 
26.20.4  26.20.4  Hesablama maşınlarının hissələri və ləvazimatları 
26.20.40  26.20.40.00  Hesablama maşınlarının hissələri və ləvazimatları 
26.3  26.3  Kommunikasiya avadanlıqları 
26.3  26.3  Kommunikasiya avadanlıqları 
26.30.1  26.30.1  Ötürücü radio və ya televiziya aparatları; televiziya kameraları  
26.30.11  26.30.11.00  Qəbuledici aparatlar qoşulmuş ötürücü aparatlar 
26.30.12  26.30.12.00  Qəbuledici aparatlar qoşulmamış ötürücü aparatlar 
  26.30.12.01  Radioyayım və televiziya üçün ötürücü aparatura 
26.30.13  26.30.13.00  Televiziya kameraları 
26.30.2  26.30.2  Naqilli telefon və ya teleqraf xətləri üçün elektrik aparatlar; videofonlar  
26.30.21  26.30.21.00  Naqilsiz telefon ilə birlikdə telefon xətləri dəsti 
26.30.22  26.30.22.00  Mobil şəbəkə və ya digər simsiz şəbəkələr üçün telefon aparatları 
26.30.23  26.30.23.00  Simli və ya simsiz şəbəkələrdə (lokal və ya qlobal) verilənlərin ötürülməsi üçün aparatlar da daxil olmaqla səsin, təsvirin və ya digər verilənlərin ötürülməsi və ya qəbul edilməsi üçün digər telefon dəstləri və aparatları 
  26.30.23.01  Səsi, təsviri və ya digər verilənləri ötürən və ya qəbul edən baza stansiyaları 
  26.30.23.02  Səsi, təsviri və ya digər verilənləri qəbul edən, uyğunlaşdıran və ötürən və ya düzəldən aparatlar  
26.30.3  26.30.3  Telefon və ya teleqraf elektrik aparatlarının hissələri 
26.30.30  26.30.30.00  Telefon və ya teleqraf elektrik aparatlarının hissələri 
  26.30.30.01  Telefon aparatlarının, səsi, şəkili və ya digər verilənləri ötürən və ya qəbul edən aparatların hissələri 
26.30.4  26.30.4  Bütün növlərdən olan antenalar, əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri 
26.30.40  26.30.40.00  Bütün növlərdən olan antenalar, əksetdiricilər və onların hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya kameralarının hissələri 
  26.30.40.01  Xətt rabitəsi sisteminin avadanlıqlarının hissələri 
  26.30.40.02  Radio və televiziya qəbulediciləri üçün (quraşdırılanlar daxil olmaqla) daxili antenalar 
  26.30.40.03  Sair antenalar və onların hissələri 
26.30.5  26.30.5  Yanğın təhlükəsizliyi və ya mühafizə siqnalizasiyası qurğuları və analoji aparatlar  
26.30.50  26.30.50.00  Yanğın təhlükəsizliyi və ya mühafizə siqnalizasiyası qurğuları və analoji aparatlar  
  26.30.50.01  Yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün elektrik siqnalizasiya qurğuları 
26.30.6  26.30.6  Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiyası qurğularının və analoji aparatların hissələri 
26.30.60  26.30.60.00  Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiyası qurğularının və analoji aparatların hissələri 
26.4  26.4  Məişət elektron texnikası 
26.4  26.4  Məişət elektron texnikası  
26.40.1  26.40.1  Radioqəbuledicilər 
26.40.11  26.40.11.00  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulanlardan başqa) 
  26.40.11.01  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən səs yazan və canlandıran qurğusu olan radioqəbuledicilər 
  26.40.11.02  Səs yazan və canlandıran qurğusu olmayan, lakin saat qoşulmuş radioqəbuledicilər 
  26.40.11.03  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən digər radioqəbuledicilər 
26.40.12  26.40.12.00  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləməyən radioqəbuledicilər 
  26.40.12.01  Xarici enerji mənbəyi ilə işləyən səs yazan qurğusu olan radioqəbuledicilər 
  26.40.12.02  Xarici enerji mənbəyi ilə işləyən digər radioqəbuledicilər 
26.40.2  26.40.2  Radioqəbuledici, səs, videoyazı və ya əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri 
26.40.20  26.40.20.00  Radioqəbuledici, səs, videoyazı və ya əksetdirici aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya qəbulediciləri 
  26.40.20.01  Ağ-qara və digər monoxrom təsvir üçün televiziya qəbulediciləri 
  26.40.20.02  Rəngli təsvirli televiziya qəbulediciləri 
  26.40.20.03  Sair ekranlı rəngli təsvirlərin televiziya qəbulediciləri 
  26.40.20.04  Televiziya rabitəsi üçün tərkibində videodispley və ya ekran nəzərdə tutulmayan qəbuledicilər  
26.40.3  26.40.3  Səs və videonun yazılması və canlandırılması üçün aparatlar 
26.40.31  26.40.31.00  Val, disk və kaset pleyerləri, səsin canlandırılması üçün sair aparatlar 
  26.40.31.01  Dəmir pul, əskinaz, bank kartı və jetonla işə salınan qrammofon vallarının səsləndiriciləri  
  26.40.31.02  Elektrik səsləndiricilər (deklər) 
  26.40.31.03  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən radioqəbuledici cib kaset pleyerləri 
  26.40.31.04  Jetonla işə salınan val səsləndiriciləri 
  26.40.31.05  Digər səsləndiricilər 
26.40.32  26.40.32.00  Maqnit lentli yazma qurğuları və sair səs yazan aparatlar 
  26.40.32.01  Maqnit və optik daşıyıcılarda istifadə olunan səsyazma qurğuları olan və ya səsləndirici aparatlar  
26.40.33  26.40.33.00  Video kameralar, videonun yazılması və canlandırılması üçün sair aparatlar 
  26.40.33.01  Videotyunerlə birlikdə videoyazı və ya videocanlandırıcı aparatura 
  26.40.33.02  Videotyunersiz videoyazı və ya videocanlandırıcı aparatura 
  26.40.33.03  Rəqəmli kameralar və sair təsvir yazan kameralar 
  26.40.33.04  Digər videoyazı və videocanlandırıcı 
26.40.34  26.40.34.00  İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan monitorlar və proyektorlar 
26.40.4  26.40.4  Radiotelefon və ya teleqraf rabitəsi üçün mikrofonlar, səsucaldanlar, qəbuledici aparatlar 
26.40.41  26.40.41.00  Mikrofonlar və onlar üçün dayaqlar 
26.40.42  26.40.42.00  Səsucaldanlar; qulaqlıqlar və mikrofon/səsucaldan qurğular 
  26.40.42.01  Gövdəyə quraşdırılmış tək reproduktorlar  
  26.40.42.02  Bir gövdəyə quraşdırılmış reproduktorlar dəstləri 
  26.40.42.03  Gövdəyə quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış reproduktorlar dəstləri 
  26.40.42.04  Baş telefonları, qulaqlıqlar, mikrofon və reproduktordan ibarət dəstlər 
26.40.43  26.40.43.00  Audio-tezlikli elektrik qəbulediciləri; elektrik səs gücləndirici qurğular 
  26.40.43.01  Səs tezliyinin gücləndiriciləri 
  26.40.43.02  Elektrik səsgücləndirici qurğular 
  26.40.43.03  Telefon və ölçü gücləndiriciləri 
  26.40.43.04  Digər siqnal qəbuledici aparatlar 
26.40.44  26.40.44.00  Radio-telefon və ya teleqraf rabitəsi üçün digər qruplara daxil edilməyən qəbuledici qurğular 
26.40.5  26.40.5  Səs və video avadanlıqlarının hissələri 
26.40.51  26.40.51.00  Səs və video avadanlıqlarının hissələri və ləvazimatları 
  26.40.51.01  Mikrofon və səsgücləndiricilərin hissələri 
  26.40.51.02  Video və səs maqnitofonlarının digər hissələri 
26.40.52  26.40.52.00  Radioqəbuledicilərin və radioötürücülərin hissələri 
26.40.6  26.40.6  Televiziya qəbuledicisi ilə istifadə olunan və ya quraşdırılmış ekranla təchiz edilmiş video oyunları üçün konsollar və elektron displeyli sair bacarıq və şans oyunları  
26.40.60  26.40.60.00  Televiziya qəbuledicisi ilə istifadə olunan və ya quraşdırılmış ekranla təchiz edilmiş video oyunları üçün konsollar və elektron displeyli sair bacarıq və şans oyunları 
26.5  26.5  Ölçmə, sınaq və naviqasiya avadanlıqları 
26.51  26.51  Ölçmə, sınaq və naviqasiya avadanlıqları  
26.51.1  26.51.1  Naviqasiya, meteorologiya, geofizika və analoji alət və cihazlar  
26.51.11  26.51.11.00  İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya alətləri və cihazları  
  26.51.11.01  İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar 
  26.51.11.02  Aeronaviqasiya və kosmik naviqasiya üçün cihazlar 
  26.51.11.03  Ətalətli naviqasiya sistemləri 
  26.51.11.04  Digər naviqasiya cihazları və alətləri 
26.51.12  26.51.12.00  Məsafəölçənlər, teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya, hidroqrafiya, okeanoqrafiya, hidrologiya, meteorologiya və geofizika alətləri və cihazları 
  26.51.12.01  Teodolitlər və taxometrlər 
  26.51.12.02  Meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihaz və avadanlıqlar 
  26.51.12.03  Fotoqrammetriya, topoqrafiya üçün alət və cihazlar 
  26.51.12.04  Sair meteoroloji, hidroloji və geofizika alətləri və cihazları 
26.51.2  26.51.2  Radiolokasiya aparatları və köməkçi radionaviqasiya aparatları  
26.51.20  26.51.20.00  Radiolokasiya aparatları və köməkçi radionaviqasiya aparatları 
  26.51.20.01  Radiolokasiya aparatları 
  26.51.20.02  Radionaviqasiya aparatları 
  26.51.20.03  Məsafədən (distant) idarə olunan radio aparatları 
26.51.3  26.51.3  Dəqiq tərəzilər; çertyojçəkmə, hesablama, uzunluğun ölçülməsi üçün cihazlar və s. 
26.51.31  26.51.31.00  Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər 
26.51.32  26.51.32.00  Çertyoj masaları, maşınları və çertyojçəkmə, nişanlama və ya riyazi hesablamalar üçün sair alətlər 
26.51.33  26.51.33.00  Digər qruplara daxil edilməyən, uzunluğun ölçülməsi üçün əl alətləri  
26.51.4  26.51.4  Elektrik kəmiyyətlərini və ionlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək üçün cihazlar 
26.51.41  26.51.41.00  İonlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək və ya aşkara çıxarmaq üçün cihazlar 
26.51.42  26.51.42.00  Elektron şüalı ossiloskoplar və ossiloqraflar 
26.51.43  26.51.43.00  Elektrik kəmiyyətlərinin ölçülməsi üçün yazı qurğusu olmayan cihazlar 
  26.51.43.01  Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün yazı qurğusu olmayan universal ölçü cihazları 
  26.51.43.02  Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və ya gücün ölçülməsi üçün yazı qurğusu olan universal ölçü cihazları 
26.51.44  26.51.44.00  Telekommunikasiya alətləri və cihazları  
26.51.45  26.51.45.00  Digər qruplara daxil edilməyən, elektrik kəmiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün alət və aparatlar 
26.51.5  26.51.5  Sair fiziki kəmiyyətləri yoxlamaq üçün alətlər 
26.51.51  26.51.51.00  Hidrometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər hiqrometrlər və psixrometrlər 
26.51.52  26.51.52.00  Maye və qazların axınını, səviyyəsini, təzyiqini və ya sair dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün alətlər 
  26.51.52.01  Qaz və tüstü analizatorları 
26.51.53  26.51.53.00  Digər qruplara daxil edilməyən, fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün alət və aparatlar 
  26.51.53.01  Spektrometrlər, spektrofotometrlər, spektroqraflar  
  26.51.53.02  Eksponometrlər 
  26.51.53.03  Fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün digər cihaz və alətlər 
26.51.6  26.51.6  Ölçmə, yoxlama və sınaq üçün sair alət və cihazlar  
26.51.61  26.51.61.00  Mikroskoplar (optik mikroskoplardan başqa) və difraksiya aparatları 
26.51.62  26.51.62.00  Materialların mexaniki xüsusiyyətlərinin sınaqdan keçirilməsi üçün maşın və cihazlar 
  26.51.62.01  Metalların sınaqdan keçirilməsi üçün maşınlar 
  26.51.62.02  Digər materialların sınaqdan keçirilməsi üçün maşınlar 
  26.51.62.03  Sınaq stendləri 
26.51.63  26.51.63.00  Qaz, maye və ya elektrik enerjisinin istehsalını və ya istehlakını ölçmək üçün sayğaclar 
  26.51.63.01  Qaz sayğacları 
  26.51.63.02  Maye sayğacları 
  26.51.63.03  Maye sayğacları (kalibrlənmişlər də daxil edilməklə) 
  26.51.63.04  Elektrik enerjisi sayğacları 
26.51.64  26.51.64.00  Dövrlərin sayını və məhsulun miqdarını ölçmək üçün sayğaclar, taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar 
  26.51.64.01  Taksometrlər 
  26.51.64.02  Spidometrlər  
  26.51.64.03  Taxometrlər 
  26.51.64.04  Stroboskoplar 
  26.51.64.05  Digər ölçü və nəzarət cihazları 
26.51.65  26.51.65.00  Avtomatik tənzimləmə və ya nəzarət alətləri və aparatları, hidravlik və ya pnevmatik  
26.51.66  26.51.66.00  Digər qruplara daxil edilməyən, ölçmə və ya yoxlama üçün alət, cihaz, və maşınlar 
26.51.7  26.51.7  Termostatlar, manostatlar və digər avtomatik tənzimləmə və ya nəzarət alətləri və aparatları 
26.51.70  26.51.70.00  Termostatlar, manostatlar və digər avtomatik tənzimləmə və ya nəzarət alətləri və aparatları 
  26.51.70.01  Termostatlar 
  26.51.70.02  Manostatlar 
  26.51.70.03  Digər qruplara daxil edilməyən, tənzimləmə və ya nəzarət üçün cihaz və alətlər 
26.51.8  26.51.8  Ölçmə, yoxlama, sınaq və naviqasiya avadanlıqlarının hissələri və ləvazimatları  
26.51.81  26.51.81.00  Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri 
26.51.82  26.51.82.00  26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 və 26.51.5 qruplarına daxil edilən məhsullar üçün hissələr və ləvazimatlar; mikrotomlar; digər qruplara daxil edilməyən hissələr 
26.51.83  26.51.83.00  Mikroskopların (optik mikroskoplardan başqa) və difraksiya aparatlarının hissələri və ləvazimatları 
26.51.84  26.51.84.00  26.51.63 və 26.51.64 kateqoriyalarına daxil edilən məhsullar üçün hissələr və ləvazimatlar 
26.51.85  26.51.85.00  26.51.65, 26.51.66 və 26.51.70 kateqoriyalarına daxil edilən alət və aparatların hissələri və ləvazimatları 
26.51.86  26.51.86.00  26.51.11 və 26.51.62 kateqoriyalarına daxil edilən alət və aparatların hissələri və ləvazimatları 
26.6  26.6  Şüa, elektrotibb və elektroterapiya avadanlığı 
26.6  26.6  Şüa, elektrotibb və elektroterapiya avadanlığı 
26.60.1  26.60.1  Şüa, elektrotibb və elektroterapiya avadanlığı 
26.60.11  26.60.11.00  Rentgen və ya alfa, beta və ya qamma şüalanmasının istifadəsinə əsaslanan aparatlar 
  26.60.11.01  Rentgen şüalanmasına əsaslanan kompüter tomoqrafları 
  26.60.11.02  Rentgen şüalanmasına əsaslanan stomatoloji aparatlar 
  26.60.11.03  Rentgen şüalanmasına əsaslanan digər tibbi, cərrah aparatları 
  26.60.11.04  Rentgen şüalanmasına əsaslanan digər aparatlar 
26.60.12  26.60.12.00  Tibbdə istifadə edilən elektrodiaqnostika aparatları 
  26.60.12.01  Elektrokardioqraflar 
  26.60.12.02  Ultrasəsə əsaslanan tibbi diaqnostika aparatları 
  26.60.12.03  Maqnit rezonanslı tomoqraflar 
  26.60.12.04  Digər tibbi elektrodiaqnostika aparatları 
26.60.13  26.60.13.00  Tibbdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda istifadə edilən ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı şüa aparatları 
26.60.14  26.60.14.00  Kardiostimulyatorlar; eşitmə aparatları 
26.7  26.7  Optik alətlər və fotoavadanlıq 
26.7  26.7  Optik alətlər və fotoavadanlıq 
26.70.1  26.70.1  Fotoavadanlıq və onun hissələri 
26.70.11  26.70.11.00  Kameraların, proyektorların, fotoböyüdücülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri 
26.70.12  26.70.12.00  Çap lövhələrinin və silindrlərinin hazırlanması üçün kameralar; sənədləri mikroplyonkalara, mikrofişlərə və s. mikrodaşıyıcılara çəkmək üçün kameralar və s. 
26.70.13  26.70.13.00  Rəqəmli kameralar 
26.70.14  26.70.14.00  Fotoşəkili dərhal çap edən kameralar və sair kameralar 
26.70.15  26.70.15.00  Kinokameralar 
26.70.16  26.70.16.00  Kinoproyektorlar; slayd proyektorları; sair təsvir proyektorları 
26.70.17  26.70.17.00  Fotoalışqanlar; fotoböyüdücülər; fotolaboratoriyalar üçün aparatlar; neqatoskoplar, proyeksiya ekranları 
26.70.18  26.70.18.00  Mikrofilmləri, mikrofişləri və sair mikrodaşıyıcıları oxumaq üçün qurğular 
26.70.19  26.70.19.00  Fotoavadanlığın hissələri və ləvazimatları 
26.70.2  26.70.2  Sair optik alətlər və onların hissələri 
26.70.21  26.70.2100  Qütbləşdirici materiallardan lövhələr və təbəqələr; kameralar, proyektorlar, fotoböyüdücülər və ya fotokiçildicilərdən başqa quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış linzalar, prizmalar və s. optik elementlər (optik emal olunmamış şüşələrdən başqa)  
26.70.22  26.70.22.00  Binokllar, monokllar və sair optik teleskoplar; sair astronomik alətlər; optik mikroskoplar 
26.70.23  26.70.23.00  Maye kristal qurğular; lazerlər (lazer diodlarından başqa); digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihazlar və alətlər 
26.70.24  26.70.24.00  Binoklların, monoklların və sair optik teleskopların, sair astronomik alətlərin və sair optik mikroskopların hissələri və ləvazimatları 
26.70.25  26.70.25.00  Maye kristal qurğuların; lazerlərin (lazer diodlarından başqa); digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihazların və alətlərin hissələri və ləvazimatları 
26.8  26.8  Maqnit və optik daşıyıcılar 
26.8  26.8  Maqnit və optik daşıyıcılar 
26.80.1  26.80.1  Maqnit və optik daşıyıcılar 
26.80.11  26.80.11.00  Maqnit lentli kartlardan başqa, yazılmamış maqnit daşıyıcıları 
  26.80.11.01  Gövdəyə quraşdırılmış sərt disklər (vinçesterlər) 
  26.80.11.02  Gövdəyə quraşdırılmamış sərt disklər (mobil vinçesterlər) 
  26.80.11.03  Elastik (Floppy) disklər 
  26.80.11.04  Maqnit lentləri (stimerlər) 
  26.80.11.05  Sair maqnit daşıyıcılar 
26.80.12  26.80.12.00  Yazılmamış optik daşıyıcılar 
  26.80.12.01  Kompakt-disklər (CD) 
  26.80.12.02  DVD - disklər 
  26.80.12.03  Sair optik daşıyıcılar 
26.80.13  26.80.13.00  Disklərin istehsalı üçün matrisalar və orijinallar da daxil olmaqla sair yazılmış daşıyıcılar 
26.80.14  26.80.14.00  Maqnit lentli kartlar 
28.23  28.23  Ofis maşınları və avadanlığı (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) 
28.23.1  28.23.1  Yazı makinaları, mətnlərin emalı maşınları və kalkulyatorlar 
28.23.11  28.23.11.00  Yazı makinaları və mətnlərin emalı maşınları 
28.23.12  28.23.12.00  Verilənlərin yazılması, canlandırılması, ekranda göstərilməsi üçün elektron kalkulyatorlar və hesablama funksiyalı cib maşınları 
  28.23.12.01  Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyən elektron kalkulyatorlar 
  28.23.12.02  Çap qurğusu olan kalkulyatorlar 
  28.23.12.03  Digər elektron kalkulyatorlar 
28.23.13  28.23.13.00  Mühasibat maşınları, kassa aparatları, poçt markalama maşınları, bilet maşınları və hesablama qurğusuna malik analoji maşınlar  
  28.23.13.01  Mühasibat maşınları 
  28.23.13.02  Kassa aparatları 
  28.23.13.03  Poçt markalama maşınları 
28.23.2  28.23.2  Ofis maşınları və onların hissələri 
28.23.21  28.23.21.00  Optik sistemli və ya kontakt tipli fotosurətçıxartma maşınları və termosurətçıxartma aparatları 
28.23.22  28.23.22.00  Ofset çap maşınları və ofis üçün printerlər  
28.23.23  28.23.23.00  Sair ofis maşınları 
28.23.24  28.23.24.00  Yazı makinalarının və kalkulyatorların hissələri və ləvazimatları 
28.23.25  28.23.25.00  Sair ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları 
28.23.26  28.23.26.00  Fotosurətçıxartma aparatlarının hissələri və ləvazimatları