Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
İqtisadi fəaliyyətdə xidmətlər təsnifatı
Excel
CPA Kod Ad CPC HS\CN
  A   Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində xidmətlər      
  Bölmə 01   Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar xidmətlər      
  Qrup 01.6   Kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq sahəsində xidmətlər (baytarlıq xidmətindən başqa)      
  Sinif 01.61   Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər      
         
01.61.1     Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər      
01.61.10     Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər   86119    
  01.61.10.10   Tarla işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.11   Torpağın hazırlanması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.12   Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.13   Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq üzrə xidmətlər      
  01.61.10.14   Yem tədarükü üzrə xidmətlər       
  01.61.10.15   Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.16   Gülçülükdə görülən işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.20   Üstüaçıq torpaqda tərəvəzçilik üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.21   Şitilliklərdə kələm şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.22   Üstüaçıq torpaqda tərəvəz əkini və səpini üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.23   Üstüaçıq torpaqda tərəvəz səpininə qulluq üzrə xidmətlər      
  01.61.10.24   Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımı üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.25   Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.26   Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.27   Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.30   Örtülü torpaqda aparılan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.31   İstixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.32   Torpaqlı qış istixanalarında aparılan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.33   Hidropon istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.34   Plyonkalı istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.35   Şüşə istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.40   Aqromeliorasiya işləri üzrə xidmətlər      
  01.61.10.41   Yenidən mənimsənilmiş torpaqların ilkin becərilməsi sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.42   Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yaxşılaşdırılması sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.43   Torpaqların suvarılması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.44   Torpaqların qurudulması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.49   Sair aqromeliorativ işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.50   Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi, boşaldılması və daşınması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.51   Bitkiçilik məhsullarının daşınması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.52   Gübrələrin daşınması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.53   Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi və boşaldılması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.54   Gübrələrin yüklənməsi və boşaldılması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.60   Bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərdən qorunması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.61   Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsilə becərilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.62   Bitkilərin herbisid və arborisidlər vasitəsilə becərilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.63   Bitkilərin defoliant və desikantlar vasitəsilə becərilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.64   Bitkilərin ziyanvericilər və xəstəliklərə yoluxması halları üzrə müayinə edilməsi sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.65   Bitkilərin xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə üzrə xidmətlər      
  01.61.10.66   Gübrələrin hazırlanması və verilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.67   Qarın süni surətdə tarlada saxlanılması üzrə xidmətlər      
  01.61.10.70   Bağçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.71   Bağ və bostanda olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.72   Giləmeyvəlilər üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.73   Üzümlüklərdə olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.74   Çay plantasiyalarında olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.75   Sitrus plantasiyalarında olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.61.10.76   Efir yağlı və dərman bitkilərinin becərilməsi üzrə işlər və onlara qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.80   Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin zəhərli kimyəvi preparatlarla becərilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.81   Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin herbisid və arborisidlərlə becərilməsi üzrə xidmətlər      
  01.61.10.82   Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəliyə və ziyanvericilərə yoluxması üzrə müayinə edilməsi sahəsində xidmətlər      
  01.61.10.83   Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəlikləri və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 01.62   Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər      
         
01.62.1     Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər      
01.62.10     Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər    86121    
  01.62.10.10   İri buynuzlu mal-qaraya göstərilən xidmət      
  01.62.10.11   İnək və camışların sağılması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.12   İnək və camışlara baxma üzrə xidmətlər      
  01.62.10.13   Cavan mal-qaraya baxma üzrə xidmətlər      
  01.62.10.14   Törədici buğalara baxma üzrə xidmətlər      
  01.62.10.20   Donuzçuluq üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.62.10.30.   Qoyun və keçiçilikdə olan işlər üzrə xidmətlər      
  01.62.10.31   Qoyunlara baxma üzrə xidmətlər      
  01.62.10.32   Qoyunların qırxımı və bununla əlaqədar işlər üzrə xidmətlər      
  01.62.10.33   Qoyunların kəsilməsi və dərisinin ilkin emalı üzrə xidmətlər      
  01.62.10.34   Qoyun və keçilərin sağımı və pendir hazırlanması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.40   Quşçuluq üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.62.10.50   Atçılıq, qatırçılıq və dəvəçilik üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.62.10.60   Heyvandarlığın digər sahələri üzrə işlər      
  01.62.10.70   Yem hazırlanması, yemlərin verilməsi, heyvanların sulanması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.80   Heyvandarlıq məhsullarının daşınması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.90   Digər heyvandarlıq işləri üzrə xidmətlər      
  01.62.10.91   Heyvanların süni mayalandırılması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.92   Mal-qaranın kəsilib ətliyə verilməsi və satışa hazırlanması üzrə xidmətlər      
  01.62.10.93   Heyvanların sulanmasına hazırlıq işləri üzrə xidmətlər      
  01.62.10.94   Yerlərdən peyinin mexaniki üsulla təmizlənməsi üzrə xidmətlər      
  01.62.10.95   Əl ilə şaqqıldağın kəsilməsi ilə qoyun yatağından peyinin təmizlənməsi üzrə xidmətlər      
  01.62.10.96   Fermanın kompleks mexanikləşdirilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 01.63   Məhsul yığımından sonra göstərilən xidmətlər      
         
01.63.1     Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri      
01.63.10     Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri   86111    
  01.63.10.10   Tarla bitkilərinin yığımından sonrakı işlər üzrə xidmətlər      
  01.63.10.20   Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımından sonrakı tamamlama işləri üzrə xidmətlər       
         
  Sinif 01.64   Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər       
         
01.64.1     Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər      
01.64.10     Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər   86112    
  01.64.10.10   Tarla bitkilərinin toxumunun yoxlanılması və hazırlanması üzrə xidmətlər      
  01.64.10.20   Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  01.64.10.21   Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər      
  01.64.10.22   Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 01.7   Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər      
         
  Sinif 01.70   Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər      
         
01.70.1     Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər      
01.70.10     Çöl quşlarının ovlanması, tutulması, yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər   86130    
  01.70.10.30   Xəzli heyvanların və ov quşlarının ovlanması, tutulması və yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər      
         
  Bölmə 02   Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar xidmətlər       
         
  Qrup 02.1   Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri      
         
  Sinif 02.10   Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri      
         
         
02.10.1     Meşə ağacları plantasiyalarının salınması üzrə xidmətlər      
02.10.11   02.10.11.00   Meşə ağacları plantasiyalarının salınması üzrə xidmətlər   01961 (*)   0602 90  
02.10.12   02.10.12.00   Meşə ağaclarının toxumlarının artırılması üzrə xidmətlər   01360   1209 99  
02.10.2     Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri      
02.10.20   02.10.20.00   Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri   86140 (*)    
         
  Qrup 02.4   Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər       
         
  Sinif 02.40   Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər       
         
02.40.1     Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər      
02.40.10   02.40.10.00   Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər   86140 (*)    
         
  Bölmə 03   Balıqçılığa yardımçı xidmətlər       
         
  Qrup 03.0   Balıqçılığa yardımçı xidmətlər       
         
  Sinif 03.00   Balıqçılığa yardımçı xidmətlər       
         
03.00.7     Balıq ovu və su bitkilərinə yardımçı xidmətlər      
03.00.71   03.00.71.00   Balıq ovuna yardımçı xidmətlər   86150 (*)    
03.00.72   03.00.72.00   Su bitkilərinə yardımçı xidmətlər   86150 (*)    
         
  B   Mədənçıxarma sənayesində xidmətlər       
         
  Bölmə 09   Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər      
         
  Qrup 09.1   Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər      
         
  Sinif 09.10   Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər       
         
09.10.1     Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər      
09.10.11   09.10.11.00   Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri   86211 (*)    
09.10.12   09.10.12.00   Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi xidmətləri; neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar xidmətlər   86211 (*)    
09.10.13   09.10.13.00   Daşınmaq üçün yerdən çıxarılan təbii qazın mayeləşdirilməsi və reqazifikasiyası üzrə xidmətlər   86211 (*)    
         
         
  Qrup 09.9   Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər      
         
  Sinif 09.90   Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər      
         
09.90.1     Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər      
09.90.11   09.90.11.00   Daş kömür hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər   86219 (*)    
09.90.19   09.90.19.00   Digər qruplara daxil edilməyən dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər   86219 (*)    
         
  C   Emal sənayesi sahəsində xidmətlər      
         
  Bölmə 10   Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 10.1   Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.11   Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər      
         
10.11.9     Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər      
10.11.99   10.11.99.00   Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.12   Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər       
         
10.12.9     Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər       
10.12.99   10.12.99.00   Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 10.13   Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər       
         
10.13.9     Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi kimi sair sub-müqavilə əməliyyatları       
10.13.91     Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər      
  10.13.91.10   Ətin sümükdən ayrılması üzrə xidmətlər      
  10.13.91.20   Ətin duzlanması üzrə xidmətlər      
  10.13.91.30   Ətin qaxac edilməsi üzrə xidmətlər      
  10.13.91.40   Ətin hisə verilməsi üzrə xidmətlər       
  10.13.91.90   Ətin emalı üzrə sair xidmətlər      
10.13.99   10.13.99.00   Ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalının bir hissəsi kimi sair sub-müqavilə əməliyyatları       
         
  Sinif 10.20   Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləşdirmə və hazırlama xidmətləri; balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları      
         
10.20.9     Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləşdirmə və hazırlama xidmətləri; balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları      
10.20.91   10.20.91.00   Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləşdirmə və hazırlama xidmətləri    88111 (*)    
10.20.99   10.20.99.00   Balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsivə emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları   88111 (*)    
         
  Qrup 10.3   Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 10.31   Kartofun emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
         
10.31.9     Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər; kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları      
10.31.91   10.31.91.00   Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər   88111 (*)    
10.31.99   10.31.99.00   Kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları   88111 (*)    
         
  Sinif 10.32   Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
         
10.32.9     Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
10.32.99   10.32.99.00   Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.39   Digər qruplara daxil edilməyən meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər       
         
10.39.9     Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər; meyvə və tərəvəzin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları      
10.39.91     Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə emalı üzrə xidmətlər    88111 (*)    
  10.39.91.10   Meyvə və tərəvəzin qurudulması üzrə xidmətlər      
  10.39.91.20   Meyvə və tərəvəzin duzlanması üzrə xidmətlər      
  10.39.91.30   Meyvə və tərəvəzin soyudulması üzrə xidmətlər      
  10.39.91.40   Meyvə və tərəvəzin dondurulması üzrə xidmətlər      
10.39.99   10.39.99.00   Meyvə və tərəvəzin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları   88111 (*)    
         
  Qrup 10.4   Heyvan və bitki yağlarının, piylərinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.41   Heyvan və bitki yağlarının, piylərinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
         
10.41.9     Heyvan və bitki yağlarının, piylərinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
10.41.99   10.41.99.00   Heyvan və bitki yağlarının, piylərinin emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.42   Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər       
         
10.42.9     Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər      
10.42.99   10.42.99.00   Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Qrup 10.5   Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.51   Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər      
         
10.51.9     Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər      
10.51.99   10.51.99.00   Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.52   Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
10.52.9     Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər       
10.52.99   10.52.99.00   Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər    88111 (*)    
         
  Qrup 10.6   Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 10.61   Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər       
         
10.61.9     Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər       
10.61.99   10.61.99.00   Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər    88111 (*)    
         
  Sinif 10.62   Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.62.9     Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.62.99   10.62.99.00   Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Qrup 10.7   Çörək və unlu məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 10.71   Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.71.9     Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.71.99   10.71.99.00   Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.72   Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və şirniyyatların istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.72.9     Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və şirniyyatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
10.72.99   10.72.99.00   Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və şirniyyatların istehsalı sahəsində xidmətlər    88111 (*)    
         
  Sinif 10.73   Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.73.9     Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.73.99   10.73.99.00   Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Qrup 10.8   Sair qida məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.81   Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.81.9     Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.81.99   10.81.99.00   Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.82   Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.82.9     Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.82.99   10.82.99.00   Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.83   Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
10.83.9     Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər       
10.83.99   10.83.99.00   Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər    88111 (*)    
         
  Sinif 10.84   Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.84.9     Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.84.99   10.84.99.00   Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.85   Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.85.9     Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.85.99   10.85.99.00   Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.86   Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.86.9     Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.86.99   10.86.99.00   Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 10.89   Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.89.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.89.99   10.89.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Qrup 10.9   Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 10.92   Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
10.92.9     Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
10.92.99   10.92.99.00   Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Bölmə 11   İçkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 11.0   İçkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 11.01   Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı xidmətlər      
         
11.01.9     Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.01.99   11.01.99.00   Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.02   Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.02.9     Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.02.99   11.02.99.00   Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.03   Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.03.9     Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.03.99   11.03.99.00   Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.04   Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.04.9     Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.04.99   11.04.99.00   Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.05   Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.05.9     Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.05.99   11.05.99.00   Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.06   Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.06.9     Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.06.99   11.06.99.00   Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Sinif 11.07   Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
11.07.9     Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər      
11.07.99   11.07.99.00   Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər   88111 (*)    
         
  Bölmə 12   Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 12.0   Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 12.00   Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
12.00.9     Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
12.00.99   12.00.99.00   Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88112    
         
  Bölmə 13   Toxuculuq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 13.1   Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 13.10   Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
13.10.9     Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər       
13.10.99   13.10.99.00   Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər    88121 (*)    
         
  Qrup 13.2   Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 13.20   Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.20.9     Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.20.99   13.20.99.00   Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Qrup 13.3   Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri      
         
  Sinif 13.30   Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri      
         
13.30.1     Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri      
13.30.11     Toxuculuq liflərinin və ipliyinin ağardılması və rənglənməsi üzrə xidmətlər   88122 (*)    
  13.30.11.10   Sapların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.11.20   Liflərin və ipliyin rənglənməsi üzrə xidmətlər      
13.30.12     Parçaların və toxuma məmulatlarının ağardılması üzrə xidmətlər (geyim də daxil edilməklə)   88122 (*)    
  13.30.12.10   İpək parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.20   Yun parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.30   Pambıq parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.40   Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.50   Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.60   Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.70   Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.80   Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
  13.30.12.90   Trikotaj parçaların ağardılması üzrə xidmətlər      
13.30.13     Parçaların və toxuma məmulatlarının rənglənməsi xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)   88122 (*)    
  13.30.13.10   İpək parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.20   Yun parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.30   Pambıq parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.40   Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.50   Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.60   Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.70   Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.80   Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
  13.30.13.90   Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi üzrə xidmətlər      
13.30.14     Parçaların və toxuculuq məmulatlarının naxışlanması xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)   88122 (*)    
  13.30.14.10   İpək parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.20   Yun parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.30   Pambıq parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.40   Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.50   Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.60   Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.70   Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.80   Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
  13.30.14.90   Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması üzrə xidmətlər      
13.30.19     Toxuculuq və toxuculuq məmulatlarının sair bəzədilməsi xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)   88122 (*)    
  13.30.19.10   İpək parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.20   Yun parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.30   Pambıq parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.40   Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.50   Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.60   Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.70   Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.80   Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri      
  13.30.19.90   Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi xidmətləri      
         
  Qrup 13.9   Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 13.91   Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.91.9     Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.91.99   13.91.99.00   Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.92   Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.92.9     Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.92.99   13.92.99.00   Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.93   Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.93.9     Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.93.99   13.93.99.00   Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.94   Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və torların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.94.9     Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və torların torların istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.94.99   13.94.99.00   Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və torların torların istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.95   Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.95.9     Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.95.99   13.95.99.00   Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.96   Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
13.96.9     Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
13.96.99   13.96.99.00   Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88121 (*)    
         
  Sinif 13.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
13.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
13.99.99   13.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər    88121 (*)    
         
  Bölmə 14   Geyim; Xəz istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Qrup 14.1   Geyimdən başqa xəz geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 14.11   Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
14.11.9     Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.11.99   14.11.99.00   Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88124 (*)    
         
  Sinif 14.12   Xüsusi geyimlər istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
14.12.9     Xüsusi geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.12.99   14.12.99.00   Xüsusi geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88123 (*)    
         
  Sinif 14.13   Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
14.13.9     Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.13.99   14.13.99.00   Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88123 (*)    
         
  Sinif 14.14   Alt paltarları istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
14.14.9     Alt paltarların istehsalı sahəsində xidmətlər       
14.14.99   14.14.99.00   Alt paltarların istehsalı sahəsində xidmətlər    88123 (*)    
         
  Sinif 14.19   Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
14.19.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.19.99   14.19.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər    88123 (*)    
         
  Qrup 14.2   Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 14.20   Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
14.20.9     Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.20.99   14.20.99.00   Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88123 (*)    
         
  Qrup 14.3   Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsallı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 14.31   Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsallı sahəsində xidmətlər       
         
14.31.9     Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.31.99   14.31.99.00   Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88123 (*)    
         
  Sinif 14.39   Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin sahəsində xidmətlər      
         
14.39.9     Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
14.39.99   14.39.99.00   Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88123 (*)    
         
  Bölmə 15   Dəri və dəriyə oxşar məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 15.1   Aşılanmış və işlənmiş dəri; baqajlar, qadın çantaları, sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları;işlənmiş və rənglənmiş xəzlik dərilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 15.11   Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
15.11.9     Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
15.11.99   15.11.99.00   Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88124 (*)    
         
  Sinif 15.12   Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
15.12.9     Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
15.12.99   15.12.99.00   Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları istehsalı sahəsində xidmətlər   88124 (*)    
         
  Qrup 15.2   Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 15.20   Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
15.20.9     Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər      
15.20.99   15.20.99.00   Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər   88124 (*)    
         
  Bölmə 16   Ağac, ağac və mantar materialları, mebeldən başqa, samandan və hörgü materiallarından məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 16.1   Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 16.10   Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
16.10.9     Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində xidmətlər      
16.10.91   16.10.91.00   Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi üsulla işlənməsi xidmətləri   88130 (*)    
16.10.99   16.10.99.00   Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində xidmətlər   88130 (*)    
         
  Qrup 16.2   Ağac məmulatları, mantar, saman və hörmə materialları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 16.21   Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
16.21.9     Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər       
16.21.91   16.21.91.00   Ağac və panelin işlənməsi üzrə xidmətlər   88130 (*)    
16.21.99   16.21.99.00   Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər    88130 (*)    
         
  Sinif 16.22   Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
16.22.9     Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
16.22.99   16.22.99.00   Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər    88130 (*)    
         
  Sinif 16.23   Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində xidmətlər      
         
16.23.9     Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində xidmətlər      
16.23.99   16.23.99.00   Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində xidmətlər   88130 (*)    
         
  Sinif 16.24   Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
16.24.9     Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər      
16.24.99   16.24.99.00   Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər   88130 (*)    
         
  Sinif 16.29   Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və hörgü materiallarından məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
16.29.9     Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və hörgü materiallarından məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
16.29.91   16.29.91.00   Mebeldən başqa, ağac və mantar və saman və hörgü materiallarının istehsalı üzrə xidmətlər   88130 (*)    
16.29.99   16.29.99.00   Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və hörgü materiallarının istehsalı üzrə xidmətlər   88130 (*)    
         
  Bölmə 17   Kağız və kağız məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 17.1   Kağız və kağız məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 17.11   Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
17.11.9     Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.11.99   17.11.99.00   Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Sinif 17.12   Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
17.12.9     Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər       
17.12.99   17.12.99.00   Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər    88140 (*)    
         
  Qrup 17.2   Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 17.21   Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində sahəsində xidmətlər      
         
17.21.9     Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.21.99   17.21.99.00   Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Sinif 17.22   Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
17.22.9     Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.22.99   17.22.99.00   Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Sinif 17.23   Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
17.23.9     Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.23.99   17.23.99.00   Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Sinif 17.24   Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
17.24.9     Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.24.99   17.24.99.00   Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Sinif 17.29   Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
17.29.9     Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
17.29.99   17.29.99.00   Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88140 (*)    
         
  Bölmə 18   Çap məhsulu və informasiya daşıyıcıları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 18.1   Çapetmə xidmətləri və bununla əlaqədar xidmətlər      
         
  Sinif 18.11   Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər      
         
18.11.1     Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər      
18.11.10     Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər      
  18.11.10.10   Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 18.12   Sair çapetmə xidmətləri      
         
18.12.1     Sair çapetmə xidmətləri      
18.12.11     Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər   89121 (*)   --  
  18.12.11.90   Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər       
18.12.12     Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər    89121 (*)    
  18.12.12.90   Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər       
18.12.13   18.12.13.00   Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər    89121 (*)   --  
18.12.14     Kitabların, xəritələrin, hidroqrafik və oxşar diaqramların, şəkillərin, çertyojların və fotoşəkillərin, açıqçaların çap edilməsi xidmətləri    89121 (*)    
  18.12.14.90   Sair çap işləri sahəsində xidmətlər      
18.12.15   18.12.15.00   Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri   89121 (*)    
18.12.16   18.12.16.00   Plastik, şüşə, metal, taxta və keramika üzərində birbaşa çapetmə xidmətləri   89121 (*)    
18.12.19     Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri   89121 (*)    
  18.12.19.90   Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri      
         
  Sinif 18.13   Çap işlərinə hazırlıq sahəsində xidmətlər      
         
18.13.1     Çap işlərinə hazırlıq sahəsində xidmətlər      
18.13.10   18.13.10.00   Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər   89121 (*)   --  
18.13.3     Çap işlərinə hazırlıq sahəsində yardımçı xidmətlər      
18.13.30   18.13.30.00   Çap işlərinə hazırlıq sahəsində yardımçı xidmətlər   89121 (*)   --  
         
  Sinif 18.14   Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər      
         
18.14.1     Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər      
18.14.10     Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər   89121 (*)    
  18.14.10.10   Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri xidmətləri      
  18.14.10.30   Jurnal, braşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və naxışlama işləri üzrə xidmətlər       
  18.14.10.50   Sair cildləmə və bəzək işləri üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 18.2   Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin çıxarılması xidmətləri      
         
  Sinif 18.20   Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin çıxarılması xidmətləri      
         
18.20.1     Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
18.20.10     Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər   89122 (*)    
  18.20.10.10   Qrammafon vallarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
  18.20.10.30   Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
  18.20.10.50   Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
18.20.2     Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
18.20.20   18.20.20.00   Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər   89122 (*)    
18.20.3     Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər      
18.20.30   18.20.30.00   Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər   89122 (*)    
         
  Bölmə 19   Koks və emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 19.1   Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 19.10   Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
19.10.9     Koks sobasının məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
19.10.99   19.10.99.00   Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88151 (*)    
         
  Qrup 19.2   Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 19.20   Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
19.20.9     Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
19.20.99   19.20.99.00   Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88151 (*)    
         
  Bölmə 20   Kimyəvi maddələr və kimyəvi məhsullar istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 20.1   Əsas kimyəvi maddələr, azot birləşmələri, ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik kauçuk istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.11   Sənaye qazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.11.9     Sənaye qazlarnın istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.11.99   20.11.99.00   Sənaye qazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.12   Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.12.9     Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.12.99   20.12.99.00   Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.13   Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.13.9     Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.13.99   20.13.99.00   Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.14   Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.14.9     Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.14.99   20.14.99.00   Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.15   Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.15.9     Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı ısahəsində sahəsində xidmətlər      
20.15.99   20.15.99.00   Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı ısahəsində sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.16   İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.16.9     İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.16.99   20.16.99.00   İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)    
         
  Sinif 20.17   İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.17.9     İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.17.99   20.17.99.00   İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)    
         
  Qrup 20.2   Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.20   Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.20.9     Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.20.99   20.20.99.00   Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Qrup 20.3   Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.30   Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.30.9     Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.30.99   20.30.99.00   Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Qrup 20.4   Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatlar, ətriyyat və tualet preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.41   Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
20.41.9     Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
20.41.99   20.41.99.00   Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər    88160 (*)    
         
  Sinif 20.42   Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.42.9     Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.42.99   20.42.99.00   Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Qrup 20.5   Sair kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.51   Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
20.51.9     Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
20.51.99   20.51.99.00   Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər    88160 (*)    
         
  Sinif 20.52   Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.52.9     Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.52.99   20.52.99.00   Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.53   Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.53.9     Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.53.99   20.53.99.00   Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Sinif 20.59   Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.59.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.59.99   20.59.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Qrup 20.6   Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 20.60   Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
20.60.9     Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
20.60.99   20.60.99.00   Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Bölmə 21   Əsas əzcaçılıq məhsulları və əzcaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 21.1   Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 21.10   Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
21.10.9     Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
21.10.99   21.10.99.00   Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88160 (*)    
         
  Qrup 21.2   Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 21.20   Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
21.20.9     Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
21.20.99   21.20.99.00   Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88152     
      88160 (*)    
  Bölmə 22   Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 22.1   Rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 22.11   Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
22.11.9     Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
22.11.99   22.11.99.00   Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər    88170 (*)    
         
  Sinif 22.19   Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
22.19.9     Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
22.19.99   22.19.99.00   Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər    88170 (*)    
         
  Qrup 22.2   Plastik kütlədən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 22.21   Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
22.21.9     Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
22.21.99   22.21.99.00   Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin istehsalı sahəsində xidmətlər    88170 (*)    
         
  Sinif 22.22   Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
22.22.9     Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
22.22.99   22.22.99.00   Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)    
         
  Sinif 22.23   Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
22.23.9     Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
22.23.99   22.23.99.00   Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)    
         
  Sinif 22.29   Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
22.29.9     Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
22.29.99   22.29.99.00   Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)    
         
  Bölmə 23   Sair qeyri-metal mineral məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 23.1   Şüşə və şüşədən hazırlanmış məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.11   Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
23.11.9     Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər       
23.11.99   23.11.99.00   Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər    88180 (*)    
         
  Sinif 23.12   Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.12.9     Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.12.99   23.12.99.00   Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.13   İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.13.9     İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.13.91   23.13.91.00   Stolları bəzəmək və ya mətbəx üçün stəkanların və sair şüşə məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
23.13.99   23.13.99.00   İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.14   Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.14.9     Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.14.99   23.14.99.00   Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.19   Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.19.9     Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.19.99   23.19.99.00   Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.2   Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.20   Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.20.9     Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.20.99   23.20.99.00   Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.3   Tikintidə istifadə edilən gil materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.31   Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.31.9     Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.31.99   23.31.99.00   Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.32   Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.32.9     Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.32.99   23.32.99.00   Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.4   Sair çini və saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.41   Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.41.9     Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının əşyalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.41.99   23.41.99.00   Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının əşyalarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.42   Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.42.9     Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.42.99   23.42.99.00   Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.43   Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.43.9     Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.43.99   23.43.99.00   Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.44   Sair texniki saxsı məmulatların istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.44.9     Sair texniki saxsı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.44.99   23.44.99.00   Sair texniki saxsı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.49   Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.49.9     Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.49.99   23.49.99.00   Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.5   Sement, əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.51   Sement istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.51.9     Sement istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.51.99   23.51.99.00   Sement    88180 (*)    
         
  Sinif 23.52   Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.52.9     Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.52.99   23.52.99.00   Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.6   Beton, sement və gipsdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.61   Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.61.9     Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.61.99   23.61.99.00   Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.62   Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.62.9     Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.62.99   23.62.99.00   Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.63   Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.63.9     Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.63.99   23.63.99.00   Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.64   Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.64.9     Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.64.99   23.64.99.00   Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.65   Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.65.9     Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.65.99   23.65.99.00   Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.69   Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.69.9     Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.69.99   23.69.99.00   Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.7   Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.70   Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.70.9     Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalı sahəsində xidmətlər       
23.70.99   23.70.99.00   Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Qrup 23.9   Sair qeyri-metal mineral məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 23.91   Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.91.9     Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
23.91.99   23.91.99.00   Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Sinif 23.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri- metal mineral məmulatlarən istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri- metal mineral məmulatlarən istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
23.99.99   23.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri- metal mineral məmulatlarən istehsalı sahəsində xidmətlər   88180 (*)    
         
  Bölmə 24   Əsas metalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 24.1   Əsas çuqun, polad və ferroərintilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 24.10   Əsas çuqun, polad və ferroərintilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.10.9     Əsas çuqun, polad və ferroərintilərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.10.99   24.10.99.00   Əsas çuqun, polad və ferroərintilərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Qrup 24.2   Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 24.20   Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.20.9     Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.20.99   24.20.99.00   Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Qrup 24.3   İlkin emal edilmiş sair polad məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 24.31   Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.31.9     Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.31.99   24.31.99.00   Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Sinif 24.32   Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
24.32.9     Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.32.99   24.32.99.00   Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı sahəsində xidmətlər    88213 (*)    
         
  Sinif 24.33   Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.33.9     Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.33.99   24.33.99.00   Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Sinif 24.34   Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
24.34.9     Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
24.34.99   24.34.99.00   Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər    88213 (*)    
         
  Qrup 24.4   Qiymətli metallar və sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 24.41   Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.41.9     Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı sahəsində xidmətlər       
24.41.99   24.41.99.00   Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı sahəsində xidmətlər    88213 (*)    
         
  Sinif 24.42   Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
24.42.9     Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər       
24.42.99   24.42.99.00   Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər    88213 (*)    
         
  Sinif 24.43   Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.43.9     Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.43.99   24.43.99.00   Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Sinif 24.44   Mis istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.44.9     Mis istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.44.99   24.44.99.00   Mis istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Sinif 24.45   Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.45.9     Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
24.45.99   24.45.99.00   Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər   88213 (*)    
         
  Sinif 24.46   Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.46.9     Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
24.46.99   24.46.99.00   Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı sahəsində xidmətlər   88152 (*)    
         
  Qrup 24.5   Metalların tökülməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 24.51   Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər      
         
24.51.1     Çuqun tökməsi üzrə xidmətlər      
24.51.11   24.51.11.00   Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
24.51.12   24.51.12.00   Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
24.51.13   24.51.13.00   Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
24.51.9     Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər      
24.51.99   24.51.99.00   Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
         
  Sinif 24.52   Polad tökməsi üzrə xidmətlər      
         
24.52.1     Polad tökməsi üzrə xidmətlər      
24.52.10   24.52.10.00   Polad tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
         
  Sinif 24.53   Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər      
         
24.53.1     Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər      
24.53.10   24.53.10.00   Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
         
  Sinif 24.54   Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər      
         
24.54.1     Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər      
24.54.10   24.54.10.00   Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər   89310 (*)    
         
  Bölmə 25   Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla hazır metal məmulatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 25.1   Metal konstruksiyaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 25.11   Metal-tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.11.9     Metal-tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.11.99   25.11.99.00   Metal-tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.12   Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
25.12.9     Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.12.99   25.12.99.00   Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Qrup 25.2   Metal sisternlər, baklar, çənlər və tutumların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 25.21   Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.21.9     Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.21.99   25.21.99.00   Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.29   Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.29.9     Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.29.99   25.29.99.00   Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Qrup 25.3   Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqa, buxar generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 25.30   Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla, buxar generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.30.9     Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla, buxar generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.30.99   25.30.99.00   Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla, buxar generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Qrup 25.4   Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 25.40   Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.40.9     Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.40.99   25.40.99.00   Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər   88214    
         
  Qrup 25.5   Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 25.50   Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi üzrə xidmətlər      
         
25.50.1     Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi üzrə xidmətlər       
25.50.11   25.50.11.00   Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər   89320 (*)    
25.50.12   25.50.12.00   Metalların ştamplanması üzrə xidmətlər   89320 (*)    
25.50.13   25.50.13.00   Metalların sair formalaşdırılması üzrə xidmətlər   89320 (*)    
         
  Qrup 25.6   Metalların emalı və üzərinə örtük çəkilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 25.61   Metalların emalı və üzərinə örtük üzrə xidmətlər      
         
25.61.1     Metalların üzərinə örtük çəkilməsi üzrə xidmətlər      
25.61.11   25.61.11.00   Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər   88211 (*)    
25.61.12   25.61.12.00   Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər   88211 (*)    
25.61.2     Metalın sair emalı üzrə xidmətlər      
25.61.21   25.61.21.00   Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla, metalların termik emalı üzrə xidmətlər   88211 (*)    
25.61.22   25.61.22.00   Metalın üzərinin sair emalı üzrə xidmətlər   88211 (*)    
         
  Sinif 25.62   Mexaniki emal xidmətləri      
         
25.62.1     Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri      
25.62.10   25.62.10.00   Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri   88212    
25.62.2     Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər      
25.62.20   25.62.20.00   Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər   88213 (*)    
         
  Qrup 25.7   Kəsici məmulatlar, alətlər və ümumi xarakterli metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 25.71   Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
25.71.9     Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər       
25.71.99   25.71.99.00   Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər    88219 (*)    
         
  Sinif 25.72   Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.72.9     Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.72.99   25.72.99.00   Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.73   Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
25.73.9     Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
25.73.99   25.73.99.00   Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər    88219 (*)    
         
  Qrup 25.9   Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 25.91   Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.91.9     Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.91.99   25.91.99.00   Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı sahəsində xidmətlər   89200    
         
  Sinif 25.92   Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.92.9     Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.92.99   25.92.99.00   Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.93   Məftil məmulatları, zəncir və yayların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.93.9     Məftil məmulatları, zəncir və yayların istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.93.99   25.93.99.00   Məftil məmulatları, zəncir və yayların istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.94   Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.94.9     Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.94.99   25.94.99.00   Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)    
         
  Sinif 25.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
25.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
25.99.99   25.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88219 (*)   8505 11  
         
  Bölmə 26   Kompüter, elektron və optik məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 26.1   Elektron avadanlıqlarının detalları və plataların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.11   Elektron detalların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
26.11.9     Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər      
26.11.91   26.11.91.00   Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər   88233 (*)    
26.11.99   26.11.99.00   Elektron detalların istehsalı sahəsində xidmətlər    88233 (*)    
         
  Sinif 26.12   Yüklənmiş elektron cap platalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.12.9     Yüklənmiş elektron cap platalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.12.91   26.12.91.00   Çap sxemləri ilə bağlı xidmətlər   88233 (*)    
26.12.99   26.12.99.00   Yüklənmiş elektron cap platalarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88233 (*)    
         
  Qrup 26.2   Kompüter və periferiya avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.20   Kompüter və periferiya avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.20.9     Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri       
26.20.91   26.20.91.00   Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri    88231 (*)    
26.20.99   26.20.99.00   Kompüter və periferiya avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88231 (*)    
         
  Qrup 26.3   Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.30   Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.30.9     Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.30.99   26.30.99.00   Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər   88234 (*)    
         
  Qrup 26.4   Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.40   Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.40.9     Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.40.99   26.40.99.00   Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər   88234 (*)    
         
  Qrup 26.5   Ölçmə, yoxlama, naviqasiya aparatları və saatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.51   Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.51.9     Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər       
26.51.99   26.51.99.00   Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalı istehsalı sahəsində xidmətlər   88235 (*)    
         
  Sinif 26.52   Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.52.9     Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.52.99   26.52.99.00   Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88235 (*)    
         
  Qrup 26.6   Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.60   Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.60.9     Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.60.91   26.60.91.00   Tibbi alətlərin istehsalı xidmətləri   88235 (*)    
26.60.99   26.60.99.00   Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88235 (*)    
         
  Qrup 26.7   Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.70   Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.70.9     Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.70.99   26.70.99.00   Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88235 (*)    
         
  Qrup 26.8   Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 26.80   Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
26.80.9     Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
26.80.99   26.80.99.00   Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər   0 (*)    
         
  Bölmə 27   Elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 27.1   Elektrik mühərrikləri, generatorları, transformatorları və elektrik paylayıcı və ya nəzarət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.11   Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.11.9     Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.11.99   27.11.99.00   Elektrik mühərrikləri, generatorları və transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 27.12   Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
27.12.9     Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.12.99   27.12.99.00   Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 27.2   Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.20   Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.20.9     Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.20.99   27.20.99.00   Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində xidmətlər    88239 (*)    
         
  Qrup 27.3   Elektrik naqilləri və elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.31   Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.31.9     Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.31.99   27.31.99.00   Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 27.32   Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.32.9     Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.32.99   27.32.99.00   Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 27.33   Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.33.9     Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.33.99   27.33.99.00   Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 27.4   İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.40   İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.40.9     İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.40.99   27.40.99.00   İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 27.5   Məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.51   Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.51.9     Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.51.99   27.51.99.00   Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 27.52   Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.52.9     Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.52.99   27.52.99.00   Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 27.9   Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 27.90   Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
27.90.2     Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
27.90.99   27.90.99.00   Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Bölmə 28   Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 28.1   Ümumi təyinatlı maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 28.11   Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.11.9     Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.11.99   28.11.99.00   Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.12   Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.12.9     Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.12.99   28.12.99.00   Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.13   Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.13.9     Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.13.99   28.13.99.00   Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.14   Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.14.9     Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.14.99   28.14.99.00   Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.15   Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.15.9     Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.15.99   28.15.99.00   Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementləri istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 28.2   Ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 28.21   Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.21.9     Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.21.99   28.21.99.00   Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.22   Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.22.9     Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.22.99   28.22.99.00   Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.23   Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
28.23.91   28.23.91.00   Ofis və dəftərxana maşınlarının işlənməsi xidmətləri   88232 (*)    
28.23.99   28.23.99.00   Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) istehsalı sahəsində xidmətlər    88232 (*)    
         
  Sinif 28.24   Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
28.24.9     Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində xidmətlər       
28.24.99   28.24.99.00   Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində xidmətlər    88239 (*)    
         
  Sinif 28.25   Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.25.9     Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.25.99   28.25.99.00   Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.29   Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.29.9     Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.29.99   28.29.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   44141    
         
  Qrup 28.3   Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 28.30   Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.30.9     Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.30.99   28.30.99.00   Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 28.4   Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 28.41   Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.41.9     Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.41.99   28.41.99.00   Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.49   Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.49.9     Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.49.99   28.49.99.00   Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Qrup 28.9   Sair xüsusi təyinatlı maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 28.91   Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
28.91.9     Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
28.91.99   28.91.99.00   Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər    88239 (*)    
         
  Sinif 28.92   Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.92.9     Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.92.99   28.92.99.00   Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.93   Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.93.9     Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.93.99   28.93.99.00   Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.94   Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.94.9     Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.94.99   28.94.99.00   Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.95   Kağız və karton istehsalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.95.9     Kağız və karton istehsalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.95.99   28.95.99.00   Kağız və karton istehsalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 28.96   Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.96.9     Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.96.99   28.96.99.00   Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   44914 (*)    
         
  Sinif 28.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
28.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
28.99.99   28.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Bölmə 29   Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 29.1   Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 29.10   Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
29.10.9     Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
29.10.99   29.10.99.00   Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88221 (*)    
         
  Qrup 29.2   Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 29.20   Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
29.20.4     Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri      
29.20.40   29.20.40.00   Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri   88221 (*)    
29.20.9     Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər      
29.20.99   29.20.99.00   Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər   88221 (*)    
         
  Qrup 29.3   Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 29.31   Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
29.31.9     Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
29.31.99   29.31.99.00   Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88239 (*)    
         
  Sinif 29.32   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
29.32.9     Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
29.32.92   29.32.92.00   Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların quraşdırılması xidmətləri   88221 (*)    
29.32.99   29.32.99.00   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88221 (*)    
         
  Bölmə 30   Sair nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı sahəsində       
    xidmətlər      
         
  Qrup 30.1   Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 30.11   Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.11.9     Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
30.11.91   30.11.91.00   Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların çevrilməsi, yenidən qurulması    88229 (*)    
30.11.92   30.11.92.00   Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların texniki təchizatı üzrə xidmətlər   88229 (*)    
30.11.99   30.11.99.00   Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Sinif 30.12   Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.12.9     Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
30.12.99   30.12.99.00   Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Qrup 30.2   Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 30.20   Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.20.9     Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
30.20.91   30.20.91.00   Dəmir yolu lokomotivlərinin, motorlu tramvay vaqonlarının və qaldırıcı tərkiblərin təmiri və texniki qulluq, dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər   88229 (*)    
30.20.99   30.20.99.00   Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Qrup 30.3   Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 30.30   Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.30.6     Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və dəyişdirilməsi xidmətləri      
30.30.60   30.30.60.00   Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və dəyişdirilməsi xidmətləri   87149 (*)    
30.30.9     Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər      
30.30.99   30.30.99.00   Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Qrup 30.4   Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 30.40   Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.40.9     Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
30.40.99   30.40.99.00   Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər    88229 (*)    
         
  Qrup 30.9   Digər qruplara daxil edilməyən nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 30.91   Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
30.91.9     Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər       
30.91.99   30.91.99.00   Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər    88229 (*)    
         
  Sinif 30.92   Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.92.9     Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
30.92.99   30.92.99.00   Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Sinif 30.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
30.99.99   30.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88229 (*)    
         
  Bölmə 31   Mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 31.0   Mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 31.00   Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
31.00.9     Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
31.00.91   31.00.91.00   Stulların və oturmaq üçün mebellərin üzlənməsi xidmətləri   88190 (*)    
31.00.99   31.00.99.00   Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Sinif 31.01   Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
31.01.9     Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
31.01.99   31.01.99.00   Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Sinif 31.02   Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
31.02.9     Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
31.02.99   31.02.99.00   Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Sinif 31.03   Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
31.03.9     Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
31.03.99   31.03.99.00   Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Sinif 31.09   Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
31.09.9     Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər      
31.09.91   31.09.91.00   Təzə mebellərin bəzədilməsi üzrə xidmətlər (stullara və oturmaq üçün mebelə üz çəkmək üzrə xidmətlərdən başqa)   88190 (*)    
31.09.99   31.09.99.00   Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Bölmə 32   Sair sənaye məmulatları istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 32.1   Zərgərlik məmulatları, bijuteriyalar və buna bənzər əşyaların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.11   Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.11.9     Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.11.99   32.11.99.00   Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Sinif 32.12   Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.12.9     Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər       
32.12.99   32.12.99.00   Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər    88190 (*)    
         
  Sinif 32.13   Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.13.9     Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.13.99   32.13.99.00   Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Qrup 32.2   Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.20   Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.20.9     Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.20.99   32.20.99.00   Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Qrup 32.3   İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.30   İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.30.9     İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.30.99   32.30.99.00   İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Qrup 32.4   Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.40   Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.40.9     Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.40.99   32.40.99.00   Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Qrup 32.5   Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.50   Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.50.9     Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.50.99   32.50.99.00   Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88235 (*)    
         
  Qrup 32.9   Digər qruplara daxil edilməyən sənaye məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 32.91   Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər       
         
32.91.9     Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər       
32.91.99   32.91.99.00   Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər    88190 (*)    
         
  Sinif 32.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
         
32.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər      
32.99.99   32.99.99.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)    
         
  Bölmə 33   Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 33.1   Hazır metal məmulatlarının, maşın və avadanlıqların təmiri sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 33.11   Hazır metal məmulatlarının təmiri xidmətləri      
         
33.11.1     Hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.11.11   33.11.11.00   Qurulmuş metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87110 (*)    
33.11.12   33.11.12.00   Metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87110 (*)    
33.11.13   33.11.13.00   Mərkəzi istilik radiatorlarından başqa buxar generatorlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər    87110 (*)    
33.11.14   33.11.14.00   Silah və döyüş sursatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87110 (*)    
33.11.19   33.11.19.00   Sair hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87110 (*)    
         
  Sinif 33.12   Maşınların təmiri üzrə xidmətlər      
         
33.12.1     Ümumi təyinatlı maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.11   33.12.11.00   Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa mühərrik və turbinlərin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.12   33.12.12.00   Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc qurğularının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.13   33.12.13.00   Dayaq mexanizmlərinin, qurğuların, dişli ötürücülərin və ötürücü elementlərin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.14     Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.14.30   Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər       
  33.12.14.50   Sobaların və soba odluqlarının təmiri və texniki qulluqgöstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.15     Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.15.30   Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər      
  33.12.15.50   Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.16     Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) sahəsində xidmətlər   87120    
  33.12.16.30   Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması üzrə xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)      
  33.12.16.50   Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)       
33.12.17   33.12.17.00   Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.18     Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.18.30   Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər      
  33.12.18.50   Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.19     Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.19.30   Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
  33.12.19.50   Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.2     Xüsusi təyinatlı maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi      
33.12.21     Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.21.30   Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının quraşdırılması sahəsində xidmətlər      
  33.12.21.50   Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.22   33.12.22.00   Metal formalaşdıran maşınların və avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.23   33.12.23.00   Metallurgiya maşınlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.24     Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşınların quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.24.30   Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
  33.12.24.50   Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.25   33.12.25.00   Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı üçün maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.26     Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.26.30   Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
  33.12.26.50   Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.12.27     Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər   87156 (*)    
  33.12.27.30   Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması,üzrə xidmətlər      
  33.12.27.50   Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər      
33.12.28   33.12.28.00   Rlastik və rezin sənayesi üçün maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
33.12.29   33.12.29.00   Xüsusi təyinatlı sair maşınların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87156 (*)    
         
  Sinif 33.13   Elektron və optik avadanlıqların təmiri üzrə xidmətlər      
         
33.13.1     Elektron və optik avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.13.11   33.13.11.00   Ölçmə, yoxlama , sınama və naviqasiya cihazlarının və aparatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87154 (*)    
33.13.12   33.13.12.00   Şüalandırma, elektrotibbi və elektroterapevtik avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər    87154 (*)    
33.13.13   33.13.13.00   Optik alətlərin və fotoqrafik avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87154 (*)    
33.13.19   33.13.19.00   Sair elektron avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87154 (*)    
         
  Sinif 33.14   Elektrik avadanlıqların təmiri xidmətləri      
         
33.14.1     Elektrik avadanlıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.14.11   33.14.11.00   Elektrik motorlarının, generatorların, transformatorların və elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87152 (*)    
33.14.19   33.14.19.00   Sair elektrik avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87152 (*)    
         
  Sinif 33.15   Gəmilərin və qayıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
         
33.15.1     Gəmi və qayıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.15.10   33.15.10.00   Gəmi və qayıqların təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87149 (*)    
         
  Sinif 33.16   Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
         
33.16.1     Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
33.16.10   33.16.10.00   Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87149 (*)    
         
  Sinif 33.17   Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər      
         
33.17.1     Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər       
33.17.11   33.17.11.00   Dəmiryolu lokomotivlərinin və dəmir yolu nəqliyyat vasitələrinin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87149 (*)    
33.17.19   33.17.19.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər   87149 (*)    
         
  Sinif 33.19   Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri      
         
33.19.1     Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri      
33.19.10   33.19.10.00   Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri   87159    
         
  Qrup 33.2   Sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması xidmətləri      
         
  Sinif 33.20   Sənaye maşınları və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər      
         
33.20.1     Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, hazır metal məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.11   33.20.11.00   Mərkəzi istilik buxar qazanları istisna edilməklə, buxar generatorlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər, (metal boru sistemləri üçün sənaye qurğularının quraşdırılması da daxil edilməklə)   87310 (*)    
33.20.12   33.20.12.00   Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, sair hazır metal məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87310 (*)    
33.20.2     Ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.21   33.20.21.00   Ofis və hesablama maşınlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87333    
33.20.29   33.20.29.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.3     Xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.31   33.20.31.00   Kənd təsərrüfatı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.32   33.20.32.00   Metal formalaşdıran maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.33   33.20.33.00   Metallurgiya üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.34   33.20.34.00   Dağ-mədən işləri üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.35   33.20.35.00   Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.36   33.20.36.00   Toxuculuq, tikiş və dəri emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.37   33.20.37.00   Kağız və karton məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.38   33.20.38.00   Plastik və rezin məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.39   33.20.39.00   Sair xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)     
33.20.4     Elektron və optik avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.41   33.20.41.00   Peşəkar tibbi maşınların, dəqiq və optik cihazların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87350    
33.20.42   33.20.42.00   Peşəkar elektron avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87340    
33.20.5     Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.50   33.20.50.00   Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər   87360    
33.20.6     Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər      
33.20.60   33.20.60.00   Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87320 (*)    
33.20.7     Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər       
33.20.70   33.20.70.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər   87390    
         
  D   Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması sahəsində xidmətlər      
         
  Bölmə 35   Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 35.1   Elektrik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanması üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 35.11   Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər      
         
35.11.1     Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər      
35.11.10     Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər      
  35.11.10.20   Elektrik enerjisi ilə təchizat üzrə xidmətlər   17100   2716 00  
         
  Sinif 35.12   Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər      
         
35.12.1     Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər      
35.12.10   35.12.10.00   Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər   86311    
         
  Sinif 35.13   Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər      
         
35.13.1     Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər      
35.13.10   35.13.10.00   Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər   86312    
         
  Sinif 35.14   Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər      
         
35.14.1     Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər      
35.14.10   35.14.10.00   Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər   61197     
         
  Qrup 35.2   Qazın istehsalı; qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 35.21   Qazın istehsalı üzrə xidmətlər      
         
35.21.1     Qazın istehsalı üzrə xidmətlər      
35.21.10   35.21.10.00   Qazın istehsalı üzrə xidmətlər   17200    
        2705 00  
  Sinif 35.22   Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürüıməsi üzrə xidmətlər      
         
35.22.1     Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər   69120    
35.22.10   35.22.10.00   Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər   86320    
         
  Sinif 35.23   Qazın boru, boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər      
         
35.23.1     Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər      
35.23.10   35.23.10.00   Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər   61191 (*)    
         
  Qrup 35.3   Buxar və kondisiyalanmış hava ilə       
    təchizat üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 35.30   Buxar və kondisiyalanmış hava ilə       
    təchizat üzrə xidmətlər      
         
35.30.1     Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər      
35.30.11   35.30.11.00   Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər   17300    
35.30.12   35.30.12.00   Buxar və isti suyun boru kəməri ilə təchizatı üzrə xidmətlər   69220 (*)     
35.30.2     Buz; soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər   86340 (*)    
35.30.22   35.30.22.00   Soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər   86340 (*)    
         
  E   Su təchizatı; kanalizasiya, çirkli suların (tullantı sularının) və tullantıların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər      
         
  Bölmə 36   Suyun təmizlənməsi və təchizatı       
    üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 36.0   Suyun təmizlənməsi və təchizatı       
    üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 36.00   Suyun təmizlənməsi və təchizatı       
    üzrə xidmətlər      
         
36.00.2     Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə       
    bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər      
36.00.20   36.00.20.00   Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər   69210     
      69230    
      86330    
      86350    
36.00.3     Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər      
36.00.30   36.00.30.00   Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər   61198    
         
  Bölmə 37   Kanalizasiya xidmətləri       
         
  Qrup 37.0   Kanalizasiya xidmətləri      
         
  Sinif 37.00   Kanalizasiya xidmətləri      
         
37.00.1     Kanalizasiya xidmətləri      
37.00.11   37.00.11.00   Tullantı sularının təmizlənməsi və tullantıların ləğv edilməsi xidmətləri   94110    
37.00.12   37.00.12.00   Zibil quyularının və durulducu çənlərin təmizlənməsi üzrə xidmətlər   94120    
         
  Bölmə 38   Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər; tullantılardan istifadə edilməsi xidmətləri      
         
  Qrup 38.1   Tullantıların yığılması xidmətləri      
         
  Sinif 38.11   Təhlükəsiz tullantıların yığılması xidmətləri      
         
38.11.1     İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər      
38.11.11     İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri   94221    
  38.11.11.10   Zibilin yığılması üzrə xidmətlər      
38.11.19   38.11.19.00   İstifadə üçün yararlı olan sair təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər    94229    
38.11.2     İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər      
38.11.21   38.11.21.00   İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri   94231    
38.11.29   38.11.29.00   İstifadə üçün yararlı olmayan sair təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri   94239    
38.11.4     Sökülmə, çeşidləmə xidmətləri      
38.11.41   38.11.41.00   Sökülmə, çeşidləmə xidmətləri   39370    
38.11.49   38.11.49.00   Söküləcək gəmi və üzən qurğulardan başqa çeşidləmə xidmətləri   39910 (*)   8908 00  
38.11.6     Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən texniki xidmət       
38.11.61   38.11.61.00   Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən texniki xidmət    94313    
38.11.69   38.11.69.00   Sair təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən texniki xidmət    94319 (*)    
         
  Sinif 38.12   Təhlükəli tullantılar; təhlükəli tullantıların yığılması xidmətləri      
         
38.12.1     Təhlükəli tullantıların yığılması xidmətləri      
38.12.11   38.12.11.00   Təhlükəli tibbi və bioloji tullantıların yığılması üzrə xidmətlər   94211    
38.12.12   38.12.12.00   Sair təhlükəli sənaye tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər   94212    
38.12.13   38.12.13.00   Təhlükəli şəhər tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər   94219    
38.12.3     Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən texniki xidmət      
38.12.30   38.12.30.00   Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən texniki xidmət   94311    
         
  Qrup 38.2   Tullantıların emalı və məhv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 38.21   Təhlükəsiz tullantıların emalı və məhv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
38.21.1     Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər      
38.21.10   38.21.10.00   Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər   94319 (*)    
38.21.2     Təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər      
38.21.21   38.21.21.00   Sanitariya tullantılarının basdırılması üzrə xidmətlər    94331    
38.21.22   38.21.22.00   Sair tullantıların basdırılması üzrə xidmətlər   94332    
38.21.23   38.21.23.00   Təhlükəsiz tullantıların yandırılması üzrə xidmətlər   94333    
38.21.29   38.21.29.00   Sair təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər   94339    
         
  Sinif 38.22   Təhlükəli tullantıların emalı və məhv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
38.22.1     Nüvə və sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər      
38.22.11   38.22.11.00   Nüvə tullantılarının emal edilməsi üzrə xidmətlər   94321 (*)    
38.22.19   38.22.19.00   Sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər   94321 (*)    
38.22.2     Nüvə və sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər      
38.22.21   38.22.21.00   Nüvə tullantılarının məhv edilməsi üzrə xidmətlər   94322 (*)    
38.22.29   38.22.29.00   Sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər   94322 (*)    
         
  Qrup 38.3   Materialların bərpa edilməsi xidmətləri; xam materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 38.31   Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər      
         
38.31.1     Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər      
38.31.11   38.31.11.00   Gəmilərin sökülməsi üzrə xidmətlər   94312 (*)    
38.31.12   38.31.12.00   Gəmi və üzən qurğulardan başqa, sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər    94312 (*)    
         
  Sinif 38.32   Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər      
         
38.32.1     Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər      
38.32.11   38.32.11.00   Çeşidlənmiş metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə xidmətlər   89410    
38.32.12   38.32.12.00   Çeşidlənmiş qeyri-metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə xidmətlər   89420    
38.32.2     Metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər      
38.32.21   38.32.21.00   Qiymətli metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39331 (*)     
      39332 (*)    
      39333 (*)    
38.32.22   38.32.22.00   Qara metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39340 (*)    
38.32.23   38.32.23.00   Mis xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39361 (*)    
38.32.24   38.32.24.00   Nikel xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39362 (*)    
38.32.25   38.32.25.00   Aliminiumun xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39363 (*)    
38.32.29   38.32.29.00   Sair metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər   39364 (*)     
      39368   8112 22  
38.32.3     Təkrar qeyri-metal xammalı emalı sahəsində xidmətlər      
38.32.31   38.32.31.00   Təkrar şüşə xammalı emalı sahəsində xidmətlər   39290 (*)    
38.32.32   38.32.32.00   Təkrar kağız və karton xammalı emalı sahəsində xidmətlər   39240 (*)    
38.32.33   38.32.33.00   Təkrar plastik xammalı emalı sahəsində xidmətlər   39270 (*)    
38.32.34   38.32.34.00   Təkrar rezin xammalı emalı sahəsində xidmətlər   39250 (*)    
38.32.35   38.32.35.00   Təkrar parça xammalı emalı sahəsində xidmətlər   3921    
38.32.39   38.32.39.00   Sair təkrar qeyri-metal xammalı emalı sahəsində xidmətlər   39220 (*)     
      39280 (*)    
      39290 (*)    
         
  Bölmə 39   Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 39.0   Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 39.00   Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər      
         
39.00.1     Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər      
39.00.11   39.00.11.00   Torpaq və yeraltı suların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər   94413    
39.00.12   39.00.12.00   Səthi suların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər   94412    
39.00.13   39.00.13.00   Havanın dəyişdirilməsi və təmizlənməsi üzrə xidmətlər   94411    
39.00.14   39.00.14.00   Binaların təmizlənməsi üzrə xidmətlər   94430    
39.00.2     Sair təmizləmə və çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər      
39.00.21   39.00.21.00   Çirkli sahələrin təmizlənməsi, yoxlanması və nəzarət üzrə    94420    
    xidmətlər və sair sahələrin təmizlənməsi üzrə xidmətlər      
39.00.22   39.00.22.00   Təmizləmə üzrə sair xidmətlər   94490    
39.00.23   39.00.23.00   Sair çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər   94900    
         
  F   Tikinti və tikinti işləri üzrə xidmətlər      
         
  Bölmə 41   Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər       
         
  Qrup 41.0   Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər       
         
  Sinif 41.00   Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər       
         
41.00.1     Yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər       
41.00.10   41.00.10.00   Yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər    5311    
41.00.2     Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər       
41.00.20   41.00.20.00   Qeyri-yaşayış binaları tikintisi işləri üzrə xidmətlər    5312    
41.00.3     Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər       
41.00.30      Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər    5411    
  41.00.30.10   Birmənzilli və ikimənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  41.00.30.20   Çoxmənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
41.00.4     Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər       
41.00.40     Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər    5412    
  41.00.40.10   Anbar və sənaye binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  41.00.40.20   Ticarət binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  41.00.40.90   Sair binaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Bölmə 42   Mülki mühəndislik işləri üzrə tikinti və tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 42.1   Yollar və dəmir yolları; yollar və dəmir yolları üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər       
         
  Sinif 42.11   Yollar və avtomobil yolları; yollar və avtomobil yolları üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
42.11.1      Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün özül hazırlanması işləri sahəsində xidmətlər      
42.11.10   42.11.10.00   Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün özül hazırlanması işləri sahəsində xidmətlər   53211     
      53213    
42.11.2     Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair avtomobil və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.11.20     Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair avtomobil və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54210 (*)    
  42.11.20.10   Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair avtomobil və piyada yollarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.11.20.20   Aerodromlarda uçuş-enmə zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.11.20.30   Yolların səthinin, avtomobil dayanacaqlarının və oxşar səthlərin rənglə işarələnməsi sahəsində xidmətlər      
  42.11.20.40   İdman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz səth işləri sahəsində xidmətlər      
  42.11.20.50   Stadionlar və idman meydançaları üçün düz səth işləri sahəsində xidmətlər      
  42.11.20.90   Sair idman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz səth işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 42.12   Dəmiryolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri      
         
42.12.2     Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.12.20   42.12.20.00   Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54210 (*)    
         
  Sinif 42.13   Körpü və tunellərin qurulması sahəsində xidmətlər      
         
42.13.2     Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.13.20     Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54220    
  42.13.20.10   Körpülərin və yerüstü avtomobil yollarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.13.20.20   Tunellərin və yeraltı yolların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Qrup 42.2   Kommunal qurğular üçün tikinti və tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 42.21   Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə tikinti və tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
42.21.1     Mayelər üçün kommunal tikintilər üzrə xidmətlər      
42.21.11   42.21.11.00   Mayelər üçün magistral boru xətlərnini tikintisi sahəsində xidmətlər   53241    
42.21.12   42.21.12.00   Mayelər üçün yerli boru xətlərinin tikintisi sahəsində xidmətlər   53251    
42.21.13   42.21.13.00   İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi; sutəmizləyici qurğular, çirkab suların axıdılması üçün qurğular və nasos stansiyalarının tikintisi sahəsində xidmətlər   53231     
      53234    
      53235    
42.21.2     Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.21.21     Magistral boru xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54241    
  42.21.21.30   Neft və qaz magistral boru kəmərlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.21.21.50   Sair növlərdən olan magistral boru kəmərlərinin, o cümlədən, su kəmərlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.21.22   42.21.22.00   Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli boru xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54251    
42.21.23   42.21.23.00   İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri; sutəmizləyici qurğuların, çirkab suların axıdılması üçün qurğuların və nasos stansiyaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54232     
      54239 (*)    
42.21.24   42.21.24.00   Su quyularının qazılması və çirkab suların emalı üçün qurğuların tikintisi sahəsində xidmətlər   5434    
         
  Sinif 42.22   Elektrik və telekommunikasiya üçün hazırlanmış layihələr üzrə tikinti və tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
42.22.1     Elektrik və telekommunikasiya üçün kommunal qurğuların tikintisi sahəsində xidmətlər      
42.22.11   42.22.11.00   Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi sahəsində xidmətlər   53242    
42.22.12   42.22.12.00   Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətləri çəkilməsi sahəsində xidmətlər   53252    
42.22.13   42.22.13.00   Elektrik stansiyaları tikintisi sahəsində xidmətlər   53262    
42.22.2     Elektrik və telekommunikasiya və kommunal qurğular üçün layihələr üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.22.21     Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi üçün ümumtikinti işləri üzrə xidmətlər   54242    
  42.22.21.11   Dəmir yolları üçün maistral elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.21.19   Sair növlərdən olan yerüstü magistral elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.21.30   Sair növlərdən olan yeraltı magistral elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər       
  42.22.21.50   Yerüstü magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.21.60   Yeraltı magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.22.22     Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər    54252    
  42.22.22.10   Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.22.30   Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.22.50   Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü telefon və sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.22.22.90   Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı telefon və sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.22.23   42.22.23.00   Elektrik stansiyalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54260    
         
  Qrup 42.9   Digər mülki tikinti layihələrinin hazırlanması sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 42.91   Su qurğuları üçün layihələrin hazırlanması sahəsində xidmətlər      
         
42.91.2     Sahil və liman tikinti işləri, dambalar, şlüzlər və oxşar hidro-mexaniki qurğuların inşası üzrə tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.91.20     Sahil və liman tikinti işləri, dambalar, şlüzlər və oxşar hidro-mexaniki qurğuların inşası üzrə tikintii işləri sahəsində xidmətlər   54231     
      54239 (*)    
  42.91.20.10   Su yollarının, limanların, bəndlərin və sair su təsərrüfatı qurğularının inşası üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.91.20.20   Sahil və liman ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.91.20.30   Bəndlərin, kanalların, suvarma kanallarının və akvedukların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.91.20.40   Şlüzlərin, şlüz cəftələrinin və sair hidromexaniki qurğuların inşası üzə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.91.20.70   Yer qazıma işləri; sair su işləri sahəsində xidmətlər      
         
  Sinif 42.99   Digər qruplara daxil edilməyən digər mülki tikinti layihələri üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
         
42.99.1     Sair mülki tikinti üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.99.12     İstirahət və idman meydançalarının tikintisi üzrə xidmətlər   53261     
  42.99.12.10   Stadionların və idman meydançalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.99.12.20   Hovuzların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  42.99.12.90   Sair idman qurğularının və istirahət yerlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.99.19   42.99.19.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair mülki-tikinti qurğuların tikintisi üzrə xidmətlər   53290    
42.99.2     Sair mülki-tikinti qurğuları üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər      
42.99.21   42.99.21.00   Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğuların inşası üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54270    
42.99.22   42.99.22.00   Açıq havada məsafəölçənlərin və idman özüllərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər   54280    
42.99.29   42.99.29.00   Mülki tikinti üzrə digər qruplara daxil edilməyən ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər    54290    
         
  Bölmə 43   İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 43.1   Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin hazırlanması üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.11   Binaların sökülməsi üzrə xidmətlər      
         
43.11.1     Binaların sökülməsi üzrə xidmətlər      
43.11.10   43.11.10.00   Binaların sökülməsi üzrə xidmətlər   54310    
         
  Sinif 43.12   Tikinti sahəsinin hazırlanması üzrə xidmətlər      
         
43.12.1     Tikinti sahəsinin hazırlanması üzrə xidmətlər      
43.12.11   43.12.11.00   Torpaq sahəsinin hazırlanması; təmizləmə işləri üzrə xidmətlər   54320 (*)    
43.12.12     Ekskovator və torpaq işləri üzrə xidmətlər   54330    
  43.12.12.10   Xəndək, özül yeri üçün qazıntı işləri üzrə xidmətlər      
  43.12.12.20   Torpağın çirklənmiş üst qatının təmizlənməsi üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  43.12.12.30   Ərazinin bərpası üzrə işlər sahəsində xidmətlər      
  43.12.12.31   Torpaqların rekultivasiya və renovasiya işləri üzrə xidmətlər      
  43.12.12.32   Torpağın zədələnmiş üst hissəsinin bərpa edilməsi üzrə xidmətlər      
  43.12.12.40   Sair ekskavator və torpaq işləri üzrə xidmətlər      
  43.12.12.50   Torpaqlarda mədəni texniki işlər: torpaqların meşə və kollardan təmizlənməsi, kötük və daşlardan təmizlənməsi, hamarlanması və hazırlanması üzrə xidmətlər      
  43.12.12.60   Meliorasiya və drenaj işləri üzrə xidmətlər      
  43.12.12.70   Mədənçıxarma işləri üçün sahənin hazırlanması işləri üzrə xidmətlər      
  43.12.12.90   Sair torpaq işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.13   Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri üzrə xidmətlər      
         
43.13.1     Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri üzrə xidmətlər      
43.13.10   43.13.10.00   Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri üzrə xidmətlər   54320 (*)    
         
  Qrup 43.2   Elektrik, su kəməri və sair tikinti quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.21   Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
         
43.21.1     Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
43.21.10     Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər   5461    
  43.21.10.10   Elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.11   Yaşayış binalarının daxilində elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər       
  43.21.10.12   Qeyri-yaşayış binalarında elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.19   Sair tikinti obyektlərində elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.20   Yanğına və sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın və binalar üçün antenaların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.21   Yanğına qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər       
  43.21.10.22   Sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.23   Yaşayış binaları üçün antenaların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.40   Sair elektrik-quraşdırma (tikinti) işləri üzrə xidmətlər      
  43.21.10.41   Elektrik rabitəsi avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik quraşdırma işləri sahəsində xidmətlər      
  43.21.10.42   İstilik şəbəkəsinin elektrik sisteminin və binaların sair elektrik avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik-quraşdırma işləri sahəsində xidmətlər      
  43.21.10.50   Yollar, hava limanları və limanlar üçün işıqlandırma və təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.22   İstilik və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
         
43.22.1     İstilik və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
43.22.11   43.22.11.00   Su kəməri və kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   5462    
43.22.12     İstilik, ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   5463    
  43.22.12.10   Mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.22.12.20   Ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
43.22.2     Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
43.22.20   43.22.20.00   Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   54640    
         
  Sinif 43.29   Sair tikinti quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
         
43.29.1     Sair tikinti quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
43.29.11     İzolyasiya işləri üzrə xidmətlər   54650    
  43.29.11.10   İstilik izolyasiya işləri üzrə xidmətlər      
  43.29.11.20   Sair izolyasiya işləri üzrə xidmətlər      
43.29.12   43.29.12.00   Çəpər və hasarların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   54770    
43.29.19     Digər qruplara daxil edilməyən sair quraşdırma işləri üzrə xidmətlər   5469    
  43.29.19.10   Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
  43.29.19.20   Pəncərə qapaqlarının və sipərlərin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.29.19.30   Lift və eskalatorların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər       
         
  Qrup 43.3   Tikintidə tamamlama işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.31   Suvaq işləri üzrə xidmətlər      
         
43.31.1     Suvaq işləri üzrə xidmətlər      
43.31.10   43.31.10.10   Binaların xarici səthində suvaq işləri üzrə xidmətlər   54720    
  43.31.10.20   Binaların daxili səthində suvaq işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.32   Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər      
         
43.32.1     Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər      
43.32.10     Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər   54760 (*)    
  43.32.10.10   Qapı və pəncərə qutularının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.32.10.20   Metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
  43.32.10.30   Qeyri-metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.33   Döşəmə və divarlara örtük şəkilməsi işləri üzrə xidmətlər      
         
43.33.1     Döşəmələrə üzlük çəkilməsi və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər      
43.33.10   43.33.10.10   Binaların daxili səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər   54740    
  43.33.10.20   Binaların xarici səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər      
43.33.2     Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi, divarların üzlənməsi və divar kağızı yapışdırılması üzrə sair işlər sahəsində xidmətlər      
43.33.21     Döşəməllərə beton, mərmər, qranit və təbii daş örtüyünün çəkilməsi üzrə xidmətlər   54790 (*)    
  43.33.21.10   Döşəmələrə beton örtüyünün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər      
  43.33.21.11   Döşəmələrə mərmər, qranit örtüyünün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər      
  43.33.21.12   Döşəmələrə təbii daş örtüyünün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər      
43.33.29     Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər   54750    
  43.33.29.10   Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər      
  43.33.29.11   Döşəmələrə elastik örtüyün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər      
  43.33.29.12   Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi üzrə sair xidmətlər      
  43.33.29.13   Divarlara üz çəkilməsi və divar kağızı yapışdırılması üzrə xidmətlər      
  43.33.29.14   Daxili xarrat-bəzək işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.34   Rəngləmə və şüşəsalma işləri üzrə xidmətlər      
         
43.34.1     Rəngləmə işləri üzrə xidmətlər      
43.34.10   43.34.10.10   Binanın daxilində rəngləmə işləri üzrə xidmətlər   54730    
  43.34.10.20   Binanın xaricində rəngləmə işləri üzrə xidmətlər      
  43.34.10.30   Sair texniki qurğularda rəngləmə işləri üzrə xidmətlər      
43.34.2     Şüşə salma işləri üzrə xidmətlər      
43.34.20   43.34.20.00   Şüşə salma işləri üzrə xidmətlər   54710    
         
  Sinif 43.39   Sair bəzək və tamamlama işləri üzrə xidmətlər      
         
43.39.1     Sair bəzək və tamamlama işləri üzrə xidmətlər      
43.39.11     Bəzəkli formada yığma işləri üzrə xidmətlər   54760 (*)    
  43.39.11.10   Dekorativ bəzək işləri üzrə xidmətlər      
  43.39.11.20   Binaların fasadlarını təmizləmək üçün binanın xaricində görülən işlər üzrə xidmətlər      
43.39.19   43.39.19.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair bəzək və tamamlama işləri üzrə xidmətlər   54790 (*)    
         
  Qrup 43.9   İxtisaslaşdırılmış sair tikinti işləri üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 43.91   Taxtapuş işləri üzrə xidmətlər      
         
43.91.1     Taxtapuş işləri üzrə xidmətlər      
43.91.11     Əsas dam örtüyünün quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   54522    
  43.91.11.10   Başdan-başa taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.91.11.20   Taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması və rənglənməsi işləri üzrə xidmətlər      
  43.91.11.30   Taxtapuşun və novların hidroizolyasiyasının təmin edilməsi işləri üzrə xidmətlər      
43.91.19   43.91.19.00   Sair taxtapuş işləri üzrə xidmətlər   54530 (*)    
         
  Sinif 43.99   Digər qruplara daxil edilməyən sair ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri üzrə xidmətlər      
         
43.99.1     Hidroizolyasiya işləri üzrə xidmətlər      
43.99.10   43.99.10.00   Hidroizolyasiya işləri üzrə xidmətlər   54530 (*)    
43.99.2     Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin quraşdırılması üzrə xidmətlər      
43.99.20   43.99.20.00   Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin quraşdırılması üzrə xidmətlər   54570    
43.99.3     Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri üzrə xidmətlər      
43.99.30     Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri üzrə xidmətlər   5451    
  43.99.30.10   Bünövrəqoyma və quyuların qazılması işləri üzrə xidmətlər      
  43.99.30.20   Quyuların qazılması işləri üzrə xidmətlər      
43.99.4     Beton işləri üzrə xidmətlər      
43.99.40   43.99.40.10   Dəmir-beton işləri üzrə xidmətlər   54540    
  43.99.40.50   Sair beton işləri üzrə xidmətlər      
43.99.5     Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri üzrə xidmətlər      
43.99.50     Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri üzrə xidmətlər   54550    
  43.99.50.10   Binalar üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
  43.99.50.90   Sair qurğular üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
43.99.6     Kərpic və ya daş hörgüsü üzrə xidmətlər      
43.99.60   43.99.60.00   Kərpic və ya daş hörgüsü üzrə xidmətlər   54560    
43.99.7     Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər      
43.99.70     Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər   54400    
  43.99.70.10   Yığma konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış binalarının quraşdırılması və tikintisi üzrə xidmətlər      
  43.99.70.20   Yığma konstruksiyalardan ibarət olan qeyri-yaşayış binalarının quraşdırılması və tikintisi üzrə xidmətlər      
43.99.9     Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri sahəsində xidmətlər      
43.99.90   43.99.90.00   Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri sahəsində xidmətlər   54521     
      54590    
         
  G   Topdan və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobillərin və motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər      
         
  Bölmə 45   Topdan və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobil və motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 45.1   Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 45.11   Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər      
         
45.11.1     Minik və yüngül avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər      
45.11.11   45.11.11.00   Sərnişin avtomobillərinin topdan satışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.11.12   45.11.12.00   İxtisaslaşdırılmış sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-tibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə qabiliyyəti 3,5 t-a qədər)   61181 (*)    
45.11.2     İxtisaslaşdırılmış minik və yüngül avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər       
45.11.21     İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
  45.11.21.10   Mikroavtobusların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
  45.11.21.20   Yüngül avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
  45.11.21.30   Minik avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
  45.11.21.90   Sair avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.11.22   45.11.22.00   İstifadədə olmuş sərnişin avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.11.23   45.11.23.00   İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-tibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə qabiliyyəti 3,5 t-a qədər)   62281 (*)    
45.11.24   45.11.24.00   İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-tibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllıa vtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə qabiliyyəti 3,5 t-dan çox olan)   62281 (*)    
45.11.3     Minik və yük avtomobillərinin sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.11.31   45.11.31.00   Minik və yük avtomobillərinin internet vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.11.39   45.11.39.00   Digər qruplara daxil edilməyən sair minik və yüngül avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.11.4     Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında topdan satışı üzrə xidmətlər      
45.11.41   45.11.41.00   Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında internet vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
45.11.49   45.11.49.00   Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında sair topdan satışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
         
  Sinif 45.19   Sair avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər      
         
45.19.1     Sair avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər      
45.19.11   45.19.11.00   Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların və avtobusların topdan satışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.19.12   45.19.12.00   Yaşayış üçün avtofurqonlar və avtoqoşquların və sair turist avtonəqliyyatı vasitələrinin topdansatışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.19.2     Sair avtomobillərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.19.21   45.19.21.00   Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların və avtobusların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.19.22   45.19.22.00   Yaşayış üçün avtofurqonların, avtoqoşquların və sair turist avtonəqliyyatı vasitələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.19.3     Sair avtomobillərin sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.19.31   45.19.31.00   Sair avtomobillərin internet vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.19.39   45.19.39.00   Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillərin sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.19.4     Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında topdan satışı üzrə xidmətlər      
45.19.41   45.19.41.00   Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında internet vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
45.19.49   45.19.49.00   Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında sair topdan satışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
         
  Qrup 45.2   Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və onların təmiri üzrə xidmətlər       
         
  Sinif 45.20   Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və onların təmiri üzrə xidmətlər      
         
45.20.1     Minik və yüngül avtomobillərinə texniki qulluq göstərilməsi və onların təmiri üzrə xidmətlər      
45.20.11   45.20.11.00   Minik və yüngül avtomobillərin elektrik sisteminin, şin və gövdələrin təmiri üzrə xidmətlər istisna olmaqla, adi texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər   87141 (*)    
45.20.12   45.20.12.00   Minik və yük avtomobillərinin elektrik sisteminin təmiri üzrə xidmətlər    87141 (*)    
45.20.13   45.20.13.00   Minik və yük avtomobillərinin şinlərinin təmiri, o cümlədən təkərlərin 'tənzimlənməsi və balanslaşdırılması üzrə xidmətlər    87141 (*)    
45.20.14   45.20.14.00   Minik və yük avtomobillərinin gövdələrinin təmiri üzrə xidmətlər və oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin təmiri, yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)   87141 (*)    
45.20.2     Sair avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və onların təmiri üzrə xidmətlər      
45.20.21   45.20.21.00   Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmirindən başqa, sadə texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər   87143 (*)    
45.20.22   45.20.22.00   Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmiri üzrə xidmətlər   87143 (*)    
45.20.23   45.20.23.00   Sair avtomobillərin gövdələrinin təmiri üzrə xidmətlər və oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin təmiri, yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)   87143 (*)    
45.20.3     Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər      
45.20.30     Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər   87141 (*)    
  45.20.30.10   Maşınların yuyulması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər      
  45.20.30.40   Yolda təcili texniki qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər      
         
  Qrup 45.3   Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların satışı üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 45.31   Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər      
         
45.31.1     Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər      
45.31.11   45.31.11.00   Avtomobillər üçün rezin şinlərin və şin üçün kameraların topdansatışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.31.12   45.31.12.00   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.31.2     Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər       
45.31.20   45.31.20.00   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
         
  Sinif 45.32   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
         
45.32.1     Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.32.11   45.32.11.00   Şinlərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.32.12   45.32.12.00   Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.32.2     Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.32.21   45.32.21.00   Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların internet vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.32.22   45.32.22.00   Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların poçt vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.32.29   45.32.29.00   Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən hissə və ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
         
  Qrup 45.4   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların satışı, təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər      
         
  Sinif 45.40   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların satışı, təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər      
         
45.40.1     Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər      
45.40.10   45.40.10.00   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər   61181 (*)    
45.40.2     Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.40.20   45.40.20.00   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62281 (*)    
45.40.3     Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər      
45.40.30   45.40.30.00   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər   62381 (*)    
45.40.4     Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər      
45.40.40   45.40.40.00   Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər   62581 (*)    
45.40.5     Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi      
45.40.50   45.40.50.00   Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi   87142    
         
  Bölmə 46   Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa, topdansatış xidmətləri      
         
  Qrup 46.1   Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən malların topdansatışı üzrə xidmətlər