Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyət növləri və çəkilən xərclərin təsnifatı
Excel
Kod Ad
1   ATMOSFER HAVASININ VƏ İQLİMİN QORUNMASI  
1.1   PROSESDAXİLİ DƏYİŞİKLİKLƏR VASİTƏSİLƏ ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI  
1.1.1   atmosfer havasının qorunması üçün  
1.1.2   iqlimin və ozon qatının qorunması üçün   
1.2   İŞLƏNMİŞ QAZLARIN VƏ VENTİLYASİYA HAVASININ TƏMİZLƏNMƏSİ  
1.2.1   atmosfer havasının qorunması üçün  
1.2.2   iqlimin və ozon qatının qorunması üçün  
1.3   ÖLÇÜLMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
1.4   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR   
2   ÇİRKAB SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ  
2.1   PROSESDAXİLİ DƏYİŞİKLİKLƏR VASİTƏSİLƏ ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI  
2.2   KANALİZASİYA ŞƏBƏKƏLƏRİ  
2.3   ÇİRKAB SULARIN TƏMİZLƏNMƏSİ  
2.4   SOYUDUCU SUYUN TƏMİZLƏNMƏSİ  
2.5   ÖLÇÜLMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
2.6   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
3   TULLANTILARIN İDARƏ OLUNMASI  
3.1   PROSESDAXİLİ DƏYİŞİKLİKLƏR VASİTƏSİLƏ ÇİRKLƏNMƏNİN QARŞISININ ALINMASI  
3.2   TOPLANMA VƏ DAŞINMA   
3.3   TƏHLÜKƏLİ TULLANTILARIN EMALI VƏ MƏHV EDİLMƏSİ  
3.3.1   Termik emal  
3.3.2   Tullantıların basdırılması   
3.3.3   Digər idarəolunma və təmizlənmə  
3.4   TƏHLÜKƏSİZ TULLANTILARIN EMALI VƏ MƏHV EDİLMƏSİ   
3.4.1   Tullantıların yandırılması  
3.4.2   Tullantıların basdırılması  
3.4.3   Digər emal və məhv edilmə  
3.5   ÖLÇÜLMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
3.6   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
4   TORPAĞIN, YERALTI VƏ YERÜSTÜ SULARIN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI  
4.1   ÇİRKLƏNDİRİCİ MADDƏLƏRİN SIZMASININ QARŞISININ ALINMASI  
4.2   TORPAQ VƏ SU HÖVZƏLƏRİNİN TƏMİZLƏNMƏSİ  
4.3   TORPAĞIN EROZİYADAN VƏ DİGƏR FİZİKİ DEQRADASİYALARDAN QORUNMASI   
4.4   TORPAĞIN ŞORANLAŞMASININ QARŞISININ ALINMASI VƏ BƏRPASI  
4.5   ÖLÇÜLMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
4.6   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
5   SƏS-KÜY VƏ VİBRASİYANIN AZALDILMASI (iş yerlərində qorunma istisna olmaqla)  
5.1   MƏNBƏDƏ (YARANDIĞI YERDƏ) PROFİLAKTİK PROSESDAXİLİ DƏYİŞİKLİKLƏR   
5.1.1   Yol və dəmiryol nəqliyyatının hərəkəti   
5.1.2   Hava nəqliyyatının hərəkəti   
5.1.3   Sənayedə yaranan səs-küy və digər səs-küy   
5.2   SƏS-KÜYƏ/VİBRASİYAYA QARŞI QURĞULARIN QURAŞDIRILMASI  
5.2.1   Yol və dəmiryol nəqliyyatının hərəkəti   
5.2.2   Hava nəqliyyatının hərəkəti   
5.2.3   Sənayedə yaranan səs-küy və digər səs-küy   
5.3   ÖLÇÜLMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
5.4   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
6   BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİYİN VƏ LANDŞAFTLARIN QORUNMASI  
6.1   BİOLOJİ NÖVLƏRİN VƏ MƏSKUNLAŞMA YERLƏRİNİN QORUNMASI VƏ REABİLİTASİYASI   
6.2   TƏBİİ VƏ YARIM-TƏBİİ LANDŞAFTLARIN QORUNMASI  
6.3   ÖLÇMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
6.4   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
7   RADİASİYAYA QARŞI MÜDAFİƏ (xarici təhlükəsizlik istisna olmaqla)  
7.1   REKLAM DAŞIYICILARI OLAN ƏTRAF MÜHİT OBYEKTLƏRİNİN QORUNMASI  
7.2   YÜKSƏK DƏRƏCƏLİ RADİOAKTİV TULLANTILARIN DAŞINMASI VƏ İDARƏ OLUNMASI  
7.3   ÖLÇMƏ, NƏZARƏT, LABORATORİYALAR VƏ S.  
7.4   DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR  
8   TƏDQİQATLAR VƏ İŞLƏMƏLƏR  
8.1   ATMOSFER HAVASININ VƏ İQLİMİN QORUNMASI  
8.1.1   Atmosfer havasının qorunması   
8.1.2   Atmosferin və iqlimin qorunması   
8.2   SUYUN QORUNMASI  
8.3   TULLANTILAR  
8.4   TORPAQ VƏ YERALTI SULARIN QORUNMASI  
8.5   SƏS-KÜY VƏ VİBRASİYANIN AZALDILMASI  
8.6   BİOLOJİ NÖVLƏRİN VƏ MƏSKUNLAŞMA YERLƏRİNİN QORUNMASI  
8.7   RADİASİYAYA QARŞI MÜDAFİƏ  
8.8   ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ DİGƏR TƏDQİQATLAR  
9   ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI ÜZRƏ DİGƏR FƏALİYYƏTLƏR   
9.1   ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ İDARƏETMƏ  
9.1.1   Ümumi rəhbərlik, tənzimləmə və s.  
9.1.2   Ətraf mühitin idarə olunması  
9.2   TƏHSİL, TƏLİM VƏ İNFORMASİYA  
9.3   BÖLÜNMƏYƏN XƏRCLƏRƏ GƏTİRİB ÇIXARAN FƏALİYYƏTLƏR   
9.4   BAŞQA YERDƏ TƏSNİF OLUNMAYAN FƏALİYYƏTLƏR