Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
Excel
Kod Ad
01  Ümumi təyinatlı dövlət idarələri 
01.1  İcra və qanunverici orqanlar, büdcə-maliyyə məsələləri, beynəlxalq münasibətlər 
01.1.1  İcra və qanunverici orqanlar (CS) 
01.1.2  Büdcə-maliyyə məsələləri (CS) 
01.1.3  Beynəlxalq münasibətlər (CS) 
01.2  Xarici iqtisadi yardım 
01.2.1  İnkişaf etməkdə olan və iqtisadiyyatları keçid dövrünü yaşayan ölkələrə iqtisadi yardım (CS) 
01.2.2  Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə göstərilən iqtisadi yardım (CS) 
01.3  Ümumi xidmətlər 
01.3.1  Kadrlar sahəsində xidmətlərlə bağlı ümumi məsələlər (CS) 
01.3.2  Planlaşdırma xidmətləri və ümumi təyinatlı statistika xidmətləri (CS) 
01.3.3  Digər ümumi idarələr (CS) 
01.4  Əsaslı tədqiqatlar            
01.4.0  Əsaslı tədqiqatlar (CS) 
01.5  Ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri ilə əlaqədar ETTKİ 
01.5.0  Ümumi təyinatlı dövlət idarələri ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 
01.6  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri 
01.6.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ümumi təyinatlı dövlət xidmətləri (CS) 
01.7  Dövlət borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar 
01.7.0  Dövlət borcları ilə əlaqədar əməliyyatlar (CS) 
01.8  Müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında ümumi xarakterli transferlər 
01.8.0  Müxtəlif səviyyəli dövlət idarəetmə orqanları arasında ümumi xarakterli transferlər (CS) 
02  Müdafiə 
02.1  Silahlı qüvvələr 
02.1.0  Silahlı qüvvələr (CS) 
02.2  Mülki müdafiə 
02.2.0  Mülki müdafiə (CS) 
02.3  Müdafiə sahəsində ETTKİ 
02.3.0  Xarici hərbi yardım (CS) 
02.4  Digər kateqoriyalara aid edilməyən müdafiə məsələləri 
02.4.0  Müdafiə sahəsində ETTKİ (CS) 
02.5.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən müdafiə məsələləri (CS) 
03  İctimai asayiş və təhlükəsizlik 
03.1  Polis xidmətləri 
03.1.0  Polis xidmətləri (CS) 
03.2  Yanğından mühafizə 
03.2.0  Yanğından mühafizə (CS) 
03.3  Məhkəmələr 
03.3.0  Məhkəmələr (CS) 
03.4  Həbsxanalar 
03.4.0  Həbsxanalar (CS) 
03.5  İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ 
03.5.0  İctimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 
03.6  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ictimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri 
03.6.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ictimai asayiş və təhlükəsizlik məsələləri (CS) 
04  İqtisadi məsələlər 
04.1  Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və işçi qüvvəsinə aid olan məsələlər 
04.1.1  Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri (CS) 
04.1.2  İşçi qüvvəsinə aid edilən ümumi məsələlər (CS) 
04.2  Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq 
04.2.1  Kənd təsərrüfatı (CS) 
04.2.2  Meşə təsərrüfatı (CS) 
04.2.3  Balıqçılıq və ovçuluq (CS) 
04.3  Yanacaq və energetika 
04.3.1  Kömür və digər bərk mineral yanacaq növləri (CS) 
04.3.2  Neft və təbii qaz (CS) 
04.3.3  Nüvə yanacağı (CS) 
04.3.4  Digər yanacaq növləri (CS) 
04.3.5  Elektrik enerjisi (CS) 
04.3.6  Elektrik enerjisi istisna edilməklə, enerji (CS) 
04.4  Mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti 
04.4.1  Mineral yanacaq istisna olmaqla mineral ehtiyatların hasilatı (CS) 
04.4.2  Emal sənayesi (CS) 
04.4.3  Tikinti (CS) 
04.5  Nəqliyyat 
04.5.1  Avtomobil nəqliyyatı (CS) 
04.5.2  Su nəqliyyatı (CS) 
04.5.3  Dəmir yolu nəqliyyatı (CS) 
04.5.4  Hava nəqliyyatı (CS) 
04.5.5  Boru kəmərləri və digər nəqliyyat sistemləri (CS) 
04.6  Rabitə 
04.6.0  Rabitə (CS) 
04.7  Digər sahələr 
04.7.1  Topdan və pərakəndə ticarət, saxlama və anbara yığma (CS) 
04.7.2  Mehmanxana və restoranlar (CS) 
04.7.3  Turizm (CS) 
04.7.4  Çoxməqsədli inkişaf layihələri (CS) 
04.8  İqtisadi məsələlərlə əlaqədar ETTKİ 
04.8.1  Ümumi iqtisadi və kommersiya məsələləri və işçi qüvvəsi məsələləri ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 
04.8.2  Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq sahəsində ETTKİ (CS) 
04.8.3  Yanacaq və energetika sahəsində ETTKİ (CS) 
04.8.4  Mədənçıxarma sənayesi, emal sənayesi və tikinti ilə əlaqədar ETTKİ (CS) 
04.8.5  Nəqliyyat sahəsində ETTKİ (CS) 
04.8.6  Rabitə sahəsində ETTKİ (CS) 
04.8.7  Digər sahələrlə əlaqədar ETTKİ (CS) 
04.9  Digər kateqoriyalara aid edilməyən iqtisadi məsələlər 
04.9.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən iqtisadi məsələlər (CS) 
05  Ətraf Mühitin Mühafizəsi 
05.1  Tullantıların yığılması və təmizlənməsi 
05.1.0  Tullantıların yığılması və təmizlənməsi (CS) 
05.2  Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 
05.2.0  Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi (CS) 
05.3  Ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə 
05.3.0  Ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə (CS) 
05.4  Biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi 
05.4.0  Biomüxtəlifliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi (CS) 
05.5  Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ 
05.5.0  Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində ETTKİ (CS) 
05.6  Ətraf mühitin mühafizəsinin digər kateqoriyalarına daxil edilməyən məsələlər 
05.6.0  Ətraf mühitin mühafizəsinin digər kateqoriyalarına daxil edilməyən məsələlər (CS) 
06  Mənzil və Kommunal Xidmətləri 
06.1  Mənzil tikintisi 
06.1.0  Mənzil tikintisi (CS) 
06.2  Kommunal inkişaf 
06.2.0  Kommunal inkişaf (CS) 
06.3  Su təchizatı 
06.3.0  Su təchizatı (CS) 
06.4  Küçələrin işıqlandırılması 
06.4.0  Küçələrin işıqlandırılması (CS) 
06.5  Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində ETTKİ 
06.5.0  Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində ETTKİ (CS) 
06.6  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən mənzil və kommunal xidmətləri 
06.6.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən mənzil və kommunal xidmətləri (CS) 
07  Səhiyyə 
07.1  Təbabətdə istifadə edilən tibbi məhsullar, avadanlıq və məmulatlar 
07.1.1  Əczaçılıq məhsulları (IS) 
07.1.2  Digər tibbi məmulatlar (IS) 
07.1.3  Müalicə avadanlığı və aparatları (IS) 
07.2  Ambulator xidmətləri 
07.2.1  Ümumi profilli tibbi xidmətlər (IS) 
07.2.2  Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmətlər (IS) 
07.2.3  Stomatoloji xidmətlər (IS) 
07.2.4  Paratibbi xidmətlər (IS) 
07.3  Xəstəxanaların xidmətləri 
07.3.1  Ümumi profilli xəstəxanaların xidmətləri (IS) 
07.3.2  Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanaların xidmətləri (IS) 
07.3.3  Tibb mərkəzlərinin və doğum evlərinin xidmətləri (IS) 
07.3.4  Sanatoriyaların və sağalmaqda olanlar üçün evlərin xidmətləri (IS) 
07.4  Səhiyyə sahəsində xidmətlər 
07.4.0  Səhiyyə sahəsində xidmətlər (IS) 
07.5  Səhiyyə sahəsində ETTKİ 
07.5.0  Səhiyyə sahəsində xidmətlər ETTKİ (CS) 
07.6  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən səhiyyə məsələləri 
07.6.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən səhiyyə məsələləri (CS) 
08.1  İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlər 
08.1.0  İstirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlər (IS) 
08.2  Mədəniyyət sahəsində xidmətlər 
08.2.0  Mədəniyyət sahəsində xidmətlər (IS) 
08.3  Radio və televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlər 
08.3.0  Radio və televerilişlər və nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlər (CS) 
08.4  Dini və digər ictimai xidmətlər 
08.4.0  Dini və digər ictimai xidmətlər (CS) 
08.5  İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində ETTKİ 
08.5.0  İstirahət, mədəniyyət və din sahəsində ETTKİ (CS) 
08.6  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən İstirahət, mədəniyyət və din məsələləri 
08.6.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən İstirahət, mədəniyyət və din məsələləri (CS) 
09  Təhsil 
09.1  Məktəbəqədər və ibtidai təhsil 
09.1.1  Məktəbəqədər təhsil (IS) 
09.1.2  İbtidai təhsil (IS) 
09.2  Orta təhsil 
09.2.1  Aşağı səviyyəli orta təhsil (IS) 
09.2.2  Yüksək səviyyəli orta təhsil (IS) 
09.3  Uzadılmış orta təhsil 
09.3.0  Uzadılmış orta təhsil (IS) 
09.4  Ali təhsil 
09.4.1  Ali təhsilin birinci mərhələsi (IS) 
09.4.2  Ali təhsilin ikinci mərhələsi (IS) 
09.5  Pillələrə bölünməmiş təhsil 
09.5.0  Pillələrə bölünməmiş təhsil (IS) 
09.6  Təhsil sistemində köməkçi xidmətlər 
09.6.0  Təhsil sistemində köməkçi xidmətlər (IS) 
09.7  Təhsil sahəsində ETTKİ 
09.7.0  Təhsil sahəsində ETTKİ (CS) 
09.8  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən təhsil məsələləri 
09.8.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən təhsil məsələləri (CS) 
10  SosialL Müdafiə 
10.1  Xəstəliklər və əmək qabiliyyətini itirmə 
10.1.1  Xəstəliklər (IS) 
10.1.2  Əmək qabiliyyətətini itirmə (IS) 
10.2  Qocalıq 
10.2.0  Qocalıq (IS) 
10.3  Ailə başçısını itirmiş öhdədə olanlar 
10.3.0  Ailə başçısını itirmiş öhdədə olanlar (IS) 
10.4  Ailə və uşaqlar 
10.4.0  Ailə və uşaqlar (IS) 
10.5  İşsizlik 
10.5.0  İşsizlik (IS) 
10.6  Yaşayış yeri 
10.6.0  Yaşayış yeri (IS) 
10.7  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial acizlik məsələləri 
10.7.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial acizlik məsələləri (IS) 
10.8  Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ 
10.8.0  Sosial müdafiə sahəsində ETTKİ (CS) 
10.9  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial müdafiə məsələləri 
10.9.0  Digər kateqoriyalara daxil edilməyən sosial müdafiə məsələləri (CS)