Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı
Excel
Kod Ad
  BAKI ŞƏHƏRİ - 00000002  
00000005  1. Bakı şəhər ərazi vahidi  
00100003  I. Binəqədi rayonu (Mərkəzi - M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi)  
00106009  1. 1 nömrəli siəd  
00107009  2. 2 nömrəli siəd   
00102005  3. Biləcəri qəsəbə iəd  
00102016  B i l ə c ə r i q.  
00103005  4. Binəqədi qəsəbə iəd  
00103016  B i n ə q ə d i q.  
00101005  5. Xocəsən qəsəbə iəd  
00101016  X o c ə s ə n q.  
00101026  Sulutəpə q.  
00104005  6. 28 May qəsəbə iəd  
00104016  2 8 M a y q.  
00105005  7. M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə iəd  
00105016  M. Ə. R ə s u l z a d ə q.  
01000003  II. Xətai rayonu  
01002009  1. 1 nömrəli siəd  
01003009  2. 2 nömrəli siəd  
01004009  3. 3 nömrəli siəd  
01005009  4. 4 nömrəli siəd   
01001005  5. Əhmədli qəsəbə iəd  
01001016  Ə h m ə d l i q.  
00300003  III. Xəzər rayonu (Mərkəzi - Şüvəlan qəsəbəsi)  
00313005  1. Binə qəsəbə iəd  
00313016  B i n ə q.  
00314005  2. Buzovna qəsəbə iəd  
00314016  B u z o v n a q.  
00317005  3. Qala qəsəbə iəd  
00317016  Q a l a q.  
00318005  4. Mərdəkan qəsəbə iəd  
00318016  M ə r d ə k a n q.  
00321005  5. Şağan qəsəbə iəd  
00321016  Ş a ğ a n q.  
00322005  6. Şüvəlan qəsəbə iəd  
00322016  Ş ü v ə l a n q.  
00323005  7. Türkan qəsəbə iəd  
00323016  T ü r k a n q.  
00324005  8. Zirə qəsəbə iəd  
00324016  Z i r ə q.  
00200003  IV. Qaradağ rayonu (Mərkəzi - Lökbatan qəsəbəsi)  
00205005  1. Çeyildağ qəsəbə iəd  
00205016  Ç e y i l d a ğ q.  
00201005  2. Ələt qəsəbə iəd  
00201016  Ə l ə t q.  
00201026  Baş Ələt q.  
00201036  Kotal q.  
00201076  Qarakosa q.  
00201056  Pirsaat q.  
00201046  Şıxlar q.  
00201066  Yeni Ələt q.  
00206005  3. Korgöz qəsəbə iəd  
00206016  K o r g ö z q.  
00202005  4. Qızıldaş qəsəbə iəd  
00202016  Q ı z ı l d a ş q.  
00202026  Şonqar q.  
00207005  5. Qobustan qəsəbə iəd  
00207016  Q o b u s t a n q.  
00204005  6. Lökbatan qəsəbə iəd  
00204016  L ö k b a t a n q.  
00204026  Heybət q.  
00204036  Şubanı q.  
00208005  7. Müşviqabad qəsəbə iəd  
00208016  M ü ş v i q a b a d q.  
00209005  8. Puta qəsəbə iəd  
00209016  P u t a q.  
00203005  9. Sahil qəsəbə iəd  
00203016  S a h i l q.  
00203026  Qaradağ q.  
00210005  10. Sanqaçal qəsəbə iəd  
00210016  S a n q a ç a l q.  
00211005  11. Ümid qəsəbə iəd  
00211016  Ü m i d q.  
00700003  V. Nərimanov rayonu  
00701009  1. 1 nömrəli siəd   
00702009  2. 2 nömrəli siəd  
00703009  3. 3 nömrəli siəd  
00800003  VI. Nəsimi rayonu  
00801009  1. 1 nömrəli siəd   
00802009  2. 2 nömrəli siəd  
00803009  3. 3 nömrəli siəd  
00900003  VII. Nizami rayonu  
00902009  1. 1 nömrəli siəd   
00903009  2. 2 nömrəli siəd  
00904009  3. 3 nömrəli siəd  
00901005  4. Keşlə qəsəbə iəd  
00901016  K e ş l ə q.  
00500003  VIII. Sabunçu rayonu (Mərkəzi - Bakıxanov qəsəbəsi)  
00501005  1. Bakıxanov qəsəbə iəd  
00501016  B a k ı x a n o v q.  
00502005  2. Balaxanı qəsəbə iəd  
00502016  B a l a x a n ı q.  
00503005  3. Bilgəh qəsəbə iəd  
00503016  B i l g ə h q.  
00504005  4. Kürdəxanı qəsəbə iəd  
00504016  K ü r d ə x a n ı q.  
00505005  5. Maştağa qəsəbə iəd  
00505016  M a ş t a ğ a q.  
00506005  6. Nardaran qəsəbə iəd  
00506016  N a r d a r a n q.  
00507005  7. Pirşağı qəsəbə iəd  
00507016  P i r ş a ğ ı q.  
00508005  8. Ramana qəsəbə iəd  
00508016  R a m a n a q.  
00509005  9. Sabunçu qəsəbə iəd  
00509016  S a b u n ç u q.  
00510005  10. Zabrat qəsəbə iəd  
00510016  Z a b r a t q.  
00400003  IX. Səbail rayonu  
00403009  1. 1 nömrəli siəd  
00404009  2. 2 nömrəli siəd  
00401005  3. Badamdar qəsəbə iəd  
00401016  B a d a m d a r q.  
00402005  4. Bibiheybət qəsəbə iəd  
00402016  B i b i h e y b ə t q.  
00600003  X. Suraxanı rayonu (Mərkəzi - Əmircan qəsəbəsi)  
00601005  1. Bülbülə qəsəbə iəd  
00601016  B ü l b ü l ə q.  
00602005  2. Əmircan qəsəbə iəd   
00602016  Ə m i r c a n q.  
00603005  3. Hövsan qəsəbə iəd  
00603016  H ö v s a n q.  
00604005  4. Qaraçuxur qəsəbə iəd  
00604016  Q a r a ç u x u r q.  
00605005  5. Yeni Suraxanı qəsəbə iəd  
00605016  Y e n i S u r a x a n ı q.  
00606005  6. Zığ qəsəbə iəd  
00606016  Z ı ğ q.  
01100003  XI. Yasamal rayonu  
01101009  1. 1 nömrəli siəd  
01102009  2. 2 nömrəli siəd  
01103009  3. 3 nömrəli siəd  
01104009  4. 4 nömrəli siəd   
01200003  XII. Pirallahı rayonu (Mərkəzi - Pirallahı qəsəbəsi)  
01202005  1. Çilov qəsəbə iəd  
01202016  Ç i l o v q.  
01203005  2. Neft Daşları qəsəbə iəd  
01203016  N e f t D a ş l a r ı q.   
01201005  3. Pirallahı qəsəbə iəd  
01201016  P i r a l l a h ı q.  
01204005  4. Gürgən qəsəbə iəd  
01204016  G ü r g ə n q.  
  GƏNCƏ ŞƏHƏRİ - 20000002  
20000005  1.Gəncə şəhər ərazi vahidi  
20100003  I. Nizami rayonu  
20101009  1. 1 nömrəli siəd   
20102009  2. 2 nömrəli siəd  
20200003  II. Kəpəz rayonu  
20207009  1. 1 nömrəli siəd   
20208009  2. 2 nömrəli siəd  
20201005  3. Hacıkənd qəsəbə iəd  
20201016  H a c ı k ə n d q.  
20201026  Göygöl q.  
20202005  4. Cavadxan qəsəbə iəd  
20202016  C a v a d x a n q.  
20203005  5. Məhsəti qəsəbə iəd  
20203016  M ə h s ə t i q.  
20204005  6. Natəvan qəsəbə iəd  
20204016  Natəvan q.  
20205005  7. Sadıllı qəsəbə iəd  
20205016  Sadıllı q.  
20206005  8. Şıxzamanlı qəsəbə iəd  
20206016  Şıxzamanlı q.  
  XANKƏNDİ ŞƏHƏRİ - 70400002  
70400005  1. Xankəndi şəhər ərazi vahidi  
70402005  2. Kərkicahan qəsəbə iəd  
70402016  K ə r k i c a h a n q.  
  LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ - 80201002  
80201005  1. Lənkəran şəhər ərazi vahidi  
80245009  2. 1 nömrəli siəd  
80226005  3. Liman şəhər iəd  
80226014  L i m a n ş.  
80226028  Qumbaşı k.  
80226036  Şirinsu q.  
80204005  4. Aşağı Nüvədi qəsəbə iəd  
80204016  A ş a ğ ı N ü v ə d i q.  
80204058  Küvənil k.  
80236005  5. Balıqçılar qəsəbə iəd  
80236016  B a l ı q ç ı l a r q.  
80208005  6. Biləsər kənd iəd  
80208018  B i l ə s ər k.  
80208028  Ələzəpin k.  
80208068  Seliqavol k.  
80208078  Vıy k.  
80227005  7. Boladı kənd iəd  
80227018  B o l a d ı k.  
80209005  8. Gəgiran kənd iəd  
80209018  G ə g i r a n k.  
80209028  Dıryan k.  
80209058  Jidi k.  
80206005  9. Gərmətük qəsəbə iəd  
80206016  G ə r m ə t ü k q.  
80206048  Velədi k.  
80228005  10. Girdəni kənd iəd  
80228018  G i r d ə n i k.  
80215005  11. Göyşaban kənd iəd  
80215018  G ö y ş a b a n k.  
80215028  Ürgə k.  
80211005  12. Günəhir kənd iəd  
80211018  G ü n ə h i r k.  
80211058  Qodəsə k.  
80211038  Türkəncil k.  
80205005  13. Haftoni qəsəbə iəd  
80205016  H a f t o n i q.  
80205048  Xanlıqlı k.  
80205038  Talışlı k.  
80229005  14. Havzova kənd iəd  
80229018  H a v z o v a k.  
80203005  15. Hirkan qəsəbə iəd  
80203016  H i r k a n q.  
80203058  Parakənd k.  
80225005  16. Xanbulan kənd iəd  
80225018  X a n b u l a n k.  
80225028  Aşağı Apu k.  
80225058  Bürcəli k.  
80225038  Daştatük k.  
80225048  Rəzvan k.  
80225068  Sərinbulaq k.  
80222005  17. Xolmili kənd iəd  
80222018  X o l m i l i k.  
80230005  18. İstisu qəsəbə iəd  
80230016  İ s t i s u q.  
80212005  19. Kərgəlan kənd iəd  
80212018  K ə r g ə l a n k.  
80212038  Darquba k.  
80212028  Lüvəsər k.  
80212048  Səbir k.  
80214005  20. Mamusta kənd iəd  
80214018  M a m u s t a k.  
80214028  Daşdalıqcar k.  
80216005  21. Osakücə kənd iəd  
80216018  O s a k ü c ə k.  
80216068  Haftaruon k.  
80216058  Moloja k.  
80216028  Pambəyi k.  
80216048  Sinovli k.  
80216038  Tatoba k.  
80207005  22. Nərimanabad qəsəbə iəd  
80207016  N ə r i m a n a b a d q.  
80217005  23. Rvo kənd iəd  
80217018  R v o k.  
80217058  Əşlə k.  
80217028  Mollakənd k.  
80220005  24. Separadi kənd iəd  
80220018  S e p a r a d i k.  
80220038  Tükəvilə k.  
80218005  25. Səpnəkəran kənd iəd  
80218018  S ə p n ə k ə r a n k.  
80218038  Mikolan k.  
80218028  Yuxarı Nüvədi k.  
80221005  26. Siyavar kənd iəd  
80221018  S i y a v a r k.  
80221028  Vel k.  
80231005  27. Sütəmurdov kənd iəd  
80231018  S ü t ə m u r d o v k.  
80223005  28. Şağlakücə kənd iəd  
80223018  Ş a ğ l a k ü c ə k.  
80223028  Ballabur k.  
80224005  29. Şağlaser kənd iəd  
80224018  Ş a ğ l a s e r k.  
80224028  Cil k.  
80224038  Xarxatan k.  
80213005  30. Şiləvar kənd iəd  
80213018  Ş i l ə v a r k.  
80213028  Digah k.  
80219005  31. Şürük kənd iəd  
80219018  Ş ü r ü k k.  
80219048  Moğonojoba k.  
80219028  Türkəkəran k.  
80219038  Tütəpeştə k.  
80232005  32. Vilvan kənd iəd  
80232018  V i l v a n k.  
80233005  33. Viravul kənd iəd  
80233018  V i r a v u l k.  
80234005  34. Viyən kənd iəd  
80234018  V i y ə n k.  
80235005  35. Zövlə kənd iəd  
80235018  Z ö v l ə k.  
80237005  36. Ləj kənd iəd  
80237018  L ə j k.   
80238005  37. Kənarmeşə kənd iəd  
80238018  K ə n a r m e ş ə k.  
80238028  Seyidəkəran k.  
80238038  Şilim k.  
80239005  38. Kosalar kənd iəd  
80239018  K o s a l a r k.  
80239028  Bala Şürük k.  
80240005  39. Şıxakəran kənd iəd  
80240018  Ş ı x a k ə r a n k.  
80241005  40. Şovu kənd iəd  
80241018  Ş o v u k.  
80241028  Təngivan k.  
80241038  Siyablı k.   
80242005  41. Qurumba kənd iəd  
80242018  Q u r u m b a k.  
80242028  Narbağı k.   
80243005  42. Bəliton kənd iəd  
80243018  B ə l i t o n k.  
80243028  Horavenc k.  
80243038  Şivlik k.  
80244005  43. Tuado kənd iəd  
80244018  Tuado k.  
80244028  Köhnə Gəgir k.   
  MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ - 90200002  
90200005  1. Mingəçevir şəhər ərazi vahidi   
90201009  2. 1 nömrəli siəd  
90202009  3. 2 nömrəli siəd  
  NAFTALAN ŞƏHƏRİ - 51000002  
51000005  1. Naftalan şəhər ərazi vahidi  
51002009  2. 1 nömrəli siəd  
51001005  3. Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd iəd  
51001018  Q a ş a l t ı Q a r a q o y u n l u k.  
51001028  Qasımbəyli k.   
  SUMQAYIT ŞƏHƏRİ - 30900002  
30900005  1. Sumqayıt şəhər ərazi vahidi  
30904009  2. 1 nömrəli siəd  
30905009  3. 2 nömrəli siəd  
30906009  4. 3 nömrəli siəd  
30907009  5. 4 nömrəli siəd  
30902005  6. Corat qəsəbə iəd  
30902016  C o r a t q.  
30903005  7. Hacı Zeynalabdin qəsəbə iəd  
30903016  H a c ı Z e y n a l a b d i n q.  
  ŞƏKİ ŞƏHƏRİ - 40401002  
40401005  1. Şəki şəhər ərazi vahidi  
40435009  2. 1 nömrəli siəd  
40404005  3. Aşağı Göynük kənd iəd  
40404018  A ş a ğ ı G ö y n ü k k.  
40404048  Abbas k.  
40404038  Aşağı Layısqı k.  
40404028  Köndələn k.  
40405005  4. Aşağı Küngüt kənd iəd  
40405018  A ş a ğ ı K ü n g ü t k.  
40405048  Çapağan k.  
40403005  5. Aydınbulaq kənd iəd  
40403018  A y d ı n b u l a q k.  
40403048  Aşağı Daşağıl k.  
40403028  Əliyar k.  
40426005  6. Baltalı kənd iəd  
40426018  B a l t a l ı k.  
40406005  7. Baş Göynük kənd iəd  
40406018  B a ş G ö y n ü k k.  
40406028  Baş Şabalıd k.  
40418005  8. Baş Kəldək kənd iəd  
40418018  B a ş K ə l d ə k k.  
40418028  Aşağı Kəldək k.  
40418038  Oraban k.  
40408005  9. Baş Küngüt kənd iəd  
40408018  B a ş K ü n g ü t k.  
40408028  Bideyiz k.  
40409005  10. Baş Layısqı kənd iəd  
40409018  B a ş L a y ı s q ı k.  
40409028  Cunud k.  
40409048  Qumux k.  
40409038  Şin k.  
40407005  11. Baş Zəyzid kənd iəd  
40407018  B a ş Z ə y z i d k.  
40407028  Vərəzət k.  
40419005  12. Biləcik kənd iəd  
40419018  B i r i n c i B i l ə c i k k.  
40419028  Baqqal k.  
40419038  İkinci Biləcik k.  
40420005  13. Bolludərə kənd iəd  
40420018  B o l l u d ə r ə k.  
40420028  Qaratorpaq k.  
40427005  14. Böyük Dəhnə kənd iəd  
40427018  B ö y ü k D ə h n ə k.  
40411005  15. Cəfərabad kənd iəd  
40411018  C ə f ə r a b a d k.  
40411058  Çolaqlı k.  
40411048  Göybulaq k.  
40411038  Kəhrizoba k.  
40411028  Təpəcənnət k.  
40412005  16. Cəyirli kənd iəd  
40412018  C ə y i r l i k.  
40412028  Qozlubulaq k.  
40428005  17. Cumakənd iəd  
40428018  C u m a k ə n d k.  
40421005  18. Çeşməli kənd iəd  
40421018  Ç e ş m ə l i k.  
40421028  Öryət k.  
40410005  19. Daşüz kənd iəd  
40410018  D a ş ü z k.  
40410036  Çələbixan q.  
40410028  Daşbulaq k.  
40422005  20. İbrahimkənd kənd iəd  
40422018  İ b r a h i m k ə n d k.  
40422028  Fazıl k.  
40415005  21. İnçə kənd iəd  
40415018  İ n ç ə k.  
40415038  Aşağı Şabalıd k.  
40415028  Zunud k.  
40429005  22. Kiçik Dəhnə kənd iəd  
40429018  K i ç i k D ə h n ə k.  
40430005  23. Kiş kənd iəd  
40430018  K i ş k.  
40423005  24. Küdürlü kənd iəd  
40423018  K ü d ü r l ü k.  
40423028  Kosalı k.  
40423038  Qızılarx k.  
40424005  25. Qayabaşı kənd iəd  
40424018  Q a y a b a ş ı k.  
40424028  Sarıca k.  
40431005  26. Qoxmuq kənd iəd  
40431018  Q o x m u q k.  
40425005  27. Qudula kənd iəd  
40425018  Q u d u l a k.  
40425028  Babaratma k.  
40425038  Qaradağlı k.  
40432005  28. Oxud kənd iəd  
40432018  O x u d k.  
40414005  29. Orta Zəyzid kənd iəd  
40414018  O r t a Z ə y z i d k.  
40414028  Köbər Zəyzid k.  
40414038  Qırxbulaq k.  
40416005  30. Suçma kənd iəd  
40416018  S u ç m a k.  
40416028  Dərəcənnət k.  
40417005  31. Şəki kənd iəd  
40417018  Ş ə k i k.  
40417028  Aran k.  
40433005  32. Şirinbulaq kənd iəd  
40433018  Ş i r i n b u l a q k.  
40434005  33. Şorsu kənd iəd  
40434018  Ş o r s u k.  
40402005  34. Turan qəsəbə iəd  
40402016  T u r a n q.  
40402058  Çayqaraqoyunlu k  
  ŞİRVAN ŞƏHƏRİ - 91100002  
91100005  1. Şirvan şəhər ərazi vahidi  
91104009  2. 1 nömrəli siəd  
91102005  3. Bayramlı qəsəbə iəd  
91102016  B a y r a m l ı q.  
91103005  4. Hacıqəhrəmanlı qəsəbə iəd  
91103016  H a c ı q ə h r ə m a n l ı q.  
  YEVLAX ŞƏHƏRİ - 90101002  
90101005  1. Yevlax şəhər ərazi vahidi  
90122009  2. 1 nömrəli siəd  
90118005  3. Aran qəsəbə iəd  
90118016  A r a n q.  
90102005  4. Aşağı Bucaq kənd iəd  
90102018  A ş a ğ ı B u c a q k.  
90102048  Bəydili k.  
90102058  Gülövşə k.  
90102038  Yenicə k.  
90102028  Yuxarı Bucaq k.  
90103005  5. Aşağı Salamabad kənd iəd  
90103018  A ş a ğ ı S a l a m a b a d k.  
90103028  Əcəmi k.  
90103038  Qaraoğlan k.  
90116005  6. Balçılı kənd iəd  
90116018  B a l ç ı l ı k.  
90116028  Ağqıraqlı k.  
90117005  7. Ərəbbəsrə kənd iəd  
90117018  Ə r ə b b ə s r ə k.  
90117028  Xanabad k.  
90113005  8. Ərəş kənd iəd  
90113018  Ə r ə ş k.  
90113026  Meyvəli q.  
90105005  9. Havarlı kənd iəd  
90105018  H a v a r l ı k.  
90105028  Əxşam k.  
90105038  Hacıselli k.  
90105048  Marzılı k.  
90111005  10. Xaldan kənd iəd  
90111018  X a l d a n k.  
90111028  Quşçu k.  
90111038  Yuxarı Salamabad k.  
90115005  11. Kövər kənd iəd  
90115018  K ö v ə r k.  
90115028  Kolanı k.  
90107005  12. Qaramanlı kənd iəd  
90107018  Q a r a m a n l ı k.  
90107048  Dəlləklər k.  
90107038  Göyük k.  
90107058  Hacımahmudlu k.  
90107028  Nəmirli k.  
90107068  Nurallar k.  
90106005  13. Qaraməmmədli kənd iəd  
90106018  Q a r a m ə m m ə d l i k.  
90106028  Rüstəmli k.  
90119005  14. Qoyunbinəsi kənd iəd  
90119018  Q o y u n b i n ə s i k.  
90120005  15. Malbinəsi kənd iəd  
90120018  M a l b i n ə s i k.  
90109005  16. Nemətabad kənd iəd  
90109018  N e m ə t a b a d k.  
90109036  Duzdağ q.  
90109028  Yaldili k.  
90121005  17. Salahlı kənd iəd  
90121018  S a l a h l ı k.  
90112005  18. Səmədabad kənd iəd  
90112018  S ə m ə d a b a d k.  
90112038  Yeni Çobankərə k.  
90112048  İsmayılabad k.  
90112028  Nərimanabad k.  
90110005  19. Tanrıqulular kənd iəd  
90110018  T a n r ı q u l u l a r k.  
90110028  Boşçalı k.  
90110038  Hürüuşağı k.  
90104005  20. Varvara kənd iəd  
90104018  V a r v a r a k.  
90104048  Cırdaxan k.  
90114005  21. Yuxarı Qarxun kənd iəd  
90114018  Y u x a r ı Q a r x u n k.  
90114028  Aşağı Qarxun k.  
  ABŞERON RAYONU - 30800001  
30801005  1. Xırdalan şəhər iəd  
30801014  X ı r d a l a n ş.  
30803005  2. Aşağı Güzdək qəsəbə iəd  
30803016  A ş a ğ ı G ü z d ə k q.  
30804005  3. Ceyranbatan qəsəbə iəd  
30804016  C e y r a n b a t a n q.  
30805005  4. Digah qəsəbə iəd  
30805016  D i g a h q.  
30806005  5. Fatmayı kənd iəd  
30806018  F a t m a y ı k.  
30807005  6. Görədil kənd iəd  
30807018  G ö r ə d i l k.  
30808005  7. Güzdək qəsəbə iəd  
30808016  G ü z d ə k q.  
30809005  8. Hökməli qəsəbə iəd  
30809016  H ö k m ə l i q.  
30810005  9. Qobu qəsəbə iəd  
30810016  Q o b u q.  
30811005  10. Masazır kənd iəd  
30811018  M a s a z ı r k.  
30812005  11. Mehdiabad qəsəbə iəd  
30812016  M e h d i a b a d q.  
30813005  12. Məmmədli kənd iəd  
30813018  M ə m m ə d l i k.  
30814005  13. Novxanı kənd iəd  
30814018  N o v x a n ı k.  
30802005  14. Pirəkəşkül kənd iəd  
30802018  P i r ə k ə ş k ü l k.  
30802028  Qobustan k.  
30815005  15. Saray qəsəbə iəd  
30815016  S a r a y q.  
  AĞCABƏDİ RAYONU - 60800001  
60801005  1. Ağcabədi şəhər iəd  
60801014  A ğ c a b ə d i ş.  
60811005  2. Ağabəyli kənd iəd  
60811018  A ğ a b ə y l i k.  
60812005  3. Aran kənd iəd  
60812018  A r a n k.  
60813005  4. Arazbar kənd iəd  
60813018  A r a z b a r k.  
60814005  5. Aşağı Avşar kənd iəd  
60814018  A ş a ğ ı A v ş a r k.  
60815005  6. Avşar kənd iəd  
60815018  A v ş a r k.  
60803005  7. Boyat kənd iəd  
60803018  B o y a t k.  
60803028  Biləyən k.  
60816005  8. Cəfərbəyli kənd iəd  
60816018  C ə f ə r b ə y l i k.  
60817005  9. Gələbədin kənd iəd  
60817018  G ə l ə b ə d i n k.  
60818005  10. Göyük kənd iəd  
60818018  G ö y ü k k.  
60819005  11. Hacıbədəlli kənd iəd  
60819018  H a c ı b ə d ə l l i k.  
60820005  12. Hacılar kənd iəd  
60820018  H a c ı l a r k.  
60821005  13. Hindarx qəsəbə iəd  
60821016  H i n d a r x q.  
60822005  14. Hüsülü kənd iəd  
60822018  H ü s ü l ü k.  
60823005  15. Xocavənd kənd iəd  
60823018  X o c a v ə n d k.  
60824005  16. İmamqulubəyli kənd iəd  
60824018  İ m a m q u l u b ə y l i k.  
60825005  17. Kəbirli kənd iəd  
60825018  K ə b i r l i k.  
60804005  18. Kəhrizli kənd iəd  
60804018  B a l a K ə h r i z l i k.  
60804028  Böyük Kəhrizli k.  
60826005  19. Kürdlər kənd iəd  
60826018  K ü r d l ə r k.  
60827005  20. Qaradolaq kənd iəd  
60827018  Q a r a d o l a q k.  
60828005  21. Qaraxanlı kənd iəd  
60828018  Q a r a x a n l ı k.  
60829005  22. Qaravəlli kənd iəd  
60829018  Q a r a v ə l l i k.  
60830005  23. Qiyaməddinli kənd iəd  
60830018  Q i y a m ə d d i n l i k.  
60831005  24. Mehrablı kənd iəd  
60831018  M e h r a b l ı k.  
60832005  25. Minaxorlu kənd iəd  
60832018  M i n a x o r l u k.  
60833005  26. Muğanlı kənd iəd  
60833018  M u ğ a n l ı k.  
60834005  27. Nəcəfqulubəyli kənd iəd  
60834018  N ə c ə f q u l u b ə y l i k.  
60835005  28. Pərioğlular kənd iəd  
60835018  P ə r i o ğ l u l a r k.  
60836005  29. Poladlı kənd iəd  
60836018  P o l a d l ı k.  
60837005  30. Rəncbərlər kənd iəd  
60837018  R ə n c b ə r l ə r k.  
60838005  31. Salmanbəyli kənd iəd  
60838018  S a l m an b ə y l i k.  
60839005  32. Sarıcalı kənd iəd  
60839018  S a r ı c a l ı k.  
60840005  33. Sarvanlar kənd iəd  
60840018  S a r v a n l a r k.  
60841005  34. Şahsevən kənd iəd  
60841018  Ş a h s e v ə n k.  
60842005  35. Şahsevən Təzəkənd kənd iəd  
60842018  Ş a h s e v ə n T ə z ə k ə n d k.  
60843005  36. Şənlik kənd iəd  
60843018  Ş ə n l i k k.  
60809005  37. Şərəfxanlı kənd iəd  
60809018  Ş ə r ə f x a n l ı k.  
60809028  Şahmalılar k.  
60809038  Şotlanlı k.  
60844005  38. Taynaq kənd iəd  
60844018  T a y n a q k.  
60845005  39. Təzəkənd kənd iəd  
60845018  T ə z ə k ə n d k.  
60846005  40. Yeni Qaradolaq kənd iəd  
60846018  Y e n i Q a r a d o l a q k.  
60807005  41. Yuxarı Qiyaməddinli kənd iəd  
60807018  Y u x a r ı Q i y a m ə d d i n l i k.  
60807028  Mirzəhaqverdili k.  
  AĞDAM RAYONU – 60900001  
60901005  1. Ağdam şəhər iəd  
60901014  A ğ d a m ş.  
60904005  2. Bağbanlar kənd iəd  
60904018  B a ğ b a n l a r k.  
60904048  İsmayılbəyli k.  
60904038  Muğanlı k.  
60904058  Pirzadlı k.  
60904028  Saybalı k.  
60924005  3. Baş Güneypəyə kənd iəd  
60924018  B a ş G ü n e y p ə y ə k.  
60939005  4. Bənövşələr qəsəbə iəd  
60939016  B ə n ö v ş ə l ə r q.  
60940005  5. Birinci Alıbəyli qəsəbə iəd  
60940016  B i r i n c i A l ı b ə y l i q.  
60941005  6. Birinci Baharlı qəsəbə iəd  
60941016  B i r i n c i B a h a r l ı q.  
60942005  7. Birinci Dördyol qəsəbə iəd  
60942016  B i r i n c i D ö r d y o l q.  
60943005  8. Birinci Quzanlı qəsəbə iəd  
60943016  B i r i n c i Q u z a n l ı q.   
60905005  9. Boyəhmədli kənd iəd  
60905018  B o y ə h m ə d l i k.  
60905058  Qızıl Kəngərli k.  
60905028  Mollalar k .  
60905048  Salahlı Kəngərli k.  
60905038  Sofulu k.  
60922005  10. Çəmənli kənd iəd  
60922018  Ç ə m ə n l i k.  
60922038  Sarıcalı k.  
60922028  Şükürağalı k.  
60903005  11. Əfətli kənd iəd  
60903018  Ə f ə t l i k.  
60903068  Hacıməmmədli k.  
60903028  Hacıturalı k.  
60903058  Həsənxanlı k.  
60903038  İsalar k.  
60903048  Küdürlü k.  
60903078  Qəhrəmanbəyli k.  
60903088  Məmmədbağırlı k.  
60927005  12. Əhmədağalı kənd iəd  
60927018  Ə h m ə d a ğ a l ı k.  
60927028  Çıraxlı k.  
60927038  Kolqışlaq k.  
60927048  Mirəşelli k.  
60902005  13. Əlimədətli kənd iəd  
60902018  Ə l i m ə d ə t l i k.  
60902078  Cinli k.  
60902028  Əliağalı k.  
60902038  Xaçındərbətli k.  
60902058  Kürdlər k.  
60902068  Qalayçılar k.  
60902048  Mollalar k.  
60906005  14. Göytəpə kənd iəd  
60906018  G ö y t ə p ə k.  
60906028  Abdınlı k.  
60906048  Cavahirli k.  
60906038  Kosalar k.  
60907005  15. Gülablı kənd iəd  
60907018  G ü l a b l ı k.  
60907028  Abdal k.  
60908005  16. Güllücə kənd iəd  
60908018  G ü l l ü c ə k.  
60908028  İlxıçılar k.  
60908048  Suma k.  
60908038  Tağıbəyli k.  
60933005  17. Xatınbəyli kənd iəd.  
60933018  X a t ı n b ə y l i k.   
60920005  18. Xıdırlı kənd iəd  
60920018  X ı d ı r l ı k.  
60920038  Çuxurməhlə k.  
60920028  Əhmədavar k.  
60921005  19. Xındırıstan kənd iəd  
60921018  X ı n d ı r ı s t a n k.  
60921088  Baharlı k.  
60921098  Bəybabalar k.  
60921068  Birinci Yüzbaşılı k.  
60921048  Dadaşlı k.  
60921078  İkinci Yüzbaşılı k.  
60921038  Kəlbəhüseynli k.  
60921058  Paşabəyli k.  
60921028  Sarıçoban k.  
60944005  20. İkinci Alıbəyli qəsəbə iəd  
60944016  İ k i n c i A l ı b ə y l i q.   
60945005  21. İkinci Baharlı qəsəbə iəd  
60945016  İ k i n c i B a h a r l ı q.  
60946005  22. İkinci Dördyol qəsəbə iəd   
60946016  İ k i n c i D ö r d y o l q.  
60931005  23. İmamqulubəyli kənd iəd.   
60931018  İ m a m q u l u b ə y l i k.  
60931028  Çullu k.  
60947005  24. İmamqulubəyli qəsəbə iəd  
60947016  İ m a m q u l u b ə y l i q.  
60928005  25. Kəngərli kənd iəd  
60928018  K ə n g ə r l i k.  
60928028  Qaraqaşlı k.  
60928038  Şirvanlı k.  
60909005  26. Qaradağlı kənd iəd  
60909018  Q a r a d a ğ l ı k.  
60909048  Evoğlu k.  
60909028  Rzalar k.  
60948005  27. Qasımbəyli qəsəbə iəd  
60948016  Q a s ı m b ə y l i q.  
60911005  28. Qasımlı kənd iəd  
60911018  Q a s ı m l ı k.  
60911028  Qaradağlı k.  
60911048  Qurdlar k.  
60911058  Poladlı k.  
60911038  Şelli k.  
60910005  29. Qərvənd kənd iəd  
60910018  B a ş Q ə r v ə n d k.  
60910038  Ayaq Qərvənd k.  
60910028  Orta Qərvənd k.  
60910048  Şıxlar k.  
60912005  30. Qiyaslı kənd iəd  
60912018  Q i y a s l ı k.  
60912028  Ətyeməzli k.  
60912038  Keştazlı k.  
60913005  31. Quzanlı qəsəbə iəd  
60913016  Q u z a n l ı q.  
60913028  Eyvazlı k.  
60914005  32. Maqsudlu kənd iəd  
60914018  M a q s u d l u k.  
60914068  Çullu k.  
60914028  Eyvazxanbəyli k.  
60914058  Şahbulaq k.  
60914128  Salahsəmədlər k.  
60914038  Şişpapaqlar k.   
60914108  Talışlar k.  
60914078  Təpəməhlə k.  
60914048  Tərnöyüt k.  
60914088  Tükəzbanlı k.  
60925005  33. Məlikli kənd iəd  
60925018  M ə l i k l i k.  
60925038  Qazançı k.  
60930005  34. Mərzili kənd iəd  
60930018  M ə r z i l i k.  
60915005  35. Nəmirli kənd iəd  
60915018  N ə m i r l i k.  
60915028  Şotlanlı k.  
60915048  Şuraabad k.  
60915058  Təzəkənd k.  
60915038  Umudlu k.  
60916005  36. Novruzlu kənd iəd  
60916018  N o v r u z l u k.  
60916026  Acarlı q.  
60934005  37. Orta Güneypəyə kənd iəd.  
60934018  O r t a G ü n e y p ə y ə k.   
60917005  38. Papravənd kənd iəd  
60917018  P a p r a v ə n d k.  
60917028  Qarapirimli k.  
60918005  39. Sarıcalı kənd iəd  
60918018  S a r ı c a l ı k.  
60918038  Qarazeynallı k.  
60918048  Qullar k.  
60935005  40. Seyidli kənd iəd  
60935018  S e y i d l i k.   
60935028  Bozpapaqlar k.  
60935038  Sarıhacılı k.   
60949005  41. Səfərli qəsəbə iəd  
60949016  Səfərli q.  
60926005  42. Sırxavənd kənd iəd  
60926018  S ı r x a v ə n d k.  
60926028  Ballıqaya k.  
60926038  Bəşirlər k.   
60926048  Qaraşlar k.   
60923005  43. Şıxbabalı kənd iəd  
60923018  Ş ı x b a b a l ı k.  
60923028  Muğanlı k.  
60950005  44. Təzəkənd qəsəbə iəd   
60950016  T ə z ə k ə n d q.  
60919005  45. Üçoğlan kənd iəd  
60919018  Ü ç o ğ l a n k.  
60919048  Alıbəyli k.  
60919088  Ballar k.  
60919028  Böyükbəyli k.  
60919058  Gül Baharlı k.  
60919078  Kiçikli k.  
60919038  Orta Qışlaq k.  
60919068  Yusifli k.  
60936005  46. Yeni Qaralar kənd iəd  
60936018  Y e n i Q a r a l a r k.   
60937005  47. Yusifcanlı kənd iəd  
60937018  Y u s i f c a n l ı k.  
60938005  48. Zəngişalı kənd iəd  
60938018  Z ə n g i ş a l ı k.  
60938028  Mahrızlı k.   
  AĞDAŞ RAYONU - 90300001  
90301005  1. Ağdaş şəhər iəd  
90301014  A ğ d a ş ş.  
90324005  2. Abad kənd iəd  
90324018  A b a d k.  
90325005  3. Ağzıbir kənd iəd  
90325018  A ğ z ı b i r k.  
90323005  4. Aşağı Ləki kənd iəd  
90323018  A ş a ğ ı L ə k i k.  
90303005  5. Aşağı Nemətabad kənd iəd  
90303018  A ş a ğ ı N e m ə t a b a d k.  
90303048  Yenikənd k.  
90302005  6. Aşağı Zeynəddin kənd iəd  
90302018  A ş a ğ ı Z e y n ə d d i n k.  
90302038  Tatlar k.  
90302048  Yeniarx k.  
90326005  7. Binələr kənd iəd  
90326018  B i n ə l ə r k.  
90326028  Davudlu k.  
90327005  8. Birinci Aral kənd iəd  
90327018  B i r i n c i A r a l k.  
90327028  İkinci Aral k.  
90328005  9. Cardam kənd iəd  
90328018  C a r d a m k.  
90306005  10. Dəhnəxəlil kənd iəd  
90306018  D ə h n ə x ə l i l k.  
90306046  Türyançay q.  
90320005  11. Eymur kənd iəd  
90320018  E y m u r k.  
90320028  Ağcaqovaq k.  
90320038  Ərəbşəki k.  
90329005  12. Ərəb kənd iəd  
90329018  Ə r ə b k.  
90339005  13. Ərəbocağı kənd iəd  
90339018  Ə r ə b o c a ğ ı k.   
90313005  14. Gürcüva kənd iəd  
90313028  G ü r c ü v a k.  
90313038  Pirəyir k.  
90304005  15. Güvəkənd kənd iəd  
90304018  G ü v ə k ə n d k.  
90304028  Əmirarx k.  
90340005  16. Hapıtlı kənd iəd  
90340018  H a p ı t l ı k.   
90340028  Ovçulu k.   
90317005  17. Xosrov kənd iəd  
90317018  X o s r o v k.  
90317028  Sadavat k.  
90321005  18. Korarx kənd iəd  
90321018  K o r a r x k.  
90321038  Cüvə k.  
90309005  19. Kotavan kənd iəd  
90309018  K o t a v a n k.  
90309028  Xınaxlı k.  
90312005  20. Kükəl kənd iəd  
90312018  K ü k ə l k.  
90312028  Hüşün k.  
90307005  21. Qaradağlı kənd iəd  
90307018  Q a r a d a ğ l ı k.  
90307028  Cücük k.  
90307038  Malay k.  
90330005  22. Qaradeyin kənd iəd  
90330018  Q a r a d e y i n k.  
90331005  23. Qarağan Şıxlar kənd iəd  
90331018  Q a r a ğ a n Ş ı x l a r k.  
90331028  Qarağan Sədi k.  
90332005  24. Qəribli kənd iəd  
90332018  Q ə r i b l i k.  
90333005  25. Qolqəti kənd iəd  
90333018  Q o l q ə t i k.  
90310005  26. Qoşaqovaq kənd iəd  
90310018  Q o ş a q o v a q k.  
90305005  27. Qulbəndə kənd iəd  
90305018  Q u l b ə n d ə k.  
90305028  Aşağı Qəsil k.  
90305058  Bəylik k.  
90305038  Orta Qəsil k.  
90334005  28. Ləki qəsəbə iəd  
90334016  L ə k i q.  
90335005  29. Mürsəl kənd iəd  
90335018  M ü r s ə l k.  
90314005  30. Nehrəxəlil kənd iəd  
90314018  N e h r ə x ə l i l k.  
90314028  Kotanarx k.  
90315005  31. Orta Ləki kənd iəd  
90315018  O r t a L ə k i k.  
90316005  32. Pirəzə kənd iəd  
90316018  P i r ə z ə k.  
90316028  Qaraoğlan k.  
90311005  33. Pirkəkə kənd iəd  
90311018  P i r k ə k ə k.  
90341005  34. Şəkili kənd iəd  
90341018  Şəkili k.  
90318005  35. Şəmsabad kənd iəd  
90318018  Ş ə m s a b a d k.  
90318028  Əmirmahmud k.  
90318038  Qarağan Saatlı k.  
90319005  36. Şıxlı kənd iəd  
90319018  Ş ı x l ı k.  
90319028  Qarasuqumlaq k.  
90336005  37. Şordəhnə kənd iəd  
90336018  Ş o r d ə h n ə k.  
90337005  38. Tofiqi kənd iəd  
90337018  T o f i q i k.  
90338005  39. Yenicə kənd iəd  
90338018  Y e n i c ə k.  
90342005  40. Yuxarı Ağcayazı kənd iəd  
90342018  Y u x a r ı A ğ c a y a z ı k.   
90342028  Aşağı Ağcayazı k.   
90308005  41. Yuxarı Qəsil kənd iəd  
90308018  Y u x a r ı Q ə s i l k.  
90308028  Bulaqotağı k.  
90343005  42. Yuxarı Ləki kənd iəd  
90343018  Y u x a r ı L ə k i k.   
90322005  43. Yuxarı Nemətabad kənd iəd  
90322018  Y u x a r ı N e m ə t a b a d k.  
90322048  Aşağı Qobuüstü k.  
90322038  Hacılar k.  
90322028  Qobuüstü k.  
  AĞSTAFA RAYONU - 50200001  
50201005  1. Ağstafa şəhər iəd  
50201014  A ğ s t a f a ş.  
50213005  2. Ağgöl kənd iəd  
50213018  A ğ g ö l k.  
50214005  3. Aşağı Göycəli kənd iəd  
50214018  A ş a ğ ı G ö y c ə l i k.  
50215005  4. Aşağı Kəsəmən kənd iəd  
50215018  A ş a ğ ı K ə s ə m ə n k.  
50216005  5. Böyük Kəsik kənd iəd  
50216018  B ö y ü k K ə s i k k.  
50217005  6. Dağ Kəsəmən kənd iəd  
50217018  D a ğ K ə s ə m ə n k.  
50204005  7. Düzqışlaq kənd iəd  
50204018  D ü z q ı ş l a q k.  
50204028  Kolayır k.  
50218005  8. Eynallı kənd iəd  
50218018  E y n a l l ı k.  
50219005  9. Göycəli kənd iəd  
50219018  G ö y c ə l i k.  
50220005  10. Həsənsu kənd iəd  
50220018  H ə s ə n s u k.  
50208005  11. Xətai kənd iəd  
50208018  X ə t a i k.  
50208038  Qaçaq Kərəm k.  
50208028  Yenigün k.  
50212005  12. Xılxına kənd iəd  
50212018  X ı l x ı n a k.  
50212028  Mollacəfərli k.  
50221005  13. Kolxəlfəli kənd iəd  
50221018  K o l x ə l f ə l i k.  
50222005  14. Köçəsgər kənd iəd  
50222018  K ö ç ə s g ə r k.  
50207005  15. Köçvəlili kənd iəd  
50207018  K ö ç v ə l i l i k.  
50207026  Soyuqbulaq q.  
50223005  16. Köhnəqışlaq kənd iəd  
50223018  K ö h n ə q ı ş l a q k.  
50224005  17. Qarahəsənli kənd iəd  
50224018  Q a r a h ə s ə n l i k.  
50225005  18. Qarayazı qəsəbə iəd  
50225016  Q a r a y a z ı q.  
50225026  Həzi Aslanov q.  
50225036  Soyuqbulaqlar q.  
50226005  19. Qıraq Kəsəmən kənd iəd  
50226018  Q ı r a q K ə s ə m ə n k.  
50227005  20. Qırılı kənd iəd  
50227018  Q ı r ı l ı k.  
50228005  21. Muğanlı kənd iəd  
50228018  M u ğ a n l ı k.  
50229005  22. Pirili kənd iəd  
50229018  P i r i l i k.  
50209005  23. Poylu kənd iəd  
50209018  P o y l u k.  
50209046  Şəkərli q.  
50230005  24. Poylu qəsəbə iəd  
50230016  P o y l u q.  
50230026  Ceyrançöl q.  
50231005  25. Sadıqlı kənd iəd  
50231018  S a d ı q l ı k.  
50232005  26. Saloğlu qəsəbə iəd  
50232016  S a l o ğ l u q.  
50210005  27. Tatlı kənd iəd  
50210018  T a t l ı k.  
50210028  Yaradullu k.  
50233005  28. Vurğun qəsəbə iəd  
50233016  V u r ğ u n q.  
50234005  29. Zəlimxan kənd iəd  
50234018  Z ə l i m x a n k.  
  AĞSU RAYONU - 40900001  
40901005  1. Ağsu şəhər iəd  
40901014  A ğ s u ş.  
40901028  Qaraməmmədli k.  
40901038  Navahı k.  
40901048  Ülgüc k.  
40905005  2. Bico kənd iəd  
40905018  B i c o k.  
40905028  Keşdiməz k.  
40906005  3. Bozavand kənd iəd  
40906018  B o z a v a n d k.  
40906028  Ağarx k.  
40906038  Qarabağlı k.  
40917005  4. Çaparlı kənd iəd  
40917018  Ç a p a r l ı k.  
40917058  Ağabəyli k.  
40917048  Qiyaslı k.  
40917038  Rəhimağalı k.  
40919005  5. Çiyni kənd iəd  
40919018  Ç i y n i k.  
40919028  Bəyimli k.  
40920005  6. Daşdəmirbəyli kənd iəd  
40920018  D a ş d ə m i r b ə y l i k.  
40902005  7. Ərəbmehdibəy kənd iəd  
40902018  Ə r ə b m e h d i b ə y k.  
40902028  Dədəli k.  
40902038  Qasımbəyli k.  
40903005  8. Ərəbsarvan kənd iəd  
40903018  Ə r ə b s a r v a n k.  
40903058  Göydəlləkli k.  
40903048  Hacıqədirli k.  
40904005  9. Ərəbuşağı kənd iəd  
40904018  Ə r ə b u ş a ğ ı k.  
40904028  Ağalarbəyli k.  
40904068  Aratlı Curuğlu k.  
40904058  Maşadqanlı k.  
40921005  10. Gəgəli kənd iəd  
40921018  G ə g ə l i k.  
40907005  11. Xanbulaq kənd iəd  
40907018  X a n b u l a q k.  
40907058  Elabad k.  
40907088  Girdə k.  
40907098  Gursulu k.  
40907078  Hinqar k.  
40907028  Kəndaxan k.  
40907048  Kövlüc k.  
40907068  Yenikənd k.  
40907038  Yenilik k.  
40918005  12. Xəlilli kənd iəd  
40918018  X ə l i l l i k.  
40918028  Mustafalı k.  
40911005  13. Kalva kənd iəd  
40911018  K a l v a k.  
40911038  Dilman k.  
40911048  Hacıman k.  
40911058  Xatman k.  
40911028  Suraxanı k.  
40910005  14. Kəndoba kənd iəd  
40910018  K ə n d o b a k.  
40910058  Abasxanlı k.  
40910028  Cəfərli k.  
40910048  Cəlayir k.  
40910038  Hacıuşağı k.  
40908005  15. Qaraqoyunlu kənd iəd  
40908018  Q a r a q o y u n l u k.  
40908048  Hacısəmədli k.  
40908038  İlxıçı k.  
40908028  Musabəyli k.  
40909005  16. Qəşəd kənd iəd  
40909018  Q ə ş ə d k.  
40922005  17. Ləngəbiz kənd iəd  
40922018  L ə n g ə b i z k.  
40923005  18. Muradlı kənd iəd  
40923018  M u r a d l ı k.  
40923028  Dəlilər k.  
40923038  Təklə k.  
40912005  19. Növcü kənd iəd  
40912018  N ö v c ü k.  
40912028  Axundlu k.  
40912048  Qaravəlli k.  
40912038  Məlikçobanlı k.  
40912058  Yuxarı Növcü k.  
40913005  20. Nuran kənd iəd  
40913018  N u r a n k.  
40913048  Xasıdərə k.  
40913078  Qırlar k.  
40913068  Quzey k.  
40913038  Nüydü k.  
40913058  Sanqalan k.  
40913028  Zərqava k.  
40914005  21. Padar kənd iəd  
40914018  P a d a r k.  
40914058  Bənəcik k.  
40914028  Külüllü k.  
40914038  Nəmirli k.  
40914048  Kalağaylı k.  
40924005  22. Padarqışlaq kənd iəd  
40924018  P a d a r q ı ş l a q k.  
40915005  23. Pirhəsənli kənd iəd  
40915018  P i r h ə s ə n l i k.  
40915028  Qaraqaşlı k.  
40916005  24. Rəhimli kənd iəd  
40916018  R ə h i m l i k.  
40916028  Qaradağ k.  
40916038  Şahbəyli k.  
  ASTARA RAYONU - 80100001  
80101005  1. Astara şəhər iəd  
80101014  A s t a r a ş.  
80103005  2. Asxanakəran kənd iəd  
80103018  A s x a n a k ə r a n k.  
80103088  Anbuba k.  
80103038  Azaru k.  
80103028  Bəlbay k.  
80103048  Bursut k.  
80103108  Dəstor k.  
80103068  Əkbərməhəllə k.  
80103058  Motalayataq k.  
80103078  Şıxımpeştə k.  
80103098  Vıləparqo k.  
80114005  3. Ərçivan qəsəbə iəd  
80114016  Ə r ç i v a n q.  
80111005  4. Hamoşam kənd iəd  
80111018  H a m o ş a m k.  
80111038  Kamlakan k.  
80111028  Klınbi k.  
80111068  Reqloba k.  
80111058  Rıvadila k.  
80111048  Toradi k.  
80102005  5. Kijəbə qəsəbə iəd  
80102016  K i j ə b ə q.  
80102048  Burzubənd k.  
80102078  Xıçaso k.  
80102058  Noyabud k.  
80102028  Ojakəran k.  
80102068  Ovala k.  
80102098  Sipiyaəlfətik k.  
80102088  Şəmətük k.  
80102038  Tüləküvan k.  
80102108  Vənəşikəş k.  
80104005  6. Kakalos kənd iəd  
80104018  K a k a l o s k.  
80104038  Bala Şahağac k.  
80104058  Kolatan k.  
80104048  Qamışoba k.  
80107005  7. Pensər kənd iəd  
80107018  P e n s ə r k.  
80107028  Çayoba k.  
80106005  8. Pəlikəş kənd iəd  
80106018  P ə l i k ə ş k.  
80106078  Avyarud k.  
80106118  Çükəş k.  
80106068  Diqo k.  
80106038  Dolu k.  
80106108  Dürriyə k.  
80106028  Lomin k.  
80106088  Sım k.  
80106048  Sibiyyət k.  
80106128  Sipiyəpart k.  
80106058  Şəvqo k.  
80106098  Şümrüd k.  
80106138  Vovada k.  
80105005  9. Səncərədi kənd iəd  
80105018  S ə n c ə r ə d i k.  
80105038  Alaşa k.  
80105028  Artupa k.  
80105058  Şuvaş k.  
80105048  Züngüləş k.  
80108005  10. Siyaku kənd iəd  
80108018  S i y a k u k.  
80108218  Bili k.  
80108058  Binabəy k.  
80108238  Bio k.  
80108198  Çüvaş k.  
80108188  Giləparqo k.  
80108118  Giləşə k.  
80108108  Həsin k.  
80108148  Qanqalaş k.  
80108028  Lələkəpeştə k.  
80108048  Liəzi k.  
80108158  Lobir k.  
80108228  Marzəsə k.  
80108178  Miki k.  
80108128  Rinə k.  
80108088  Sığaloni k.  
80108248  Sıhəkəran k.  
80108078  Siyakeş k.  
80108098  Şağlazüzə k.  
80108068  Şıxəməhlə k.  
80108138  Taxtanəkəran k.  
80108168  Vaqadi k.  
80108038  Vaqo k.  
80108208  Viləşə k.  
80109005  11. Suparibağ kənd iəd  
80109018  S u p a r i b a ğ k.  
80109058  Qapıçıməhəllə k.  
80109038  Məsçitməhəllə k.  
80109028  Rudəkənar k.  
80109048  Seləkəran k.  
80115005  12. Şahağac kənd iəd  
80115018  Ş a h a ğ a c k.  
80116005  13. Şiyəkəran kənd iəd  
80116018  Ş i y ə k ə r a n k.  
80113005  14. Şuvi kənd iəd  
80113018  Ş u v i k.  
80113048  Deqadi k.  
80113078  Sekəşan k.  
80113058  Səlivə k.  
80113038  Sərək k.  
80113028  Siyətük k.  
80113068  Vəznəş k.  
80110005  15. Təngərüd kənd iəd  
80110018  T ə n g ə r ü d k.  
80110028  Maşxan k.  
  BALAKƏN RAYONU - 40100001  
40101005  1. Balakən şəhər iəd  
40101014  B a l a k ə n ş.  
40110005  2. Gərəkli kənd iəd  
40110018  G ə r ə k l i k.  
40110048  Çorçorbinə k.  
40110038  Mazımçay k.  
40110028  Poştbinə k.  
40102005  3. Hənifə kənd iəd  
40102018  H ə n i f ə k.  
40102068  Böyüktala k.  
40102078  Cincartala k.  
40102038  Əyritala k.  
40102098  Göyəmtala k.  
40102088  Gülüzanbinə k.  
40102058  Məlikzadə k.  
40102028  Murğuztala k.  
40102048  Roçəhməd k.  
40115005  4. Xalatala kənd iəd  
40115018  X a l a t a l a k.  
40115028  Göyrüclük k.  
40117005  5. İtitala kənd iəd  
40117018  İ t i t a l a k.  
40105005  6. Katex kənd iəd  
40105018  K a t e x k.  
40105028  Beretbinə k.  
40106005  7. Kortala kənd iəd  
40106018  K o r t a l a k.  
40106038  Beçeqarbinə k.  
40106028  Qarahacılı k.  
40118005  8. Qabaqçöl qəsəbə iəd  
40118016  Q a b a q ç ö l q.  
40104005  9. Qaysa kənd iəd  
40104018  Q a y s a k.  
40104028  Abjit k.  
40103005  10. Qazma kənd iəd  
40103018  Q a z m a k.  
40103028  Bedağar k.  
40103038  Cillik k.  
40103068  Darvazbinə k.  
40103048  Öküzovtala k.  
40103058  Şambulbinə k.  
40107005  11. Qullar kənd iəd  
40107018  Q u l l a r k.  
40107028  Acılıqbinə k.  
40108005  12. Mahamalar kənd iəd  
40108018  M a h a m a l a r k.  
40108048  Qaracabinə k.  
40108038  Qasbinə k.  
40108028  Solban k.  
40109005  13. Meşəşambul kənd iəd  
40109018  M e ş ə ş a m b u l k.  
40109028  Qazbölük k.  
40111005  14. Püştətala kənd iəd  
40111018  P ü ş t ə t a l a k.  
40111058  Qadaşbinə k.  
40111038  Qamıştala k.  
40111048  Qaravəli k.  
40111028  Mollaçıbinə k.  
40111068  Pirqax k.  
40112005  15. Sarıbulaq kənd iəd  
40112018  S a r ı b u l a q k.  
40112038  Ağkilsə k.  
40112048  Cederovtala k.  
40112028  Kilsəbuqov k.  
40116005  16. Şambul kənd iəd  
40116018  Ş a m b u l k.  
40116028  İsaxlıgirmə k.  
40119005  17. Şərif kənd iəd  
40119018  Ş ə r i f k.  
40113005  18. Talalar kənd iəd  
40113018  T a l a l a r k.  
40113038  Bayrambinə k.  
40113028  Hetovlar k.  
40114005  19. Tülü kənd iəd  
40114018  T ü l ü k.  
40114038  Mazımqarışan k.  
40114028  Mazımüstü k.  
40120005  20. Yeni Şərif kənd iəd  
40120018  Y e n i Ş ə r i f k.  
  BEYLƏQAN RAYONU - 60700001  
60701005  1. Beyləqan şəhər iəd  
60701014  B e y l ə q a n ş.  
60715005  2. Allahyarlı kənd iəd  
60715018  A l l a h y a r l ı k.  
60716005  3. Aşağı Çəmənli kənd iəd  
60716018  A ş a ğ ı Ç ə m ə n l i k.  
60729005  4. Aşıqalılar kənd iəd   
60729018  A ş ı q a l ı l a r k.  
60730005  5. Bahar qəsəbə iəd  
60730016  B a h a r q.   
60717005  6. Birinci Aşıqlı kənd iəd  
60717018  B i r i n c i A ş ı q l ı k.  
60713005  7. Birinci Şahsevən kənd iəd  
60713018  B i r i n c i Ş a h s e v ə n k.  
60713026  Orconikidze q.  
60705005  8. Bünyadlı kənd iəd  
60705018  B ü n y a d l ı k.  
60705028  Gödəklər k.  
60718005  9. Dünyamalılar kənd iəd  
60718018  D ü n y a m a l ı l a r k.  
60719005  10. Eyvazalılar kənd iəd  
60719018  E y v a z a l ı l a r k.  
60704005  11. Əhmədli kənd iəd  
60704018  Ə h m ə d l i k.  
60703005  12. Əlinəzərli kənd iəd  
60703018  Ə l i n ə z ə r l i k.  
60720005  13. Əmirzeydli kənd iəd  
60720018  Ə m i r z e y d l i k.  
60721005  14. İkinci Aşıqlı kənd iəd  
60721018  İ k i n c i A ş ı q l ı k.  
60722005  15. İkinci Şahsevən kənd iəd  
60722018  İ k i n c i Ş a h s e v ə n k.  
60706005  16. İmamverdili kənd iəd  
60706018  İ m a m v e r d i l i k.  
60706028  Vətağa k.  
60707005  17. Kəbirli kənd iəd  
60707018  K ə b i r l i k.  
60707028  Xaçınabad k.  
60723005  18. Qaralılar kənd iəd  
60723018  Q a r a l ı l a r k.  
60702005  19. Qəhrəmanlı qəsəbə iəd  
60702016  Q ə h r ə m a n l ı q.  
60724005  20. Mil qəsəbə iəd  
60724016  M i l q.  
60709005  21. Milabad qəsəbə iəd  
60709016  M i l a b a d q.  
60731005  22. Orta Əlinəzərli kənd iəd  
60731018  O r t a Ə l i n ə z ə r l i k.   
60710005  23. Örənqala qəsəbə iəd  
60710016  Ö r ə n q a l a q.  
60710026  Baharabad q.  
60710036  Günəş q.  
60710048  Yuxarı Kəbirli k.  
60732005  24. Şəfəq qəsəbə iəd  
60732016  Ş ə f ə q q.  
60714005  25. Şərq qəsəbə iəd  
60714016  Ş ə r q q.  
60714026  Sarısu q.  
60725005  26. Tatalılar kənd iəd  
60725018  T a t a l ı l a r k.  
60711005  27. Təzəkənd kənd iəd  
60711018  T ə z ə k ə n d k.  
60711026  Bolsulu q.  
60726005  28. Türklər qəsəbə iəd  
60726016  T ü r k l ə r q.   
60733005  29. Yeni Mil qəsəbə iəd  
60733016  Y e n i M i l q.   
60708005  30. Yuxarı Aran qəsəbə iəd  
60708016  Y u x a r ı A r a n q.  
60708026  Mayak q.  
60727005  31. Yuxarı Çəmənli kənd iəd  
60727018  Y u x a r ı Ç ə m ə n l i k.  
60727028  Qaradağlı k.  
  BƏRDƏ RAYONU - 61000001  
61001005  Bərdə şəhər iəd  
61001014  B ə r d ə ş.  
61035005  2. Alpout kənd iəd  
61035018  A l p o u t k.  
61035028  Qarayusifli k.  
61035038  Tumaslı k.  
61024005  3. Bəcirəvan kənd iəd  
61024018  B ə c i r ə v a n k.  
61002005  4. Böyük Göyüşlü kənd iəd  
61002018  B ö y ü k G ö y ü ş l ü k.  
61002028  Bala Göyüşlü k.  
61021005  5. Çələbilər kənd iəd  
61021018  Ç ə l ə b i l ə r k.  
61021028  Nifçi k.  
61025005  6. Əmirli kənd iəd  
61025018  Ə m i r l i k.  
61005005  7. Güloğlular kənd iəd  
61005018  G ü l o ğ l u l a r k.  
61005098  Bala Ərəblər k.  
61005088  Cəyirli k.  
61005068  Divanlı k.  
61005038  Ərəblər k.  
61005078  Gərənə k.  
61005058  Qaradağlı k.  
61005048  Qaraqoyunlu k.  
61005028  Şorəlli k.  
61026005  8. Hacallı kənd iəd  
61026018  H a c a l l ı k.  
61003005  9. Həsənqaya kənd iəd  
61003018  H ə s ə n q a y a k.  
61003038  Qəhrəmanlı k.  
61003048  Mirasəfli k.  
61003028  Saatlı k.  
61004005  10. Hüseynalılar kənd iəd  
61004018  H ü s e y n a l ı l a r k.  
61004028  Arabaçılar k.  
61004038  Hacılar k.  
61004048  Qaradırnaq k.  
61019005  11. Xanərəb kənd iəd  
61019018  X a n ə r ə b k.  
61019028  Şərəfli k.  
61020005  12. Xəsili kənd iəd  
61020018  X ə s i l i k.  
61020028  Qazaxlar k.  
61008005  13. Kələntərli kənd iəd  
61008018  K ə l ə n t ə r l i k.  
61008078  Alaçadırlı k.  
61008028  Darğalar k.  
61008038  Əliyanlı k.  
61008068  Körpüsındıran k.  
61008058  Qasımbəyli k.  
61008048  Muğanlı k.  
61010005  14. Kətəlparaq kənd iəd  
61010018  K ə t ə l p a r a q k.  
61010038  Qurdlar k.  
61010028  Piyadalar k.  
61011005  15. Kolayır kənd iəd  
61011018  K o l a y ı r k.  
61011038  Gülgəzli k.  
61011028  Mollaisalar k.  
61011048  Mollaməmmədli k.  
61011058  Sərkarlar k.  
61009005  16. Qaradəmirçi kənd iəd  
61009018  B i r i n c i Q a r a d ə m i r ç i k.  
61009028  İkinci Qaradəmirçi k.  
61009048  Qazıqurdalı k.  
61009038  Lək k.  
61027005  17. Lənbəran kənd iəd  
61027018  L ə n b ə r a n k.  
61013005  18. Mehdixanlı kənd iəd  
61013018  M e h d i x a n l ı k.  
61013058  Cicimli k.  
61013078  İkinci Hacallı k.  
61013068  Qayalı k.  
61013048  Seyid Yusifli k.  
61013038  Tağılar k.  
61013028  Umudalılar k.  
61012005  19. Mehdili kənd iəd  
61012018  M e h d i l i k.  
61012028  Xanağalı k.  
61012038  Qaradəmirçi k.  
61028005  20. Məmmədli kənd iəd  
61028018  M ə m m ə d l i k.  
61014005  21. Mirzəcəfərli kənd iəd  
61014018  M i r z ə c ə f ə r l i k.  
61014028  Qarağacı k.  
61014038  Mollagüllər k.  
61015005  22. Mirzəxan Qaraqoyunlu kənd iəd  
61015018  M i r z ə x a n Q a r a q o y u n l u k.  
61015038  Cumalar k.  
61015058  Hacıbəyli k.  
61015068  Həsənli k.  
61015048  Kafarlı k.  
61015078  Köbərkənd k.  
61015028  Türkmən k.  
61016005  23. Mollalı kənd iəd  
61016018  M o l l a l ı k.  
61016048  Çərəlilər k.  
61016028  Məşədiibişli k.  
61016038  Yerliağalı k.  
61029005  24. Mustafaağalı kənd iəd  
61029018  M u s t a f a a ğ a l ı k.  
61017005  25. Nazırlı kənd iəd  
61017018  N a z ı r l ı k.  
61017028  Qaratəpə k.  
61018005  26. Otuzikilər kənd iəd  
61018018  O t u z i k i l ə r k.  
61018048  Bayramlı k.  
61018038  Hacıəhmədli k.  
61018028  Vəliuşağı k.  
61030005  27. Samuxlu kənd iəd  
61030018  S a m u x l u k.  
61031005  28. Soğanverdilər kənd iəd  
61031018  S o ğ a n v e r d i l ə r k.  
61032005  29. Şahvəlilər kənd iəd  
61032018  Ş a h v ə l i l ə r k.  
61022005  30. Şatırlı kənd iəd  
61022018  Ş a t ı r l ı k.  
61022038  Birinci Qazaxlar k.  
61022058  Hacılı k.  
61022028  İkinci Nazırlı k.  
61022048  Kürdborakı k.  
61023005  31. Şirvanlı kənd iəd  
61023018  Ş i r v a n l ı k.  
61023048  Bala Qacar k.  
61023078  Böyük Qacar k.  
61023028  Dəymədağıldı k.  
61023068  Hüseynbəyli k.  
61023088  Xanxanımlı k.  
61023058  Qullar k.  
61023038  Uğurbəyli k.  
61033005  32. Təhlə kənd iəd  
61033018  T ə h l ə k.  
61034005  33. Yeni Daşkənd kənd iəd  
61034018  Y e n i D a ş k ə n d k.  
61006005  34. Yeni Əyricə kənd iəd  
61006018  Y e n i Ə y r i c ə k.  
61006038  Əyricə k.  
61006068  Kərimbəyli k.  
61006048  Qaraməmmədli k.  
61006028  Mirzalıbəyli k.  
61006058  Nəcəfqulubəyli k.  
61007005  35. Zümürxan kənd iəd  
61007018  Z ü m ü r x a n k.  
61007038  Çəmənli k.  
61007028  İmamqulubəyli k.  
  BİLƏSUVAR RAYONU - 80800001  
80801005  1. Biləsuvar şəhər iəd  
80801014  B i l ə s u v a r ş.  
80810005  2. Ağalıkənd kənd iəd  
80810018  A ğ a l ı k ə n d k.  
80811005  3. Ağayrı kənd iəd  
80811018  A ğ a y r ı k.  
80812005  4. Amankənd kənd iəd  
80812018  A m a n k ə n d k.  
80809005  5. Aşağı Cürəli kənd iəd  
80809018  A ş a ğ ı C ü r ə l i k.  
80809028  Muğan k.  
80813005  6. Bağbanlar kənd iəd  
80813018  B a ğ b a n l a r k.  
80814005  7. Bəydili kənd iəd  
80814018  B ə y d i l i k.  
80815005  8. Çaylı kənd iəd  
80815018  Ç a y l ı k.  
80808005  9. Çinarlı kənd iəd  
80808018  Ç i n a r l ı k.  
80808028  Aranlı k.  
80816005  10. Dərvişli kənd iəd  
80816018  D ə r v i ş l i k.  
80817005  11. Əliabad kənd iəd  
80817018  Ə l i a b a d k.  
80818005  12. Əsgərabad kənd iəd  
80818018  Ə s g ə r a b a d k.  
80819005  13. Günəşli kənd iəd  
80819018  G ü n ə ş l i k.  
80820005  14. Xırmandalı kənd iəd  
80820018  X ı r m a n d a l ı k.  
80821005  15. İsmətli kənd iəd  
80821018  İ s m ə t l i k.  
80822005  16. Nərimankənd kənd iəd  
80822018  N ə r i m a n k ə n d k.  
80823005  17. Nəsimi kənd iəd  
80823018  N ə s i m i k.  
80824005  18. Ovçubərə kənd iəd  
80824018  O v ç u b ə r ə k.  
80806005  19. Səmədabad kənd iəd  
80806018  S ə m ə d a b a d k.  
80806038  Arazbarı k.  
80825005  20. Təzəkənd kənd iəd  
80825018  T ə z ə k ə n d k.  
80826005  21. Yuxarı Ağalı kənd iəd  
80826018  Y u x a r ı A ğ a l ı k.  
80827005  22. Yuxarı Cürəli kənd iəd  
80827018  Y u x a r ı C ü r ə l i k.  
80828005  23. Zəhmətabad kənd iəd  
80828018  Z ə h m ə t a b a d k.  
  CƏBRAYIL RAYONU – 60500001  
60501005  1. Cəbrayıl şəhər iəd  
60501014  C ə b r a y ı l ş.  
60501028  Xubyarlı k.  
60501038  Xudaverdili k.  
60501048  İmambağı k.  
60501058  Qurbantəpə k.  
60501068  Şahvələdli k.  
60501078  Yarəhmədli k.  
60502005  2. Balyand kənd iəd  
60502018  B a l y a n d k.  
60502038  Doşulu k.  
60502028  Qaracallı k.  
60503005  3. Böyük Mərcanlı kənd iəd  
60503018  B ö y ü k M ə r c a n l ı k.  
60503028  Yuxarı Mərcanlı k.  
60523005  4. Cocuq Mərcanlı kənd iəd  
60523018  C o c u q M ə r c a n l ı k.  
60520005  5. Çərəkən kənd iəd  
60520018  Ç ə r ə k ə n k.  
60520038  Əfəndilər k.  
60520028  Papı k.  
60505005  6. Dağ Tumas kənd iəd  
60505018  D a ğ T u m a s k.  
60505048  Çələbilər k.  
60505038  Qaraağac k.  
60505028  Sofulu k.  
60504005  7. Hacılı kənd iəd  
60504018  H a c ı l ı k.  
60504058  Hüseynalılar k.  
60504038  Kavdar k.  
60504048  Mirək k.  
60504028  Tulus k.  
60519005  8. Horovlu kənd iəd  
60519018  H o r o v l u k.  
60519028  Çapand k.  
60519038  Safarşa k.  
60517005  9. Hovuslu kənd iəd  
60517018  H o v u s l u k.  
60517038  İsaqlı k.  
60517028  Qalacıq k.  
60518005  10. Xələfli kənd iəd  
60518018  X ə l ə f l i k.  
60518058  Aşıq Məlikli k.  
60518048  Kürdlər k.  
60518068  Qərər k.  
60518078  Quşçular k.   
60518088  Niftalılar k.  
60518038  Nüsüs k.  
60518028  Tatar k.  
60518098  Yuxarı Nüsüs k.  
60507005  11. Karxulu kənd iəd  
60507018  K a r x u l u k.  
60507048  Aşağı Maralyan k.  
60507038  Cəfərabad k.  
60507028  Mahmudlu k.  
60507058  Yuxarı Maralyan k.  
60506005  12. Qazanzəmi kənd iəd  
60506018  Q a z a n z ə m i k.  
60506048  Çullu k.  
60506058  Dağ Maşanlı k.  
60506038  Xanağabulaq k.  
60506028  Söyüdlü k.  
60509005  13. Qumlaq kənd iəd  
60509018  Q u m l a q k.  
60509038  Dərzili k.  
60509066  Xələfli q.  
60509076  Xudafərin q.  
60509088  Xudayarlı k.   
60509056  Qumlaq q.  
60509028  Məstalıbəyli k.  
60508005  14. Quycaq kənd iəd  
60508018  Q u y c a q k.  
60508038  Nüzgar k.  
60508028  Şəybəy k.  
60510005  15. Maşanlı kənd iəd  
60510018  M a ş a n l ı k.  
60510028  Alıkeyxalı k.  
60510038  Hasanlı k.  
60511005  16. Mehdili kənd iəd  
60511018  M e h d i l i k.  
60511028  Çaxırlı k.  
60512005  17. Minbaşılı kənd iəd  
60512018  M i n b a ş ı l ı k.  
60512038  Ağtəpə k.  
60512048  Daş Veysəlli k.  
60512028  Sədi k.  
60513005  18. Sarıcallı kənd iəd  
60513018  S a r ı c a l l ı k.  
60513028  Əmirvarlı k.  
60513038  Məzrə k.  
60513048  Yuxarı Məzrə k.  
60514005  19. Sirik kənd iəd  
60514018  S i r i k k.  
60514038  Aşağı Sirik k.  
60514098  Əsgərxanlı k.  
60514058  Molla Həsənli k.  
60514028  Şıxlar k.  
60515005  20. Soltanlı kənd iəd  
60515018  S o l t a n l ı k.  
60515048  Keçəl Məmmədli k.  
60515028  Yanarxac k.  
60516005  21. Süleymanlı kənd iəd  
60516018  S ü l e y m a n l ı k.  
60516028  Daşkəsən k.  
60516038  Qışlaq k.  
60522005  22. Şahvəlli kənd iəd  
60522018  Ş a h v ə l l i k.  
60522028  Göyərçin Veysəlli k.  
60522078  Hacı İsaqlı k.  
60522068  Qoşabulaq k.  
60522058  Qovşudlu k.  
60522038  Niyazqulular k.  
60522048  Tinli k.  
60521005  23. Şükürbəyli kənd iəd  
60521018  Ş ü k ü r b ə y l i k.  
60521048  Dəjəl k.  
60521028  Fuğanlı k.  
60521038  Həsənqaydı k.  
60521076  Mahmudlu q.  
60521058  Şıxalıağalı k.  
  CƏLİLABAD RAYONU - 80600001  
80601005  1. Cəlilabad şəhər iəd  
80601014  C ə l i l a b a d ş.  
80602005  2. Göytəpə şəhər iəd  
80602014  G ö y t ə p ə ş.  
80603005  3. Ağdaş kənd iəd  
80603018  A ğ d a ş k.  
80603088  Ağbulaq k.  
80603098  Axtaxana k.  
80603038  Çünzəli k.  
80603068  Güneyli k.  
80603078  Darılıq k.  
80603108  Fətullaqışlaq k.  
80603028  Hacıcavadlı k.  
80603048  Soyuqbulaq k.  
80603118  Oğrubulaq k.  
80603058  Vənlik k.  
80627005  4. Alar kənd iəd  
80627018  A l a r k.  
80606005  5. Astanlı kənd iəd  
80606018  A s t a n l ı k.  
80606078  Abdullu k.  
80606068  Fərzili k.  
80606028  Suluçeşmə k.  
80607005  6. Boyxanlı kənd iəd  
80607018  B o y x a n l ı k.  
80607068  Dostallı k.  
80607028  Məlikqasımlı k.  
80607058  Məşədilər k.  
80607048  Novruzallı k.  
80607038  Şötüklü k.  
80607078  Yusifli k.  
80610005  7. Cəlayir kənd iəd  
80610018  C ə l a y i r k.  
80610038  Lallar k.  
80610028  Mirzəli k.  
80611005  8. Cəngan kənd iəd  
80611018  C ə n g a n k.  
80611048  Ağusəm k.  
80611078  Çinar k.  
80611028  Fərəcullalı k.  
80611068  Ləzran k.  
80611058  Soltankənd k.  
80611038  Tahirli k.  
80604005  9. Əliqasımlı kənd iəd  
80604018  Ə l i q a s ı m l ı k.  
80604038  Babaxanlı k.  
80604028  Bədirli k.  
80609005  10. Gülməmmədli kənd iəd  
80609018  G ü l m ə m m ə d l i k.  
80609048  Ətcələr k.  
80609038  Məmmədcanlı k.  
80609028  Şükürlü k.  
80628005  11. Günəşli kənd iəd  
80628018  G ü n ə ş l i k.  
80621005  12. Hamarqışlaq kənd iəd  
80621018  H a m a r q ı ş l a q k.  
80621068  Albalan k.  
80621028  Allahverənli k.  
80621078  Xəlilabad k.  
80621088  Xəlilli k.  
80621048  İncilli k.  
80621058  Qamışlıgöl k.  
80621038  Qaraağac k.  
80622005  13. Xanəgah kənd iəd  
80622018  X a n ə g a h k.  
80622028  Çəmənli k.  
80622038  Pərdi k.  
80622048  Türkelli k.  
80633005  14. Kazımabad kənd iəd  
80633018  K az ı m a b a d k.  
80613005  15. Komanlı kənd iəd  
80613018  K o m a n l ı k.  
80613058  Alaşar k.  
80613028  Bəcirəvan k.  
80613048  Həziabad k.  
80613038  Şıxlar k.  
80608005  16. Kövüzbulaq kənd iəd  
80608018  K ö v ü z b u l a q k.  
80608038  Edişə k.  
80608028  Zəhmətabad k.  
80614005  17. Kürdlər kənd iəd  
80614018  K ü r d l ə r k.  
80614068  Dövlətalıbəyli k.  
80614048  Xanılı k.  
80614038  Eçara k.  
80614078  Mollalı k.  
80614058  Porsava k.  
80612005  18. Qarakazımlı kənd iəd  
80612018  Q a r a k a z ı m l ı k.  
80612038  Dələli k.  
80612048  Moranlı k.  
80612028  Sarxanlı k.  
80612058  Zərbəli k.  
80605005  19. Qarazəncir kənd iəd  
80605018  Q a r a z ə n c i r k.  
80605028  Ocaqlı k.  
80615005  20. Ləkin kənd iəd  
80615018  L ə k i n k.  
80615068  Əsədli k.  
80615048  Musalı k.  
80616005  21. Mikayıllı kənd iəd  
80616018  M i k a y ı l l ı k.  
80616028  Qarğılı k.  
80617005  22. Muğan kənd iəd  
80617018  M u ğ a n k.  
80617048  Maşlıq k.  
80617038  Söyüdlü k.  
80629005  23. Privolnoye kənd iəd  
80629018  P r i v o l n o y e k.  
80630005  24. Sabirabad kənd iəd  
80630018  S a b i r a b a d k.  
80618005  25. Seyidbazar kənd iəd  
80618018  S e y i d b a z a r k.  
80618028  Hacıismayıllı k.  
80618038  Hasıllı k.  
80618048  Sadatlı k.  
80631005  26. Sərhədabad kənd iəd  
80631018  S ə r h ə d a b a d k.  
80631028  Məşədivəlli k.  
80631038  Əliabad k.  
80635005  27. Şatırlı kənd iəd  
80635018  Ş a t ı rl ı k.  
80635028  Badamağac k.  
80635038  Buravar k.  
80623005  28. Şabanlı kənd iəd  
80623018  Ş a b a n l ı k.  
80623038  Hacıməmmədli k.  
80623058  İnili k.  
80623028  Qasımbəyli k.  
80623048  Mirtəhməzli k.  
80624005  29. Şiləvəngə kənd iəd  
80624018  Ş i l ə v ə n g ə k.  
80624038  Abışabad k.  
80624028  Adnalı k.  
80625005  30. Şorbaçı kənd iəd  
80625018  Ş o r b a ç ı k.  
80625028  Mədətli k.  
80625038  Məmmədrzalı k.  
80619005  31. Təklə kənd iəd  
80619018  T ə k l ə k.  
80619038  Abazallı k.  
80619028  Babalı k.  
80634005  32. Təzəkənd kənd iəd  
80634018  T ə z ə k ə n d k.  
80626005  33. Uzuntəpə kənd iəd  
80626018  U z u n t ə p ə k.  
80626026  Novoqolovka q.  
80620005  34. Üçtəpə kənd iəd  
80620018  Ü ç t ə p ə k.  
80620038  Cəfərxanlı k.  
80632005  35. Zopun kənd iəd  
80632018  Z o p u n k.   
80632028  Cəfərli k.  
80632038  Çünəxanlı k.  
80632048  Həsənli k.  
80632058  Məşədi Hüseynli k.  
  DAŞKƏSƏN RAYONU - 50600001  
50601005  1. Daşkəsən şəhər iəd  
50601014  D a ş k ə s ə n ş.  
50601026  Alunitdağ q.  
50614005  2. Bayan kənd iəd  
50614018  B a y a n k.  
50611005  3. Çanaqçı kənd iəd  
50611018  Ç a n a q ç ı k.  
50611028  Zivlan k.  
50615005  4. Çıraqlı kənd iəd  
50615018  Ç ı r a q l ı k.  
50612005  5. Çovdar kənd iəd  
50612018  Ç o v d a r k.  
50612028  Çaykənd k.  
50602005  6. Daşkəsən qəsəbə iəd  
50602036  D a ş k ə s ə n q.  
50602018  Aşağı Daşkəsən k.  
50602046  Quşçu q.  
50602026  Quşçu körpüsü q.  
50604005  7. Dəstəfur kənd iəd  
50604018  D ə s t ə f u r k.  
50604028  Qıyıqlı k.  
50604038  Şahvələdli k.  
50603005  8. Əhmədli kənd iəd  
50603018  Ə h m ə d l i k.  
50603028  Dardərə k.  
50603038  Mollahəsənli k.  
50613005  9. Əmirvar kənd iəd  
50613018  Ə m i r v a r k.  
50613038  Əhmədli k.  
50613028  Qazaxlı k.  
50616005  10. Gurbulaq kənd iəd  
50616018  G u r b u l a q k.  
50617005  11. Kəmərqaya kənd iəd  
50617018  K ə m ə r q a y a k.  
50609005  12. Qabaqtəpə kənd iəd  
50609018  Q a b a q t ə p ə k.  
50609078  Astaf k.  
50609088  Dəvrallı k.  
50609098  Gəlinqaya k.  
50609058  Güneykənd k.  
50609038  Pirverdilər k.  
50609028  Rəsullu k.  
50609068  Tapan k.  
50609048  Təzəkənd k.  
50610005  13. Qaraqullar kənd iəd  
50610018  Q a r a q u l l a r k.  
50610038  Alaxançallı k.  
50610028  Qaratağlar k.  
50610048  Şahkərəm k.  
50620005  14. Quşçu kənd iəd  
50620018  Q u ş ç u k.  
50618005  15. Muşavaq kənd iəd  
50618018  M u ş a v a q k.  
50619005  16. Yuxarı Daşkəsən qəsəbə iəd  
50619016  Y u x a r ı D a ş k ə s ə n q.  
50605005  17. Zağalı kənd iəd  
50605018  Z a ğ a l ı k.  
50605028  Xoşbulaq k.  
50605038  Qazaxyolçular k.  
50607005  18. Zəylik kənd iəd  
50607018  Z ə y l i k k.  
50607028  Quytul k.  
50608005  19. Zinzahal kənd iəd  
50608018  Z i n z a h a l k.  
50608028  Almalı k.  
50608038  Kollu k.  
50608058  Suqovuşan k.  
50608048  Yolqullar k.  
  FÜZULİ RAYONU – 60600001  
60601005  1. Füzuli şəhər iəd  
60601014  F ü z u l i ş.  
60626005  2. Horadiz şəhər iəd  
60626014  H o r a d i z ş.  
60624005  3. Alxanlı kənd iəd  
60624018  A l x a n l ı k.  
60604005  4. Arayatlı kənd iəd  
60604018  A r a y a t l ı k.  
60604028  Babı k.  
60604038  Mollaməhərrəmli k.  
60633005  5. Aşağı Seyidəhmədli kənd iəd  
60633018  A ş a ğ ı S e y i d ə h m ə d l i k.   
60633028  Şükürbəyli k.  
60603005  6. Aybasanlı kənd iəd  
60603018  Y u x a r ı A y b a s a n l ı k.  
60603028  Şəkərcik k.  
60603038  Şıxlı k.  
60630005  7. Bala Bəhmənli kənd iəd  
60630018  B a l a B ə h m ə n l i k.  
60630028  Araz Dilağarda k.  
60630038  Araz Zərgər k.  
60630048  Birinci Mahmudlu k.   
60638005  8. Beşinci Zobucuq qəsəbə iəd  
60638016  B e ş i n c i Z o b u c u q q.  
60634005  9. Birinci Zobucuq qəsəbə iəd  
60634016  B i r i n c i Z o b u c u q q.  
60607005  10. Böyük Bəhmənli kənd iəd  
60607018  B ö y ü k B ə h m ə n l i k.  
60612005  11. Cuvarlı kənd iəd  
60612018  C u v a r l ı k.  
60612038  Çimən k.  
60612028  Xələfşə k.  
60611005  12. Dədəli kənd iəd   
60611018  D ə d ə l i k.  
60611028  İşıqlı k.  
60611038  Qarğabazar k.  
60611048  Yal Pirəhmədli k.  
60613005  13. Dilağarda kənd iəd  
60613018  D i l a ğ a r d a k.  
60613068  Dördlər k.  
60613028  Qobu Dilağarda k.  
60637005  14. Dördüncü Zobucuq qəsəbə iəd  
60637016  D ö r d ü n c ü Z o b u c u q q.   
60614005  15. Dövlətyarlı kənd iəd  
60614018  D ö v l ə t y a r l ı k.  
60614038  Qərvənd k.  
60614048  Qıyıqçı k.   
60614058  Qızıl Qışlaq k.   
60614028  Zərgər k.  
60602005  16. Əbdürrəhmanlı kənd iəd  
60602018  Y u x a r ı Ə b d u r r ə h m a n l ı k.  
60602028  Aşağı Əbdürrəhmanlı k.  
60602038  Kürdlər k.  
60605005  17. Əhmədalılar kənd iəd  
60605018  Ə h m ə d a l ı l a r k.  
60605028  Qazaxlar k.  
60605038  Mirzənağılı k.  
60606005  18. Əhmədbəyli kənd iəd  
60606018  Ə h m ə d b ə y l i k.  
60606038  İkinci Mahmudlu k.  
60606078  Qarabağ k.  
60606088  Murtuzalılar k.  
60628005  19. Gecəgözlü kənd iəd.  
60628018  G e c ə g ö z l ü k.  
60628028  Üçüncü Mahmudlu k.  
60610005  20. Horadiz kənd iəd  
60610018  H o r a d i z k.  
60610028  Dördçinar k.  
60610038  Hüngütlü k.  
60635005  21. İkinci Zobucuq qəsəbə iəd  
60635016  İ k i n c i Z o b u c u q q.  
60618005  22. Kərimbəyli kənd iəd  
60618018  K ə r i m b ə y l i k.  
60618028  Aşağı Yağlıvənd k.  
60620005  23. Kürdmahmudlu kənd iəd  
60620018  Y u x a r ı K ü r d m a h m u d l u k.  
60620028  Aşağı Kürdmahmudlu k.  
60615005  24. Qacar kənd iəd  
60615018  Q a c a r k.  
60615028  Divanalılar k.  
60617005  25. Qaraxanbəyli kənd iəd  
60617018  Q a r a x a n b ə y l i k.  
60617028  Merdinli k.  
60616005  26. Qarakollu kənd iəd  
60616018  Q a r a k o l l u k.  
60616038  Gorazıllı k.  
60616068  Xatınbulaq k.  
60616058  Qaradağlı k.  
60616078  Saracıq k.  
60616048  Yuxarı Güzlək k.  
60616028  Yuxarı Rəfədinli k.  
60619005  27. Qoçəhmədli kənd iəd  
60619018  Q o ç ə h m ə d l i k.  
60619028  Arış k.  
60619038  Mollavəli k.  
60619048  Sərdarlı k.  
60621005  28. Mirzəcamallı kənd iəd  
60621018  M i r z ə c a m a l l ı k.  
60621048  Ələsgərli k.  
60621038  Hüseynbəyli k.  
60621028  Seyidmahmudlu k.  
60622005  29. Pirəhmədli kənd iəd  
60622018  P i r ə h m ə d l i k.  
60622048  Aşağı Güzlək k.  
60622058  Aşağı Rəfədinli k.  
60622038  Mandılı k.  
60622028  Musabəyli k.  
60609005  30. Üçbulaq kənd iəd  
60609018  Ü ç b u l a q k.  
60609028  Govşatlı k.  
60609038  Şıxımlı k.   
60636005  31. Üçüncü Zobucuq qəsəbə iəd  
60636016  Ü ç ü n c ü Z o b u c u q q.  
60608005  32. Veysəlli kənd iəd  
60608018  A ş a ğ ı V e y s ə l l i k.  
60608028  Yuxarı Veysəlli k.  
60608038  Ağbaşlı k.  
60631005  33.Yuxarı Seyidəhmədli kənd iəd  
60631018  Y u x a r ı S e y i d ə h m ə d l i k.  
60631028  Qorqan k.   
60629005  34. Yuxarı Yağlıvənd kənd iəd  
60629018  Y u x a r ı Y a ğ l ı v ə n d k.  
60629028  Qaraməmmədli k.  
60625005  35. 1 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60625016  1 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60639005  36. 2 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60639016  2 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60640005  37. 3 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60640016  3 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60641005  38. 4 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60641016  4 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60642005  39. 5 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60642016  5 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60627005  40. 6 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60627016  6 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60643005  41. 7 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60643016  7 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60644005  42. 8 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60644016  8 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60645005  43. 9 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60645016  9 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60646005  44. 10 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60646016  10 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
60647005  45. 11 №-li Qayıdış qəsəbə iəd  
60647016  11 № - l i Q a y ı d ı ş q.  
  GƏDƏBƏY RAYONU - 50500001  
50501005  1. Gədəbəy şəhər iəd  
50501014  G ə d ə b ə y ş.  
50539005  2. Alnabat kənd iəd  
50539018  A l n a b a t k.  
50504005  3. Arabaçı kənd iəd  
50504018  A r a b a ç ı k.  
50504028  Fərzalı k.  
50536005  4. Arıqdam kənd iəd  
50536018  A r ı q d a m k.  
50506005  5. Arıqıran kənd iəd  
50506018  A r ı q ı r a n k.  
50506028  Əyrivəng k.  
50507005  6. Böyük Qaramurad kənd iəd  
50507018  B ö y ü k Q a r a m u r a d k.  
50507038  Ataxal k.  
50507028  Gülallı k.  
50507048  Toplar k.  
50537005  7. Çalburun kənd iəd  
50537018  Ç a l b u r u n k.  
50528005  8. Çaldaş kənd iəd  
50528018  Ç a l d a ş k.  
50528028  Səbətkeçməz k.  
50535005  9. Çanaqçı kənd iəd  
50535018  Ç a n a q ç ı k.  
50527005  10. Çay Rəsullu kənd iəd  
50527018  Ç a y R ə s u l l u k.  
50527028  Bəydəmirli k.  
50527038  Turşsu k.  
50529005  11. Çobankənd kənd iəd  
50529018  Ç o b a n k ə n d k.  
50529028  Qızılqaya k.  
50538005  12. Daryurd kənd iəd  
50538018  D a r y u r d k.  
50538028  Cəfərli k.  
50538038  Nağılar k.  
50512005  13. Dəyəqarabulaq kənd iəd  
50512018  D ə y ə q a r a b u l a q k.  
50512048  Günəşli k.  
50512038  Musayal k.  
50510005  14. Dəyirmandağ kənd iəd  
50510018  D ə y i r m a n d a ğ k.  
50510048  Hacıələkbərli k.  
50510038  Köhnəkənd k.  
50510028  Qurudərə k.  
50510058  Sarıköynək k.  
50513005  15. Düz Rəsullu kənd iəd  
50513018  D ü z R ə s u l l u k.  
50513058  Gərməşöylü k.  
50513068  Göyəmli k.  
50513048  Hüseynqulular k.  
50513038  Rəhimli k.  
50513028  Təkyemişan k.  
50515005  16. Düzyurd kənd iəd  
50515018  D ü z y u r d k.  
50515028  Aytala k.  
50503005  17. Əlinağılar kənd iəd  
50503018  Ə l i n a ğ ı l a r k.  
50503028  Arısu k.  
50540005  18. Əmiraslanlı kənd iəd  
50540018  Ə m i r a s l a n l ı k.  
50540038  Çaykənd k.  
50540028  Gödəkdərə k.  
50540048  Sarıhəsənli k.  
50540058  Yaqublu k.  
50521005  19. Ərtəpə kənd iəd  
50521018  Ə r t ə p ə k.  
50521028  Pirbulaq k.  
50521038  Soyuqbulaq k.  
50509005  20. Gərgər kənd iəd  
50509018  G ə r g ə r k.  
50509028  Qarıkənd k.  
50509038  Yenikənd k.  
50541005  21. Göyəlli kənd iəd  
50541018  G ö y ə l l i k.  
50508005  22. Hacılar kənd iəd  
50508018  H a c ı l a r k.  
50508038  Əyridərə k.  
50508028  Sonalar k.  
50542005  23. Xarxar kənd iəd  
50542018  X a r x a r k.  
50516005  24. İnəkboğan kənd iəd  
50516018  İ n ə k b o ğ a n k.  
50516038  Kərimli k.  
50516028  Köhnəqışlaq k.  
50516048  Qasımlı k.  
50517005  25. İsalı kənd iəd  
50517018  İ s a l ı k .  
50517028  Cücanlı k.  
50517038  Dördlər k.  
50517048  Qasımağalı k.  
50517058  Motudərə k.  
50519005  26. Kiçik Qaramurad kənd iəd  
50519018  K i ç i k Q a r a m u r a d k.  
50519028  Leşkər k.  
50543005  27. Qaradağ kənd iəd  
50543018  Q a r a d a ğ k.  
50543028  Daşbulaq k.  
50518005  28. Qaraməmmədli kənd iəd  
50518018  Q a r a m ə m m ə d l i k.  
50518038  Qızıltorpaq k.  
50518028  Kəsəmən k.  
50544005  29. Qaravəlilər kənd iəd  
50544018  Q a r a v ə l i l ə r k.  
50544028  Məmmədcəfərli k.  
50520005  30. Qoşabulaq kənd iəd  
50520018  Q o ş a b u l a q k.  
50520048  Rəmə k.  
50520028  Totuqlu k.  
50524005  31. Miskinli kənd iəd  
50524018  M i s k i n l i k.  
50524038  Qalakənd k.  
50505005  32. Mormor kənd iəd  
50505018  M o r m o r k.  
50505028  Zamanlı k.  
50533005  33. Moruxlu kənd iəd  
50533018  M o r u x l u k.  
50533028  Tərs yer k.  
50545005  34. Nərimankənd kənd iəd  
50545018  N ə r i m a n k ə n d k.  
50546005  35. Novoivanovka kənd iəd  
50546018  N o v o i v a n o v k a k.  
50547005  36. Novosaratovka kənd iəd  
50547018  N o v o s a r a t o v k a k.  
50534005  37. Parakənd kənd iəd  
50534018  P a r a k ə n d k.  
50534028  Qarovultomba k.  
50548005  38. Pərizamanlı kənd iəd  
50548018  P ə r i z a m a n l ı k.  
50549005  39. Plankənd kənd iəd  
50549018  P l a n k ə n d k.  
50523005  40. Poladlı kənd iəd  
50523018  P o l a d l ı k.  
50523048  Əmir k.  
50523028  Hacıalılar k.  
50523068  Heriknaz k.  
50523038  Kələman k.  
50523058  Qozqaralı k.  
50550005  41. Samanlıq kənd iəd  
50550018  S a m a n l ı q k.  
50526005  42. Slavyanka kənd iəd  
50526018  S l a v y a n k a k.  
50526028  Maarif k.  
50551005  43. Söyüdlü kənd iəd  
50551018  S ö y ü d l ü k.  
50552005  44. Şahdağ kənd iəd  
50552018  Ş a h d a ğ k.  
50552028  Çiçəkli k.  
50530005  45. Şəkərbəy kənd iəd  
50530018  Ş ə k ə r b ə y k.  
50530028  Heydərli k.  
50511005  46. Şınıx kənd iəd  
50511018  Ş ı n ı x k.  
50511028  Kollu k.  
50514005  47. Zəhmətkənd kənd iəd  
50514018  Z ə h m ə t k ə n d k.  
50514028  Qarabulaq k.  
  GORANBOY RAYONU - 50900001  
50901005  1. Goranboy şəhər iəd  
50901014  G o r a n b o y ş.  
50901028  Abbasqulular k.  
50901038  İrəvanlı k.  
50901048  Qarasüleymanlı k.  
50901058  Şahməmmədli k.  
50933005  2. Dəliməmmədli şəhər iəd  
50933014  D ə l i m ə m m ə d l i ş.  
50933018  Sarovlu k.  
50934005  3. Düzqışlaq kənd iəd  
50934018  D ü z q ı ş l a q k.  
50935005  4. Alpout kənd iəd  
50935018  A l p o u t k.  
50930005  5. Aşağı Ağcakənd qəsəbə iəd  
50930016  A ş a ğ ı A ğ c a k ə n d q.  
50930028  Meşəli k.  
50936005  6. Bağçakürd kənd iəd  
50936018  B a ğ ç a k ü r d k.  
50937005  7. Balakürd kənd iəd  
50937018  B a l a k ü r d k.  
50910005  8. Boluslu kənd iəd  
50910018  B o l u s l u k.  
50910038  Eyvazlılar k.  
50910066  Goran q.  
50910028  Məşədiqaralar k.  
50907005  9. Borsunlu kənd iəd  
50907018  B o r s u n l u k.  
50907028  Qazaxlar k.  
50938005  10. Börü kənd iəd  
50938018  B ö r ü k .  
50908005  11. Buzluq kənd iəd  
50908018  B u z l u q k.  
50908028  Baş Qışlaq k.  
50916005  12. Dəyirmanlar kənd iəd  
50916018  D ə y i r m a n l a r k.  
50916028  Azad k.  
50939005  13. Əlirzalı kənd iəd  
50939018  Ə l i r z a l ı k.  
50940005  14. Kəhrizli kənd iəd  
50940018  K ə h r i z l i k.  
50920005  15. Fəxralı kənd iəd  
50920018  F ə x r a l ı k.  
50920038  Qurbanzadə k.  
50909005  16. Goranlı kənd iəd  
50909018  G o r a n l ı k.  
50941005  17. Gülüstan kənd iəd  
50941018  G ü l ü s t a n k.  
50942005  18. Gürzallar kənd iəd  
50942018  G ü r z a l l a r k.  
50906005  19. Hazırəhmədli kənd iəd  
50906018  H a z ı r ə h m ə d l i k.  
50906028  Bəşirli k.  
50906038  Göynüyən k.  
50906048  Qarasuçu k.  
50943005  20. Xan Qərvənd kənd iəd  
50943018  X a n Q ə r v ə n d k.  
50944005  21. Xınalı kənd iəd  
50944018  X ı n a l ı k.  
50945005  22. Xoylu kənd iəd  
50945018  X o y l u k.  
50924005  23. Kələk kənd iəd  
50924018  K ə l ə k k.  
50924028  Şıxlar k.  
50912005  24. Qaraçinar kənd iəd  
50912018  Q a r a ç i n a r k.  
50912028  Qaxtut k.  
50946005  25. Qaradağlı kənd iəd  
50946018  Q a r a d a ğ l ı k.  
50913005  26. Qaramusalı kənd iəd  
50913018  Q a r a m u s a l ı k.  
50913028  Həmənli k.  
50914005  27. Qarqucaq kənd iəd  
50914018  Q a r q u c a q k.  
50914038  Hacallı k.  
50914028  Şəfibəyli k.  
50947005  28. Qazanbulaq qəsəbə iəd  
50947016  Q a z a n b u l a q q.  
50966005  29.Qazançı kənd iəd  
50966018  Q a z a n ç ı k.  
50966026  Kürəkçay q.  
50915005  30. Qırıqlı kənd iəd  
50915018  Q ı r ı q l ı k.  
50915028  Gülməmmədli k.  
50915038  Qarapirimli k.  
50904005  31. Qızılhacılı qəsəbə iəd  
50904016  Q ı z ı l h a c ı l ı q.  
50904038  Aşağı Ballıqaya k.  
50948005  32. Quşçular kənd iəd  
50948018  Q u ş ç u l a r k.  
50949005  33. Mənəşli kənd iəd  
50949018  M ə n ə ş l i k.  
50949028  Erkeç k.  
50950005  34. Muzdurlar kənd iəd  
50950018  M u z d u r l a r k.  
50951005  35. Nadirkənd kənd iəd  
50951018  N a d i r k ə n d k.  
50926005  36. Nərimanlı kənd iəd  
50926018  N ə r i m a n l ı k.  
50926028  Cinli Zeynallı k.  
50952005  37. Nizami kənd iəd  
50952018  N i z a m i k.  
50953005  38. Rəhimli kənd iəd  
50953018  R ə h i m l i k.  
50954005  39. Rus Borisi kənd iəd  
50954018  R u s B o r i s i k.  
50955005  40. Sarov kənd iəd  
50955018  S a r o v k.  
50956005  41. Səfikürd kənd iəd  
50956018  S ə f i k ü r d k.  
50927005  42. Səmədabad kənd iəd  
50927018  S ə m ə d a b a d k.  
50927028  Xasadarlı k.  
50957005  43. Şadılı kənd iəd  
50957018  Ş a d ı l ı k.  
50958005  44. Şəfəq kənd iəd  
50958018  Ş ə f ə q k.  
50919005  45. Tap Qaraqoyunlu kənd iəd  
50919018  T a p Q a r a q o y u n l u k.  
50919038  Tap k.  
50959005  46. Tatarlı kənd iəd  
50959018  T a t a r l ı k.  
50960005  47. Todan kənd iəd  
50960018  T o d a n k.  
50961005  48. Veyisli kənd iəd  
50961018  V e y i s l i k.  
50962005  49. Yenikənd kənd iəd  
50962018  Y e n i k ə n d k.  
50932005  50. Yeni yol kənd iəd  
50932018  Y e n i y o l k.  
50932028  Təklə k.  
50963005  51. Yəhərçi Qazaxlar kənd iəd  
50963018  Y ə h ə r ç i Q a z a x l a r k.  
50964005  52. Yolqulular kənd iəd  
50964018  Y o l q u l u l a r k.  
50928005  53. Yolpaq kənd iəd  
50928018  Y o l p a q k.  
50928028  Əhmədabad k.  
50903005  54. Yuxarı Ağcakənd qəsəbə iəd  
50903016  Y u x a r ı A ğ c a k ə n d q.  
50903028  Yuxarı Ballıqaya k.  
50965005  55. Zeyvə kənd iəd  
50965018  Z e y v ə k.  
  GÖYÇAY RAYONU - 40800001  
40801005  1. Göyçay şəhər iəd  
40801014  G ö y ç a y ş.  
40815005  2. Alxasava kənd iəd  
40815018  A l x a s a v a k.  
40816005  3. Alpout kənd iəd  
40816018  A l p o u t k.  
40817005  4. Aşağı Qaraməryəm kənd iəd  
40817018  A ş a ğ ı Q a r a m ə r y ə m k.  
40817028  Dövranlı k.  
40818005  5. Bəydövül kənd iəd  
40818018  B ə y d ö v ü l k.  
40803005  6. Bığır kənd iəd  
40803018  B ı ğ ı r k.  
40803028  Cırqurd k.  
40819005  7. Cəyirli kənd iəd  
40819018  C ə y i r l i k.  
40819028  Kürdəmiş k.  
40819038  Qubadlı Şıxlı k.  
40819048  Türkmən k.  
40820005  8. Çaxırlı kənd iəd  
40820018  Ç a x ı r l ı k.  
40813005  9. Çərəkə kənd iəd  
40813018  Ç ə r ə k ə k.  
40813028  Çərəcə k.  
40813038  Şıxlar k.  
40821005  10. İkinci Ərəbcəbirli kənd iəd  
40821018  İ k i n c i Ə r ə b c ə b i r l i k.  
40821028  Birinci Ərəbcəbirli k.  
40821038  Mirzəhüseynli k.  
40822005  11. İnçə kənd iəd  
40822018  İ n ç ə k.  
40823005  12. Kürdşaban kənd iəd  
40823018  K ü r d ş a b a n k.  
40823028  Yenikənd k.  
40806005  13. Qarabaqqal kənd iəd  
40806018  Q a r a b a q q a l k.  
40806028  Çayarxı k.  
40806038  Hacalıkənd k.  
40824005  14. Qaraman kənd iəd  
40824018  Q a r a m a n k.  
40807005  15. Qaraməryəm kənd iəd  
40807018  Q a r a m ə r y ə m k.  
40807048  Qarayazı k.  
40807028  Şahsoltanlı k.  
40807038  Yekəxana k.  
40808005  16. Qızılağac kənd iəd  
40808018  Q ı z ı l a ğ a c k.  
40808038  Mollahacılı k.  
40808028  Şəkili k.  
40825005  17. Ləkçılpaq kənd iəd  
40825018  L ə k ç ı l p a q k.  
40826005  18. Mallı Şıxlı kənd iəd  
40826018  M a l l ı Ş ı x l ı k.  
40826028  Ərəbşahverdi k.  
40810005  19. Məlikkənd kənd iəd  
40810018  M ə l i k k ə n d k.  
40810038  Şıxbəy k.  
40810028  Şıxəmir k.  
40811005  20. Mırtı kənd iəd  
40811018  M ı r t ı k.  
40811058  Alıkənd k.  
40827005  21. Müskürlü kənd iəd  
40827018  M ü s k ü r l ü k.  
40827028  Qəbələ Müskürlü k.  
40812005  22. Potu kənd iəd  
40812018  P o t u k.  
40812048  Kürd k.  
40812028  Ulaşlı Şıxlı k.  
40812038  Üngütlü k.  
40814005  23. Şəhadət kənd iəd  
40814018  Ş ə h a d ə t k.  
40814048  Qarabağlar k.  
40828005  24. Şəkər kənd iəd  
40828018  Ş ə k ə r k.  
40828028  Qaraxıdır k.  
40828038  Veysəlli k.  
40829005  25. Yalman kənd iəd  
40829018  Y a l m a n k.  
40804005  26. Yeniarx kənd iəd  
40804018  Y e n i a r x k.  
40804028  Hacıağabəyli k.  
40804038  Xəlitli k.  
  GÖYGÖL RAYONU - 50800001  
50801005  1. Göygöl şəhər iəd  
50801014  G ö y g ö l ş.  
50801026  Ağdağ q.  
50803005  2. Aşıqlı kənd iəd  
50803018  A ş ı q l ı k.  
50803028  Keşkü k.  
50803038  Üçbulaq k.  
50804005  3. Balçılı kənd iəd  
50804018  B a l ç ı l ı k.  
50804028  Cümşüdlü k.  
50812005  4. Çaykənd kənd iəd  
50812018  Ç a y k ə n d k.  
50811005  5. Çaylı kənd iəd  
50811018  Ç a y l ı k.  
50824005  6. Dozular kənd iəd  
50824018  D o z u l a r k.  
50813005  7. Əlimədədli kənd iəd  
50813018  Ə l i m ə d ə d l i k.  
50814005  8. Göyçəkənd kənd iəd  
50814018  G ö y ç ə k ə n d k.  
50815005  9. Hacıməlik qəsəbə iəd  
50815016  H a c ı m ə l i k q.  
50817005  10. Xaqani kənd iəd  
50817018  X a q a n i k.  
50808005  11. Qarabulaq kənd iəd  
50808018  Q a r a b u l a q k.  
50808038  Quşçu k.  
50818005  12. Qırıqlı kənd iəd  
50818018  Q ı r ı q l ı k.  
50818028  Haçaqaya k.  
50818038  Sərkar k.  
50807005  13. Qızılca kənd iəd  
50807018  Q ı z ı l c a k.  
50807028  Damcılı k.  
50807038  Danayeri k.  
50807048  Yalqışlaq k.  
50825005  14. Qızılqaya qəsəbə iəd  
50825016  Q ı z ı l q a y a q.  
50806005  15. Quşqara kənd iəd  
50806018  Q u ş q a r a k.  
50806046  Bəhrambağ q.  
50806068  Səmədli k.  
50819005  16. Mollacəlilli kənd iəd  
50819018  M o l l a c ə l i l l i k.  
50820005  17. Nadil kənd iəd  
50820018  N a d i l k.  
50826005  18. Pənahlılar kənd iəd  
50826018  P ə n a h l ı l a r k.  
50828005  19. Sarısu kənd iəd  
50828018  S a r ı s u k.  
50809005  20. Şəhriyar kənd iəd  
50809018  Ş ə h r i y a r k.  
50809028  Kərəmli k.  
50810005  21. Toğanalı kənd iəd  
50810018  T o ğ a n a l ı k.  
50810028  Əzgilli k.  
50821005  22. Topalhəsənli kənd iəd  
50821018  T o p a l h ə s ə n l i k.  
50822005  23. Tulallar kənd iəd  
50822018  T u l a l l a r k.  
50823005  24. Üçtəpə kənd iəd  
50823018  Ü ç t ə p ə k.  
50823026  Firuzabad q.  
50827005  25. Yeni Qızılca kənd iəd  
50827018  Y e n i Q ı z ı l c a k.  
50802005  26. Yeni Zod kənd iəd  
50802018  Y e n i Z o d k.  
50802038  Bənövşəli k.  
50805005  27. Zurnabad kənd iəd  
50805018  Z u r n a b a d k.  
50805046  Aşağı Zurnabad q.  
50805038  Gəncə k.  
  HACIQABUL RAYONU - 91000001  
91001005  1. Hacıqabul şəhər iəd  
91001014  H a c ı q a b u l ş.  
91001016  Balıqçı q.  
91002005  2. Abdulabad kənd iəd  
91002018  A b d u l a b a d k.  
91002028  Kolanı k.  
91003005  3. Atbulaq kənd iəd  
91003018  A t b u l a q k.  
91003028  Kürdçü k.  
91009005  4. Birinci Udullu kənd iəd  
91009018  B i r i n c i U d u l l u k.  
91010005  5. Ələtli kənd iəd  
91010018  Ə l ə t l i k.  
91010028  Ağacanlı k.  
91010038  Bürvənd k.  
91011005  6. İkinci Udullu kənd iəd  
91011018  İ k i n c i U d u l l u k.  
91011028  Qubalı k.  
91011038  Tağılı k.  
91005005  7. Qarasu kənd iəd  
91005018  Q a r a s u k.  
91020005  8. Qızılburun kənd iəd  
91020018  Q ı z ı l b u r u n k.   
91012005  9. Qubalıbalaoğlan kənd iəd  
91012018  Q u b a l ı b a l a o ğ l a n k.  
91012028  Pirsaatçay k.  
91004005  10. Meyniman kənd iəd  
91004018  M e y n i m a n k.  
91004028  Axtaçı Şirvan k.  
91004038  Birinci Meyniman k.  
91004048  İkinci Meyniman k.  
91013005  11. Muğan qəsəbə iəd  
91013016  M u ğ a n q.  
91006005  12. Navahı kənd iəd  
91006018  N a v a h ı k.  
91018005  13. Navahı qəsəbə iəd  
91018016  N a v a h ı q.  
91014005  14. Padar qəsəbə iəd  
91014016  P a d a r q.  
91019005  15. Pirsaat qəsəbə iəd  
91019016  P i r s a a t q.  
91015005  16. Rəncbər kənd iəd  
91015018  R ə n c b ə r k.  
91016005  17. Şorbaçı kənd iəd  
91016018  Ş o r b a ç ı k.  
91016028  Birinci Paşalı k.  
91016038  İkinci Paşalı k.  
91017005  18. Talış kənd iəd  
91017018  T a l ı ş k.  
  XAÇMAZ RAYONU - 30200001  
30201005  1. Xaçmaz şəhər iəd  
30201014  X a ç m a z ş.  
30202005  2. Xudat şəhər iəd  
30202014  X u d a t ş.  
30202026  Şollar q.  
30204005  3. Çaykənarı kənd iəd  
30204018  Ç a y k ə n a r ı k.  
30204028  Gödəkli k.  
30206005  4. Aşağı Zeyid kənd iəd  
30206018  A ş a ğ ı Z e y i d k.  
30206068  Alıcqışlaq k.  
30206088  Çılğır k.  
30206048  Qaracik k.  
30206058  Qaracik Zeyid k.  
30206028  Qaraçaycek k.  
30206078  Qədmalıqışlaq k  
30206038  Şıxhaput k.  
30224005  5. Çarxı kənd iəd  
30224018  Ç a r x ı k.  
30224028  Xanlıqoba k.  
30226005  6. Çinartala kənd iəd  
30226018  Ç i n a r t a l a k.  
30226028  Ağaşirinoba k.  
30226038  Qıraqlı k.  
30226048  Manafoba k.  
30226058  Palçıqoba k.  
30208005  7. Dədəli kənd iəd  
30208018  D ə d ə l i k.  
30208028  Bostançı k.  
30208048  Hacıabdurəhimoba k.  
30208078  Palıdlı k.  
30208068  Kiçik Baraxum k.  
30208038  Nağıoba k.  
30208058  Sibiroba k.  
30205005  8. Əhmədoba kənd iəd  
30205018  Ə h m ə d o b a k.  
30205028  Hacıəhmədoba k.  
30205048  Hacıqazma k.  
30205038  Qaracəlli k.  
30227005  9. Hacıəlibəy kənd iəd  
30227018  H a c ı ə l i b ə y k.  
30227028  Ağyazı Buduq k.  
30227036  Arzu q.  
30227048  Bayoba k.  
30227058  Suxtaqalaqışlaq k.  
30207005  10. Hülövlü kənd iəd  
30207018  H ü l ö v l ü k.  
30207068  Bəyqışlaq k.  
30207108  Canaxır k.  
30207078  Qaradağ Buduq k.  
30207028  Qaradağlı k  
30207038  Qobuqıraq k.  
30207098  Mehrəliqışlaq k.  
30207058  Mürsəliqışlaq k.  
30207048  Rəhimoba k.  
30207088  Ustacəlilli k.  
30212005  11. Köhnə Xudat kənd iəd  
30212018  K ö h n ə X u d a t k.  
30212046  Aşağı Ləgər q.  
30212038  Digahoba k.  
30212068  Fərzəlioba k.  
30212058  İdrisoba k.  
30212028  Seyidlər k.  
30210005  12. Qalağan kənd iəd  
30210018  Q a l a ğ a n k.  
30210048  Ərəb k.  
30210028  Hacılar k.  
30210038  Keymərəz k.  
30210068  Məmmədxanlı k.  
30210058  Sayad k.  
30211005  13. Qaraçı kənd iəd  
30211018  Q a r a ç ı k.  
30211048  Cığatay k.  
30211068  Çaxmaqlı k.  
30211058  Gülalan k.  
30211038  Hacıqurbanoba k.  
30211088  Qaraqaşlı k.  
30211028  Qaraqurdlu k.  
30211078  Laman k.  
30214005  14. Qımılqışlaq kənd iəd  
30214018  Q ı m ı l q ı ş l a q k.  
30214078  Ağarəhimoba k.  
30214038  Çuxuroba k.  
30214098  Hacıisaoba k.  
30214068  Qadaşoba k.  
30214048  Maşıoba k.  
30214058  Mirzəməmmədqışlaq k.  
30214028  Mollabürhanlı k.  
30214088  Şıxlar k.  
30213005  15. Qusarçay kənd iəd  
30213018  Q u s a r ç a y k.  
30213088  Ağaverdioba k.  
30213098  Balaqusarqışlaq k.  
30213078  Həsənqala k.  
30215005  16. Ləcət kənd iəd  
30215018  L ə c ə t k.  
30215028  Moruqoba k.  
30215038  Tağaroba k.  
30203005  17. İstisu qəsəbə iəd  
30203016  İ s t i s u q.  
30203028  Vələmir k.  
30219005  18. Müşkür kənd iəd  
30219018  M ü ş k ü r k.  
30219068  Bəbəli k.  
30219048  Əzizli k.  
30219058  Gəncəli k.  
30219038  Xaspoladoba k.  
30219088  Köhnə Xaçmaz k.  
30219028  Müşviq k.  
30219078  Müzəffəroba k.  
30216005  19. Nabran kənd iəd  
30216018  N a b r a n k.  
30216046  Dalğalı q.  
30216076  Günəşli q.  
30216056  Meşəli q.  
30216066  Samurçay q.  
30216036  Şimal q.  
30216028  Tel k.  
30216086  Turist q.  
30217005  20. Nərəcan kənd iəd  
30217018  N ə r ə c a n k.  
30217028  Ağtala k.  
30217038  Çiləgir k.  
30217068  Mənçəroba k.  
30217048  Mürşüdoba k.  
30217058  Sabiroba k.  
30218005  21. Niyazoba kənd iəd  
30218018  N i y a z o b a k.  
30218048  Ağçay k.  
30218028  Əbilyataq k.  
30218058  İlxıçı k.  
30218068  İlxıçı Həsən Əfəndi k.  
30218038  Qarabağlı k.  
30218078  Qarğalıq k.  
30220005  22. Pirquluoba kənd iəd  
30220018  P i r q u l u o b a k.  
30220038  Hacıməmmədoba k.  
30220028  Qoçaqqazma k.  
30220048  Yeni Sudur k.  
30221005  23. Seyidlikəndyeri kənd iəd  
30221018  S e y i d l i k ə n d y e r i k.  
30221048  Aslanoba k.  
30221038  Aşağıoba k.  
30221028  Xuray k.  
30221056  Sahillər q.  
30222005  24. Susayqışlaq kənd iəd  
30222018  S u s a y q ı ş l a q k.  
30222058  Çaxçaxlı k.  
30222038  Maqsudkənd k.  
30222028  Pərdiqıran k.  
30222048  Şollar k.  
30223005  25. Uzunoba kənd iəd  
30223018  U z u n o b a k.  
30223078  Baraxum k.  
30223088  Xəzərli k.  
30223048  Şıxlı k.  
30223028  Meçitoba k.  
30223058  Şərifoba k.  
30223068  Tikanoba k.  
30223038  Yataqoba k.  
30225005  26. Yalama kənd iəd  
30225018  Y a l a m a k.  
30225058  Düztahiroba k.  
30225098  Xanoba k.  
30225038  Ortaoba k.  
30225088  Səlimoba k.  
30225048  Ukuroba k.  
30225078  Yaquboba k.  
30225028  Zuxuloba k.  
30228005  27. Yeni Həyat qəsəbə iəd  
30228016  Y e n i H ə y a t q.  
30228028  Həbibkənd k.  
30209005  28. Yergüc kənd iəd  
30209018  Y e r g ü c k.  
30209048  Armudpadar k.  
30209038  Padar k.  
30209028  Sərkərli k.  
30209058  Üçgünqışlaq k.  
30209068  Üryanoba k.  
  XIZI RAYONU - 30600001  
30601005  1. Xızı şəhər iəd  
30601014  X ı z ı ş.  
30605005  2. Ağdərə kənd iəd  
30605018  A ğ d ə r ə k.  
30605028  Tudar k.  
30602005  3. Altıağac qəsəbə iəd  
30602016  A l t ı a ğ a c q.  
30602018  Safbulaq k.  
30602028  Qızılqazma k.  
30602038  Yarımca k.  
30606005  4. Baxışlı kənd iəd  
30606018  B a x ı ş l ı k.  
30606028  Bəyəhmədyurd k.  
30606038  Güneyqışlaq k.  
30606048  Vərdah k.  
30610005  5. Fındığan kənd iəd  
30610018  F ı n d ı ğ a n k.  
30610028  Xələnc k.  
30603005  6. Giləzi qəsəbə iəd  
30603016  G i l ə z i q.  
30603028  Məşədi Həsən k.  
30607005  7. Qarabulaq kənd iəd  
30607018  Q a r a b u l a q k.  
30607028  Dizəvər k.  
30608005  8. Qasımkənd kənd iəd  
30608018  Q a s ı m k ə n d k.  
30608028  Əmbizlər k.  
30608038  Yuxarı Əngilan k.  
30611005  9. Sitalçay kənd iəd  
30611018  S i t a l ç a y k.  
30604005  10. Şorabad qəsəbə iəd  
30604016  Ş o r a b a d q.  
30604028  Türkoba k.  
30604038  Yaşma k.  
30609005  11. Tıxlı kənd iəd  
30609018  T ı x l ı k.  
30609028  Əngilan k.  
30609048  Qars k.  
30609038  Təzəkənd k.  
30612005  12. Yeni Yaşma kənd iəd  
30612018  Y e n i Y a ş m a k.  
  XOCALI RAYONU - 70100001  
70101005  1. Xocalı şəhər iəd  
70101014  X o c a l ı ş.  
70120005  2. Almalı kənd iəd  
70120018  A l m a l ı k.  
70120028  Qarakötük k.  
70102005  3. Ballıca kənd iəd  
70102018  B a l l ı c a k.  
70102028  Xanyurdu k.  
70102038  Mehdibəyli k.  
70115005  4. Cəmilli kənd iəd  
70115018  C ə m i l l i k.  
70113005  5. Çanaqçı kənd iəd  
70113018  Ç a n a q ç ı k.  
70113028  Sığnaq k.  
70116005  6. Dağyurd kənd iəd  
70116018  D a ğ y u r d k.  
70104005  7. Daşbulaq kənd iəd  
70104018  D a ş b u l a q k.  
70104038  Badara k.  
70104048  Xanyeri k.  
70104028  Qayabaşı k.  
70104058  Suncinka k.  
70117005  8. Əsgəran qəsəbə iəd  
70117016  Ə s g ə r a n q.  
70103005  9. Harov kənd iəd  
70103018  H a r o v k.  
70103028  Dağdağan k.  
70111005  10. Xanabad kənd iəd  
70111018  X a n a b a d k.  
70111028  Ağgədik k.  
70111038  Aşağı Qılıçbağ k.  
70107005  11. Kosalar kənd iəd  
70107018  K o s a l a r k.  
70107028  Başkənd k.  
70107058  Canhəsən k.  
70107038  Cavadlar k.  
70107048  Yalobakənd k.  
70105005  12. Qarabulaq kənd iəd  
70105018  Q a r a b u l a q k.  
70105048  Baharlı k.  
70105028  Dəmirçilər k.  
70105038  Mədətkənd k.  
70106005  13. Qızıloba kənd iəd  
70106018  Q ı z ı l o b a k.  
70106038  Aşağı Yemişcan k.  
70106028  Xaçmaç k.  
70106058  Yuxarı Yemişcan k.  
70118005  14. Meşəli kənd iəd  
70118018  M e ş ə l i k.  
70108005  15. Naxçıvanlı kənd iəd  
70108018  N a x ç ı v a n l ı k.  
70108048  Ağbulaq k.  
70108038  Aranzəmin k.  
70108058  Dəhrəz k.  
70108028  Pircamal k.  
70112005  16. Pirlər kənd iəd  
70112018  P i r l ə r k.  
70112038  Daşbaşı k.  
70112028  Fərrux k.  
70119005  17. Seyidbəyli kənd iəd  
70119018  S e y i d b ə y l i k.  
70119028  Ulubaba k.  
70114005  18. Şuşikənd kənd iəd  
70114018  Ş u ş i k ə n d k.  
70114038  Daşkənd k.  
70114028  Muxtar k.  
70109005  19. Təzəbinə kənd iəd  
70109018  T ə z ə b i n ə k.  
70109038  Qışlaq k.  
70109028  Sərdarkənd k.  
70109048  Şəlvə k.  
  XOCAVƏND RAYONU - 70300001  
70301005  1. Xocavənd şəhər iəd  
70301014  X o c a v ə n d ş.  
70327005  2. Ağkənd kənd iəd  
70327018  A ğ k ə n d k.  
70328005  3. Axullu kənd iəd  
70328018  A x u l l u k.  
70305005  4. Arakül kənd iəd  
70305018  A r a k ü l k.  
70305058  Bünyadlı k.  
70305048  Cilən k.  
70305028  Daşbaşı k.  
70305038  Mülküdərə k.  
70329005  5. Arpadüzü kənd iəd  
70329018  A r p a d ü z ü k.  
70304005  6. Azıx kənd iəd  
70304018  A z ı x k.  
70304028  Zoğalbulaq k.  
70330005  7. Binə kənd iəd  
70330018  B i n ə k.  
70307005  8. Binədərəsi kənd iəd  
70307018  B i n ə d ə r ə s i k.  
70307028  Sor k.  
70331005  9. Böyük Tağlar kənd iəd  
70331018  B ö y ü k T a ğ l a r k.  
70309005  10. Bulutan kənd iəd  
70309018  B u l u t a n k.  
70309028  Xırmancıq k.  
70309038  Məlikcanlı k.  
70332005  11. Cəmiyyət kənd iəd  
70332018  C ə m i y y ə t k.  
70321005  12. Çaylaqqala kənd iəd  
70321018  Ç a y l a q q a l a k.  
70321028  Arpagədik k.  
70322005  13. Çiraquz kənd iəd  
70322018  Ç i r a q u z k.  
70322038  Hünərli k.  
70322028  Məmməddərə k.  
70313005  14. Dərəkənd kənd iəd  
70313018  D ə r ə k ə n d k.  
70313028  Şahyeri k.  
70333005  15. Dolanlar kənd iəd  
70333018  D o l a n l a r k.  
70324005  16. Edilli kənd iəd  
70324018  E d i l l i k.  
70324038  Ağbulaq k.  
70324028  Düdükçü k.  
70334005  17. Əmiranlar kənd iəd  
70334018  Ə m i r a n l a r k.  
70306005  18. Gavahın kənd iəd  
70306018  G a v a h ı n k.  
70306028  Ağbulaq k.  
70311005  19. Güneyxırman kənd iəd  
70311018  G ü n e y x ı r m a n k.  
70311028  Güneyçartar k.  
70311048  Quzeyçartar k.  
70311038  Quzeyxırman k.  
70315005  20. Günəşli kənd iəd  
70315018  G ü n ə ş l i k.  
70315028  Quşçular k.  
70302005  21. Hadrut qəsəbə iəd  
70302016  H a d r u t q.  
70302058  Çinarlı k.  
70302078  Dağdöşü k.  
70302048  Edişə k.  
70302038  Qırmızıqaya k.  
70302088  Qoçbəyli k.  
70302028  Tağaser k.  
70335005  22. Heşan kənd iəd  
70335018  H e ş a n k.  
70336005  23. Xanoba kənd iəd  
70336018  X a n o b a k.  
70337005  24. Xocavənd kənd iəd  
70337018  X o c a v ə n d k.  
70316005  25. Kəndxurd kənd iəd  
70316018  K ə n d x u r d k.  
70316028  Müşkapat k.  
70338005  26. Kiş kənd iəd  
70338018  K i ş k.  
70319005  27. Köhnə Tağlar kənd iəd  
70319018  K ö h n ə T a ğ l a r k.  
70319038  Ağcakənd k.  
70339005  28. Kuropatkino kənd iəd  
70339018  K u r o p a t k i n o k.  
70312005  29. Qağartsi kənd iəd  
70312018  Q a ğ a r t s i k.  
70312028  Qarıtəpə k.  
70340005  30. Qaradağlı kənd iəd  
70340018  Q a r a d a ğ l ı k.  
70314005  31. Qarakənd kənd iəd  
70314018  Q a r a k ə n d k.  
70314028  Yemişcan k.  
70308005  32. Qarqar kənd iəd  
70308018  Q a r q a r k.  
70308038  Xərxan k.  
70308028  Zavadıx k.  
70303005  33. Qırmızı Bazar qəsəbə iəd  
70303016  Q ı r m ı z ı B a z a r q.  
70303028  Şexer k.  
70303038  Şıx Dursun k.  
70317005  34. Quzumkənd kənd iəd  
70317018  Q u z u m k ə n d k.  
70317028  Qarazəmi k.  
70320005  35. Mirikənd kənd iəd  
70320018  M i r i k ə n d k.  
70320028  Avdur k.  
70341005  36. Muğanlı kənd iəd  
70341018  M u ğ a n l ı k.  
70342005  37. Salakətin kənd iəd  
70342018  S a l a k ə t i n k.  
70325005  38. Sos kənd iəd  
70325018  S o s k.  
70325028  Cütcü k.  
70326005  39. Tağaverd kənd iəd  
70326018  T a ğ a v e r d k.  
70326028  Çağadüz k.  
70326038  Zərdanaşen k.  
70318005  40. Tuğ kənd iəd  
70318018  T u ğ k.  
70318038  Ataqut k.  
70318048  Ağdam k.  
70318028  Susanlıq k.  
70323005  41. Yenikənd kənd iəd  
70323018  Y e n i k ə n d k.  
70323028  Çörəkli k.  
  İMİŞLİ RAYONU - 90700001  
90701005  1. İmişli şəhər iəd  
90701014  İ m i ş l i ş.  
90720005  2. Ağamalılar kənd iəd  
90720018  A ğ a m a l ı l a r k.  
90721005  3. Ağaməmmədli kənd iəd  
90721018  A ğ a m ə m m ə d l i k.  
90722005  4. Aranlı kənd iəd  
90722018  A r a n l ı k.  
90702005  5. Bəcirəvan kənd iəd  
90702018  B ə c i r ə v a n k.  
90702028  Ağcüyür k.  
90723005  6. Bəhrəmtəpə qəsəbə iəd  
90723016  B ə h r ə m t ə p ə q.  
90724005  7. Boşçalılar kənd iəd  
90724018  B o ş ç a l ı l a r k.  
90704005  8. Cəfərli kənd iəd  
90704018  C ə f ə r l i k.  
90704028  Hacımustafalı k.  
90725005  9. Əliqulular kənd iəd  
90725018  Ə l i q u l u l a r k.  
90703005  10. Göbəktala kənd iəd  
90703018  G ö b ə k t a l a k.  
90703028  Şahverdili k.  
90726005  11. Hacırüstəmli kənd iəd  
90726018  H a c ı r ü s t ə m l i k.  
90716005  12. Xəlfəli kənd iəd  
90716018  X ə l f ə l i k.  
90716038  Hacıalmuradlı k.  
90716028  Kürdmahmudlu k.  
90706005  13. Qaradonlu kənd iəd  
90706018  Q a r a d o n l u k.  
90706038  Çahar k.  
90706028  Göhərli k.  
90727005  14. Qaragüvəndikli kənd iəd  
90727018  Q a r a g ü v ə n d i k l i k.  
90707005  15. Qaraqaşlı kənd iəd  
90707018  Q a r a q a ş l ı k.  
90707028  Mürsəlli k.  
90708005  16. Qaralar kənd iəd  
90708018  Q a r a l a r k.  
90708028  Cavadxanlı k.  
90705005  17. Qaravəlili kənd iəd  
90705018  Q a r a v ə l i l i k.  
90705028  Mirili k.  
90728005  18. Qızılkənd kənd iəd  
90728018  Q ı z ı l k ə n d k.  
90729005  19. Qulubəyli kənd iəd  
90729018  Q u l u b ə y l i k.  
90711005  20. Məmmədli kənd iəd  
90711018  M ə m m ə d l i k.  
90711028  Əlyetməzli k.  
90710005  21. Məzrəli kənd iəd  
90710018  M ə z r ə l i k.  
90710038  Çaxırlı k.  
90710028  Xubyarlı k.  
90712005  22. Muradalılı kənd iəd  
90712018  M u r a d a l ı l ı k.  
90712038  Nurulu k.  
90712028  Otuziki k.  
90730005  23. Muradxanlı kənd iəd  
90730018  M u r a d x a n l ı k.  
90713005  24. Murğuzalılı kənd iəd  
90713018  M u r ğ u z a l ı l ı k.  
90713028  Xoşçobanlı k.  
90731005  25. Oruclu kənd iəd  
90731018  O r u c l u k.  
90719005  26. Ölcələr kənd iəd  
90719018  Ö l c ə l ə r k.  
90719038  Soltanmuradlı k.  
90719028  Yuxarı Qaralar k.  
90714005  27. Rəsullu kənd iəd  
90714018  R ə s u l l u k.  
90714038  Məhəmmədli k.  
90714028  Yalavac k.  
90715005  28. Sarıxanlı kənd iəd  
90715018  S a r ı x a n l ı k.  
90715026  Vətəgə q.  
90717005  29. Telişli kənd iəd  
90717018  T e l i ş l i k.  
90717028  Allahmədətli k.  
  İSMAYILLI RAYONU - 40700001  
40701005  1. İsmayıllı şəhər iəd  
40701014  İ s m a y ı l l ı ş.  
40718005  2. Aşıqbayramlı kənd iəd  
40718018  A ş ı q b a y r a m l ı k.  
40718058  Hapıtlı k.  
40718048  Qarakolluq k.  
40718038  Talış k.  
40730005  3. Basqal qəsəbə iəd  
40730016  B a s q a l q.  
40738005  4. Bizlan kənd iəd  
40738018  B i z l a n k.  
40738028  Zərgəran k.  
40731005  5. Cülyan kənd iəd  
40731018  C ü l y a n k.  
40707005  6. Diyallı kənd iəd  
40707018  D i y a l l ı k.  
40707028  Güyüm k.  
40707038  Sədiyan k.  
40704005  7. Əhən kənd iəd  
40704018  Ə h ə n k.  
40704048  Duvaryan k.  
40704028  Ximran k.  
40704038  Qoydan k.  
40729005  8. Gəraybəyli kənd iəd  
40729018  G ə r a y b ə y l i k.  
40729028  Əyyubbəyli k.  
40729038  Xəlilli k.  
40729048  Keşxurt k.  
40705005  9. Hacıhətəmli kənd iəd  
40705018  H a c ı h ə t ə m l i k.  
40705048  Gideyli k.  
40705038  Kürd Eldarbəyli k.  
40706005  10. Həftəsov kənd iəd  
40706018  H ə f t ə s o v k.  
40706058  Burovdal k.  
40706038  Çəndahar k.  
40706048  Zarat k.  
40739005  11. Xanagah kənd iəd  
40739018  X a n a g a h k.  
40728005  12. Xankəndi kənd iəd  
40728018  X a n k ə n d i k.  
40728028  Kürdüvan k.  
40728038  Zeyvə k.  
40709005  13. İvanovka kənd iəd  
40709018  İ v a n o v k a k.  
40709028  Külüllü k.  
40740005  14. İstisu kənd iəd  
40740018  İ s t i s u k.  
40740028  Çayqovuşan k.  
40740038  Elabad k.  
40713005  15. Keyvəndi kənd iəd  
40713018  K e y v ə n d i k.  
40713058  Bəhliyan k.  
40713068  Bilistan k.  
40713028  Mingə k.  
40713048  Pirəbülqasım k.  
40713038  Şəbiyan k.  
40714005  16. Kəlbənd kənd iəd  
40714018  K ə l b ə n d k.  
40714028  Girk k.  
40714048  Şükürçü k.  
40714038  Yenikənd k.  
40732005  17. Kürdmaşı kənd iəd  
40732018  K ü r d m a ş ı k.  
40703005  18. Lahıc qəsəbə iəd  
40703016  L a h ı c q.  
40703058  Bağəli k.  
40703028  Ərəkit k.  
40703048  Kənəə k.  
40703038  Namazgah k.  
40711005  19. Qalacıq kənd iəd  
40711018  Q a l a c ı q k.  
40711058  Çəmənli k.  
40710005  20. Qalagah kənd iəd  
40710018  Q a l a g a h k.  
40710048  Uştalqışlaq k.  
40712005  21. Qalınçaq kənd iəd  
40712018  Q a l ı n ç a q k.  
40712048  Göytəpə k.  
40712028  Mücühəftəran k.  
40715005  22. Qoşakənd kənd iəd  
40715018  Q o ş a k ə n d k.  
40715028  Ağbulaq k.  
40715048  Gənzə k.  
40715038  Tubukənd k.  
40716005  23. Qubaxəlilli kənd iəd  
40716018  Q u b a x ə l i l l i k.  
40716068  Çərmədil k.  
40733005  24. Qurbanəfəndi kənd iəd  
40733018  Q u r b a n ə f ə n d i k.  
40717005  25. Quşencə kənd iəd  
40717018  Q u ş e n c ə k.  
40717038  Balik k.  
40717048  Enişdibi k.  
40717028  Zoğallıq k.  
40734005  26. Mollaisaqlı kənd iəd  
40734018  M o l l a i s a q l ı k.  
40720005  27. Müdri kənd iəd  
40720018  M ü d r i k.  
40720048  Dahar k.  
40720078  Müdrisə k.  
40720038  Mulux k.  
40720028  Nanıc k.  
40720058  Pirəqanım k.  
40720068  Vaşa k.  
40720088  Yuxarı Cülyan k.  
40721005  28. Ruşan kənd iəd  
40721018  R u ş a n k.  
40721028  Vəng k.  
40735005  29. Soltankənd kənd iəd  
40735018  S o l t a n k ə n d k.  
40735028  Uştal k.  
40722005  30. Sulut kənd iəd  
40722018  S u l u t k.  
40722028  Kələzeyvə k.  
40722048  Qıçatan k.  
40722038  Sərsurə k.  
40736005  31. Sumağallı kənd iəd  
40736018  S u m a ğ a l l ı k.  
40723005  32. Tağlabiyan kənd iəd  
40723018  T a ğ l a b i y a n k.  
40723028  Kəlfərəc k.  
40723038  Mücü k.   
40737005  33. Talıstan kənd iəd  
40737018  T a l ı s t a n k.  
40725005  34. Təzəkənd kənd iəd  
40725018  T ə z ə k ə n d k.  
40725028  Birinci Yeniyol k.  
40725058  Gəndov k.  
40725038  İkinci Yeniyol k.  
40725068  Köhnədaxar k.  
40725048  Qaraqaya k.  
40725078  Qərsələ k.  
40726005  35. Tircan kənd iəd  
40726018  T i r c a n k.  
40726038  Maçaxı k.  
40727005  36. Topçu kənd iəd  
40727018  T o p ç u k.  
40727048  Buynuz k.  
40727038  Şirvanmeşə k.  
40708005  37. Zərnava kənd iəd  
40708018  Z ə r n a v a k.  
40708028  Aşağı Zərnava k.  
40708048  Müşkəmir k.  
40708038  Sərdahar k.  
  KƏLBƏCƏR RAYONU – 60100001  
60101005  1. Kəlbəcər şəhər iəd  
60101014  K ə l b ə c ə r ş.  
60103005  2. Abdullauşağı kənd iəd  
60103018  A b d u l l a u ş a ğ ı k.  
60103038  Ağyataq k.  
60103048  Fətallar k.  
60103058  Moz k.  
60103028  Mozqaraçanlı k.  
60105005  3. Ağcakənd kənd iəd  
60105018  A ğ c a k ə n d k.  
60105028  Oruclu k.  
60105048  Təzəkənd k.  
60105038  Zağalar k.  
60104005  4. Ağdaban kənd iəd  
60104018  A ğ d a b a n k.  
60104038  Bağırlı k.  
60104028  Çayqovuşan k.  
60107005  5. Almalıq kənd iəd  
60107018  A l m a l ı q k.  
60107038  Böyükdüz k.   
60107028  Laçın k.  
60109005  6. Aşağı Ayrım kənd iəd  
60109018  A ş a ğ ı A y r ı m k.  
60109038  Boyaqlı k.  
60109028  Yuxarı Ayrım k.  
60110005  7. Bağlıpəyə kənd iəd  
60110018  B a ğ l ı p ə y ə k.  
60110028  Vəng k.  
60111005  8. Başlıbel kənd iəd  
60111018  B a ş l ı b e l k.  
60111038  Alırzalar k.  
60111058  Çovdar k.  
60111028  Xallanlı k.  
60111048  Şahkərəm k.  
60120005  9. Comərd kənd iəd  
60120018  C o m ə r d k.  
60120038  Nəcəfalı k.  
60120048  Pirilər k.  
60120028  Tağılar k.  
60133005  10. Çaykənd kənd iəd  
60133018  Ç a y k ə n d k.  
60133028  Kəndyeri k.  
60133068  Qasımlar k.  
60133058  Mişni k.  
60133078  Rəhimli k.  
60134005  11. Çəpli kənd iəd  
60134018  Ç ə p l i k.  
60134028  İlyaslar k.  
60147005  12. Çərəkdar kənd iəd  
60147018  Ç ə r ə k d a r k.  
60146005  13. Çıldıran kənd iəd  
60146018  Ç ı l d ı r a n k.  
60146048  Dəvədaşı k.  
60146038  Mehmana k.  
60138005  14. Çıraq kənd iəd  
60138018  Ç ı r a q k.  
60138038  Məmmədsəfi k.  
60138028  Tövlədərə k.  
60112005  15. Dalqılınclı kənd iəd  
60112018  D a l q ı l ı n c l ı k.  
60112048  Barmaqbinə k.  
60112038  Dərəqışlaq k.  
60112028  Otaqlı k.  
60112058  Otqışlaq k.  
60157005  16. Daşbulaq kənd iəd  
60157018  D a ş b u l a q k.  
60157038  Allıkənd k.  
60157048  Böyürbinə k.  
60157028  Günəşqala k.   
60113005  17. Dəmirçidam kənd iəd  
60113018  D ə m i r ç i d a m k.  
60113028  Qanlıkənd k.  
60165005  18. Dovşanlı kənd iəd  
60165018  D o v ş a n l ı k.  
60165028  Bazarkənd k.  
60165038  Hayad k.  
60108005  19. Əsrik kənd iəd  
60108018  Ə s r i k k.  
60108028  Çobangərəhməz k.  
60108038  Çorman k.  
60108048  Alıbəyli k.  
60158005  20. Günəşli kənd iəd  
60158018  G ü n ə ş l i k.   
60158028  Ağbulaq k.  
60158038  Nəbilər k.  
60159005  21. Hacıkənd kənd iəd  
60159018  H a c ı k ə n d k.  
60159028  Başkənd k.  
60143005  22. Heyvalı kənd iəd  
60143018  H e y v a l ı k.  
60143038  Yayıcı k.  
60148005  23. Həsənriz kənd iəd  
60148018  H ə s ə n r i z k.  
60118005  24. İstibulaq kənd iəd  
60118018  İ s t i b u l a q k.  
60118038  Ağdaş k.  
60118028  Göydərə k.  
60149005  25. İstisu qəsəbə iəd  
60149016  İ s t i s u q.  
60150005  26. Keşdək kənd iəd  
60150018  K e ş d ə k k.  
60160005  27. Kərəmli kənd iəd  
60160018  K ə r ə m l i k.  
60145005  28. Kolatağ kənd iəd  
60145018  K o l a t a ğ k.  
60145028  Damğalı k.  
60119005  29. Qamışlı kənd iəd  
60119018  Q a m ı ş l ı k.  
60119028  Bağırsaq k.  
60161005  30. Qaraçanlı kənd iəd  
60161018  O r t a Q a r a ç a n l ı k.   
60161028  Aşağı Qaraçanlı k.   
60161038  Baş Qaraçanlı k.  
60161048  Xoləzəy k.  
60161058  İmanbinəsi k.   
60161068  Tatlar k.  
60122005  31. Qılınclı kənd iəd  
60122018  Q ı l ı n c l ı k.  
60122038  Alçalı k.  
60122028  Quzeyçirkin k.  
60141005  32. Qızılqaya kənd iəd  
60141018  Q ı z ı l q a y a k.  
60141028  Yuxarı Oratağ k.  
60141038  Çopurlu k.   
60151005  33. Qozlu kənd iəd  
60151018  Q o z l u k.  
60152005  34. Qozlukörpü kənd iəd  
60152018  Q o z l u k ö r p ü k.  
60166005  35. Lev kənd iəd  
60166018  L e v k.  
60124005  36. Mərcimək kənd iəd  
60124018  M ə r c i m ə k k.  
60124028  Ağqaya k.  
60162005  37. Milli kənd iəd  
60162018  B i r i n c i M i l l i k.   
60162028  İkinci Milli k.   
60162038  Üçüncü Milli k.  
60163005  38. Mollabayramlı kənd iəd  
60163018  M o l l a b a y r a m l ı k.   
60167005  39. Nadirxanlı kənd iəd  
60167018  N a d i r x a n l ı k.  
60155005  40. Narınclar kənd iəd  
60155018  N a r ı n c l a r k.  
60128005  41. Sarıdaş kənd iəd  
60128018  S a r ı d a ş k.  
60128028  Güneypəyə k.  
60129005  42. Seyidlər kənd iəd  
60129018  S e y i d l ə r k.  
60129028  Cəmilli k.  
60130005  43. Susuzluq kənd iəd  
60130018  S u s u z l u q k.  
60130028  Qasımbinəsi k.  
60135005  44. Şaplar kənd iəd  
60135018  Ş a p l a r k.  
60135028  Məmməduşağı k.  
60136005  45. Şurtan kənd iəd  
60136018  A ş a ğ ı Ş u r t a n k.  
60136028  Orta Şurtan k.  
60136048  Soyuqbulaq k.  
60136038  Yuxarı Şurtan k.  
60153005  46. Taxtabaşı kənd iəd  
60153018  T a x t a b a ş ı k.  
60153028  Yenikənd k.  
60137005  47. Təkəqaya kənd iəd  
60137018  T ə k ə q a y a k.  
60137028  Babaşlar k.  
60137038  Bozlu k.  
60132005  48. Tirkeşəvənd kənd iəd  
60132018  T i r k e ş ə v ə n d k.  
60132048  Qalaboyun k.  
60132058  Qaraxançallı k.  
60132038  Qazıxanlı k.  
60132028  Zərqulu k.  
60142005  49. Vəngli kənd iəd  
60142018  V ə n g l i k.  
60142028  Çormanlı k.  
60142038  Şahmansurlu k.  
60139005  50. Yanşaq kənd iəd  
60139018  Y a n ş a q k.  
60139038  Yanşaqbinə k.  
60139028  Zallar k.  
60115005  51. Yellicə kənd iəd  
60115018  Y e l l i c ə k.  
60115028  Alolar k.  
60115058  Armudlu k.  
60115048  Həsənlər k.  
60115038  Kaha k.  
60115068  Təkdam k.  
60114005  52. Zar kənd iəd  
60114018  Z a r k.  
60114038  Bəzirxana k.  
60114048  Hacıdünyamalılar k.  
60116005  53. Zəylik kənd iəd  
60116018  Z ə y l i k k.  
60116028  Hopurlu k.  
60116038  Şeyinli k.  
60154005  54. Zivel kənd iəd  
60154018  Z i v e l k.  
60117005  55. Zülfüqarlı kənd iəd  
60117018  Z ü l f ü q a r l ı k.  
60117038  Keçiliqaya k.  
60117028  Qaragüney k.  
  KÜRDƏMİR RAYONU - 90600001  
90601005  1. Kürdəmir şəhər iəd  
90601014  K ü r d ə m i r ş.  
90604005  2. Axtaçı kənd iəd  
90604018  A x t a ç ı k.  
90604058  Axtaçı Qarabucaq k.  
90603005  3. Atakişili kənd iəd  
90603018  A t a k i ş i l i k.  
90603028  Şıxımlı k.  
90605005  4. Böyük Kəngərli kənd iəd  
90605018  B ö y ü k K ə n g ə r l i k.  
90605038  Bağman k.  
90605028  İsmayıllı k.  
90608005  5. Carlı kənd iəd  
90608018  C a r l ı k.  
90608028  Quşlar k.  
90609005  6. Cəyli kənd iəd  
90609018  C ə y l i k.  
90609038  Bala Kəngərli k.  
90609048  Şahbəyli k.  
90609028  Ucarlı k.  
90617005  7. Çöhranlı kənd iəd  
90617018  Ç ö h r a n l ı k.  
90617028  Yeni Şıxımlı k.  
90602005  8. Ərəb Qubalı kənd iəd  
90602018  Ə r ə b Q u b a l ı k.  
90602028  Çöl Qubalı k.  
90602038  Məhərrəmli k.  
90616005  9. Xırdapay kənd iəd  
90616018  X ı r d a p a y k.  
90616028  Qağacılı k.  
90611005  10. Karrar kənd iəd  
90611018  K a r r a r k.  
90611068  Ərşəli k.  
90611058  Garıs Əyribənd k.  
90618005  11. Karrar qəsəbə iəd  
90618016  K a r r a r q.  
90618028  Xınıslı k.  
90618038  Muğanlı k.  
90612005  12. Köhünlü kənd iəd  
90612018  K ö h ü n l ü k.  
90612058  Qaramahmudlu k.  
90612038  Sovla k.  
90612028  Söyüdlər k.  
90612048  Şüşün k.  
90619005  13. Qarabucaq qəsəbə iəd  
90619016  Q a r a b u c a q q.  
90619028  Qarabucaq k.  
90619038  Qurdbayram k.  
90620005  14. Qarasaqqal kənd iəd  
90620018  Q a r a s a q q a l k.  
90625005  15. Qarasu kənd iəd  
90625018  Q a r a s u k.  
90607005  16. Qocalı kənd iəd  
90607018  Q o c a l ı k.  
90607028  Beyi k.  
90607038  Xəlsə k.  
90607048  Pirəköcə k.  
90621005  17. Mehdili kənd iəd  
90621018  M e h d i l i k.  
90621028  Dayıkazımlı k.  
90621038  Qoçulu k.  
90621048  Öyləqulu k.  
90613005  18. Mollakənd kənd iəd  
90613018  M o l l a k ə n d k.  
90613038  Çərtəyəz k.  
90613048  Ərəbxana k.  
90613028  Türkədi k.  
90614005  19. Muradxan kənd iəd  
90614018  M u r a d x a n k.  
90614038  Çöl Ərəb k.  
90614028  Sor Sor k.  
90622005  20. Pirili kənd iəd  
90622018  P i r i l i k.  
90623005  21. Sığırlı kənd iəd  
90623018  S ı ğ ı r l ı k.  
90624005  22. Şilyan kənd iəd  
90624018  Ş i l y a n k.  
90615005  23. Topalhəsənli kənd iəd  
90615018  T o p a l h ə s ə n l i k.  
90615038  Qaraqocalı k.  
90615028  Şahsevən k.  
90610005  24. Yenikənd kənd iəd  
90610018  Y e n i k ə n d k.  
90610028  Dəyirmanlı k.  
90610038  Mürtülü k.  
90610048  Təklə k.  
  QAX RAYONU - 40300001  
40301005  1. Qax şəhər iəd  
40301014  Q a x ş.  
40302005  2. Ağyazı kənd iəd  
40302018  A ğ y a z ı k.  
40302028  Üzümlükənd k.  
40304005  3. Almalı kənd iəd  
40304018  A l m a l ı k.  
40304038  Dəymədağlı k.  
40304028  Şıxlar k.  
40303005  4. Əlibəyli kənd iəd  
40303018  Ə l i b ə y l i k.  
40303038  İbaxlı k.  
40303028  İngiloy Kötüklü k.  
40310005  5. Əmircan kənd iəd  
40310018  Ə m i r c a n k.  
40310028  Əmbərçay k.  
40310038  Qaratala k.  
40306005  6. Güllük kənd iəd  
40306018  G ü l l ü k k.  
40306028  Qapıçay k.  
40308005  7. İlisu kənd iəd  
40308018  İ l i s u k.  
40308028  Ağçay k.  
40308038  Qaradolaq k.  
40309005  8. Qax İngiloy kənd iəd  
40309018  Q a x İ n g i l o y k.  
40309118  Bağtala k.  
40309048  Böyük Alatəmir k.  
40309088  Xələftala k.  
40309078  Keşqutan k.  
40309058  Kiçik Alatəmir k.  
40309028  Qaxbaş k.  
40309068  Qarameşə k.  
40309098  Qımırlı k.  
40309038  Meşəbaş k.  
40309108  Uzuntala k.  
40311005  9. Qaşqaçay kənd iəd  
40311018  Q a ş q a ç a y k.  
40311038  Armudlu k.  
40311028  Aşağı Malax k.  
40313005  10. Qıpçaq kənd iəd  
40313018  Q ı p ç a q k.  
40313038  Amanlı k.  
40313058  Baydarlı k.  
40313028  Qaysarlı k.  
40313078  Qazmalar k.  
40313048  Oncallı k.  
40313068  Tanqıt k.  
40305005  11. Qorağan kənd iəd  
40305018  Q o r a ğ a n k.  
40305028  Şotavar k.  
40312005  12. Qum kənd iəd  
40312018  Q u m k.  
40312028  Çinarlı k.  
40312048  Fıstıqlı k.  
40312038  Suskənd k.  
40314005  13. Ləkit kənd iəd  
40314018  L ə k i t k.  
40314048  Ləkit Kötüklü k.  
40314038  Ləkit Malax k.  
40314028  Zərnə k.  
40315005  14. Sarıbaş kənd iəd  
40315018  S a r ı b a ş k.  
40315028  Cəlayir k.  
40316005  15. Tasmalı kənd iəd  
40316018  T a s m a l ı k.  
40316038  Qarabaldır k.  
40316028  Lələpaşa k.  
40317005  16. Turaclı kənd iəd  
40317018  T u r a c l ı k.  
40317038  Çudulu k.  
40317028  Marsan k.  
40307005  17. Zəyəm kənd iəd  
40307018  Z ə y ə m k.  
40307038  Qındırğa k.  
40307028  Lələli k.  
  QAZAX RAYONU - 50100001  
50101005  1. Qazax şəhər iəd  
50101014  Q a z a x ş.  
50102005  2. Ağköynək kənd iəd  
50102018  A ğ k ö y n ə k k.  
50102028  Qarapapaq k.  
50104005  3. Alpout kənd iəd  
50104018  A l p o u t k.  
50104028  Abbasbəyli k.  
50113005  4. Aslanbəyli kənd iəd  
50113018  A s l a n b ə y l i k.  
50105005  5. Aşağı Əskipara kənd iəd  
50105018  A ş a ğ ı Ə s k i p a r a k.  
50105038  Bağanıs Ayrım k.  
50105028  Xeyrımlı k.  
50114005  6. Aşağı Salahlı kənd iəd  
50114018  A ş a ğ ı S a l a h l ı k.  
50106005  7. Barxudarlı kənd iəd  
50106018  B a r x u d a r l ı k.  
50106028  Sofulu k.  
50115005  8. Birinci Şıxlı kənd iəd  
50115018  B i r i n c i Ş ı x l ı k.  
50108005  9. Cəfərli kənd iəd  
50108018  C ə f ə r l i k.  
50108028  Bala Cəfərli k.  
50112005  10. Çaylı kənd iəd  
50112018  Ç a y l ı k.  
50112028  Bala Çaylı k.  
50116005  11. Daş Salahlı kənd iəd  
50116018  D a ş S a l a h l ı k.  
50107005  12. Dəmirçilər kənd iəd  
50107018  D ə m i r ç i l ə r k.  
50107028  Ürkməzli k.  
50111005  13. Fərəhli kənd iəd  
50111018  F ə r ə h l i k.  
50111028  Qızılhacılı k.  
50103005  14. Hüseynbəyli kənd iəd  
50103018  H ü s e y n b ə y l i k.  
50103028  Canalı k.  
50117005  15. Xanlıqlar kənd iəd  
50117018  X a n l ı q l a r k.  
50118005  16. İkinci Şıxlı kənd iəd  
50118018  İ k i n c i Ş ı x l ı k.  
50119005  17. Kəmərli kənd iəd  
50119018  K ə m ə r l i k.  
50120005  18. Kosalar kənd iəd  
50120018  K o s a l a r k.  
50121005  19. Qaymaqlı kənd iəd  
50121018  Q a y m a q l ı k.  
50109005  20. Quşçu Ayrım kənd iəd  
50109018  Q u ş ç u A y r ı m k.  
50109028  Məzəm k.  
50110005  21. Orta Salahlı kənd iəd  
50110018  O r t a S a l a h l ı k.  
50110028  Qazaxbəyli k.  
50122005  22. Yuxarı Əskipara kənd iəd  
50122018  Y u x a r ı Ə s k i p a r a k.  
50123005  23. Yuxarı Salahlı kənd iəd  
50123018  Y u x a r ı S a l a h l ı k.  
  QƏBƏLƏ RAYONU - 40600001  
40601005  1. Qəbələ şəhər iəd  
40601014  Q ə b ə l ə ş.  
40601028  Küsnət k.  
40620005  2. Abrıx kənd iəd  
40620018  A b r ı x k.  
40621005  3. Aydınqışlaq kənd iəd  
40621018  A y d ı n q ı ş l a q k.  
40622005  4. Bayramkoxalı kənd iəd  
40622018  B a y r a m k o x a l ı k.  
40623005  5. Bəyli kənd iəd  
40623018  B ə y l i k.  
40624005  6. Bılıx kənd iəd  
40624018  B ı l ı x k.  
40627005  7. Bum qəsəbə iəd  
40627016  B u m q.  
40625005  8. Böyük Əmili kənd iəd  
40625018  B ö y ü k Ə m i l i k.  
40626005  9. Böyük Pirəli kənd iəd  
40626018  B ö y ü k P i r ə l i k.  
40628005  10. Bunud kənd iəd  
40628018  B u n u d k.  
40629005  11. Cığatelli kənd iəd  
40629018  C ı ğ a t e l l i k.  
40630005  12. Çarxana kənd iəd  
40630018  Ç a r x a n a k.  
40631005  13. Çuxur Qəbələ kənd iəd  
40631018  Ç u x u r Q ə b ə l ə k.  
40632005  14. Daşca kənd iəd  
40632018  D a ş c a k.  
40606005  15. Dizaxlı kənd iəd  
40606018  D i z a x l ı k.  
40606038  Sarıhacallı k.  
40633005  16. Əmirvan kənd iəd  
40633018  Ə m i r v a n k.  
40604005  17. Hacıalılı kənd iəd  
40604018  H a c ı a l ı l ı k.  
40634005  18. Həmzəli kənd iəd  
40634018  H ə m z ə l i k.  
40635005  19. Həzrə kənd iəd  
40635018  H ə z r ə k.  
40636005  20. Xırxatala kənd iəd  
40636018  X ı r x a t a l a k.  
40637005  21. İmamlı kənd iəd  
40637018  İ m a m l ı k.  
40638005  22. Kiçik Əmili kənd iəd  
40638018  K i ç i k Ə m i l i k.  
40639005  23. Kiçik Pirəli kənd iəd  
40639018  Ki ç i k P i r ə l i k.  
40640005  24. Kötüklü kənd iəd  
40640018  K ö t ü k l ü k.  
40641005  25. Kürd kənd iəd  
40641018  K ü r d k.  
40642005  26. Qaradeyin kənd iəd  
40642018  Q a r a d e y i n k.  
40643005  27. Qəmərvan kənd iəd  
40643018  Q ə m ə r v a n k.  
40644005  28. Quşlar kənd iəd  
40644018  Q u ş l a r k.  
40645005  29. Laza kənd iəd  
40645018  L a z a k.  
40646005  30. Mamaylı kənd iəd  
40646018  M a m a y l ı k.  
40647005  31. Məlikli kənd iəd  
40647018  M ə l i k l i k.  
40648005  32. Məmmədağalı kənd iəd  
40648018  M ə m m ə d a ğ a l ı k.  
40614005  33. Mıxlıqovaq kənd iəd  
40614018  M ı x l ı q o v a q k.  
40613005  34. Mirzəbəyli kənd iəd  
40613018  M i r z ə b ə y l i k.  
40613028  Corlu k.  
40670005  35. Mollaşıxalı kənd iəd  
40670018  M o l l a ş ı x a l ı k.  
40649005  36. Nic qəsəbə iəd  
40649016  N i c q.  
40650005  37. Nohurqışlaq kənd iəd  
40650018  N o h u r q ı ş l a q k.  
40669005  38. Ovcullu kənd iəd  
40669018  O v c u l l u k.   
40651005  39. Savalan kənd iəd  
40651018  S a v a l a n k.  
40652005  40. Seyidqışlaq kənd iəd  
40652018  S e y i d q ı ş l a q k.  
40653005  41. Sırt Yengicə kənd iəd  
40653018  S ı r t Y e n g i c ə k.  
40654005  42. Siləyli kənd iəd  
40654018  S i l ə y l i k.  
40671005  43. Solquca kənd iəd  
40671018  S o l q u c a k.  
40671028  Dandıx k.  
40655005  44. Soltannuxa kənd iəd  
40655018  S o l t a n n u x a k.  
40668005  45. Şamlı kənd iəd  
40668018  Ş a m l ı k.  
40667005  46. Şəfili kənd iəd  
40667018  Ş ə f i l i k.  
40615005  47. Tikanlı kənd iəd  
40615018  T i k a n l ı k.  
40656005  48. Topbağ kənd iəd  
40656018  T o p b a ğ k.  
40657005  49. Tövlə kənd iəd  
40657018  T ö v l ə k.  
40616005  50. Tüntül kənd iəd  
40616018  T ü n t ü l k.  
40658005  51. Uludaş kənd iəd  
40658018  U l u d a ş k.  
40659005  52. Vəndam qəsəbə iəd  
40659016  V ə n d a m q.  
40660005  53. Yemişanlı kənd iəd  
40660018  Y e m i ş a n l ı k.  
40661005  54. Yengicə kənd iəd  
40661018  Y e n g i c ə k.  
40662005  55. Yeni Dizaxlı kənd iəd  
40662018  Y e n i D i z a x l ı k.  
40663005  56. Yenikənd kənd iəd  
40663018  Y e n i k ə n d k.  
40607005  57. Zalam kənd iəd  
40607018  Z a l a m k.  
40664005  58. Zarağan kənd iəd  
40664018  Z a r a ğ a n k.  
40665005  59. Zərgərli kənd iəd  
40665018  Z ə r g ə r l i k.  
40666005  60. Zirik kənd iəd  
40666018  Z i r i k k.  
  QOBUSTAN RAYONU - 30700001  
30701005  1. Qobustan şəhər iəd  
30701014  Q o b u s t a n ş.  
30704005  2. Bədəlli kənd iəd  
30704018  B ə d ə l l i k.  
30704028  Sədəfli k.  
30704036  Üzümçü q.  
30713005  3. Cəmcəmli kənd iəd  
30713018  C ə m c ə m l i k.  
30713028  Damlamaca k.  
30707005  4. Cəyirli kənd iəd  
30707018  C ə y i r l i k.  
30707028  Çelov k.  
30714005  5. Dərəkənd kənd iəd  
30714018  D ə r ə k ə n d k.  
30702005  6. Ərəbqədim kənd iəd  
30702018  Ə r ə b q ə d i m k.  
30702028  Göydərə k.  
30702038  Nardaran k.  
30703005  7. Ərəbşalbaş kənd iəd  
30703018  Ə r ə b ş a l b a ş k.  
30712005  8. Xilmilli kənd iəd  
30712018  X i l m i l l i k.  
30712028  Şıxlar k.  
30708005  9. Qurbançı kənd iəd  
30708018  Q u r b a n ç ı k.  
30708048  Çay Qurbançı k.  
30708028  Ərəbşahverdi k.  
30708038  Qaracüzlü k.  
30710005  10. Nabur kənd iəd  
30710018  N a b u r k.  
30710028  Bəklə k.  
30710038  Cəngi k.  
30711005  11. Poladlı kənd iəd  
30711018  P o l a d l ı k.  
30711028  Dağ Kolanı k.  
30716005  12. Sündü kənd iəd  
30716018  S ü n d ü k.  
30706005  13. Şıxzahırlı kənd iəd  
30706018  Ş ı x z a h ı r l ı k.  
30706058  Ceyrankeçməz k.  
30706048  İlanlı k.  
30709005  14. Təklə kənd iəd  
30709018  T ə k l ə k.  
30709028  Çuxanlı k.  
30717005  15. Təklə Mirzəbaba kənd iəd  
30717018  T ə k l ə M i r z ə b a b a k.  
30705005  16. Yekəxana kənd iəd  
30705018  Y e k ə x a n a k.  
30705028  Təsi k.  
  QUBA RAYONU - 30300001  
30301005  1. Quba şəhər iəd  
30301014  Q u b a ş.  
30301028  Əski İqrığ k.  
30304005  2. Alekseyevka kənd iəd  
30304018  A l e k s e y e v k a k.  
30304038  İqrığ k.  
30304058  Qacar Zeyid k.  
30304048  Timiryazev k.  
30304028  Zizik k.  
30306005  3. Alpan kənd iəd  
30306018  A l p a n k.  
30306028  Kürkün k.  
30306038  Uzunmeşə k.  
30307005  4. Amsar kənd iəd  
30307018  A m s a r k.  
30307048  Alıc k.  
30307028  Ərməki k.  
30307038  Yuxarı Digah k.  
30308005  5. Aşağı Atuc kənd iəd  
30308018  A ş a ğ ı A t u c k.  
30308028  Susayqışlaq k.  
30319005  6. Birinci Nügədi kənd iəd  
30319018  B i r i n ci N ü g ə d i k.  
30319026  Qaraçay q.  
30319038  Mirzəqışlaq k.  
30309005  7. Buduq kənd iəd  
30309018  B u d u q k.  
30309038  Dağüstü k.  
30309058  Yalavanc k.  
30309028  Zeyid k.  
30329005  8. Çiçi kənd iəd  
30329018  Ç i ç i k.  
30329038  Qənidərə k.  
30329028  Raziyələr k.  
30329058  Səbətlər k.  
30329048  Sırt Çiçi k.  
30329068  Təngəaltı k.  
30305005  9. Əlik kənd iəd  
30305018  Ə l i k k.  
30305038  Cek k.  
30305028  Haputlu k.  
30305048  Qrız k.  
30305058  Qrızdəhnə k.  
30312005  10. Güləzi kənd iəd  
30312018  G ü l ə z i k.  
30312078  Afurca k.  
30312108  Atuc k.  
30312068  Aydınkənd k.  
30312038  Dalaqo k.  
30312088  Fırıq k.  
30312048  Xanagahyolu k.  
30312058  Xırt k.  
30312028  Kunxırt k.  
30312098  Ruçuq k.  
30313005  11. Hacıhüseynli kənd iəd  
30313018  H a c ı h ü s e y n l i k.  
30313038  Davudoba k.  
30313048  Əliməmmədoba k.  
30313108  Ərməkiqışlaq k.  
30313076  Gənclər q.  
30313088  Hacıqaib k.  
30313058  Küpçalqışlaq k.  
30313068  Qımılqışlaq k.  
30313098  Mirzəqasım k.  
30313028  Çaydüzü k.  
30326005  12. Xaltan kənd iəd  
30326018  X a l t a n k.  
30326048  Çarxaçu k.  
30326068  Muçu k.  
30326028  Nütəh k.  
30326058  Rəngdar k.  
30326038  Utuq k.  
30328005  13. Xınalıq kənd iəd  
30328018  X ı n a l ı q k.  
30328028  Qalayxudat k.  
30327005  14. Xucbala kənd iəd  
30327018  X u c b a l a k.  
30327058  Aşağı Xuc k.  
30327038  Çartəpə k.  
30327028  Digah k.  
30327048  Orta Xuc k.  
30320005  15. İkinci Nügədi kənd iəd  
30320018  İ k i n c i N ü g ə d i k.  
30320028  Pirvahid k.  
30331005  16. İspik kənd iəd  
30331018  İ s p i k k.  
30318005  17. Küpçal kənd iəd  
30318018  K ü p ç a l k.  
30318058  Küsnət k.  
30318038  Qələdüz k.  
30318048  Qımıl k.  
30318028  Üçgün k.  
30317005  18. Qəçrəş kənd iəd  
30317018  Q ə ç r ə ş k.  
30317038  Küsnətqazma k.  
30317028  Qımılqazma k.  
30303005  19. Qırmızı Qəsəbə qəsəbə iəd  
30303016  Q ı r m ı z ı Q ə s ə b ə q.  
30303028  Dağlı k.  
30302005  20. Qonaqkənd qəsəbə iəd  
30302016  Q o n a q k ə n d q.  
30302038  Cimi k.  
30302078  Gömürdəhnə k.  
30302058  Xaşı k.  
30302028  Qarovulüstü k.  
30302048  Ördüc k.  
30302068  Puçuq k.  
30321005  21. Rustov kənd iəd  
30321018  R u s t o v k.  
30321058  Bad k.  
30321038  Bağçalı k.  
30321028  Cadarı k.  
30321088  Cindar k.  
30321138  Dəhnə k.  
30321128  Güneyməhlə k.  
30321108  Hacıağalar k.  
30321078  Xanəgah k.  
30321168  Kələbağ k.  
30321048  Qalagah k.  
30321098  Qamqam k.  
30321068  Məckəxacə k.  
30321148  Püstəqasım k.  
30321158  Sofikənd k.  
30321118  Yekdar k.  
30322005  22. Rük kənd iəd  
30322018  R ü k k.  
30322048  Adur k.  
30322058  Dalıqaya k.  
30322078  Gürdəh k.  
30322038  Qarxun k.  
30322028  Söhüb k.  
30322068  Zıxır k.  
30323005  23. Susay kənd iəd  
30323018  S u s a y k.  
30323028  Gəray k.  
30330005  24. Şuduq kənd iəd  
30330018  Ş u d u q k.  
30330028  Nöydün k.  
30324005  25. Talabıqışlaq kənd iəd  
30324018  T a l a b ı q ı ş l a q k.  
30324038  Cağacıq k.  
30324048  Xaruşa k.  
30324028  Küçeyi k.  
30324058  Talabı k.  
30324068  Toxmar k.  
30325005  26. Tüləkəran kənd iəd  
30325018  A ş a ğ ı T ü l ə k ə r a n k.  
30325058  Gültəpə k.  
30325068  Möhüc k.  
30325048  Tülər k.  
30325038  Yenikənd k.  
30325028  Yuxarı Tüləkəran k.  
30310005  27. Vəlvələ kənd iəd  
30310018  V ə l v ə l ə k.  
30310038  Bərğov k.  
30310078  Gədik k.  
30310068  Gədikqışlaq k.  
30310028  İbrahimhaput k.  
30310058  İdrisiqışlaq k.  
30310048  İsnovqışlaq k.  
30310088  Paşaoba k.  
30311005  28. Vladimirovka kənd iəd  
30311018  V l a d i m i r o v k a k.  
30311048  Ağbil k.  
30311058  Dəlləkli k.  
30311038  Əlibəyqışlaq k.  
30311028  Mirzəməmmədkənd k.  
30314005  29. Yerfi kənd iəd  
30314018  Y e r f i k.  
30314048  Dərk k.   
30314038  Qayadalı k.  
30314028  Nohurdüzü k.  
30314058  Talış k.  
30316005  30. Zərdabi qəsəbə iəd  
30316016  Z ə r d a b i q.  
30316048  Amsarqışlaq k.  
30316026  Bağbanlı q.  
30316036  Barlı q.  
30315005  31. Zərqava kənd iəd  
30315018  Z ə r q a v a k.  
30315038  Aspərəsti k.  
30315098  Çayqışlaq k.  
30315048  Xaspolad k.  
30315068  İsnov k.  
30315058  Kələnov k.  
30315078  Qasımqışlaq k.  
30315028  Qorxmazoba k.  
30315088  Mahmudqışlaq k.  
  QUBADLI RAYONU - 60300001  
60301005  1. Qubadlı şəhər iəd  
60301014  Q u b a d l ı ş.  
60302005  2. Aşağı Cibikli kənd iəd  
60302018  A ş a ğ ı C i b i k l i k.  
60302038  Xallava k.  
60302028  Yuxarı Cibikli k.  
60303005  3. Balasoltanlı kənd iəd  
60303018  B a l a s o l t a n l ı k.  
60303038  Qaraimanlı k.  
60303028  Padar k.  
60304005  4. Başarat kənd iəd  
60304018  B a ş a r a t k.  
60304068  Armudlu k.  
60304058  Deşdahat k.  
60304048  Hat k.  
60304028  Milanlı k.  
60324005  5. Çardaqlı kənd iəd  
60324018  Ç a r d a q l ı k.  
60324048  Əyin k.  
60324038  Xələc k.  
60324028  Tarovlu k.  
60325005  6. Çərəli kənd iəd  
60325018  Ç ə r ə l i k.  
60325028  Boyunəkər k.  
60325038  Saldaş k.  
60308005  7. Dəmirçilər kənd iəd  
60308018  D ə m i r ç i l ə r k.  
60308028  Poladlı k.  
60309005  8. Dondarlı kənd iəd  
60309018  D o n d a r l ı k.  
60309038  Diləli Müskənli k.  
60309028  Mirlər k.  
60309048  Saray k.  
60328005  9. Əliquluuşağı kənd iəd  
60328018  Ə l i q u l u u ş a ğ ı k.  
60321005  10. Fərcan kənd iəd  
60321018  F ə r c a n k.  
60321028  Göyyal k.  
60321038  Hərtiz k.  
60321048  Zor k.  
60307005  11. Göyərcik kənd iəd  
60307018  G ö y ə r c i k k.  
60307058  Bəxtiyarlı k.  
60307028  Cılfır k.  
60307048  Göyər Abbas k.  
60307038  Seytas k.  
60305005  12. Hal kənd iəd  
60305018  H a l k.  
60305058  Ballıqaya k.  
60305028  Qəzyan k.  
60305038  Məmər k.  
60305048  Mollalı k.  
60306005  13. Həmzəli kənd iəd  
60306018  H ə m z ə l i k.  
60306048  Çaytumas k.  
60306028  Əfəndilər k.  
60306038  Yusifbəyli k.  
60329005  14. Xanlıq kənd iəd  
60329018  X a n l ı q k.  
60322005  15. Xocahan kənd iəd  
60322018  X o c a h a n k.  
60322038  Qilican k.  
60322028  Tinli k.  
60323005  16. Xocik kənd iəd  
60323018  X o c i k k.  
60323028  Mərdanlı k.  
60311005  17. Qaracallı kənd iəd  
60311018  Q a r a c a l l ı k.  
60311038  Qarağac k.  
60311028  Qarakişilər k.  
60312005  18. Qaralar kənd iəd  
60312018  Q a r a l a r k.  
60312038  Hüseynuşağı k.  
60312028  Kavdadıq k.  
60313005  19. Qayalı kənd iəd  
60313018  Q a y a l ı k.  
60313038  Abdalanlı k.  
60313028  Ləpəxeyranlı k.  
60330005  20. Mahmudlu kənd iəd  
60330018  M a h m u d l u k.  
60316005  21. Mahruzlu kənd iəd  
60316018  M a h r u z l u k.  
60316028  Alaqurşaq k.  
60316038  Muğanlı k.  
60315005  22. Məlikəhmədli kənd iəd  
60315018  M ə l i k ə h m ə d l i k.  
60315028  Qundanlı k.  
60317005  23. Muradxanlı kənd iəd  
60317018  M u r a d x a n l ı k.  
60317028  Həkəri k.  
60317038  Xəndək k.  
60317048  İşıqlı k.  
60318005  24. Novlu kənd iəd  
60318018  N o v l u k.  
60318048  Davudlu k.  
60318058  Eyvazlı k.   
60318038  Gürcülü k.  
60318068  Qədili k.  
60318028  Məzrə k.  
60331005  25. Sarıyataq kənd iəd  
60331018  S a r ı y a t a q k.  
60319005  26. Tatar kənd iəd  
60319018  T a t a r k.  
60319038  Qaraqoyunlu k.  
60319028  Qiyaslı k.  
60320005  27. Teymur Müskənli kənd iəd  
60320018  T e y m u r M ü s k ə n l i k.  
60320028  Balahəsənli k.  
60320038  Xıdırlı k.   
60314005  28. Ulaşlı kənd iəd  
60314018  U l a ş l ı k.  
60314038  Altınca k.  
60314028  Əbilcə k.  
60327005  29. Yuxarı Xocamsaqlı kənd iəd  
60327018  Y u x a r ı X o c a m s a q l ı k.  
60327038  Aşağı Xocamsaqlı k.  
60327028  Mehrili k.  
60326005  30. Yuxarı Mollu kənd iəd  
60326018  Y u x a r ı M o l l u k.  
60326028  Aşağı Mollu k.  
60326038  Mollabürhan k.  
60310005  31. Zilanlı kənd iəd  
60310018  Z i l a n l ı k.  
60310028  Kürd Mahruzlu k.  
60310038  Seləli k.  
  QUSAR RAYONU - 30100001  
30101005  1. Qusar şəhər iəd  
30101014  Q u s a r ş.  
30101028  Qayakənd k.  
30128005  2. Aşağı Ləgər kənd iəd  
30128018  A ş a ğ ı L ə g ə r k.  
30103005  3. Avaran kənd iəd  
30103018  A v a r a n k.  
30103028  Xürəl k.  
30106005  4. Bala Qusar kənd iəd  
30106018  B a l a Q u s a r k.  
30106028  Bədirqala k.  
30106038  Həsənqala k.  
30106048  Köhnə Xudat qazmalar k.  
30112005  5. Düztahir kənd iəd  
30112018  D ü z t a h i r k.  
30112028  Gican k.  
30104005  6. Əcəxur kənd iəd  
30104018  Ə c ə x u r k.  
30104028  Böyük Muruq k.  
30104038  Əcəxuroba k.  
30129005  7. Əniq kənd iəd  
30129018  Ə n i q k.  
30107005  8. Gədəzeyxur kənd iəd  
30107018  G ə d ə z e y x u r k.  
30107028  Bədişqala k.  
30107038  Gündüzqala k.  
30108005  9. Gilah kənd iəd  
30108018  G i l a h k.  
30108048  Aşağı Qələnxur k.  
30108028  Xuluq k.  
30108038  Nəcəfkənd k.  
30109005  10. Gilahoba kənd iəd  
30109018  G i l a h o b a k.  
30109028  Haçatala k.  
30109038  Nəcəfkəndoba k.  
30122005  11. Həzrə kənd iəd  
30122018  H ə z r ə k.  
30122028  Girik k.  
30122048  Həzrəoba k.  
30122038  Ləcət k.  
30130005  12. Hil kənd iəd  
30130018  H i l k.  
30123005  13. Xuray kənd iəd  
30123018  X u r a y k.  
30123028  Suvacal k.  
30123048  Yuxarı Ləgər k.  
30114005  14. İmamqulukənd kənd iəd  
30114018  İ m a m q u l u k ə n d k.  
30114028  Aşağı İmamqulukənd k.  
30114038  Suduroba k.  
30116005  15. Köhnə Xudat kənd iəd  
30116018  K ö h n ə X u d a t k.  
30116028  Əvəcük k.  
30117005  16. Kuzunqışlaq kənd iəd  
30117018  K u z u n q ı ş l a q k.  
30117038  Atlıxan k.  
30117058  Avaranqışlaq k.  
30117048  Caqarqışlaq k.  
30117028  Zindanmuruqqışlaq k.  
30115005  17. Qalacıq kənd iəd  
30115018  Q a l a c ı q k.  
30115038  Langi k.  
30115048  Minaxür k.  
30115028  Yeni Həyat k.  
30127005  18. Quxuroba kənd iəd  
30127018  Q u x u r o b a k.  
30127028  Çubuqlu k.  
30127038  Əniqoba k.  
30127088  Gicanoba k.  
30127058  Hiloba k.  
30127048  Xuluqoba k.  
30127068  Ləgərqışlaq k.  
30127078  Yasaboba k.  
30118005  19. Mucuq kənd iəd  
30118018  M u c u q k.  
30118028  Ukur k.  
30119005  20. Piral kənd iəd  
30119018  P i r a l k.  
30119028  Cibir k.  
30102005  21. Samur qəsəbə iəd  
30102016  S a m u r q.  
30102028  Yeni Tahircal k.  
30120005  22. Sudur kənd iəd  
30120018  S u d u r k.  
30120078  Arçan k.  
30120088  Əlix k.  
30120038  Kənarçay k.  
30120048  Quxur k.  
30120028  Quturğan k.  
30120098  Yerği kek k.  
30124005  23. Şirvanlı kənd iəd  
30124018  Ş i r v a n l ı k.  
30124038  Kufoba k.  
30124078  Qaratoba k.  
30124028  Qullar k.  
30124098  Mucuqoba k.  
30124058  Salahoba k.  
30124068  Torpaqkörpü k.  
30124048  Üzdənoba k.  
30124088  Zuxuloba k.  
30121005  24. Urva kənd iəd  
30121018  U r v a k.  
30121028  Çiləgir k.  
30121038  Urvaoba k.  
30131005  25. Yasab kənd iəd  
30131018  Y a s a b k.  
30125005  26. Yuxarı Qələnxur kənd iəd  
30125018  Y u x a r ı Q ə l ə n x u r k.  
30125028  Zuxul k.  
30132005  27. Yuxarı Tahircal kənd iəd  
30132018  Y u x a r ı T a h i r c a l k.  
30133005  28. Yuxarı Zeyxur kənd iəd  
30133018  Y u x a r ı Z e y x u r k.  
30113005  29. Zindanmuruq kənd iəd  
30113018  Z i n d a n m u r u q k.  
30113038  Caqar k.  
30113048  Çətgün k.  
30113028  Kuzun k.  
30113058  Laza k.  
  LAÇIN RAYONU – 60200001  
60201005  1. Laçın şəhər iəd  
60201014  L a ç ı n ş.  
60201028  Qarıkaha k.  
60236005  2. Ağbulaq kənd iəd  
60236018  A ğ b u l a q k.  
60237005  3. Ağcakənd kənd iəd  
60237018  A ğ c a k ə n d k.  
60238005  4. Alxaslı kənd iəd  
60238018  A l x a s l ı k.  
60202005  5. Arduşlu kənd iəd  
60202018  A r d u ş l u k.  
60202028  Ağcayazı k.  
60203005  6. Aşağı Fərəcan kənd iəd  
60203018  A ş a ğ ı F ə r ə c a n k.  
60203028  Yuxarı Fərəcan k.  
60204005  7. Bozlu kənd iəd  
60204018  B o z l u k.  
60204028  Qalaça k.  
60205005  8. Bülüldüz kənd iəd  
60205018  B ü l ü l d ü z k.  
60205028  Ayıbasar k.  
60205038  Birinci İpək k.  
60239005  9. Cağazur kənd iəd  
60239018  C a ğ a z u r k.  
60210005  10. Cicimli kənd iəd  
60210018  C i c i m l i k.  
60210038  Aşağı Cicimli k.  
60210028  Qazıdərə k.  
60209005  11. Daşlı kənd iəd  
60209018  D a ş l ı k.  
60209048  Hətəmlər k.  
60209058  Kaha k.  
60209038  Narışlar k.  
60209028  Vəlibəyli k.  
60240005  12. Əhmədli kənd iəd  
60240018  Ə h m ə d l i k.  
60232005  13. Fərraş kənd iəd  
60232018  F ə r r a ş k.  
60232028  Nurəddin k.  
60233005  14. Fətəlipəyə kənd iəd  
60233018  F ə t ə l i p ə y ə k.  
60233028  Ağanus k.  
60233048  Ərəb k.  
60233058  Turşsu k.  
60233038  Unannovu k.  
60233068  Kəravuz k.  
60241005  15. Güləbird kənd iəd  
60241018  G ü l ə b i r d k.  
60207005  16. Hacıxanlı kənd iəd  
60207018  H a c ı x a n l ı k.  
60207038  Budaqdərə k.  
60207028  Qovuşuq k.  
60242005  17. Hacılar kənd iəd  
60242018  H a c ı l a r k.  
60208005  18. Hoçaz kənd iəd  
60208018  H o ç a z k.  
60208048  Avazlar k.  
60208028  Mollalar k.  
60208038  Uludüz k.  
60212005  19. İrçan kənd iəd  
60212018  İ r ç a n k.  
60212028  Çəmbərəkənd k.  
60212038  Xumarta k.  
60221005  20. Kamallı kənd iəd  
60221018  K a m a l l ı k.  
60221028  Çıraqlı k.  
60216005  21. Köhnəkənd kənd iəd  
60216018  K ö h n ə k ə n d k.  
60216048  Alıcan k.  
60216038  Əyrik k.  
60216028  Qışlaq k.  
60220005  22. Kürdhacı kənd iəd  
60220018  K ü r d h a c ı k.  
60220028  Ərikli k.  
60220038  Hacısamlı k.  
60220048  Qarasaqqal k.  
60213005  23. Qarabəyli kənd iəd  
60213018  Q a r a b ə y l i k.  
60213038  Korcabulaq k.  
60213028  Lolabağırlı k.  
60222005  24. Qarakeçdi kənd iəd  
60222018  Q a r a k e ç d i k.  
60222028  Katos k.  
60215005  25. Qarıqışlaq kənd iəd  
60215018  Q a r ı q ı ş l a q k.  
60215038  Qılınclı k.  
60215028  Soyuqbulaq k.  
60215048  Zeyvə k.  
60243005  26. Qayğı qəsəbə iəd  
60243016  Q a y ğ ı q.  
60218005  27. Qorçu kənd iəd  
60218018  Q o r ç u k.  
60218028  Zağaltı k.  
60219005  28. Qoşasu kənd iəd  
60219018  Q o ş a s u k.  
60219038  Alpout k.  
60219048  Bülövlük k.  
60217005  29. Qozlu kənd iəd  
60217018  Q o z l u k.  
60217028  Fingə k.  
60244005  30. Quşçu kənd iəd  
60244018  Q u ş ç u k.  
60223005  31. Malxələf kənd iəd  
60223018  M a l x ə l ə f k.  
60223028  Mazutlu k.  
60223038  Məlikpəyə k.  
60224005  32. Malıbəy kənd iəd  
60224018  M a l ı b ə y k.  
60224028  Ağoğlan k.  
60224038  Hüsülü k.  
60224048  Ziyrik k.  
60225005  33. Mığıdərə kənd iəd  
60225018  M ı ğ ı d ə r ə k.  
60225058  Baldırğanlı k.  
60225048  Dəyhan k.  
60225028  Dəyirmanyanı k.  
60225038  Tərxanlı k.  
60245005  34. Minkənd kənd iəd  
60245018  M i n k ə n d k.  
60246005  35. Mirik kənd iəd  
60246018  M i r i k k.  
60247005  36. Mişni kənd iəd  
60247018  M i ş n i k.  
60226005  37. Oğuldərə kənd iəd  
60226018  O ğ u l d ə r ə k.  
60226028  Ağalaruşağı k.  
60228005  38. Piçənis kənd iəd  
60228018  P i ç ə n i s k.  
60228028  Xaçınyalı k.  
60228038  Köhnə Çorman k.  
60227005  39. Pircahan kənd iəd  
60227018  P i r c a h a n k.  
60227038  Alıqulu k.  
60227048  Qaraçanlı k.  
60227028  Seyidlər k.  
60248005  40. Sadınlar kənd iəd  
60248018  S a d ı n l a r k.  
60231005  41. Səfiyan kənd iəd  
60231018  S ə f i y a n k.  
60231028  Xanalılar k.  
60231038  Suarası k.  
60231048  Türklər k.  
60229005  42. Sonasar kənd iəd  
60229018  S o n a s a r k.  
60229028  Mayis k.  
60235005  43. Şamkənd kənd iəd  
60235018  Ş a m k ə n d k.  
60235038  Bozdağan k.  
60235048  Çorman k.  
60235028  Ələkçi k.  
60235058  Nağdalı k.  
60249005  44. Şeylanlı kənd iəd  
60249018  Ş e y l a n l ı k.  
60234005  45. Şəlvə kənd iəd  
60234018  Ş ə l v ə k.  
60234038  Dambulaq k.  
60234028  İmanlar k.  
60230005  46. Təzəkənd kənd iəd  
60230018  T ə z ə k ə n d k.  
60230038  Ərdəşəvi k.  
60230028  Haqnəzər k.  
60206005  47. Vağazin kənd iəd  
60206018  V a ğ a z i n k.  
60206028  Bozgüney k.  
60206038  Kalafalıq k.  
60211005  48. Zabux kənd iəd  
60211018  Z a b u x k.  
60211048  Bəylik k.  
60211038  Qızılca k.  
60211028  Sus k.  
60214005  49. Zerti kənd iəd  
60214018  Z e r t i k.  
60214048  Birinci Tığik k.  
60214028  Xırmanlar k.  
60214058  İkinci Tığik k.  
60214038  Sarıbaba k.  
  LERİK RAYONU - 80300001  
80301005  1. Lerik şəhər iəd  
80301014  L e r i k ş.  
80301028  Hıramo k.  
80302005  2. Blaband kənd iəd  
80302018  B l a b a n d k.  
80302068  Ambu k.  
80302088  Barzavu k.  
80302058  Xəlifəkücə k.  
80302038  Lüləkəran k.  
80302048  Osnağakücə k.  
80302028  Şinəbənd k.  
80303005  3. Bürsülüm kənd iəd  
80303018  B ü r s ü l ü m k.  
80303088  Ancəqov k.  
80303078  Bobla k.  
80303028  Ləkər k.  
80303058  Nosovyədi k.  
80303048  Vənədi k.  
80303038  Vov k.  
80303068  Zeynəko k.  
80324005  4. Cəngəmiran kənd iəd  
80324018  C ə n g ə m i r a n k.  
80324028  Pirzəkücə k.  
80322005  5. Çayrud kənd iəd  
80322018  Ç a y r u d k.  
80322028  Andurma k.  
80322058  Anzolu k.  
80322038  Piyəkücə k.  
80322048  Rvarud k.  
80322068  Təngəbin k.  
80307005  6. Dəstər kənd iəd  
80307018  D ə s t ə r k.  
80307048  Bradi k.  
80307028  Dızdipok k.  
80307038  Hamarat k.  
80326005  7. Əliabad kənd iəd  
80326018  Ə l i a b a d k.  
80326028  Camaşəir k.  
80326038  Gürdəsər k.  
80326048  Soru k.  
80327005  8. Kələxan kənd iəd  
80327018  K ə l ə x a n k.  
80327028  Aşağı Amburdərə k.  
80327038  Göydərə k.  
80327048  Hilədərə k.  
80327058  Hüseynabad k.  
80327068  Xocadoy k.  
80327078  Kəlvəz k.  
80327088  Qışlaq k.  
80327098  Məhləabad k.  
80327108  Yuxarı Amburdərə k.  
80308005  9. Kirəvud kənd iəd  
80308018  K i r ə v u d k.  
80308058  Aran k.  
80308048  Boykəndil k.  
80308098  Buruq k.  
80308038  Ərdəbilə k.  
80308068  Lələdulan k.  
80308078  Musavar k.  
80308028  Ordahal k.  
80306005  10. Qosmalıan kənd iəd  
80306018  Q o s m a l ı a n k.  
80306078  Çökərə k.  
80306138  Digah k.  
80306058  Divağac k.  
80306198  Hiveri k.  
80306028  Hoveri k.  
80306208  Qələsər k.  
80306178  Lələhiran k.  
80306048  Şonaçola k.  
80306038  Tatoni k.  
80309005  11. Livədirqə kənd iəd  
80309018  L i v ə d i r q ə k.  
80309058  Əvilə k.  
80309028  Qədimkücə k.  
80309078  Mastail k.  
80309068  Murya k.  
80309038  Nüsomurya k.  
80309048  Yuxarı Bilnə k.  
80310005  12. Mistan kənd iəd  
80310018  M i s t a n k.  
80310028  Digov k.  
80310038  Digovdərə k.  
80310068  Halabın k.  
80310058  Xəlifəkənd k.  
80310048  Pirəsora k.  
80310078  Rəzgov k.  
80329005  13. Molalan kənd iəd  
80329018  M o l a l a n k.  
80329028  Sors k.  
80311005  14. Monidigah kənd iəd  
80311018  M o n i d i g a h k.  
80311058  Həzovi k.  
80311038  Jindi k.  
80311048  Nisli k.  
80311028  Pendi k.  
80312005  15. Noda kənd iəd  
80312018  N o d a k.  
80312048  Babagil k   
80312028  Bilnə k.  
80312038  Günəşli k.  
80315005  16. Nuravud kənd iəd  
80315018  N u r a v u d k.  
80315048  Köhnə Orand k.  
80315038  Sorsçay k.  
80315028  Zərdəbərə k.  
80314005  17. Nücü kənd iəd  
80314018  N ü c ü k.  
80314048  Davıdonu k.  
80314058  Haftonu k.  
80314028  Lərmərud k.  
80314038  Vamazğon k.  
80313005  18. Nüvədi kənd iəd  
80313018  N ü v ə d i k.  
80313098  Brkandul k.  
80313088  40-cı kilometr k.  
80313068  Rəzəvül k.  
80313078  Vistən k.  
80330005  19. Orand kənd iəd  
80330018  O r a n d k.  
80316005  20. Osyodərə kənd iəd  
80316018  O s y o d ə r ə k.  
80316058  Biləvər k.  
80316028  Bülüdül k.  
80316078  Geskon k.  
80316048  Gəndov k.  
80316038  Xanəgah k.  
80316088  Kekonu k.  
80316068  Şivlə k.  
80328005  21. Piran kənd iəd  
80328018  P i r a n k.  
80328028  Qışlaq k.  
80328038  Zərigümaco k.  
80317005  22. Pirəsora kənd iəd  
80317018  P i r ə s o r a k.  
80317028  Büzeyir k.  
80318005  23. Siyov kənd iəd  
80318018  S i y o v k.  
80318028  Akuşəpeştə k.  
80318048  Hovil k.  
80318038  Xəlifəhoni k.  
80318058  Qılqılov k.  
80323005  24. Şingədulan kənd iəd  
80323018  Ş i n g ə d u l a n k.  
80323058  Ağqışlaq k.  
80323028  Durğan k.  
80323048  Küman k.  
80323038  Laman k  
80323068  Zenoni k.  
80320005  25. Tikəband kənd iəd  
80320078  T i k ə b a n d k.  
80320058  Davradibi k.  
80320088  Dico k.  
80320068  Hücü k.  
80320038  Nıso k.  
80320028  Təndul k.  
80320018  Zardoni k.  
80321005  26. Tülüconu kənd iəd  
80321018  C o n u k.  
80321068  Hübi k.  
80321088  Qəvoy k.  
80321038  Qışlaq k.  
80321078  Loda k.  
80321048  Tülü k.  
80321028  Vıjaker k.  
80321098  Vılık k.  
80304005  27. Veri kənd iəd  
80304018  V e r i k.  
80304038  Axunahiran k.  
80304028  Babakücə k.  
80304048  Küsəkəran k.  
80304068  Qələbin k.  
80304058  Veri Əliabadı k.  
80305005  28. Vizəzəmin kənd iəd  
80305018  V i z ə z ə m i n k.  
80305088  Almu k.  
80305098  Bibiyani k.  
80305028  Cəngənəvud k.  
80305108  Hamarmeşə k.  
80305128  Haran k.  
80305048  Kıncıvo k.  
80305038  Kornədi k.  
80305068  Peştətük k.  
80305058  Sipyəreqon k.  
80305118  Sivəkəran k.  
80305078  Təbrizli k.  
80325005  29. Züvüc kənd iəd  
80325018  Z ü v ü c k.  
80325028  Arta k.  
80325038  Çeşman k.  
80325048  Zövnə k.  
  MASALLI RAYONU - 80500001  
80501005  1. Masallı şəhər iəd  
80501014  M a s a l l ı ş.  
80504005  2. Banbaşı kənd iəd  
80504018  B a n b a ş ı k.  
80504038  Binə Xocavar k.  
80504048  Böyük Xocavar k.  
80505005  3. Bədəlan kənd iəd  
80505018  B ə d ə l a n k.  
80505038  Aşurlu k.  
80505028  Çayqıraq k.  
80505048  Dəmirçi k.  
80527005  4. Birinci Səmədxanlı kənd iəd  
80527018  B i r i n c i S ə m ə d x a n l ı k.  
80527038  Alışanlı k.  
80527048  Ətcələr k.  
80527028  İkinci Səmədxanlı k.  
80503005  5. Boradigah qəsəbə iəd  
80503016  B o r a d i g a h q.  
80503028  Babaser k.  
80503038  Mollaoba k.  
80506005  6. Böyük Kolatan kənd iəd  
80506018  B ö y ü k K o l a t a n k.  
80506038  Bağıroba k.  
80506028  Bala Kolatan k.  
80525005  7. Çaxırlı kənd iəd  
80525018  Ç a x ı r l ı k.  
80525058  Bala Təklə k.  
80525048  İmanlı k.  
80525028  Kəlbəhüseynli k.  
80525038  Sarıcəfərli k.  
80530005  8. Ərkivan qəsəbə iəd  
80530016  Ə r k i v a n q.  
80530018  Allahyarlı k.   
80531005  9. Göyəçöl kənd iəd  
80531018  G ö y ə ç ö l k.  
80508005  10. Güllütəpə kənd iəd  
80508018  G ü l l ü t ə p ə k.  
80508108  Əmirtürbə k.  
80508098  Köhnə Zuvand k.  
80508028  Tatyanoba k.  
80508088  Yeni Zuvand k.  
80508038  Yolağac k.  
80507005  11. Həsənli kənd iəd  
80507018  H ə s ə n l i k.  
80507028  Köcəkli k.  
80507038  Məmmədxanlı k.  
80507048  Təkdam k.  
80523005  12. Hişkədərə kənd iəd  
80523018  H i ş k ə d ə r ə k.  
80523058  Mişkəmi k.  
80532005  13. Xıl kənd iəd  
80532018  X ı l k.  
80524005  14. Xırmandalı kənd iəd  
80524018  X ı r m a n d a l ı k.  
80524038  Ərəb k.  
80524028  Hacıtəpə k.  
80511005  15.Viləş kənd iəd  
80511018  V i l ə ş k.  
80533005  16. Köhnə Alvadı kənd iəd  
80533018  K ö h n ə A l v a d ı k.  
80512005  17. Qarğalıq kənd iəd  
80512018  Q a r ğ a l ı q k.  
80512058  Dəlləkli k.  
80512068  Əminli k.  
80512048  Xallıcalı k.  
80512028  Kürdəbazlı k.  
80512038  Qədirli k.  
80512078  Şəhriyar k.  
80529005  18. Qəriblər kənd iəd  
80529018  Q ə r i b l ə r k.  
80529048  Dəmbəlov k.  
80529028  İsi k.  
80529038  Şıxlar k.  
80534005  19. Qızılağac kənd iəd  
80534018  Q ı z ı l a ğ a c k.  
80514005  20. Qızılavar kənd iəd  
80514018  Q ı z ı l a v a r k.  
80514028  Dəlləkoba k.  
80513005  21. Qodman kənd iəd  
80513018  Q o d m a n k.  
80513028  Əzizabad k.  
80513038  Məmmədrzakücə k.  
80516005  22. Lürən kənd iəd  
80516018  L ü r ə n k.  
80516028  Pircana k.  
80516038  Yusifli k.  
80515005  23. Mahmudavar kənd iəd  
80515018  M a h m u d a v a r k.  
80515038  Molalan k.  
80515028  Rüdəkənar k.  
80528005  24. Miyanku kənd iəd  
80528018  M i y a n k u k.  
80528028  Kubin k.  
80528038  Nəzəroba k.  
80535005  25. Musakücə kənd iəd  
80535018  M u s a k ü c ə k.  
80538005  26. Öncəqala kənd iəd  
80538018  Ö n c ə q a l a k.  
80538028  Hüseynhacılı k.  
80517005  27. Sərçuvar kənd iəd  
80517018  S ə r ç u v a r k.  
80517028  Sirəbil k.  
80519005  28. Sığdaş kənd iəd  
80519018  S ı ğ d a ş k.  
80519038  Babakücə k.  
80519028  Xanalıyan k.  
80519048  Ninəlov k.  
80526005  29. Şərəfə kənd iəd  
80526018  Ş ə r ə f ə k.  
80526048  Ağakişibəyli k.  
80536005  30. Şıxlar kənd iəd  
80536018  Ş ı x l a r k.  
80520005  31. Təklə kənd iəd  
80520018  T ə k l ə k.  
80520068  Xoşçobanlı k.  
80520038  Ləngan k.  
80520048  Mollahəsənli k.  
80520058  Sığıncaq k.  
80518005  32. Təzə Alvadı kənd iəd  
80518018  T ə z ə A l v a d ı k.  
80518028  Əhmədli k.  
80518038  Meşəkənarı k.  
80537005  33. Təzəkənd kənd iəd  
80537018  T ə z ə k ə n d k.  
80521005  34. Tüklə kənd iəd  
80521018  T ü k l ə k.  
80521038  Birinci Tiyaqanı k.  
80521028  Məmmədoba k.  
80522005  35. Türkoba kənd iəd  
80522018  T ü r k o b a k.  
80522038  Qəzvinoba k.  
80522028  Şatıroba k.  
80510005  36. Yeddioymaq kənd iəd  
80510028  İ k i n c i Y e d d i o y m a q k.  
80510018  Birinci Yeddioymaq k.  
80510038  Qasımlı k.  
80509005  37. Yeyənkənd kənd iəd   
80509018  Y e y ə n k ə n d k.  
80509048  Abasbəyli k.  
80509038  Xəlfələr k.  
  NEFTÇALA RAYONU - 80700001  
80701005  1. Neftçala şəhər iəd  
80701014  N e f t ç a l a ş.  
80702005  2. Aşağı Qaramanlı kənd iəd  
80702018  A ş a ğ ı Q a r a m a n l ı k.  
80702028  Astanlı k.  
80702048  Birinci Qaralı k.  
80702058  Kür Qarabucaq k.  
80702038  Qədimkənd k.  
80712005  3. Aşağı Surra kənd iəd  
80712018  A ş a ğ ı S u r r a k.  
80713005  4. Bankə qəsəbə iəd  
80713016  B a n k ə q.  
80703005  5. Boyat kənd iəd  
80703018  B o y a t k.  
80703028  Ballıcalı k.  
80703038  Dördlər k.  
80704005  6. Cəngan kənd iəd  
80704018  C ə n g a n k.  
80704038  Bala Surra k.  
80704058  Beştalı k.  
80704048  Ərəbqardaşbəyli k.  
80704028  Qaraqaşlı k.  
80704068  Şorkənd k.  
80714005  7. Həsənabad qəsəbə iəd  
80714016  H ə s ə n a b a d q.  
80715005  8. Xəzər kənd iəd  
80715018  X ə z ə r k.  
80716005  9. Xıllı qəsəbə iəd  
80716016  X ı l l ı q.  
80709005  10. Xol Qarabucaq kənd iəd  
80709018  X o l Q a r a b u c a q k.  
80709028  Dördlər k.  
80709038  Xoltəzəkənd k.  
80710005  11. Xol Qaraqaşlı kənd iəd  
80710018  X o l Q a r a q a ş l ı k.  
80710028  Mürsəqulu k.  
80717005  12. Kürkənd kənd iəd  
80717018  K ü r k ə n d k.  
80717028  2 N-li Mayak k.  
80706005  13. Qaçaqkənd kənd iəd  
80706018  Q a ç a q k ə n d k.  
80706028  Xanməmmədli k.  
80706048  Qazaxbərəsi k.  
80706038  Ramazanlı k.  
80718005  14. Qırmızıkənd kənd iəd  
80718018  Q ı r m ı z ı k ə n d k.  
80707005  15. Sarıqamış kənd iəd  
80707018  S a r ı q a m ı ş k.  
80707078  Dalğalı k.  
80707058  Haqverdilər k.  
80707088  Kürdili k.  
80707048  Qızqayıtdı k.  
80707038  Mikayıllı k.  
80707098  Sahiloba k.  
80707028  Yeniqışlaq k.  
80708005  16. Tatarməhlə kənd iəd  
80708018  T a t a r m ə h l ə k.  
80708028  Abasalılı k.  
80708038  Mirzəqurbanlı k.  
80708048  Uzunbabalı k.  
80705005  17. Yenikənd kənd iəd  
80705018  Y e n i k ə n d k.  
80705028  1 N-li Mayak k.  
80705048  Qırmızı Şəfəq k.  
80705058  Sübh k.  
80705068  Şirvanlı k.  
80711005  18. Yuxarı Qaramanlı kənd iəd  
80711018  Y u x a r ı Q a r a m a n l ı k.  
80711038  İkinci Qaralı k.  
80711028  Pirəbbə k.  
  OĞUZ RAYONU - 40500001  
40501005  1. Oğuz şəhər iəd  
40501014  O ğ u z ş.  
40512005  2. Baş Daşağıl kənd iəd  
40512018  B a ş D a ş a ğ ı l k.  
40513005  3. Bayan kənd iəd  
40513018  B a y a n k.  
40502005  4. Böyük Söyüdlü kənd iəd  
40502018  B ö y ü k S ö y ü d l ü k.  
40502028  Çaldaş k.  
40502048  Qarabulaq k.  
40502038  Çayqovuşan k.  
40514005  5. Bucaq kənd iəd  
40514018  B u c a q k.  
40515005  6. Calut kənd iəd  
40515018  C a l u t k.  
40516005  7. Filfili kənd iəd  
40516018  F i l f i l i k.  
40509005  8. Xaçmaz kənd iəd  
40509018  X a ç m a z k.  
40509028  Abdallı k.  
40509038  Xaçmazqışlaq k.  
40508005  9. Xalxal kənd iəd  
40508018  X a l x a l k.  
40508028  Ərmənət k.  
40508038  Xalxalqışlaq k.  
40504005  10. Kərimli kənd iəd  
40504018  K ə r i m l i k.  
40504028  Qarabaldır k.  
40505005  11. Qumlaq kənd iəd  
40505018  Q u m l a q k.  
40505028  Hallavar k.  
40505038  Şirvanlı k.  
40505048  Tayıflı k.  
40517005  12. Muxas kənd iəd  
40517018  M u x a s k.  
40506005  13. Padar kənd iəd  
40506018  P a d a r k.  
40506028  Dəymədərə k.  
40506038  Yemişanlı k.  
40507005  14. Sincan kənd iəd  
40507018  S i n c a n k.  
40507038  Dəymədağlı k.  
40507048  Mollalı k.  
40507028  Tərkeş k.  
40510005  15. Yaqublu kənd iəd  
40510018  Y a q u b l u k.  
40510038  Top k.  
40510028  Yenikənd k.  
40510048  Zərrab k.  
  SAATLI RAYONU - 90800001  
90801005  1. Saatlı şəhər iəd  
90801014  S a a t l ı ş.  
90816005  2. Azadkənd kənd iəd  
90816018  A z a d k ə n d k.  
90817005  3. Bəylər kənd iəd  
90817018  B ə y l ə r k.  
90814005  4. Bəylik kənd iəd  
90814018  B ə y l i k k.  
90814028  Yeni Novruzlu k.  
90818005  5. Çolpı kənd iəd  
90818018  Ç o l p ı k.  
90803005  6. Dədə Qorqud kənd iəd  
90803018  D ə d ə Q o r q u d k.  
90803028  Heydərabad k.  
90819005  7. Dəlilər kənd iəd  
90819018  D ə l i l ə r k.  
90815005  8. Əbil kənd iəd  
90815018  Ə b i l k.  
90815028  Cəfərxan k.  
90820005  9. Əhmədbəyli kənd iəd  
90820018  Ə h m ə d b ə y l i k.  
90821005  10. Əliabad kənd iəd  
90821018  Ə l i a b a d k.  
90802005  11. Əlisoltanlı kənd iəd  
90802018  Ə l i s o l t a n l ı k.  
90802028  Potubəyli k.  
90822005  12. Fətəlikənd kənd iəd  
90822018  F ə t ə l i k ə n d k.  
90823005  13. Genişkənd kənd iəd  
90823018  G e n i ş k ə n d k.  
90824005  14. Gomuşçu kənd iəd  
90824018  G o m u ş ç u k.  
90825005  15. Günəşli kənd iəd  
90825018  G ü n ə ş l i k.  
90804005  16. Hacıqasımlı kənd iəd  
90804018  H a c ı q a s ı m l ı k.  
90804028  Kamallı k.  
90826005  17. Nabatkənd kənd iəd  
90826018  N a b a t k ə n d k.  
90827005  18. Qaracalar kənd iəd  
90827018  Q a r a c a l a r k.  
90828005  19. Qara Nuru kənd iəd  
90828018  Q a r a N u r u k.  
90829005  20. Orta Muğan kənd iəd  
90829018  O r t a M u ğ a n k.  
90830005  21. Qazanbatan kənd iəd  
90830018  Q a z a n b a t a n k.  
90831005  22. Qıraqlı kənd iəd  
90831018  Q ı r a q l ı k.  
90832005  23. Məmmədabad kənd iəd  
90832018  M ə m m ə d a b a d k.  
90813005  24. Məzrəli kənd iəd  
90813018  M ə z r ə l i k.  
90813028  Naharlı k.  
90833005  25. Mircəlal kənd iəd  
90833018  M i r c ə l a l k.  
90834005  26. Mollavazlı kənd iəd  
90834018  M o l l a v a z l ı k.  
90835005  27. Mustafabəyli kənd iəd  
90835018  M u s t a f a b ə y l i k.  
90809005  28. Nərimanov kənd iəd  
90809018  N ə r i m a n o v k.  
90809048  Musalı k.  
90836005  29. Nəsimikənd kənd iəd  
90836018  N ə s i m i k ə n d k.  
90837005  30. Novruzlu kənd iəd  
90837018  N o v r u z l u k.  
90838005  31. Sarıcalar kənd iəd  
90838018  S a r ı c a l a r k.  
90839005  32. Seyidlər kənd iəd  
90839018  S e y i d l ə r k.  
90840005  33. Sımada kənd iəd  
90840018  S ı m a d a k.  
90841005  34. Soltanabad kənd iəd  
90841018  S o l t a n a b a d k.  
90842005  35. Şirinbəyli kənd iəd  
90842018  Ş i r i n b ə y l i k.  
90812005  36. Varxan kənd iəd  
90812018  V a r x a n k.  
90812028  Qaralar k.  
  SABİRABAD RAYONU - 90900001  
90901005  1. Sabirabad şəhər iəd  
90901014  S a b i r a b a d ş.  
90924005  2. Axısxa kənd iəd  
90924018  A x ı s x a k.  
90902005  3. Azadkənd kənd iəd  
90902018  A z a d k ə n d k.  
90902038  Çığırğan k.  
90902048  Xankeçən k.  
90902028  Poladtuğay k.  
90908005  4. Cavad kənd iəd  
90908018  C a v a d k.  
90908028  Əlicanlı k.  
90908038  Həsənli k.  
90908048  Zəngənə k.  
90922005  5. Çöl Beşdəli kəndi iəd  
90922018  Ç ö l B e ş d ə l i k.  
90922028  Zalqaraağac k.  
90925005  6. Əhmədabad kənd iəd  
90925018  Ə h m ə d a b a d k.  
90904005  7. Əliləmbəyli kənd iəd  
90904018  Ə l i l ə m b ə y l i k.  
90904028  Çöl Ağaməmmədli k.  
90907005  8. Güdəcühür kənd iəd  
90907018  G ü d ə c ü h ü r k.  
90907038  Axtaçı Muğan k.  
90907028  Qaratuğay k.  
90906005  9. Həşimxanlı kənd iəd  
90906018  H ə ş i m x a n l ı k.  
90906028  Ətcələr k.  
90915005  10. Kürkəndi kənd iəd  
90915018  K ü r k ə n d i k.  
90915048  Bulaqlı k.  
90915028  Suqovuşan k.  
90915038  Yastıqobu k.  
90910005  11. Qalağayın kənd iəd  
90910018  Q a l a ğ a y ı n k.  
90910028  Balakənd k.  
90911005  12. Qaragüney kənd iəd  
90911018  Q a r a g ü n e y k.  
90911028  Dadaşbəyli k.  
90912005  13. Qaralar kənd iəd  
90912018  Q a r a l a r k.  
90912038  Əsədli k.  
90912048  Qəfərli k.  
90912028  Məmişlər k.  
90919005  14. Qaratəpə kənd iəd  
90919018  Q a r a t ə p ə k.  
90919028  Nərimankənd k.  
90913005  15. Qasımbəyli kənd iəd  
90913018  Q a s ı m b ə y l i k.  
90913028  Əsgərbəyli k.  
90913048  Muradbəyli k.  
90913038  Yuxarı Axtaçı k.  
90914005  16. Quruzma kənd iəd  
90914018  Q u r u z m a k.  
90914048  Kovlar k.  
90914058  Qaraqaşlı k.  
90914028  Qəzli k.  
90914038  Yenikənd k.  
90916005  17. Minbaşı kənd iəd  
90916018  M i n b a ş ı k.  
90916048  Beşdəli k.  
90916028  Qaraağac k.  
90916038  Yaxa Dəllək k.  
90917005  18. Moranlı kənd iəd  
90917018  M o r a n l ı k.  
90917038  Bala Həşimxanlı k.  
90917028  Sarxanbəyli k.  
90918005  19. Muğan Gəncəli kənd iəd  
90918018  M u ğ a n G ə n c ə l i k.  
90918028  Cəngan k.  
90918048  Çiçəkli k.  
90918038  Salmanlı k.  
90926005  20. Nizami kənd iəd  
90926018  N i z a m i k.  
90926028  Çöl Dəllək k.  
90926038  Hacıbəbir k.  
90926048  Qardaşkənd k.  
90926058  Nəsimi k.  
90926068  Rüstəmli k.  
90920005  21. Surra kənd iəd  
90920018  S u r r a k.  
90920038  Balvar k.  
90920028  Qaralı k.  
90903005  22. Şəhriyar kənd iəd  
90903018  Ş ə h r i y a r k.  
90903038  Axtaçı k.  
90903028  Xəlfəli k.  
90923005  23. Şıx Salahlı kənd iəd  
90923018  Ş ı x S a l a h l ı k.  
90923028  Osmanlı k.  
90921005  24. Ulacalı kənd iəd  
90921018  U l a c a l ı k.  
90921028  Bulduq k.  
90921038  Mürsəlli k.  
90921048  Şıxlar k.  
90909005  25. Yolçubəyli kənd iəd  
90909018  Y o l ç u b ə y l i k.  
90909038  Narlıq k.  
90909028  Türkədi k.  
  SALYAN RAYONU - 80900001   
80901005  1. Salyan şəhər iəd  
80901014  S a l y a n ş.  
80903005  2. Arbatan kənd iəd  
80903018  A r b a t a n k.  
80903058  Aşağı Kürkəndi k.  
80903048  Xurşud k.  
80914005  3. Aşağı Noxudlu kənd iəd  
80914018  A ş a ğ ı N o x u d l u k.  
80914028  Yuxarı Noxudlu k.  
80912005  4. Çuxanlı kənd iəd  
80912018  Ç u x a n l ı k.  
80912038  Gəncəli k.  
80912066  Qırx Çıraq q.  
80912028  Piratman k.  
80915005  5. Həsənli kənd iəd  
80915018  H ə s ə n l i k.  
80915028  Qardili k.  
80911005  6. Xələc kənd iəd  
80911018  X ə l ə c k.  
80911028  Abadkənd k.  
80916005  7. Xıdırlı kənd iəd  
80916018  X ı d ı r l ı k.  
80917005  8. Kərimbəyli kənd iəd  
80917018  K ə r i m b ə y l i k.  
80908005  9. Kür Qaraqaşlı kənd iəd  
80908018  K ü r Q a r a q a ş l ı k.  
80908028  Beştalı k.  
80908038  Cəngan k.  
80908058  Ərəbqardaşbəyli k.  
80908068  Xocalı k.  
80918005  10. Kürsəngi kənd iəd  
80918018  K ü r s ə n g i k.  
80902005  11. Qaraçala qəsəbə iəd  
80902016  Q a r a ç a l a q.  
80902068  Bəşirbəyli k.  
80902058  Pambıqkənd k.  
80902048  Çadırlı k.  
80906005  12. Qarabağlı kənd iəd  
80906018  Q a r a b a ğ l ı k.  
80906048  Gomuşçu k.  
80906058  Kolanı k.  
80906028  Təzəkənd k.  
80907005  13. Qızılağac kənd iəd  
80907018  Q ı z ı l a ğ a c k.  
80907038  Alçalı k.  
80907028  Bəydili k.  
80907048  Quyçu k.  
80909005  14. Marışlı kənd iəd  
80909018  M a r ı ş l ı k.  
80909028  Seyidsadıqlı k.  
80919005  15. Parça Xələc kənd iəd  
80919018  P a r ç a X ə l ə c k.  
80919028  Seyidan k.  
80910005  16. Sarvan kənd iəd  
80910018  S a r v a n k.  
80910028  Dayıkənd k.  
80910038  Seyidlər k.  
80913005  17. Şorsulu kənd iəd  
80913018  Ş o r s u l u k.  
80913028  Boranıkənd k.  
80904005  18. Varlı kənd iəd  
80904018  B i r i n c i V a r l ı k.  
80904028  İkinci Varlı k.  
80904048  Peyk k.  
80905005  19. Yenikənd kənd iəd  
80905018  Y e n i k ə n d k.  
80905028  Şəkərli k.  
80920005  20. Yolüstü kənd iəd  
80920018  Y o l ü s t ü k.  
80920028  Yeni Uluxanlı k.  
80920038  Düzənlik k.  
  SAMUX RAYONU - 50700001  
50701005  1. Samux şəhər iəd  
50701014  S a m u x ş.  
50714005  2. Alabaşlı qəsəbə iəd  
50714016  A l a b a ş l ı q.  
50717005  3. Alıuşağı kənd iəd  
50717018  A l ı u ş a ğ ı k.  
50715005  4. Burunqovaq kənd iəd  
50715018  B u r u n q o v a q k.  
50712005  5. Çobanabdallı kənd iəd  
50712018  Ç o b a n a b d a l l ı k.  
50712028  Qarabağlar k.  
50716005  6. Əhmədbəyli kənd iəd  
50716018  Ə h m ə d b ə y l i k.  
50718005  7. Füzuli kənd iəd  
50718018  F ü z u l i k.  
50719005  8. Hacıalılı kənd iəd  
50719018  H a c ı a l ı l ı k.  
50702005  9. İnstitut qəsəbə iəd  
50702016  İ n s t i t u t q.  
50702038  Bağbanlar k.  
50721005  10. Qaraarx qəsəbə iəd  
50721016  Q a r a a r x q.  
50703005  11. Qarayeri qəsəbə iəd  
50703016  Q a r a y e r i q.  
50703046  Yenibağ q.  
50705005  12. Qaraağaclı qəsəbə iəd  
50705016  Q a r a a ğ a c l ı q.  
50705028  Köbər k.  
50722005  13. Qovlarsarı kənd iəd  
50722018  Q o v l a r s a r ı k.  
50709005  14. Lək kənd iəd  
50709018  L ə k k.  
50709038  Sarıqaya k.  
50710005  15. Poylu kənd iəd  
50710018  P o y l u k.  
50710048  Kəsəmən k.  
50710028  Qarabağlı k.  
50723005  16. Salahlı kənd iəd  
50723018  S a l a h l ı k.  
50724005  17. Sarıqamış kənd iəd  
50724018  S a r ı q a m ı ş k.  
50711005  18. Seyidlər kənd iəd  
50711018  S e y i d l ə r k.  
50711038  Qədili k.  
50725005  19. Sərkar kənd iəd  
50725018  S ə r k a r k.  
50726005  20. Yenikənd kənd iəd  
50726018  Y e n i k ə n d k.  
50704005  21. Yuxarı Ağasıbəyli kənd iəd  
50704018  Y u x a r ı A ğ a s ı b ə y l i k.  
50704038  Aşağı Ağasıbəyli k.  
50706005  22. Zazalı kənd iəd  
50706018  Z a z a l ı k.  
50706038  Qiyaslı k.  
50706048  Tatlı k.  
50713005  23. Ziyadlı kənd iəd  
50713018  Z i y a d l ı k.  
50713028  İstixana k.  
  SİYƏZƏN RAYONU - 30500001  
30501005  1. Siyəzən şəhər iəd  
30501014  S i y ə z ə n ş.  
30508005  2. Beşdam kənd iəd  
30508018  B e ş d a m k.  
30508038  Dərə Zarat k.  
30508028  Nardaran k.  
30508048  Siyəzən k.  
30504005  3. Dağ Quşçu kənd iəd  
30504018  D a ğ Q u ş ç u k.  
30504028  Əlməkolu k.  
30510005  4. Eynibulaq kənd iəd  
30510018  E y n i b u l a q k.  
30509005  5. Ərziküş kənd iəd  
30509018  Ə r z i k ü ş k.  
30509048  Hacışəkər k.  
30509078  Köhnə Quşçu k.  
30509058  Künövşə k.  
30509038  Qaragöz k.  
30509068  Yanıq Ələz k.  
30509028  Yuxarı Ələz k.  
30511005  6. Gilgilçay qəsəbə iəd  
30511016  G i l g i l ç a y q.  
30502005  7. Həmyə kənd iəd  
30502018  B ö y ü k H ə m y ə k.  
30502028  Balaca Həmyə k.  
30506005  8. Məşrif kənd iəd  
30506018  M ə ş r i f k.  
30506058  Daşlı Çalğan k.  
30506028  Qalaaltı k.  
30506048  Qərəh k.  
30506038  Qozağacı k.  
30506068  Orta Çalğan k.  
30503005  9. Sədan kənd iəd  
30503018  S ə d a n k.  
30503048  Çarxana k.  
30503028  Müşkülqazma k.  
30503038  Sağolcan k.  
30505005  10. Yenikənd kənd iəd  
30505018  Y e n i k ə n d k.  
30505038  Kolanı k.  
30505028  Tuğay k.  
30507005  11. Zarat kənd iəd  
30507018  Z a r a t k.  
30507028  Cəndəhar k.  
30507038  Qalaşıxı k.  
  ŞABRAN RAYONU - 30400001  
30401005  1. Şabran şəhər iəd  
30401014  Ş a b r a n ş.  
30401028  Surra k.  
30403005  2. Ağalıq kənd iəd  
30403018  A ğ a l ı q k.  
30403038  Daşlıyataq k.  
30403028  Günəşli k.  
30403068  Xırdaoymaq k.  
30403078  Qaraçaylı k.  
30403048  Söhbətli k.  
30403058  Təzəkənd k.  
30403088  Udulu k.  
30402005  3. Ağbaş kənd iəd  
30402018  A ğ b a ş k.  
30417005  4. Çaraq kənd iəd  
30417018  Ç a r a q k.   
30417028  Güləh k.  
30417038  Hacıiskəndərli k.  
30417048  Kyünçal k.  
30417058  Təkyə k.   
30417068  Uqah k.   
30409005  5. Çölquşçu kənd iəd  
30409018  Ç ö l q u ş ç u k.  
30409028  Çayqaraqaşlı k.  
30409038  Hacıqaraqaşlı k.  
30409048  Xəlilli k.  
30409068  Liman k.  
30409058  Sarvan k.  
30410005  6. Çuxurazəmi kənd iəd  
30410018  Ç u x u r a z ə m i k.  
30410068  Çovurar k.  
30410048  Dəhnə k.  
30410028  Qəriblik k.  
30410038  Qızılqazma k.  
30410058  Zöhrabkənd k.  
30406005  7. Dəvəçi kənd iəd  
30406018  D ə v ə ç i k.  
30406038  Qələgah k.  
30406048  Ləcədi k.  
30406058  Mollakamallı k.  
30406028  Sincanboyad k.  
30405005  8. Düz Bilici kənd iəd  
30405018  D ü z B i l i c i k.  
30405078  Çinarlar k.  
30405058  Xəlfələr k.  
30405108  Nohurlar k.  
30405098  Yeləkəsən k.  
30405068  Zağlı k.  
30411005  9. Əmirxanlı kənd iəd  
30411018  Ə m i r x a n l ı k.  
30411058  Ceyranlı k.  
30411038  Qazbabalı k.  
30411028  Üzümlü k.  
30411048  Vələsli k.  
30404005  10. Gəndov kənd iəd  
30404018  G ə n d o v k.  
30404028  Aygünlü k.  
30404058  Ərəblər k.  
30404048  Leyti k.  
30404038  Pirəmsən k.  
30412005  11. Qorğan kənd iəd  
30412018  Q o r ğ a n k.  
30412028  Bilici Qorğan k.  
30412038  İzmara k.  
30407005  12. Pirəbədil kənd iəd  
30407018  P i r ə b ə d i l k.  
30407058  Sumağava k.  
30407068  Sumağava Qazma k.  
30407048  Zöhramı k.  
30408005  13. Rəhimli kənd iəd  
30408018  R ə h i m l i k.  
30408068  Borbor k.  
30408078  Meytablı k.  
30408058  Padar k.  
30415005  14. Şahnəzərli kənd iəd  
30415018  Ş a h n ə z ə r l i k.   
30416005  15. Taxtalar kənd iəd  
30416018  T a x t a l a r k.  
30416028  Dağ Bilici k.  
30416038  Mumlu k.   
30414005  16. Uzunboyad kənd iəd  
30414018  U z u n b o y a d k.  
30414028  Məliklər k.   
30413005  17. Zeyvə kənd iəd  
30413018  Z e y v ə k.  
30413028  Kilvar k.  
  ŞAMAXI RAYONU - 41000001  
41001005  1. Şamaxı şəhər iəd  
41001014  Ş a m a x ı ş.  
41001028  Böyük Xınıslı k.  
41021005  2. Adnalı kənd iəd  
41021018  A d n a l ı k.  
41019005  3. Avaxıl kənd iəd  
41019018  A v a x ı l k.  
41019026  Yusif Məmmədəliyev q.  
41022005  4. Bağırlı kənd iəd  
41022018  B a ğ ı r l ı k.  
41023005  5. Birinci Çaylı kənd iəd  
41023018  B i r i n c i Ç a y l ı k.  
41016005  6. Çarhan kənd iəd  
41016018  Ç a r h a n k.  
41016028  Nüydi k.  
41016048  Sabirli k.  
41042005  7. Çuxuryurd kənd iəd  
41042018  Ç u x u r y u r d k.  
41024005  8. Dağ Bağırlı kənd iəd  
41024018  D a ğ B a ğ ı r l ı k.  
41007005  9. Dədəgünəş kənd iəd  
41007018  D ə d ə g ü n ə ş k.  
41007028  Birinci Çağan k.  
41007038  İkinci Çağan k.  
41008005  10. Dəmirçi kənd iəd  
41008018  D ə m i r ç i k.  
41008028  Səfalı k.  
41008038  Zarat Xeybəri k.  
41025005  11. Ərçiman kənd iəd  
41025018  Ə r ç i m a n k.  
41006005  12. Göylər kənd iəd  
41006018  G ö y l ə r D a ğ k.  
41006058  Acıdərə k.  
41006028  Çöl Göylər k.  
41006048  Yenikənd k.  
41015005  13. Günəşli kənd iəd  
41015018  G ü n ə ş l i k.  
41015028  Şirvan k.  
41026005  14. Hacıqədirli kənd iəd  
41026018  H a c ı q ə d i r l i k.  
41005005  15. Hacılı kənd iəd  
41005018  H a c ı l ı k.  
41005028  Əhmədli k.  
41027005  16. Həmyəli kənd iəd  
41027018  H ə m y ə l i k.  
41027028  İkinci Çaylı k.  
41009005  17. İkinci Cabanı kənd iəd  
41009018  İ k i n c i C a b a n ı k.  
41009028  Cabanı k.  
41028005  18. Kələxana kənd iəd  
41028018  K ə l ə x a n a k.  
41029005  19. Kərkənc kənd iəd  
41029018  K ə r k ə n c k.  
41010005  20. Qaleybuğurd kənd iəd  
41010018  Q a l e y b u ğ u r d k.  
41010028  Keçməddin k.  
41010038  Qaladərəsi k.  
41010048  Sis k.  
41003005  21. Qızmeydan kənd iəd  
41003018  Q ı z m e y d a n k.  
41003028  Pirbəyli k.  
41003038  Yeni Qızmeydan k.  
41030005  22. Qonaqkənd kənd iəd  
41030018  Q o n a q k ə n d k.  
41031005  23. Qurdtəpə kənd iəd  
41031018  Q u r d t ə p ə k.  
41012005  24. Quşçu kənd iəd  
41012018  Q u ş ç u k.  
41012036  Aşkar q.  
41012028  Laləzar k.  
41032005  25. Meysəri kənd iəd  
41032018  M e y s ə r i k.  
41033005  26. Mədrəsə qəsəbə iəd  
41033016  M ə d r ə s ə q.  
41017005  27. Məlhəm kənd iəd  
41017018  M ə l h ə m k.  
41017028  Əngəxaran k.  
41034005  28. Məlikçobanlı kənd iəd  
41034018  M ə l i k ç o b a n l ı k.  
41035005  29. Mərzəndiyə kənd iəd  
41035018  M ə r z ə n d i y ə k.  
41013005  30. Mirikənd kənd iəd  
41013018  M i r i k ə n d k.  
41013038  Qaravəlli k.  
41013048  Məlcək k.  
41036005  31. Muğanlı kənd iəd  
41036018  M u ğ a n l ı k.  
41037005  32. Nağaraxana kənd iəd  
41037018  N a ğ a r a x a n a k.  
41038005  33. Ovçulu kənd iəd  
41038018  O v ç u l u k.  
41014005  34. Sabir qəsəbə iəd  
41014016  S a b i r q.  
41014038  Çıraqlı k.  
41040005  35. Şəhriyar qəsəbə iəd  
41040016  Ş ə h r i y a r q.  
41039005  36. Şərədil kənd iəd  
41039018  Ş ə r ə d i l k.  
41041005  37. Talışnuru kənd iəd  
41041018  T a l ı ş n u r u k.  
  ŞƏMKİR RAYONU - 50400001  
50401005  1. Şəmkir şəhər iəd  
50401014  Ş ə m k i r ş.  
50420005  2. Abbaslı kənd iəd  
50420018  A b b a s l ı k.  
50421005  3. Aşağı Seyfəli kənd iəd  
50421018  A ş a ğ ı S e y f ə l i k.  
50422005  4. Atabəy kənd iəd  
50422018  A t a b ə y k.  
50423005  5. Bayramlı kənd iəd  
50423018  B a y r a m l ı k.  
50415005  6. Çaparlı kənd iəd  
50415018  Ç a p a r l ı k.  
50415028  Məşədihüseynli k.  
50404005  7. Çaykənd kənd iəd  
50404018  Y u x a r ı Ç a y k ə n d k.  
50404028  Aşağı Çaykənd k.  
50424005  8. Çənlibel kənd iəd  
50424018  Ç ə n l i b e l k.  
50425005  9. Çinarlı qəsəbə iəd  
50425016  Ç i n a r l ı q.  
50426005  10. Dağ Cəyir kənd iəd  
50426018  D a ğ C ə y i r k.  
50427005  11. Daşbulaq kənd iəd  
50427018  D a ş b u l a q k.  
50428005  12. Dəllər qəsəbə iəd  
50428016  D ə l l ə r q.  
50429005  13. Dəllər Cəyir kənd iəd  
50429018  D ə l l ə r C ə y i r k.  
50406005  14. Dəllər Cırdaxan kənd iəd  
50406018  D ə l l ə r C ı r d a x a n k.  
50406028  Qaranuy k.  
50430005  15. Dəllər Daşbulaq kənd iəd  
50430018  D ə l l ə r D a ş b u l a q k.  
50431005  16. Düyərli kənd iəd  
50431018  D ü y ə r l i k.  
50453005  17. Düzqışlaq kənd iəd  
50453018  D ü z q ı ş l a q k.  
50403005